18. Seznam Poročevalcev iz leta 1992

 1. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 1 (17. 1. 1992) [SIstory]:
  • JAVNA GLASILA [PDF]:
   • Osnutek zakona o javnih glasilih - ESA 317 [PDF]
  • OSEBNI DOHODKI [PDF]:
   • Predlog zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih - ESA 428 [PDF]
  • SINDIKATI [PDF]:
   • Osnutek zakona o reprezentativnosti sindikatov - ESA 438 [PDF]
  • USTAVA [PDF]:
   • Predlog ustave Republike Slovenije (Dodatek) [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 2 (27. 1. 1992) [SIstory]:
  • INDUSTRIJSKA LASTNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o industrijski lastnini - ESA 484 [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s predlogom zakona - ESA 528 [PDF]
  • RAZVOJ DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji s predlogom zakona - ESA 526 [PDF]
  • UPRAVNI ORGANI [PDF]:
   • Predlog zakona o davčni službi - ESA 479 [PDF]
  • ODVETNIŠTVO [PDF]:
   • Osnutek zakona o odvetništvu - ESA 163 [PDF]
  • NOTARIAT [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o notariatu z osnutkom - ESA 525 [PDF]
  • DRŽAVNI IZPIT ZA PRAVNIKE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o pravniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu z osnutkom zakona - ESA 524 [PDF]
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Osnutek zakona o igrah na srečo - ESA 416 [PDF]
  • VARSTVO PODATKOV OBSOJENCEV [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij s predlogom zakona - ESA 522 [PDF]
  • IZVOZ [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije z osnutkom Zakona - ESA 527 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 3 (11. 2. 1992) [SIstory]:
  • KMETIJSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o posebnih dajatvah pri uvozu in izvozu kmetijskih pridelkov in živil z osnutkom zakona - ESA 531 [PDF]
  • NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravni in kulturni dediščini s predlogom zakona - ESA 540 [PDF]
  • RAZVOJ DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona in natečaja o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v letu 1991 [PDF]
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Pregled naložb oziroma uporabe sredstev dobička igralnic v zadnjih letih [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 4 (18. 2. 1992) [SIstory]:
  • TRGOVINA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o trgovini z osnutkom zakona - ESA 545 [PDF]
  • JAVNA PORABA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o financiranju javne porabe s predlogom zakona - ESA 544 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Sklic sej zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 5 (27. 2. 1992) [SIstory]:
  • GOZDOVI [PDF]:
   • Osnutek zakona o gozdovih - ESA 288 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO O UKINITVI VIZUMOV - ESA 548 [PDF]
   • Predlog akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile - ESA 547 [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 6 (5. 3. 1992) [SIstory]:
  • KONKURENČNA KLAVZULA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona O NEZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO z osnutkom zakona- ESA 550 [PDF]
  • DRŽAVNI SIMBOLI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o uporabi grba, zastave in himne Republike Slovenije z osnutkom zakona - ESA 551 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o ukinitvi vizumov - ESA 553 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Zvezne Republike Nemčije o ukinitvi vizumov - ESA 554 [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 7 (19. 3. 1992) [SIstory]:
  • PODJETNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o gospodarskih družbah s tezami - ESA 557 [PDF]
   • Priloge [PDF]
  • UPRAVLJANJE PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij s tezami - ESA 558 [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik , posebna številka (30. 3. 1992) [SIstory]:
  • Evropska listina lokalne samouprave [PDF]
  • Konferenca o Evropski listini o lokalni samoupravi [PDF]
  • Ustavna in zakonska ureditev lokalne samouprave [PDF]
  • Delovno gradivo o oblikovanju novih občin [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 8 (31. 3. 1992) [SIstory]:
  • VLADA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o Vladi Republike Slovenije z osnutkom zakona - ESA 573 [PDF]
  • RUŽV [PDF]:
   • Predlog zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - ESA 504 [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini z osnutkom zakona - ESA 575 [PDF]
  • VETERINARSKA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o veterinarski dejavnosti - ESA 574 [PDF]
  • ODLIKOVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije - ESA 510 [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 9 (9. 4. 1992) [SIstory]:
  • ZAPOSLOVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o zaposlovanju tujcev - ESA 495 [PDF]
  • GOSTINSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o gostinski dejavnosti - ESA 394 [PDF]
  • ZUNANJA TRGOVINA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju z osnutkom zakona - ESA 582 [PDF]
  • PROSTE CONE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o prostih conah z osnutkom zakona - ESA 580 [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 10 (14. 5. 1992) [SIstory]:
  • DRŽAVNI ZBOR [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o volitvah v državni zbor z osnutkom zakona - ESA 567 [PDF]
  • DRŽAVNI SVET [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o državnem svetu z osnutkom zakona - ESA 568 [PDF]
  • VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o volitvah predsednika republike z osnutkom zakona - ESA 569 [PDF]
  • LASTNINJENJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij z osnutkom zakona - ESA 593 [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 11 (16. 6. 1992) [SIstory]:
  • KMETIJSKA ZEMLJIŠČA [PDF]:
   • Predlog zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - ESA 435 [PDF]
  • OBRESTNA MERA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o obrestni meri z osnutkom zakona - ESA 594 [PDF]
  • SPODBUJANJE IZVOZA [PDF]:
   • Osnutek zakona o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom - ESA 514 [PDF]
  • PRIVATIZACIJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o vzajemnih skladih, investicijskih družbah in družbah za upravljanje s tezami - ESA 595 [PDF]
  • STROKOVNI NASLOVI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih s predlogom zakona - ESA 599 [PDF]
  • BANKE IN HRANILNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah — ESA 618 [PDF]
  • LASTNINJENJE STANOVANJ [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o lastninjenju in privatizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš in garaž zveznih organov in Jugoslovanske armade z osnutkom zakona - ESA 603 [PDF]
  • DRUŽBENA POMOČ KMETIJSTVU [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - ESA 602 [PDF]
  • ODLOČBA Ustavnega sodišča Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 12 (23. 6. 1992) [SIstory]:
  • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
   • Zasnova ekonomske politike [PDF]
   • Ocena gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije v letih 1991 in 1992 (majska analiza) [PDF]
  • RDEČI KRIŽ [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o Rdečem križu Slovenije z osnutkom zakona - ESA 636 [PDF]
  • JAMSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o jamstvu Republike Slovenije Ljubljanski banki d. d. za njene obveznosti pri najemu kreditov za ekološke in energetske projekte — ESA 635 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 13 (2. 7. 1992) [SIstory]:
  • DRŽAVNI ZBOR [PDF]:
   • Predlog zakona o volitvah v državni zbor - ESA 567 [PDF]
  • DRŽAVNI SVET [PDF]:
   • Predlog zakona o državnem svetu - ESA 568 [PDF]
  • VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE [PDF]:
   • Predlog zakona o volitvah predsednika republike - ESA 569 [PDF]
  • VARSTVO PODATKOV [PDF]:
   • Osnutek zakona o evidencah s področja javne varnosti - ESA 506 [PDF]
  • ELEKTRIČNA ENERGIJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o neodvisnih proizvajalcih električne energije z osnutkom zakona - ESA 641 [PDF]
  • DENAR [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o priložnostih kovancih z osnutkom zakona - ESA 637 [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJE POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 14 (14. 7. 1992) [SIstory]:
  • VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor z osnutkom zakona ESA-750 [PDF]
  • VOLITVE V DRŽAVNI SVET [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet z osnutkom zakona ESA-648 [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o socialnem varstvu - ESA 434 [PDF]
   • Predlog izhodišč za oblikovanje socialnovarstvenega programa Republike Slovenije - ESA 562 [PDF]
   • Osnutek resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji - ESA 563 [PDF]
  • POKOJNINE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnine iz drugih republik bivše SFRJ s predlogom zakona - ESA 651 [PDF]
  • SANACIJA BANK [PDF]:
   • Predlog zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog - ESA 649 [PDF]
   • Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic - ESA 650 [PDF]
  • ODVETNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o odvetništvu — ESA 163 [PDF]
  • SPECIALIZIRANA SODIŠČA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o delovnih in socialnih sodiščih z osnutkom zakona - ESA 647 [PDF]
  • NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO [PDF]:
   • Dopolnjeno poročilo o naravnih danostih lokacije Jedrske elektrarne Krško s seizmotektonskega stališča [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 15 (27. 7. 1992) [SIstory]:
  • PRIVATIZACIJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ z osnutkom zakona - ESA 143 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo Podjetij z osnutkom zakona - ESA 677 [PDF]
  • NOTARIAT [PDF]:
   • Osnutek zakona o notariatu - ESA 525 [PDF]
  • PREKRŠKI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških s predlogom zakona - ESA 674 [PDF]
  • DENARNE KAZNI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov s predlogom zakona - ESA 675 [PDF]
  • JAMSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol, Zemeljski plin d. o. o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina - ESA 676 [PDF]
  • ZADRUGE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o zadružni reviziji s predlogom zakona - ESA 672 [PDF]
  • BLOUDKOVA PRIZNANJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o Bloudkovih priznanjih z osnutkom zakona - ESA 673 [PDF]
  • Odločba Ustavnega Sodišča Republike Slovenije [PDF]
  • Vprašanja poslancev [PDF]
  • Pobude poslancev [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 16 (10. 8. 1992) [SIstory]:
  • STEČAJI [PDF]:
   • Osnutek zakona o prisilni poravnavi in stečaju - ESA 505 [PDF]
  • TERJATVE [PDF]:
   • Predlog zakona o odkupu terjatev do Iraka in Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena — ESA 694 [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Drugo poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji [PDF]
  • JEDRSKA VARNOST [PDF]:
   • Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1991 [PDF]
  • POLOŽAJ ŽENSK [PDF]:
   • Poročilo o položaju žensk v Republiki Sloveniji - ESA 692 [PDF]
  • VARSTVO INVALIDOV [PDF]:
   • Poročilo o uresničevanju razvojne strategije invalidskega varstva v Republiki Sloveniji [PDF]
  • POPIS PREBIVALSTVA [PDF]:
   • Poročilo o izvedbi popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 17 (11. 8. 1992) [SIstory]:
  • Osnutek zakona o ZAKLJUČNEM RAČUNU O IZVRŠITVI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1991 - ESA 693 [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 18 (28. 8. 1992) [SIstory]:
  • KONKURENČNA KLAVZULA [PDF]:
   • Predlog zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo - ESA 550 [PDF]
  • POLITIČNE STRANKE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o političnih strankah z osnutkom zakona - ESA 571 [PDF]
  • POSLANCI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o poslancih z osnutkom zakona - ESA 572 [PDF]
  • VOLILNA KAMPANJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o volilni kampanji z osnutkom zakona - ESA 701 [PDF]
  • EVIDENCA VOLILNE PRAVICE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o evidenci volilne pravice z osnutkom zakona - ESA 697 [PDF]
  • VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor z osnutkom zakona - ESA 699 (NOVO BESEDILO) [PDF]
  • VOLITVE V DRŽAVNI SVET [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet z osnutkom zakona - ESA 698 (NOVO BESEDILO) [PDF]
  • VARSTVO POTROŠNIKOV [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o varstvu potrošnikov s tezami - ESA 695 [PDF]
  • NACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Informacija o vplivu zakona o denacionalizaciji na problematiko kmetijskih organizacij [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 19 (24. 9. 1992) [SIstory]:
  • VLADA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o vladi z osnutkom zakona - ESA 573 [PDF]
  • JAVNE SLUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarskih javnih službah - ESA 399 [PDF]
  • OBRESTNA MERA [PDF]:
   • Predlog zakona o obrestni meri - ESA 594 [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi visoke šole za hotelirstvo in turizem v Izoli z osnutkom zakona - ESA 700 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 20 (6. 10. 1992) [SIstory]:
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o lokalni samoupravi z osnutkom zakona - ESA 714 [PDF]
  • SPODBUJANJE IZVOZA [PDF]:
   • Predlog zakona o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom - ESA 514 [PDF]
  • TRGOVINA [PDF]:
   • Predlog zakona o trgovini - ESA 545 [PDF]
  • ZUNANJA TRGOVINA [PDF]:
   • Predlog zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju - ESA 582 [PDF]
  • GOSTINSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o gostinski dejavnosti - ESA 394 [PDF]
  • REVIZIJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o revidiranju z osnutkom zakona - ESA 703 [PDF]
  • PROMET [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o prevozih v cestnem prometu z osnutkom zakona - ESA 716 [PDF]
  • DETEKTIVSKA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o zasebnem varovanju, o detektivski dejavnosti in o obveznem organiziranju službe varovanja s tezami - ESA 712 [PDF]
