2. Seznam Poročevalcev iz leta 1976

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 1 (15. 1. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
    • Ugotovitve Zbora občin ob predlogu resolucije [PDF]
    • Stališča Družbenopolitičnega zbora do predloga resolucije [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 29. 12. 1975 [PDF]:
     • Revalorizacija programov SIS [PDF]
     • Obdavčenje »čistih kmetov« in kmetov-delavcev [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • S skupnimi močmi uresničiti cilje razvoja v l. 1976 (Resolucija o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1976 — K AS 261) [PDF]
    • Pospešiti delo na pripravi in sprejemanju družbenega načrta Jugoslavije (Sklepi Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o nadaljnjem delu na sprejemanju Družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Zagotovitev materialnih pogojev za hitrejši razvoj manj razvitih (Osnutek zakona o republikah in pokrajinah, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite - AS 275) [PDF]
    • Projekcije plana podati v več variantah (Predlogi in pripombe Zveznega ekonomskega sveta, Zveznega pravnega sveta in Gospodarske zbornice Jugoslavije k Osnutku zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije — K AS 248) [PDF]
    • Trajna kontrola prometa eksplozivnih snovi (Osnutek zakona o prometu eksplozivnih snovi - AS 280) [PDF]
    • Solidarna pomoč organizacij združenega dela o naravnih nesrečah (Osnutek zakona o dopolnitvi Zakona o sredstvih rezerv - AS 285) [PDF]
    • Večja skrb za grobove naših borcev v tujini (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokopališčih in grobovih borcev v tujini — AS 286) [PDF]
   • KMETIJSTVO [PDF]:
    • Premije in kompenzacije za mleko in meso enake kot lani (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce in junice ter jagnjeta in o kompenzacijah za sveže meso - AS 287) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Konzularna konvencija z Grčijo (Ratifikacija Konzularne konvencije med SFRJ in Republiko Grčijo - AS 281) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Preozko postavljen koncept varstva industrijske lastnine (Delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFRJ zavrnila predlog za izdajo zakona o varstvu industrijske lastnine - K AS 269) [PDF]
   • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]:
    • Skupna trgovska predstavništva v tujini [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 2 (29. 1. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SE Slovenije [PDF]:
   • SKLICANJE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • Sklep DPZ o stališčih do idejno političnih izhodišč za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema in do tez za opredelitev pravosodnega sistema v SR Sloveniji [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 29. 12.1975 [PDF]:
     • Osebne matične številke [PDF]
    • ZBOR OBČIN 29. 12. 1975 [PDF]:
     • Razmerje med bolnišnično in izvenbolnišnično zdravstveno službo [PDF]
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 1.1. 1976 [PDF]:
     • Boj proti kajenju [PDF]
     • Informacija o škodljivosti tobaka in boj proti kajenju [PDF]
     • Odpravljanje izgube v elektrogospodarstvu [PDF]
     • Rešitve za elektrogospodarstvo [PDF]
     • So lekarne zavezanci novega prispevka za elektriko? [PDF]
    • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 21.1.1976) [PDF]:
     • Podprti stropovi kozjanske šole [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Poročilo o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije (ESA 498) [PDF]
    • Aktualna vprašanja obveščanja v delegatskem sistemu in informacijsko-dokumentacijski centri (ESA 498) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, z osnutkom zakona (ESA 502) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o pravicah na delih stavb, z osnutkom zakona (ESA 503) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe, z osnutkom zakona (ESA 505) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o prometu z nepremičninami, z osnutkom zakona (ESA 504) [PDF]
    • Predlog zakona o investicijski dokumentaciji (ESA 380) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA 474) [PDF]
    • Predlog odloka o načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, in o načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za SR Slovenijo v l. 1976 (ESA 514) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 9. člena Zakona o samoupravnih stanovanjskih skupnostih (ESA 496) [PDF]
    • Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1976 (ESA 501) [PDF]
    • Predlog zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju (ESA 414) [PDF]
   • IZ DELA SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI [PDF]:
    • Plan raziskovalne dejavnosti za obdobje 1976—1980 (ESA 490) [PDF]
    • Plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976 (ESA 491) [PDF]
   • IZ DELA DELEGACIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
    • Poročilo o delu na usklajevanju osnutka resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Invalidsko-borčevsko varstvo [PDF]:
     • Popolnejša ureditev borčevskega dodatka (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o borčevskem dodatku) [PDF]
     • Širše pravice odlikovancev z redom narodnega heroja (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah odlikovancev z redom narodnega heroja) [PDF]
     • Novosti v pravicah spomeničarjev (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941« [PDF]
     • Zvečanje osebnih in družinskih vojaških invalidnin (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaških invalidih) [PDF]
     • Ohraniti raven pravic španskih borcev (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936—1939) [PDF]
     • Pravice družinskih članov starih odlikovancev (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z meči, redom belega orla z meči in zlato medaljo Obilića) [PDF]
     • Manjši prispevek za zdravstveno zavarovanje vojaških zavarovancev (Predlog odloka o prispevnih stopinjah za zdravstveno zavarovanje vojaških zavarovancev — AS 290) [PDF]
    • Denarno-kreditni sistem [PDF]:
     • Tudi deset dinarjev kovinskih (Osnutek odloka o izdajanju kovancev po 10 dinarjev— AS 291) [PDF]
     • Carinski kontingenti — najpomembnejši instrument politike zaščite(Usklajevanje stališč do pripomb skupščin republik in pokrajin k Osnutku carinskega zakona — K AS 211) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Spremembe v primarni delitvi in dohodkovnih razmerjih (Primarna delitev in dohodkovni odnosi v obdobju 1971-1975) [PDF]
   • Z DELA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA [PDF]:
    • Ukrepi in akcije za zaviranje rasti cen (Osnutek družbenega dogovora o izvajanju politike cen v letu 1976) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Natančno določiti okvire gibanja cen (Predlogi in pripombe Odbora Zbora republik in pokrajin za tržišče in cene k osnutku družbenega dogovora o izvajanju politike cen v letu 1976) [PDF]
    • Kreditno-monetarno politiko podrediti potrebam gospodarstva (Odbor Zbora republik in pokrajin za kreditno-monetarni sistem o Predlogu temeljev skupne kreditno-monetarne politike v letu 1976) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 3 (10. 2. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV 25. II. 1976 IN SKLIC SEJ ZA 10. III. 1976 [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste (ESA 517) [PDF]
    • Delovne teze osnutka zakona o skupnostih za ceste [PDF]
    • Poročilo o solidarnostni akciji za odpravo posledic potresana Kozjanskem (ESA 515) [PDF]
    • Informacije o nekaterih problemih pri odpravljanju posledic potresa na Kozjanskem, gledano z vidika vlog in pritožb občanov (ESA 315) [PDF]
    • Informacije o delovanju in organiziranost SIS na področju energetike, problematika gradnje elektroenergetskih objektov in stanje v premogovništvu v SR Sloveniji (ESA 515) [PDF]
    • Ugotovitve in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (ESA 424) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA 462) [PDF]
    • Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD za l. 1976 (ESA 420) [PDF]
    • Predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za obdobje od l. 1976 do1980 (ESA 522) [PDF]
    • Predlog zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (ESA 392) [PDF]
    • Predlog odloka o usmerjanju sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici v l. 1976 (ESA 521) [PDF]
    • Predlog odloka o določitvi vpisa obveznic federacije iz sredstev rezerv (ESA 523) [PDF]
