29. Seznam Poročevalcev iz leta 2003

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 1 (8. 1. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poenostavitvi reševalnih prevozov ter iskalnih in reševalnih letov (BATPRP) - EPA 726 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Sveta za radiodifuzijo za leti 2001 in 2002 - EPA 727 - III [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Obvestilo Oddelka za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o spremembi sestave delovnega telesa [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi 21. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Sklepa 25. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 2 (18. 1. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-C) - skrajšani postopek - EPA 728 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR) - tretja obravnava - EPA 489 - III [PDF]
   • Dopolnilna obrazložitev predloga zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (ZPRPE) - nujni postopek - EPA 717 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Dodatno poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o maturi z dopolnjenim predlogom Zakona (Zrnat) - druga obravnava - EPA 1073 [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembi zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo z dopolnjenim predlogom Zakona (ZPPLPS-B) - skrajšani postopek - EPA 675 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje obveznosti podjetij elektrogospodarstva (ZPRPE) - nujni postopek - EPA 717 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poenostavitvi reševalnih prevozov ter iskalnih in reševalnih letov (BATPRP) - EPA 726 - III [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Ustavna komisija [PDF]
   • Odbor za notranjo politiko [PDF]
   • Odbor za finance in monetarno politiko [PDF]
   • Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport [PDF]
   • Komisija za evropske zadeve [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 3 (20. 1. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 120 milijonov EUR, ki ga najame Dars d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest/V - nujni postopek - EPA 748 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) - prva obravnava - EPA 736 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o dopolnitvi zakona o plačilnem prometu z dopolnjenim predlogom zakona (ZPIaP-A) - skrajšani postopek - EPA 709 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-C) - druga obravnava - EPA 334 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja z dopolnjenim predlogom zakona (ZDIJZ) - druga obravnava - EPA 605 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP) - EPA 707 - III [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 4 (24. 1. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o matičnem registru (ZMatR) - prva obravnava - EPA 452 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) - prva obravnava - EPA 753 - III [PDF]
   • Umik predloga Zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami (ZPPN) - EPA 485 - III [PDF]
  • PRIPOROČILO [PDF]:
   • Priporočilo vladi Republike Slovenije za delovanje Komisije vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic (PpZPKri) - EPA 735 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZA RAZPIS POSVETOVALNIH REFERENDUMOV [PDF]:
   • Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo (OdEU) - EPA 751 - III [PDF]
   • Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vstopu Republike Slovenije v Organizacijo Severnoatlantske pogodbe (NATO (OdNATO) - EPA 752 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo II Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-B) - nujni postopek - EPA 723 - III [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 5 (28. 1. 2003) [SIstory]:
  • KONČNO POROČILO [PDF]:
   • Končno poročilo o pogajanjih o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji s poudarkom na sklepnem delu pogajanj [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 6 (29. 1. 2003) [SIstory]:
  • DELOVNI PROGRAM [PDF]:
   • Delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2003 [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 7 (31. 1. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA DOPOLNITEV USTAVE [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za dopolnitev 124. člena Ustave Republike Slovenije - EPA 757 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembi zakona o trgovini (ZT-B) - skrajšani postopek - EPA 750 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJAH MEDNARODNIH POGODB [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BALPCZ) - EPA 754 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju (BHRPS) - EPA 755 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 242. člena v zvezi z 283. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • OBVESTILI O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Slovenski del pridružitvenega parlamentarnega odbora [PDF]
   • Konvencija o prihodnosti Evrope [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Pisna poslanska vprašanja [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 8 (11. 2. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B) - skrajšani postopek - EPA 758 - III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) - EPA 753 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog Odloka o spremembah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A) - EPA 760 - III [PDF]
  • LETNO POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil za leto 2002 - EPA 761 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-B) - skrajšani postopek - EPA 697 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k Poročilu o izvajanju invalidskega varstva v Republiki Sloveniji - EPA 234 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BALPCZ) - EPA 754 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju (BHRPS) - EPA 755 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (MSHSPT) - EPA 759 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage določbe petega odstavka 140. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage določb 184. in 186. člena v zvezi s šestim in sedmim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 246. člena v zvezi z 237. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbor za obrambo [PDF]
   • Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide [PDF]
   • Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport [PDF]
   • Slovenski del pridružitvenega parlamentarnega odbora [PDF]
   • Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev ozadja in vzrokov napada na novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost in politično odgovornost nosilcev javnih funkcij [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 9 (12. 2. 2003) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (MSHSPT) - EPA 759 - III [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 10 (15. 2. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti - nujni postopek - EPA 771 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembi zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško - nujni postopek - EPA 772 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) - tretja obravnava - EPA 605 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) - prva obravnava - EPA 606 - III [PDF]
   • Umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije - druga obravnava - EPA 1026 - II [PDF]
   • Umik predloga Zakona o renti zaradi posledic rudarjenja Premogovnika Velenje (ZRPRPV) - EPA 548 - III [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog poslanca Bogomirja Zamernika za sprejem avtentične razlage 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS št. 63/93) (ORZPPre1) - EPA 766 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k Posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic o problematiki najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih - EPA 403 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupne izjave ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške... [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb k predlogu Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih služb z dopolnjenim predlogom zakona (ZPNOVS) - druga obravnava - EPA 600 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSPZ) - druga obravnava - EPA 676 - III [PDF]
  • SKLEPI IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Sklep in stališča 27. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 11 (20. 2. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji do 31.12.2002 - EPA 769 -III [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 12 (24. 2. 2003) [SIstory]:
  • DOPOLNITEV PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
   • Dopolnitev predloga Zakona o spremembi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti - nujni postopek - EPA - 771 - III [PDF]
   • Dopolnitev predloga Zakona o spremembi zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško - nujni postopek - EPA 772 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZAKONOV O RATIFIKACIJI MEDNARODNIH POGODB [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Civilnopravne konvencije o korupciji (MCKK) - EPA 770 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in civilizacijskih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BRUPN) - EPA 775 - III [PDF]
  • PREDLOG ZA UMIK PRIDRŽKA [PDF]:
   • Predlog za umik pridržka k 13. členu Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu - EPA 773 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Peto redno poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb - EPA 774 - III [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbor za gospodarsko [PDF]
   • Odbor za infrastrukturo in okolje [PDF]
   • Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano [PDF]
   • Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 19. in 20. seji Državnega zbora [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 13 (25. 2. 2003) [SIstory]:
  • IZRAČUN PRIMERNE PORABE OBČIN IN ZNESKOV FINANČNE IZRAVNAVE ZA LETO 2003 [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 14 (5. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu - skrajšani postopek (ZPDI - C) - EPA 781 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Malto o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BMTIDO) - EPA 777 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV) - EPA 778 - III [PDF]
  • PROGRAM UKREPOV [PDF]:
   • Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje do 2006 [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 15 (6. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV O RATIFIKACIJAH MEDNARODNIH POGODB [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri skladiščenju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (BHUSRN) - EPA 779 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (MEOKČS) - EPA 782 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o pomorskem prometu (BROPP) - EPA 783 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustno poslansko vprašanje, postavljeno na 18. seji Državnega zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobuda [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 16 (12. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (ZPRKPE) - nujni postopek - EPA 790 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-A) - skrajšani postopek - EPA 791 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) - prva obravnava - EPA 789 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o dopolnitvi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopolnjenim predlogom zakona (ZOFVI-C)- skrajšani postopek - EPA 728 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Odloka o spremembah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A) - EPA 760 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Civilnopravne konvencije o korupciji (MCKK) - EPA 770 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in civilizacijskih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BRUPN) - EPA 775 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 17 (14. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-E) - prva obravnava - EPA 780 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Malto o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BMITDO) - EPA 777 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri skladiščenju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (BHUSRN) - EPA 779 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (MEOKČS) - EPA 782 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o pomorskem prometu (BROPP) - EPA 783 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu o delu komisije od 27. marca 2001 do 31. decembra 2002 - EPA 788 - III [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 18 (15. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) - prva obravnava - EPA 792 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popravi krivic z dopolnjenim predlogom zakona (ZPKri-D) - skrajšani postopek - EPA 651 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o matičnem registru z dopolnjenim predlogom zakona (ZMatR) - druga obravnava - EPA 452 - III [PDF]
   • Poročilo Ustavne komisije k predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (referendum - predlog za spremembe 90., 97., 99. in 170. člena) - EPA 700 - III [PDF]
