27. Seznam Poročevalcev iz leta 2001

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 1 (10. 1. 2001) [SIstory]:
  • POROŠTVO RS ZA OBVEZNOSTI KREDITA POSOČJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad RS in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP-A) - EPA 54 - III - hitri postopek [PDF]
  • REVIDIRANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o revidiranju (ZRev-1) - EPA 773 - II - tretja obravnava [PDF]
  • GOSPODARSKE DRUŽBE [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) - EPA 941 - II - druga obravnava in [PDF]
  • UMIK UMIKA [PDF]:
   • predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah - EPA 941 - II - hitri postopek in [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • predloga zakona o spremembah zakona ogospodarskih družbah - hitri postopek [PDF]
  • NADOMESTITEV BESEDILA [PDF]:
   • predloga zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-F) - EPA 900 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • NADOMESTITEV GRADIVA [PDF]:
   • predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o dolgu med Slovenijo in Združenim kraljestvom št. 1 (1999) - EPA 1325 -II [PDF]
  • UMIKI PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o upravi - hitri postopek, [PDF]
   • Predlog zakona o vladi - hitri postopek, [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davku od dobička pravnih oseb - prva obravnava, [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini - skrajšani postopek, [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - skrajšani postopek, [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o gospodarskih družbah - hitri postopek, [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999 - 2001 - EPA 1024 - II, [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o veterinarstvu - EPA 1092 - II - hitri postopek, [PDF]
   • Predlog zakona o veterinarstvu - EPA 1316 - II - hitri postopek [PDF]
  • POROČILO EU [PDF]:
   • Poročilo 12. srečanja vodij pogajalskih skupin luksemburške skupine kandidatk za članstvo v Evropski uniji, Budimpešta, 11. december 2000 [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 2 (17. 1. 2001) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o ponovnem sprejemu oseb, ki so nezakonito vstopile in/ali nezakonito bivajo na ozemlju njunih držav (BROPSO) - EPA 55 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo (Konvencija ILO št. 182) (MKPDO) - EPA 56 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BROBOK) - EPA 57 - III [PDF]
  • PREVZEM PREDLAGATELJSTEV PREDLOGOV ZAKONOV: [PDF]:
   • Predlog zakona o prenosu premoženja bivših družbenopolitičnih organizacij med sredstva lokalnih skupnosti in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPPBDO) - hitri postopek - EPA 1570 [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o osnovni šoli (ZOsn-B) - prva obravnava - EPA 170 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Banki Slovenije (ZBS-A) - prva obravnava - EPA 298 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o gimnazijah (ZGim-A) prva obravnava - EPA 373 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o popravi krivic (ZPKri-A) - tretja obravnava - EPA 458 - II [PDF]
   • Predlog zakona o štipendiranju (ZSti) - prva obravnava - EPA 605 - II [PDF]
   • Predlog zakona o statusu Slovencev brez slovenskega državljanstva (ZSSBSD) - prva obravnava - EPA 664 -II [PDF]
   • Predlog zakona Koroški pokrajini (ZKorP) - druga obravnava - EPA 700 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV - ?) - hitri postopek - EPA 715 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZVV-B) - prva obravnava - EPA 733 -II [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A) - skrajšani postopek - EPA 813 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-?) - prva obravnava - EPA 1038 - II (zadržan) [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-?) - prva obravnava - EPA 1202 - II (zadržan) [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-F) - hitri postopek - EPA 1294 - II [PDF]
  • IZRAČUN [PDF]:
   • primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2000 [PDF]
  • ODLOČITVE DRŽAVNEGA ZBORA R SLOVENIJE [PDF]:
   • na 3. izredni seji [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 3 (19. 1. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o telekomunikacijah (ZTel-1) - hitri postopek - EPA 1203 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-B) - hitri postopek - EPA 82 - III [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • Umik predloga zakona o organizaciji veterinarske službe (ZOVS) - prva obravnava - EPA 1158 - II [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 4 (19. 1. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o telekomunikacijah (ZTel-?) - prva obravnava - EPA 81 - III [PDF]
   • Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-F) - skrajšani postopek - EPA 29 - III [PDF]
   • Dopolnitev predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP-A) - hitri [PDF]
  • UMIKI PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
   • Umik umika predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) - skrajšani postopek - EPA 1061 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o referendumu in o ljudski iniciativi - hitri postopek - EPA 939 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-?) - skrajšani postopek - EPA 1309 - II [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 5 (27. 1. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-B) - skrajšani postopek - EPA 86 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-M) - skrajšani postopek - EPA 88 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BCAIDO) - EPA 87 - III [PDF]
  • SOPREDLAGATELJSTVA [PDF]:
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o gozdovih (ZG-A) - prva obravnava - EPA 522 [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o odpravi dvojnega državljanstva (ZODD) - prva obravnava - EPA 773 [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembah zakona o komunalnih taksah (ZKT-D) - prva obravnava - EPA 1457 [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o verskih skupnostih (ZVS) - prva obravnava - EPA 1643 [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na področju duševnega zdravja (ZBZPDZ) - prva obravnava - EPA 640 - II [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o davčnem svetovanju (ZDavS) - prva obravnava - EPA 651 - II [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o osnovni šoli (ZOsn-?) - prva obravnava - EPA 1034 - II (zadržan) [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - prva obravnava - EPA 1070 - II (zadržan) [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajšani postopek - EPA 1314 - II [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • Umik predloga za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 26. člena zakona o političnih strankah - EPA 770 - II (Ur.l.RS, št. 62/94,1/99, 70/00) [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Nadzornega odbora sklada o poslovanju Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana v letu 1999 - EPA 85 - III [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 6 (31. 1. 2001) [SIstory]:
  • PRAVNI RED EU [PDF]:
   • Pregled realizacije zakonskih in podzakonskih aktov iz Državnega programa Republike Slovenije do 31.12.2000 za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002, stanje na dan 10.1.2001 [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 7 (6. 2. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (ZCUKPIL) - hitri postopek - EPA 94 - III [PDF]
   • Predlog zakona o nekaterih ukrepih, ki se nanašajo na Zvezno republiko Jugoslavijo (ZNUZRJ) - hitri postopek - EPA 97 - III [PDF]
   • Predlog zakona o določitvi višine koncesijske dajatve za opravljanje gospodarske javne službe prenosa zemeljskega plina in upravljanja prenosnega omrežja (ZKDPZP) - hitri postopek - EPA 98 - III [PDF]
   • Predlog zakona s spremembi zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-B) - skrajšani postopek - EPA 93 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Strasbourškega sporazuma o mednarodni klasifikaciji patentov (MSSMKP) - EPA 95 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dunajskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (MDSMKZ) - EPA 96 - III [PDF]
   • Popravek predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o ponovnem sprejemu oseb, ki so nezakonito vstopile in/ali nezakonito bivajo na ozemlju njunih držav (BROPSO) - EPA 55 - III [PDF]
  • SOPREDLAGATELJSTVA [PDF]:
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o gozdovih (ZG-A) - prva obravnava - EPA 522 [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o odpravi dvojnega državljanstva (ZODD) - prva obravnava - EPA 773 [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembah zakona o komunalnih taksah (ZKT-D) - prva obravnava - EPA 1457 [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o verskih skupnostih (ZVS) - prva obravnava - EPA 1643 [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na področju duševnega zdravja (ZBZPDZ) - prva obravnava - EPA 640 - II [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o davčnem svetovanju (ZDavS) - prva obravnava - EPA 651 - II [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o osnovni šoli (ZOsn-?) - prva obravnava - EPA 1034 - II (zadržan) [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - prva obravnava - EPA 1070 - II (zadržan) [PDF]
   • Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajšani postopek - EPA 1314-11 [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 8 (14. 2. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-G) - hitri postopek - EPA 41 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (ZVDP-A) - hitri postopek - EPA 101 - III [PDF]