    • Predlog odloka o posojilu iz rezervnega sklada SR Slovenije skupščini občine Ilirska Bistrica, skupščini občine Slovenska Bistrica in skupščini občine Idrija, ki so jih v l. 1975 prizadele elementarne nesreče (ESA 524) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 21. I. 1976 [PDF]:
     • Zaščita potrošnika in nadomestni deli [PDF]
     • Kuporii za mednarodno medknjižnično izposojo [PDF]
    • ZBOR OBČIN 21. I. 1976 [PDF]:
     • Kazni za nevestne v multilateralni kompenzaciji [PDF]
     • Primanjkljaj elektrogospodarstva [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Strogo se držati rokov za sprejetje Družbenega načrta Jugoslavije (Operativni načrt nadaljnjega dela za pripravo in sprejetje Družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980) [PDF]
    • NOVI PREDPISI [PDF]:
     • Varstvo enotnosti jugoslovanskega tržišča (Osnutek zakona o ukrepih, s katerimi se preprečuje kršitev enotnosti jugoslovanskega tržišča na področju blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu - AS 36/11) [PDF]
     • Bolj dosledna ureditev blagovnega prometa (Osnutek zakona o načelih poslovanja pri opravljanju blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu - AS 314) [PDF]
     • Ni treba sestavljati obračunov za prvo četrtletje l. 1976 (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjigovodstvu organizacij združenega dela - AS 299) [PDF]
     • Višji premoženjski cenzus za otroški dodatek vojaških oseb(Osnutek zakona o spremembah Zakona o otroškem dodatku vojaških oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljudske armade) [PDF]
     • Prenehajo pravice in obveznosti federacije do več znanstvenih inštitutov (Predlogi šestih odlokov o prenehanju pravic in obveznosti federacije do inštitutov, ki šo bili ustanovljeni kot zvezni zavodi) [PDF]
    • KMETIJSTVO [PDF]:
     • Sistem enotnih ukrepov za zatiranje nalezljivih živalskih bolezni (Predlog zakona o varstvu živali pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo - AS 313) [PDF]
     • Stroga kontrola rastlinskih bolezni in škodljivcev (Predlog zakona o varstvu rastlinja pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo) [PDF]
    • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
     • Posojilo 49 milijonov dolarjev za gradnjo jugoslovanskega naftovoda (Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 310) [PDF]
    • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
     • Premalo nadzorovana neoporečnost živil (Informaciji o problemih zdravstvene neoporečnosti živil in o izvajanju zveznih predpisov s tega področja) [PDF]
    • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
     • Spodbuda razvoju znanstvene in tehnološke ustvarjalnosti (Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi l. 1975 za leto tehnoloških inovacij in varstva pravic industrijske lastnine v Jugoslaviji) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 4 (16. 2. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Problemi kazenskega sodstva in kaznovalne politike v SR Sloveniji (ESA 456) [PDF]
    • Poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine za l. 1975 (ESA 531) [PDF]
    • Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji (ESA 406) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 5 (2. 3. 1976) [SIstory]:
  • Mnenja in stališča IO predsedstva RK SZDL Slovenije v zvezi z informacijo o POROČEVALCU [PDF]
  • Informacija o POROČEVALCU [PDF]
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
    • Uvodna obrazložitev k razpravi o delovanju delegatskega sistema [PDF]
    • Sklep, ki so ga sprejeli zbori Skupščine SRS po obravnavi delovanja delegatskega sistema [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za l. 1976 (ESA 522) [PDF]
    • Predlog zakona o prispevku določenih porabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo (ESA 415) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona ostanovanjskih razmerjih (ESA 276) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 21. 1. 1076 [PDF]:
     • Vzroki izgub slovenskega elektrogospodarstva [PDF]
    • ZBOR OBČIN 25.2. 1976 [PDF]:
     • Sistem in politika štipendiranja [PDF]
     • Davek od skupnega dohodka občanov [PDF]
    • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 25. 2. 1976 [PDF]:
     • Davek na opeko [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Obdobje globoke družbenoekonomske preobrazbe (Osnutek prvega dela Družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - AS 141) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Nezadostne spremembe v strukturi proizvodnje (Glavne značilnosti uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1971 do 1975 - K AS 141) [PDF]
    • Dosežen hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij (Uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova v obdobju od l. 1971 do 1975, s pregledom regionalnega razvoja - K AS 141) [PDF]
    • Doseženo zvečanje zaposlenosti - nad planskim predvidevanjem (Prebivalstvo in zaposlenost - analitično gradivo k Družbenemu planu Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980) [PDF]
   • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]:
    • Spremeniti predpise o trajnih obratnih sredstvih [PDF]
    • Izvajanje kreditne politike - s samoupravnim sporazumom [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 6 (8. 3. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona (ESA 540) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih (ESA 537) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih(ESA 539) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu (ESA 541) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona (ESA 542) [PDF]
    • Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD za l. 1976 (ESA 420) [PDF]
    • Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji (ESA 533) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • Priloga [PDF]:
   • Pravila Kluba delegatov Skupščine SR Slovenije [PDF]
   • Smernice za program dela Kluba delegatov Skupščine SR Slovenije [PDF]
   • Sestav izvršnega in nadzornega odbora Kluba delegatov [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 7 (16. 3. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SRS, da sklene družbeni dogovor oustanovitvi in nalogah jugoslovanskega sveta za varnost prometa (ESA 547) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 10. 3. 1976 [PDF]:
     • Kako zavreti zmanjševanje porabe umetnih gnojil? [PDF]
     • Registracija traktorjev - da ali ne [PDF]
     • Prepoved opravljanja vozniškega izpita za traktoriste [PDF]
     • Rešitve za železnico [PDF]
     • Osnove sredstev skupne porabe in gibanje zaposlenosti v l. 1975 [PDF]
     • Osnove sredstev skupne porabe in gibanje zaposlenosti v l. 1976 [PDF]
     • Objekti za mediteranske igre [PDF]
     • Rehabilitacijski objekti v škofji Loki, Portorožu in Ljubljani, Vojkova 74 [PDF]
     • Smejo društva prodajati živila? [PDF]
     • Kdaj nadomestila gasilcem? [PDF]
    • ZBOR OBČIN 10. 3. 1976 [PDF]:
     • Škoda v idrijskih gozdovih [PDF]
     • Kako organizirati geodetsko dejavnost [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Vse kar je v zvezi s pripravo plana pravočasno opraviti (Sklepi Zbora republik in pokrajin ob obravnavi gradiva o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1971 do 1075 —K AS 141) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Učinkovitejše varstvo okolja pred škodljivi žarčenji (Osnutek zakona o varstvu pred ionizirajočimi žarčenji - AS 380) [PDF]
    • Vsako zdravilo mora biti preizkušeno preden se ga da v promet (Osnutek zakona o dajanju zdravil v promet - AS 182) [PDF]
    • Enotno urediti blagovni promet in odnose na trgu (Obravnavanje osnutkov zakonov o načelih poslovanja pri opravljanju blagovnega prometa in o ukrepih, s katerimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga (AS 314 in AS 36/11) v Zveznem zboru Skupščine SFRJ) [PDF]
    • Federaciji dana preširoka pooblastila (Odloženo sprejetje Predloga zakona o varstvu živali predkužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo - AS 313 [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Pomembne spremembe strukture Investicij v naslednjem obdobju (Investicije in temeljna razmerjav delitvi družbenega proizvoda - analitično gradivo k Družbenemu planu Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141) [PDF]
    • Z novimi ukrepi odpraviti vzroke nelikvidnosti gospodarstva (Stanje in vzroki nelikvidnosti v obdobju januar-september 1975) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Razglašeno leto Nikole Tesle (Zvezni zbor Skupščine SFRJ sprejel zahtevo Sabora SR Hrvatske) [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Zmanjšan obseg dolžniško-upniških razmerij (Informacija o rezultatih multilateralne kompenzacije) [PDF]
