11. Seznam Poročevalcev iz leta 1985

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 1 (8. 1. 1985) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o samoprispevku z osnutkom zakona (ESA-624) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o nepravdnem postopku (ESA-620) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o sanitarni inšpekciji (ESA-466) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju z osnutkom zakona (ESA-625) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prispevku za pospeševanje konvertibilnega deviznega pravila v letu 1985, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma s predlogom zakona (ESA-629) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (ESA-483) [PDF]
   • PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 1985« s predlogom zakona (ESA-626) [PDF]
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine, SR Slovenije za I. trimesečje 1985 [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 2 (15. 1. 1985) [SIstory]:
  • VSEBINA [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih združenega dela z osnutkom zakona (ESA-628) [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o programu statističnih raziskovanj Socialistične republike Slovenije v letu 1985 (ESA-627) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o Narodni banki Slovenije (ESA-598) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • Resolucija o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki v SFR Jugoslaviji v letu 1985 - AS 451 [PDF]
   • OSNUTEK RESOLUCIJE o razvoju in napredku znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 3 (22. 1. 1985) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv z osnutkom zakona (ESA-637) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin z osnutkom zakona (ESA-636) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-564) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih (ESA-389) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (ESA-384) [PDF]
  • POROČILO o pripravah na uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov v visokem šolstvu (ESA-635) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije z osnutkom zakona [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 4 (29. 1. 1985) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (ESA-575) [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju v SR Sloveniji [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 5 (5. 2. 1985) [SIstory]:
  • POROČILO o medsebojnem sodelovanju sosednjih občin SR Slovenije in SR Hrvatske [PDF]
  • POROČILO o urejanju strokovnega naslova za diplomante medicinskih fakultet (ESA-638) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV programa dela Skupščine SR Slovenije za leto 1985 [PDF]
   • PROGRAM DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1985 (ESA-568) [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 6 (19. 2. 1985) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v letu 1985 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma, s predlogom zakona (ESA-652) [PDF]
  • PREDLOG da naj bo Skupščina SFRJ udeleženka pri sklepanju družbenega dogovora o elementih skupne politike in o merilih za varstvo človekovega okolja (in prostorsko ureditev) (ESA-651) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Pregled pripomb in predlogov skupščin republik in avtonomnih pokrajin k osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 2000 - k AS 426 [PDF]
    • Stališča in mnenja Zveznega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in sveta družbenega informiranja SFRJ o osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986 do 2000 - k AS 426 [PDF]
    • Pripombe Zvezne konference SZDLJ k osnutku odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije v obdobju od leta 1986 do 1990 in k osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije do leta 2000 - k AS 426 [PDF]
    • Pripombe splošnih združenj črne in barvaste metalurgije ter industrije predelave kovin k osnutku odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije v obdobju od leta 1986 do 1990 in k osnutku dolgoročnega družbenega plana razvoja Jugoslavije do leta 2000 - k AS 426 [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki Jugoslavije - AS 541 [PDF]
    • Osnutek zakona o poravnavi določenih deviznih terjatev - AS 510 [PDF]
    • Osnutek odloka o predračunu prihodkov in odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije za leto 1985 AS 541 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Predlogi za uporabo sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 7 (26. 2. 1985) [SIstory]:
  • ANALIZA uresničevanja politike razvoja kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije v SR Sloveniji (ESA-665) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-662) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (ESA-658) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju kmetov (ESA-660) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov (ESA-659) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o gozdovih (ESA-357) [PDF]