  • AKT O NASLEDSTVU SPORAZUMOV [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUNSNJ) - EPA 936 - II (nadomestitev gradiva) [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.1999 do 31.12.1999 - EPA 102 - III [PDF]
  • PROGRAM [PDF]:
   • dela Vlade Republike Slovenije za leto 2001 [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 9 (15. 2. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • o izvajanju programa dela DARS d.d. za leto 1999 [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 10 (17. 2. 2001) [SIstory]:
  • POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE O REVIZIJI POSLOVANJA ORGANIZATORJEV VOLILNE KAMPANIJE (I. del) [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 11 (20. 2. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu (ZOdv-A) - hitri postopek - EPA 1306 - II [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-?) - skrajšani postopek - EPA 103 - III [PDF]
   • Predlog poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-?) - EPA 104 - III [PDF]
  • UMIK PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • o privatizaciji državnega premoženja - druga obravnava - EPA 918-II [PDF]
  • UMIK PREDLOGA ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona o upravnih taksah (Ur.l.RS, št. 8/2000) - EPA 1195 - II [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • programa dela Vlade Republike Slovenije za leto 2001 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
   • 2. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 12 (22. 2. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revidiranju (ZRev-1A) - hitri postopek - EPA 105 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L) - hitri postopek - EPA 106 - III [PDF]
   • Predlog zakona o omejevalnih ukrepih (ZOU) - hitri postopek - EPA 107 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - EU (ZSV-B) - EPA 1074 - II [PDF]
   • Predlog zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) - prva obravnava - EPA 118 - III [PDF]
  • PREDLOG AKTA [PDF]:
   • o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (BRUNSNJ) - EPA 108 - III [PDF]
  • UMIK PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • o določitvi višine koncesijske dajatve za opravljanje gospodarske javne službe prenosa zemeljskega plina in upravljanje prenosnega omrežja - hitri postopek - EPA 98 - III [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 13 (26. 2. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-B) - druga obravnava - EPA 1149 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnem registru Slovenije -EU (ZPRS-A) - prva obravnava - EPA 121 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o iskanju in reševanju na morju 1979 (MKIRM) - EPA 124 - III [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • 1. in 12. člena predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu - hitri postopek - EPA 1306 - II [PDF]
  • SOPREDLAGATELJSTVO [PDF]:
   • k predlogu zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) - prva obravnava - EPA 118-111 [PDF]
  • UMIK PREDLOGA ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 8/2000) [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 14 (28. 2. 2001) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUPT) - EPA 123 - III [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 15 (28. 2. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o višini otroškega dodatka (ZVOD) - hitri postopek - EPA 126-III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-?) - hitri postopek - EPA 127 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja - EPA 109-III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri onesnaževanju z olji, 1990 - EPA 125 - III [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16 (1. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • A. PRORAČUNSKI MEMORANDUM 2001 [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/1 (1. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • B. PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 [PDF]:
    • I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA [PDF]:
     • A. Bilanca prihodkov in odhodkov [PDF]
     • B. Račun financiranja terjatev in naložb [PDF]
     • C. Račun financiranja [PDF]
    • II. POSEBNI DEL PRORAČUNA [PDF]:
     • 1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
      • 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
      • 121 DRŽAVNI ZBOR [PDF]
      • 122 DRŽAVNI SVET [PDF]
      • 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA [PDF]
      • 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]
      • 131 USTAVNO SODIŠČE [PDF]
      • 132 RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]
      • 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ [PDF]
      • 134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA [PDF]
      • 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI [PDF]
     • 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
      • 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE [PDF]
      • 15 VLADNE SLUŽBE [PDF]
      • 152 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA [PDF]
      • 155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO [PDF]
      • 156 STATISTIČNI URAD RS [PDF]
      • 158 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE [PDF]
      • 159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ [PDF]
      • 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE [PDF]
      • 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE [PDF]
      • 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE [PDF]
      • 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO [PDF]
      • 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE [PDF]
      • 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO [PDF]
      • 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO [PDF]
      • 24 MINISTRSTVO ZA PROMET [PDF]
      • 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR [PDF]
      • 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE [PDF]
      • 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO [PDF]
      • 28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO [PDF]
      • 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT [PDF]
      • 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO [PDF]
      • 62 UPRAVNE ENOTE [PDF]
     • 3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
      • 41 VRHOVNO SODIŠČE [PDF]
      • 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA [PDF]
      • 44 TOŽILSTVA [PDF]
      • 452 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS [PDF]
      • 454 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS [PDF]
      • 46 UPRAVNO SODIŠČE RS [PDF]
      • 49 SENAT ZA PREKRŠKE RS [PDF]
      • 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA [PDF]
      • 61 SODNIKI ZA PREKRŠKE [PDF]
    • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/2 (1. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • C. BILANČNE PRILOGE K PRORAČUNSKEMU MEMORANDUMU IN PREDLOGU DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2001 [PDF]:
    • 1. Konsolidirana globalna bilanca javnega financiranja v Republiki Sloveniji [PDF]
    • 2. Globalna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja državnega proračuna [PDF]
    • 3. Bilance Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije [PDF]
    • 4. Bilance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije [PDF]
    • 5. Zbirne bilance proračunov občin [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/3 (2. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • D. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 [PDF]:
    • 0. Uvod [PDF]
    • 1. Kvantitativna izhodišča za pripravo državnega proračuna [PDF]
    • 2. Splošni del predloga državnega proračuna [PDF]:
     • 2.1 Ocena prihodkov proračuna Republike Slovenije za leto 2001 [PDF]:
      • 2.1.1 Davčni prihodki [PDF]
      • 2.1.2 Nedavčni prihodki [PDF]
     • 2.2 Odhodki državnega proračuna po ekonomskih namenih [PDF]:
      • 2.2.1 Tekoči odhodki [PDF]
      • 2.2.2 Tekoči transferi [PDF]
      • 2.2.3 Investicijski odhodki [PDF]
     • 2.3 Proračunski primanjkljaj [PDF]
     • 2.4 Račun finančnih terjatev in naložb [PDF]
     • 2.5 Račun financiranja [PDF]:
      • 2.5.1 Odplačila domačega dolga [PDF]
      • 2.5.2 Odplačila dolga v tujino [PDF]
      • 2.5.3 Zadolževanje države v letu 2001 [PDF]
     • 2.6 Načrt delovnih mest [PDF]
     • 2.7 Skupni načrt nabav in gradenj [PDF]
    • 3. Načrt razvojnih programov [PDF]
    • 4. Obrazložitev predloga proračuna po programski strukturi [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/4 (2. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • D. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 [PDF]:
    • 5. Obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov [PDF]:
     • 5.1 Nevladni proračunski uporabniki [PDF]
     • 5.2 Pravosodni proračunski uporabniki [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/5 (4. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • D. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 [PDF]:
    • 5. Obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov [PDF]:
     • 5.3 Vladni proračunski uporabniki [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/6 (5. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • E. PROGRAM PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2001 [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/7 (5. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • F. POROČILO O DELU VLADE RS V OBDOBJU OD 1.9.1999 DO 31.12.2000 [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/8 (5. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • G. PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ ZA LETO 2001 Z OBRAZLOŽITVAMI [PDF]:
    • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije [PDF]
    • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije [PDF]
    • Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije [PDF]
    • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje [PDF]
    • Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije [PDF]
    • Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva [PDF]
    • Sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja [PDF]
    • Stanovanjski sklad Republike Slovenije [PDF]
    • Sklad za spodbujanje razvoja triglavskega narodnega parka [PDF]
    • Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti [PDF]
    • Filmski sklad Republike Slovenije [PDF]
    • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije [PDF]
    • Sklad Republike Slovenije za sukcesijo [PDF]
    • Sklad za financiranje razgradnje NE Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NE Krško [PDF]
    • Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo [PDF]
    • Agencija za zavarovalni nadzor [PDF]
    • Agencija za energijo Republike Slovenije [PDF]
    • Agencija za radioaktivne odpadke [PDF]
    • Agencija Republike Slovenije za plačilni promet [PDF]
    • Agencija za trg vrednostnih papirjev [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 17 (13. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-A) - hitri postopek - EPA 650 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (ZPPG01 -A) - hitri postopek - EPA 128 - III [PDF]
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja tirnega fonda slovenske javne železniške infrastrukture (ZPSZZI) - hitri postopek - EPA 130 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-?) - hitri postopek - EPA 133 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-C) - hitri postopek - EPA 134 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-B) - skrajšani postopek - EPA 129 - III [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • Predloga zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči (ZNRSBPP) - prva obravnava - EPA 949 - II [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 1 (13. 3. 2001) [PDF]:
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Sklep državnega sveta ob obravnavi informacije o poteku parlamentarne preiskave v zvezi z dogodki na kapitalskem trgu [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Pravica javnosti do zasebnosti - posvet [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 18 (14. 3. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • o izvajanju Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. do 31.12. 2000 - EPA 131 - III [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 19 (16. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sodniški službi (ZSS-C) - hitri postopek - EPA 1330 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-?) - skrajšani postopek - EPA 435 - II (nadomestitev gradiva) [PDF]
   • Predlog zakona o medijih (ZMed) - tretja obravnava - EPA 811 - II [PDF]
  • SPREMEMBA POSTOPKA [PDF]:
   • pri predlogu zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-F) - prva obravnava - EPA 900 - II [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • predloga zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo - druga obravnava - EPA 1655 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • o delu Sveta za radiodifuzijo RS v letu 2000 - EPA 136 - III [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
   • 3. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/9 (17. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE (nadomestitev gradiva) [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 20 (18. 3. 2001) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • predloga zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MEKPPKZ-A) - EPA 138 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 1999 - EPA 137 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 2 (18. 3. 2001) [PDF]:
   • ATERNATIVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI DOMOV ZA STAREJŠE V SLOVENIJI [PDF]:
    • Zbornik referatov in razprave s posveta, dne 11. julija 2000 [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 21 (19. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o industrijski lastnini - (EU)(ZIL-1) - hitri postopek- EPA 1256 - II (nadomestitev gradiva) [PDF]
   • Predlog zakona o knjižničarstvu - (EU) - (ZKnj-1) - druga obravnava - EPA 1141 - II [PDF]
   • Predlog zakona o javnih zbiranjih - (EU) - (ZJZ) - prva obravnava - EPA 149 - III [PDF]
  • PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA [PDF]:
   • Predlog strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje - (EU) - druga obravnava - EPA 1001 - II [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 22 (30. 3. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - EU - (ZZVR-1) - hitri postopek - EPA 1336 - II [PDF]
   • Predlog zakona o tajnih podatkih (ZTP) - druga obravnava - EPA 1075 - II [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o prištetju rezerv nafte in naftnih derivatov Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov Republike Slovenije, ki so skladiščene na ozemlju Zvezne republike Nemčije (BDEPRN) - EPA 150 - III [PDF]
  • RAZLAGA DOLOČB POSLOVNIKA [PDF]:
   • v zvezi z naknadnim pristopom k predlagateljstvu zakona [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • predloga zakona o preoblikovanju dejavnosti prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko (ZPDPCP) - prva obravnava - EPA 1250 - II [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/10 (3. 4. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]:
   • IZRAČUN PRIMERNE PORABE OBČIN IN ZNESKOV FINANČNE IZRAVNAVE ZA LETO 2001 [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 16/11 (6. 4. 2001) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 - EPA 132 - III [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 23 (6. 4. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-B) prva obravnava - EPA 157 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o rednem zračnem prometu (BCYRZP) - EPA 155 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine (BUKZP) - EPA 156 - III [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 80. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list 42/93) - EPA 160 - III [PDF]
  • SOPREDLAGATELJSTVA [PDF]:
   • k predlogu zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) - prva obravnava - EPA 118 - III [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 24 (9. 4. 2001) [SIstory]:
  • LETNO POROČILO [PDF]:
   • o delu Državnega pravobranilstva za leto 2000 - EPA 158 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (ZIPRS2001) - hitri postopek - EPA 166 - III - [PDF]
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 - EPA 170 - III - hitri postopek [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 25 (9. 4. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (ZPORND) - EPA 162 - III - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o amnestiji - EPA 165 - III - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (EU) - EPA 941 - II - tretja obravnava [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 26 (17. 4. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih skladih (ZJS-A) - hitri postopek - EPA 173 - III [PDF]
   • Predlog zakona o porabi dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZPDRES) - hitri postopek - EPA 161 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-C) - skrajšani postopek - EPA 171 - III [PDF]
   • Poročilo o izvajanju programa popotresne obnove - skrajšani postopek - EPA 171 - III [PDF]
   • Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja (EU) (ZPPDen-1) - druga obravnava - EPA 1255 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-B) - prva obravnava - EPA 179 - III [PDF]
  • UMIKA PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
   • Umik predloga zakona o spremembi zakona o javnih skladih (ZJS-A) - hitri postopek - EPA 1320 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju - skrajšani postopek - EPA 1286 - II [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 27 (20. 4. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o prevozih v cestnem prometu - (EU) (ZPCP-1) - hitri postopek - EPA 172 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in Povojnega nasilja (ZSPOZ-A) - skrajšani postopek - EPA 159 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL-A) - skrajšani postopek - EPA 163 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-B) - tretja obravnava - EPA 1149 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija - (EU) (ZRTVS-C) - druga obravnava - EPA 976 - II [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 3 (20. 4. 2001) [PDF]:
   • Priznanja državnega sveta [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Aktualne teme evropske politike - predavanje [PDF]
   • Mednarodni in ustavno pravni položaj ter perspektive demokratičnega razvoja Republike Hrvaške - predavanje [PDF]
   • Položaj medijev in novinarstva na Hrvaškem - predavanje [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 28 (21. 4. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA [PDF]:
   • varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (EU) (NPVCP) - prva obravnava - EPA 164 - III [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji poslovanja organizatorjev volilne kampanije (II. del) [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 29 (24. 4. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije za leto 2000 -EPA 175 - III [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • proučitve variant poteka daljnovoda DV 2 x 100 KV Toplarna - Polje - Beričevo [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 30 (25. 4. 2001) [SIstory]:
  • LETNO POROČILO [PDF]:
   • o poslovanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2000 - EPA 167 - III [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 31 (25. 4. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • o javnih uslužbencih (ZJU) - prva obravnava - EPA 185 - III [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 32 (26. 4. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • o stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu 1999 [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 33 (30. 4. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-A) - skrajšani postopek - EPA 184 - III [PDF]
  • PREDLOG RESOLUCIJE [PDF]:
   • o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV) - EPA 1297 - II [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2000 - EPA 181 - III [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
   • 4. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 34 (30. 4. 2001) [SIstory]:
  • AKTI BANKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2000 in letni obračun Banke Slovenije za leto 2000 [PDF]
   • Osnutek odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 2000 in o razporeditvi prihodkov nad odhodki. [PDF]
   • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2001 [PDF]
   • Osnutek odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2001 [PDF]
   • Osnutek odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2001 [PDF]
   • (OdLOBS2000) - EPA 180 - III [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 35 (9. 5. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS) - hitri postopek - EPA 1124 - II [PDF]
   • Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) - prva obravnava - EPA 186 - III [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 36 (10. 5. 2001) [SIstory]:
  • POROČILI [PDF]:
   • Drugo poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb - EPA 182 - III [PDF]
   • Poročilo Statističnega urada Republike Slovenije o delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 2000 - EPA 187 - III [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 37 (11. 5. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • o delu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2000 - EPA 188 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 4 (11. 5. 2001) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Vloga majhnih držav v modernem svetu - predavanje [PDF]
   • Seja državnega sveta mladih [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 38 (11. 5. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A) - hitri postopek - EPA 1302 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-C) - skrajšani postopek - EPA 171 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije v letu 2000 - EPA 189 - III [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI, DOPOLNJEVALNI PREDLOGI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 5. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije in [PDF]
   • 6. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 39 (15. 5. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-B) - skrajšani postopek - EPA 715 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-B) - skrajšani postopek - EPA 190 - III [PDF]
   • Predlog sprememb in dopolnitev Pomorskega zakonika (PZ-A) - skrajšani postopek - EPA 193 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR-B) - skrajšani postopek - EPA 203 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A) - druga obravnava - EPA 846 - II [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in komunikacijskem omrežju (MESEAO) - EPA 194 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji v tistih državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali dezertifikacijo, zlasti v Afriki (MKZNBPD) - EPA 204 - III [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročila Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji poslovanja organizatorjev volilne kampanije (III. del) [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 40 (15. 5. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • o spremembah zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-B) - hitri postopek - EPA 205 - III [PDF]
  • POPRAVEK BESEDILA [PDF]:
   • predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C) - druga obravnava - EPA 976 - II [PDF]
  • SPREMEMBA POSTOPKA OBRAVNAVE [PDF]:
   • predloga zakona o dopolnitvah zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL-A) - EPA - 163 - III [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 41 (19. 5. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONIKA [PDF]:
   • Predlog obligacijskega zakonika (OZ) - druga obravnava - EPA 1544 [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 42 (19. 5. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP) - tretja obravnava - EPA 1096 [PDF]
   • Predlog zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske Unije za popravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) - prva obravnava - EPA 208 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Ministrske deklaracije o trgovini z izdelki informacijske tehnologije v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) (MMDTIT) - EPA 207 - III [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja železniške infrastrukture (NPRSZI-A) - tretja obravnava - EPA 377 - II [PDF]
  • UMIK PREDLOGA OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • Umik predloga za sprejem obvezne razlage 80. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. I. RS, št. 42/93) - EPA 160 - III [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 43 (24. 5. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - hitri postopek - EPA 191 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (ZFS-A) - skrajšani postopek - EPA 209 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Službe za nadzor proračuna Ministrstva za finance za obdobje od julija do decembra 2000 [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 44 (29. 5. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o samoprispevku (ZSam-1) - hitri postopek - EPA 206 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD-A) - skrajšani postopek - EPA 210 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-A) - skrajšani postopek - EPA 212 - III [PDF]
  • PREDLOG POSLOVNIKA [PDF]:
   • Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1) - druga obravnava - EPA 104 - III [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 45 (1. 6. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2000 - EPA 213 - III [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 46 (4. 6. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (Zazil-B) - hitri postopek - EPA 214 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Nadzornega odbora Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo za obdobje 1997 - 2001 - EPA 215 - III [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 47 (8. 6. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A) - hitri postopek - EPA 1302 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A) - skrajšani postopek - EPA 1061 - II [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o varstvu in zdravju pri delu (ZVZD-A) skrajšani postopek - EPA 216 - III [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
   • 6. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 48 (11. 6. 2001) [SIstory]:
  • PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 - Revizija 2001 [PDF]
 60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 48/1 (11. 6. 2001) [SIstory]:
  • PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 - Revizija 2001 (nadaljevanje) [PDF]
 61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 49 (12. 6. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o krmi (ZKrmi) - hitri postopek - EPA 218 - III [PDF]
   • Predlog zakona o materialni dolžnosti (ZMatD) - druga obravnava - EPA 1352 - II [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Večletnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MESVSF) - EPA 219 - III [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v Istri in na morju - EPA 217 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh v letu 2000 - EPA 221 - III [PDF]
  • REBALANS OPERATIVNEGA PLANA [PDF]:
   • Rebalans operativnega plana aktivnosti za izvedbo programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh v obdobju od 1.1.2001 do 30.6.2001 [PDF]
 62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 50 (12. 6. 2001) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o sodelovanju pri zatiranju hujših kaznivih dejanj (BDEZKD) - EPA 227 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o konsolidaciji dolga Republike Slovenije (BNOKD) - EPA 228 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o odplačilu določenih dolgov (BITODD) - EPA 229 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o policijskem sodelovanju (BBEPS) - EPA 230 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BYUBOK) - EPA 231 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o vračanju in ponovnem sprejemanju oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop na ozemlje druge države ali bivanje na njem (BYUSO) - EPA 232 - III [PDF]
  • LETNI PLAN [PDF]:
   • Predlog letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001 - EPA 226 - III [PDF]
 63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 51 (15. 6. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju (ZD-B) - skrajšani postopek - EPA 224 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-B) - skrajšani postopek - EPA 225 - III [PDF]
   • Predlog zakona o parlamentarnem nadzoru nad delom varnostnih in obveščevalnih služb (ZPNDVOS) - prva obravnava - EPA 223 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. do 31.03.2001 - EPA 220 - III [PDF]
 64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 52 (19. 6. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poslovno poročilo Slovenske izvozne družbe d.d. za leto 2000 ter Razvojne usmeritve s temelji poslovne politike (RUTPP 2001) za leto 2001 - EPA 222 - III [PDF]
 65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 53 (20. 6. 2001) [SIstory]:
  • DOPOLNITEV [PDF]:
   • programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 2001- EPA 132 - III [PDF]
  • ANALIZA [PDF]:
   • izvajanja zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 235 - III [PDF]
 66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 54 (22. 6. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-B) - skrajšani postopek - EPA 241 - III [PDF]
   • Predlog zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1) - tretja obravnava - EPA 1141 - II [PDF]
   • Predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) - prva obravnava - EPA 242 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice (MESNOUP-A) - EPA 245 - III [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Popravek besedila predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (MESEAO) - EPA 194 - III [PDF]
 67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 55 (27. 6. 2001) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (BHROPS) - EPA 283 - II (nadomestitev gradiva) [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2000 - EPA 244 - III [PDF]
 68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 56 (29. 6. 2001) [SIstory]:
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.2000 do 31.12.2000 - EPA 251 - III [PDF]
   • Poročilo o izvajanju programa dela DARS d.d. za leto 2000 - EPA 252 - III [PDF]
 69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 57 (29. 6. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o visokem šolstvu (ZViS-B) - skrajšani postopek - EPA 248 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o poštnih storitvah (ZPSto- A) - skrajšani postopek - EPA 249 - III [PDF]
   • Predlog zakona o preskušanju in žigosanju ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in naprav (ZPŽRSO) - prva obravnava - EPA 253 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Sklada Republike Slovenije za sukcesijo za leto 2000 - EPA 243 - III [PDF]
 70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 58 (4. 7. 2001) [SIstory]:
  • POROČILI [PDF]:
   • Zaključno poročilo Nadzornega odbora Slovenske odškodninske družbe, d.d. - EPA 233 - III [PDF]
   • Poročilo o izvajanju invalidskega varstva v Republiki Sloveniji - EPA 234 - III [PDF]
 71. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 59 (5. 7. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) - tretja obravnava - EPA 1255 - II [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu in dejavnosti Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2000 - EPA 250 - III [PDF]
 72. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 60 (9. 7. 2001) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji odločitve Skupnega odbora Slovenije - EFTA št. 1/1999: sprememba Priloge IV (MOEFTA) - EPA 255 - III [PDF]
  • STRATEGIJA [PDF]:
   • regionalnega razvoja Slovenije - EPA 259 - III [PDF]
 73. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 61 (9. 7. 2001) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v Republiki Sloveniji v letu 2000 - EPA 254 - III [PDF]
   • Letno poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto 2000 in [PDF]
   • Letno poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2000 - EPA 256 - III [PDF]
   • Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2000 in [PDF]
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2000 - EPA 257 - III [PDF]
 74. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 62 (18. 7. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1?) - hitri postopek - EPA 1329 - II [PDF]
   • Predlog zakona o krmi (ZKrmi) - hitri postpek - EPA 218 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davčni službi (ZDS-F) - hitri postopek - EPA 263 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-?) - skrajšani postopek - EPA 260 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-B) - skrajšani postopek - EPA 264 - III [PDF]
  • PARLAMENTARNA PREISKAVA [PDF]:
   • Zahteva za parlamentarno preiskavo za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva - EPA 258 - III [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Popravek k predlogu resolucije o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v Istri in na morju (ReMRH) - EPA 217 - III [PDF]
  • STRATEGIJA [PDF]:
   • Predlog strategije razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (NPZapos) - EPA 1001 - II [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Tretje poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 1998, 1999 in 2000 - EPA 261 - III [PDF]
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2000 - EPA 262 - III [PDF]
 75. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 63 (24. 7. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-G) - hitri postopek - EPA 247 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o napredku Republike Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo [PDF]
 76. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 64 (31. 7. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog obligacijskega zakonika (OZ) - tretja obravnava - EPA 1544 [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A) - tretja obravnava - EPA 846 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C) - tretja obravnava - EPA 976 - II [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
   • 7. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 77. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 65 (31. 7. 2001) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne Republike Jugoslavije (BYUGS) - EPA 271 - III [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Računskega sodišča Republike Slovenije - EPA 275 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij v času od 7.8.1996 do 30.6.2001 - EPA 270 - III [PDF]
 78. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 66 (31. 7. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • o uresničevanju Zakona za odpravo posledic plazu Stože v občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 - EPA 273 - III [PDF]
 79. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 67 (1. 8. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) - prva obravnava - EPA 536 - II [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Predlog poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1) - tretja obravnava - EPA 104 - III [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
   • 8. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 80. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 68 (3. 8. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o državni upravi - hitri postopek - EPA 280 - III [PDF]
   • Predlog zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika - prva obravnava - EPA 282 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlade Malte o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom - EPA 276 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb - EPA 277 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem, spodbujanju in zaščiti naložb - EPA 278 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij - EPA 279 - III [PDF]
 81. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 69 (6. 8. 2001) [SIstory]:
  • ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBE USTAVE RS [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za spremembe ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 283 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih agencijah (ZJA) - druga obravnava - EPA 1292 - II [PDF]
   • Predlog stvarnopravnega zakonika - prva obravnava - EPA 272 - III [PDF]
 82. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 70 (6. 9. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 v obdobju januar - junij 2001 - EPA 286 - III [PDF]
 83. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 71 (6. 9. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji v letu 2000 - EPA 281 - III [PDF]
 84. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 72 (7. 9. 2001) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva (MSVN) - EPA 284 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini - EPA 285 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 5 (7. 9. 2001) [PDF]:
   • Mnenje državnega sveta [PDF]
   • Zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Razvojna inteligenca pred volitvami 2000 - posvet [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 85. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 73 (14. 9. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. do 30.06. 2001 - EPA 288 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 6 (14. 9. 2001) [PDF]:
   • Mnenje državnega sveta [PDF]
   • Zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Z Aarhuško konvencijo do lažje dostopnosti informacij in učinkovitejšega sodelovanja javnosti - posvet [PDF]
 86. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 74 (14. 9. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v letu 2001 (ZZSO2001) - hitri postopek - EPA 290 - III [PDF]
   • predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-B) - hitri postopek - EPA 291 - III [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • predlog poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega za sprejem obvezne razlage 64. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 34/96, 27/98- Odločba ustavnega sodišča) (0RZDDP064) - EPA 289 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 7 (14. 9. 2001) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Država in cerkev - posvet [PDF]
   • Od Ogleja do Haiderja - posvet [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 87. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 75 (17. 9. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2000 in prvi polovici leta 2001 - EPA 287 - III [PDF]
 88. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 76 (21. 9. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-A) hitri postopek - EPA 293 - III [PDF]