  • MNENJE ZAKONODAJNO - PRAVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B) - skrajšani postopek - EPA 758 - III [PDF]
  • SKLEP DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklep 29. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 19 (17. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-A) - skrajšani postopek - EPA 797 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih z dopolnjenim predlogom zakona (ZKZ-B) - skrajšani postopek - EPA 758 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o nepremičninskem posredovanju z dopolnjenim predlogom zakona (ZNPosr) - druga obravnava - EPA 606 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV) - EPA 778 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu za sprejem avtentične razlage 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (ORZPPre1) - enofazni postopek - EPA 766 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu Zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (RZ2001) - EPA 652 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik k predlogu Sprememb in dopolnitev poslovnika o parlamentarni preiskavi z dopolnjenim predlogom sprememb in dopolnitev poslovnika (PoPP-A) - druga obravnava - EPA 1114 - II [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 20 (21. 3. 2003) [SIstory]:
  • POVZETEK POROČILA [PDF]:
   • Povzetek Poročila o stanju okolja za leto 2002 - EPA 787 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 11, št. 1 (21. 3. 2003) [PDF]:
   • Poročilo o delu Državnega sveta in njegove komisije za gospodarstvo v obdobju 1996 do 2002 na področju obravnave dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 ter delovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev in njenih organov v obdobju 1995 do 1997 [PDF]
   • Sklep državnega sveta ob obravnavi poročila o delu državnega sveta in komisije za gospodarstvo v obdobju 1996-2002 na področju dogodkov na kapitalskem trgu [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 21 (22. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA [PDF]:
   • Predlog ustavnega zakona o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 33/91, 42/97 in 66/2000) z obrazložitvijo [PDF]
  • DODATNO POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Dodatno poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu Zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (RZ2001) - EPA 652 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Komisije in Oddelka za peticije Državnega zbora Republike Slovenije za leto 2002 [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 22 (27. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembi zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-A) - skrajšani postopek - EPA 798 - III [PDF]
   • Nadomestitev besedila členov Zakona o kazenskem postopku, ki se spreminjajo ali dopolnjujejo (priloga zakona) (ZKP-E) - prva obravnava - EPA 780 - III [PDF]
   • Umik predloga Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - druga obravnava - EPA 206 - II [PDF]
   • Umik predloga Zakona o dodatnem sofinanciranju izgradnje osnovnih šol (ZDSIOS) - EPA 709 - II [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 23 (2. 4. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije - nujni postopek - EPA 806 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-B) - skrajšani postopek - EPA 805 -III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B) - skrajšani postopek - EPA 804 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah zakona o prekrških zoper javni red in mir (nadomestitev besedila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir, z dne 4.12.2001) (ZJRM-B) - prva obravnava - EPA 371 - III [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 24 (3. 4. 2003) [SIstory]:
  • ODGOVORNOST DRŽAVNIH INSTITUCIJ IN NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ PRI NADZORU NAD POSLOVANJEM IN PRODAJI SLOVENSKE INVESTICIJSKE BANKE S PREDLOGI SKLEPOV - EPA 803 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 22. Seji Državnega zbora [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 24. seje Državnega zbora [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 11, št. 2 (3. 4. 2003) [PDF]:
   • Volitve in potrditev mandatov članom državnega sveta [PDF]
   • Konstituiranje Državnega sveta Republike Slovenije, kot zastopstva nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov [PDF]
   • Ustanovitev in naloge komisij Državnega sveta Republike Slovenije [PDF]
   • Volitve predsednikov, podpredsednikov in članov komisij državnega sveta in imenovanje sekretarjev komisij [PDF]
   • Program dela Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2003 [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča [PDF]
   • Sklep državnega sveta o vključevanju Slovenije v Evropsko unijo in NATO [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 25 (10. 4. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-B) - prva obravnava - EPA 808 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o humanitarnih in dobrodelnih organizacijah (ZHDO) - druga obravnava - EPA 467 - III [PDF]
   • Dodatno poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A) - druga obravnava - EPA 596 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za leto 2002 - EPA 809 - III [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 26 (14. 4. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o vojnih veteranih (ZVV-C) - skrajšani postopek - EPA 818 - III [PDF]
   • Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) - tretja obravnava - EPA 606 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo javne železniške infrastrukture, določene v nacionalnem programu razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 1274 - II [PDF]
  • SKLEPI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu - EPA 788 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije za leto 2002 - EPA 810 - III [PDF]
  • REVIZIJSKI POROČILI [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za kandidata za predsednika republike dr. Janeza Drnovška [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za kandidatko za predsednico republike Barbaro Brezigar [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 27 (18. 4. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o vojnih grobiščih (ZVG) - prva obravnava - EPA 415 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD-A) - prva obravnava - EPA 816 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (ZKem-A) - prva obravnava - EPA 817 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih (ZKozP-A) - prva obravnava - EPA 819 - III [PDF]
  • OBVESTILI O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Ustavna komisija [PDF]
