4. Seznam Poročevalcev iz leta 1978

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 1 (10. 1. 1978) [SIstory]:
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • RAZŠIRJENI DNEVNI RED SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SRS [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona (ESA-991) [PDF]
  • Predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti Vodogradbenemu laboratoriju v Ljubljani (ESA-1016) [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 28.12.1977 [PDF]:
   • Kako je s premiranjem za odkupljeno mleko? [PDF]:
    • POGOVORI Z DELEGATI [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin o poteku usklajevalnega postopka osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976. do 1980. leta v letu 1978 - s spremljajočimi akti in bilancami ter osnutka proračuna federacije za 1978. leto [PDF]
  • Določene skupne naloge in cilji politike dinamičnejšega in stabilnejšega razvoja [PDF]:
   • OSNOVNE NALOGE IN CILJI RAZVOJA [PDF]
   • POVEČANA AKTIVNOST VSEH DRUŽBENIH SUBJEKTOV [PDF]
   • SPODBUJANJE RAZVOJA DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA [PDF]
   • DINAMIČEN RAZVOJ GOSPODARSKIH PANOG IN PODROČIJ [PDF]
   • ŠIRŠE MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA [PDF]
   • POLITIKA CEN IN ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA [PDF]
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • POČASNEJŠA RAST DENARNE MASE OD RASTI DRUŽBENEGA PROIZVODA [PDF]
  • Obvezna uporaba določb o delitvi dohodka [PDF]:
   • ŠIROKA DRUŽBENA AKTIVNOST [PDF]
   • VSEBINSKO SPREMINJANJE DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV [PDF]
   • UPORABA DOLOČB 0 DOHODKU [PDF]
   • OBVEZNOSTI DRUŽBENIH ORGANOV [PDF]
   • OCENE DOSEDANJEGA DELA [PDF]
   • AKTUALNA VPRAŠANJA DRUŽBENE PREOBRAZBE [PDF]
   • POJAVI ČAKANJA IN OMAHOVANJA [PDF]
   • IZPOPOLNITEV DOHODKOVNIH ODNOSOV [PDF]
  • Nadaljnje izpopolnjevanje sistema revalorizacije osnovnih sredstev [PDF]:
   • IZVZETJE REVALORIZACIJE [PDF]
   • IZENAČEVANJE PRAKSE [PDF]
  • Vrednostni papirji - instrument za zamenjavo gotovine [PDF]:
   • VRSTE VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]
   • IZDAJANJE OBVEZNIC [PDF]
   • BLAGAJNIŠKI ZAPIS [PDF]
   • CERTIFIKAT O ZDRUŽENIH DENARNIH SREDSTVIH [PDF]
   • POTRDILO O DEPONIRANIH SREDSTVIH [PDF]
  • Prve pomembne izkušnje pri delu sodišč združenega dela [PDF]:
   • ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOST SODIŠČ ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • DELO SODIŠČ ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • PROBLEMI PRI DOSEDANJEM DELU [PDF]
  • Povezovanje kmetov v sistem samoupravnega združenega dela [PDF]:
   • ZDRUŽENO DELO S SREDSTVI V DRUŽBENI LASTNINI IN ZDRUŽEVANJE KMETOV [PDF]
   • SPREMEMBE V ORGANIZIRANJU [PDF]
   • RAZVOJ DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV NA VASI [PDF]
   • MOTIVIRATI KMETE K PROSTOVOLJNEMU ZDRUŽEVANJU [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 2 (30. 1. 1978) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • Odlok o razpisu volitev članov Predsedstva Socialistične republike Slovenije [PDF]
   • Odlok o razpisu splošnih volitev članov delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter splošnega glasovanja o izvolitvi delegatov v družbenopolitične zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
   • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • Stališča in priporočila Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob razpravi o aikcijskem programu neposrednih nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih odnosov na področju razporejanja dohodka, oblikovanja sredstev za osebne dohodke in pridobivanja osebnih dohodkov [PDF]
   • Sklep Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ [PDF]
   • Predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slovenije [PDF]
   • Obvestilo Kluba delegatov [PDF]
   • Aktualna vprašanja Organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov [PDF]
   • Problematika delovanja in organizacije občinskih upravnih organov [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih, z osnutkom zakona (ESA-1039) [PDF]
    • Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe (ESA-897) [PDF]
    • Predlog zakona o varstvu članov oseb v obvezni vojaški službi (ESA-955) [PDF]
    • Predlog zakona o grobiščih in grobovih borcev (ESA-889) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (ESA-999) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi to stopnjah republiških davkov to taks (ESA-1000) [PDF]
    • Predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1978 do 1982 (ESA-1005) [PDF]
    • Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1978 (ESA-1031) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o nagradah to priznanjih Staneta Žagarja z osnutkom zakona (ESA-1033) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti z osnutkom zakona (ESA-1036) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenje (republiškem proračunu) za leto 1978 (ESA-1038) [PDF]
    • Predlog odloka o uvajanju obveznih prijav prostorskih planov v SR Sloveniji (ESA-1040) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 12. 1977 [PDF]:
    • Kaj je s težnjami za preusmeritev dosedanjih bolnišničnih zmogljivosti v Topolščici v splošno bolnišnico Topolšica oziroma splošno bolnišnico Velenje? [PDF]
    • Kaj je z revalorizacijo osebnih dohodkov delavcev vzgojnovarstvenih zavodov? [PDF]
    • Problematika prometa nestekleničanega vina [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Temeljne smeri ustavne preobrazbe krajevnih skupnosti (Osnutek resolucije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti na temeljih Ustave SFRJ) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Večji vpliv družbe in združenega dela na državno upravo (Osnutek zakona o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih) [PDF]
    • Spodbuda enaikopravnemu vključevanju našega gospodarstva v mednarodno delitev dela (Osnutek zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje in skupnih finančnih organizacijah) [PDF]
    • Vsestransko nadzorstvo proizvodnje in prometa z mamili (Osnutek zakona o proizvodnji in prometu z mamili - AS 586) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Pogodbene organizacije prispevajo k spopoinjevanju gospodarske strukture (Mnenje in ocene Sekcije za družbenoekonomsika gibanja to razvojno politiko SZDLJ o pogodbenih organizacijah združenega dela) [PDF]
    • Zdravstveno nadzorstvo nad živili bo treba izboljšati (Zdravstvena neoporečnost živil in predmetov splošne porabe ter izvajanje zdravstvenega nadzorstva na tem področju) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 3 (7. 2. 1978) [SIstory]:
  • PREDLOG ENERGETSKE BILANCE SR SLOVENIJE ZA LETO 1978 (ESA-1046) [PDF]:
   • ELEKTRIČNA ENERGIJA [PDF]:
    • 1. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (TABELA 7) [PDF]:
     • a) Proizvodnja električne energije v letu 1977 [PDF]
     • b) Proizvodnja električne energije v letu 1978 [PDF]
    • 2. PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE (TABELA 8) [PDF]:
     • a) Poraba električne energije v letu 1977 [PDF]
     • b) Poraba električne energije v letu 1978 [PDF]
    • 3. POKRIVANJE POTREB PO ELEKTRIČNI ENERGIJI V LETU 1978 [PDF]
    • 4. NEKATERE UGOTOVITVE OB BILANCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA LET01978 [PDF]
   • PREMOG [PDF]:
    • PROIZVODNJA V LETU 1977 [PDF]
    • BILANCA PREMOGA V LETIH 1976,1977 IN 1978 [PDF]:
     • Rjavi premog [PDF]
     • Lignit [PDF]
    • NEKATERE UGOTOVITVE OB BILANCI RJAVEGA PREMOGA IN LIGNITA ZA PRIHODNJE LETO [PDF]
    • NAFTNI DERIVATI IN ZEMELJSKI PLIN [PDF]
    • PREDVIDENA PORABA NAFTNIH DERIVATOV V ODNOSU DO PORABE ZEMELJSKEGA PLINA V LETU 1978 [PDF]
    • NEKATERE UGOTOVITVE OB BILANCI NAFTNIH DERIVATOV IN ZEMELJSKEGA PLINA ZA PRIHODNJE LETO [PDF]
    • PROIZVODNJA PRIMARNE ENERGIJE IN PORABA KORIŠČENE ENERGIJE V ODNOSU DO ENERGETSKE BILANCE SR SLOVENIJE V OBDOBJU 1976-1980 [PDF]:
     • PROIZVODNJA PRIMARNE ENERGIJE [PDF]