   • Predlog zakona o tajnih podatkih (ZTP) - tretja obravnava - EPA 1075 - II [PDF]
   • Predlog zakona o amnestiji (ZA-1) druga obravnava - EPA 165 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-B) - prva obravnava - EPA 133 - III [PDF]
   • Predlog zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-1) prva obravnava - EPA 292 - III [PDF]
  • STRATEGIJA [PDF]:
   • Predlog strategije razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (NPZapos) - tretja obravnava - EPA 1001 - II [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (OdPoRacS) - EPA 275 - III [PDF]
 89. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 77 (25. 9. 2001) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BBHSZN) - EPA 294 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v boju proti organizirani kriminaliteti, nedovoljenemu prometu z mamili, terorizmu in drugim oblikam kriminalitete (BRUBOK) - EPA 296 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BCZPCZ) - EPA 297 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP) - EPA 298 - III [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Velikim vojvodstvom Luksemburg, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg (BLUNSNJ) - EPA 299 - III [PDF]
  • ODLOK [PDF]:
   • Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom (OdPSNSP) - EPA 295 - III [PDF]
 90. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 78 (28. 9. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-I) - hitri postopek - EPA 301 - III [PDF]
   • Predlog zakona o jamstvu za zavarovalno kritje letalskih prevoznikov (ZJZKLP) - hitri postopek - EPA 303 - III [PDF]
   • Predlog zakona o plačilnem prometu (ZPlaP) - druga obravnava - EPA 1005 - II [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 8 (28. 9. 2001) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Načini preprečevanja samomora - predavanje [PDF]
   • Izvajanje in spremembe zakona o društvih - posvet [PDF]
 91. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 79 (1. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2002 IN 2003 - EPA 306 - III [PDF]:
   • I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA [PDF]:
    • A. Bilance prihodkov in odhodkov [PDF]
    • B. Račun finančnih terjatev in naložb [PDF]
    • C. Račun financiranja [PDF]
   • II. POSEBNI DEL PRORAČUNA [PDF]:
    • 1 NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
     • 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
     • 121 DRŽAVNI ZBOR [PDF]
     • 122 DRŽAVNI SVET [PDF]
     • 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA [PDF]
     • 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]
     • 131 USTAVNO SODIŠČE [PDF]
     • 132 RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]
     • 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA [PDF]
     • 134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA [PDF]
     • 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI [PDF]
    • 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
     • 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE [PDF]
     • 15 VLADNE SLUŽBE [PDF]
     • 152 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA [PDF]
     • 153 URAD VLADE RS ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE [PDF]
     • 155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO [PDF]
     • 156 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
     • 158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE [PDF]
     • 159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ [PDF]
     • 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE [PDF]
     • 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE [PDF]
     • 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE [PDF]
     • 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO [PDF]
     • 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE [PDF]
     • 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO [PDF]
     • 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO [PDF]
     • 24 MINISTRSTVO ZA PROMET [PDF]
     • 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR [PDF]
     • 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE [PDF]
     • 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE [PDF]
     • 28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO [PDF]
     • 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT [PDF]
     • 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO [PDF]
     • 62 UPRAVNE ENOTE [PDF]
    • 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
     • 41 VRHOVNO SODIŠČE RS [PDF]
     • 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA [PDF]
     • 44 TOŽILSTVA [PDF]
     • 452 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS [PDF]
     • 454 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS [PDF]
     • 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
     • 49 SENAT ZA PREKRŠKE RS [PDF]
     • 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA [PDF]
     • 61 SODNIKI ZA PREKRŠKE [PDF]
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 92. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 80 (4. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-D) - hitri postopek - EPA 304 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 C) - skrajšani postopek - EPA 1243 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-B) - druga obravnava - EPA 330 - II [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o nacionalnih osebnih dokumentih pomorščakov (konvencija Mednarodne organizacije dela št. 108) (MKNODP) - EPA 307 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o zaposlovanju ter delovnih pogojih in življenskih razmerah izvajalcev zdravstvene nege (konvencija Mednarodne organizacije dela št. 149) (MKZIZN) - EPA 308 - III [PDF]
 93. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 81 (8. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 IN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 312 - III in 313 - III [PDF]:
   • PRORAČUNSKI MEMORANDUM ZA LETI 2002 in 2003 [PDF]
   • POROČILO O DELU VLADE RS ZA LETO 2001 (OBDOBJE JANUAR 2001 - SEPTEMBER 2001) [PDF]
 94. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 81/1 (8. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 - EPA 312 - III [PDF]:
   • I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA [PDF]:
    • A. Bilanca prihodkov in odhodkov [PDF]
    • B. Račun finančnih terjatev in naložb [PDF]
    • C. Račun financiranja [PDF]
   • II. POSEBNI DEL PRORAČUNA [PDF]:
    • 1 NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
     • 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
     • 121 DRŽAVNI ZBOR [PDF]
     • 122 DRŽAVNI SVET [PDF]
     • 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA [PDF]
     • 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]
     • 131 USTAVNO SODIŠČE [PDF]
     • 132 RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]
     • 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA [PDF]
     • 134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA [PDF]
     • 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI [PDF]
    • 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
     • 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE [PDF]
     • 15 VLADNE SLUŽBE [PDF]
     • 152 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA [PDF]
     • 153 URAD VLADE RS ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE [PDF]
     • 155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO [PDF]
     • 156 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
     • 158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE [PDF]
     • 159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ [PDF]
     • 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE [PDF]
     • 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE [PDF]
     • 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE [PDF]
     • 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO [PDF]
     • 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE [PDF]
     • 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO [PDF]
     • 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO [PDF]
     • 24 MINISTRSTVO ZA PROMET [PDF]
     • 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR [PDF]
     • 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE [PDF]
     • 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE [PDF]
     • 28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO [PDF]
     • 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT [PDF]
     • 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO [PDF]
     • 62 UPRAVNE ENOTE [PDF]
    • 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
     • 41 VRHOVNO SODIŠČE RS [PDF]
     • 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA [PDF]
     • 44 TOŽILSTVA [PDF]
     • 452 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS [PDF]
     • 454 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS [PDF]
     • 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
     • 49 SENAT ZA PREKRŠKE RS [PDF]
     • 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA [PDF]
     • 61 SODNIKI ZA PREKRŠKE [PDF]
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 95. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 81/2 (8. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 313 - III [PDF]:
   • I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA [PDF]:
    • A. Bilance prihodkov in odhodkov [PDF]
    • B. Račun finančnih terjatev in naložb [PDF]
    • C. Račun financiranja [PDF]
   • II. POSEBNI DEL PRORAČUNA [PDF]:
    • 1 NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
     • 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
     • 121 DRŽAVNI ZBOR [PDF]
     • 122 DRŽAVNI SVET [PDF]
     • 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA [PDF]