  • SKLEPI IN PREDLOGI Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije o kratkoročnih in dolgoročnih usmeritvah pri reševanju stabilizacijskih nalog v kmetijstvu [PDF]
  • ANALIZA izvajanja zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvi zakona o Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani, s predlogom zakona (ESA-653) [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 8 (5. 3. 1985) [SIstory]:
  • ZAČETNA STRAN [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez (ESA-608) [PDF]
  • SKLEP o sprejetju usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino za leto 1985 (ESA-569) [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 9 (19. 3. 1985) [SIstory]:
  • POROČILO o izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva [PDF]
  • POROČILO družbenih pravobranilcev samoupravljanja v SR Sloveniji o usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu [PDF]
  • IZ Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku - AS 315 [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Informacija o nekaterih aktualnih vprašanjih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Kompleksna analiza rezultatov dosedanjega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, z oceno možnosti za njihov nadaljnji razvoj [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene (ESA-493) [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 10 (25. 3. 1985) [SIstory]:
  • KARTOGRAFSKI DEL [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 11 (2. 4. 1985) [SIstory]:
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Osnutek resolucije o politiki ekonomskih odnosov SFRJ s tujino [PDF]
    • Koncept razvoja prometa v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in družbenega dogovora o uresničevanju prometne politike [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in Univerzo za mir, ki so jo ustanovili Združeni narodi, o sedežu mednarodnega regionalnega evropskega centra za mir in razvoj Univerze za mir, ki so ga ustanovili Združeni narodi [PDF]
    • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o fizičnem varstvu jedrskega materiala [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO o nekritih izgubah po zaključnih računih za leto 1984 in možnostih za njihovo pokritje (ESA-682) [PDF]
   • PREDLOG DOGOVORA o temeljih skupne zemljiške politike (ESA-477) [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 12 (9. 4. 1985) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv (ESA-637) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (ESA 602) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o zagotovitvi sredstev za graditev objektov (ESA-555) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ESA-593) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ESA-609) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (ESA-536) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV poslovnika Skupščine SR Slovenije [PDF]
   • INFORMACIJE o nekaterih vprašanjih razvijanja metod in načinov ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 13 (16. 4. 1985) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o poteku priprave izvršilnih predpisov zakona o urejanju prostora, zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in zakona o stavbnih zemljiščih [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1985 [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 14 (25. 4. 1985) [SIstory]:
  • OSNUTEK dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986—2000 [PDF]:
   • UVODNE OPOMBE [PDF]
   • DOLGOROČNI DRUŽBENI PLAN JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 1986-2000 [PDF]
   • PRVI DEL SKUPNI INTERESI IN CILJI [PDF]:
    • 1. Nadaljnja graditev socialističnega samoupravnega sistema [PDF]
    • 2. Bistvene zboljšanje položaja Jugoslavije v mednarodnih ekonomskih odnosih [PDF]
    • 3. Enakomerna, učinkovita in dinamična rast proizvodnje [PDF]
    • 4. Povečanje zaposlenosti in delovne storilnosti [PDF]
    • 5. Nenehno zboljševanje življenjskih in delovnih razmer delovnih ljudi in občanov [PDF]
    • 6. Pospeševanje tehnično-tehnološkega napredka [PDF]
    • 7. Pospeševanje sistema delovanja materialnih rezerv [PDF]
    • 8. Skladnejši regionalni razvoj [PDF]
    • 9. Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejši razvoj SAP Kosovo [PDF]
    • 10. Zboljševanje in varstvo življenjskega in delovnega okolja [PDF]
    • 11. Krepitev sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite [PDF]
   • DRUGI DEL RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • I. POGOJI IN OMEJITVE [PDF]:
     • 1. Spremembe v svetovnem gospodarstvu in njihov vpliv [PDF]
