Zvezna zakonodaja 1975-1990 (AS)
NaslovDatumASPovezava
Zagotoviti učinkovitost sistema carinske zaščite (Osnutek carinskega zatona — AS 211)19. 9. 1975211SIstory
Celotna sredstva v bankah mora upravljati združeno delo (Osnutek zakona o bančnem poslovanju in bančnih organizacijah — AS 228)19. 9. 1975228SIstory
Zavarovalna sredstva bodo upravljali sami zavarovanci (Osnutek zakona o temeljih sistema zavarovanja premoženja in oseb — AS 226)19. 9. 1975226SIstory
Nadaljnje izpopolnjevanje invalidsko-borčevskega varstva (Osnutek zakona o evidencah borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev — AS 212)19. 9. 1975212SIstory
Izenačuje se pravice vojaških in drugih zavarovancev (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev — AS 216)19. 9. 1975216SIstory
Federacija bo krila negativni saldo tečajnih razlik (Osnutek zakona o poravnavanju tečajnih razlik v poslovanju bank z deviznimi vlogami občanov v letih 1973 in 1974 - AS 214)19. 9. 1975214SIstory
Obvezno zavarovanje tudi za lastnike tujih vozil (Osnutek zatona o obveznem zavarovanju v prometu - AS 225)19. 9. 1975225SIstory
Premija za pšenico bo večja za 10 par (Osnutek zakona o spremembi Zakona o premijah za pšenico - AS 234)19. 9. 1975234SIstory
Varstvo samoupravne socialistične družbe - glavna funkcija naše kazenske zakonodaje (Osnutek mesnega kazenskega zakona - AS 230)1. 10. 1975230SIstory
Večji vpliv združenega dela na denarne tokove (Osnutek zakona o temeljih denarnega sistema - AS 2312)1. 10. 19752312SIstory
Kreditna politika - sestavni del družbenih načrtov (Osnutek zakona o temeljih kreditnega sistema - AS 231)1. 10. 1975231SIstory
Odgovornost za stabilnost valute in splošno plačilno likvidnost (Osnutek zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin - AS 228)1. 10. 1975228SIstory
Najemanje posojil in kreditov brez posrednikov (Osnutek zakona o ustanavljanju in poslovanju skupnih bank - AS 233)1. 10. 1975233SIstory
Kreditni odnosi s tujino na novi podlagi (Osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino - AS 220)1. 10. 1975220SIstory
Ukrepi za zboljšanje varnosti letalskega prometa (Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov - AS 321)1. 10. 1975321SIstory
Organizacijam združenega dela omogočiti normalen promet (Obravnavanje Osnutka zakona o zagotavljanju, plačil med uporabniki družbenih sredstev - K AS 208)17. 10. 1975208SIstory
Nujno je urediti celotno tvarino pridobivanja in delitve dohodka (Delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFRJ o Osnutku zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka - K AS 227)17. 10. 1975227SIstory
Popolneje urediti vprašanje upravljanja v zavarovalnih skupnostih (Obravnavanje Osnutka zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja ( AS 236) v delovnih telesih Zveznega zbora)17. 10. 1975236SIstory
Razširiti kriterije za priznavanje izjemnih pokojnin (Delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFRJ so obravnavala Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev - K AS 216)17. 10. 1975216SIstory
Pregled in žigosanje meril bodo opravljale tudi organizacije združenega dela (Osnutek zakona o merskih enotah in merilih - AS 237)17. 10. 1975237SIstory
Za izdajo takega zakona ni ustavne podlage (Zvezni zbor Skupščine SFRJ zavrnil Predlog za izdajo zakona o obveznem zavarovanju v prometu - K AS 235)17. 10. 1975235SIstory
Boljše varstvo družin oseb, ki so v obvezni vojaški službi (Osnutek zakona o varstvu družin oseb v obvezni vojaški službi - AS 240)28. 10. 1975240SIstory
Natančen pogoj za oddajo del tujemu izvajalcu(Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu - AS 241)28. 10. 1975241SIstory
Previsoka stopnja obvezne rezerve bank (Pripombe k Osnutku zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin — K AS 228)28. 10. 1975228SIstory
Večja varnost pomorskega prometa (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenju na morju - AS 242)28. 10. 1975242SIstory
Nujno je dinamizirati gospodarske aktivnosti(Osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1976 — AS 261)13. 11. 1975261SIstory
Resolucijo je treba sprejeti do konca leta (Sklepi Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ glede poteka in rokov obravnavanja Osnutka resolucijeo skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l.1976 — K AS 261)13. 11. 1975261SIstory
Pretresti uvedbo enotne kazni zapora (Zvezni zbor Skupščine SFRJ sprejel Osnutek zveznega kazenskega zakona — K AS 230)13. 11. 1975230SIstory
Malo novih rešitev za bistveno preobrazbo bank (Pripombe delovnih teles Zveznega zbora Skupščine SFRJ k Osnutku zakona o bančnem poslovanju in bančnih organizacijah — K AS 229)13. 11. 1975229SIstory
Načrtovanje na vseh ravneh družbe (Osnutek zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbene planu Jugoslavije — AS 248)13. 11. 1975248SIstory
Sistem načrtovanja na samoupravnih temeljih(Delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFRJ o Osnutku zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije — K AS 248)13. 11. 1975248SIstory
Rdeči križ — humanitarna samoupravna organizacija (Osnutek zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Jugoslavije — AS 239)13. 11. 1975239SIstory
Proračun federacije v mejah stopnje rasti splošne in skupne porabe (Osnutek proračuna federacije za leto 1976 - AS 243)25. 11. 1975243SIstory
Ureditev odnosov v sistemu financiranja federacije (Osnutek zakona o izvrševanju proračuna federacije za leto 1976 - AS 259)25. 11. 1975259SIstory
Višje obresti na obveznice federacije (Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije v letu 1975 - AS 270)25. 11. 1975270SIstory
Večja uporaba rezerv za nakup obveznic (Osnutek zakona o spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in drugih vrednostnih papirjev - AS 271)25. 11. 1975271SIstory
Obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev za leto 1975 glede na podražitve (Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev - AS 272)25. 11. 1975272SIstory