     • 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]
     • 131 USTAVNO SODIŠČE [PDF]
     • 132 RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]
     • 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA [PDF]
     • 134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA [PDF]
     • 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI [PDF]
    • 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
     • 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE [PDF]
     • 15 VLADNE SLUŽBE [PDF]
     • 152 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA [PDF]
     • 153 URAD VLADE RS ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE [PDF]
     • 155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO [PDF]
     • 156 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
     • 158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE [PDF]
     • 159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ [PDF]
     • 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE [PDF]
     • 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE [PDF]
     • 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE [PDF]
     • 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO [PDF]
     • 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE [PDF]
     • 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO [PDF]
     • 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO [PDF]
     • 24 MINISTRSTVO ZA PROMET [PDF]
     • 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR [PDF]
     • 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE [PDF]
     • 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE [PDF]
     • 28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO [PDF]
     • 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT [PDF]
     • 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO [PDF]
     • 62 UPRAVNE ENOTE [PDF]
    • 3 PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]:
     • 41 VRHOVNO SODIŠČE RS [PDF]
     • 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA [PDF]
     • 44 TOŽILSTVA [PDF]
     • 452 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS [PDF]
     • 454 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS [PDF]
     • 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
     • 49 SENAT ZA PREKRŠKE RS [PDF]
     • 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA [PDF]
     • 61 SODNIKI ZA PREKRŠKE [PDF]
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 96. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 81/3 (9. 10. 2001) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2002 IN 2003 -EPA 312 - III in 313 - III [PDF]
  • 0. UVOD [PDF]:
   • 1. Kvantitativna izhodišča za pripravo državnega proračuna [PDF]
   • 2. Splošni del predloga državnega proračuna [PDF]:
    • 2.1. Ocena prihodkov [PDF]:
     • 2.1.1. Davčni prihodki [PDF]
     • 2.1.2. Nedavčni prihodki [PDF]
    • 2.2. Odhodki državnega proračuna po ekonomskih namenih [PDF]:
     • 2.2.1. Tekoči odhodki [PDF]
     • 2.2.2. Tekoči transferi [PDF]
     • 2.2.3. Investicijski odhodki [PDF]
     • 2.2.4. Investicijski transferi [PDF]
    • 2.3. Proračunski primanjkljaj [PDF]:
     • 2.3.1. Proračunski primanjkljaj v letu 2002 [PDF]
     • 2.3.2. Proračunski primanjkljaj v letu 2003 [PDF]
    • 2.4. Račun finančnih terjatev in naložb [PDF]
    • 2.5. Račun financiranja [PDF]
    • 2.6. Načrt delovnih mest [PDF]
    • 2.7. Skupni načrt nabav in gradenj [PDF]
   • 3. Obrazložitev predloga proračuna po programsko-funkcionalni strukturi [PDF]
  • 1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - LETO 2002 [PDF]
  • 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - LETO 2002 [PDF]
 97. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 81/4 (9. 10. 2001) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 - EPA 312 - III [PDF]:
   • 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - LETO 2002 (nadaljevanje) [PDF]
   • 3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - LETO 2002 [PDF]
 98. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 81/5 (9. 10. 2001) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 313 - III [PDF]:
   • 1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - LETO 2003 [PDF]
   • 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - LETO 2003 [PDF]
 99. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 81/6 (9. 10. 2001) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 313 - III [PDF]:
   • 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - LETO 2003 (nadaljevanje) [PDF]
   • 3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI - LETO 2003 [PDF]
 100. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 81/7 (9. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 IN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 312 - III in 313 - III [PDF]:
   • NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETO 2002 IN 2003 [PDF]
   • PROGRAM PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2002 IN 2003 [PDF]
   • PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ ZA LETI 2002 IN 2003 Z OBRAZLOŽITVAMI [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • K PRORAČUNSKEMU MEMORANDUMU ZA LETI 2002 IN 2003 - EPA 312 - III in 313 - III [PDF]
 101. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 82 (11. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto 2001 (ZZSO2001) - hitri postopek - EPA 302 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih selih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-A) - skrajšani postopek - EPA 316 - III [PDF]
   • Predlog poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1 ?) - prva obravnava - EPA 314 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-A) - prva obravnava - EPA 315 - III [PDF]
  • DEKLARACIJA [PDF]:
   • Predlog deklaracije o skupnem boju proti terorizmu - EPA 319 - III [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
   • 8. redne seje Državnega zbora RS [PDF]
  • SKLEP [PDF]:
   • 9. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
 102. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 83 (18. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1998 - EPA 309 - III [PDF]
 103. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 83/1 (18. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1998 - EPA 309 - III (nadaljevanje) [PDF]
 104. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 84 (20. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o prevzemu obveznosti Slovenskih železarn (ZPOSZ) - hitri postopek - EPA 317 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (ZZSR-A) - hitri postopek- EPA 325 - III [PDF]
   • Predlog zakona o varnosti plovbe po celinskih vodah (ZVPCV) - hitri postopek - EPA 327 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-A) - skrajšani postopek - EPA 322 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davčnem postopku (ZDavP-E) - skrajšani postopek - EPA 324 - III [PDF]
   • Predlog zakona o psihološki dejavnosti (ZPsiDej) - prva obravnava - EPA 320 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o pravu znamk (MPPZ) - EPA 326 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRKIZ) - EPA 328 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ) - EPA 329 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta Evrope (MESUGS) - EPA 330 - III [PDF]
  • UMIKA [PDF]:
   • Umik predloga deklaracije o skupnem boju proti terorizmu - EPA 319 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A) - prva obravnava - EPA 725 - II [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Popravek k predlogu zakona o tajnih podatkih (ZTP) - tretja obravnava - EPA 1075 - II [PDF]
 105. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 85 (25. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (RZ99) - EPA 310 - III [PDF]
 106. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 85/1 (25. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (RZ99) - EPA 310 - III (nadaljevanje) [PDF]
 107. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 86 (26. 10. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (ZIPRS0203) - hitri postopek - EPA 337 - III [PDF]
   • Predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) - tretja obravnava - EPA 559 - II [PDF]
   • Predlog zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske Unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) - druga obravnava - EPA 208 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-?) - prva obravnava - EPA 321 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč (MKČUIN) - EPA 335 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLIIDO) - EPA 336-III [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Popravek predloga zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta Evrope (MESUGS) - EPA 330 - III [PDF]
  • DODATNA SKLEPA [PDF]:
   • 10. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 108. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 87 (12. 11. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-C) - hitri postopek - EPA 334 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah (ZEC-A) - hitri postopek - EPA 340 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-A) - skrajšani postopek - EPA 341 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za trto in vino s sklepno listino (MSMOTV) - EPA 338 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dodatka 1 v zvezi z garancijsko pogodbo, podpisano 10./12. novembra 1998 med Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj (s 1. novembrom 1999 imenovanim Razvojna banka Sveta Evrope) in Republiko Slovenijo (MSSED1) - EPA 339 - III [PDF]
  • SOPREDLAGATELJSTVO [PDF]:
   • k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije - EPA 321 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 9 (12. 11. 2001) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta ob obravnavi šestega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2000 [PDF]
