20. Seznam Poročevalcev iz leta 1994

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 1 (6. 1. 1994) [SIstory]:
  • REFERENDUM [PDF]:
   • Predlog zakona o referendumu za ustanovitev občin - EPA 404 - tretja obravnava [PDF]
  • AGRARNE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - EPA 237 - tretja obravnava [PDF]
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti - EPA 389 - druga obravnava [PDF]
  • USTAVNO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o ustavnem sodišču - EPA 267 - druga obravnava [PDF]
  • SODSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o sodiščih - EPA 269 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o sodniški službi - EPA 270 - druga obravnava [PDF]
  • UPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o upravi - EPA 293 - prva obravnava [PDF]
  • MINISTRSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o delovnem področju ministrstev - EPA 308 - prva obravnava [PDF]
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju 1994 in obrazložitev začasnega financiranja in začasno financiranje po namenih in uskladitev po ministrstvih [PDF]
   • Mednarodne primerjave javne porabe med Slovenijo in nekaterimi drugimi državami [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov - EPA 485 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih pred evropsko komisijo in sodiščem za človekove pravice - EPA 486 [PDF]
  • Sklep stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 2 (10. 1. 1994) [SIstory]:
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o visokem šolstvu - EPA 487 - hitri postopek [PDF]
  • VOJNI VETERANI [PDF]:
   • Predlog zakona o vojnih veteranih - EPA 477 - prva obravnava [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 478 - prva obravnava [PDF]
  • RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o računskem sodišču - EPA 480 - prva obravnava [PDF]
  • OBVEZNOSTI DRŽAVE [PDF]:
   • Predlog zakona o poravnavanju obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog - EPA 482 - prva obravnava [PDF]
  • PRANJE DENARJA [PDF]:
   • Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja - EPA 484 - prva obravnava [PDF]
  • AGENCIJE IN SKLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje - EPA 481- prva obravnava [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu - EPA 440 - prva obravnava [PDF]
  • SAZU [PDF]:
   • Predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti - EPA 483 - prva obravnava [PDF]
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o določanju plač poslovodnih delavcev v gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino - EPA 470 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko - EPA 479 [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 2, št. 1 (17. 1. 1994) [PDF]:
   • Poslovnik državnega sveta [PDF]
   • Predlog državnega sveta državnemu zboru za sprejem zakona [PDF]
   • Mnenja, ki so jih dala delovna telesa državnega sveta delovnim telesom državnega zbora o zadevah iz njihove pristojnosti [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 3 (18. 1. 1994) [SIstory]:
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 495 - hitri postopek [PDF]
  • VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah - EPA 494 - hitri postopek [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o visokem šolstvu - EPA 487 - hitri postopek [PDF]
  • NOTARIAT [PDF]:
   • Predlog zakona o notariatu - EPA 74 - tretja obravnava [PDF]
  • REFERENDUM IN LJUDSKA INICIATIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o referendumu in ljudski iniciativi - EPA 382 - druga obravnava [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prometnem davku - EPA 489 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu mednarodnih pogodb, sklenjenih v zvezi s splošnim sporazumom o carinah in trgovini (GATT), katerih članica je bila nekdanja SFRJ - EPA 490 [PDF]
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Uredba o uskladitvi dohodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1993 [PDF]
   • Poročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna od julija do oktobra 1993 [PDF]
   • Poročilo o izdanih poroštvih po 66. členu zakona o proračunu do konca oktobra 1993 [PDF]
   • Stališča Vlade Republike Slovenije do sprejetih predlogov zakonov in do sprejetih amandmajev k proračunskemu memorandumu za leto 1994 [PDF]
  • STATUTI [PDF]:
   • Statut Slovenskega instituta za revizijo - EPA 418 [PDF]
  • GOZDOVI [PDF]:
   • Program trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji [PDF]
  • NARODNOSTI [PDF]:
   • Informacija o dvojezičnem poslovanju na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji [PDF]
  • VOJNA ŠKODA [PDF]:
   • Poročilo o odprtih vprašanjih vojne škode [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 4 (27. 1. 1994) [SIstory]:
  • JAVNA GLASILA [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih glasilih - EPA 496 - druga obravnava [PDF]
  • RADIO IN TELEVIZIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o RTV Slovenija - EPA 253 - druga obravnava [PDF]
  • OBVEZNO ZAVAROVANJI [PDF]:
   • Predlog zakona o obveznih zavarovanjih v prometu - EPA 499 - prva obravnava [PDF]
  • NALEZLJIVE BOLEZNI [PDF]:
   • Predlog zakona o nalezljivih boleznih - EPA 498 - prva obravnava [PDF]
  • PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EPA 497 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško - EPA 504 [PDF]
   • Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 2, št. 2 (27. 1. 1994) [PDF]:
   • Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo ponovno odloča o zakonih [PDF]
   • Mnenja državnega sveta državnemu zboru o zadevah iz njegove pristojnosti [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 5 (3. 2. 1994) [SIstory]:
  • USTAVNO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o ustavnem sodišču - EPA 267 - tretja obravnava [PDF]
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 448 - tretja obravnava [PDF]
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o igrah na srečo - EPA 196 - druga obravnava [PDF]
  • LASTNINJENJE IGRALNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki prirejajo igre na srečo- EPA 500 - druga obravnava [PDF]
  • SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o samoupravnih narodnih skupnostih - EPA 365 - druga obravnava [PDF]
  • KULTURA [PDF]:
   • Predlog zakona o organiziranju na področju kulture - EPA 510 - prva obravnava [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 6 (17. 2. 1994) [SIstory]:
  • ELEMENTARNE NESREČE [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993 - EPA 520 - hitri postopek [PDF]
  • SODIŠČA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o rednih sodiščih - EPA 521 - hitri postopek [PDF]
  • LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 519 - hitri postopek [PDF]
  • REFERENDUM IN LJUDSKA INICIATIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o referendumu in ljudski iniciativi - EPA 382 - tretja obravnava [PDF]
  • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju - EPA 357 - tretja obravnava [PDF]
  • TEHNOLOŠKI RAZVOJNI SKLAD [PDF]:
   • Predlog zakona o Tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije - EPA 310 - tretja obravnava [PDF]
  • PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT [PDF]:
   • Predlog zakona o pravniškem državnem izpitu - EPA 217 - tretja obravnava [PDF]
  • SODNI REGISTER [PDF]:
   • Predlog zakona o sodnem registru - EPA 138 - tretja obravnava [PDF]
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o investicijah v zdravstvu v obdobju 1994-1999 - EPA 342 - druga obravnava [PDF]
  • INŠPEKCIJA DELA [PDF]:
   • Predlog zakona o inšpekciji dela - EPA 284 - druga obravnava [PDF]
  • FILMSKI SKLAD [PDF]:
   • Predlog zakona o filmskem skladu - EPA 114 - druga obravnava [PDF]
  • GOZDOVI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o gozdovih - EPA 522 - prva obravnava [PDF]
  • PRISPEVKI IN DAVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - EPA 523 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog spremembe poslovnika državnega zbora - EPA 528 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 7/1 (21. 2. 1994) [SIstory]:
  • Predlog zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 536 (nadaljevanje) [PDF]
  • Poročilo o delu Vlade Republike Slovenije v letu 1993 [PDF]
  • PRILOGA: Seznam zakonov sprejetih ali pripravljenih v letu 1993 [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 7 (21. 2. 1994) [SIstory]:
  • Predlog zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 536 [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora, letnik , posebna številka (21. 2. 1994) [SIstory]:
  • UVEDBA LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI [PDF]:
   • Strokovne podlage za opredelitev referendumskih območij [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 8 (22. 2. 1994) [SIstory]:
  • KAZENSKO PRAVO [PDF]:
   • Predlog kazenskega zakonika Republike Slovenije - EPA 290 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog uvodnega zakona h kazenskem zakoniku Republike Slovenije - EPA 541 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - EPA 537 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o kazenskem postopku - EPA 287 - druga obravnava [PDF]
  • TOŽILSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o državnem tožilstvu - EPA 416 - druga obravnava [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 9 (24. 2. 1994) [SIstory]:
  • LASTNINJENJE [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka - EPA 329 - hitri postopek [PDF]
   • Poročilo o izvajanju zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 527 [PDF]
  • lGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o začasnem državnem upravljanju pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo - EPA 540 - hitri postopek [PDF]
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organov in v organih lokalnih skupnosti - EPA 389 - tretja obravnava [PDF]
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 538 - prva obravnava [PDF]
  • POPRAVA KRIVIC [PDF]:
   • Predlog zakona o popravi krivic - EPA 532 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu večstranskih pogodb o zračnem prometu, katerih članica je bila nekdanja SFRJ - EPA 529 [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu nekaterih mednarodnih pogodb, katerih članica je bila nekdanja SFR Jugoslavija - EPA 530 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o spravi in arbitraži v okviru Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi s finančnim protokolom - EPA 531 [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Program izgradnje avtocest v letu 1994 - EPA 518 [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 10 (8. 3. 1994) [SIstory]:
  • ZASEBNO VAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja - EPA 417 - tretja obravnava [PDF]
  • DETEKTIVSKA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o detektivski dejavnosti - EPA 174 - tretja obravnava [PDF]
  • SODNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - EPA 332 - druga obravnava [PDF]
  • POLITIČNE STRANKE [PDF]:
   • Predlog zakona o političnih strankah - EPA 346 - prva obravnava [PDF]
  • VOJNI INVALIDI [PDF]:
   • Predlog zakona o vojnih invalidih - EPA 546 - prva obravnava [PDF]
  • POSLOVNI REGISTER [PDF]:
   • Predlog zakona o poslovnem registru Slovenije - EPA 547 - prva obravnava [PDF]
  • JAVNI DOLG [PDF]:
   • Javni dolg Republike Slovenije [PDF]
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Poročilo o izdanih poroštvih po 66. členu zakona o proračunu Republike Slovenije in izdatkih proračuna za leto 1993 [PDF]
   • Poročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v zadnjem trimesečju leta 1993 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 11 (15. 3. 1994) [SIstory]:
  • STANOVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - EPA 307 - tretja obravnava [PDF]
  • FILMSKI SKLAD [PDF]:
   • Predlog zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije - EPA 114 - tretja obravnava [PDF]
  • SODSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o sodiščih - EPA 269 - tretja obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o sodniški službi - EPA 270 - tretja obravnava [PDF]
  • SPECIALIZIRANA SODIŠČA [PDF]:
   • Predlog zakona o delovnih in socialnih sodiščih - EPA 76 - tretja obravnava [PDF]
  • VIDEO IN AUDIO DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in audio dejavnosti - EPA 181 - druga obravnava [PDF]
  • JAVNA NAROČILA [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih naročilih - EPA 351 - prva obravnava [PDF]
  • OBRT [PDF]:
   • Predlog obrtnega zakona - EPA 557 - prva obravnava [PDF]
  • POLITIČNE STRANKE [PDF]:
   • Predlog zakona o političnih strankah - EPA 346 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 552 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 553 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti - EPA 554 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 555 [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Šesto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 12 (21. 3. 1994) [SIstory]:
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o usklajevanju denarnih nadomestil za čas porodniškega dopusta, denarnih nadomestil za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30 dni, denarnih nadomestil za primer brezposelnosti, pokojnin in zajamčene plače - EPA 585 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o določitvi višine invalidskih prejemkov - EPA 586 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno zavarovanje - EPA 587 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog odloka o stopnji prispevka za porodniško varstvo - EPA 547 [PDF]
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 - EPA 342 - tretja obravnava [PDF]
  • JAVNA GLASILA [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih glasilih - EPA 496 - tretja obravnava [PDF]
  • RADIO IN TELEVIZIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o Radioteleviziji Slovenija - EPA 253 - tretja obravnava [PDF]
  • ORGANIZACIJA MINISTRSTEV [PDF]:
   • Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev - EPA 308 - druga obravnava [PDF]
  • UPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o upravi - EPA 293 - druga obravnava [PDF]
  • OBRAMBA [PDF]:
   • Predlog zakona o obrambi - EPA 334 - druga obravnava [PDF]
  • VARSTV0 PRED NESREČAMI [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - EPA 360 - druga obravnava [PDF]
  • ZAVAROVALNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o zavarovalnicah - EPA 415 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic - EPA 570 - druga obravnava [PDF]
  • ŠOLSKA INŠPEKCIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o šolski inšpekciji - EPA 577 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije s protokolom - EPA 571 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo - EPA 572 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstana - EPA 571 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 574 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti - EPA 575 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o ukinitvi vizumov - EPA 576 [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 13 (24. 3. 1994) [SIstory]:
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 573 - hitri postopek [PDF]
  • SAZU [PDF]:
   • Predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti - EPA 483 - druga obravnava [PDF]
  • PRIZNANJA IN NAGRADE [PDF]:
   • Predlog zakona o Bloudkovih priznanjih - EPA 235 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva - EPA 234 - druga obravnava [PDF]
  • VARSTVO RASTLIN [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - EPA 588 - prva obravnava [PDF]
  • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah - EPA 589 - prva obravnava [PDF]
  • LOVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o lovstvu - EPA 578 - prva obravnava [PDF]
  • VLADA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije - EPA 592 - prva obravnava [PDF]
  • FINANCE [PDF]:
   • Finančni transferji na ministrstvu za gospodarstvo v letu 1993 [PDF]
  • TURIZEM [PDF]:
   • Strategija razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za doseganje strateških ciljev na področju turizma - EPA 580 [PDF]
  • SVET ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]:
   • Poročilo o delu Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin za leto 1993 [PDF]
  • DRUŽBENI PRAVOBRANILCI SAMOUPRAVLJANJA [PDF]:
   • Poročilo družbenih pravobranilcev samoupravljanja v Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1993 [PDF]
  • Obrazložitev predloga zakona o obrambi (popravek) [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 14 (5. 4. 1994) [SIstory]:
  • KOLEKTIVNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog zakona o kolektivnih pogodbah - EPA 603 - prva obravnava [PDF]
  • DELOVNA RAZMERJA [PDF]:
   • Predlog zakona o inovacijah v delovnem razmerju - EPA 590 - prva obravnava [PDF]
  • BANKE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o Banki Slovenija - EPA 591 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško Federativno Republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Češko Republiko - EPA 602 [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Poročilo o pripravah na gradnjo avtocest v Sloveniji (za mesec september, oktober, november in december 1993) [PDF]
  • STANOVANJSKO GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Poročilo o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z zaključnim računom za leto 1993 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 15 (14. 4. 1994) [SIstory]:
  • USTAVNI ZAKON [PDF]:
   • Predlog ustavnega zakona o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije - EPA 616 [PDF]
  • ZEMLJIŠKA KNJIGA [PDF]:
   • Predlog zakona o zemljiški knjigi - EPA 333 - druga obravnava [PDF]
  • ZRAČNI PROMET [PDF]:
   • Predlog zakona o zračnem prometu - EPA 611 - prva obravnava [PDF]
  • PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o pravniškem državnem izpitu - EPA 614 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o Skladu za sodelovanje pri čezevropski železnici (TER) - EPA 605 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih železnic / A - EPA 606 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih železnic /B - EPA 607 [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo - EPA 612 [PDF]
  • STATUTI [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - EPA 613 [PDF]
  • BANKA SLOVENIJE [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1993 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 1993 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 16 (21. 4. 1994) [SIstory]:
  • KREDITI REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o najetju kredita Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo odseka hitre ceste Pesnica-Šentilj - EPA 617 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest - EPA 618 - hitri postopek [PDF]
  • SKLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo - EPA 622 - hitri postopek [PDF]
  • PRANJE DENARJA [PDF]:
   • Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja - EPA 484 - druga obravnava [PDF]
  • CARINE [PDF]:
   • Predlog carinskega zakona - EPA 621 - prva obravnava [PDF]
  • POKOJNlNSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 620 - prva obravnava [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Dopolnjen program dela družbe za avtoceste Republike Slovenije - DARS d.d. za leto 1994 [PDF]
   • Obrazložitev variant oziroma različnih možnih rešitev v osnutku lokacijskega načrta za odsek avtoceste Kronovo-Smednik-Krška vas in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin Novo mesto, Sevnica, Krško in Brežice. [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 17 (5. 5. 1994) [SIstory]:
  • LASTNINJENJE IGRALNIC IN LOTERIJE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja podjetij, ki prirejajo igre na srečo - EPA 625 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic - EPA 500 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije - EPA 626 - druga obravnava [PDF]
  • VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah - EPA 631 - hitri postopek [PDF]
  • SKUPNOST ŠTUDENTOV [PDF]:
   • Predlog zakona o skupnosti študentov - EPA 339 - tretja obravnava [PDF]
  • PLAČE POSLOVODNIH DELAVCEV [PDF]:
   • Predlog zakona o določanju plač poslovodnih delavcev v gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino - EPA 470 - druga in tretja obravnava [PDF]
  • RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o računskem sodišču - EPA 480 - druga obravnava [PDF]
  • AGENCIJE IN SKLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje - EPA 481 - druga obravnava [PDF]
  • DRUŠTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o društvih - EPA 629 - prva obravnava [PDF]
  • DRŽAVNI SVET [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu - EPA 627 - prva obravnava [PDF]
  • MESTO LJUBLJANA [PDF]:
   • Predlog zakona o Mestu Ljubljana - EPA 633 - prva obravnava [PDF]
  • POSLANCI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 632 - prva obravnava [PDF]
  • AGRARNE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - EPA 630 - prva obravnava [PDF]
  • KUPNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 636 - prva obravnava [PDF]
  • PROTIKORUPCIJSKA ZAKONODAJA [PDF]:
   • Temeljna vprašanja in družbena razmerja, ki jih je treba urediti s protikorupcijsko zakonodajo - EPA 634 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Poljsko - EPA 635 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
  • Pobude poslancev [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 18 (10. 5. 1994) [SIstory]:
  • GOSPODARSKE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o gospodarskih družbah - EPA 648 - hitri postopek [PDF]
  • LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 638 - hitri postopek [PDF]
  • NOTARIAT [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o notariatu - EPA 649 - hitri postopek [PDF]
  • KNJIŽNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljubljani - EPA 359 - druga obravnava [PDF]
  • JEDRSKA ELEKTRARNA KRŠKO [PDF]:
   • Predlog zakona o Skladu za dekomisijo Jedrske elektrarne Krško - EPA 447 - druga obravnava [PDF]
  • TRIGLAVSKI NARODNI PARK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Triglavskem narodnem parku - EPA 639 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribištvu - EPA 637 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o zaposlovanju - EPA 640 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o medsebojnem izvrševanju sodnih določb v kazenskih zadevah - EPA 641 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah - EPA 642 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju - EPA 643 [PDF]
  • Poročilo o delu SDK Republike Slovenije v letu 1993 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 19 (19. 5. 1994) [SIstory]:
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 - EPA 661 - hitri postopek [PDF]
  • TOBAK [PDF]:
   • Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - EPA 154 - tretja obravnava [PDF]
  • ODLIKOVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o odlikovanjih Republike Slovenije - EPA 306 - druga obravnava [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini - EPA 658 - prva obravnava [PDF]
  • STANOVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah stanovanjskega zakona - EPA 651 - prva obravnava [PDF]
  • PODZEMNE JAME [PDF]:
   • Predlog zakona o podzemnih jamah - EPA 650 - prva obravnava [PDF]
  • TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o filmski taksi - EPA 654 - prva obravnava [PDF]
  • BLAGOVNE REZERVE [PDF]:
   • Predlog zakona o blagovnih rezervah - EPA 606 - prva obravnava [PDF]
  • OSRKBA Z ENERGIJO [PDF]:
   • Predlog strategije učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo - EPA 659 - prva obravnava [PDF]
  • SDK [PDF]:
   • Poročilo o finančnem poslovanju SDK Republike Slovenije v letu 1993 [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Dopolnilo programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1994 - EPA 518 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 20 (20. 5. 1994) [SIstory]:
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko Republiko - EPA 652 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko - EPA 653 [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 21 (26. 5. 1994) [SIstory]:
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 - EPA 661 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o zajamčenih osebnih dohodkih - EPA 666 - hitri postopek [PDF]
  • DAVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo - EPA 663 - hitri postopek [PDF]
  • ZAKLJUČNI RAČUN O IZVRŠITVI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1991 - EPA 68 [PDF]
  • INŠPEKCIJA DELA [PDF]:
   • Predlog zakona o inšpekciji dela - EPA 284 - tretja obravnava [PDF]
  • SKUPNOST ŠTUDENTOV [PDF]:
   • Predlog zakona o skupnosti študentov - EPA 339 - tretja obravnava [PDF]
  • KULTURA [PDF]:
   • Predlog zakona o organiziranju in financiranju na področju kulture - EPA 510 - druga obravnava [PDF]
  • OBVEZNO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o obveznih zavarovanjih v prometu - EPA 499 - druga obravnava [PDF]
  • VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu topografije polvodniških vezij - EPA 131 - druga obravnava [PDF]
  • AVTORSKE IN SORODNE PRAVICE [PDF]:
   • Predlog zakona o avtorskih in sorodnih pravicah - EPA 673 - prva obravnava [PDF]
  • REGISTER PREBIVALSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o centralnem registru prebivalstva — EPA 669 — prva obravnava [PDF]
  • VINO IN DRUGI PROIZVODI IZ GROZDJA IN VINA [PDF]:
   • Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina - EPA 670 - prva obravnava [PDF]
  • VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor - EPA 664 - prva obravnava [PDF]
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o reviziji državljanstva Republike Slovenije - EPA 671 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške - EPA 668 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 667 [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji [PDF]
  • CESTNINA [PDF]:
   • Informacija o pobiranju cestnine na avtocestah v Sloveniji s prilogami: Problematika cestnine na slovenskih avtocestah, variantne oblike pobiranja cestnine (študija in njen povzetek) - EPA 662 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 22 (2. 6. 1994) [SIstory]:
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o reviziji državljanstva Republike Slovenije - EPA 671 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - EPA 672 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, in 11 - EPA 681 [PDF]
  • STATUTI [PDF]:
   • Statut Agencije za trg vrednostnih papirjev [PDF]
  • Iz dela delovnih teles državnega zbora [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 23 (7. 6. 1994) [SIstory]:
  • ZAPOSLOVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - EPA 686 - hitri postopek [PDF]
  • VOLILNA KAMPANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o volilni kampanji - EPA 347 - druga obravnava [PDF]
  • ŽELEZNIŠKI PROMET [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu - EPA 683 - prva obravnava [PDF]
  • GOSPODARSKE ZBORNICE [PDF]:
   • Izhodišča normativne ureditve sistema gospodarskih zbornic v Sloveniji s primerjalnim prikazom - EPA 682 [PDF]
  • JAVNO PRAVOBRANILSTVO [PDF]:
   • Poročilo o delu Javnega pravobranilstva Republike Slovenije in občinskih javnih pravobranilstev v Republiki Sloveniji za leto 1993 [PDF]
  • JAVNO TOŽILSTVO [PDF]:
   • Poročilo javnega tožilstva Republike Slovenije za leto 1993 [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Dopolnilo 2. programa dela družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1994 - dinamika potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo avtocestnega programa zahod - vzhod od 1994-1999. leta - EPA 518. [PDF]
   • Študija upravičenosti za izgradnjo avtoceste - odsek ŠENTJAKOB-MALENCE [PDF]
  • Predlog Vlade Republike Slovenije za začetek postopka in sprejem obvezne razlage 1.odstavka 72.člena zakona o denacionalizaciji [PDF]
  • Iz dela delovnih teles državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 24 (16. 6. 1994) [SIstory]:
  • DRŽAVNI SIMBOLI [PDF]:
   • Predlog zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi - EPA 335 - tretja obravnava [PDF]
  • NACIONALNI RAZISKOVALNI PROGRAM [PDF]:
   • Predlog zakona nacionalnega raziskovalnega programa - EPA 304 - druga obravnava [PDF]
  • Informacija o problematiki dodelitve prostorov bivše vojaške bolnice Mladika [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 25 (28. 6. 1994) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1992 - EPA 272 [PDF]
  • LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 638 - hitri postopek [PDF]
  • SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o samoupravnih narodnih skupnostih - EPA 365 - tretja obravnava [PDF]
  • MEROSLOVJE [PDF]:
   • Predlog zakona o meroslovju - EPA 266 - druga obravnava [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora - EPA 528 - prva obravnava [PDF]
  • CESTE [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih cestah — EPA 665 — prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pomembnejših progah mednarodnega kombiniranega transporta in pripadajočih napravah (AGTC) - EPA 698 [PDF]
  • KMETIJSTVO [PDF]:
   • Program nalog in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja slovenskega kmetijstva v obdobju 1994-1996 - EPA 173 [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 26 (7. 7. 1994) [SIstory]:
  • AGENCIJE IN SKLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o slovenskem odškodninskem skladu - EPA 685 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje - EPA 481 - tretja obravnava [PDF]
  • GOSPODARSKE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o gospodarskih družbah - EPA 710 - hitri postopek [PDF]
  • SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju - EPA 711 - hitri postopek [PDF]
  • SAZU [PDF]:
   • Predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti - EPA 483 - tretja obravnava [PDF]
  • RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o Računskem sodišču - EPA 480 - tretja obravnava [PDF]
  • POLITIČNE STRANKE [PDF]:
   • Predlog zakona o političnih strankah - EPA 346 - druga obravnava [PDF]
  • OBRT [PDF]:
   • Predlog obrtnega zakona - EPA 557 - druga obravnava [PDF]
  • STANDARDIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o standardizaciji - EPA 328 - druga obravnava [PDF]
  • POŠTNA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o poštni dejavnosti - EPA 703 - prva obravnava [PDF]
  • PETROL [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol zemeljski plin, d.o.o., Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina - EPA 712 [PDF]
  • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji fulbrightovega programa izmenjave - memoranduma o soglasju med vlado Republike Slovenije in vlado Združenih držav Amerike - EPA 715 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Avstrijo, Republiko Bolgarijo, Republiko Madžarsko, Republiko Poljsko, Slovaško republiko in Republiko Slovenijo o vzpostavitvi sodelovanja v vzgoji in izobraževanju v okviru srednjeevropskega programa o izmenjavi univerzitetnih študij (CEEPUS) - EPA 709 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji kreditne pogodbe (projekt slovenskih avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj - EPA 713 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Kraljevine Švedske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga in dodatnega protokola k sporazumu ter sporazuma o spremembah in dopolnitvah dodatnega protokola - EPA 716 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republiko Slovenije in vlado Kraljevine Belgije o zračnem prometu - EPA 714 [PDF]
   • Poročilo o pogajanjih z Republiko Hrvaško o statusnem in lastninskem preoblikovanju NEK [PDF]
  • POSLOVNIK DZ [PDF]:
   • Poročilo o enoletnem izvajanju poslovnika Državnega zbora - EPA 528 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 27 (21. 7. 1994) [SIstory]:
  • ŽELEZARNE [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn - EPA 743 - hitri postopek [PDF]
   • Poslovno poročilo Slovenskih železarn za 1. polletje leta 1994 [PDF]
  • PROMET [PDF]:
   • Predlog zakona o prevozih v cestnem prometu - EPA 248 - druga obravnava [PDF]
  • GOSTINSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o gostinstvu - EPA 717 - druga obravnava [PDF]
  • KULTURA [PDF]:
   • Osnove za oblikovanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za pripravo nacionalnega kulturnega programa z dodatnimi gradivi - EPA 704 [PDF]
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 400 [PDF]
  • OBRT [PDF]:
   • Seznam obrtnih dejavnosti - lista A in lista B - k predlogu obrtnega zakona [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • Iz dela delovnih teles državnega zbora [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 28 (26. 7. 1994) [SIstory]:
  • DRUŽBENI PLAN REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana R Slovenije - EPA 728 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu - EPA 725 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu - EPA 726 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj - EPA 731 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji protokola ter drugega, četrtega in petega protokola k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope - EPA 730 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za slovenski železniški projekt II - EPA 748 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji ustave mednarodne telekomunikacijske zveze, konvencijo mednarodne telekomunikacijske zveze in izbirnega protokola o obveznem reševanju sporov v zvezi z ustavo mednarodne telekomunikacijske zveze, konvencijo mednarodne telekomunikacijske zveze in izvršilnima pravilnikoma - EPA 729 [PDF]