    • Ugotoviti, zakaj se ni prijavilo vseh dolžniških obveznosti (Odbor Zveznega zbora za družbenoekonomske odnose o rezultatih multilateralne kompenzacije) [PDF]
   • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]:
    • Nesoglasja glede cen električne energije in storitev [PDF]
    • Usklajevanje pogojev za dajanje potrošniških kreditov [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • PRILOGA [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 8 (30. 3. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Poročilo Javnega tožilstva SR Slovenije odelu javnih tožilstev v l. 1975 (ESA 548) [PDF]
    • Predlog zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (ESA 367) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o republiških blagovnih rezervah, z osnutkom zakona (ESA 552) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu živali (ESA 551) [PDF]
    • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov (ESA 550) [PDF]
    • POPRAVEK objave »Pravil, Kluba delegatov Skupščine SR Slovenije« [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Razvoj pospeševati s celotno politiko združenega dela (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do prvega dela Osnutka družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • DENARNO-KREDITNI SISTEM [PDF]:
     • Bistvene spremembe o delovanju bančnih organizacij (Osnutek zakona o temeljih bančnega sistema - AS 229) [PDF]
     • Enoten zakon o denarnem in kreditnem sistemu (Osnutek zakona o denarnem sistemu - AS 232) [PDF]
     • Izpolnjene obveznosti federacije za obnovo Bosanske krajine (Osnutek zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o prispevkih za obnovo in gradnjo Skopja - AS 323) [PDF]
    • ZVEZNA UPRAVA [PDF]:
     • Ustanovljen bo zvezni komite za zakonodajo (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih organizacij - AS 321) [PDF]
     • Pomembne naložbe v modernizacijo letalske meteorologije (Osnutek zakona o določitvi skupnega zneska za financiranje programa razvoja in modernizacije letalske meteorologije v Jugoslaviji v obdobju od l. 1976 do 1980 - AS 324) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Ekonomska stabilizacija — neizogiben pogoj za skladen družbeni razvoj (Zvezni svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politikom - Politika ekonomske stabilizacije - K AS 141) [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA [PDF]:
    • Zagotavljati pogoje za zaposlovanje povratnikov (Program ukrepov in akcij za postopno vračanje jugoslovanskih zdomcev in njihovo delovno angažiranje v domovini) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 9 (8. 4. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV [PDF]:
    • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
     • Stališča Skupščine SR Slovenije k poročiloma Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine za l. 1975 in Sodišča združenega dela SR Slovenije o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji [PDF]
    • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
     • Poročilo o delu SDK v SR Sloveniji v l. 1975 (ESA 560 ) [PDF]
    • IZ DELA DELEGACIJE SKUPŠČINE SRSV ZBORU REPUBLIK IN POKRAJINSKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
     • Informacija o zaključenem usklajevanju prvega dela srednjeročnega plana razvoja Jugoslavije »Skupni interesi in cilji družbenega in ekonomskega razvoja« [PDF]
    • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
     • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 31. 3. 1976 [PDF]:
      • Registracija oz. evidentiranje kmetijskih traktorjev [PDF]
      • Kje so meje skupne porabe? [PDF]
      • Analizirati zakon o stanovanjskih razmerjih [PDF]
      • Ocenjevanje ustanoviteljskih vlog v POZD [PDF]
      • Cesta skozi Vrtojbo neustrezna? [PDF]
      • Rehabilitacijski objekti [PDF]
     • ZBOR OBČIN 31. 3. 1076 [PDF]:
      • Čemu »zasavsko-savinjska regija«? [PDF]
      • Registracija oz. evidentiranje kmetijskih traktorjev [PDF]
      • Cesta skozi Vrtojbo neustrezna? [PDF]
    • Pojasnilo Republiškega sekretariata za finance o načinu izpolnjevanja finančnih obveznostiv zvezi s podpisovanjem samoupravnih sporazumovo nadomestilu v l. 1975 izpadlih transportnih dohodkov TOZD, združenih v ŽG-ŽTP Ljubljana ter o zagotavljanju sredstev za pokrivanje primanjkljaja iz prometa z električno energijo [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU [PDF]:
    • Dohodek se ustvarja in deli v temeljni organizaciji (Povzetek prvega dela Osnutka zakona o združenem delu) [PDF]
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Osnovni cilj ekonomske politike - hitrejši samoupravni razvoj gospodarstva (Osnutek drugega dela Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - AS 141) [PDF]
    • Pospešiti samoupravno graditev družbenoekonomskega sistema (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do prvega dela Osnutka družbenega plana Jugoslavije - K AS 141) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Odpraviti pomanjkanje življenjsko važnih zdravil na našem trgu (Obravnavanje Osnutka zakona o dajanju zdravil v promet v delovnih telesih Zveznega zbora - K AS 132) [PDF]
   • ZVEZNA UPRAVA [PDF]:
    • Razširja se vrste aktov za objavo v »Uradnem listu SFRJ« (Osnutek zakona o objavljanju zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov ter splošnih aktov - AS 325) [PDF]
    • Modernizacija carinske službe (Osnutek zakona o Programu modernizacije carinske službe od l. 1976 do 1980 — AS 328) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Izjemen politični in ekonomski pomen programa (Sklepi Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o Programu ukrepov in akcij za postopno vračanje jugoslovanskih zdomcev in za njihovo delovno angažiranje v domovini) [PDF]
   • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]:
    • Popusti za otroke in mladino v domačem prometu [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 10 (22. 4. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem z osnutkom zakona (ESA 565) [PDF]
    • Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za l. 1975 (ESA 569) [PDF]
    • Zaključni račun dohodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za l. 1975 (ESA 563) [PDF]
    • Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1976 (ESA 564) [PDF]
    • Poročilo o delu javnih pravobranilstev v SR Sloveniji v letu 1975 (ESA 557) [PDF]
    • Predlog zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (ESA 316) [PDF]
    • Predlog odloka o zavarovanju redkih in ogroženih rastlinskih vrst (ESA 166) [PDF]
    • Predlog za črtanje 21. člena zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci (ESA 562) [PDF]
   • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
    • OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU [PDF]:
     • Pravico dela z družbenimi sredstvi se pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja (Povzetek drugega dela Osnutka zakona o združenem delu) [PDF]
    • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
     • Spodbuda hitrejšemu razvoju dejavnosti skupnega pomena (Osnutek tretjega dela Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - AS 141) [PDF]
    • NOVI PREDPISI [PDF]:
     • Uporaba sredstev rezerv za izplačilo osebnih dohodkov (Osnutek zakona o spremembah Zakona o sredstvih rezerv - AS 333) [PDF]
     • »Uradni list SFRJ« - poseben zavod za objavljanje zveznih predpisov (Osnutek zakona o časopisno-založniškem zavodu Uradni list SFRJ - AS 326) [PDF]
    • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
     • Odmiki od ustavnih načel in delitvi dohodka (Pojavi in opažanja pri uporabi ustavnih določb v praksi Ustavnega sodišča Jugoslavije) [PDF]
     • Več sredstev za razvoj nerazvitih območij (Zaključni račun Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin za leto 1975) [PDF]
     • Uresničitev funkcije in nalog Narodne banke Jugoslavije (Zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1975) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 11 (4. 5. 1976) [SIstory]:
  • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: [PDF]:
   • Ocena gospodarskih gibanj v prvih mesecih l. 1976 (ESA 580) [PDF]:
    • Uvod [PDF]
    • 1. Osnovne značilnosti razvoja v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji v prvih mesecih l. 1976 [PDF]
    • 2. Gospodarska rast, zaposlenost in produktivnost dela [PDF]
    • 3. Zunanjetrgovinska menjava [PDF]:
     • 3. 1. Gospodarski položaj v svetu v začetku I. 1976 [PDF]
