5. Seznam Poročevalcev iz leta 1979

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 1 (9. 1. 1979) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 5. in 7. februarja 1979 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. decembra 1978 [PDF]
  • STALIŠČA IN SKLEPI Skupščine SR Slovenije ob obravnavi resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 [PDF]:
   • stališča in sklepe ob obravnavi resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1979 [PDF]
  • POROČILO k oceni uresničevanja ekonomskih odnosov s tujino ter nekatera odprta vprašanja in naloge [PDF]
  • OCENA uresničevanja sistema ekonomskih odnosov s tujino ter nekatera odprta vprašanja in naloge [PDF]:
  • Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva (ESA-210) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu (ESA-211) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva (ESA-212) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o osnovni šoli (ESA-215) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o varstvu in vzgoji predšolskih otrok (ESA-216) [PDF]
  • Predlog odloka o dodelitvi posojil in dotacij iz sredstev rezerve SR Slovenije (ESA-213) [PDF]
  • Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1979 (ESA-194) [PDF]
  • Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv (ESA-90) [PDF]
  • MNENJA IN PREDLOGI Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko k nekaterim temeljnim vprašanjem iz osnutka zakona o skladih skupnih rezerv [PDF]:
   • 1. Sestavni deli finančnega načrta in način njegovega sprejemanja [PDF]
   • 2. Osnova za obračun obveznosti za združevanje sredstev rezerv [PDF]
   • 3. Vloga in pomen občinskih skladov skupnih rezerv [PDF]
   • 4. Možnost uporabe združenih sredstev rezerv za investicije v osnovna in obratna sredstva [PDF]
   • 5. Način upravljanja z združenimi sredstvi rezerv [PDF]:
    • K 4. členu [PDF]
    • K 5. členu [PDF]
    • K 6. členu [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 6. 12.1978: Zaposlovanje v Sloveniji akuten problem? [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 12.1978 [PDF]:
   • Kako uskladiti razmerja med cenami koruze, živine in mesa? [PDF]
   • Kakšni ukrepi za zagotovitev nujno potrebnih količin premoga? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 25. 12. 1978: Kako uskladiti razmerja med cenami koruze, živine in mesa? [PDF]
  • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 25. 12. 1978: Še o normativih za gradnjo domov za učence in študente [PDF]
  • Trdni temelji za dinamično rast družbenega proizvoda [PDF]:
   • TEMELJNE NALOGE IN CILJI RAZVOJA [PDF]
   • TEMELJNI KAZALCI [PDF]
   • SUROVINE IN ENERGETIKA [PDF]
   • AGROINDUSTRIJSKI KOMPLEKS [PDF]
   • PROMET, TURIZEM IN STANOVANJSKA GRADNJA [PDF]
   • ZAPOSLOVANJE IN PRODUKTIVNOST DELA [PDF]
   • DELITEV DOHODKA IN POKRIVANJE SPLOŠNIH TER SKUPNIH POTREB [PDF]
   • INVESTICIJE [PDF]
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • Cene in življenjski stroški [PDF]
   • Delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča [PDF]
   • Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih [PDF]
   • Druge dejavnosti [PDF]
  • Popolnejše uresničevanje funkcije zbora v izvajanju sprejete politike [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]
   • URESNIČEVANJE SPREJETE POLITIKE [PDF]
   • PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE [PDF]
   • ZAKONODAJNI DEL [PDF]
   • DRUGA VPRAŠANJA [PDF]
  • O podelitvi nagrade AVNOJ skupno odločanje vseh republik in pokrajin [PDF]:
   • POSTOPEK ZA PODELITEV NAGRADE AVNOJ [PDF]
   • RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE VELJAVNEGA ZAKONA [PDF]
   • DOGOVOR SKUPŠČIN O SODELOVANJU PRI DODELITVI NAGRADE AVNOJ [PDF]
  • Posebna taksa na uvoženo blago bo ostala [PDF]
  • Obstoječe posebne davščine za uvoz blaga se bistveno ne bodo spremenile [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 2 (23. 1. 1979) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE (27. 2. 1979) [PDF]
   • Poročila Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela, Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin in Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Razvoj informacijskega sistema SR Slovenije in povzetka tega gradiva [PDF]:
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin (ESA-144) [PDF]
    • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ESA-153) [PDF]
    • Predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. Mediteranske igre, Split 1979« [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne matične številke občanov v SR Sloveniji z osnutkom zakona (ESA-173) [PDF]
   • Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja Resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 in spremljajočih dokumentov za leto 1979 ter nekaterih drugih aktov [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Temeljna lastninskopravna razmerja prvič celovito urejena na enem mestu (Osnutek zakona o temeljih lastninskopravnih razmerij - AS 93) [PDF]
    • Družbeni sveti - dejavnik nadaljnje demokratizacije družbe (Delova telesa Zveznega zbora o osnutku zakona o družbenih svetih - AS 67) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Posojilo za razvoj kmetijstva in agroindustrije v Bosanski Krajini (Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 106) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Nujno moramo na enotnih temeljih zgraditi celovit sistem informiranja (Predlog resolucije o temeljih družbenega sistema informiranja) [PDF]
    • Usklajevanje dela z vlogami in predlogi delovnih ljudi in občanov (Predlog dogovora o enotnih temeljih dela z vlogami in predlogi - AS 95) [PDF]
  • IZ VSEBINE [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Osnutek samoupravnega sporazuma o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev in financiranju graditve objektov po samoupravnem planu razvoja elektroenergetike za obdobje 1976-1980 [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 3 (6. 2. 1979) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • Ugotovitve in stališča Odbora za finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije o problematiki združevanja sredstev organizacij združenega dela združenih za nekatere SIS obdobje 1976-1980. [PDF]
   • Poročilo odbora udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 o delu odbora in pripravi predloga sprememb in dopolnitev predloga [PDF]
   • Predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 [PDF]
   • Osnutek zakona o knjižničarstvu (ESA-112) [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o odrsko kulturni dejavnosti in posredovanju kulturnih prireditev (ESA-232) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Podaljšan rok za izdelavo sanacijskih programov (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih in postopku za sanacijo - AS 108) [PDF]
    • Začasno reševanje finančnih težav SAP KOSOVO (Predlog zakona o posojilu SAP Kosovo iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije, z vračilno obveznostjo - AS 104) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Stari odnosi pri pridobivanju in delitvi dohodka se le počasi spreminjajo (Stališča Komisije Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja Zakona o združenem delu o delitvi sredstev za osebne dohodke po delu in rezultatih dela) [PDF]
    • Neugodni materialni temelji združenega dela in celotnega gospodarstva (Odbor za družbeni plan in razvojno politiko o problemih akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Predvidevanja o razvoju dejavnosti posebnega pomena se ne uresničujejo po planu (Analiza pogojev gospodarjenja, ekonomskega položaja in razvoja dejavnosti posebnega pomena za uresničevanje politike celotnega razvoja države v času 1976-1980) [PDF]