     • PORABA KORIŠČENE ENERGIJE [PDF]
    • ODPRTI PROBLEMI V ZVEZI Z EB ZA LET0 1978 IN NEKATERI PREDLOGI ZA NJIHOVO REŠEVANJE [PDF]
    • UGOTOVITVE IN STALIŠČA K ENERGETSKI IN ELEKTROENERGETSKI BILANCI SR SLOVENIJE ZA LET0 1978 [PDF]
    • STALIŠČA IN UGOTOVITVE [PDF]
  • Osnutek zakona o seizmološki službi (ESA-895) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopnje in osnov davkov za leto 1978 z osnutkom zakona (ESA-1047) [PDF]
  • Napredovanje dela delegatske skupščine [PDF]:
   • TEMELJNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELEGATOV IN DELEGACIJ [PDF]
   • INFORMIRANJE DELEGACIJ - POGOJ POLITIČNEGA ODLOČANJA [PDF]
   • DELOVNA TELESA SKUPŠČINE SFRJ BODO BOLJ ODPRTA VPLIVOM DRUŽBE [PDF]
   • INICIATIVNA VLOGA DELEGATSKE BAZE [PDF]
  • Celovitejše vključevanje delegatske baze v proces odločanja [PDF]:
   • ZNAČAJ MANDATA DELEGATA V ZVEZNEM ZBORU [PDF]
   • VEČJE SODELOVANJE DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ V DELU ZBORA [PDF]
   • DALJŠI ROK ZA DOSTAVO ZAKONSKIH AKTOV [PDF]
   • UČINKOVITEJŠA UPORABA INSTITUTA DELEGATSKEGA VPRAŠANJA [PDF]
   • VPLIV DRUŽBE NA PROGRAM DELA ZBORA [PDF]
  • Narodna banka Jugoslavije — porok za hranilne vloge občanov [PDF]:
   • POGOJI ZA JAMSTVO [PDF]
   • NUJNA INTERVENCIJA SDK [PDF]
  • Širši družbeni pomen dejavnosti AMZJ [PDF]:
   • FEDERACIJA JE ZAUPALA AVTO-MOTO ZVEZI JUGOSLAVIJE OPRAVLJANJE POOBLASTIL IZ NJENE PRISTOJNOSTI [PDF]
   • DEL DOHODKA AMZJ VPLAČUJEV PRORAČUN FEDERACIJE [PDF]
  • Modernizacija tehnične baze agencije Tanjug [PDF]:
   • VELIK POMEN TANJUGA PRI OBJEKTIVNEM IN RESNIČNEM OBVEŠČANJU TUJE JAVNOSTI [PDF]
  • Uspehi in težave pri usklajevanju pokojnin z ekonomskimi gibanji [PDF]:
   • NEENAKOMERNO USKLAJEVANJE POKOJNIN Z ŽIVLJENJSKIMI STROŠKI [PDF]
   • USKLAJEVANJE POKOJNIN Z RASTJO DRUŽBENE PRODUKTIVNOSTI IN USKLAJEVANJE »STARIH« IN »NOVIH« POKOJNIN [PDF]
   • ZMANJŠANE RAZLIKE MED NAJVIŠJIMI IN NAJNIŽJIMI POKOJNINAMI [PDF]
   • DOSEDANJA SPOZNANJA MORAMO IZKORISTITI PRI PRIPRAVI NOVEGA POKOJNINSKEGA SISTEMA [PDF]
  • Zaostajanje ribištva - posledica pomanjkanja koncepta dolgoročnega razvoja [PDF]:
   • NEZADOVOLJIVI REZULTATI [PDF]
   • EKONOMSKI POLOŽAJ RIBIŠTVA BO TREBA HITRO IZBOLJŠATI [PDF]
   • AMBICIOZEN PROGRAM RAZVOJA MORSKEGA RIBIŠTVA [PDF]
   • UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RIBIŠKEGA GOSPODARSTVA [PDF]
  • Nujna racionalizacija uporabe pesticidov [PDF]:
   • POPOLNO VARSTVO, TODA TUDI VEČJA PORABA PESTICIDOV [PDF]
   • PREDPISI NA PODROČJU PROMETA IN UPORABE PESTICIDOV [PDF]
  • Predvideno je povečanje cene mazuta [PDF]
  • Usmeriti več sredstev v cestno gospodarstvo [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 4 (21. 2. 1978) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji (ESA-1064) [PDF]:
   • I. PRIZADEVANJA IN AKTIVNOSTI PRI URESNIČEVANJU ZAKONA [PDF]
   • II. UTRJEVANJE MESTA IN VLOGE DELAVCA V DRUŽBENI REPRODUKCIJI [PDF]:
    • 1. Samoupravno družbeno planiranje [PDF]
    • 2. Dohodkovni odnosi [PDF]
    • 3. Uresničevanje svobodne menjave dela [PDF]
    • 4. Dohodkovni odnosi med proizvodnjo in trgovino [PDF]
    • 5. Preobrazba bančništva in zavarovalstva [PDF]
    • 6. Samoupravna organiziranost [PDF]
    • 7. Uresničevanje samoupravljanja delavcev [PDF]
   • III. POGLAVITNE USMERITVE ZA NADALJNJE URESNIČEVANJE ZAKONA [PDF]
  • REPUBLIŠKI ZAKONI, KI SO POMEMBNI ZA IZVAJANJE ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU [PDF]
  • PREGLED SAMOUPRAVNE ORGANIZIRANOSTI ZDRUŽENEGA DELA* [PDF]
  • PREDLOG stališč, priporočil in sklepov o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju (ESA-1063) [PDF]:
   • I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • II. OCENA STANJA [PDF]
   • III. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO POTREBO PO IZDAJI ZAKONA [PDF]
   • IV. NAČELA, NA KATERIH NAJ ZAKON TEMELJI, VSEBINA ZAKONA IN BISTVENE PREDLAGANE REŠITVE [PDF]:
    • Programska struktura in organizacija dejavnosti usmerjenega izobraževanja [PDF]
    • Samoupravno organiziranje vzgojnoizobraževalne dejavnosti [PDF]
    • Pravice in dolžnosti udeležencev izobraževanja [PDF]
    • Učitelji in sodelavci [PDF]
    • Nadzor nad zakonitostjo dela in nad izvajanjem vzgojnoizobraževalnih programov [PDF]
    • Prehodne določbe [PDF]
   • V. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH OBVEZNOSTI [PDF]
  • Teze za zakon o usmerjenem izobraževanju [PDF]:
   • 1. DRUŽBENA VLOGA IN POLOŽAJ IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN SAMOUPRAVLJANJE V ZDRUŽENEM DELU [PDF]
   • II: NAČRTOVANJE IN URESNIČEVANJE IZOBRAŽEVALNIH INTERESOV IN POTREB V ZDRUŽENEM DELU [PDF]
   • III. NALOGE, PROGRAMSKA STRUKTURA IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA [PDF]
   • IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI [PDF]
   • V. ŠTUDENTI IN DRUGI UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA [PDF]
   • VI. UČITELJI IN SODELAVCI [PDF]
   • VII. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ IN NAD URESNIČEVANJEM IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV [PDF]
  • Pravna in ekonomska ureditev položaja proizvajalcev oborožitvene in vojaške opreme [PDF]:
   • KDO LAHKO PROIZVAJA OBOROŽITVENO IN VOJAŠKO OPREMO? [PDF]
   • TEMELJI ZA RAZVOJ PROIZVODNJE OBOROŽITVENE IN VOJAŠKE OPREME [PDF]
   • SPREJEM DRUŽBENIH DOGOVOROV IN SPORAZUMOV [PDF]
   • POSEBEN DRUŽBENI NADZOR NAD PRODAJO SREDSTEV OBOROŽEVANJA [PDF]
   • POSEBNA ODGOVORNOST DELAVCEV, KI DELAJO V OBOROŽEVALNI INDUSTRIJI [PDF]
  • Omejeni roki za ugotavljanje borčevskega staža [PDF]:
   • NAČIN DOKAZOVANJA BORČEVSKEGA STAŽA [PDF]
   • KONČNI ROKI ZA DOKAZOVANJE BORČEVSKEGASTAŽA [PDF]
  • Odstraniti ovire za učinkovitejše delovanje obračunskega sistema [PDF]:
   • Razširitev dolžniško-upniškega razmerja [PDF]
   • Posebni primeri nastanka dolžniško-upniških razmerij [PDF]
   • Podaljšan rok plačila določenih obveznosti [PDF]
  • Ugodnejši položaj organizacij, ki ustvarjajo skupni prihodek [PDF]:
   • Poseben račun za skupni prihodek [PDF]
   • Hitrejši plačilni promet s tujino [PDF]
  • Širše odpiranje zbora republik in pokrajin vplivom družbe [PDF]:
   • Točnejše programiranje dela Zbora [PDF]
   • Izpopolnitev predhodnega postopka [PDF]
   • Še aktivnejša vloga Zveznega izvršnega sveta [PDF]
  • Predor skozi Karavanke bo povezoval Jugoslavijo in Avstrijo [PDF]
  • Zavarovanje vloženega kapitala pred nekomercialnimi riziki [PDF]:
   • Skupno jamstvo investicij [PDF]
  • Povečanje mednarodne kontrole nad mamili [PDF]:
   • PREPREČEVANJE ŠIRJENJA MAMIL [PDF]
  • Uporaba novega plačilnega sistema je stalna naloga združenega dela [PDF]:
   • POMEMBEN PRISPEVEK K IZGRADNJI GOSPODARSKEGA SISTEMA [PDF]
   • TEŽAVE PRI MEDSEBOJNIH PLAČILIH [PDF]
   • DOBRAUPORABA INSTRUMENTOVZA ZAVAROVANJE PLAČIL [PDF]
   • KRŠENJE FINANČNE DISCIPLINE [PDF]
   • ODPRAVLJANJE VZROKOVZA NEUSPEŠNO POSLOVANJE [PDF]
  • Glavni vzroki za nastanek izgub v gospodarstvu še niso odpravljeni [PDF]:
   • NAJVEČ IZGUB SO ZABELEŽILI NA OBMOČJU SR SRBIJE [PDF]
   • IZGUBE NAJPOGOSTEJE POKRIJEJO BANČNA SREDSTVA [PDF]
   • REŠITVE IŠČEJO ZUNAJ TEMELJNE ORGANIZACIJE [PDF]
   • V LETU 1977 ZMANJŠANE IZGUBE [PDF]
   • NE ODPRAVLJAMO VZROKOVZA NASTANEK IZGUB [PDF]
   • OKREPITEV AKTIVNOSTI PRI REŠEVANJU PROBLEMOV IZGUB [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 5 (28. 2. 1978) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRSLOVENIJE [PDF]
  • SKLEPI OB OBRAVNAVI ANALIZE O AKTUALNIH VPRAŠANJIH ORGANIZACIJE IN DELOVANJA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]
   • Zbor občin [PDF]
   • Družbeno politični zbor [PDF]
  • Predlog stališč in priporočil o samoupravnem sporazumevanju o združevanju dela delavcev v temeljnih organizacijah (ESA-1069) [PDF]:
   • Predlog zakona o založništvu (ESA-815) [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (ESA-909) [PDF]
   • Predlog zakona o civilnih invalidih vojne (ESA-991) [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV ZBOR OBČIN - 22.2.1978 [PDF]:
   • Kaj je narobe v mesni industriji? [PDF]