     • 3. 2. Gibanja na področju zunanjetrgovinske menjave [PDF]
    • 4. Investicije v osnovna sredstva [PDF]
    • 5. Finančni položaj gospodarstva [PDF]
    • 6. Prejemki prebivalstva in osebni dohodki [PDF]
    • 7. Gibanje cen [PDF]
    • 8. Položaj gospodarstva po zaključnih računih za l. 1975 [PDF]:
     • 1. Celotni dohodek in materialni stroški [PDF]
     • 2. Doseženi in razpoložljivi bruto dohodek [PDF]
     • 3. Delitev bruto dohodka in izvrševanje predpostavk iz Resolucije za 1. 1975 [PDF]
    • 9. Skupna in splošna poraba [PDF]:
     • 9. 1. Skupna poraba [PDF]
     • 9. 2. Splošna poraba [PDF]
    • 10. Pričakovane tendence v SR Sloveniji v prihodnjih mesecih [PDF]:
     • 10. 1. Konjunkturne tendence v SR Sloveniji v prvem tromesečju letošnjega leta [PDF]
     • 10. 2. Globalna ocena razvoja v prvem polletju 1976 [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 12 (10. 5. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Analiza varstva borcev NOV in drugih borcev, vojaških invalidov ter drugih zadev iz pristojnosti Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov (ESA 572) [PDF]
    • Predlog zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ESA 286) [PDF]
    • Predlog zakona o delovanju (ESA 220) [PDF]
    • Predlog zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (ESA 227) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o komunalnih taksah, z osnutkom zakona (EISA 584) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za l. 1976 (ESA 583) [PDF]
    • Predlog odloka o uporabi devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil delavcev in izseljencev (ESA 582) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 28. 4. 1976 [PDF]:
     • Razlaga določb o prometnem davku [PDF]
     • Financiranje gradnje komunalnih objektov [PDF]
     • Kako do nove šole v Prestranku? [PDF]
     • Prometna politika, železniške tarife, stabilizacijski program za železnice in elektro gospodarstvo [PDF]
     • Zmanjšati carino za uvoz lahkih kmetijskih strojev, kakršnih ne proizvajamo [PDF]
     • Cena davčnih položnic [PDF]
     • Ukrepi za pospešitev blagovnih tokov [PDF]
    • ZBOR OBČIN 28. 4. 1976 [PDF]
    • Kako do nove šole v Prestranku? [PDF]
    • Financiranje gradnje komunalnih objektov [PDF]
    • Zmanjšati carino za uvoz lahkih kmetijskih strojev, kakršnih ne proizvajamo [PDF]
    • Samske domove prekategoririrati v stanovanja [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU [PDF]:
    • Temeljna in delovna organizacija - obvezni obliki združevanja (Samoupravno organiziranje združenega dela) [PDF]
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Soglasje o načelih — vendar razlike glede posameznosti(Usklajevanje stališč republik in pokrajin do Osnutka drugega dela Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Plačilo prispevkov - po kraju poslovne enote (Osnutek zakona o dopolnitvah Zakona o uporabi predpisov in o reševanju kolizij med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in taks) [PDF]
    • Širša uporaba tehnične in znanstvene dokumentacije (Osnutek zakona o Centru za tehnično in znanstveno dokumentacijo - AS 337) [PDF]
   • DENARNO - KREDITNI SISTEM [PDF]:
    • Odločilen vpliv združenega dela na politiko bank (Obravnavanje Osnutka zakona o temeljih bančnega sistema v delovnih telesih Zveznega zbora Skupščine SFRJ - K AS 229) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Manjša sprememba mejne črte z Avstrijo (Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med SFRJ in Republiko Avstrijo o spremembah in dopolnitvah Pogodbe o skupni državni meji - AS 336) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Zavrta rast cen in zmanjšan deficit v plačilni bilanci (Gospodarska gibanja v začetku l. 1976) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 13 (17. 5. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom zakona (ESA 586) [PDF]
    • Ocene in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenijeo izvajanju Resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v l. 1976 (ESA 580) [PDF]
    • Informacija o upniško-dolžniških razmerjih (ESA 580) [PDF]
    • Predlog zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju (ESA 565) [PDF]
    • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA 592) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA 591) [PDF]
   • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
    • OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU [PDF]:
     • Odločanje z osebnim izjavljanjem - pravica in dolžnost slehernega delavca (Povzetek četrtega in petega dela Osnutka o združenem delu) [PDF]
     • Poziv vsem delovnim ljudem, da se udeleže javne razpraveo Osnutku zakona o združenem delu (Sklep Zveznega zbora Skupščine SFRJ, da se da Osnutek zakona o združenem deluv javno razpravo) [PDF]
    • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
     • Ustvarjati pogoje za hitrejši razvoj materialne osnove združenega dela (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do drugega dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141) [PDF]
    • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]:
     • Enotno urediti obnašanje na področju gospodarske propagande [PDF]
     • Graditev solidarnostnih stanovanj za delavce [PDF]
     • Nesoglasje o ukrepih za pospeševanje izvoza [PDF]
     • Redukcija porabe nafte [PDF]
    • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 14 (1. 6. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
    • Stališča, ki sta jih ZZD in ZO sprejela do ocene gospodarskih gibanj v prvih mesecih l. 1976 [PDF]
   • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah, z osnutkom zakona (ESA 603) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o morskem ribištvu, z osnutkom zakona (ESA 598) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o sladkovodnem ribištvu, z osnutkom zakona (ESA 601) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o zagotovitvi dela sredstev za pokritje izpada transportnih dohodkov v železniškem prometu v l. 1975, z osnutkom zakona(ESA 599) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, z osnutkom zakona (ESA 596) [PDF]
    • Odločba Ustavnega sodišča Slovenije o ugotovitvi, da določbe 116. člena zakona o pokojninskem ininvalidskem zavarovanju niso v skladu z ustavo SR Slovenije (ESA 590) [PDF]
   • IZ DELA PREDSEDSTVA SKUPŠČINE SRS [PDF]:
    • Poročilo o obisku delegacije Skupščine SR Slovenijev deželi Veneto [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 24. 5. 76 [PDF]:
     • Varnost otrok v prometu [PDF]
    • ZBOR OBČIN 26. 5. 1976 [PDF]:
     • Gradnja 110 kV daljnovoda v Pomurju [PDF]
     • Ocenjevanje invalidnosti [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Enoten gospodarski sistem za vse dejavnosti (Osnutek tretjega dela Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 (novo besedilo) - AS 141) [PDF]
    • Pospešiti samoupravno združevanje dela in sredstev (Nadaljevanje usklajevanja stališč republik in pokrajin do drugega dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • S posebnimi družbenimi ukrepi zagotoviti bolj intenzivno stanovanjsko graditev (Zvezni komite za energetiko in industrijo: Stanovanjska politika in stanovanje v Jugoslaviji) [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Prispevek Zveznega sodišča k uresničevanju zakonitosti (Pregled dela Zveznega sodišča v l. 1976) [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Pomembni začetni rezultati pri izvajanju novega sistema plačil (Okvirne ocene in predlogi o smereh nadaljnje akcije pri izvajanju novega obračunskega sistema in sistema plačil) [PDF]
   • Obvestilo vsem delegacijam: Anketa o učinku Glasila Skupščine SFRJ [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • PRILOGA [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 15 (7. 6. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANA SEJA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SKUPŠČINE RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Inovacije - pogoj gospodarskega in celotnega družbenega napredka (ESA 606) [PDF]:
     • I. Uvod [PDF]
     • II. Kritična presoja stanja in predlogi ukrepov [PDF]
    • Družbeni dogovor o inovacijah (predlog) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 26. 5. 1976 [PDF]:
     • Zdravstveno varstvo o Pomurju [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 16 (10. 6. 1976) [SIstory]:
  • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
   • OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA RAZVOJA SRSLOVENIJE ZA OBDOBJE 1976—1980 (ESA 159) [PDF]:
    • Uvodna pojasnila [PDF]