Enoten zakon o patentih, modelih, vzorčili, znamkah ter označbah izvora (Osnutek zakona o varstvu industrijske lastnine - AS 269)25. 11. 1975269SIstory
Poenostaviti postopek, v katerem se delavci izrekajo o planu (Odbor Zbora republik in pokrajin za družbeni planin razvojno politiko o osnutku zakona o družbenem planiranju - K AS 248)25. 11. 1975248SIstory
Ne krniti ustavnih pooblastil narodnim bankam (Pripombe k osnutku zakona o Narodni banki Jugoslavije in o enotnem monetarnem poslovanju Narodnih bank republik in Narodnih bank avtonomnih pokrajin - AS 228)25. 11. 1975228SIstory
Stabilizacija - prvi pogoj za skladen gospodarski in družbeni razvoj (Predhodno obravnavanje Osnutka resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 v delovnih telesih obeh zborov Skupščine SFRJ - K AS 281)13. 12. 1975281SIstory
Dokazovanje borčevske dobe z izjavami prič (Osnutek zakona o dopolnitvi Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - AS 277)13. 12. 1975277SIstory
Enoten program statističnih raziskav za vso državo (Predlog odloka o sprejetju programa statističnih raziskav, pomembnih za vso državo, za l. 1976 - AS 274)13. 12. 1975274SIstory
Posojilo 40 milijonov dolarjev za gradnjo avtomobilskih cest (Ratifikacija Sporazuma o garanciji med SPR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 276)13. 12. 1975276SIstory
Podpora osnovnim ciljem družbenoekonomskega razvoja (Pripombe in predlogi skupščin republik in avtonomnih pokrajin k Osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1976 - K AS 261)23. 12. 1975261SIstory
Politika razvoja v l. 1976 - skupen izraz potreb in možnosti Usklajanje stališč do pripomb in predlogov, ki so jih dale skupščine republik in pokrajin k Osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1976, v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ - K AS 261)23. 12. 1975261SIstory
S skupnimi močmi uresničiti cilje razvoja v l. 1976 (Resolucija o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1976 — K AS 261)15. 1. 1976261SIstory
Zagotovitev materialnih pogojev za hitrejši razvoj manj razvitih (Osnutek zakona o republikah in pokrajinah, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite - AS 275)15. 1. 1976275SIstory
Projekcije plana podati v več variantah (Predlogi in pripombe Zveznega ekonomskega sveta, Zveznega pravnega sveta in Gospodarske zbornice Jugoslavije k Osnutku zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije — K AS 248)15. 1. 1976248SIstory
Trajna kontrola prometa eksplozivnih snovi (Osnutek zakona o prometu eksplozivnih snovi - AS 280)15. 1. 1976280SIstory
Solidarna pomoč organizacij združenega dela o naravnih nesrečah (Osnutek zakona o dopolnitvi Zakona o sredstvih rezerv - AS 285)15. 1. 1976285SIstory
Večja skrb za grobove naših borcev v tujini (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokopališčih in grobovih borcev v tujini — AS 286)15. 1. 1976286SIstory
Premije in kompenzacije za mleko in meso enake kot lani (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce in junice ter jagnjeta in o kompenzacijah za sveže meso - AS 287)15. 1. 1976287SIstory
Konzularna konvencija z Grčijo (Ratifikacija Konzularne konvencije med SFRJ in Republiko Grčijo - AS 281)15. 1. 1976281SIstory
Preozko postavljen koncept varstva industrijske lastnine (Delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFRJ zavrnila predlog za izdajo zakona o varstvu industrijske lastnine - K AS 269)15. 1. 1976269SIstory
Manjši prispevek za zdravstveno zavarovanje vojaških zavarovancev (Predlog odloka o prispevnih stopinjah za zdravstveno zavarovanje vojaških zavarovancev — AS 290)29. 1. 1976290SIstory
Tudi deset dinarjev kovinskih (Osnutek odloka o izdajanju kovancev po 10 dinarjev— AS 291)29. 1. 1976291SIstory
Carinski kontingenti — najpomembnejši instrument politike zaščite(Usklajevanje stališč do pripomb skupščin republik in pokrajin k Osnutku carinskega zakona — K AS 211)29. 1. 1976211SIstory
Varstvo enotnosti jugoslovanskega tržišča (Osnutek zakona o ukrepih, s katerimi se preprečuje kršitev enotnosti jugoslovanskega tržišča na področju blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu - AS 36/11)10. 2. 197636/11SIstory
Bolj dosledna ureditev blagovnega prometa (Osnutek zakona o načelih poslovanja pri opravljanju blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu - AS 314)10. 2. 1976314SIstory
Ni treba sestavljati obračunov za prvo četrtletje l. 1976 (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjigovodstvu organizacij združenega dela - AS 299)10. 2. 1976299SIstory
Sistem enotnih ukrepov za zatiranje nalezljivih živalskih bolezni (Predlog zakona o varstvu živali pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo - AS 313)10. 2. 1976313SIstory
Posojilo 49 milijonov dolarjev za gradnjo jugoslovanskega naftovoda (Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 310)10. 2. 1976310SIstory
Obdobje globoke družbenoekonomske preobrazbe (Osnutek prvega dela Družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - AS 141)2. 3. 1976141SIstory
Nezadostne spremembe v strukturi proizvodnje (Glavne značilnosti uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1971 do 1975 - K AS 141)2. 3. 1976141SIstory
Dosežen hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij (Uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova v obdobju od l. 1971 do 1975, s pregledom regionalnega razvoja - K AS 141)2. 3. 1976141SIstory
Vse kar je v zvezi s pripravo plana pravočasno opraviti (Sklepi Zbora republik in pokrajin ob obravnavi gradiva o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1971 do 1075 —K AS 141)16. 3. 1976141SIstory
Učinkovitejše varstvo okolja pred škodljivi žarčenji (Osnutek zakona o varstvu pred ionizirajočimi žarčenji - AS 380)16. 3. 1976380SIstory
Vsako zdravilo mora biti preizkušeno preden se ga da v promet (Osnutek zakona o dajanju zdravil v promet - AS 182)16. 3. 1976182SIstory