   • Kdo odloča o cenah komunalnih storitev? [PDF]
   • Kaj je z zakonom o Triglavskem narodnem parku? [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 22.2.1978 [PDF]:
   • Kaj je z zakonom o Triglavskem narodnem parku? [PDF]
   • Izvajanje določil zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 9 (5. 3. 1978) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • Ekspoze Marjana Breclja, predsednika Skupščine SR Slovenije na skupnem zasedanju vseh zborov Skupščine SR Slovenije 27. marca 1978 [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • Sklep Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi ugotovitev in stališč k energetski bilanci in okvirnem planu razvoja energetskih zmogljivosti od leta 1981 doleta 2000 [PDF]
    • Informacija o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27. 3. 1978 [PDF]:
    • Problematika uvoza opreme za potrebe regionalne zdravstvene skupnosti za Pomurje [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 27. 3. 1978 [PDF]:
    • Kdaj bo republika izvedla novo klasifikacijo barjanskih tal? [PDF]
    • Zagotavljanje namenskih dopolnilnih sredstev za 2/3 realizacijo Družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnine udeležencem NOV in drugih vojn, ki jih urejajo občinske skupščine s svojimi predpisi [PDF]
    • Kdaj bo predložen predlog za spremembo zakona ostanovanjskih razmerjih? [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Glasilo Skupščine SFRJ ena velikih pridobitev delegatske Skupščine (Poročilo Uredniškega odbora Glasila Skupščine SFRJ) [PDF]
    • Družbena samozaščita je del samoupravnih odnosov (Poročilo odbora za notranjo politiko o uresničevanju družbene samozaščite v sistemu samoupravljanja) [PDF]
    • V pokojninskem sistemu mora priti bolj do veljave načelo minulega dela (Poročilo o pripravah novega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Enoten trg mora biti odprt za vse organizacije združenega dela (Informacija Zveznega sekretariata za trg in cene o delovanju in organizaciji enotnega jugoslovanskega trga) [PDF]
    • Pravosodni organi so bolj odprti za potrebe in vpliv družbe (Ustavna preobrazba in problemi pravosodja) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Pravna ureditev cestnega prevoza s Finsko (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado Republike Finske o prevozu v mednarodnem prevozu) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 6 (9. 3. 1978) [SIstory]:
  • POROČILO O DELU SKUPŠČINE SR SLOVENIJEV OBDOBJU OD 1974-1978 UVOD [PDF]
  • A. RAZVOJ DRUŽBENOEKONOMSKEGA IN POLITIČNEGA SISTEMA, VARSTVO USTAVNE UREDITVE, NOTRANJA POLITIKA, SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN MEDNARODNI ODNOSI, ZAKONODAJNA DEJAVNOST IN ZAKONODAJNA POLITIKA [PDF]:
   • I. DRUŽBENOEKONOMSKI SISTEM [PDF]:
    • 1. Uresničevanje družbenoekonomskih odnosov [PDF]
    • 2. Samoupravno planiranje in usmerjanje družbenega razvoja [PDF]
    • 3. Skupna, splošna in osebna poraba [PDF]
   • II. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM [PDF]:
    • 1. Razvoj delegatskega in skupščinskega sistema [PDF]
    • 2. Uresničevanje kadrovske politike [PDF]
    • 3. Razvoj krajevne samouprave [PDF]
    • 4. izvršni svet in republiški upravni organi [PDF]
    • 5. Družbena samozaščita in državna varnost [PDF]
    • 6. Splošna ljudska obramba [PDF]
    • 7. Pravni položaj verskih skupnosti [PDF]
    • 8. Zakonska zveza, družinska razmerja indedovanje [PDF]
    • 9. Družbeno nadzorstvo [PDF]
    • 10. Varnost prometa in požarna varnost [PDF]
   • III. PREOBRAZBA PRAVOSODNEGA SISTEMA [PDF]
   • IV. VARSTVO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI [PDF]
   • V. ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNI ODNOSI [PDF]
   • VI. URESNIČEVANJE POSEBNIH PRAVIC NARODNOSTI [PDF]
   • VII. ZAKONODAJNA POLITIKA IN ZAKONODAJNA DEJAVNOST [PDF]
  • B. GOSPODARSKI IN SOCIALNI RAZVOJ [PDF]:
   • I. GOSPODARSKI RAZVOJ [PDF]:
    • 1. Splošni cilji in pogoji gospodarjenja [PDF]
    • 2. Regionalni razvoj [PDF]
    • 3. Industrija [PDF]
    • 4. Energetika [PDF]
    • 5. Promet in prometne povezave [PDF]
    • 6. Kmetijstvo [PDF]
    • 7. Gozdarstvo [PDF]
    • 8. Trgovina in cene [PDF]
    • 9. Turizem in gostinstvo [PDF]
    • 10. Obrt [PDF]
    • 11. Stanovanjsko gospodarstvo [PDF]
    • 12. Komunalno gospodarstvo [PDF]
    • 13. Urbanizem in zemljiška politika [PDF]
    • 14. Vodno gospodarstvo [PDF]
    • 15. Načrtno gospodarjenje s prostorom invarstvo okolja [PDF]
   • II. RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI [PDF]:
    • 1. Vzgoja in izobraževanje [PDF]
    • 2. Raziskovalna dejavnost [PDF]
    • 3. Kultura [PDF]
    • 4. Telesna kultura [PDF]
    • 5. Zdravstvo in zdravstveno zavarovanje [PDF]
    • 6. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter invalidsko varstvo [PDF]
    • 7. Družbeno varstvo otrok [PDF]
    • 8. Socialno skrbstvo [PDF]
    • 9. Družbena skrb za borce NOV in predvojnerevolucionarje [PDF]
  • PRILOGE K POROČILU O DELU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V OBDOBJU OD 1974 DO 1978 [PDF]:
   • 1. Pregled republiških zakonov, sprejetih v času od 9.maja 1974 do konca mandata [PDF]
   • 2. Pregled resolucij, stališč, priporočil in sklepov, sprejetih v času od 9. maja 1974 do konca mandata [PDF]
   • 3. Pregled tematskih obravnav v obdobju od 9. maja 1974 do konca mandata [PDF]
   • 4. Pregled zakonov, ki so bili obravnavani kot predlogi za izdajo oziroma kot osnutki, pa njihova obravnava ni bila zaključena [PDF]
   • 5. Statistični podatki [PDF]
  • POROČILO O DELU DELEGACIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ V OBDOBJU 1974-1978 [PDF]:
   • Uvod [PDF]
   • I. V Zboru republik in pokrajin se je nova vloga republik in pokrajin v federaciji polno uveljavila [PDF]
   • II. Razmere, ki so vplivale na delo delegacije [PDF]
   • III. Oblikovanje stališč v SR Sloveniji [PDF]
   • IV. Proces usklajevanja stališč v delovnih telesih in Zboru republik in pokrajin [PDF]
   • V. Kontrola uresničevanja dogovorjene politike [PDF]
   • VI. Predlogi in sugestije za izboljšanje dosedanjega stanja [PDF]
  • PRILOGE K POROČILU O DELU DELEGACIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ V OBDOBJU OD 1974-1978 [PDF]:
   • 1. Pregled pismenih informacij, ki jih je delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ predložila Skupščini SR Slovenije po končanih usklajevalnih postopkih o pomembnejših zakonskih aktih, sprejetih v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ [PDF]
   • 2. Pregled zveznih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin, ki jih je Skupščina SR Slovenije obravnavala v preteklem mandatnem obdobju in dala k njim soglasje oziroma stališča in pripombe [PDF]
   • 3. Pregled aktov in gradiv, ki jih je obravnaval Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ v lastni pristojnosti [PDF]
   • 4. Pregled zakonov in drugih aktov, o katerih obravnava v Zboru republik in pokrajin še ni končana [PDF]
   • 5. Pregled zadolžitev članov delegacije Skupščine SR Slovenijev Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ [PDF]
  • IZ VSEBINE [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 7 (14. 3. 1978) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • RAZŠIRJENI DNEVNI REDI SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ESA-762) [PDF]
    • Osnutek zakona o ukrepih v živinoreji (ESA-798) [PDF]
    • Osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole (ESA-883) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembi zakona o davkih občanov (ESA-1001) [PDF]
    • Predlog zakona o zaposlovanju za primer brezposelnosti (ESA-1011) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti (ESA-1036) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah zakona o republiških svetih (ESA-1070) [PDF]
    • Predlog odloka o prevzemu obveznosti SR Slovenije za eksponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja Franca Kavčiča (ESA-1071) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice, z osnutkom zakona (ESA-1072) [PDF]