    • Gospodarski prestopki stalno naraščajo (Pregled problematike gospodarskih prestopkov in tendence njihove stalne rasti) [PDF]
  • IZ VSEBINE [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 4 (20. 2. 1979) [SIstory]:
  • ŽALNA SEJA V SKUPŠČINI SR SLOVENIJE za pokojnim Edvardom Kardeljem, članom Predsedstva SFRJ in Predsedstva CK ZKJ [PDF]
  • Govor predsednika Predsedstva SR Slovenije Sergeja Kraigherja na žalni seji v Skupščini SR Slovenije ob smrti Edvarda Kardelja [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 5. in 7. februarja 1979 [PDF]
  • OCENA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob presežkih v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti s predlogi ukrepov za uskladitev obveznosti TOZD z dogovorjeno višino sredstev sprejetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi ocene Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o presežkih v samoupravnih interesnih skupnostih za družbene dejavnosti s predlogi ukrepov za uskladitev obveznosti TOZD z dogovorjeno višino sredstev sprejetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]
   • sklep [PDF]
   • Zbor občin [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini [PDF]:
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 7. 2.1979 [PDF]:
   • Problematika komasacij kmetijskih zemljišč [PDF]
   • Kdaj bodo izpolnjene obveznosti republike do predloženih zahtevkov? [PDF]
   • Kdaj dosledno spoštovanje srednjeročnih planskih dokumentov? [PDF]
   • Kolikšni so viški združenih sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti in kako presežek sredstev vrniti združenemu delu [PDF]
   • Zakaj organizacija združenega dela Hmezad Žalec ni prejela rednih izvoznih stimulacij? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 7. 2.1979: Zakaj organizacija združenega dela Hmezad Žalec ni prejela rednih izvoznih stimulacij? [PDF]
  • OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI [PDF]:
   • IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA PO KONČANI OSNOVNOŠOLSKI OBVEZNOSTI [PDF]
   • ŠOLE PO ZAKONU O POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU [PDF]
   • SREDNJE ŠOLE [PDF]
   • VIŠJE IN VISOKE ŠOLE [PDF]
   • DOMOVI ZA UČENCE IN ŠTUDENTE [PDF]
   • ŠTIPENDISTI [PDF]
   • DELAVSKE UNIVERZE [PDF]
   • IZOBRAŽEVANJE V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • PEDAGOŠKI DELAVCI [PDF]
   • SREDNJE USMERJENO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV [PDF]
  • Varstvo, spodbujanje in pospeševanje izumiteljstva [PDF]:
   • SPODBUDA USTVARJALNEMU ODNOSU DO DELA [PDF]
   • VARSTVO PRAVIC IZUMITELJA [PDF]
   • NOVA DEFINICIJA PATENTA [PDF]
   • DOLOČBE O VZORCIH IN MODELIH [PDF]
   • SPECIFIČEN POSTOPEK ZA PRIZNAVANJE PRAVIC [PDF]
   • NOVOSTI V ODSTOPANJU UPORABNE PRAVICE IZUMOV [PDF]
   • IZUMI V ZDRUŽENEM DELU [PDF]
  • Posojilo Evropske investicijske banke za graditev dela avtomobilske ceste »Bratstvo-enotnost« [PDF]
  • Nenehna in celovita družbena akcija za izboljšanje prometne varnosti [PDF]:
   • POVEČANJE ŠTEVILA NESREČ NA CESTAH [PDF]
   • NEUČINKOVIT NOTRANJI NADZOR [PDF]
   • NALOGE ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI [PDF]
   • MANJ ŽELEZNIŠKIH NESREČ [PDF]
   • IZBOLJŠANJE KADROVSKE STRUKTURE NA ŽELEZNICAH [PDF]
   • REŠEVANJE ŽIVLJENJSKIH PROBLEMOV ŽELEZNIČARJEV [PDF]
  • Določiti vzroke, zaradi katerih združeno delo ni gospodarilo nad denarnimi tokovi [PDF]:
   • STARI MEHANIZEM EMISIJE DENARJA [PDF]
   • EMISIJSKA POLITIKA NI V FUNKCIJI ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • PRIPRAVITI NOVO INFORMACIJO [PDF]
  • Le počasi odpravljamo pestrost transportnih sredstev v javnem prometu [PDF]:
   • SPREJETI UKREPI ZA REŠEVANJE TIPIZACIJSKIH PROBLEMOV [PDF]
   • DRAGA PROIZVODNJA MAJHNIH SERIJ [PDF]
   • NI DOGOVORA MED UPORABNIKI TRANSPORTNIH SREDSTEV [PDF]
   • TEHNIČNOEKONOMSKO SODELOVANJE Z DRUGIMI DEŽELAMI [PDF]
   • ZMANJŠEVANJE TIPOV UVOŽENIH VOZIL [PDF]
   • IZDELAVA ZNANSTVENIH ŠTUDIJ O TIPIZACIJI [PDF]
   • OBVEZNOSTI DOLOČENIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ [PDF]
  • Slaba in nestrokovna uporaba sredstev za varstvo rastlin [PDF]:
   • SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN [PDF]
   • PROIZVODNJA IN PORABA PESTICIDOV [PDF]
   • POMANJKANJE STROKOVNIH KADROV [PDF]
   • SKLEPI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 5 (6. 3. 1979) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o prilagajanju organizacije in usklajevanju samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti z zakonom o združenem delu [PDF]:
  • Predlog zakona o skladih skupnih rezerv (ESA-90) [PDF]:
   • Predlogi in pripombe k osnutku zakona, ki jih predlagatelj ni sprejel: [PDF]
  • Osnutek zakona o hranilno- kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči (ESA-119) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte (ESA-239) [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 28. marca 1979 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 27. februarja 1979 [PDF]
  • POROČILO Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoja Zbora občin Skupščine SR Slovenije k predlogu sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila odbora udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 o delu odbora in pripravi predloga sprememb in dopolnitev dogovora ter predloga sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila odbora udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 o delu odbora in pripravi predloga sprememb in dopolnitev dogovora s predlogom sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju [PDF]:
   • stališča in predloge [PDF]
  • POROČILO Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k Informaciji o uresničevanju »Stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela" [PDF]
  • POROČILO Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije k Informaciji o uresničevanju »Stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela" [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi Informacije o uresničevanju »Stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela« [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • POROČILO Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k poročilu o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu [PDF]
  • POROČILO Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k poročilu o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu [PDF]
  • POROČILO Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu [PDF]
  • POROČILO Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije z razprave o poročilu o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občine Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o osnovni šoli [PDF]:
   • stališča in predloge [PDF]
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok [PDF]:
   • Stališča in predloge [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 7. 2. 1979: Kaj je s cenami govejih pitancev in kdaj bo usklajena cena mleka? [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27. 2. 1979 [PDF]:
   • Problematika regresiranja in cen mesa in mleka ter preskrbe zasebnih živinorejcev s koruzo [PDF]
   • Regresiranje cen goriva za kmetijsko mehanizacijo [PDF]
   • Zakon o modernizaciji cestne povezave državna meja—Šentilj—Maribor—Celje- -Ljubljana-Postojna-državna meja Nova Gorica je še v veljavi [PDF]
  • ZBOR OBČIN -27. 2. 1979 [PDF]:
   • Zakon o modernizaciji cestne povezave državna meja-Šentilj-Maribor-Celje- -Ljubljana-Postojna-državna meja Nova Gorica je še v veljavi [PDF]
   • Kdaj obrambni nasipi pred poplavami v občini Brežice? [PDF]
   • Kdo je odgovoren, da so bile stopnje prispevkov objavljene, preden so bile sprejete? [PDF]