Enotno urediti blagovni promet in odnose na trgu (Obravnavanje osnutkov zakonov o načelih poslovanja pri opravljanju blagovnega prometa in o ukrepih, s katerimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga ( AS 314 in AS 36/11) v Zveznem zboru Skupščine SFRJ)16. 3. 1976314SIstory
Enotno urediti blagovni promet in odnose na trgu (Obravnavanje osnutkov zakonov o načelih poslovanja pri opravljanju blagovnega prometa in o ukrepih, s katerimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga ( AS 314 in AS 36/11) v Zveznem zboru Skupščine SFRJ)16. 3. 197636/11SIstory
Federaciji dana preširoka pooblastila (Odloženo sprejetje Predloga zakona o varstvu živali predkužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo - AS 31316. 3. 1976313SIstory
Pomembne spremembe strukture Investicij v naslednjem obdobju (Investicije in temeljna razmerjav delitvi družbenega proizvoda - analitično gradivo k Družbenemu planu Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141)16. 3. 1976141SIstory
Razvoj pospeševati s celotno politiko združenega dela (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do prvega dela Osnutka družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141)30. 3. 1976141SIstory
Bistvene spremembe o delovanju bančnih organizacij (Osnutek zakona o temeljih bančnega sistema - AS 229)30. 3. 1976229SIstory
Enoten zakon o denarnem in kreditnem sistemu (Osnutek zakona o denarnem sistemu - AS 232)30. 3. 1976232SIstory
Izpolnjene obveznosti federacije za obnovo Bosanske krajine (Osnutek zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o prispevkih za obnovo in gradnjo Skopja - AS 323)30. 3. 1976323SIstory
Ustanovljen bo zvezni komite za zakonodajo (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih organizacij - AS 321)30. 3. 1976321SIstory
Pomembne naložbe v modernizacijo letalske meteorologije (Osnutek zakona o določitvi skupnega zneska za financiranje programa razvoja in modernizacije letalske meteorologije v Jugoslaviji v obdobju od l. 1976 do 1980 - AS 324)30. 3. 1976324SIstory
Ekonomska stabilizacija — neizogiben pogoj za skladen družbeni razvoj (Zvezni svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politikom - Politika ekonomske stabilizacije - K AS 141)30. 3. 1976141SIstory
Osnovni cilj ekonomske politike - hitrejši samoupravni razvoj gospodarstva (Osnutek drugega dela Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - AS 141)8. 4. 1976141SIstory
Pospešiti samoupravno graditev družbenoekonomskega sistema (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do prvega dela Osnutka družbenega plana Jugoslavije - K AS 141)8. 4. 1976141SIstory
Odpraviti pomanjkanje življenjsko važnih zdravil na našem trgu (Obravnavanje Osnutka zakona o dajanju zdravil v promet v delovnih telesih Zveznega zbora - K AS 132)8. 4. 1976132SIstory
Razširja se vrste aktov za objavo v »Uradnem listu SFRJ« (Osnutek zakona o objavljanju zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov ter splošnih aktov - AS 325)8. 4. 1976325SIstory
Modernizacija carinske službe (Osnutek zakona o Programu modernizacije carinske službe od l. 1976 do 1980 — AS 328)8. 4. 1976328SIstory
Spodbuda hitrejšemu razvoju dejavnosti skupnega pomena (Osnutek tretjega dela Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - AS 141)22. 4. 1976141SIstory
Uporaba sredstev rezerv za izplačilo osebnih dohodkov (Osnutek zakona o spremembah Zakona o sredstvih rezerv - AS 333)22. 4. 1976333SIstory
»Uradni list SFRJ« - poseben zavod za objavljanje zveznih predpisov (Osnutek zakona o časopisno-založniškem zavodu Uradni list SFRJ - AS 326)22. 4. 1976326SIstory
Soglasje o načelih — vendar razlike glede posameznosti(Usklajevanje stališč republik in pokrajin do Osnutka drugega dela Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141)10. 5. 1976141SIstory
Širša uporaba tehnične in znanstvene dokumentacije (Osnutek zakona o Centru za tehnično in znanstveno dokumentacijo - AS 337)10. 5. 1976337SIstory
Odločilen vpliv združenega dela na politiko bank (Obravnavanje Osnutka zakona o temeljih bančnega sistema v delovnih telesih Zveznega zbora Skupščine SFRJ - K AS 229)10. 5. 1976229SIstory
Manjša sprememba mejne črte z Avstrijo (Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med SFRJ in Republiko Avstrijo o spremembah in dopolnitvah Pogodbe o skupni državni meji - AS 336)10. 5. 1976336SIstory
Ustvarjati pogoje za hitrejši razvoj materialne osnove združenega dela (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do drugega dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141)17. 5. 1976141SIstory
Enoten gospodarski sistem za vse dejavnosti (Osnutek tretjega dela Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 (novo besedilo) - AS 141)1. 6. 1976141SIstory
Pospešiti samoupravno združevanje dela in sredstev (Nadaljevanje usklajevanja stališč republik in pokrajin do drugega dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141)1. 6. 1976141SIstory
Vsi dogovori, na katerih temelji plan, bodo sprejeti do konca leta (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do tretjega dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 - 1980 - K AS 14117. 6. 1976141SIstory
Opredeljena politika kreditiranja (Nadaljevanje usklajevanja stališč republik in pokrajin do drugega dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za Obdobje 1976 - 1980 - K AS 141)17. 6. 1976141SIstory
Več družbene kontrole nad poslovanjem gospodarstva s tujino (Osnutek zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini — AS 341)17. 6. 1976341SIstory
Ukinja se depozit pri negospodarskih in neproizvodnih investicijah (Osnutek zakona o prenehanju veljavnosti zakona o depozitu pri investicijskih vlaganjih v negospodarske in neproizvodne investicije - AS 340)17. 6. 1976340SIstory
Vložnikov pritožb in vlog ni mogoče klicati za zagovor (Osnutek zakona o delu zveznih organov v zvezi z vlogami in predlogi - AS 338)17. 6. 1976338SIstory
Izenačije se pravice republik in pokrajin na področju avtorske pravice (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski pravici - AS 339)17. 6. 1976339SIstory
Kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih - splošna obveznost (Osnutek zakona o stalnih sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v Obdobju od l.1976 do 1980 - AS 344)5. 7. 1976344SIstory
Določa se delitvena razmerja glede sredstev za manj razvite (Osnutek zakona o delitvi sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od l. 1976 do 1980 - AS 3455. 7. 1976345SIstory
Namenska uporaba sredstev za razvoj manj razvitih (Osnutek zakona o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin - AS 3465. 7. 1976346SIstory
Ukrepi in merila za izločanje in razdeljevanje dopolnilnih sredstev (Osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republikam in pokrajinam v obdobju od l. 1976 do 1980 - AS 343)5. 7. 1976343SIstory
Združevanje gospodarstva v sistem zbornic na novih temeljih (Osnutek zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in Gospodarsko zbornico Jugoslavije - AS 347)5. 7. 1976347SIstory
Zboljšan položaj zakonca vojaškega zavarovanca (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem zavarovanju vojaških zavarovancev - AS 342)5. 7. 1976342SIstory
Spremenjeni pristojnosti sodišč v upravnih sporih (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih sporih — AS 349)5. 7. 1976349SIstory
Usklajevanje pravdnega postopka z novimi odnosi v pravosodju (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku - AS 355)15. 7. 1976355SIstory
Zagotoviti enoten sistem pri delu z vlogami in predlogi (Pripombe delovnih teles Skupščine SFRJ k Osnutku zakona o delu zveznih organov z vlogami in predlogi - K AS 338)15. 7. 1976338SIstory
Potreben je nadaljnji razvoj varstva avtorske pravice (Odloženo obravnavanje Predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski pravici - AS 339)15. 7. 1976339SIstory
Vsi vojaški zavarovanci enake pravice do otroškega dodatka (Osnutek zakona o otroškem dodatku in drugih oblikah otroškega varstva otrok vojaških zavarovancev - AS 358)15. 7. 1976358SIstory
Vsak občan bo dobil svojo matično številko (Osnutek zakona o uvedbi enotne matične številke občanov - AS 357)12. 8. 1976357SIstory
Skupnost vojaških zavarovancev - po delegatskem načelu (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev - AS 369)12. 8. 1976369SIstory
Za nekatera odlikovanja naj pride v poštev širši krog oseb (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odlikovanjih SFRJ - AS 363)12. 8. 1976363SIstory
Varstvo premoženjskih pravic federacije (Osnutek zakona o pravobranilstvu federacije - AS 352)12. 8. 1976352SIstory
Boljše varstvo zdravja in življenja ljudi pred strupi (Osnutek zakona o prometu strupov - AS 377)20. 9. 1976377SIstory
Kdo se sme ukvarjati s kreditnimi posli (Osnutek zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema - AS 289)20. 9. 1976289SIstory
Zagotovitev tehnološke enotnosti elektroenergetskega sistema (Osnutek zakona o Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva — AS 387)20. 9. 1976387SIstory
Učinkovitejše nadzorstvo nad sistemom radijskih zvez (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljih sistema zvez - AS 381)20. 9. 1976381SIstory
Ohraniti naravne vrednote človekovega okolja (Osnutek zakona o varstvu in zboljševanju človekovega okolja - AS 23)5. 10. 197623SIstory
Usklajevanje prakse in predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - AS 371)5. 10. 1976371SIstory
Popolneje določen položaj, obveznosti in naloge SDK (Osnutek zakona o Službi družbenega knjigovodstva - AS 382)5. 10. 1976382SIstory
Združevanje sredstev skupnih rezerv v družbenih službah (Osnutek zakona o dopolnitvah Zakona o sredstvih rezerv - AS 389)5. 10. 1976389SIstory
Jugoslavija - članica Interameriške banke za razvoj (Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o ustanovitvi Interameriške banke za razvoj - AS 389)5. 10. 1976389SIstory
Obojestranska zaščita vloženega kapitala (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o zaščiti investicij med vlado SFRJ in vlado Kraljevine Nizozemske - AS 380)5. 10. 1976380SIstory
Novi družbenoekonomski odnosi na področju deviznega sistema (Osnutek zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino - AS 391)19. 10. 1976391SIstory
Uspešno narejena zasnova novega bančnega sistema (Pripombe delovnih teles Zveznega zbora k Osnutku zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema - K AS 229)19. 10. 1976229SIstory
Zagotoviti enak pravdni postopek v vsej državi (Mnenja delovnih teles Zveznega zbora o Osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - K AS 355)19. 10. 1976355SIstory
Poenostavitev kazenskega postopka (Mnenja delovnih teles Zveznega zbora o Osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah Zakonika o kazenskem postopku - K AS 361)19. 10. 1976361SIstory
Enotne podlage za pridobitev in prenehanje državljanstva SFRJ (Osnutek zakona o državljanstvu Socialistične federativne republike Jugoslavije - AS 393)19. 10. 1976393SIstory
Zgrajeno bo novo poslopje Muzeja revolucije (Osnutek zakona o programu investicijskih vlaganj v graditev poslopja in ureditev stalne muzejske zbirke Muzeja revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije od l. 1977 do 1980 - AS 390)19. 10. 1976390SIstory
Popolneje določiti kontrolno funkcijo SDK (Delovna telesa Zveznega zbora o Osnutku zakona o Službi družbenega knjigovodstva - K AS 382)19. 10. 1976382SIstory
Vodenje knjigovodstva - obveznost vseh uporabnikov družbenih sredstev (Osnutek zakona o knjigovodstvu - AS 398)26. 10. 1976398SIstory
Širša lista investicij, za katere ne velja obvezno evidentiranje (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem evidentiranju investicij - AS 403)26. 10. 1976403SIstory
Tiskane stvari se lahko prepove tudi v kraju razpečavanja (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju zlorabe svobode tiska in drugih oblik informiranja - AS 406)26. 10. 1976406SIstory
Sklepanje mednarodnih pogodb - po enotnem postopku (Osnutek zakona o sklepanju in izvrševanju mednarodnih pogodb - AS 397)26. 10. 1976397SIstory