    • Predlog zakona o uporabi presežka vplačanega prispevka in anuitet iz posojila za odpravo posledic potresa v Bosenski Krajini (ESA-1075) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, s tezami za osnutek zakona (ESA-1079) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice do preživninskega varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona (ESA-1080) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-1081) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in o kompenzacijah v porabi hrane, s tezami za osnutek zakona (ESA-1083) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (ESA-1087) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Obveščanje - nedotakljiva pravica vsakega delovnega človeka in občana (Osnutek resolucije o temeljih družbenega sistema informiranja) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Novi samoupravni odnosi na področju cen (Osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen - AS 609) [PDF]
    • Določitev temeljev sistema državne uprave - pomemben prispevek k razvoju političnega sistema (Razprava vdelovnih telesih Zveznega zbora o Osnutku zakona o temeljih sistema državne uprave, o zveznem izvršnem svetu in zveznih upravnih organih k AS 592) [PDF]
    • Popolno varstvo vseh oblik intelektualne ustvarjalnosti (Predlog zakona o avtorski pravici - AS 339) [PDF]
    • Udeležba federacije pri financiranju modernizacije tehnične baze Tanjuga (Osnutek zakona o določanju celotnega zneska za financiranje dela programa modernizacije tehnične baze in izgradnje novega poslopja časopisne agencije Tanjug od leta 1978 do leta 1982) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Olajšani pogoji za zamenjavo vozniških dovoljenj (Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o minimalnih pogojih za izdajo in za veljavnost vozniških dovoljenj - APC - AS 599) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • IZ VSEBINE [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 8 (22. 3. 1978) [SIstory]:
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • INFORMACIJA o gospodarskih gibanjih na prehodu v leto 1978 [PDF]
  • Predlog zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije (ESA-830) [PDF]
  • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o podaljševanju rokov za določitev rokov in osnov davkov za leto 1978 (ESA-1047) [PDF]
  • Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1978 (ESA-1097) [PDF]
  • Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sredstev občanov pri poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1977 do 1980 (ESA-1092) [PDF]
  • Prelog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona (ESA-1100) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku s tezami za osnutek zakona (ESA-1101) [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 15. 3. 1978 [PDF]:
   • Obveznosti vodenja knjigovodstva za druge uporabnike [PDF]
   • Zagotavljanje namenskih dopolnilnih sredstev za realizacijo Družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnine udeležencem NOV in drugih vojn, ki jih urejajo občinske skupščine s svojimi predpisi [PDF]
   • Kje so vzroki za pomanjkanje plina v SR Sloveniji? [PDF]
  • Uspešno zatiranje sovražnega in drugega družbi škodljivega delovanja [PDF]:
   • STABILNA VARNOST [PDF]
   • DELOVANJE, USMERJENO K SPODKOPAVANJU USTAVNEGA REDA [PDF]
   • DELOVANJE FAŠISTIČNE EMIGRACIJE [PDF]
   • PREPREČEVANJE KRIMINALA [PDF]
   • JAVNI RED IN MIR [PDF]
   • VARNOST DRŽAVNE MEJE IN KONTROLA GIBANJA TUJCEV [PDF]
   • VARNOST CESTNEGA PROMETA [PDF]
   • POŽARI IN EKSPLOZIJE [PDF]
   • USPOSOBLJENOST IN MODERNIZACIJA DELA ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE [PDF]
  • Delegatski sistem - pot za samoupravno združitev družbe [PDF]:
   • PREUČITEV DELOVANJA VSEH INSTITUCIJ POLITIČNEGA SISTEMA [PDF]
   • ORGANIZIRANJE SAMOUPRAVNE BAZE V DELEGATSKEM SKUPŠČINSKEM SISTEMU [PDF]
   • DELOVANJE SKUPŠČIN NA DELEGATSKIH TEMELJIH [PDF]
   • VLOGA IN NALOGE DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ [PDF]
  • Potreba stalne krepitve Združenih narodov v interesu miru in varnosti v svetu [PDF]:
   • NARAŠČANJE ZANIMANJA ZA PROBLEME RAZOROŽITVE [PDF]
   • DELOVANJE NEUVRŠČENIH DRŽAV [PDF]
   • PRIZNANJE JUGOSLAVIJI [PDF]
  • Načrtovanje razvoja naše države do konca tega stoletja [PDF]:
   • ISTOČASNO SPREJEMANJE DOLGOROČNIH PLANOV [PDF]
   • ZAČETEK DELA PRI PRIPRAVI DOLGOROČNEGA PLANA [PDF]
  • Dolgoročni plan — izraz najširših interesov in ciljev delavskega razreda Jugoslavije [PDF]:
   • SPLOŠEN OKVIR IZDELAVE PLANOV [PDF]
   • SMERI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA [PDF]
   • TRI FAZE DELA [PDF]
   • OKVIRNA TEMATSKA PODROČJA RAZISKOVANJA [PDF]
  • Nujna vsestranska aktivnost za izboljšanje družbenoekonomskega položaja in vloge žensk [PDF]:
   • DOSEŽENI SO POMEMBNI USPEHI [PDF]
   • ENAKI POGOJI ZA ZAPOSLOVANJE [PDF]
   • VSESTRANSKO VARSTVO MATERINSTVA [PDF]
   • DRUŽBENA SKRB ZA OTROKE [PDF]
   • VEČJI DELEŽ ŽENSK V PROCESU ODLOČANJA [PDF]
   • Ukrepi za nadaljnjo afirmacijo žensk [PDF]
  • Večja stopnja organiziranosti in odgovornosti zvezne uprave [PDF]:
   • ODPIRANJE ZVEZNE UPRAVE K DRUŽBI [PDF]
   • SKUPAJ DVAJSET ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANOV [PDF]
   • ZVEZNE ORGANIZACIJE [PDF]
   • ODPRAVLJENIH BO NEKAJ ZVEZNIH KOMITEJEV [PDF]
   • NADALJUJE SE ZAČETA REORGANIZACIJA ZVEZNE UPRAVE [PDF]
  • Enakopravno vključevanje našega gospodarstva v mednarodno delitev dela [PDF]:
   • SODELOVANJE V OKVIRU POTREB JUGOSLOVANSKEGA GOSPODARSTVA [PDF]
   • POSEBNA STIMULACIJA ZA DOLGOROČNO PROIZVODNO KOOPERACIJO [PDF]
  • Posojilo v vrednosti 28,5 milijona dolarjev za izgradnjo osnovne prenosne mreže v Jugoslaviji [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 10 (19. 4. 1978) [SIstory]:
  • Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1977 [PDF]:
   • I. DOHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1977 [PDF]:
    • 1. Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela [PDF]
    • 2. Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji [PDF]
    • 3. Davek iz skupnega dohodka občanov [PDF]
    • 4. Temeljni davek od prometa proizvodov [PDF]
    • 5. Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od plačil za storitve [PDF]
    • 6. Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe [PDF]
    • 7. Sodne takse [PDF]
    • 8. Denarne kazni [PDF]
    • 9. Izvirni dohodki ukinjenega računa za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti [PDF]
    • 10. Dohodki iz naslova pokritja primanjkljaja dohodkov proračuna SR Slovenije za leto 1976 v višini 42,8 mio din. [PDF]
   • II. RAZPOREDITEV SREDSTEV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA LETO 1977 [PDF]:
    • 1. Redna dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
    • 2. Posebni nameni organov družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
    • 3. Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev [PDF]
    • 4. Negospodarske investicije [PDF]
    • 5. Znanstvena dejavnost [PDF]
    • 6. Kulturno prosvetna dejavnost [PDF]
    • 7. Socialno skrbstvo [PDF]
    • 8. Dopolnilna sredstva občinam [PDF]
    • 9. Intervencije v gospodarstvu [PDF]
    • 10. Tekoča proračunska rezerva [PDF]
    • 11. Sredstva rezerve SR Slovenije [PDF]
   • III. [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 27. 3. 1978 [PDF]:
   • Nekatera odprta vprašanja v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks [PDF]
   • Ali je samoprispevek obvezen za lastnika vikenda? [PDF]
  • ENOTEN NASTOP V TUJINI [PDF]:
   • ODGOVORNOST PRI IZVAJANJU ZUNANJE POLITIKE [PDF]
   • OBVEZNOST MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA [PDF]
   • PRISTOJNOST DIPLOMATSKIH IN KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV [PDF]
   • REŠEVANJE KADROVSKIH PROBLEMOV [PDF]
  • S SVOBODNO MENJAVO DELA SE URESNIČUJE NADALJNJI RAZVOJ SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV [PDF]:
   • SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • POTREBA PO HITREJŠI PREMOSTITVI STARIH ODNOSOV [PDF]