     • 2. Gospodarska rast, tehnološki napredek, strukturne spremembe v gospodarstvu, mednarodna menjava in ekonomsko sodelovanje [PDF]
     • 3.lnstitucionalne in sistemske spremembe [PDF]
    • II. RAZVOJNI DEJAVNIKI IN POTENCIALI [PDF]:
     • 1.0. Socialistični samoupravni družbenoekonomski odnosi in vloga subjektivnih dejavnikov [PDF]
     • 2.0. Prebivalstvo, zaposlenost in kadri [PDF]:
      • 2.1. Prebivalstvo [PDF]
      • 2.2. Zaposlenost [PDF]
      • 2.3. Kadri [PDF]
     • 3.0. Sredstva za reprodukcijo [PDF]
     • 4.0. Znanost, tehnični in tehnološki napredek [PDF]:
      • 4.1. Znanost [PDF]
      • 4.2. Tehnični in tehnološki napredek [PDF]
     • 5.0. Naravni viri, zgrajene zmogljivosti in rezerve [PDF]:
      • 5.1. Naravni viri [PDF]
      • 5.2. Zgrajene zmogljivosti [PDF]
      • 5.3. Rezerve [PDF]
    • III. GOSPODARSKE IN DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S TUJINO [PDF]
   • TRETJI DEL GLOBALNI PROPORCI IN SMERI RAZVOJA [PDF]:
    • I. GLOBALNI PROPORCI IN DINAMIKA GOSPODARSKE RASTI IN RAZVOJA [PDF]:
     • 1. Dinamika gospodarske rasti in globalni odnosi v strukturi gospodarstva [PDF]
     • 2. Splošni proporci v delitvi družbenega proizvoda [PDF]
     • 3. Sredstva združenega dela in individualnih proizvajalcev [PDF]
    • II. SPREMEMBE V STRUKTURI GOSPODARSTVA IN RAZVOJ DEJAVNOSTI, KI SO BISTVENEGA POMENA ZA SKLADNEJŠI GOSPODARSKI RAZVOJ [PDF]:
     • 1.0. Globalne spremembe v strukturi proizvajalnih sil [PDF]
     • 2.0. Dejavnosti bistvenega pomena za skladnejši gospodarski razvoj [PDF]
     • 3.0. Investicije in njihovo usmerjanje [PDF]
    • III. DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN INFORMATIVNA DEJAVNOST [PDF]:
     • 1.0. Družbene dejavnosti [PDF]
     • 2.0. Informativna dejavnost [PDF]
    • IV. ŽIVLJENJSKA RAVEN [PDF]:
     • 1.0. Celotna življenjska raven [PDF]
     • 2.0. Osebna poraba [PDF]
     • 3.0. Družbeni standard [PDF]
    • V. REGIONALNI RAZVOJ [PDF]:
     • 1.0. Cilji in naloge regionalnega razvoja [PDF]
     • 2.0. Cilji in naloge hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih socialističnih republik in najhitrejšega razvoja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo [PDF]
     • 3.0. Politika in sistem spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja SAP Kosovo [PDF]
    • VI. PROSTORSKA UREDITEV, URBANIZACIJA IN ŽIVLJENJSKO OKOLJE [PDF]
    • VII. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
    • VIII. KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • PRVI DEL OBRAZLOŽITEV ZASNOVE PLANA [PDF]:
     • I. Pravna podlaga in postopki [PDF]
     • II. Dolgoročni program ekonomske stabilizacije, študije, analize in analitično-dokumentacijske podlage [PDF]
     • III. Pristop, izhodišča, domneve in omejitve [PDF]
     • IV. Smeri in projekcije razvoja [PDF]
     • V. Gospodarsko-sistemski okviri [PDF]
    • DRUGI DEL OBRAZLOŽITEV SPREMEMB [PDF]:
     • I. Splošne pripombe, sugestije in predlogi skupščin socialističnih republik in skupščin socialističnih avtonomnih pokrajin [PDF]:
      • 1. Značaj dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije [PDF]
      • 2. Tempo gospodarske rasti in medsebojna konsistentnost globalnih agregatnih veličin [PDF]
      • 3. Glavne smeri razvoja in spremembe v strukturi gospodarstva [PDF]
      • 4. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
      • 5. Regionalni vidik razvoja [PDF]
     • II. POSEBNE PRIPOMBE, SUGESTIJE IN PREDLOGI [PDF]
  • OSNOVNI INDIKATORJI projekcije globalnega razvoja gospodarstva Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 [PDF]:
   • UVODNE PRIPOMBE [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 15 (7. 5. 1985) [SIstory]:
  • DOPOLNJENI PREDLOGI za pospeševanje uveljavljanja in razvoja odnosov svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih (ESA-561) [PDF]
  • STALIŠČA IN USMERITVE Republiške konference SZDL Slovenije ob obravnavi analize o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • Osnutek zakona o deviznem poslovanju - AS 541 [PDF]
   • Osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino - AS 542 [PDF]
   • Osnutek zakona o prometu blaga in storitev - AS 543 [PDF]
   • Program ukrepov in dejavnosti za zagotovitev pogojev, ki bodo omogočili delovanje deviznega trga - k AS 541, AS 542 in AS 543 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • NEKATERA VPRAŠANJA uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje (ESA-697) [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 16 (8. 5. 1985) [SIstory]:
  • POROČILO o uresničevanju zakona o družbenem sistemu informiranja (ESA-688) [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanja (ESA-641) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu (ESA-605) [PDF]