   • Odbor za infrastrukturo in okolje [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi 30. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 28 (24. 4. 2003) [SIstory]:
  • UMIKI PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
   • Umik predloga zakona o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje v republikah bivše Jugoslavije - EPA 1479 [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini - EPA 804 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila - EPA 909 - II [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu računskega sodišča v letu 2002 - EPA 820 - III [PDF]
  • SKLEPI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ o finančnem poslovanju občin [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 11, št. 3 (24. 4. 2003) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 29 (29. 4. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Dopolnitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-B) - prva obravnava - EPA 808 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu stanovanjskega zakona (SZ-1) - druga obravnava - EPA 622 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k skrajšanemu Poročilu o delu Nadzornega odbora RTV Slovenije v mandatnem obdobju julij 1998 - julij 2002 - EPA 590 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k Poročilu o delu Sveta za radiodifuzijo za leti 2001 in 2002 - EPA 727 - III [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Državnega sveta Republike Slovenije za sprejem avtentične razlage besedila 12. točke 110. člena zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002) (ORZJN110) - EPA 822 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 23. Seji državnega zbora [PDF]
  • REVIZIJSKA POROČILA [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampaniji organizatorja volilne kampanije za kandidata za predsednika republike dr. Franceta Arharja [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampaniji organizatorja volilne kampanije za kandidata za predsednika republike dr. Antona Beblerja [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampaniji organizatorja volilne kampanije za kandidata za predsednika republike Zmaga Jelinčiča Plemenitega [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampaniji organizatorja volilne kampanije za kandidata za predsednika republike dr. Leva Krefta [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 30 (7. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-A) - skrajšani postopek - EPA 823 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju - skrajšani postopek - EPA 826 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji finančne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko - EPA 824 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu - EPA 825 - III [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbor za finance in monetarno politiko [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 25. seje Državnega zbora [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 31 (14. 5. 2003) [SIstory]:
  • UMIK [PDF]:
   • Umik predloga za začetek postopka za dopolnitev 124. člena Ustave Republike Slovenije - EPA 757 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračega prometa (ZZNSZP) - prva obravnava - EPA 827 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih - druga obravnava - EPA 733 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) - druga obravnava - EPA 736 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembi zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - skrajšani postopek - EPA 798 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost z dopolnjenim predlogom zakona (ZPPO-A) - skrajšani postopek - EPA 791 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih z dopolnjenim predlogom zakona (ZSZN-A) - skrajšani postopek - EPA 797 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C) - skrajšani postopek - EPA 781 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustno poslansko vprašanje, postavljeno na 20. Seji Državnega Zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobudi [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 32 (15. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A) - prva obravnava - EPA 833 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) - prva obravnava - EPA 834 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Dodatno poročilo Ustavne komisije k predlogu za začetek postopka za spremembe ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (referendum - predlog za spremembe 90., 97., 99. in 170. člena) - EPA 700 - III [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 33 (16. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (MOAEP) - EPA 835 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah zakona o prekrških zoper javni red in mir z dopolnjenim predlogom zakona (ZJRM-B) - druga obravnava - EPA 371 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku z dopolnjenim predlogom zakona (ZKP-E) - druga obravnava - EPA 780 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2002 - EPA 832 - III [PDF]
  • REVIZIJSKA POROČILA [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za kandidata za predsednika republike dr. Franceta Bučarja [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za kandidata za predsednika republike Jureta Jurčka Cekuto [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za kandidata za predsednika republike dr. Gorazda Drevenška [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 34 (17. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o vrtcih (ZVrt) - skrajšani postopek - EPA 839 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o zemljiški knjigi z dopolnjenim predlogom zakona (ZZK-1) - druga obravnava - EPA 789 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu z dopolnjenim predlogom zakona (Zban-B) - skrajšani postopek - (ZZK-1) - EPA 805 - III [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 35 (19. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi (ZDU-1A) - nujni postopek - EPA - 842 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-D) - nujni postopek - EPA - 843 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-A) - nujni postopek - EPA 845 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) - nujni postopek - EPA 846 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio evrov - nujni postopek - EPA - 847 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev DARS d.d., za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio evrov - nujni postopek - EPA - 848 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-C) - skrajšani postopek - EPA - 840 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-A) - skrajšani postopek - EPA - 841 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Finančne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (MFPEIB) - EPA 824 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu (MSPČK-A) - EPA 825 - III [PDF]