   • DRUŽBENO PLANIRANJE SKUPNIH POTREB [PDF]
   • SVOBODNA MENJAVA DELA [PDF]
   • SVOBODNA MENJAVA DELA V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH [PDF]
   • VIRI SREDSTEV-PO ZNAČAJU DELA PRI OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI [PDF]
   • OBLIKE ORGANIZIRANJA SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • DELEGATI MORAJO DOSLEDNO ZASTOPATI INTERESE DELOVNIH LJUDI [PDF]
   • NALOGE, KI IZVIRAJO IZ RESOLUCIJE [PDF]
  • LE POČASI SE SPREMINJA VSEBINA ODNOSOV MED PROIZVODNIMI IN TRGOVINSKIMI ORGANIZACIJAMI [PDF]:
   • UGODNEJŠI REZULTATI POSLOVANJA V TRGOVINI [PDF]
   • DEKLARATIVNOST SPORAZUMOV O ZDRUŽEVANJU [PDF]
   • JASNA OPREDELITEV ODNOSOV MED PROIZVODNJO IN TRGOVINO [PDF]
   • PREMAJHNA SPECIALIZACIJA V POSLOVANJU [PDF]
  • PORAVNANE OBVEZNOSTI DO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V 1977. LETU [PDF]:
   • UGODNEJŠA REALIZACIJA POSOJILA [PDF]
   • TERITORIALNA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI [PDF]
   • VEČJA DINAMIKA IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI IZ PREJŠNJIH LET [PDF]
   • ODOBRITEV POSOJIL [PDF]
   • ZAGOTAVLJANJE DEVIZ ZA NERAZVITA OBMOČJA [PDF]
   • SPODBUDA ZDRUŽEVANJU DELA IN SREDSTEV [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 11 (24. 5. 1978) [SIstory]:
  • I. RAZVOJ SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV IN URESNIČEVANJE NALOG GOSPODARSKE IN SOCIALNE POLITIKE IN RAZVOJA [PDF]:
   • Gospodarska politika in razvoj na samoupravnih družbenoekonomskih osnovah [PDF]
   • Razvoj družbenih dejavnosti [PDF]
  • II. RAZVOJ DRUŽBENOPOLITIČNEGA SISTEMA TER VARSTVA IN URESNIČEVANJA USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI IN ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]:
   • Razvoj družbenopolitičnega sistema [PDF]
   • Varstvo ustavnosti in zakonitosti ter uresničevanje in varstvo človekovih pravic [PDF]
  • III. VARSTVO USTAVNE UREDITVE [PDF]
  • IV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA [PDF]
  • V. MEDNARODNI ODNOSI [PDF]
  • VI. SVET REPUBLIKE [PDF]
  • VII. STATISTIČNI PREGLED SEJ PREDSEDSTVA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 12 (1. 6. 1978) [SIstory]:
  • Pregled sej zborov Skupščine SR Slovenije (9. 5. 1978) [PDF]
  • Sklic sej zborov Skupščine SR Slovenije [PDF]
  • Pregled sej zborov Skupščine SR Slovenije (31. 5.1978) [PDF]
  • Informacija o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti [PDF]
  • Konstituirana Skupščina SFRJ novega sklica [PDF]
  • Novi Zvezni izvršni svet [PDF]
  • Organizirano spremljati izvajanje politike sprejete v skupščinskih dokumentih [PDF]
  • Doslednejše izvajanje politike gospodarske stabilizacije [PDF]
  • Delegati v Zveznem zboru [PDF]
  • Delegati v Zboru republik in pokrajin [PDF]
  • Življenjepisi novoizvoljenih funkcionarjev Skupščine SFRJ [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 13 (14. 6. 1978) [SIstory]:
  • Zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1977 (ESA-23) [PDF]:
   • BILANCA STANJA: [PDF]
   • ZAKLJUČNI RAČUN PRIHODKOV IN ODHODKOV: [PDF]
   • RAZŠIRJENI DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1978 (ESA-24) [PDF]
  • POROČILO o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela iz tujine in za njihovo vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1977 (ESA-47) [PDF]:
   • ZAKLJUČKI [PDF]
  • Predlog zakona o ukrepih v živinoreji (ESA-798) [PDF]
  • Osnutek zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice (ESA-1072) [PDF]
  • Predlog razdelitve dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1978, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (ESA-29) [PDF]:
   • I. Del prihodkov za socialno-humanitarne organizacije [PDF]
   • II. Del prihodkov za telesnokulturne skupnosti [PDF]
   • MNENJE REPUBLIŠKE KONFERENCE SZDL SLOVENIJE [PDF]
  • Predlog odloka o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva družinskih članov oseb, ki so v obvezni vojaški službi (ESA-43) [PDF]
  • Predlog odloka o ustanoviteljstvu Veterinarskega zavoda Slovenije (ESA-45) [PDF]
  • Krajevna skupnost - eden od stebrov samoupravnega sistema [PDF]:
   • KRAJEVNA SKUPNOST - BISTVENA SESTAVINA OBČINE [PDF]
   • POZITIVNI USPEHI IN ODPRTA VPRAŠANJA [PDF]
   • PREOBRAZBA OBSTOJEČIH IN OBLIKOVANJE NOVIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • MATERIALNI TEMELJ SAMOUPRAVLJANJA V KRAJEVNI SKUPNOSTI [PDF]
   • SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST KRAJEVNE SKUPNOSTI [PDF]
   • DELOVANJE DELEGACIJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • SMERI IN VSEBINA BLIŽNJIH AKCIJ IN UKREPOV [PDF]
  • Poseben družbeni interes na področju proizvodnje in prometa sredstev oborožitve in vojaške opreme [PDF]:
   • TOČNEJE DOLOČEN POLOŽAJ PROIZVAJALCEV SREDSTEV OBOROŽITVE [PDF]
   • ZUNANJETRGOVINSKI PROMET [PDF]
   • UREDITEV VPRAŠANJA VARNOSTI [PDF]
  • Zagotovljen enoten sistem dela v vojni industriji [PDF]:
   • ENOTEN TEHNOLOŠKI SISTEM [PDF]
   • PROIZVODNJA SREDSTEV OBOROŽITVE V SKLADU Z OBRAMBNIMI POTREBAMI DRŽAVE [PDF]
   • DELEGATSKO UPRAVLJANJE SKUPNOSTI [PDF]
  • Enotna evidenca bo olajšala postopek za uveljavitev pokojninske pravice [PDF]:
   • MATIČNA EVIDENCA ZA VSE ZAVAROVANCE [PDF]
   • VPIS PODATKOV LE NA TEMELJU JAVNIH LISTIN [PDF]
   • VPIS DRUGIH PODATKOV V MATIČNO EVIDENCO [PDF]
  • Povečanje vloge Jugoslavije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj [PDF]:
   • INTERES JUGOSLAVIJE ZA DELOVANJE BANKE [PDF]
   • VIŠINA JUGOSLOVANSKE VLOGE [PDF]
   • Olajšano bo uresničevanje pravic iz pogodb o blagovni menjavi s tujino [PDF]:
    • POGODBA O PRODAJI BLAGA IMA MEDNARODNI POMEN [PDF]
   • Uresničena visoka stopnja materialne in socialne varnosti borcev in vojaških invalidov [PDF]:
    • BOLJŠA MATERIALNA UREDITEV [PDF]
    • UREJANJE TEMELJNIH PRAVIC NA ENOTEN NAČIN [PDF]
    • PROBLEMI UŽIVALCEV POKOJNIN [PDF]
    • PRAVICA DO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA [PDF]
    • SPORNA IN NEUREJENA VPRAŠANJA [PDF]
    • ZAKONITOST PORABE SREDSTEV [PDF]
    • NADALJNJI NAPREDEK VARSTVA BORCEV IN INVALIDOV [PDF]
   • Sistemska kontrola uporabe družbenih sredstev [PDF]:
    • USPEŠNO URESNIČEN PROGRAM DELA [PDF]
    • ZADEVE EVIDENCE IN STATISTIKE [PDF]
    • INFORMATIVNO-ANALITIČNE ZADEVE [PDF]
    • ZADEVE EKONOMSKOFINANČNE REVIZIJE IN PLAČILNEGA PROMETA [PDF]
    • ORGANIZACIJA SDK [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 14 (26. 6. 1978) [SIstory]:
  • POROČILO o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 [PDF]
  • ANALIZA izvajanje Družbenega plana SR Slovenijeza obdobje 1976-1980, v letih 1976, 1977 in 1978 ter prva ocena možnosti razvoja v letu 1979 [PDF]
  • PRILOGA Izvajanje nalog iz Dogovora o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 na področju gospodarstva [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 15 (29. 6. 1978) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • INFORMACIJA o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov (ESA-61) - povzetek [PDF]:
   • a) Uvodni del: [PDF]
   • b) Razvoj posameznih oblik varstva v SR Sloveniji: [PDF]
   • c) Ugotovitve in predlogi [PDF]
  • Osnutek zakona o pravni pomoči (ESA-845) [PDF]
  • Predlog zakona o organu samoupravne delavske kontrole (ESA-883) [PDF]
  • Predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do 1982 (ESA-1005) [PDF]
  • Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku (ESA-1101) [PDF]
  • Predlog odloka o določitvi sodnikov in sodnikov porotnikov višjih sodišč v SR Sloveniji (ESA-51) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, z osnutkom zakona (ESA-52) [PDF]
  • Predlog odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana razvoja SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000 (ESA-53) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja, z osnutkom zakona (ESA-55) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, s tezami za osnutek zakona (ESA-59) [PDF]