Politika stabilizacije - bistven pogoj za dinamičen razvoj (Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976do 1980 v l. 1977 - AS 407)11. 11. 1976407SIstory
Popolnejše in boljše rešitve - plod široke in javne razprave (Predlog zakona o združenem delu - AS 202)11. 11. 1976202SIstory
Sistem cen - ena od bistvenih sestavin družbenoekonomskega sistema (Osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen - AS 408)11. 11. 1976408SIstory
Ugodnejši pogoji za poslovno sodelovanje s tujimi osebami (Osnutek zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela - AS 428)11. 11. 1976428SIstory
Sanacija naj odpravi dejanske vzroke izgub (Osnutek zakona o pogojih za sanacijo AS 421)11. 11. 1976421SIstory
Obračunavanje amortizacije - obveznost vseh uporabnikov družbenih sredstev (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela AS 426)11. 11. 1976426SIstory
Vse družbene sile angažirati za uresničevanje plana (Prehodna obravnava Osnutka resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v l. 1977 v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin - K AS 407)7. 12. 1976407SIstory
Vsi porabniki družbenih sredstev so dolžni oblikovati rezerve (Osnutek zakona o sredstvih rezerv - AS 444)7. 12. 1976444SIstory
Odplačilo krediita za obnovo Bosanske Krajine - v dobro skladov solidarnosti republik in pokrajin (Osnutek zakona o prenosu anuitet za določene kredite v dobro sredstev solidarnosti republik in avtonomnih pokrajin - AS 443)7. 12. 1976443SIstory
Povečati varnost letalskega prometa (Osnutek zakona o letalskem prometu — AS 436)7. 12. 1976436SIstory
Razvojne premije za pšenico, sončnice, sladkorno peso in mleko (Osnutek zakona o razvojnih premijah in zagotavljanju sredstev za izplačilo ter premij tudi v letu 1976 - AS 439)7. 12. 1976439SIstory
Premija za živino in mleko ter kompenzacije za sveže meso - do srede leta 1977 (Osnutek zakona o premijah in dopolnitvah Zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce in jagnjeta ter kompenzacija za sveže meso - AS 438)7. 12. 1976438SIstory
Nadaljevalo se bo z izplačevanjem kompenzacij proizvajalcem umetnih gnojil (Osnutek zakona o spremembah Zakona o kompenzaciji proizvajalcem umetnih gnojil v letih 1974, 1975 in 1976 - AS 437)7. 12. 1976437SIstory
Popolnejša ureditev nadomestil za terjatve v tujim Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določanju nadomestil za terjatve iz naslova solidarnega zavarovanja, ki so nastale v tujini - AS 420)7. 12. 1976420SIstory
Podpora osnovnim ciljem in nalogam razvoja v letu 1977 (Pripombe in predlogi Skupščin republik in pokrajin k Osnutku resolucije o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1977 - k AS 407)12. 12. 1976407SIstory
Usklajevanje stališč o uresničevanju plana v prihodnjem letu (Delo na usklajevanju stališč o pripombah in predlogih k Osnutku resolucije o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije v letu 1977 v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin - k AS 407)12. 12. 1976407SIstory
Boljši položaj strank in drugih udeležencev v upravnem postopku (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem in pravnem postopku - AS 449)12. 12. 1976449SIstory
Daljši vračilni rok kreditov za škode zaradi elementarnih nesreč (Osnutek zakona o določanju vračilnih rokov za kredite, dane poslovnim bankam za saniranje škod zaradi elementarnih nesreč - AS 448)12. 12. 1976448SIstory
Dodatna obratna sredstva za gospodarstvo Kosova (Osnutek zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in namenih dodatnih obratnih sredstev za kreditiranje gospodarstva na področju SAP Kosovo - AS 452)12. 12. 1976452SIstory
Srebrni kovanci po 100 in 200 dinarjev Predlog odloka o izdajanju srebrnih kovancev po 100 dinarjev in po 200 dinarjev - AS 447)12. 12. 1976447SIstory
Zagotovljena bodo obratna sredstva za železnice (Osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim transportnim organizacijam združenega dela - AS 455)12. 12. 1976455SIstory
Dodatna vloga Jugoslavije za poslovanje Afriškega sklada za razvoj (Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dodatno vlogo SFRJ v Afriški sklad za razvoj - AS 450)12. 12. 1976450SIstory
Obvezna evidenca vseh oblik znanstvenega, kulturnega in tehničnega sodelovanja s tujino (Osnutek zakona o vodenju evidence na področju znanstvenega, kulturno-prosvetnega in tehničnega sodelovanja s tujino - AS 454)12. 12. 1976454SIstory
Filmska koprodukcija - prispevek s francosko-jugoslovanskemu kulturnemu sodelovanju(Predlog zakona o ratifikaciji jugoslovansko-francoskega sporazuma o odnosih na področju filma - AS 458)12. 12. 1976458SIstory
Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1977 - AS 40711. 1. 1977407SIstory
Interesne skupnosti bodo vračale prispevek iz dohodka tistim, ki poslujejo z izgubo (Sprejet zakon o spremembah zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega prihodka in dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela - ( AS 481)8. 2. 1977481SIstory
Predlagani zakon o vrednostnih papirjih ne bo sprejet (Zvezni zbor Skupščine SFRJ je odložil sprejetje zakona o vrednostnih papirjih - K AS 431)8. 2. 1977431SIstory
Popolnejše vključevanje združenega dela v mednarodne ekonomske odnose (Predlog zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino - AS 391)25. 2. 1977391SIstory
Več skrbi in odgovornosti do potnikov v letalskem prometu (Predlog zakona o obligacijskih in drugih temeljnih materialnopravnih razmerjih v letalskem prometu - AS 11725. 2. 1977117SIstory
Enotno urejanje vseh razmerij v pomorski in notranji plovbi (Predlog zakona o pomorski in notranji plovbi - AS 148)25. 2. 1977148SIstory
Podrobneje določiti kriterije in merila za oblikovanje politike cen (Stališča, pripombe in predlogi skupščine republik in pokrajin na Osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen - k AS 408)21. 3. 1977408SIstory