  • INFORMACIJA o izvajanju zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-704) [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 17 (14. 5. 1985) [SIstory]:
  • USMERITVE Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije za nadaljnje aktivnosti za pospeševanje uveljavljanja in razvoj odnosov svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih [PDF]
  • STALIŠČA Predsedstva republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije k analizi o uresničevanju svobodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti v SR Sloveniji. [PDF]
  • OSNUTEK OPERATIVNEGA PROGRAMA nalog, ki za posamezne nosilce izhajajo iz dopolnjenih predlogov za pospeševanje uveljavljanja in razvoja odnosov svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1984 z oceno za leto 1985 (ESA-702) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji z osnutkom zakona (ESA-702) [PDF]
  • POROČILO o delu družbenih pravobranilcev samoupravljanja v SR Sloveniji v letu 1984 [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih združenega dela (ESA-628) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku (ESA-621) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčitvi tujih oseb z osnutkom zakona (ESA-696) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin (ESA-636) [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 18 (21. 5. 1985) [SIstory]:
  • Družbenoekonomski položaj notranje trgovine v SR Sloveniji (ESA-710) [PDF]
  • POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o sprejetih ukrepih in aktivnostih za odpravljanje perečih problemov v kmetijstvu [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o enotnem registru prebivalstva - AS 535 [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Poročilo o izvajanju zakonskih predpisov, ki urejajo organizacijo in delovanje trgovske mreže, s predlogom ocene in sklepov [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Poročilo o uresničevanju družbenega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine v funkciji zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja v letu 1984 [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, s protokolom - AS 536 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • REGISTER POROČEVALCA ZA LETO 1984 [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 19 (4. 6. 1985) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA-717) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (ESA-625) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 z osnutkom zakona (ESA-716) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-662) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (ESA-658) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju kmetov (ESA-660) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov (ESA-659) [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 20 (18. 6. 1985) [SIstory]:
  • ZAČETEK STRANI [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve v letu 1984 [PDF]
   • UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za oblikovanje, usmerjanje in izvajanje politike na področju zagotavljanja trdnih in urejenih varnostnih razmer v SR Sloveniji [PDF]
   • STALIŠČA IN SKLEPI Predsedstva RK SZDL Slovenije ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve v letu 1984 [PDF]
   • POROČILO o varnosti v železniškem, cestnem, pomorskem in zračnem prometu ter na žičnicah (ESA-703) - povzetek [PDF]
   • POROČILO javnega tožilstva SR Slovenije za leto 1984 - povzetek [PDF]
   • POROČILO o delu javnih pravobranilstev v SR Sloveniji za leto 1984 - povzetek [PDF]
   • POROČILO republiškega senata za prekrške za leto 1984 - povzetek [PDF]
   • STATISTIČNI PREGLED dela rednih sodišč v letu 1984 - povzetek [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 21 (25. 6. 1985) [SIstory]:
  • POROČILO o uresničevanju družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1985 (ESA-742) [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju aktivnosti, ki jih je leta 1984 sprejela Skupščina SR Slovenije o pospešenem izvrševanju temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanje trgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini (ESA-741) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • URESNIČEVANJE splošne ljudske obrambe in določenih nalog družbene samozaščite v obdobju 1981-1984 (povzetek) (ESA-733) [PDF]
   • SKRAJŠANO POROČILO o izvajanju priprav civilne zaščite v SR Sloveniji od 1981. do 1984. leta (ESA-733) [PDF]
   • RAZVOJ teritorialne obrambe SR Slovenije v obdobju 1981-1984 (povzetek) (ESA-733) [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 22 (28. 6. 1985) [SIstory]:
  • ORGANIZACIJA IN DELOVANJE administrativno strokovnih služb v SR Sloveniji [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. Uvod [PDF]:
    • 1. Splošno [PDF]
    • 2. Družbena izhodišča o stanju in nadaljnjem razvoju organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb [PDF]