   • Kaj je z odgovornostjo za škodo na avtocesti Vrhnika-Razdrto? [PDF]
   • Kdaj prilagoditev delovnemu času po zahodnoevropskem sistemu? [PDF]
   • Ali so učitelji že izenačeni z drugimi delavci v združenem delu glede 42-urnega delovnega časa na teden in glede dopustov? [PDF]
  • Krajevna skupnost - nenadomestljiva oblika samoupravnega organiziranja delovnih ljudi in občanov [PDF]:
   • ZNAČILNOSTI JAVNE RAZPRAVE [PDF]
   • KRAJEVNA SKUPNOST - BISTVEN DEL OBČINE [PDF]
   • USPEHI IN TEŽAVE PRI DELOVANJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • OBLIKOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • POMEN SAMOUPRAVNEGA PLANIRANJA V KRAJEVNI SKUPNOSTI [PDF]
   • MATERIALNI TEMELJI SAMOUPRAVLJANJA V KRAJEVNI SKUPNOSTI [PDF]
   • OBLIKE URESNIČEVANJA SAMOUPRAVLJANJA V KRAJEVNI SKUPNOSTI [PDF]
   • DELOVANJE DELEGACIJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • DRUŽBENOPOLITIČNA DEJAVNOST V KRAJEVNI SKUPNOSTI [PDF]
   • SMERI NADALJNJEGA DELOVANJA [PDF]
  • Pokojninski sistem - integralni del družbenoekonomskih odnosov [PDF]:
   • POKOJNINSKI SISTEM V FUNKCIJI ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • POOSTRITI POGOJE ZA INVALIDSKO POKOJNINO [PDF]
   • GOSTOTA STAŽA KOT POGOJ ZA PRIDOBIVANJE PRAVICE DO POKOJNINE [PDF]
   • NUJNO SODELOVANJE REPUBLIK IN POKRAJIN [PDF]
  • Solidarnost in vzajemnost so nedeljivi deli odnosov v svobodni menjavi dela [PDF]:
   • OBLIKE IN VSEBINA SVOBODNE MENJAVE DELA [PDF]
   • NEPOSREDNI IN ENAKOPRAVNI ODNOSI SAMOUPRAVNEGA ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • RAZLIČNE OBLIKE SAMOUPRAVNEGA INTERESNEGA ORGANIZIRANJA [PDF]
   • REALNEJE VREDNOTITI PRISPEVEK DRUŽBENIH DEJAVNOSTI [PDF]
  • Vsa dela pri regulaciji Donave morajo biti končana do leta 1983 [PDF]
  • Povečanje cen na začetku leta ogroža politiko ekonomske stabilizacije [PDF]:
   • VPLIV EKONOMSKIH GIBANJ NA RAST CEN [PDF]
   • NEZADOVOLJIVE TEŽNJE IZ PREJŠNJIH LET [PDF]
   • PRETIRANE ZAHTEVE ZA POVEČANJE CEN [PDF]
   • VEČJI PORAST CEN OD PREDVIDENEGA [PDF]
   • CENE NA DROBNO IN CENE STORITEV ZABELEŽILE VELIK SKOK [PDF]
   • ŽIVLJENJSKI STROŠKI V JANUARJU POVEČANI ZA 1,9 odstotka [PDF]
   • ZAPLETENI EKONOMSKI POGOJI ZA URESNIČEVANJE POLITIKE STABILIZACIJE [PDF]
   • ČIM HITREJE REŠITI ODPRTE PROBLEME TRŽIŠČA IN CEN [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 6 (20. 3. 1979) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRSLOVENIJE - 9. aprila 1979 [PDF]
   • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 9. aprila 1979 [PDF]
   • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 28. marca 1979 [PDF]:
    • Poročilo o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednost človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978 - povzetek (ESA-248) [PDF]
    • Zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1978 [PDF]
    • Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1979 [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih (ESA-245) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji (ESA-246) [PDF]
    • Osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku (ESA-158) [PDF]
    • Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o ustanovitvi Mednarodnega centra za upravljanje podjetij v javni lastnini (ESA-247) [PDF]
    • Osnutek zakona o Rudniku živega srebra Idrija (ESA-249) [PDF]
   • SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU [PDF]:
    • Mnenje o zvezi z odplačilnim prenosom kmetijskega in stavbnega zemljišča, gozda in gozdnega zemljišča v družbeni lastnini za drugo družbenopravno osebo [PDF]
    • Mnenje v zvezi z uskladitvijo poslovanja in organiziranosti organizacije avtorjev z zakonom o združenem delu [PDF]
   • Stališča, mnenja in predlogi Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije na podlagi obravnave predlogov za izdajo zakonov o izobraževalnih skupnostih, raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, skupnostih socialnega varstva, socialnem skrbstvu, družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva in telesnokulturni skupnosti [PDF]
   • IZ ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI [PDF]:
    • Pomembnejši kazalniki razvoja SR Slovenije v februarju 1979 [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Popolnejša zaščita nacionalnejših interesov v mednarodnem cestnem prometu (Osnutek zakona o prevozu v mednarodnem cestnem prometu) [PDF]
    • Enostavnejši postopek carinjenja blaga In nove carinske olajšave (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Carinskega zakona) [PDF]
    • Za regulacijo Donave še 640 milijonov dinarjev (Osnutek zakona o določitvi celotnega zneska za financiranje Programa tretje etape investicijskih del in nakupa opreme in tehničnih sredstev za regulacijo Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v obdobju od leta 1979 do 1983 - AS 112) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]
   • Razvoj dejavnosti posebnega pomena je podpovprečjem razvoja gospodarstva (Odbor Zbora republikin pokrajin za družbeni plan in razvojno politiko neugodno ocenjuje razvoj dejavnosti posebnega pomena) [PDF]
   • Pomanjkljivo varstvo pri delu prinaša človeške in materialne izgube (Stališča Odbora Zveznega zbora zadelo, zdravstvo in socialno politiko o aktualnih vprašanjih s področja varstva pri delu) [PDF]
   • Smernice za delo in odločanje delegatov morajo izhajati iz baze (Sodelovanje in povezava delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ z delegatsko bazo) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 7 (26. 3. 1979) [SIstory]:
  • OSNUTEK OCENE družbenopolitične aktivnosti pri obravnavi zaključnih računov 1978 [PDF]
  • POVZETEK POROČILA družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije o sestavljenih organizacijah združenega dela v SR Sloveniji [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 8 (3. 4. 1979) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske plovbe z osnutkom zakona (ESA-259) [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici z osnutkom zakona (ESA-255) [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 28. 3. 1979 [PDF]:
    • Sklep Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi uresničevanja zakona o združenem delu na področju pridobivanja in razporejanja dohodka in samoupravne organiziranosti organizacij združenega dela [PDF]
    • Sklep Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o delovanju enotnega sistema organizacij, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnihin drugih nesreč v SR Sloveniji [PDF]
    • Informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 3. 1979 [PDF]:
    • Pri celični gradnji stanovanj v SOZD Gorenje se zatika [PDF]
    • Zakaj samoupravne interesne skupnosti na ravni republike niso ukrepale v skladu s sprejetimi stališči zbora? [PDF]
    • Podatki o številu patentov in inovacij [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 28. 3. 1979 [PDF]:
    • Kaj je z modernizacijo republiške ceste R 351? [PDF]
   • IZ ZAVODA ZA STATISTIKO SRS SMO PREJELI [PDF]:
    • Zdravstveno varstvo [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Za varstvo borcev in invalidov mora skrbeti vsa družba (Sklepi Zveznega zbora o zagotavljanju pogojev za izpopolnjevanje in uresničevanje borčevskega in invalidskega varstva) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Široka družbena akcija za povečanje akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva (Program aktivnosti in ukrepov za zboljšanje akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva) [PDF]
    • Zamenjave uvoza z domačimi proizvodi ne uresničujemo po planu (Dosedanji rezultati in program dejavnosti ter ukrepov v zvezi z nadomestitvijo uvoza) [PDF]