    • Rezultati dosedanjega razvoja in težnje ob prehodu v novo srednjeročno obdobje [PDF]
    • I. del: SKUPNI INTERESI IN CILJI DRUŽ-BENEGA RAZVOJA [PDF]
    • II. del: TEMELJNE NALOGE NA POSAMEZNIH PODROČJIH SKUPNE POLITIKE RAZVOJA IN UKREPI ZDRUŽENEGA DELA [PDF]:
     • 1. Pogoji življenja in dela delovnih ljudi [PDF]:
      • 1.1. Socialni in materialni položaj delovnega človeka in osnovna načela pri razporejanju dohodka [PDF]
      • 1.2. Osebni dohodki in drugi osebni prejemki [PDF]
      • 1.3. Naloge na področju družbenega standarda in usposabljanje delovnih ljudi za produktivno delo [PDF]
      • 1.4. Stanovanjska dejavnost [PDF]
      • 1.5. Družbena prehrana [PDF]
      • 1.6. Temeljne naloge na področju skladnejšega regionalnega razvoja [PDF]
      • 1.7. Temeljne naloge na področju urejanja prostora in varstva okolja [PDF]
      • 1.8. Temeljne naloge na področju ljudske obrambe in družbene samozaščite [PDF]
      • 1.9. Temeljne naloge na področju pravosodja in uprave [PDF]
      • 1.10. Izgradnja družbenega informacijskega sistema [PDF]
     • 2. Naloge in smernice za ukrepanje na področju skupne politike gospodarskega razvoja [PDF]:
      • 2.1. Gospodarska rast, ekonomska stabilizacija in povečanje produktivnosti celotnega družbenega dela [PDF]
      • 2.2. Usmeritev razširjene reprodukcije k ustvarjanju pogojev za skladnejši dolgoročni razvoj [PDF]
      • 2.3. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
      • 2.4. Energetika [PDF]
      • 2.5. Promet [PDF]
      • 2.6. Kmetijstvo in živilstvo [PDF]
      • 2.7. Vodno gospodarstvo [PDF]
      • 2.8. Surovinska osnova [PDF]
      • 2.9. Modernizacija gospodarstva in prestruktuiranje predelovalnih dejavnosti [PDF]
      • 2.10. Tržišče in cene [PDF]
    • III. del: SMERNICE IN OKVIRI ZA UKREPANJE SR SLOVENIJE [PDF]
   • DOKUMENTACIJA k »Osnutku družbenega plana razvoja SR Slovenije za obdobje 1976 - 1980« [PDF]:
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 26. 5. 1976 [PDF]:
     • Izmenjava slovenskih knjig z Italijo [PDF]
    • ZBOR OBČIN 26. 5. 1976 [PDF]:
     • Javni promet na železniški progi Ljubljana - Kamnik? [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 17 (17. 6. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV [PDF]
   • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o himni SR Slovenije, z osnutkom zakona (ESA 616) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o državljanstvu Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona (ESA 618) [PDF]
    • Osnutek zakona o rednih sodiščih (ESA 537) [PDF]
    • Osnutek zakona o samoupravnih sodiščih (ESA 539) [PDF]
    • Osnutek zakona o javnem tožilstvu (ESA 541) [PDF]
    • Predlog zakona o javnem pravobranilstvu (ESA 540) [PDF]
    • Osnutek zakona o skupnostih za ceste (ESA 517) [PDF]
    • Predlog zakona o prometu z nepremičninami (ESA 504) [PDF]
    • Predlog zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev (ESA 502) [PDF]
    • Predlog zakona o pravicah na delih stavb (ESA 503) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravic uporabe (ESA 505) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, z osnutkom zakona (ESA 617) [PDF]
    • Predlog zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (ESA 542) [PDF]
    • Predlog zakona o republiških blagovnih rezervah (ESA 552) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov (ESA 609). Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov (ESA 611). [PDF]
    • Predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 - 1976 (ESA 613) [PDF]
    • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v l. 1976 (ESA 612) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Vsi dogovori, na katerih temelji plan, bodo sprejeti do konca leta (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do tretjega dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 - 1980 - K AS 141 [PDF]
    • Opredeljena politika kreditiranja (Nadaljevanje usklajevanja stališč republik in pokrajin do drugega dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za Obdobje 1976 - 1980 - K AS 141) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Več družbene kontrole nad poslovanjem gospodarstva s tujino (Osnutek zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini — AS 341) [PDF]
    • Ukinja se depozit pri negospodarskih in neproizvodnih investicijah (Osnutek zakona o prenehanju veljavnosti zakona o depozitu pri investicijskih vlaganjih v negospodarske in neproizvodne investicije - AS 340) [PDF]
    • Vložnikov pritožb in vlog ni mogoče klicati za zagovor (Osnutek zakona o delu zveznih organov v zvezi z vlogami in predlogi - AS 338) [PDF]
    • Izenačije se pravice republik in pokrajin na področju avtorske pravice (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski pravici - AS 339) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Upočasnjena gospodarska aktivnost v začetku leta (Uresničevanje resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1977 - Poročilo ZLS) [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Manjša količina, a večja vrednost uvoženega in izvoženega blaga (Poročilo Zvečane uprave carin o delu carinske službev l. 107) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 18 (5. 7. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV 12. 7. 1976 [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin o usklajevanju osnutka besedila družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 - 1980 [PDF]
   • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, z osnutkom zakona (ESA 631) [PDF]
    • Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih (ESA 637) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 23. 6. 1976 [PDF]:
     • Uveljaviti stanovanjsko zadružništvo [PDF]
    • ZBOR OBČIN 23. 6. 1976 [PDF]:
     • Republiška tržna rezerva soli [PDF]
    • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 23. 6. 1976 [PDF]:
     • Ugotavljanje izvora premoženja [PDF]
     • Inšpekcijske službe [PDF]
    • POPRAVEK predloga »Samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1976 - 1980« [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih - splošna obveznost (Osnutek zakona o stalnih sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v Obdobju od l.1976 do 1980 - AS 344) [PDF]
    • Določa se delitvena razmerja glede sredstev za manj razvite (Osnutek zakona o delitvi sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od l. 1976 do 1980 - AS 345 [PDF]
    • Namenska uporaba sredstev za razvoj manj razvitih (Osnutek zakona o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin - AS 346 [PDF]
    • Ukrepi in merila za izločanje in razdeljevanje dopolnilnih sredstev (Osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republikam in pokrajinam v obdobju od l. 1976 do 1980 - AS 343) [PDF]
    • Združevanje gospodarstva v sistem zbornic na novih temeljih (Osnutek zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in Gospodarsko zbornico Jugoslavije - AS 347) [PDF]
    • Zboljšan položaj zakonca vojaškega zavarovanca (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem zavarovanju vojaških zavarovancev - AS 342) [PDF]
   • PRAVOSODJE [PDF]:
    • Enostavnejši in učinkovitejši kazenski postopek (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakonika o kazenskem postopku) [PDF]
    • Spremenjeni pristojnosti sodišč v upravnih sporih (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih sporih — AS 349) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Poraba rasle hitreje od družbenega proizvoda (Uresničevanje politike splošne in skupne porabe v l. 1975 - ocene in stališča Zveznega izvršnega sveta) [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Pomembni uspehi pri delu organov za notranje zadeve (Poročilo o delu Zveznega sekretariata za notranje zadeve v l. 1975 [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 19 (15. 7. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLIC SKUPNE SEJE VSEH TREH ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
    • Stališča, ki jih je zavzel Družbenopolitični zbor do osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 [PDF]
    • Sklep, ki ga je sprejel Zbor združenega dela o osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 [PDF]
   • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike naših delavcev v tujini za leto 1975 (ESA 607) [PDF]
    • Predlog sklepov in priporočil za postopno vračanje delavcev iz dela iz tujine in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji (ESA 607) [PDF]
    • Informacija o izvajanju investicijskih in podobnih del v tujini in o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega dela pošiljati delavce na delo v tujino (ESA 607) [PDF]