    • 3. Problematika obravnavanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb [PDF]
   • II. Okvirna opredelitev pojmov in področja [PDF]:
    • 1. Splošno [PDF]
    • 2. Opredelitev administrativno-strokovnih služb in administrativno strokovnih, pomožnih in tem podobnih del [PDF]:
     • a) Značilnosti in dejavnost administrativno-strokovnih služb [PDF]
     • b) Vrste del administrativno-strokovnih služb oziroma administrativno strokovnih, pomožnih in tem podobnih del [PDF]
     • c) Vrste in oblike administrativno-strokovnih služb [PDF]
    • 3. Statistično spremljanje števila administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih delavcev v SR Sloveniji [PDF]
    • 4. Opredelitev proučevanja administrativno-strokovnih služb in administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih delavcev glede na delovno področje Sveta [PDF]
    • 5. Vloga in pomen administrativno-strokovnih služb [PDF]
   • III. Najpoglavitnejši vzroki, ki vplivajo na organizacijo in delovanje administrativno-strokovnih služb [PDF]:
    • 1. Splošno [PDF]
    • 2. Normativizem [PDF]:
     • a) Predpisi družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov [PDF]
     • b) Samoupravno pravo [PDF]
     • c) Postopki [PDF]
     • d) Analiziranje predpisov z vidika zmanjšanja obsega in poenostavitve administrativno-strokovnih opravil [PDF]
    • 3. Organiziranost in število samoupravnih organizacij in skupnosti ter njihovih administrativno-strokovnih služb [PDF]:
     • a) Institucionalizacija [PDF]
     • b) Vpliv institucionalizacije na administrativno-strokovne službe [PDF]
     • c) Reorganiziranje [PDF]
     • d) Družbeno potrebno delo pri organiziranosti samoupravnih organizacij in skupnosti [PDF]
     • e) Institucionalna organizacija administrativno-strokovnih služb [PDF]
     • f) Združevanje administrativno-strokovnih služb in njihovih opravil [PDF]
    • 4. Sistem družbenega odločanja (strokovne podlage, odgovornost, programiranje dela) [PDF]:
     • a) Sistem odločanja [PDF]
     • b) Strokovne podlage [PDF]
     • c) Odgovornost administrativno-strokovnih služb [PDF]
     • d) Programiranje dela administrativno-strokovnih služb [PDF]
    • 5. Sistem informiranja in komunikacij med družbenimi subjekti (družbeni sistem informiranja) [PDF]:
     • a) Sistem zbiranja, obdelave, izkazovanja in shranjevanja podatkov [PDF]
     • b) Posledice sedanjega stanja v sistemu zbiranja, obdelave, izkazovanja in shranjevanja podatkov [PDF]
     • c) Družbeni sistem informiranja [PDF]
     • d) Poslovne in knjigovodske evidence ter obračunavanje davkov in prispevkov [PDF]
    • 6. Tehnologija administrativno strokovnega dela (modernizacija) [PDF]
    • 7. Organiziranost dela in poslovanja [PDF]
    • 8. Strokovna usposobljenost in izobraževanje [PDF]:
     • a) Strokovna usposobljenost [PDF]
     • b) Izobraževanje [PDF]
    • 9. Nagrajevanje administrativno-strokovnih del [PDF]:
     • a) Merjenje administrativno-strokovnih del [PDF]
     • b) Vloga strokovnega, ustvarjalnega in inovativnega dela [PDF]
     • c) Delitev osebnih dohodkov delavcev v administrativno-strokovnih službah [PDF]
    • 10. Financiranje administrativno-strokovnih služb in njihov družbenoekonomski položaj [PDF]
   • IV. Nekatere značilnosti administrativno-strokovnih služb na posameznih področjih družbenega dela [PDF]:
    • 1. Administrativno-strokovne službe v organizacijah združenega dela [PDF]:
     • a) Opravljanje administrativno-strokovnih del v temeljnih organizacijah združenega dela [PDF]
     • b) Reorganizacija organizacij združenega dela [PDF]
     • c) Neposredna svobodna menjava dela med temeljnimi organizacijami združenega dela in delovnimi skupnostmi skupnih služb [PDF]
    • 2. Družbene dejavnosti [PDF]
    • 3. Administrativno-strokovne službe v samoupravnih interesnih skupnostih [PDF]
    • 4. Republiški in občinski upravni organi in organizacije [PDF]:
     • a) Republiški upravni organi in organizacije [PDF]
     • b) Občinski upravni organi in organizacije [PDF]
     • c) Modernizacija dela upravnih organov [PDF]
     • d) Dohodkovni odnosi [PDF]
    • 5. Administrativno-strokovne službe v zborničnem sistemu, Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, bankah in drugih finančnih organizacijah in pravosodju, javnih tožilstvih in družbenopolitičnih organizacijah [PDF]:
     • a) Zbornični sistem [PDF]
     • b) Služba družbenega knjigovodstva [PDF]
     • c) Banke in druge finančne organizacije [PDF]
     • d) Pravosodje in javno tožilstvo [PDF]
     • e) Družbenopolitične organizacije [PDF]
   • V. Smeri nadaljnjega razvoja administrativno-strokovnih služb v SR Sloveniji [PDF]:
    • 1. Stanje administrativno-strokovnih služb v SR Sloveniji v primerjavi z razvitim svetom [PDF]
    • 2. Primerjava z ostalimi deli SFRJ [PDF]