    • Dodatni ukrepi za razvoj družbenih in drugih služb v SAP Kosovo (Analiza o položaju in problemih financiranja družbenih in drugih služb v SAP Kosovo s sklepi in predlogi ukrepov) [PDF]
    • Solidarnostna sredstva za odpravljanje posledic elementarnih nesreč (Informacija Zveznega sekretariata za finance in Zveznega komiteja za kmetijstvo o sistemu reševanja posledic elementarnih nesreč) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • IZ VSEBINE [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 9 (17. 4. 1979) [SIstory]:
  • Osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (ESA-126) [PDF]
  • Predlog zakona o Rudniku živega srebra Idrija (ESA-249) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978, z osnutkom zakona (ESA-267) [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 9. aprila 1979 [PDF]
  • POROČILO Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k predlogu energetske bilance SR Slovenije za leto 1979 in k informaciji o poteku priprav in gradnji energetskih objektov v letu 1978 [PDF]:
   • I. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1979 [PDF]
   • II. Potek priprav in gradnja energetskih objektov v letu 1978 [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga energetske bilance SR Slovenije za leto 1979 s predlogom ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter informacije o poteku priprav in gradnji energetskih objektov v letu 1978 [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi energetske in elektroenergetske bilance SR Slovenije za leto 1979 in informacije o poteku priprav m gradnje energetskih objektov v letu 1978 [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o kulturnih skupnostih [PDF]:
  • Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu [PDF]:
  • Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1978 - povzetek [PDF]:
   • I. PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1978 [PDF]:
    • 1. Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela [PDF]
    • 2. Republiški davek iz osebnega dohodka delavcev [PDF]
    • 3. Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji [PDF]
    • 4. Davek iz skupnega dohodka občanov [PDF]
    • 5. Temeljni davek od prometa proizvodov [PDF]
    • 6. Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od plačil za storitve [PDF]
    • 7. Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe [PDF]
    • 8. Sodne takse [PDF]
    • 9. Denarne kazni [PDF]
    • 10. Izvirni prihodki ukinjenega računa za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti [PDF]
   • II. ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1978 [PDF]:
    • 1. Redna dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
    • 2. Posebni nameni organov družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
    • 3. Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev [PDF]
    • 4. Negospodarske investicije [PDF]
    • 5. Znanstvena dejavnost [PDF]
    • 6. Kulturno prosvetna dejavnost [PDF]
    • 7. Varstvo borcev NOV In socialno varstvo [PDF]
    • 8. Dopolnilna sredstva občinam [PDF]
    • 9. Intervencije v gospodarstvu [PDF]
    • 10. Tekoča proračunska rezerva [PDF]
    • 11. Sredstva rezerve SR Slovenije [PDF]
   • III. [PDF]
  • Pomembnejši kazalci razvoja SR Slovenije v marcu 1979 [PDF]:
   • KRATEK PREGLED ZNAČILNOSTI RAZVOJA [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju zakona o ureditvi določenih kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili dani bankam iz dinarske protivrednosti zunanjih kreditov [PDF]
  • Dežurna nočna letališča za potrebe varnosti zračnega prometa [PDF]:
   • NADOMESTILO STROŠKOV ZA LETALIŠKE USLUGE [PDF]
   • TRI NOČNA DEŽURNA LETALIŠČA [PDF]
   • POTREBNA SREDSTVA [PDF]
  • Kritje zaostalih tečajnih razlik poslovnim bankam [PDF]:
   • REGULIRANJE TEČAJNIH RAZLIK [PDF]
   • OBVEZNICE FEDERACIJE [PDF]
  • Omrežje objektov radiorelejnega sistema je premalo razvejano [PDF]:
   • NAČRTNA UPORABA VSEH SISTEMOV ZVEZ [PDF]
  • Za gradnjo objektov radiorelejnega sistema sredstva iz proračuna federacije [PDF]
  • Možnosti za hitrejši razvoj tujega turizma niso dovolj izkoriščene [PDF]:
   • TUJI TURISTIČNI PROMET JE POD NAČRTOVANIM [PDF]
   • IZGRADNJA NAMESTITVENIH ZMOGLJIVOSTI [PDF]
   • UGODNA STRUKTURA DEVIZNEGA PRILIVA [PDF]
   • POGOJI GOSPODARJENJA V TURIZMU [PDF]
   • ZAPOZNELI SPODBUJEVALNI UKREPI [PDF]
   • LETOŠNJI TURISTIČNI OBETI [PDF]
  • Prispevek kreditno-monetarne politike k uresničevanju ciljev ekonomske politike [PDF]:
   • RAST DENARNE MASE [PDF]
   • PLASMA IN KREDITNI POTENCIAL BANK [PDF]
   • STRUKTURA PRIMARNE EMISIJE [PDF]
   • POVEČANJE POVPRAŠEVANJA PO DENARJU [PDF]
   • MONETARNI UČINKI DEVIZNIH TRANSAKCIJ [PDF]
   • UKREPI MONETARNO-KREDITNE POLITIKE [PDF]
   • UREJANJE GIBANJ DENARNE MASE [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUMI BANK [PDF]
  • Prilagajanje informacijskega sistema potrebam združenega dela [PDF]:
   • INFORMATIVNO-ANALITIČNE ZADEVE [PDF]
   • VELIKO ŠTEVILO INFORMACIJ IN ANALIZ [PDF]
   • OKREPLJENA KONTROLA [PDF]
   • ZADEVE PLAČILNEGA PROMETA IN DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA [PDF]
   • DELA V ZVEZI S SREDSTVI FEDERACIJE [PDF]
   • AVTOMATIZACIJA ZADEV SLUŽBE [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 10 (26. 4. 1979) [SIstory]:
  • OBVESTILO Skupščini SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti (ESA-269) [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • I UREJANJE MEDSEBOJNIH RAZMERIJ DELAVCEV V ZDRUŽENEM DELU [PDF]:
    • Način in postopek urejanja medsebojnih razmerij [PDF]
    • Status delavca v združenem delu [PDF]
    • Posebni pogoji za opravljanje delovnih nalog [PDF]
    • Trajanje delovnega časa [PDF]
    • Vrednotenje dela [PDF]
    • Povračila za študij ob delu [PDF]
   • II UREJANJE STANOVANJSKIH VPRAŠANJ V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA IN SAMOUPRAVNIH STANOVANJSKIH SKUPNOSTIH [PDF]
   • III NEKATERI PROBLEMI S PODROČJA ZDRUŽEVANJA SREDSTEV ZA DRUŽBENO REPRODUKCIJO [PDF]
   • IV URESNIČEVANJE VLOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI PRI UVELJAVLJANJU SKUPNIH INTERESOV IN POTREB DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV [PDF]:
    • Sprejemanje planskih dokumentov [PDF]
    • Komunalne dejavnosti [PDF]
    • Družbena organiziranost potrošnikov [PDF]
    • Financiranje skupnih potreb [PDF]
   • V DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI NA PODROČJU PROSTORSKEGA UREJANJA [PDF]
   • VI ODLOČANJE V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH [PDF]
   • VII USTAVNOST IN ZAKONITOST NA PODROČJU POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA [PDF]:
    • Pokojninska doba [PDF]
    • Pokojninska osnova [PDF]
   • VIII NEKATERI DRUGI PROBLEMI [PDF]:
    • Zamudne obresti od nepravočasno plačanih prispevkov in davkov [PDF]
    • Retroaktivnost predpisov in drugih splošnih aktov [PDF]
   • IX SKLEPNO MNENJE [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč v obdobju od leta 1981 do leta 1985, z osnutkom zakona (ESA-274) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, z osnutkom zakona (ESA-275) [PDF]
  • Predlog odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške (ESA-270) [PDF]
  • SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 23. maja 1979 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 23. maja 1979 [PDF]
  • PREGLED SEJE ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 24. aprila 1979 [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 11 (8. 5. 1979) [SIstory]:
  • Predlog za izdajo zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (ESA-281) [PDF]
  • POROČILO o škodi, ki so jo povzročile poplave na območju SR Slovenije v dneh od 28. do 30. januarja 1979 [PDF]:
   • 1. Uvodna pojasnila [PDF]