  • PARLAMENTARNA PREISKAVA [PDF]:
   • Osnutek poslovnika Skupščine Republike Slovenije o parlamentarni preiskavi - ESA 704 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Iz razprav v telesih skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 21 (12. 10. 1992) [SIstory]:
  • VARSTVO OKOLJA [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu okolja - ESA 444 [PDF]
  • SINDIKATI [PDF]:
   • Predlog zakona o reprezentativnosti sindikatov - ESA 438 [PDF]
  • VREDNOSTNI PAPIRJI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o menici - ESA 720 [PDF]
  • CIVILNI INVALIDI VOJNE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne z osnutkom zakona - ESA 718 [PDF]
  • POŽARNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o varstvu pred požarom s tezami - ESA 717 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o gasilstvu s tezami - ESA 719 [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 22 (15. 10. 1992) [SIstory]:
  • PRIVATIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - ESA 593 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o Slovenskem odškodninskem skladu z osnutkom zakona - ESA 722 [PDF]
  • ZADRUGE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o zadrugah s predlogom zakona - ESA 721 [PDF]
  • GOZDOVI [PDF]:
   • Predlog zakona o gozdovih - ESA 288 [PDF]
  • UPRAVLJANJE PODJETIJ [PDF]:
   • Osnutek zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju - ESA 558 [PDF]
  • CESTE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o pogojih koncesije za modernizacijo ceste na trasi državna meja pri Šentilju-Maribor-Celje-Ljubljana-Postojna-državna meja pri Novi Gorici z odseki za Koper in državno mejo pri Sežani (mejni prehod Fernetiči) ter državno mejo pri Lendavi z osnutkom zakona - ESA 724 [PDF]
  • VPRAŠANJE POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 23 (22. 10. 1992) [SIstory]:
  • FINANČNA DISCIPLINA [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb - ESA 726 [PDF]
   • Predlog zakona o začasni ureditvi zavarovanja plačil v dolžniško-upniških razmerjih - ESA 727 [PDF]
  • SUKCESIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo - ESA 729 [PDF]
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov z osnutkom zakona - ESA 728 [PDF]
  • VLADA [PDF]:
   • Predlog zakona o Vladi Republike Slovenije - ESA 573 [PDF]
  • SOLIDARNOST [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1992 s predlogom zakona - ESA 723 [PDF]
  • VARSTVO ŽIVALI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o varstvu živali pred mučenjem z osnutkom zakona - ESA 725 [PDF]
  • NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO [PDF]:
   • Poročilo Komisije za proučitev okoliščin izgradnje JE Krško in posledic njenega obratovanja [PDF]
  • Sklep in odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 24 (26. 10. 1992) [SIstory]:
  • PODJETNIŠTVO [PDF]:
   • Osnutek zakona o gospodarskih družbah - ESA 557 [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o družinskih prejemkih - ESA 502 [PDF]
   • Predlog resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji - ESA 653 [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 25 (10. 11. 1992) [SIstory]:
  • PRIVATIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij - ESA 677 [PDF]
   • Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj - ESA 143 [PDF]
   • Predlog zakona o Slovenskem odškodninskem skladu - ESA 722 [PDF]
  • CIVILNI INVALIDI VOJNE [PDF]:
   • Predlog zakona o civilnih invalidih vojne — ESA 718 [PDF]
  • VARSTVO PODATKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o evidenci s področja javne varnosti - ESA 506 [PDF]
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ESA 747 [PDF]
  • DENAR [PDF]:
   • Predlog zakona o priložnostnih kovancih - ESA 637 [PDF]
  • PROSTE CONE [PDF]:
   • Osnutek zakona o prostih carinskih conah - ESA 580 [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji z osnutkom zakona - ESA 740 [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem na Bledu z osnutkom zakona - ESA 745 [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 26 (26. 11. 1992) [SIstory]:
  • RDEČI KRIŽ [PDF]:
   • Predlog zakona o Rdečem križu Slovenije - ESA 636 [PDF]
  • PRIZNANJA IN NAGRADE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva s predlogom zakona - ESA 753 [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Tretje poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 18, št. 27 (8. 12. 1992) [SIstory]:
  • PODJETNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarskih družbah - ESA 557 [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o visokem šolstvu s tezami - ESA 759 [PDF]
  • VIDEO IN AUDIO DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in audio dejavnosti z osnutkom zakona - ESA 758 [PDF]
  • Odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]