    • 3. Zmanjševanje števila administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih delavcev ter zmanjševanje obsega njihovih opravil [PDF]
    • 4. Nekatere usmeritve in aktivnosti pri nadaljnjem razvoju administrativno-strokovnih služb v SR Sloveniji [PDF]
   • Priloga št. 1 - POKLICI - STRUKTURA [PDF]
   • Priloga št. 2 - SPLOŠEN RAZVOJ IN STRUKTURA ZDRUŽENEGA DELA V SR SLOVENIJI [PDF]
   • Priloga št. 3 - STANJE KADROV V REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANIH [PDF]
   • Priloga št. 4 - STANJE KADROV V OBČINSKIH UPRAVNIH ORGANIH (1. januar 1985) [PDF]
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN USMERITVE Republiškega družbenega sveta za vprašanja organizacije in delovanja administrativno-strokovnih služb ob obravnavi gradiva Organizacija in delovanja administrativno-strokovnih služb v SR Sloveniji [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 23 (1. 7. 1985) [SIstory]:
  • POROČILO o pripravi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA 747) [PDF]
  • OSNUTEK DOGOVORA o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • BILANČNI OKVIRI razvoja SR Slovenije v obdobju 1986-1990 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih (ESA-749) [PDF]
  • Izraba primerjalnih prednosti za razvoj turizma v SR Sloveniji do leta 2000 (Vsebinska podlaga za pripravo planskih dokumentov) [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 24 (9. 7. 1985) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1985 (ESA-716) [PDF]
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o zagotovitvi dela sredstev za financiranje delovnega programa jugoslovanskega centra za teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani. [PDF]
  • INFORMACIJA o uresničevanju sprejetih ukrepov in aktivnosti za odpravo najbolj perečih problemov v kmetijstvu pri temeljnih bankah, združenih v Ljubljansko banko - Združeno banko (ESA-665) [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Predlog rešitev, ki bodo zagotovile popolnejše in učinkovitejše delovanje enotnega jugoslovanskega trga [PDF]
    • Poročilo o položaju in delovanju železniškega prometa v letu 1984 [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o republikah in pokrajinah, ki se v obdobju 1986-1990 štejejo gospodarsko manj razvite - AS 582 [PDF]
    • Osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1986 do 1990 - AS 583 [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 25 (19. 7. 1985) [SIstory]:
  • KOMENTAR Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje k osnutkom samoupravnih sporazumov o temeljih planov SIS družbenih dejavnosti za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • DELOVNO GRADIVO ZA SAMOUPRAVNI SPORAZUM o skupnih izhodiščih za oblikovanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • DELOVNO GRADIVO ZA SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebnih raziskovalnih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • DELOVNO GRADIVO ZA SAMOUPRAVNI SPORAZUM o usklajevanju planov Skupnosti otroškega varstva v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o usklajevanju planov Skupnosti socialnega skrbstva v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o skupnih izhodiščih in usklajevanju programov za zagotavljanje socialne varnosti v obdobju od 1986 do 1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o usklajevanju planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMAo temeljih plana Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o skupnih nalogah telesnokulturnih skupnosti občin SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 26 (23. 7. 1985) [SIstory]:
  • KOMENTAR Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje k samoupravnim sporazumom SIS materialne proizvodnje za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuitetido leta 1995 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije za področje železniškega prometa za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMAo temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije za obdobje 1986-1990 za področje luškega prometa [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana skupnosti za ceste Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih srednjeročnega plana samoupravne interesne skupnosti za letališko dejavnost Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana razvoja PTT prometa Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih srednjeročnega plana zveze komunalnih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • TEZE ZA PRIPRAVO SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 27 (24. 7. 1985) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO Odborov Zbora ZD, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora na družbenopolitični sistem, Komisije za pravosodje, Komisije za družbeno nadzorstvo ter Skupine delegatov za spološno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve v 1984 [PDF]