   • 2. Območja, ki so jih zajele poplave in nekatere značilnosti zaščitnih in reševalnih akcij [PDF]
   • 3. OCENA ŠKODE [PDF]:
    • Občina Tolmin [PDF]
    • Občina Idrija [PDF]
    • Občina Nova Gorica [PDF]
    • Občina Ajdovščina [PDF]
    • Občina Logatec [PDF]
    • Občina Radovljica [PDF]
    • Občina Kranj [PDF]
    • Občina Škofja Loka [PDF]
    • Občina Krško [PDF]
    • Občina Brežice [PDF]
   • 4. ZAKLJUČEK [PDF]
  • STALIŠČA, PREDLOGI IN MNENJA Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri Republiški konferenci SZDL v zvezi s predlogi za izdajo zakonov s področja zdravstva in socialnega varstva [PDF]:
   • I. Skupne pripombe in predlogi [PDF]
   • II. K Predlogu za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva so bila izražena naslednja mnenja in stališča: [PDF]
   • III. K Predlogu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu je Svet sprejel naslednja stališča in mnenja: [PDF]
   • IV. K Predlogu za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva in Predlogu za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok je Svet sprejel naslednja mnenja in stališča: [PDF]
   • V. K Predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu je Svet sprejel naslednja mnenja in stališča: [PDF]
   • ZAKLJUČEK: [PDF]
  • STALISCA IN PRIPOROČILA o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela na seji Zbora združenega dela [PDF]:
   • STALIŠČA iN PRIPOROČILA o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi zaključnega računa Narodne banke Slovenije za leto 1978 [PDF]:
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 3. 1979: Kako je organiziran sistem obrambe pred točo z usmerjanjem raket? [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 4. 1979 [PDF]:
   • Ali je družbeni interes lovstva večji od družbenega interesa pridelovanja hrane? [PDF]
   • Zakaj je kulturno-umetniškim društvom onemogočeno koristenje lastnih deviznih sredstev? [PDF]
  • Veliki uspehi v samoupravni preobrazbi in materialnem razvoju naše družbe [PDF]:
   • VSESTRANSKI RAZVOJ SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOM- SKIH ODNOSOV [PDF]
   • SMERI DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA [PDF]
   • DELOVANJE DELEGATSKEGA SISTEMA [PDF]
   • GOSPODARSKA GIBANJA [PDF]
   • RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI [PDF]
   • ODNOSI V FEDERACIJI [PDF]
   • SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
   • VLOGA JLA, TERITORIALNE OBRAMBE IN CIVILNE ZAŠČITE [PDF]
   • DEJAVNOST ORGANOV IN SLUŽBE VARNOSTI [PDF]
   • ZATIRANJE KRIMINALA IN DRUGIH ŠKODLJIVIH POJAVOV [PDF]
   • ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNI POLOŽAJ JUGOSLAVIJE [PDF]:
    • Dejavnost predsednika Tita [PDF]
   • JUGOSLOVANSKA DEJAVNOST V GIBANJU NEUVRŠČENIH [PDF]
   • PRIZADEVANJE ZA MIROLJUBNO REŠEVANJE SPOROV [PDF]
   • ODNOSI S SOSEDNJIMI DRŽAVAMI [PDF]
   • SODELOVANJE IN ODNOSI Z DRUGIMI DRŽAVAMI [PDF]
  • Celovita ureditev izdajanja priložnostnega kovanega denarja [PDF]:
   • IZDAJANJE PRILOŽNOSTNEGA KOVANEGA DENARJA [PDF]
  • Napredovanje sodelovanja z državami Latinske Amerike [PDF]
  • Pri preprečevanju mladoletniškega kriminala doseženi pomembni uspehi [PDF]:
   • KRIMINALITETA MLADOLETNIH OSEB [PDF]
   • ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA MLADOLETNIŠKE KRIMINALITETE [PDF]
   • STRUKTURA KAZNIVIH DEJANJ MLADOLETNIKOV [PDF]
   • OSEBNOST MLADOLETNIH DELIKVENTOV [PDF]
   • DRUŽINSKE IN SOCIALNE RAZMERE MLADOLETNIKOV [PDF]
   • POSTOPEK IN SANKCIJE PROTI MLADOLETNIKOM [PDF]
   • SKLEPI, UGOTOVITEV IN PRIPOROČILA [PDF]
  • Delovni ljudje in občani se najpogosteje pritožujejo nad nerešenimi stanovanjskimi vprašanji in zaradi zaposlovanja [PDF]:
   • PREMOŽENJSKO-PRAVNA RAZMERJA [PDF]
   • IZVAJANJE RAZLASTITEV [PDF]
   • POKOJNINSKO-INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]
   • MATERIALNI POLOŽAJ BORCEV NOV [PDF]
   • STANOVANJSKO VPRAŠANJE [PDF]
   • ODNOS V ZDRUŽENEM DELU [PDF]
   • KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA PRITOŽNIKOV [PDF]
   • VZROKI ZA VLAGANJE PREDLOGOV [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 12 (14. 5. 1979) [SIstory]:
  • OSNUTEK STALIŠČ, SKLEPOV IN PRIPOROČIL Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji [PDF]
  • POROČILO k osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji [PDF]
  • Nekateri poudarki k pripravam za javno razpravo o samoupravnih družbenoekonomskih odnosih v stanovanjskem gospodarstvu [PDF]
  • AKCIJSKI PROGRAM pri uresničevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v letu 1979 [PDF]
  • PRILOGA Osnutek zakona o družbenih svetih (ESA-123) [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 13 (22. 5. 1979) [SIstory]:
  • POROČILO o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978 (ESA-248) [PDF]
  • POROČILO Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k poročilu o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978 [PDF]
  • POROČILO Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije z razprave o poročilu o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978 [PDF]
  • PRILOGA 1 [PDF]
  • PRILOGA 2 [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 14 (5. 6. 1979) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
  • PRILOGA 2 [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 15 (19. 6. 1979) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 16 (26. 6. 1979) [SIstory]:
  • POROČILO o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976-1979 in ocena možnosti razvoja v letu 1980 (ESA-311) [PDF]
  • ANALIZA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976-1979 s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1980 [PDF]
  • ANALIZA možnosti razvoja SR Slovenije zaobdobje 1981-1985, s smernicami za pripravo družbenega plana SR Slovenije [PDF]
  • PREDLOG SMERNIC za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 17 (3. 7. 1979) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 23. julija 1979 [PDF]
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 11. julija 1979 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. in 26. junija 1979 [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi obvestila Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi obvestila Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti [PDF]:
  • SKLEP Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi obvestila Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva »Razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji" in predloga za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji [PDF]:
   • stališča: [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi razvoja družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji in predloga za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji [PDF]:
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o davkih občanov [PDF]:
   • stališča in predloge [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o davkih občanov [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978 [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka, z osnutkom zakona [PDF]:
  • ZBOR OBČIN - 23. 5. 1979: Ali je mogoče izdati uporabno dovoljenje brez gradbenega dovoljenja? [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 26. 6.1979: Kako se namerava vključiti v razreševanje problematike oskrbe s premogom komite za energetiko? [PDF]
  • Stanovanjska graditev [PDF]:
   • CENE STANOVANJ [PDF]
   • RAZDELITEV STANOVANJ IN KREDITOV ZA STANOVANJA [PDF]
   • DODELJEVANJE STANOVANJ PO STROKOVNOSTI DELAVCEV [PDF]
   • UPRAVLJANJE S STANOVANJSKIMI SKLADI [PDF]
  • POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA SR SLOVENIJE V MAJU 1979 [PDF]:
   • KRATEK PREGLED ZNAČILNOSTI RAZVOJA [PDF]