Učinkovito vojaško šolanje (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaških šolah in znanstveno raziskovalnih zavodih v Jugoslovanski ljudski armadi - AS 481)7. 4. 1977481SIstory
Razveljavitev interventnega ukrepa pri potrjevanju intervencijskih kreditov (Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o posebnih pogojih za odobravanje intervencijskih kreditov - AS 485)7. 4. 1977485SIstory
Finančni rezultati kreditno-denarne in devizne politike (Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1977 - AS 462)7. 4. 1977462SIstory
Mednarodna oporoka - instrument bolj doslednega spoštovanja poslednje volje (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o enako oblikovanem zakonu o obliki mednarodne oporoke - AS 483)7. 4. 1977483SIstory
Priznanje Titovi legendarni osebnosti (Predlog Zvezne konference SZDLJ, da se tovarišu Josipu Brozu Titu tretjič podeli red narodnega heroja - AS 488)25. 4. 1977488SIstory
Uvajanje vsestranske evidence - pogoj učinkovitejšega zdravstvenega varstva (Predlog zakona o evidencah na področju zdravstva AS 486)25. 4. 1977486SIstory
Vlaganja tujih oseb morajo biti v skladu z našo družbeno ekonomsko ureditvijo (Osnutek zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela - AS 428)9. 5. 1977428SIstory
Učinkovitejše varstvo pred nalezljivimi boleznimi (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo - AS 499)9. 5. 1977499SIstory
Spremembe v sistemu zdravstvenega varstva tujih oseb (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu tujih oseb v Jugoslaviji - AS 498)9. 5. 1977498SIstory
Pomoč Jugoslavije državam v razvoju (Osnutek zakona o določitvi celotnega zneska obveznosti federacije za financiranje pete dopolnitve sredstev Mednarodnega združenja za razvoj (IDA) - AS 500)9. 5. 1977500SIstory
Federacija - porok za redno odplačilo posojila (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 490)9. 5. 1977490SIstory
Stabilen razvoj investiranja investicij v manj razvitih območjih (Zaključni račun sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin - AS 505)16. 5. 1977505SIstory
Široka solidarnost pri sanaciji izgub (Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv - AS 506)16. 5. 1977506SIstory
Solidarna pomoč Romuniji (Osnutek zakona o dodelitvi pomoči socialistični republiki Romuniji iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije - AS 508)16. 5. 1977508SIstory
Celovita razčlenitev obračunskega sistema (Osnutek zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka - AS 542)27. 9. 1977542SIstory
Tujci se lahko zaposlijo v Jugoslaviji pod določenimi pogoji (Predlog zakona o pogojih za sklenitev delovnega razmerja s tujimi državljani - AS 537)27. 9. 1977537SIstory
Pravila za odpravljanje kolizije zakonov in pristojnosti (Osnutek zakona o reševanju notranje kolizije zakonov in pristojnosti v statusnem, rodbinskem in premoženjskem pravu - AS 538)27. 9. 1977538SIstory
Udeležba federacije pri izgradnji Kongresnega centra v Beogradu (Osnutek zakona o udeležbi federacije pri financiranju izgradnje druge faze Kongresnega centra »Sava« v Novem Beogradu - AS 536)27. 9. 1977536SIstory
Sodelovanje sredozemskih držav na področju izobraževanja (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokošolskega študija, diplom in stopenj v sredozemskih arabskih in evropskih državah - AS 533)27. 9. 1977533SIstory
V vsej državi enotni temelji sistema sredstev rezerv (Osnutek zakona o sredstvih rezerv - AS 545)13. 10. 1977545SIstory
Kompenzacija za umetna gnojila se bo izplačevala še dve leti (Osnutek zakona o kompenzaciji proizvajalcem gnojil in zagotovitvi sredstev za njihovo izplačevanje - AS 551)13. 10. 1977551SIstory
Pomemben napredek v reformi Mednarodnega monetarnega sistema (Predlog zakona o ratifikaciji druge spremembe statuta Mednarodnega sklada - AS 543)13. 10. 1977543SIstory
Sodelovanje obalnih držav pri varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem - AS 544)13. 10. 1977544SIstory
Posojilo 80 milijonov dolarjev organizacijam v elektrogospodarstvu (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 548)13. 10. 1977548SIstory
Za financiranje razvoja kmetijstva - 75 milijonov dolarjev (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 549)13. 10. 1977549SIstory
Večje možnosti za zaposlovanje naših delavcev, ki se vračajo iz tujine (Osnutek zakona o pridobivanju in uporabi sredstev za povečanje zaposlenosti in za zaposlovanje naših delavcev, ki se vračajo z dela iz tujine - AS 556)8. 11. 1977556SIstory
Popolnejša ureditev dohodkovnih odnosov po načelih ustave in zakona o združenem delu (Razprava o Osnutku zakona o zagotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka v delovnih telesih Zveznega zbora - K AS 542)8. 11. 1977542SIstory
Prispevek k razčlenitvi in uresničevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov (Stališča Predsedstva Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije o Osnutku zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka - K AS 542)22. 11. 1977542SIstory
Pomoč in solidarnost z ogroženimi ob elementarnih nesrečah (Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč - AS 566)22. 11. 1977566SIstory
Največja odgovornost porabnikov jedrskih naprav (Osnutek zakona o odgovornosti za jedrske škode - AS 567)22. 11. 1977567SIstory
Učinkovit nadzor prometa blaga in storitev za potrebe JLA (Osnutek zakona o spremembi Zakona o Zvezni tržni inšpekciji - AS 563)22. 11. 1977563SIstory
Zagotavljanje sredstev za vračanje uvoznih davščin izvoznikom (Osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino - AS 569)22. 11. 1977569SIstory
Z ekonomskimi ukrepi spodbujati združevanje dela in sredstev (Delovna telesa Zbora republik in pokrajin so obravnavala Osnutek resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978 - K AS 554)7. 12. 1977554SIstory
Prepoved reklamiranja vseh vrst alkoholnih pijač (osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov za splošno uporabo - AS 574)7. 12. 1977574SIstory
Točnejše določbe o upravnem postopku (osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku - AS 573)7. 12. 1977573SIstory