    • Predlog zakona o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo (ESA 586) [PDF]
    • Predlog zakona o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokrivanje izpada. transportnih dohodkov v železniškem prometu v l. 1975 (ESA 599) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 12. 7. 1976 [PDF]:
     • Zakaj primanjkuje zdravilza diabetike? [PDF]
     • Kod avtomobilska cesta v domžalski občini? [PDF]
     • Ali imajo delavci v elektrogospodarstvu bonitete pri plačevanju električne energije? [PDF]
    • ZBOR OBČIN 12.7. 1976 [PDF]:
     • Obremenitve porabnikov električne energije [PDF]
     • Kod avtomobilska cesta v domžalski občini? [PDF]
     • Uveljaviti stanovanjsko zadružništvo [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Prednost najbolj bistvenim vprašanjem sistemskega značaja (Osnutek delovnega programa Zveznega zbora Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 1976 do julija 1977 [PDF]
    • Poudarek na aktualnih vprašanjih družbenoekonomskega razvoja (Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 1976 do julija 1977) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • PRAVOSODJE [PDF]:
     • Za odreditev izvršilnega postopka so pristojna edinole sodišča (Osnutek zakona o izvršilnem postopku) [PDF]
     • Usklajevanje pravdnega postopka z novimi odnosi v pravosodju (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku - AS 355) [PDF]
     • Zagotoviti enoten sistem pri delu z vlogami in predlogi (Pripombe delovnih teles Skupščine SFRJ k Osnutku zakona o delu zveznih organov z vlogami in predlogi - K AS 338) [PDF]
     • Potreben je nadaljnji razvoj varstva avtorske pravice (Odloženo obravnavanje Predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski pravici - AS 339) [PDF]
     • Vsi vojaški zavarovanci enake pravice do otroškega dodatka (Osnutek zakona o otroškem dodatku in drugih oblikah otroškega varstva otrok vojaških zavarovancev - AS 358) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
   • Obvestilo SIS elektrogospodarstva Slovenije [PDF]
   • Popravek [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 20 (12. 8. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • Uvodna obrazložitev analize »Uresničevanje delegatskega sistemain delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih« [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Ocena izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije (ESA 389) [PDF]
    • Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o nekaterih pojavih in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti (ESA 639) [PDF]
    • Predlog zakona o ljudski obrambi v SR Sloveniji (ESA 344) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona v notranjih zadevah (ESA 603) [PDF]
    • Predlog zakona o državljanstvu (ESA 618) [PDF]
    • Predlog zakona o geodetski službi (ESA 650) [PDF]
    • Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ESA 596) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije, z osnutkom zakona (ESA 649) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o postopku z najdenimi stvarmi, z osnutkom zakona (ESA 651) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR OBČIN 12. 7. 1976 [PDF]:
     • Delo patrol prometne milice [PDF]
     • Prometni davek od prodaje pogonskih goriv in modernizacija cest [PDF]
    • ZBOR OBČIN 30. 7.1976 [PDF]:
     • Mar se z režimom vpisovanja v srednje šole res krši ustavno pravico do izobraževanja? [PDF]
     • Kaj bo v bivši gospodinjski šoli v Grobljah pri Domžalah? [PDF]
     • Kod avtomobilska cesta v domžalski občini? [PDF]
    • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 30. 7.1976 [PDF]:
     • Izvajanje kadrovske politike [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Novi družbeni načrt - eden bistvenih inštrumentov samoupravne socialistične družbene preobrazbe (Zbor republik in pokrajin - Sprejetje družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Ureditev zunanjetrgovinskega prometa po ustavnih načelih (Osnutek zakona o prometu blaga in storitev s tujino) [PDF]
    • Vsak občan bo dobil svojo matično številko (Osnutek zakona o uvedbi enotne matične številke občanov - AS 357) [PDF]
    • Skupnost vojaških zavarovancev - po delegatskem načelu (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev - AS 369) [PDF]
    • Za nekatera odlikovanja naj pride v poštev širši krog oseb (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odlikovanjih SFRJ - AS 363) [PDF]
   • PRAVOSODJE [PDF]:
    • Obligacije in pogodbe - v skladu z načeli našega družbenega in pravnega sistema (Osnutek zakona o obligacijah in pogodbah /I/) [PDF]
    • Varstvo premoženjskih pravic federacije (Osnutek zakona o pravobranilstvu federacije - AS 352) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 21 (20. 9. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV 39. 9. 1976 [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o lukah, z osnutkom zakona (ESA 655) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov zafinanciranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976 (ESA 658) [PDF]
    • Predlog odloka o uporabi sredstev, vplačanih kot depozit pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije (ESA 656) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Kodifikacija sodobnih pogodb na področju prometa blaga in storitev [Osnutek zakona o obligacijah in pogodbah (I)] [PDF]
    • Varstvo ugleda in dostojanstva Jugoslavije (Osnutek zakona o uporabi grba SFRJ in zastave SFRJ, o himni SFRJ in o uporabi podobe Predsednika SFRJ) [PDF]
    • Enoten sistem evidence in uporabe podatkov o delu (Predlog zakona o evidencah na področju dela) [PDF]
    • Ugodnejši pogoji za zagotavljanje trajnih obratnih sredstev (Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zagotovitvi trajnih obratnih sredstev organizacij združenega dela) [PDF]
    • Boljše varstvo zdravja in življenja ljudi pred strupi (Osnutek zakona o prometu strupov - AS 377) [PDF]
   • DENARNO-KREDITNI SISTEM [PDF]:
    • Kdo se sme ukvarjati s kreditnimi posli (Osnutek zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema - AS 289) [PDF]
   • GOSPODARSTVO [PDF]:
    • Zagotovitev tehnološke enotnosti elektroenergetskega sistema (Osnutek zakona o Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva — AS 387) [PDF]
   • PROMET IN ZVEZE [PDF]:
    • Učinkovitejše nadzorstvo nad sistemom radijskih zvez (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljih sistema zvez - AS 381) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 22 (5. 10. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
    • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
     • Naloge in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenijeo izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v l. 1976 [PDF]
     • Stališča in predlogi Družbenopolitičnega zbora k oceni izvajanjam resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v prvem polletju 1976 [PDF]
     • Stališča Skupščine SR Slovenije do osnutka zakona o združenem delu [PDF]
     • Stališča in sklepi Republiškega komiteja za promet in zveze v zvezi z nesrečo na železniški postaji Preserje [PDF]
    • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
     • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona (ESA 590) [PDF]
     • Predlog zakona o skupnostih za ceste (ESA 517) [PDF]
     • Predlog za izdajo zakona o prekrških, z osnutkom zakona (ESA 662) [PDF]
     • Predlog zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o gospodarjenju z lovišči (ESA 375) [PDF]
     • Predlog zakona o sladkovodnem ribištvu (ESA 601) [PDF]
     • Predlog zakona o morskem ribištvu (ESA 588) [PDF]
     • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona oposebnem republiškem davku od prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA 662) [PDF]
    • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
     • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 29. IX. 1976 [PDF]:
      • Onesnaženje Drave [PDF]
      • Izvajanje štipendijske politike [PDF]
      • Popravek časopisne informacije o novi himni [PDF]
      • Iz emisije le sredstva za odpravo posledic letošnjih naravnih nesreč [PDF]
      • Kdaj gradnja predora skozi Karavanke? [PDF]
      • Se je BORBA zmotila pri »900 km avtocest« ? [PDF]
     • ZBOR OBČIN 29. 9. 1976 [PDF]:
      • Štipendije kasnijo [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Ohraniti naravne vrednote človekovega okolja (Osnutek zakona o varstvu in zboljševanju človekovega okolja - AS 23) [PDF]