  • Solidarnost in vzajemnost republik in pokrajin pri pomoči SR Črni gori [PDF]:
   • Prispevek republik in pokrajin brez obveznosti vračanja [PDF]
   • Namenska uporaba sredstev [PDF]
   • Pet milijard prispevka republik in pokrajin [PDF]
   • Dodatna sredstva za financiranje skupnih potreb [PDF]
   • Federacija odplačuje kredite [PDF]
   • Odložitev kreditnih obveznosti [PDF]
   • Odloženo vračanje kredita za progo Beograd-Bar [PDF]
  • Obvezna lastna udeležba za bančne investicijske kredite [PDF]:
   • RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA [PDF]
   • VEČJA ODGOVORNOST PRI INVESTIRANJU [PDF]
   • PREPOVEDANA ODOBRITEV KREDITOV V DOLOČENIH PRIMERIH [PDF]
   • VIŠINA LASTNEGA DELEŽA ZA POSAMEZNE INVESTICIJE [PDF]
   • SREDSTVA ZA LASTNI DELEŽ PRI INVESTICIJAH [PDF]
   • UPORABA KREDITOV [PDF]
  • Novi splošni popis prebivalstva leta 1981 [PDF]:
   • POPIS ZAJEMA: PREBIVALSTVO, GOSPODINJSTVA IN STANOVANJA [PDF]
   • VSEOBSEŽNOST POPISA [PDF]
   • OBVEZNOST DAJANJA TOČNIH PODATKOV [PDF]
   • IZVAJANJE POPISA [PDF]
  • Za učinkovitejše delo carinske službe [PDF]:
   • ZVEZNA CARINSKA UPRAVA IN CARINARNICE [PDF]
   • STIMULACIJA ZA UČINKOVITEJŠE DELO [PDF]
  • Novo posojilo za graditev magistralnih in regionalnih cest [PDF]
  • Ekonomsko sodelovanje z državami v razvoju - strateški in trajni cilj naše politike [PDF]:
   • PRISPEVEK JUGOSLAVIJE K RAZŠIRITVI SODELOVANJA [PDF]
   • PLANSKO POSPEŠEVANJE EKONOMSKEGA SODELOVANJA [PDF]
   • ZAHTEVNE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNE ZADEVE [PDF]
  • Delegatski bazi so potrebne informacije v funkciji odločanja [PDF]:
   • REZULTATI ANKETE O IZDAJANJU GLASILA SKUPŠČINE SFRJ [PDF]
   • GRADIVA ZA RAZPRAVO V DELEGACIJAH [PDF]
   • PERIODIČNOST IZHAJANJA GLASILA [PDF]
   • NAČIN DISTRIBUCIJE GLASILA [PDF]
  • Obveznosti do gospodarsko manj razvitih področij povsem izpolnjene [PDF]:
   • ENAKOMERNO ODOBRAVANJE KREDITOV [PDF]
   • IZDATEK ODOBRENIH KREDITOV V LETU 1978 [PDF]
   • RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBČIN [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 18 (17. 7. 1979) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 19 (31. 7. 1979) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 26. SEPTEMBRA 1979 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 19. julija 1979 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 23. julija 1979 [PDF]
  • UGOTOVITVE IN SKLEPI Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976-1980 in ocena o možnosti razvoja v letu 1980 [PDF]:
   • Ugotovitve in sklepe [PDF]
  • STALIŠČA IN SKLEPI Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije [PDF]:
   • Stališča in sklepe [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela, Zbora občin in družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o zdravstvenem varstvu [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v SR Sloveniji [PDF]:
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize ^ dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v SR Sloveniji [PDF]:
   • Stališča in predloge [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • INFORMACIJA o izvajanju zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju - povzetek [PDF]:
   • Sklepne ugotovitve in predlogi ukrepov: [PDF]
  • MNENJA IN PREDLOGI Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko o nekaterih vprašanjih razvoja cestne infrastrukture v SR Sloveniji [PDF]:
   • Ocena dosedanje izvedbe nalog tekočega srednjeročnega plana izgradnje in vzdrževanja magistralnega in regionalnega cestnega omrežja v SR Sloveniji ob upoštevanju možnosti financiranja teh nalog v zadnjih dveh letih srednjeročnega plana. [PDF]
   • Preobrazba družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu in prilagoditev virov financiranja novi organiziranosti [PDF]
   • Možne smeri razvoja cestne infrastrukture v naslednjem srednjeročnem obdobju, upoštevajoč obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene mednarodne pogodbe, Osimskih sporazumov in dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj magistralnih cest. [PDF]
   • Povezovanje projektivnih organizacij z gradbeno operativo in investitorji z vidika priprave projektov in cen na področju nizkih gradenj. [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (ESA-205) [PDF]:
   • DOLOČBE ZAKONA, ZA KATERE SE PREDLAGAJO VSEBINSKE SPREMEMBE [PDF]
  • Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu (ESA-118) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o območjih občin v Socialistični republiki Sloveniji (ESA-340) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o vpisu v sodni register (ESA-337) [PDF]:
   • 1. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • 2. Stanje na področju, ki ga je potrebno urediti z zakonom [PDF]
   • 3. Kaj bo zakon urejal [PDF]
   • 4. Finančne posledice izvedbe zakona [PDF]
  • Celovita in jasna razvojna usmeritev mora pomagati pri planiranju v združenem delu [PDF]:
   • DEJAVNOST ZDRUŽENEGA DELA PRI PRIPRAVI PLANSKIH DOKUMENTOV [PDF]
   • POUDAREK DEJAVNOSTIM, KI IMAJO POMEN ZA CELOTEN RAZVOJ JUGOSLAVIJE [PDF]
   • IZVOZ - OSREDNJI RAZVOJNI SPODBUJEVALEC [PDF]
   • HITREJŠI RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ [PDF]
   • POTREBUJEMO JASNO RAZVOJNO USMERITEV [PDF]
   • IZHODIŠČE MORA BITI RAZVOJ DOHODKOVNIH ODNOSOV [PDF]
   • TUJI KREDITI ZA UVOZ OPREME [PDF]
  • Selektivnejši pristop k smerem bodočega razvoja [PDF]:
   • VEČ KONKRETNOSTI PRI UKREPIH ZA URESNIČEVANJE PLANIRANEGA RAZVOJA [PDF]
   • USKLADITI STALIŠČA O RASTI OSEBNIH DOHODKOV IN PRODUKTIVNOSTI DELA [PDF]
  • Dinamičen in stabilnejši razvoj mora biti temeljna naloga v bodočem srednjeročnem načrtu [PDF]:
   • ODLOK O SMERNICAH NE SME BITI DIREKTIVA [PDF]
   • IZVOZ KOT POGOJ STABILNOSTI GOSPODARSTVA [PDF]
  • Samoupravno urejanje odnosov na področju cen [PDF]:
   • PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRI OBLIKOVANJU IN KONTROLI CEN [PDF]
   • OBLIKOVANJE CEN [PDF]
   • SPORAZUMEVANJE IN DOGOVARJANJE O CENAH [PDF]
   • UDELEŽBA POTROŠNIKOV PRI DOLOČANJU CEN [PDF]
   • VLOGA GOSPODARSKIH ZBORNIC IN DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI PRI DOLOČANJU CEN [PDF]
   • KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE CEN [PDF]
   • DRUŽBENA KONTROLA CEN [PDF]
   • SKUPNOSTI ZA CENE [PDF]
   • ZVEZNA SKUPNOST ZA CENE [PDF]
  • Večja odgovornost za vzroke, ki povzročijo likvidacijo organizacij združenega dela [PDF]:
   • VEČJA DRUŽBENA ODGOVORNOST [PDF]
   • ZMANJŠANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV [PDF]
   • NAMESTO SPORAZUMEVANJA PRISILNA PORAVNAVA [PDF]
  • Zaupni predpisi bodo objavljeni v posebnem glasilu federacije [PDF]
  • Vzajemno varstvo investicij pred političnimi riziki [PDF]
  • Pri odpravljanju nelikvidnosti in preprečevanja nepokrite porabe smo dosegli pozitivne učinke [PDF]:
   • Pozitivni učinki Zakona [PDF]
   • PEREČI PROBLEMI PORABE [PDF]
   • POČASEN RAZVOJ NOVIH ODNOSOV MED ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • SPREMEMBE PRI RAZPOREJANJU ČISTEGA DOHODKA [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 20 (25. 9. 1979) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 21 (9. 10. 1979) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 22 (23. 10. 1979) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 23 (6. 11. 1979) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 24 (20. 11. 1979) [SIstory]:
  • URESNIČEVANJE zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji [PDF]:
  • Osnutek zakona o davkih občanov (ESA-284) [PDF]
  • Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (ESA-287) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona (ESA-384) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona notranjih zadevah (ESA-389) [PDF]
  • Predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (ESA-388) [PDF]
  • Predlog zakona o enotni matični številki občanov (ESA-173) [PDF]
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 27. novembra 1979 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 19. decembra 1979 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 7. novembra 1979 [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o javnih cestah [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o javnih cestah [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji [PDF]:
   • Stališča [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu [PDF]:
   • Stališča [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih [PDF]:
   • Stališča [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih [PDF]:
   • Stališča [PDF]
  • POROČILA delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ [PDF]:
   • POROČILO o usklajevanju osnutka zakona o dopolnitvi carinskega zakona [PDF]
   • POROČILO o usklajevanju osnutka zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev prekoračenja stroškov pri gradnji proge Beograd-Bar na območju SR Črne Gore [PDF]
   • POROČILO o usklajevanju osnutka zakona ob dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili dani bankam v letu 1975 za določene namene [PDF]
   • POROČILO o poteku usklajevanja osnutka zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini [PDF]
   • POROČILO o usklajevanju osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju zavarovanja izvoznih poslov pred nekomercialnimi riziki [PDF]
   • POROČILO o usklajevanju osnutka zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa del in nalog zveznih organov in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 7. 11. 1979 [PDF]:
   • - Diferenciranje cen goriv med domačimi in tujimi državljani [PDF]
   • - Oskrba s premogom [PDF]
   • - Kdaj bodo izdana tehnična navodila za razvrstitev zemljišč? [PDF]
   • - Določba 23. člena zakona o preživninskem varstvu kmetov [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 7. 11. 1979 [PDF]:
   • - Problematika v zvezi z izdajanjem nalepnic za motorna vozila [PDF]
   • - Zanimanje za zakone s področja kmetijstva [PDF]
   • - Oskrba s premogom [PDF]
  • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 7. 11. 1979 [PDF]:
   • - Vsebina predlagane spremembe zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka [PDF]
  • Monetarno-kreditna politika mora uravnotežiti blagovno-denarne odnose [PDF]:
   • RAST DENARNE MASE [PDF]
   • PRIMARNA EMISIJA [PDF]
  • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]
  • Obveznosti in odgovornosti za izvajanje skupne devizne politike v prihodnjem letu [PDF]:
   • SKUPNI PROGRAM NA TEMELJU USKLAJENIH PLANOV [PDF]
   • SPODBUJANJE IZVOZA [PDF]
   • KREDITNI ODNOSI S TUJINO [PDF]
  • Vsestranska dejavnost pri nadaljnji graditvi sistema in spremljanja sprejete politike [PDF]:
   • [PDF]:
    • Uvodne pripombe [PDF]
   • DRUŽBENOPOLITIČNA UREDITEV [PDF]:
    • Sistem razširjene reprodukcije [PDF]
    • Pridobivanje in delitev dohodka [PDF]
    • Izvajanje dogovorov [PDF]
    • Delovanje mehanizma plačilnega prometa [PDF]
    • Poročilo o izvajanju zakona o amortizaciji in o revalorizaciji osnovnih sredstev [PDF]
    • Poročilo o uresničevanju politike dohodkov in osebnih dohodkov [PDF]
    • Poročilo o uresničevanju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja [PDF]
    • Analiza o zdravstvenem stanju prebivalstva in higijensko epidemiološkem položaju v državi [PDF]
    • Analiza stanja na področju proizvodnje, prometa in porabe strupov [PDF]
    • Večja skrb in uresničevanje za varstvo borcev in invalidov [PDF]
   • DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM [PDF]:
    • Uresničevanje ustavne koncepcije v občini [PDF]
    • Poročilo o izvajanju Resolucije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti [PDF]
   • POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE O SVOBODNI MENJAVI DELA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH [PDF]:
    • Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta [PDF]
    • Analiza o stanju in problemih samoupravnega sodstva [PDF]
    • Analiza o stanju in problemih odvetništva in drugih oblikah pravne pomoči [PDF]
    • Analiza o učinkovitosti, kakovosti dela in trajanju kazenskega postopka v praksi rednih sodišč [PDF]
    • Delovanje pravosodnih organov na novih ustavnih temeljih [PDF]
   • ZUNANJA POLITIKA [PDF]:
    • Politika neuvrščenosti in izvajanja sklepov VI. konference neuvrščenih [PDF]
    • Evropska varnost in sodelovanje [PDF]
    • Novi mednarodni ekonomski odnosi [PDF]
    • Odnosi SFRJ s sosednimi državami [PDF]
   • SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]:
    • Stanje obrambnih priprav v SFRJ [PDF]
    • Stanje mobilizacije pripravljenosti družbe [PDF]
    • Analiza uporabe Zakona o sredstvih in financiranju JLA [PDF]
    • Stanje pripravljenosti in nadaljnje smeri razvoja civilne zaščite [PDF]
    • Stanje in problemi obmejnega področja glede ljudske obrambe [PDF]
    • Stanje varnosti in usposobljenosti organov za notranje zadeve [PDF]
    • Poročilo o uresničevanju družbene samozaščite v samoupravnih organizacijah in skupnostih [PDF]
    • Poročilo o protipožarni varnosti [PDF]
   • ZAKONODAJNI DEL [PDF]:
    • Predloga za spremembe nekaterih določb v Ustavi SFRJ [PDF]
   • SISTEM SOCIALISTIČNIH SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH ODNOSOV [PDF]:
    • Zakon o temeljih družbenoekonomskih odnosov v gospodarstvu s sredstvi razširjene reprodukcije na osnovi minulega dela [PDF]
    • Zakon o obveznem združevanju dela in sredstev proizvodnih in prometnih organizacij združenega dela [PDF]
    • Zakon o zaščiti izumov, tehničnih iznajdb in razpoznavnih znakih [PDF]
    • Zakon o temeljih sistema uprave družbenih prihodkov [PDF]
    • Zakon o jedrski energiji [PDF]
    • Zakon o pogojih prometa blaga temeljnih organizacijah združenega dela s pravimi subjekti v Prosti coni [PDF]
    • Zakon o priznavanju in zaščiti novih vrst kmetijskih in gozdnih rastlin [PDF]
    • Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja [PDF]
   • TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA [PDF]:
    • Zakon o temeljih družbenega sistema informiranja [PDF]
    • Zakon o temeljih sistema javnega informiranja [PDF]
    • Zakon o carinski službi [PDF]
    • Zakon o prevozu v mednarodnem cestnem prometu [PDF]
    • Zakon o splošni ljudski obrambi [PDF]
    • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški obveznosti [PDF]
    • Ostali zakoni [PDF]
  • Sprejetje novega petletnega razvojnega načrta - najpomembnejša naloga v prihodnjem letu [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Poročila o uresničevanju Družbenega načrta Jugoslavije in projekcija plačilne in devizne bilance [PDF]
    • Analiza o uresničevanju dogovora o razvoju dejavnosti, ki so posebnega pomena [PDF]
    • Dogovori o temeljih Družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 [PDF]
    • Družbeni načrt Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 [PDF]
    • Poročilo o izvajanju novega sistema samoupravnega družbenega načrtovanja [PDF]
    • Poročilo o delu v zvezi s pripravo in sprejetjem dolgoročnega Družbenega načrta Jugoslavije [PDF]
    • Analiza o uresničevanju politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova [PDF]
    • Resolucija o politiki uresničevanja družbenega načrta Jugoslavije v letu 1981 [PDF]
   • URESNIČEVANJE DOLOČENE POLITIKE [PDF]:
    • Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta [PDF]
    • Izvajanje politike cen v letu 1980 [PDF]
    • Poročilo organa tržne inšpekcije o izvajanju predpisov s področja trga in cen [PDF]