   • Mnenja državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Gensko spremenjeni organizmi v Sloveniji - smeri razvoja politike in zakonodaje - posvet [PDF]
 109. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 88 (15. 11. 2001) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 IN DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 312 - III in 313 - III [PDF]:
   • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 [PDF]
 110. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 88/1 (15. 11. 2001) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 313 - III [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 [PDF]
  • UMIKA [PDF]:
   • UMIK STOPNJE ZAUPNOSTI Z GRADIVA REALIZACIJA TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV OBRAMBNIH SIL V LETU 1998, KI JE SESTAVNI DEL PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1998 - EPA 309 - III [PDF]
   • UMIK STOPNJE ZAUPNOSTI Z GRADIVA OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA PORABNIKA DRŽAVNEGA PRORAČUNA -19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ZA LETO 2002 IN 2003, KI JE SESTAVNI DEL PREDLOGOV PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2002 IN 2003 - EPA 312 - III in 313 - III [PDF]
 111. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 89 (16. 11. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o krmi (ZKrmi) - hitri postopek - EPA 344 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-D) - hitri postopek - EPA 345 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (ZJC-A) - skrajšani postopek - EPA 346 - III [PDF]
   • Predlog zakona o amnestiji (ZA-1) - tretja obravnava - EPA 165 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-B) - druga obravnava - EPA 179 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal (Protokol o potapljanju odpadkov) (MSPPOSO) - EPA 347 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega (MSPVSOK) - EPA 348 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Barcelonska konvencija) (MKVSMPO) - EPA 349 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju (MPPZOS) - EPA 350 - III [PDF]
 112. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 90 (19. 11. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - skrajšani postopek - EPA 354 - III [PDF]
   • Predlog zakona o delovnih razmerjih (ZDR) - druga obravnava - EPA 274 - II [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča - EPA 353 - III [PDF]
 113. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 91 (21. 11. 2001) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (MKPMLP) - EPA 352 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Šestnajsto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji - EPA 351 - III [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 9. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 10 (21. 11. 2001) [PDF]:
   • Predlog državnega sveta za sprejem zakona [PDF]
   • Umik predloga zakona iz zakonodajnega postopka [PDF]
   • Odgovor državnega sveta državnemu zboru in vladi v zvezi z zahtevo za oceno ustavnosti nekaterih določil zakona o sodnih taksah [PDF]
   • Resolucija državnega sveta ob terorističnih napadih na ZDA [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Delovno gradivo predloga zakona o psihološki dejavnosti - javna predstavitev mnenj [PDF]
   • Prostovoljno delo - stanje, rezultati,perspektive -posvet [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 114. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 92 (23. 11. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo infrastrukturnih in drugih objektov na mejnih prehodih (ZGIOMP) - hitri postopek - EPA 356 - III [PDF]
   • Predlog nacionalnega programa visokega šolstva Republike Slovenije (NPVS) - tretja obravnava - EPA 319 - II [PDF]
   • Predlog zakona o javnih zbiranjih (ZJZ) - druga obravnava - EPA 149 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A) - prva obravnava - EPA 355 - III [PDF]
 115. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 93 (27. 11. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG [PDF]:
   • splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja slovenske vojske - EPA 357 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Službe za nadzor proračuna Ministrstva za finance za obdobje od januarja do junija 2001 [PDF]
  • DOPOLNITVI [PDF]:
   • Dopolnitev predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1998 z gradivom Realizacija temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v letu 1998, s katerega je bila umaknjena stopnja zaupnosti - EPA 309 - III [PDF]
   • Dopolnitev predlogov proračunov Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 z gradivom Obrazložitev predloga finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika državnega proračuna - 19 Ministrstvo za obrambo za leto 2002 in 2003, s katerega je bila umaknjena stopnja zaupnosti - EPA 312 - III in 313 - III [PDF]
 116. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 94 (30. 11. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija za obdobje 1994 - 2003 (ZIJZ-B) - hitri postopek - EPA 362 - III [PDF]
   • Predlog zakona o vojnih grobiščih (ZVG) - druga obravnava - EPA 415 - II [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o patentnem pravu (MPPP) - EPA 363 - III [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o položaju Slovencev, ki živijo izven Republike Slovenije, razen Slovencev v zamejstvu, ter s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (Resolucija o odnosih s Slovenci po svetu) (RePSIRS) - EPA 361 - III [PDF]
  • DOPOLNITEV SKLEPA [PDF]:
   • 9. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 117. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 95 (6. 12. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Slovenske razvojne družbe o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. do 30.09.2001 - EPA 364 - III [PDF]
 118. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 96 (8. 12. 2001) [SIstory]:
  • ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ44) - EPA 365 - III [PDF]
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-C) - hitri postopek - EPA 369 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A) - hitri postopek - EPA 370 - III [PDF]
   • Predlog zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske Unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) - tretja obravnava - EPA 208 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1 A) - prva obravnava - EPA 367 - III [PDF]
 119. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 97 (11. 12. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (ZPOMZO-A) - hitri postopek - EPA 372 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-B) - tretja obravnava - EPA 330 - II [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BATKIZ) - EPA 373 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHPT) - EPA 374 - III [PDF]
 120. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 98 (12. 12. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM-B) - skrajšani postopek - EPA 371 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina... [PDF]
  • ZAČETEK POSTOPKA ZA RAZPUSTITEV OBČINSKEGA SVETA IN RAZREŠITEV ŽUPANA [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za razpustitev občinskega sveta in razrešitev župana občine Velika Polana - EPA 368 - III [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 10. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • 11. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 9, št. 11 (12. 12. 2001) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta ob obravnavi Alpske konvencije [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Politične spremembe v Srbiji in možnosti prehoda v demokracijo - predavanje [PDF]
 121. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 99 (15. 12. 2001) [SIstory]:
  • DOPOLNITEV RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Dopolnitev predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva (MSVN) - EPA 284 - III [PDF]
  • POROČILO EVROPSKE KOMISIJE O NAPREDKU ZA LETO 2001 [PDF]:
   • Informacija o rednem poročilu Evropske komisije o napredku za leto 2001 [PDF]
 122. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 100 (22. 12. 2001) [SIstory]:
  • ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ83) - EPA 377 - III [PDF]
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV?) - hitri postopek - EPA 380 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prevzemih (ZPre-A) - hitri postopek - EPA 383 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-A) - hitri postopek - EPA 384 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike - hitri postopek - EPA 385 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A) - skrajšani postopek - EPA 376 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o veterinarstvu (ZVet-1 A) - skrajšani postopek - EPA 378 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC-A) - skrajšani postopek - EPA 381 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP?) - skrajšani postopek - EPA 382 - III [PDF]
 123. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 101 (31. 12. 2001) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Predlog zakona o živinoreji (ZŽiv) - hitri postopek - EPA 395 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-A) - druga obravnava - EPA 121 - III [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM [PDF]:
   • Predlog nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) - druga obravnava - EPA 164 - III [PDF]
 124. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 27, št. 102 (31. 12. 2001) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o graditvi objektov (ZGO-1) - prva obravnava - EPA 396 - III [PDF]
   • Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) - prva obravnava - EPA 397 - III [PDF]