    • Usklajevanje prakse in predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - AS 371) [PDF]
    • Izločiti rešitve, ki posegajo v enotnost sistema (Pripombe Odbora za delo, zdravstvo in socialno politiko Zveznega zbora na Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja) [PDF]
    • Popolneje določen položaj, obveznosti in naloge SDK (Osnutek zakona o Službi družbenega knjigovodstva - AS 382) [PDF]
    • Združevanje sredstev skupnih rezerv v družbenih službah (Osnutek zakona o dopolnitvah Zakona o sredstvih rezerv - AS 389) [PDF]
    • Modernizira se kontrola radijskih zvez (Osnutek zakonao programu razvoja in modernizacije del na planiranju frekvenc in kontrole ragijskih zvez v obdobju od l. 1977 do 1930) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Jugoslavija - članica Interameriške banke za razvoj (Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o ustanovitvi Interameriške banke za razvoj - AS 389) [PDF]
    • Obojestranska zaščita vloženega kapitala (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o zaščiti investicij med vlado SFRJ in vlado Kraljevine Nizozemske - AS 380) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Znatno povečan delež gospodarstva v celotni denarni masi (Uresničevanje monetarno-kreditne politike v l. 1975) [PDF]
    • Določene konkretne naloge in nosilci politike zaposlovanja (Poročilo o uresničevanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o izvajanju in nadaljnji graditvi politike zaposlovanja) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 23 (19. 10. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči, z osnutkom zakona (ESA 670) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ESA 649) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembi zakona o javnih cestah (ESA 619) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (ESA 666) [PDF]
    • Predlog odloka o zavarovanju redkih ali ogroženih živalskih vrst ter njihovih razvojnih oblik (ESA 165) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR OBČIN 29. IX. 1976 [PDF]:
     • HYPOS, Muta dobil soglasje [PDF]
     • Kdaj gradnja predora skozi Karavanke? [PDF]
     • Naravna žganja v Sloveniji najdražja [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Denarno-kreditni sistem [PDF]:
     • Novi družbenoekonomski odnosi na področju deviznega sistema (Osnutek zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino - AS 391) [PDF]
     • Uspešno narejena zasnova novega bančnega sistema (Pripombe delovnih teles Zveznega zbora k Osnutku zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema - K AS 229) [PDF]
   • PRAVOSODJE [PDF]:
    • Zagotoviti enak pravdni postopek v vsej državi (Mnenja delovnih teles Zveznega zbora o Osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - K AS 355) [PDF]
    • Poenostavitev kazenskega postopka (Mnenja delovnih teles Zveznega zbora o Osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah Zakonika o kazenskem postopku - K AS 361) [PDF]
    • Enotne podlage za pridobitev in prenehanje državljanstva SFRJ (Osnutek zakona o državljanstvu Socialistične federativne republike Jugoslavije - AS 393) [PDF]
    • Zgrajeno bo novo poslopje Muzeja revolucije (Osnutek zakona o programu investicijskih vlaganj v graditev poslopja in ureditev stalne muzejske zbirke Muzeja revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije od l. 1977 do 1980 - AS 390) [PDF]
    • Popolneje določiti kontrolno funkcijo SDK (Delovna telesa Zveznega zbora o Osnutku zakona o Službi družbenega knjigovodstva - K AS 382) [PDF]
   • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]:
    • Stanje in aktivnost pri ugotavljanju virov premoženja [PDF]
    • Stihijski odnosi na mesnem in živinskem trgu [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 24 (26. 10. 1976) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR OBČIN 20. 10. 1976 [PDF]:
     • Se je BORBA zmotila pri »900 kmavtocest«? [PDF]
     • Delovni čas upravnih organov prilagoditi potrebam občanov [PDF]
     • Sredstva za odpravo posledic potresana Kozjanskem [PDF]
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 20. 10. 1976 [PDF]:
     • Se je BORBA zmotila pri »900 kmavtocest«? [PDF]
     • Delovni čas upravnih organov prilagoditi potrebam občanov [PDF]
    • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 20. 10. 1976 [PDF]:
     • Uvozne dajatve na kmetijsko mehanizacijo [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Varstvo družbe pred slabim poslovanjem organizacij združenega dela (Osnutek zakona o prisilni poravnavi in stečaju) [PDF]
    • Vodenje knjigovodstva - obveznost vseh uporabnikov družbenih sredstev (Osnutek zakona o knjigovodstvu - AS 398) [PDF]
    • Širša lista investicij, za katere ne velja obvezno evidentiranje (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem evidentiranju investicij - AS 403) [PDF]
    • Tiskane stvari se lahko prepove tudi v kraju razpečavanja (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju zlorabe svobode tiska in drugih oblik informiranja - AS 406) [PDF]
   • PROMET IN ZVEZE [PDF]:
    • Tehnološka enotnost sistema železniškega prometa (Osnutek zakona o združevanju železnižkih transiportnih organizacij združenega dela v Skupnost jugoslovanskih železnic) [PDF]
   • ZVEZNA UPRAVA [PDF]:
    • Sklepanje mednarodnih pogodb - po enotnem postopku (Osnutek zakona o sklepanju in izvrševanju mednarodnih pogodb - AS 397) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Nova posojila Mednarodne banke za pomembne projekte (Ratifikacija štirih sporazumov o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Kako zavreti pretirano monetarno ekspanzijo (Kreditno-monebarna gibanja v l. 1976) [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Sistem zavarovanja plačil se uspešno izvaja (Poročilo Zveznega izvršnega sveta o izvajanju Zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka v temeljnih organizacijah združenega delain Zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 25 (11. 11. 1976) [SIstory]:
  • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za Izdajo zakona o podaljšanem financiranju občinskih proračunov za leto 1976 s sredstvi iz vzajemnega prelivanja med občinami, z osnutkom zakona (ESA-690) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona ograditvi objektov (ESA-606) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (ESA-696) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (ESA-698) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-697) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti za področje družbenih dejavnosti v letih 1875 in 1976, z osnutkom zakona (ESA-673) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih, z osnutkom zakona (ESA-675) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o skupnostih socialnega varstva, z osnutkom zakona (ESA-672) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kulturnih skupnostih, z osnutkom zakona (ESA-671) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (ESA-677) [PDF]
   • Delegati iz SR Slovenije v zveznem zboru so pripravili svoje poročilo o delu [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Politika stabilizacije - bistven pogoj za dinamičen razvoj (Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976do 1980 v l. 1977 - AS 407) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Popolnejše in boljše rešitve - plod široke in javne razprave (Predlog zakona o združenem delu - AS 202) [PDF]
    • Sistem cen - ena od bistvenih sestavin družbenoekonomskega sistema (Osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen - AS 408) [PDF]
    • Ugodnejši pogoji za poslovno sodelovanje s tujimi osebami (Osnutek zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela - AS 428) [PDF]
    • Sanacija naj odpravi dejanske vzroke izgub (Osnutek zakona o pogojih za sanacijo AS 421) [PDF]
    • Obračunavanje amortizacije - obveznost vseh uporabnikov družbenih sredstev (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela AS 426) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • PRILOGA [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 26 (16. 11. 1976) [SIstory]:
  • ANALIZA IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE V LETU 1976 IN OCENA MOŽNOSTI ZA NJEGOVO URESNIČEVANJE V LETU 1977 (ESA-678) [PDF]:
   • Uvod [PDF]:
    • I. Uresničevanje osnovnih ciljev razvaja v letu 1976 [PDF]
    • II. Globalne možnosti razvoja v letu 1977 [PDF]
    • III. Uresničevanje nalog na posameznih področjih skupne politike razvoja [PDF]:
     • 1. Finančni rezultati in razširjena reprodukcija [PDF]
     • 2. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
     • 3. Tržišče in cene [PDF]