    • Informacija o oblikovanju sredstev za splošno in skupno porabo [PDF]
    • Poročilo o izvajanju zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje [PDF]
    • Informacija o izvajanju in uporabi sistemskih rešitev s področja denarnega, kreditnega in bančnega sistema [PDF]
    • Poročilo Skupnosti elektro gospodarstva, ptt, industrije sredstev oborožitve in železnic [PDF]
    • Analiza o zunanjetrgovinski menjavi in odnosih naše države z integracijskimi grupacijami Zahoda in Vzhoda ter državami v razvoju [PDF]
    • Poročilo o izvajanju posameznih zakonov, s katerimi se urejajo ekonomska in druga razmerja s tujino [PDF]
   • PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE [PDF]:
    • Obseg izdatkov proračuna federacije za leto 1981 [PDF]
    • Odlok o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1981 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino [PDF]
    • Odlok o določitvi celotnega zneska deviz za potrebe federacije za leto 1981 [PDF]
   • ZAKONODAJNI DEL [PDF]
   • OSTALA VPRAŠANJA [PDF]
  • V primerih trajnejšega sodelovanja obvezno združevanje prometnih in proizvodnih organizacij [PDF]:
   • TEMELJNA NAČELA OBVEZNEGA ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • SUBJEKTI ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • NAČIN IN OBLIKE ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • DRUŽBENOEKONOMSKI TEMELJI ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • RIZIKO SKUPNEGA POSLOVANJA [PDF]
  • Posojilo za obnovo cest v SR Črni gori [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 25 (7. 12. 1979) [SIstory]:
  • PREDLOG RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 (ESA-372) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1980 (ESA-371) [PDF]:
   • I. OSNOVNA USMERITEV ZA SESTAVO PREDLOGA PRORAČUNA [PDF]
   • II. VIRI PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA [PDF]
   • III. RAZPOREDITEV PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA [PDF]:
    • Sredstva za delo organov [PDF]
    • Sredstva za posebne namene republiških organov [PDF]
    • Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev [PDF]
    • Negospodarske investicije [PDF]
    • Znanstvena dejavnost [PDF]
    • Kulturno prosvetna dejavnost [PDF]
    • Varstvo borcev NOV in socialno varstvo [PDF]
    • Dopolnilna sredstva občinam [PDF]
    • Intervencije v gospodarstvo [PDF]
    • Tekoča proračunska rezerva [PDF]
    • Sredstva za financiranje obveznosti SR Slovenije iz prejšnjih let (neproračunska bilanca federacije) [PDF]
    • Sredstva SR Slovenije za financiranje obveznosti do federacije [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji - povzetek [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo ESA-394 [PDF]
  • Predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980 ESA-396 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 26. decembra 1979 [PDF]
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 19. decembra 1979 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 21. novembra 1979 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 27. novembra 1979 [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1980 [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi delovne zasnove predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije o obravnavi predloga za izdajo zakona o slovenski Akademiji znanosti in umetnosti [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije o obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije o obravnavi predloga zakona o svobodni menjavi dela in področju vzgoje in izobraževanja, predloga zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, predloga zakona o socialnem skrbstvu, predlog zakona o družbenem varstvu otrok in predloga zakona o svobodni menjavi na področju telesne kulture [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1980. [PDF]:
  • POROČILO Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije o obravnavi poročil Vrhovnega sodišča SR Slovenije ter Javnega tožilstva SR Slovenije o problemih kazenskega sodstva in kaznovalne politike v SR Sloveniji od leta 1975-1978, trajanju postopkov in učinkovitosti sojenja ter delu javnih tožilstev v letu 1978 [PDF]:
   • 1. Nekatere značilnosti kriminalitete v SR Sloveniji [PDF]
   • 2. Nekatere družbeno nevarnejše vrste kaznivih dejanj [PDF]
   • 3. Splošna ocena kaznovalne politike [PDF]:
  • STALIŠČA Odbora za finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije v zvezi s problematiko nelikvidnosti gospodarstva [PDF]
  • MNENJE Odbora za finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k devetmesečnemu poročilu Narodne banke Slovenije o uresničevanju skupne emisijske, denarne in devizne politike in skupnih osnov kreditne politike ter kreditne politike, ki jo je določila Skupščina SR Slovenije ter o ugotovitvah kontrole deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja organizacij združenega dela [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 21.11.1979 [PDF]:
   • - Kako zagotoviti hitrejšo in namensko porabo sredstev zbranih od uporabnikov? [PDF]
   • - Problematika proizvodnje traktorjev [PDF]
   • - Reševanje stanovanjskih vprašanj kmetov-borcev NOV [PDF]
  • ZBQR OBČIN —21.11.1979 [PDF]:
   • - Reševanje stanovanjskih vprašanj kmetov-borcev NOV [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-27.11. 1979 [PDF]:
   • - Ukinitev prispevka za ceste od goriva pri kmetijskih traktorjih in njihovih prikolicah? [PDF]
   • - Problematika v zvezi s slabo preskrbo trga [PDF]
  • POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA SR SLOVENIJE V OKTOBRU 1979 [PDF]:
   • KRATEK PREGLED ZNAČILNOSTI RAZVOJA [PDF]
  • Solidarnost republik in pokrajin pri trajnem odpravljanju posledic potresa v SR Črni gori [PDF]:
   • NAMESTO ZAČASNIH REŠITEV [PDF]
   • SOLIDARNOST NARODOV IN NARODNOSTI [PDF]
   • BREZOBRESTNO POSOJILO [PDF]
  • Sredstva za odpravljanje škod od potresa na premoženju občanov [PDF]:
   • SOLIDARNO ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV [PDF]
  • Nadaljnje dograjevanje in izpopolnjevanje obračunskega sistema [PDF]:
   • KAJ SESTAVLJA CELOTEN PRIHODEK? [PDF]
   • ENAK POLOŽAJ PRI PLAČEVANJU Z MENICAMI IN NAKAZILI [PDF]
   • SKUPNI PRIHODEK [PDF]
   • SREDSTVA ZA STANOVANJSKO GRADNJO [PDF]
   • UPORABA ČISTEGA DOHODKA ZA PREHRANO DELAVCEV [PDF]
  • Pri plačevanju davka v prometu enako obravnavanje prometa na drobno in na debelo [PDF]:
   • IZENAČEVANJE PROMETA NA DROBNO IN NA DEBELO [PDF]
   • PRODAJA REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA [PDF]
   • OBDAVČEVANJE NEPREMIČNIN [PDF]
   • ODGOVORNOSTI KUPCEV IN PRODAJALCEV [PDF]
   • DOLOČANJE OSNOVE POSEBNEGA DAVKA OD PROMETA [PDF]
   • DAVČNA OSNOVA PRI PREPRODAJI PROIZVODOV [PDF]
   • RAZLIČNO PLAČEVANJE AKONTACIJ [PDF]
   • SPREMEMBA TARIFE [PDF]
  • Z rebalansom proračuna pokritje obveznosti iz prejšnjih let [PDF]:
   • TEMELJI PRORAČUNSKIH SPREMEMB [PDF]
   • SKUPEN OBSEG DOHODKOV PRORAČUNA [PDF]
   • POVEČANI PRORAČUNSKI PRIHODKI [PDF]
  • Večja pravna varnost ob ustanavljanju novih držav [PDF]:
   • KREPITEV PRAVNE VARNOSTI [PDF]
   • SPOŠTOVANJE NAČELA SUVERENOSTI [PDF]
  • Pospešiti ukrepanje proti ilegalni trgovini z mamili [PDF]:
   • POSPEŠENA NEDOVOLJENA TRGOVINA Z MAMILI [PDF]
   • TRGOVINA Z MAMILI V JUGOSLAVIJI [PDF]
   • TRANZIT MAMIL PREK NAŠE DRŽAVE [PDF]
   • KRAJE NARKOMANOV [PDF]
   • UČINKOVITEJŠE DELO ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 5, št. 26 (18. 12. 1979) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
  • PRILOGA 2 [PDF]
  • PRILOGA 3 [PDF]
  • PRILOGA 4 [PDF]
  • PRILOGA 5 [PDF]
  • PRILOGA 6 [PDF]
  • PRILOGA 7 [PDF]
  • PRILOGA 8 [PDF]
  • PRILOGA 9 [PDF]
  • PRILOGA 10 [PDF]
  • PRILOGA 11 [PDF]
  • PRILOGA 12 [PDF]