   • UVODNA BESEDA Tomaža Ertla, člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiškega sekretarja za notranje zadeve k poročilu o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve [PDF]
   • UVODNA BESEDA Julke Žibert, članice Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednica Republiškega komiteja za promet in zveze k poročilu o varnosti v železniškem, cestnem, pomorskem in zračnem prometu ter na žičnicah [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 28 (1. 8. 1985) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji (ESA-702) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (ESA-760) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o valorizaciji katastrskega dohodka (ESA-765) [PDF]
   • POROČILO o uresničevanju stališč in sklepov zborov Skupščine SR Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji (ESA-769) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ESA-593) [PDF]
   • POROČILO o izvajanju programa aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva [PDF]
   • DOPOLNJENO POROČILO o izvajanju programa aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva [PDF]
   • POROČILO skupine delegatov Skupščine SR Slovenije za spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji k poročilu o izvajanju programa aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (ESA-536) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene (ESA-493) [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 29 (5. 8. 1985) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v letu 1986 z osnutkom zakona (ESA-770) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1986 z osnutkom zakona (ESA-768) [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju Osimskih sporazumov [PDF]
  • POROČILO o položaju slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
 30. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 30 (6. 8. 1985) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o dopolnitvah zakona o volitvah in delegiranju v skupščine (ESA-727) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ (ESA-735) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o zdravstvenem varstvu živali (ESA-618) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (ESA-673) [PDF]
   • STALIŠČA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pripomb na osnutek dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ki niso upoštevane pri pripravi predloga plana z obrazložitvijo [PDF]
   • OSNUTEK družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 [PDF]
 31. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 31 (17. 8. 1985) [SIstory]:
  • INFORMACIJA delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ o obravnavanju in sprejemanju zakona o temeljih družbenega sistema planiranja in o družbenem planu Jugoslavije [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • Osnutek zakona o temeljih bančnega in kreditnega sistema - AS 614 [PDF]
   • Osnutek zakona o pogojih in načinu, po katerih lahko organizacije združenega dela pridobivajo delovna in poslovna sredstva od občanov - AS 612 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • TEZE za pripravo poročila o uresničevanju zakonodajne politike republike [PDF]
   • PROBLEMATIKA reševanja stanovanjskih vprašanj mladih družin [PDF]
 32. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 32 (1. 10. 1985) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA-717) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ESA-728) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčitvi tujih oseb (ESA-696) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA-726) [PDF]
   • Kakovost - bistveni element naše gospodarske uspešnosti [PDF]
   • OSNUTEK UGOTOVITEV, PRIPOROČIL IN SKLEPOV za nadaljnjo krepitev splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji [PDF]
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1985 [PDF]
 33. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 33 (15. 10. 1985) [SIstory]:
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Nekatera temeljna vprašanja dohodkovnega povezovanja organizacij združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu [PDF]
    • Analiza materialnega položaja energetike, posebej s stališča potreb in možnosti za njen nadaljnji razvoj [PDF]
    • Analiza o dvojnem socialnem zavarovanju jugoslovanskih gospodarskih predstavnikov, ki delajo v tujini [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in Republiko Ciper o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah - AS 524 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo (ESA-791) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o nepravdnem postopku (ESA-620) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (ESA-796) [PDF]