Vsestranska podpora temeljnim razvojnim ciljem in nalogam v letu 1978 (Pripombe in predlogi skupščin republik in pokrajin k Osnutku resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978 - K AS 554)20. 12. 1977554SIstory
Izvajanje politike ekonomske stabilizacije - bistven pogoj za skladnejši razvoj (Usklajevanje stališč o pripombah in predlogih k Osnutku resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978 in delovnih telesih Zbora republik in pokrajin - K AS 554)20. 12. 1977554SIstory
Nadaljnja izgradnja in izpopolnitev volilnega sistema (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor skupščine SFRJ - AS 575)20. 12. 1977575SIstory
Povečale se bodo zvezne upravne takse (Osnutek zakona o tarifi zveznih upravnih taks - AS 576)20. 12. 1977576SIstory
Vsestransko nadzorstvo proizvodnje in prometa z mamili (Osnutek zakona o proizvodnji in prometu z mamili - AS 586)30. 1. 1978586SIstory
Novi samoupravni odnosi na področju cen (Osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen - AS 609)14. 3. 1978609SIstory
Določitev temeljev sistema državne uprave - pomemben prispevek k razvoju političnega sistema (Razprava vdelovnih telesih Zveznega zbora o Osnutku zakona o temeljih sistema državne uprave, o zveznem izvršnem svetu in zveznih upravnih organih k AS 592)14. 3. 1978592SIstory
Popolno varstvo vseh oblik intelektualne ustvarjalnosti (Predlog zakona o avtorski pravici - AS 339)14. 3. 1978339SIstory
Olajšani pogoji za zamenjavo vozniških dovoljenj (Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o minimalnih pogojih za izdajo in za veljavnost vozniških dovoljenj - APC - AS 599)14. 3. 1978599SIstory
Temeljna lastninskopravna razmerja prvič celovito urejena na enem mestu (Osnutek zakona o temeljih lastninskopravnih razmerij - AS 93)23. 1. 197993SIstory
Družbeni sveti - dejavnik nadaljnje demokratizacije družbe (Delova telesa Zveznega zbora o osnutku zakona o družbenih svetih - AS 67)23. 1. 197967SIstory
Posojilo za razvoj kmetijstva in agroindustrije v Bosanski Krajini (Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 106)23. 1. 1979106SIstory
Usklajevanje dela z vlogami in predlogi delovnih ljudi in občanov (Predlog dogovora o enotnih temeljih dela z vlogami in predlogi - AS 95)23. 1. 197995SIstory
Podaljšan rok za izdelavo sanacijskih programov (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih in postopku za sanacijo - AS 108)6. 2. 1979108SIstory
Začasno reševanje finančnih težav SAP KOSOVO (Predlog zakona o posojilu SAP Kosovo iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije, z vračilno obveznostjo - AS 104)6. 2. 1979104SIstory
Za regulacijo Donave še 640 milijonov dinarjev (Osnutek zakona o določitvi celotnega zneska za financiranje Programa tretje etape investicijskih del in nakupa opreme in tehničnih sredstev za regulacijo Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v obdobju od leta 1979 do 1983 - AS 112)20. 3. 1979112SIstory
Osnutek resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 v letu 1982 - AS 46510. 11. 1981465SIstory
OSNUTEK ZAKONA o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ( AS 405/12)22. 12. 1981405/12SIstory
OSNUTEK PROGRAMA dejavnosti in ukrepov za pripravo, izdajo in izvrševanje resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFR Jugoslavije za leto 1984 (k AS 281/1)28. 10. 1983281/1SIstory
INFORMACIJA o stopnji izvršenosti nekaterih nalog, ki so bistvene za uresničevanje prve faze dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije (k AS - 281/1)28. 10. 1983- 281/1SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in Republiko Avstrijo o izročanju - AS 10111. 1. 1983101SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodb med SFRJ in Republiko Avstrijo o pravni pomoči v kazenskih zadevah ( AS 101) in o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb o kazenskih zadevah ( AS 117)11. 1. 1983101SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodb med SFRJ in Republiko Avstrijo o pravni pomoči v kazenskih zadevah ( AS 101) in o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb o kazenskih zadevah ( AS 117)11. 1. 1983117SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji - AS 15125. 1. 1983151SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah med SFRJ in Alžirom - AS 11825. 1. 1983118SIstory
Osnutek zakona o zagotavljanju obratnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela - AS 1408. 2. 1983140SIstory
Osnutek zakona o uporabi jedrske energije - AS 4398. 2. 1983439SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 1558. 2. 1983155SIstory
Osnutek zakona o zadolževanju Narodne banke Jugoslavije v tujini v letu 1983 - AS 16622. 2. 1983166SIstory
Osnutek zakona o spremembi zakona o obveznostih federacije za pokojnine borcev - AS 16122. 2. 1983161SIstory
Osnutek odloka o merilih za zamenjavo kreditov iz primarne emisije za selektivne namene z monetarizacijo s selektivno označbo - AS 16322. 2. 1983163SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema - AS 1628. 3. 1983162SIstory
Osnutek zakona o najemanju določenih blagovnih kreditov v tujini v letih 1983 in 1984 - AS 1728. 3. 1983172SIstory
Osnutek zakona o merskih enotah in merilih AS 17522. 3. 1983175SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozu nevarnih snovi - AS 17322. 3. 1983173SIstory
Osnutek resolucije o temeljih skupne politike zdravstvenega varstva prebivalstva- AS 17422. 3. 1983174SIstory
OSNUTEK ZAKONA o razpolaganju z obratnimi sredstvi v organizacijah združenega dela ( AS 140/16)31. 1. 1984140/16SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka z osnutkom zakona ( AS 331/1)31. 1. 1984331/1SIstory
OSNUTEK ODLOKA O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE EMISIJSKE POLITIKE IN SKUPNIH OSNOVAH KREDITNE POLITIKE V LETU 1985 - AS 4536. 12. 1984453SIstory
OSNUTEK PRORAČUNA FEDERACIJE ( AS 459), OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI CELOTNEGA OBSEGA ODHODKOV PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 1985 ( AS 452) IN OSNUTEK ZAKONA O IZVRŠITVI PRORAČUNA FEDERACIJE V LETU 1985 ( AS 460)6. 12. 1984459SIstory