  • PROGRAM DELA [PDF]:
   • Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d. za leto 2003 - EPA 844 - III [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 36 (19. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 849 - III [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA REBALANSA [PDF]:
    • I. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA [PDF]
    • II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 36/1 (19. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 849-III [PDF]:
   • II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA (nadaljevanje iz Poročevalca št. 36) [PDF]
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 37 (22. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV O RATIFIKACIJI MEDNARODNIH POGODB [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost pomorske plovbe (MKPND) - EPA 851 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Protokola za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na epinkontinentalnem pasu (MPNDVP) - EPA 852 - III [PDF]
  • POPRAVEK POROČILA DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Popravek poročila Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) - druga obravnava - EPA 789 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog poslanca Jožefa Školča za sprejem avtentične razlage prvega in tretjega odstavka 84. člena Zakona o medijih (Uradni list RS št. 35/2001)(ORZMed84) - EPA 850 - III [PDF]
   • Predlog Državnega sveta Republike Slovenije za sprejem avtentične razlage 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110-5387/2002) (ORZGO-1218) - EPA 853 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-A) - EPA 854 - III [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS-B) - EPA 855 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 11, št. 4 (22. 5. 2003) [PDF]:
   • Potrditev mandata članu državnega sveta [PDF]
   • Mnenje državnega sveta ob obravnavi predloga zakona o trgovini [PDF]
   • Sklep državnega sveta o umiku zakonov [PDF]
   • Predlog za sprejem avtentične razlage zakona [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 38 (27. 5. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji do 31.3.2003 - EPA 856 - III [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 39 (29. 5. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Slovenske izvozne družbe, d.d. Ljubljana za leto 2002 - EPA 858 - III [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 40 (30. 5. 2003) [SIstory]:
  • UMIK [PDF]:
   • Umik podpisov k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije - EPA 377 - III [PDF]
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (ZIPRS0304-A) - nujni postopek - EPA 859 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A) - skrajšani postopek - EPA 860 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o romski skupnosti (ZRomS) - prva obravnava - EPA - 857 - III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih - prva obravnava - EPA - 833 - III [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog za sprejem avtentične razlage prvega odstavka 83. člena Zakona o državni upravi v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o državni upravi (ORZDU-1-83) - EPA 861 - III [PDF]
  • PREDLOG STALIŠČ DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Predlog Stališč Državnega zbora o institucionalni ureditvi ter skupni zunanji, varnostni in obrambni politiki Evropske unije - EPA 862 - III [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 41 (4. 6. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, najete za dokončanje gradnje in opremljanje objektov 1. faze (ZPJZOIL) - nujni postopek - EPA 867 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A) - skrajšani postopek - EPA 868 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Slovenija - projekt avtocest V) (MGPEIA5) - EPA 866 - III [PDF]
   • Umik predloga Zakona o vrtcih - skrajšani postopek - EPA 839 - III [PDF]
  • PROGRAM PRODAJE [PDF]:
   • Predlog Sprememb in dopolnitev programa prodaje in/ali zamenjave državnega stvarnega premoženja (gradbenih objektov - poslovnih prostorov in prevoznih sredstev) za leto 2003 in 2004, katerega uporabniki so pravosodni organi - EPA 863 - III [PDF]
  • SKUPNO LETNO POROČILO [PDF]:
   • Skupno letno poročilo Državnega pravobranilstva za leto 2002 - EPA 864 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 26. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 42 (5. 6. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO IN FINANČNI NAČRT [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2002 in letni obračun Banke Slovenije za leto 2002 (računovodski izkazi) [PDF]
   • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2003 - EPA 865 - III [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 43 (7. 6. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o poslovanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2002 - EPA 869 - III [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 44 (7. 6. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Stanovanjskega zakona - (SZ-1) - tretja obravnava - EPA 622 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) prva obravnava - EPA 753 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo - prva obravnava - EPA - 871 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o vojnih grobiščih z dopolnjenim predlogom zakona (ZVG) - druga obravnava - EPA 415 - II [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge z dopolnjenim predlogom zakona - druga obravnava - EPA 816 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah z dopolnjenim predlogom zakona (ZKem-A) - druga obravnava - EPA 817 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih z dopolnjenim predlogom zakona (ZKozP-A) - druga obravnava - EPA 819 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu za sprejem avtentične razlage prvega in tretjega odstavka 84. člena Zakona o medijih (ORZMed84) - enofazni postopek - EPA 850 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (MOAEP) - EPA 835 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Konvencije za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost pomorske plovbe (MKPND) - EPA 851 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Protokola za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu (MPNDVP) - EPA 852 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Slovenija - projekt avtocest V) (MGPEIA5) - EPA 866 - III [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 45 (12. 6. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK) - EPA 872 - III [PDF]