  • Predlog odloka o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva civilnih invalidov vojne (ESA-62) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918, s tezami za osnutek zakona (ESA-60) [PDF]
  • Obveščanje v skladu s potrebami in zahtevami združenega dela [PDF]:
   • STRUKTURA RESOLUCIJE [PDF]
   • POSPEŠITI PROCES PODRUŽBLJANJA CELOTNEGA PODROČJA OBVEŠČANJA [PDF]
   • SISTEM INFORMIRANJA USKLADITI Z RAZVOJEM POLITIČNEGA SISTEMA [PDF]
   • DOSTOPNOST INFORMACIJ VSEM DRUŽBENIM STRUKTURAM [PDF]
   • TEMELJI DRUŽBENEGA SISTEMA INFORMIRANJA [PDF]
   • ORGANIZACIJA DRUŽBENEGA SISTEMA INFORMIRANJA [PDF]
   • SAMOUPRAVNO POVEZOVANJE VSEH DELOV SISTEMA INFORMIRANJA [PDF]
   • POGOJI ZA USPEŠNO DELOVANJE DRUŽBENEGA SISTEMA INFORMIRANJA [PDF]
   • SKLEPI, OBVEZNOSTI IN NALOGE [PDF]
  • Uspešno uresničevanje dogovorjene politike zaposlovanja [PDF]:
   • UGODNA RAST ZAPOSLENOSTI V DRUŽBENEM SEKTORJU [PDF]
   • PREMALO IZKORIŠČENE MOŽNOSTI ZA VEČJE ZAPOSLOVANJE [PDF]
   • VEČJE ŠTEVILO LJUDI, KI IŠČEJO ZAPOSLITEV [PDF]
   • ZMANJŠUJE SE ŠTEVILO NAŠIH DELAVCEV ZAPOSLENIH V TUJINI [PDF]
   • UGODNEJŠI POGOJI ZA ZAPOSLOVANJE V JUGOSLAVIJI [PDF]
   • VARSTVO PRAVIC IN POLOŽAJA NAŠIH DRŽAVLJANOV [PDF]
  • Prispevek kreditno-monetarne in devizne politike k uresničevanju ekonomske stabilizacije [PDF]:
   • VISOK PORAST PROIZVODNJE, ZAPOSLENOSTI IN PRODUKTIVNOSTI DELA [PDF]
   • INVESTICIJE PRESEGLE PREDVIDEVANJA [PDF]
   • PORABA MANJŠA OD PORASTA DRUŽBENEGA PROIZVODA [PDF]
   • PORAST CEN VEČJI OD PREDVIDENEGA [PDF]
   • DIFICIT PLAČILNE BILANCE [PDF]
   • URESNIČEVANJE NALOG KREDITNO-MONETARNE POLITIKE [PDF]
   • STABILNOST TEČAJA DINARJA [PDF]
   • POVEČANJE ZUNANJE ZADOLŽITVE [PDF]
  • Nujne so vsebinske spremembe mednarodnega ekonomskega sistema [PDF]:
   • POSLABŠAN EKONOMSKI POLOŽAJ DEŽEL V RAZVOJU [PDF]
   • NAJPOMEMBNEJŠA NALOGA MEDNARODNE SKUPNOSTI [PDF]
   • KONSTRUKTIVNE AKCIJE DEŽEL V RAZVOJU [PDF]
   • ZASTOJ V POGAJANJIH [PDF]
   • POMEMBNE AKTIVNOSTI JUGOSLAVIJE [PDF]
  • Razširitev sodelovanja Jugoslavije z deželami v razvoju [PDF]:
   • MEDSEBOJNO SODELOVANJE DEŽEL V RAZVOJU [PDF]
   • KONKRETNI PRISPEVKI JUGOSLAVIJE [PDF]
   • RAST BLAGOVNE MENJAVE [PDF]
   • POSPEŠITI DELO PRI SPREJEMANJU SISTEMSKIH REŠITEV [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 16 (12. 7. 1978) [SIstory]:
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiških svetih (ESA-70) [PDF]
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje september 1977 - maj 1978 [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žensk in mladine v industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki in informacije Titovega sklada za štipendiranje mladih delavcev in otrok delavcev v SR Sloveniji o delovanju tega sklada v letu 1977 in o pripravah za razpis štipendij za šolsko leto 1978/79 [PDF]:
  • POROČILO k poročilu o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje september 1977 - maj 1978 [PDF]
  • Nadaljnja graditev sistema socialističnih samoupravnih odnosov v središču pozornosti [PDF]:
   • SISTEM SOCIALISTIČNIH SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV [PDF]
   • TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA [PDF]
   • NOTRANJA POLITIKA [PDF]
   • ZUNANJA POLITIKA [PDF]
   • LJUDSKA OBRAMBA [PDF]
   • PRORAČUN FEDERACIJE [PDF]
   • PRAVOSODJE [PDF]
   • DELO, ZDRAVJE IN SOCIALNA POLITIKA [PDF]
   • PRAVICE BORCEV IN VOJAŠKIH INVALIDOV [PDF]
  • Vprašanja razvojne politike bodo težišče dela do konca leta [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]
   • URESNIČEVANJE DOLOČENE POLITIKE [PDF]
   • PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE [PDF]
   • ZAKONODAJNI DEL [PDF]
   • OSTALA VPRAŠANJA [PDF]
  • Brez izjeme prepovedana reklama vseh alkoholnih pijač [PDF]
  • Teritorialno morje SFRJ bo razširjeno na 12 navtičnih milj [PDF]
  • Dokaj uspešno uresničevanje temeljnih ciljev in nalog plana [PDF]:
   • POGOJI ZA URESNIČEVANJE PLANA [PDF]
   • DINAMIČNA STOPNJA RASTI [PDF]
   • POČASNO SPREMINJANJE V STRUKTURI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE [PDF]
   • POVEČANA KMETIJSKA PROIZVODNJA [PDF]
   • ZAOSTAJANJE DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA [PDF]
   • HITRA RAST INVESTICIJ [PDF]
   • BLAGA RAST PRODUKTIVNOSTI DELA [PDF]
   • BISTVENO MANJŠA STOPNJA INFLACIJE [PDF]
   • LIKVIDNOST GOSPODARSTVA IN RAST PORABE [PDF]
   • NEZADOVOLJIVI EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • UPADANJE AKUMULATIVNE IN REPRODUKTIVNE SPOSOBNOSTI GOSPODARSTVA [PDF]
   • RAZVOJ MANJ RAZVITIH PODROČIJ [PDF]
   • MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1979 [PDF]
  • Prispevek Zveznega sodišča k podružbljanju pravosodnih funkcij [PDF]:
   • USKLAJEVANJE KRITERIJEV [PDF]
   • SKUPNA SEJA [PDF]
   • PROUČEVANJE NEZAKONITOSTI V GOSPODARSTVU [PDF]
   • SPREMLJANJE SODNE PRAKSE [PDF]
   • PRISTOJNOST ZVEZNEGA SODIŠČA [PDF]
   • DELO PRI REŠEVANJU SODNIH ZADEV [PDF]
   • VLOGE OBČANOV [PDF]
   • DOSLEDNA UPORABA RAZREDNOPOLITIČNIH MERIL [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 17 (31. 7. 1978) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki [PDF]:
  • Predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic in dolžnosti nasproti zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec- Trate (ESA-66) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o sodnih taksah s tezami za osnutek zakona in taksno tarifo (ESA-77) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV tez za zakon o sodnih taksah [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, z osnutkom zakona (ESA-78) [PDF]
  • Kdaj in na kakšen način bo Republiška skupnost starostnega zavarovanja kmetov uredila odmerjanje in plačevanje prispevkov za starostno zavarovanje kmetov? [PDF]
  • Zakaj ni dovoljen uvoz reševalnih vozil? [PDF]
  • Ali je mogoče poceniti gorivo za kmetijske stroje? [PDF]
  • Ob obisku delegacije avstrijskega ministrstva za notranje zadeve [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja stališč socialističnih republik in avtonomnih pokrajin do posameznih osnutkov zakonov in o uveljavitvi slovenskih stališč [PDF]
  • Neuvrščene države se dosledno zavzemajo za demokratizacijo odnosov v svetu [PDF]:
   • ZAPLETENA MEDNARODNA SITUACIJA [PDF]
   • KREPITI ENOTNOST GIBANJA NEUVRŠČENIH [PDF]
  • Uresničitev dinamične gospodarske dejavnosti [PDF]:
   • USPEHI PRI URESNIČEVANJU PLANA [PDF]
   • RESNI PROBLEMI GOSPODARSKEGA RAZVOJA [PDF]
   • POTREBNA SO VELIKA PRIZADEVANJA ZA URESNIČITEV PLANSKIH NALOG [PDF]
   • VEČJA ZAVZETOST ZBORA [PDF]
   • NALOGE ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA [PDF]
  • Samoupravna praksa vpliva na učinkovito delovanje pravosodnega sistema [PDF]:
   • PODRUŽBLJANJE PRAVOSODJA [PDF]
   • REORGANIZACIJA PRAVOSODJA [PDF]
   • DEMOKRATIZACIJA PRAVOSODNIH FUNKCIJ [PDF]
   • SAMOUPRAVNO SODSTVO [PDF]
   • SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONOV [PDF]
  • Novo posojilo 80 milijonov dolarjev za gradnjo avtomobilske ceste [PDF]:
   • GARANCIJA FEDERACIJE [PDF]
   • OPERATIVNOST POSOJILA [PDF]
  • Za modernizacijo železniškega prometa pomembna sredstva [PDF]:
   • OBVEZNOSTI FEDERACIJE [PDF]
  • Globoka ljudska solidarnost je izraz humanosti in občutek skupnosti [PDF]:
   • DOGOVOR O OBLIKOVANJU SOLIDARNOSTNIH SREDSTEV [PDF]
   • UČINKOVITO NUĐENJE POMOČI [PDF]
   • PREMAJHNA SREDSTVA ZA NUĐENJE POLNE POMOČI [PDF]
   • ODSTRANJEVANJE VZROKOV, KI POVZROČAJO VELIKE POPLAVE [PDF]
   • TEDEN SOLIDARNOSTI [PDF]
  • Vloge in pritožbe delovnih ljudi in občanov imajo družbenopolitično vsebino [PDF]:
   • UPOŠTEVANJE VSAKEGA ZAHTEVKA OBČANA [PDF]
   • TRI PODROČJA DELOVANJA KOMISIJE [PDF]
   • PEREČA VPRAŠANJA DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV [PDF]
   • ODLOČILNEGA POMENA JE NEPOSREDNA PREUČITEV NAVEDB [PDF]
   • ZNAK ZA POLITIČNO DELO [PDF]
   • DELO BIROJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 18 (26. 9. 1978) [SIstory]:
  • Osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela (ESA-966) [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. ODNOSI MED UPORABNIKI IN IZVAJALCI V SVOBODNI MENJAVI DELA [PDF]