OSNUTEK PRORAČUNA FEDERACIJE ( AS 459), OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI CELOTNEGA OBSEGA ODHODKOV PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 1985 ( AS 452) IN OSNUTEK ZAKONA O IZVRŠITVI PRORAČUNA FEDERACIJE V LETU 1985 ( AS 460)6. 12. 1984452SIstory
OSNUTEK PRORAČUNA FEDERACIJE ( AS 459), OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI CELOTNEGA OBSEGA ODHODKOV PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 1985 ( AS 452) IN OSNUTEK ZAKONA O IZVRŠITVI PRORAČUNA FEDERACIJE V LETU 1985 ( AS 460)6. 12. 1984460SIstory
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU FEDERACIJE - AS 4496. 12. 1984449SIstory
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU IN KREDITNIH ODNOSIH S TUJINO - AS 4626. 12. 1984462SIstory
STALIŠČA IN MNENJA REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN O OSNUTKU ZAKONA O DRUŽBENI KONTROLI CEN - K AS 4286. 12. 1984428SIstory
STALIŠČA IN MNENJA PREDSEDSTVA ZVEZNE KONFERENCE SZDLJ K OSNUTKU RESOLUCIJE ODRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985 - AS 45118. 12. 1984451SIstory
STALIŠČA IN MNENJA SVETA ZVEZE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE K OSNUTKU RESOLUCIJE ODRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985 - AS 45118. 12. 1984451SIstory
STALIŠČA IN MNENJA IZVRŠNEGA ODBORA GOSPODARSKE ZBORNICE JUGOSLAVIJE K OSNUTKU RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985- AS 45118. 12. 1984451SIstory
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KNJIGOVODSTVU - AS 46718. 12. 1984467SIstory
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O AVTORSKI PRAVICI - AS 44518. 12. 1984445SIstory
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRILOŽNOSTNIH KOVANCIH - AS 47118. 12. 1984471SIstory
Resolucija o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki v SFR Jugoslaviji v letu 1985 - AS 45115. 1. 1985451SIstory
Pregled pripomb in predlogov skupščin republik in avtonomnih pokrajin k osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 2000 - k AS 42619. 2. 1985426SIstory
Stališča in mnenja Zveznega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in sveta družbenega informiranja SFRJ o osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986 do 2000 - k AS 42619. 2. 1985426SIstory
Pripombe Zvezne konference SZDLJ k osnutku odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije v obdobju od leta 1986 do 1990 in k osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije do leta 2000 - k AS 42619. 2. 1985426SIstory
Pripombe splošnih združenj črne in barvaste metalurgije ter industrije predelave kovin k osnutku odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije v obdobju od leta 1986 do 1990 in k osnutku dolgoročnega družbenega plana razvoja Jugoslavije do leta 2000 - k AS 42619. 2. 1985426SIstory
Osnutek zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki Jugoslavije - AS 54119. 2. 1985541SIstory
Osnutek zakona o poravnavi določenih deviznih terjatev - AS 51019. 2. 1985510SIstory
Osnutek odloka o predračunu prihodkov in odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije za leto 1985 AS 54119. 2. 1985541SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku - AS 31519. 3. 1985315SIstory
Osnutek zakona o deviznem poslovanju - AS 5417. 5. 1985541SIstory
Osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino - AS 5427. 5. 1985542SIstory
Osnutek zakona o prometu blaga in storitev - AS 5437. 5. 1985543SIstory
Program ukrepov in dejavnosti za zagotovitev pogojev, ki bodo omogočili delovanje deviznega trga - k AS 541, AS 542 in AS 5437. 5. 1985541SIstory
Program ukrepov in dejavnosti za zagotovitev pogojev, ki bodo omogočili delovanje deviznega trga - k AS 541, AS 542 in AS 5437. 5. 1985542SIstory
Program ukrepov in dejavnosti za zagotovitev pogojev, ki bodo omogočili delovanje deviznega trga - k AS 541, AS 542 in AS 5437. 5. 1985543SIstory
Osnutek zakona o enotnem registru prebivalstva - AS 53521. 5. 1985535SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, s protokolom - AS 53621. 5. 1985536SIstory
Osnutek zakona o republikah in pokrajinah, ki se v obdobju 1986-1990 štejejo gospodarsko manj razvite - AS 5829. 7. 1985582SIstory
Osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1986 do 1990 - AS 5839. 7. 1985583SIstory
Osnutek zakona o temeljih bančnega in kreditnega sistema - AS 61417. 8. 1985614SIstory
Osnutek zakona o pogojih in načinu, po katerih lahko organizacije združenega dela pridobivajo delovna in poslovna sredstva od občanov - AS 61217. 8. 1985612SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in Republiko Ciper o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah - AS 52415. 10. 1985524SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 ( AS 650/1)14. 11. 1985650/1SIstory
PREDLOG ZAKONA o temeljih bančnega in kreditnega sistema ( AS 614)19. 11. 1985614SIstory
Predlog resolucije o uresničevanju ustavne koncepcije občine - AS 3558. 4. 1986355SIstory
Osnutek zakona o temeljih varnosti v železniškem prometu - AS 7631. 7. 1986763SIstory
Osnutek zakona o temeljih režima voda - AS 2715. 7. 198627SIstory
Osnutek zakona o celotnem prihodku in odhodku - AS 12011. 11. 1986120SIstory
Osnutek zakona o amortizaciji družbenih sredstev - AS 11811. 11. 1986118SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu blaga in storitev s tujino - AS 12411. 11. 1986124SIstory
Predlog za izdajo zakona o višini stopnje zamudnih obresti z osnutkom zakona ( AS 423)5. 4. 1988423SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški obveznosti - AS 51011. 10. 1988510SIstory
PREDLOG zveznega izvršnega sveta, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ ( AS 1015/1)8. 2. 19901015/1SIstory
PREDLOG Skupščini SR Bosne in Hercegovine, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ ( AS 1021/1)8. 2. 19901021/1SIstory