  • MNENJE ZAKONODAJNO - PRAVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje Zakonodajno - pravne službe k dopolnjenemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih (ZKozP-A) - druga obravnava - EPA 819 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Novo besedilo Odloka o dopolnitvi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSPO304-A) - EPA 854 - III [PDF]
  • PROGRAM DELA [PDF]:
   • Popravki k programu dela DARS d.d. za leto 2003 - EPA 844 - III [PDF]
  • STROKOVNA IZHODIŠČA [PDF]:
   • Strokovna izhodišča z ukrepi Vlade Republike Slovenije za poslovno in s tem povezano kadrovsko sanacijo in izhodišča za oblikovanje koncernskega sistema železniških družb pred izvedbo preoblikovanja Javnega podjetja Slovenske Železnice, d.d. - EPA 873 - III [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA [PDF]:
   • Umik Sprememb in dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS-B) - EPA 855 - III [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 46 (13. 6. 2003) [SIstory]:
  • UMIK [PDF]:
   • Umik podpisa k Predlogu za začetek spremembe 83. člena Ustave Republike Slovenije - EPA 377 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-C) - prva obravnava - EPA 874 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi pobude za razlago drugega odstavka 283. člena poslovnika [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance - Službe za nadzor proračuna za odbobje od julija do decembra 2002 - EPA 875 - III [PDF]
   • Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje v času od 7.8.1996 do 31.3.2003 - EPA 876 - III [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 47 (16. 6. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Dopolnitev poročila o delu državnih tožilstev za leto 2001 - EPA 570 - III [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojnih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS-B) - EPA 879 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, najete za dokončanje gradnje in opremljanje objektov 1. faze z dopolnjenim predlogom zakona - nujni postopek - EPA 867 - III [PDF]
  • MNENJE ZAKONODAJNO-PRAVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje Zakonodajno - pravne službe k predlogu Stanovanjskega zakona (SZ-1) - tretja obravnava - EPA 622 - III [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 48 (20. 6. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah zakona o zaščiti živali (ZZZiv-B) - skrajšani postopek - EPA 885 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS) - prva obravnava - EPA 602 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) - prva obravnava - EPA 881 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu (ZDSve-B) - prva obravnava - EPA 883 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ustanovitvi Zgornje Savinjske in Šaleške pokrajine (ZUZSŠP) - prva obravnava - EPA 884 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO) - EPA 880 - III [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 49 (23. 6. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, najete za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (ZPSRPPP) - nujni postopek - EPA 887 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-A) - nujni postopek - EPA 888 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-D) - nujni postopek - EPA 889 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov (ZDKDPŠ) - nujni postopek - EPA 890 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-A) - EPA 854 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 27. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 50 (3. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (Zvet-1A) - skrajšani postopek - EPA 882 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa z dopolnjenim predlogom zakona (ZZNSZP) - druga obravnava - EPA 827 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A) - skrajšani postopek - EPA 860 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 2003 s predlogom odloka - EPA 844 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu za sprejem avtentične razlage besedila 218. člena zakona o graditvi objektov (ORZGO-1-218) - EPA 853 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o humanitarnih organizacijah z dopolnjenim predlogom zakona (ZHO) - druga obravnava - EPA 834 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih z dopolnjenim predlogom zakona (ZSDP-A) - skrajšani postopek - EPA 841 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah zakona o vojnih veteranih z dopolnjenim predlogom zakona (ZVV-C) - skrajšani postopek - EPA 818 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju z dopolnjenim predlogom zakona (ZDP-1A) - skrajšani postopek - EPA 826 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu za sprejem avtentične razlage 12. točke 110. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in št. 102/2000) (ORZJN110) - enofazni postopek - EPA 822 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK) - EPA 872 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO) - EPA 880 - III [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 51 (3. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2002 posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije - EPA 908 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji z dopolnjenim predlogom zakona (ZPol-B) - druga obravnava - EPA 808 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju z dopolnjenim predlogom zakona (ZSPJS-A) - nujni postopek - EPA 888 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah z dopolnjenim predlogom zakona (ZZZ-1A) - skrajšani postopek - EPA 868 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih z dopolnjenim predlogom zakona (ZVrt-B) - skrajšani postopek - EPA 840 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS-B) - enofazni postopek - EPA 879 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 z dopolnjenim predlogom odloka - EPA 854 - III [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 52 (7. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2002 - EPA 905 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 22. seji Državnega zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobuda [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 53 (8. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2002 - EPA 892 - III [PDF]
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2002 - EPA 893 - III [PDF]
   • Poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto 2002 [PDF]
   • Poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2002 - EPA 906 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 24. seji Državnega zbora [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 54 (9. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Peto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2000, 2001 in 2002) - EPA - 891 - III [PDF]
   • Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2002 [PDF]
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2002 - EPA 907 - III [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 55 (9. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja, naprav in streliva (ZPZONS) - prva obravnava - EPA 886 - III [PDF]
   • Predlog zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) - prva obravnava - EPA 903 - III [PDF]
   • Predlog zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO-2) - prva obravanava - EPA 909 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopolnjenim predlogom zakona (ZOFVI-D) - nujni postopek - EPA 889 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov z dopolnjenim predlogom zakona (ZDKDPŠ) - nujni postopek - EPA 890 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, najete za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti z dopolnjenim predlogom zakona... [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 56 (10. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2002 - EPA 916 - III [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 57 (11. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) - nujni postopek - EPA 926 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o medijih (Zmed-B) - skrajšani postopek - EPA 925 - III [PDF]
   • Predlog zakona o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto 2003 (ZZSO03) - prva obravnava - EPA 919 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k poročilu o stanju okolja za leto 2002 - EPA 787 - III [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 58 (15. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Osmo redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 2002 - EPA 918 - III [PDF]
 60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 59 (16. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C) - prva obravnava - EPA 917 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D) - prva obravnava - EPA 927 - III [PDF]
   • Predlog zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije (ZPNIOK) - prva obravnava - EPA 929 - III [PDF]
 61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 60 (23. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (ZAzil-C) - skrajšani postopek - EPA 920 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-C) - skrajšani postopek - EPA 928 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-A) - skrajšani postopek - EPA 931 - III [PDF]
   • Predlog zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) - prva obravnava - EPA 921 - III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D) - prva obravnava - EPA 927 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k poročilu o delu računskega sodišča v letu 2002 - EPA 820 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 28. seje Državnega zbora [PDF]
 62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 61 (25. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) - prva obravnava - EPA 792 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah - prva obravnava - EPA - 932 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2002 - enofazni postopek - EPA 933 - III [PDF]
 63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 62 (26. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1) - prva obravnava - EPA 922 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustno poslansko vprašanje, postavljeno na 24. seji Državnega zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobude [PDF]
 64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 63 (29. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 2001 in Ocena stanja v slovenskem kmetijstvu v letu 2002 (predhodno poročilo) [PDF]
 65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 64 (31. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD) - prva obravnava - EPA 923 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu - EPA 936 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Šesto redno poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb - EPA 935 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 25. seji Državnega zbora [PDF]
 66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 65 (4. 8. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ- B) - skrajšani postopek - EPA 930 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji - skrajšani postopek - EPA 937 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 26. seji Državnega zbora [PDF]
 67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 66 (4. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-A) - skrajšani postopek - EPA 943 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-A) - skrajšani postopek - EPA 945 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-G) - skrajšani postopek - EPA 946 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - prva obravnava - EPA 942 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-C) - prva obravnava - EPA 949 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o dohodnini (ZDoh-E) - EPA 60 - II [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah - EPA 939 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi - EPA 940 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Evropsko organizacijo z uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) - EPA 941 - III [PDF]
 68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 67 (5. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o najemu kredita pri Evropski investicijski banki do zneska 34 milijonov evrov za financiranje železniških projektov (ZNKZelP) - nujni postopek - EPA 952 - III [PDF]
  • PREDLOG AKTA [PDF]:
   • Predlog Akta o spremembi in dopolnitvi akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (BRUNSNJ-A) - EPA 953 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2002 in v prvi polovici leta 2003 - EPA 944 - III [PDF]
 69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 68 (8. 9. 2003) [SIstory]:
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ReNPlA) - EPA 950 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d. za leto 2002 - EPA 948 - III [PDF]
 70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 69 (9. 9. 2003) [SIstory]:
  • ODLOK [PDF]:
   • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1A) - EPA 954 - III [PDF]
  • STATUT [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda RTV Slovenije - EPA 938 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije za leto 2002 - EPA 947 - III [PDF]