   • III. URESNIČEVANJE SVOBODNE MENJAVE DELA [PDF]:
    • a) Uresničevanje svobodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti [PDF]
    • b) Uresničevanje svobodne menjave dela med delavci v delovnih skupnostih in delavci v temeljnih organizacijah, delovnih organizacijah in drugih oblikah združevanja dela in sredstev [PDF]
    • c) Uresničevanje svobodne menjave dela delavcev v delovnih skupnostih, ki opravljajo dela za samoupravne interesne skupnosti, ter druge samoupravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične in druge družbene organizacije in društva [PDF]
    • č) Uresničevanje svobodne menjave dela v krajevni skupnosti [PDF]
    • d) Uresničevanje svobodne menjave dela med delavci v temeljni organizaciji določenih dejavnosti materialne proizvodnje in uporabniki njihovih storitev oziroma proizvodov [PDF]
   • IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE UDELEŽENCEV SVOBODNE MENJAVE DELA [PDF]
   • V. REŠEVANJE SPOROV [PDF]
   • VI. ZAČASNI UKREPI ZA VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC IN DRUŽBENE LASTNINE [PDF]
   • VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • Obrazložitev [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 18. OKTOBRA 1978 [PDF]
  • POROČILO o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji (ESA-89) - povzetek [PDF]:
   • IZVAJANJE SREDNJEROČNEGA PLANA RAZVOJA PROMETNE INFRASTRUKTURE (1976-1980) [PDF]
  • Osnutek zakona o združevanju kmetov (ESA-1079) [PDF]:
   • Kmet [PDF]
   • Združeni kmet [PDF]
   • Delovne skupnosti [PDF]
   • TOK v gozdarstvu [PDF]
   • Ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka [PDF]
   • Združevanje denarnih sredstev za določene namene [PDF]
  • Osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov (ESA-1080) [PDF]
  • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-1081) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o skladih skupnih rezerv, s tezami za osnutek zakona (ESA-90) [PDF]
  • Predlog zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice (ESA-1064) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov, z osnutkom zakona (ESA-111) [PDF]
  • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev SR Slovenije v depozit pri Narodni banki Slovenije (ESA-105) [PDF]
  • Obsežne priprave za sprejetje novega petletnega plana Jugoslavije [PDF]:
   • SKLEPI ZIS [PDF]
   • DINAMIKA PRIPRAV NOVEGA PETLETNEGA PLANA [PDF]
   • DOGOVARJANJE IN SPORAZUMEVANJE O TEMELJIH NOVEGA SREDNJEROČNEGA PLANA [PDF]
   • PRIPRAVA PLANOV REPUBLIK IN POKRAJIN [PDF]
   • TRI DELOVNE FAZE V ZVEZI S PRIPRAVLJANJEM PLANOV [PDF]
   • DRUŽBENA AKTIVNOST V ZVEZI S PRIPRAVLJANJEM SREDNJEROČNIH PLANOV [PDF]
   • PLANI MORAJO BITI REALNI [PDF]
   • NADALJNJE RAZVIJANJE SAMOUPRAVNIH DOHODKOVNIH ODNOSOV [PDF]
   • ŠIROKA DRUŽBENA AKTIVNOST V ZVEZI S SPREJEMANJEM PLANA [PDF]
  • Olajšave za izplačilo regresa za letne dopuste [PDF]:
   • REGRES ZA LETNE DOPUSTE - IZ USTVARJENEGA ČISTEGA DOHODKA [PDF]
  • Proračun federacije za prihodnje leto temelji na dejanskih možnostih gospodarskega razvoja [PDF]:
   • IZHODIŠČNI TEMELJI PRORAČUNA FEDERACIJE [PDF]
   • TEMELJNI KAZALCI RAZVOJA [PDF]
   • OBVEZNOSTI FEDERACIJE ZA LETO 1979 [PDF]
   • PRIHODKI PRORAČUNA FEDERACIJE [PDF]
  • Novi ukrepi za preprečevanje negativnih pojavov v blagovnem prometu [PDF]:
   • VARSTVO TRŽIŠČA IN POTROŠNIKOV [PDF]
   • KUPCI MORAJO DOBITI OBRESTI [PDF]
  • Dodatna obratna sredstva za premagovanje gospodarskih težav v Črni gori [PDF]:
   • Neugodna struktura investicij [PDF]
   • Poslovanje z izgubo [PDF]
   • Ublažitev težav pri novo zgrajenih zmogljivostih [PDF]
  • Priložnostni kovani denar za Sredozemske igre [PDF]
  • Ukrepi za uresničitev celovite ustavne preobrazbe Poljobanke [PDF]:
   • USKLAJEVANJE ROKOV ZA ODPLAČILO KREDITA [PDF]
   • PRENOS POSOJIL NA DRUGE BANKE [PDF]
  • Pospeševanje gospodarskih stikov med Jugoslavijo in Irakom [PDF]:
   • OHRANITEV PROTIVREDNOSTI POSOJILA [PDF]
  • Posojilo 73 milijonov dolarjev za graditev dveh hidroelektrarn na Neretvi [PDF]
  • Zagotoviti hitrejši in skladnejši razvoj službe za prvo medicinsko pomoč [PDF]:
   • PREMALO OPREDELJENA ZAKONSKA REGULATIVA [PDF]
   • ORGANIZACIJA IN OPREMLJENOST SLUŽBE [PDF]
   • OBOLENJA IN POŠKODBE [PDF]
   • HITREJŠI IN SKLADNEJŠI RAZVOJ [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 19 (10. 10. 1978) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 27. in 30. oktobra 1978 [PDF]
  • SKLICI SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 8. in 9. novembra 1978 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 29. septembra 1978 [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov in informacije o analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstvenega dodatka kmetom-borcem NOV [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona o visokem šolstvu [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]
   • sklep [PDF]
   • Zbor občin [PDF]
   • Družbenopolitični zbor [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi za pridobitev lokacijskega dovoljenja (ESA-55) [PDF]
  • POROČILO o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o temeljih družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976-1980 - povzetek (ESA-117) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. PRIKAZ STANJA KMETIJSKE PROIZVODNJE V SFRJ [PDF]
   • III. OCENA REALIZACIJE PLANA V SR SLOVENIJI [PDF]
   • SPREJETI UKREPI EKONOMSKE POLITIKE ZA URESNIČITEV RAZVOJNIH CILJEV [PDF]
   • SPREJETI UKREPI ZA POSPEŠITEV RAZVOJA SOCIALISTIČNIH SAMOUPRAVNIH ODNOSOV NA VASI IN PRI ZDRUŽEVANJU KMETOV [PDF]
  • PREDLOG STALIŠČ IN ZAKLJUČKOV ki so jih na osnovi ocene o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o temeljih družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976-1980 ter na osnovi skupne razprave sprejeli 10 Združenja TOZD kmetijstva in živilstva, 10 kmetijsko-živilske razvojne skupnosti Slovenije in UO Zadružne zveze Slovenije [PDF]:
  • OSNUTEK STALIŠČ, SKLEPOV IN PRIPOROČIL za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji (ESA-113) [PDF]:
   • STALIŠČA, SKLEPE IN PRIPOROČILA za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji. Skupščina Socialistične republike Slovenije je ob obravnavi problematike družbene prehrane ugotovila: [PDF]
   • I. STALIŠČA [PDF]
   • II. SKLEPE IN PRIPOROČILA [PDF]
  • Osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu in v porabi hrane (ESA-1083) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o hranilno-kreditnih organizacijah (ESA-119) [PDF]:
   • I. Ustavna podlaga [PDF]
   • II. Ocena stanja na področju, ki se ureja z zakonom [PDF]
   • III. Razlogi, ki narekujejo izdajo zakona [PDF]
   • IV. Osnovna načela in poglavitne rešitve v zakonu [PDF]
   • V. Potrebna finančna sredstva za izvajanje zakona [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu (ESA-118) [PDF]
  • Predlog odloka o pripravi in sprejetju Družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 1985 (ESA-116) [PDF]
  • Predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (ESA-52) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o družbenih svetih, s tezami za osnutek zakona (ESA-123) [PDF]
  • Predlog zakona o založništvu (ESA-815) [PDF]:
   • SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV AMANDMAJEV [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu (ESA-112) [PDF]
  • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih (ESA-59) [PDF]
  • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918 (ESA-60) [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 29. 9. 1978 [PDF]:
   • Zakaj ni dano pravočasno dovoljenje za izstrelitev raket proti toči? [PDF]
   • Izvoz bukove hlodovine III. klase v Italijo [PDF]
   • Ali je možno oddati urejeno stavbno zemljišče brez javnega natečaja? [PDF]
  • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 29. 9.1978: Zakaj so upokojenci obravnavani drugače kot zaposleni? [PDF]
  • Domače tržišče bo bolje zavarovano pred slabo kakovostjo uvoženih kmetijskih in prehrambenih proizvodov [PDF]:
   • UČINKOVIT NADZOR KAKOVOSTI [PDF]
   • STROŠKE ANALIZ PLAČA UVOZNIK OZIROMA IZVOZNIK [PDF]
  • Učinkovitejši nadzor nad vnašanjem orožja v državo [PDF]:
   • ZAUSTAVLJANJE MEDNARODNIH VLAKOV V OBMEJNEM PASU [PDF]
   • GIBANJE TUJCEV V OBMEJNEM PASU [PDF]
  • Razširitev sodelovanja z mednarodno finančno korporacijo [PDF]:
   • Dodatno vlogo SFRJ k povečanju kapitala te mednarodne finančne organizacije, v znesku 43,2 milijona dinarjev, bo v prihodnjih štirih letih zagotavljal proračun federacije [PDF]
   • MOST ZA PRITOK TUJEGA KAPITALA V DEŽELE V RAZVOJU [PDF]
   • SODELOVANJE JUGOSLAVIJE S KORPORACIJO [PDF]
  • Pomembna razširitev uporabe vojnega in humanitarnega prava [PDF]:
   • RAZLIČNI GLEDANJI [PDF]
   • POMOČ OSVOBODILNIM GIBANJEM [PDF]
   • LEGALIZACIJA GVERILCEV [PDF]
   • UREDITEV NOTRANJIH SPOPADOV [PDF]
  • Stanovanjska graditev zaostaja za planskimi predvidevanji in stvarnimi možnostmi [PDF]:
   • MANJ STANOVANJ, KOT JE BILO PLANIRANO [PDF]
   • SLABOSTI PRI DELU STANOVANJSKIH SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • NEIZKORIŠČENA SREDSTVA ZA STANOVANJSKO GRADNJO [PDF]
   • STALNA RAST CEN STANOVANJ [PDF]
   • NEEKONOMSKE STANARINE [PDF]
   • NUJNA RACIONALIZACIJA IN INDUSTRIALIZACIJA STANOVANJSKE GRADNJE [PDF]
   • UKREPI ZA POSPEŠENO STANOVANJSKO GRADNJO [PDF]
  • Vsaka druga organizacija krši predpise o cenah ter kakovosti blaga in uslug [PDF]:
   • POJAVI ZAPIRANJA TRGA [PDF]
   • NEPOOBLAŠČENO TURISTIČNO POSLOVANJE S TUJINO [PDF]
   • UČINKOVITA KONTROLA KAKOVOSTI UVOZNIH ARTIKLOV [PDF]
   • UVAŽAMO KAVO SLABE KAKOVOSTI [PDF]
   • TEŽAVE PRI UPORABI PREDPISOV O KAKOVOSTI IN O CENAH [PDF]
   • NEPRAVILNO SE POVEČUJEJO CENE SVEŽEGA MESA [PDF]
   • KRŠENJE PREDPISOV NA NOTRANJEM IN TUJEM TRŽIŠČU. [PDF]
   • NI ENOTNIH STALIŠČ, O DRUŽBENI NEVARNOSTI DELA [PDF]
  • K dinamični rasti proizvodnje je prispevala tudi kreditno-monetarna politika [PDF]:
   • NALOGE KREDITNO-MONETARNE POLITIKE [PDF]
   • PORAST DENARNE MASE [PDF]
   • OMEJEVANJE KREDITOV BANK [PDF]
   • IZVAJANJE DEVIZNE POLITIKE [PDF]
   • RAST DEVIZNIH REZERV [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 20 (20. 10. 1978) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA-1039) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (ESA-125) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih (ESA-127) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o družbenih svetih s tezami za osnutek zakona (ESA-123) [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 21 (24. 10. 1978) [SIstory]:
  • GLOBALNA OCENA izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 ter možnosti za njegovo uresničevanje v letu 1979 [PDF]
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 [PDF]
  • TEMELJNE RAZVOJNE NALOGE v letu 1979 in opredelitev njihovih nosilcev (Priloga k resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979) [PDF]
  • PREDLOG izhodišča za sestavo proračuna SRSlovenije za leto 1979 [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 22 (31. 10. 1978) [SIstory]:
  • Spremembe v strukturi gospodarstva z vidika uresničevanja nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 [PDF]
  • Analiza izvajanja družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije [PDF]
  • Ocena realizacije politike cen v devetih mesecih leta 1978 (povzetek) [PDF]
  • Informacija o uresničevanju družbenoekonomske politike na področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke v letu 1978 (povzetek) [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 23 (8. 11. 1978) [SIstory]:
  • Predlog dopolnitev osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 - 1980 vletu 1979 [PDF]
  • Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1979 [PDF]
  • Mnenja in stališča Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko k osnutkoma republiške in zvezne resolucije o politiki izvajanja družbenega plana [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 27 (12. 11. 1978) [SIstory]:
  • PREDLOG RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 (ESA-151) [PDF]
  • TEMELJNE RAZVOJNE NALOGE v letu 1979 in opredelitev njihovih nosilcev (Priloga k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1979-1980 v letu 1979) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1979 (ESA-150) [PDF]
  • OSNUTEK PROGRAMA DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1979 [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 24 (15. 11. 1978) [SIstory]:
  • MNENJA IN PREDLOGI Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko o sistemskih vprašanjih in dilemah pri oblikovanju obrtnega zakona [PDF]
  • POROČILO delovne skupine o stanju v zvezi s sprejemanjem novih solidarnostnih sistemov na področju družbenih dejavnosti [PDF]
  • INFORMACIJA o uresničevanju »Stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela« - povzetek [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (ESA-171) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih (ESA-179) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o telesno kulturnih skupnostih (ESA-180) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen (ESA-176) [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 25 (23. 11. 1978) [SIstory]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o varnosti v prometu v SR Sloveniji [PDF]:
  • POROČILO k poročilu o varnosti v prometu v SR Sloveniji [PDF]
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji [PDF]:
  • POROČILO o obravnavi poročila o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji [PDF]
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi problematike uresničevanja inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji [PDF]:
  • Potreba po stalnem obnavljanju strokovnih kadrov v varnostnih službah [PDF]:
   • URESNIČEVANJE KADROVSKE POLITIKE [PDF]
   • VOJNI OBVEZNIKI V MILICI - POOBLAŠČENE URADNE OSEBE [PDF]
   • NADOMESTILO OSEBNEGA DOHODKA MED ZAČASNO NEZMOŽNOSTJO ZA DELO [PDF]
   • PREDČASNA UPOKOJITEV [PDF]
   • ODMERA POKOJNINE [PDF]
  • Planiranega razvoja SAP Kosovo ne izpolnjujemo popolnoma [PDF]:
   • SPREJETI UKREPI ZA POSPEŠEVANJE NAJHITREJŠEGA RAZVOJA [PDF]
   • ZMANJŠEVANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI [PDF]
   • RAZVOJ INDUSTRIJE IN KMETIJSTVA [PDF]
   • VISOKA STOPNJA NARAVNEGA PRIRASTKA [PDF]
   • INVESTICIJSKA DEJAVNOST [PDF]
   • PREMAJHNA UČINKOVITOST VLOŽENIH SREDSTEV [PDF]
  • Bančni sistem je prilagojen potrebam združenega dela [PDF]:
   • KONSTITUIRANJE BANK NA NOVIH TEMELJIH [PDF]
   • ZASTOJI PRI USTANAVLJANJU INTERNIH BANK [PDF]
   • OBLIKOVANJE TEMELJNIH IN ZDRUŽENIH BANK [PDF]
   • VKLJUČEVANJE ZDRUŽENEGA DELA V UPRAVLJANJE BANK [PDF]
   • BOLJŠI SISTEM PLANIRANJA V BANKAH [PDF]
   • POČASNO ZDRUŽEVANJE SREDSTEV [PDF]
   • PREMAJHEN VPLIV ZDRUŽENEGA DELA NA MONETARNO POLITIKO [PDF]
  • Zavarovalne skupnosti - finančne organizacije združenega dela [PDF]:
   • USTANOVITEV ZAVAROVALNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • SAMOUPRAVLJANJE V ZAVAROVALNIH SKUPNOSTIH [PDF]
   • SPREMEMBA POGOJEV ZAVAROVANJA [PDF]
   • VEČJI POMEN PREVENTIVE [PDF]
  • Deficitarno financiranje federacije - temeljni problem pri uporabi novega sistema [PDF]:
   • NOVI ODNOSI FINANČNEGA FEDERALIZMA [PDF]
   • UPORABA NOVEGA SISTEMA FINANCIRANJA FEDERACIJE [PDF]
   • USTVARJANJE PRIHODKOV IN POKRIVANJE IZDATKOV [PDF]
   • DEFICITARNO FINANCIRANJE PRORAČUNA FEDERACIJE [PDF]
   • POGOJENOST PRORAČUNA Z GOSPODARSKIMI GIBANJI [PDF]
   • NESTABILNOST IZVIRNIH PRIHODKOV [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 26 (28. 11. 1978) [SIstory]:
  • Predlog zakona o združevanju kmetov [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih [PDF]
  • Predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov [PDF]
  • Predlog zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane [PDF]
  • PREDLOG STALIŠČ, SKLEPOV IN PRIPOROČIL za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 4, št. 28 (19. 12. 1978) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
  • PRILOGA 2 [PDF]
  • PRILOGA 3 [PDF]
  • PRILOGA 4 [PDF]
  • PRILOGA 5 [PDF]