 34. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 34 (22. 10. 1985) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor s predlogom zakona (ESA-797) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (ESA-602) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom zakona (ESA-798) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1986 in 1987 z osnutkom zakona (ESA-799) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-662) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (ESA-658) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov (ESA-659) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju kmetov (ESA-660) [PDF]
 35. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 35 (29. 10. 1985) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o javnem obveščanju (ESA-339) [PDF]
   • PREDLOG PROGRAMA dejavnosti za uresničevanje zakona o javnem obveščanju [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1985 (ESA-785) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1986 (ESA-768) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v letu 1986 (ESA-770) [PDF]
 36. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 36 (5. 11. 1985) [SIstory]:
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1986 (ESA-802) [PDF]
  • GLOBALNA OCENA uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 z oceno možnosti razvoja v letu 1986 (jesenska analiza) (ESA-802) [PDF]
  • DOKUMENTACIJSKA OSNOVA globalne ocene uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 z oceno možnosti v letu 1986 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1986 z osnutkom zakona (ESA-803) [PDF]
 37. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 37 (14. 11. 1985) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • DOPOLNJEN OSNUTEK družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-774) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih (ESA-749) [PDF]
   • PREDLOG POROČILA o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji v obdobju 1981-1990 (ESA-808) [PDF]
   • Iz skupščine SFRJ [PDF]:
    • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 (AS 650/1) [PDF]
 38. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 38 (19. 11. 1985) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ESA-728) [PDF]
  • Iz skupščine SFRJ [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o temeljih bančnega in kreditnega sistema (AS 614) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA SR Slovenije za obdobje 1986-1990 - KARTOGRAFSKI DEL [PDF]
 39. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 39 (3. 12. 1985) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji (ESA-826) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o programu statističnih raziskovanj Socialistične republike Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-820) [PDF]
   • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o zagotovitvi dela sredstev za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani (ESA-711) [PDF]
   • POROČILO o izvajanju sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 26. 6. 1985, sprejetih ob obravnavi družbenoekonomskega položaja notranje trgovine v SR Sloveniji (ESA-802) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prevozih v cestnem prometu (ESA 819) [PDF]
 40. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 40 (10. 12. 1985) [SIstory]:
  • PREDLOG RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 (ESA-802) [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 (ESA-802) [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o usklajevanju davčne politike za obdobje 1986-1990 (ESA-802) [PDF]
  • PREGLED URESNIČEVANJA skupščinskih stališč in sklepov za izboljšanje pogojev gospodarjenja v kmetijstvu ter nadaljnje usmeritve (ESA-802) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1986 (ESA-803) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990 (ESA-805) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti (ESA-798) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1986 in 1987 (ESA-799) [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti za leto 1986 (ESA-838) [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o odstopu posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1986 (ESA-841) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks s predlogom zakona (ESA-806) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 s predlogom zakona (ESA-839) [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja Socialistični republiki Sloveniji v obdobju 1981—1985 (ESA-774) [PDF]
 41. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 11, št. 41 (17. 12. 1985) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo iz sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo 1. januarja 1986 (ESA-849) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo iz sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (ESA-848) [PDF]