 71. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 70 (10. 9. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Ustavne komisije [PDF]:
    • k predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 701 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 702 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 703 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 365 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 377 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije - EPA 390 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 391 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 692 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 693 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 394 - III [PDF]
    • k predlogu za dopolnitev preambule Ustave Republike Slovenije - EPA 417 - III [PDF]
 72. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 71 (10. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-246/02-28 (ZIOdrUS246/02) - skrajšani postopek - EPA 956 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) - prva obravnava - EPA 955 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-E) - prva obravnava - EPA 1038 -II [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-A) - redni postopek - EPA 943 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji do 30.06.2003 - EPA 951 - III [PDF]
 73. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 72 (15. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP) - tretja obravnava - EPA 827 - III [PDF]
   • Predlog zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) - tretja obravnava - EPA 834 - III [PDF]
   • Predlog zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) - druga obravnava - EPA 1454 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Drugega protokola k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (M2PHKV) - EPA 957 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (MKVOZN) - EPA 958 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS) - druga obravnava - EPA 602 - III [PDF]
  • POSLOVNI NAČRT IN REBALANS [PDF]:
   • Poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2003 [PDF]
   • Rebalans poslovnega načrta družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2003 - EPA 959 - III [PDF]
 74. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 73 (17. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-1A) - skrajšani postopek - EPA 981 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1A) - skrajšani postopek - EPA 982 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o filmski koprodukciji (MEKFK) - EPA 979 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2003 Posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MSAPAR3) - EPA 980 - III [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) - EPA 983 - III [PDF]
 75. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 74 (19. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP) - tretja obravnava - EPA 827 - III [PDF]
   • Predlog zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) - prva obravnava - EPA 984 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-C) - skrajšani postopek - EPA 928 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-B) - druga obravnava - EPA 871 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) - druga obravnava - EPA 881 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (ZAzil-C) - skrajšani postopek - EPA 920 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu za sprejem avtentične razlage prvega odstavka 83. člena zakona o državni upravi v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 103. člena zakona o upravi (ORZDU-1-83) - enofazni postopek - EPA 861 - III [PDF]
 76. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 75 (22. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih podatkih (ZTP-A) - nujni postopek - EPA 987 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-A) - prva obravnava - EPA 986 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (ZVet-1A) - skrajšani postopek - EPA 882 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali (ZZZiv-A) - druga obravnava - EPA 558 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-D) - druga obravnava - EPA 1202 - II [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-C) - druga obravnava - EPA 874 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BBGKP) - EPA 936 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah (MKVCP13) - EPA 939 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (MVNE) - EPA 940 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) (MEUMETS) - EPA 941 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu akta o spremembi in dopolnitvi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (BRUNSNJ-A) - EPA 953 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Drugega protokola k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (M2PHKV) - EPA 957 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (MKVOZN) - EPA 958 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o filmski koprodukciji (MEKFK) - EPA 979 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2003 Posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MSAPAR3) - EPA 980 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1A) - EPA 954 - III [PDF]
 77. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 76 (30. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) - skrajšani postopek - EPA 988 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemih (ZPre-A) - prva obravnava - EPA 978 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) - prva obravnava - EPA 991 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na vojaškem področju (BDESVP) - EPA 992 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ) - EPA 993 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO-1) - skrajšani postopek - EPA 458 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o divjadi in lovstvu - prva obravnava - EPA 1273 [PDF]
   • Umik predloga zakona o divjadi in lovstvu - prva obravnava - EPA 41 - II [PDF]
  • ZAHTEVA PO ODLOČANJU NA SEJI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Predlog zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-246/02-28/ZIOdlUS246/02 - skrajšani postopek - EPA 956 - III [PDF]
 78. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 77 (3. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E) - skrajšani postopek - EPA 989 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-B) - EPA 997 - III [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročili Slovenske odškodninske družbe, d.d. o poslovanju za leti 2001 in 2002 - EPA 985 - III [PDF]