     • 4. Energetika [PDF]
     • 5. Promet [PDF]
     • 6. Vodno gospodarstvo [PDF]
     • 7. Kmetijstvo in živilstvo [PDF]
     • 8. Surovinska osnova [PDF]
     • 9. Modernizacija gospodarstva in prestrukturiranje predelovalnih zmogljivosti [PDF]
     • 10. Stanovanjska in komunalna dejavnost [PDF]
     • 11. Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja [PDF]
     • 12. Urejanje prostora in varstvo okolja [PDF]
     • 13. Ljudska obramba in družbena samozaščita [PDF]
     • 14. Samoupravno sporazumevanje o temeljih planov na področju družbenih dejavnosti [PDF]
     • 25. Kadri ter vzgoja in izobraževanje [PDF]
     • 16. Raziskovalna dejavnost [PDF]
     • 17. Otroško varstvo [PDF]
     • 18. Zdravstveno varstvo [PDF]
     • 19. Socialno skrbstvo [PDF]
     • 20. Kultura [PDF]
     • 21. Telesna kultura [PDF]
     • 22. Varstvo borcev NOB in vojaških invalidov [PDF]
     • 23. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter starostno zavarovanje kmetov [PDF]
     • 24. Družbena prehrana [PDF]
     • 25. Izgradnja družbenega informacijskega sistema in nadaljnji razvoj informacijskih sredstev [PDF]
    • IV. Izvajanje ukrepov SR Slovenije za uresničevanje družbenega plana [PDF]
  • POROČILO O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE V LETU 1976 [PDF]
  • OSNUTEK RESOLUCIJE O IZVAJANJU DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE V LETU 1977 [PDF]:
   • 4.1. Na področju energetike [PDF]
   • 4.2. Na področju prometa in zvez [PDF]
   • 4.3. Na področju kmetijstva in živilstva [PDF]
   • 4.4. Na področju proizvodnje in predelave lesa [PDF]
   • 4.5. Na področju proizvodnje in predelave jekla [PDF]
   • 4.6. Na področju barvne metalurgije [PDF]
   • 4.7. Na področju bazne kemije [PDF]
   • 4.9. Na področju stanovanjskega gospodarstva [PDF]
   • 4.12. Na področju drobnega gospodarstva [PDF]
   • 4.13. Na področju turizma [PDF]
  • IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1977 [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • Pomembnejše postavke proračuna SR Slovenije v letu 1977 [PDF]:
    • 1. Sredstva za dejavnost organov družbeno političnih skupnosti [PDF]
    • 2. Sredstva za dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev [PDF]
    • 3. Sredstva za negospodarske investicije [PDF]
    • 4. Sredstva za socialno skrbstvo [PDF]
    • 5. Intervencije v gospodarstvu in obveznosti SR Slovenije iz prenosa neproračunske bilance federacije, zakonske in druge pogodbene obveznosti [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 27 (25. 11. 1976) [SIstory]:
  • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o skupnostih socialnega varstva, z osnutkom zakona (ESA-672/1) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu,z osnutkom zakona (ESA-674/1) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom zakona (ESA-713) [PDF]
  • Predlog zakona o postopku z najdenimi stvarmi (ESA-651) [PDF]
  • Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-590) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o blagovnem prometu (ESA-700) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1977 (ESA-676) [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 28 (7. 12. 1976) [SIstory]:
  • IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • SKLICNE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • OB OBRAVNAVI POROČILA O DELU DELEGATOV IZ SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU SFRJ [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Celovita ocena zdajšnje laze razvoja naše družbe (Sprejetje Poročila Predsedstva SFRJ o stanju in problemih notranje in zunaje politike na skupni seji obeh zborov Skupščine SFRJ) [PDF]
    • Zakon o združenem delu poglablja preizkušene vrednote naše socialistične družbe (Zakon ozdruženem delu sprejet v Sveznem zboru Skupščien SFRJ) [PDF]
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Vse družbene sile angažirati za uresničevanje plana (Prehodna obravnava Osnutka resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v l. 1977 v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin - K AS 407) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Vsi porabniki družbenih sredstev so dolžni oblikovati rezerve (Osnutek zakona o sredstvih rezerv - AS 444) [PDF]
    • Odplačilo krediita za obnovo Bosanske Krajine - v dobro skladov solidarnosti republik in pokrajin (Osnutek zakona o prenosu anuitet za določene kredite v dobro sredstev solidarnosti republik in avtonomnih pokrajin - AS 443) [PDF]
    • Povečati varnost letalskega prometa (Osnutek zakona o letalskem prometu — AS 436) [PDF]
    • Razvojne premije za pšenico, sončnice, sladkorno peso in mleko (Osnutek zakona o razvojnih premijah in zagotavljanju sredstev za izplačilo ter premij tudi v letu 1976 - AS 439) [PDF]
    • Premija za živino in mleko ter kompenzacije za sveže meso - do srede leta 1977 (Osnutek zakona o premijah in dopolnitvah Zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce in jagnjeta ter kompenzacija za sveže meso - AS 438) [PDF]
    • Nadaljevalo se bo z izplačevanjem kompenzacij proizvajalcem umetnih gnojil (Osnutek zakona o spremembah Zakona o kompenzaciji proizvajalcem umetnih gnojil v letih 1974, 1975 in 1976 - AS 437) [PDF]
   • DENARNO-KREDITNI SISTEM [PDF]:
    • Popolnejša ureditev nadomestil za terjatve v tujim Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določanju nadomestil za terjatve iz naslova solidarnega zavarovanja, ki so nastale v tujini - AS 420) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Zavrta rast cen in živilskih stroškov (Zvezni izvršni svet - Izvajanje politike cen v letu 1976) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 2, št. 29 (12. 12. 1976) [SIstory]:
  • IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • Stališča, priporočila in stelepi Zbora združenegadela in Družbenopolitičnega zbora SkupščineSR Slovenije o doseženi stopnji piiprav in nadaljnjihaktivnostih za sklenitev samoupravnih sporazumovo temeljih srednjeročnih planov samoupravnihinteresnih skupnosti s področja družbenih dejavnostiza obdobje 1976 - 1980 [PDF]
    • Stališča, priporočila in sklepi Zbora občin Skupščine SR Slovenije o dosežem stopnji priprav in nadaljnjih aktivnostih za sklenitev samoupravnih sporazumovo temeljih srednjeročnih planov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za obdobje 1976 - 1930 [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Podpora osnovnim ciljem in nalogam razvoja v letu 1977 (Pripombe in predlogi Skupščin republik in pokrajin k Osnutku resolucije o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1977 - k AS 407) [PDF]
    • Usklajevanje stališč o uresničevanju plana v prihodnjem letu (Delo na usklajevanju stališč o pripombah in predlogih k Osnutku resolucije o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije v letu 1977 v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin - k AS 407) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Pravosodje [PDF]:
     • Boljši položaj strank in drugih udeležencev v upravnem postopku (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem in pravnem postopku - AS 449) [PDF]
    • Denarno-kreditni sistem [PDF]:
     • Daljši vračilni rok kreditov za škode zaradi elementarnih nesreč (Osnutek zakona o določanju vračilnih rokov za kredite, dane poslovnim bankam za saniranje škod zaradi elementarnih nesreč - AS 448) [PDF]
     • Dodatna obratna sredstva za gospodarstvo Kosova (Osnutek zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in namenih dodatnih obratnih sredstev za kreditiranje gospodarstva na področju SAP Kosovo - AS 452) [PDF]
     • Srebrni kovanci po 100 in 200 dinarjev Predlog odloka o izdajanju srebrnih kovancev po 100 dinarjev in po 200 dinarjev - AS 447) [PDF]
     • Zagotovljena bodo obratna sredstva za železnice (Osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim transportnim organizacijam združenega dela - AS 455) [PDF]
     • Dodatna vloga Jugoslavije za poslovanje Afriškega sklada za razvoj (Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dodatno vlogo SFRJ v Afriški sklad za razvoj - AS 450) [PDF]
     • Obvezna evidenca vseh oblik znanstvenega, kulturnega in tehničnega sodelovanja s tujino (Osnutek zakona o vodenju evidence na področju znanstvenega, kulturno-prosvetnega in tehničnega sodelovanja s tujino - AS 454) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Filmska koprodukcija - prispevek s francosko-jugoslovanskemu kulturnemu sodelovanju(Predlog zakona o ratifikaciji jugoslovansko-francoskega sporazuma o odnosih na področju filma - AS 458) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]