  • ELEMENTARNE NESREČE [PDF]:
   • Informacija o posledicah neurja, ki je v mesecu juniju in začetku julija 1994 prizadelo Zasavje in nekatera druga območja v Sloveniji s predlogom ukrepov [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 29 (28. 7. 1994) [SIstory]:
  • FUNDACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o fundacijah - EPA 733 - prva obravnava [PDF]
  • POROŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije - EPA 745 - prva obravnava [PDF]
  • VARNOSTNO-OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o varnostno-obveščevalni dejavnosti - EPA 742 - prva obravnava [PDF]
  • PLEMENITE KOVINE [PDF]:
   • Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - EPA 740 - prva obravnava [PDF]
  • BANKA SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Banki Slovenija - EPA 591 - hitri postopek [PDF]
  • KAZENSKE SANKCIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - EPA 738 - hitri postopek [PDF]
  • VETERINARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o veterinarstvu - EPA 744 - prva obravnava [PDF]
  • VARSTVO OSEBNIH PODATKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov - EPA 727 - prva obravnava [PDF]
  • ZDRAVILA [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravilih - EPA 752 - prva obravnava [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 30 (2. 8. 1994) [SIstory]:
  • ZAVAROVALNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o zavarovalnicah - EPA 415 - tretja obravnava [PDF]
  • NEK [PDF]:
   • Predlog zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK - EPA 447 - tretja obravnava [PDF]
  • POSLANCI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 632 - druga obravnava [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 278 - druga obravnava [PDF]
  • REGIONALNI RAZVOJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spodbujanju regionalnega razvoja - EPA 741 - prva obravnava [PDF]
  • TOBAK [PDF]:
   • Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - EPA 753 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju - EPA 749 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o medsebojni trgovini in plačilih - EPA 750 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 31 (4. 8. 1994) [SIstory]:
  • KAZENSKO PRAVO [PDF]:
   • Predlog kazenskega zakonika Republike Slovenije - EPA 290 - tretja obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o kazenskem postopku - EPA 287 - tretja obravnava [PDF]
  • TOŽILSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o državnem tožilstvu - EPA 416 - tretja obravnava [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 32/1 (8. 9. 1994) [SIstory]:
  • PRORAČUN (nadaljevanje) [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1993 s sklepi - EPA 760 [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 32 (8. 9. 1994) [SIstory]:
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 771 - hitri postopek [PDF]
  • UPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o upravi - EPA 293 - tretja obravnava [PDF]
  • MINISTRSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev - EPA 308 - tretja obravnava [PDF]
  • VLADA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije - EPA 592 - druga obravnava [PDF]
  • POSLOVNI REGISTER [PDF]:
   • Predlog zakona o Poslovnem registru Slovenije - EPA 547 - druga obravnava [PDF]
  • INVALIDSKE ORGANIZACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o invalidskih organizacijah - EPA 706 - prva obravnava [PDF]
  • ZAŠČITA ŽIVALI [PDF]:
   • Predlog zakona o zaščiti živali - EPA 759 - prva obravnava [PDF]
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1993 s sklepi - EPA 760 [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 33 (14. 9. 1994) [SIstory]:
  • LASTNINJENJE [PDF]:
   • Predlog zakona o privatizaciji pravnih oseb, ki so družbeni kapital prenesle na Sklad republike Slovenije za razvoj - EPA 768 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka - EPA 329 - druga obravnava [PDF]
  • VARSTVO PRED NESREČAMI [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - EPA 360 - tretja uravnava [PDF]
  • OBRAMBA [PDF]:
   • Predlog zakona o obrambi - EPA 334 - druga obravnava [PDF]
  • POPRAVA KRIVIC [PDF]:
   • Predlog zakona o popravi krivic - EPA 532 - druga obravnava [PDF]
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o odpravi dvojnega državljanstva - EPA 773 - prva obravnava [PDF]
  • TRŽNA INŠPEKCIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o tržni inšpekciji - EPA 762 - prva obravnava [PDF]
  • REGIJSKI PARKI [PDF]:
   • Predlog zakona o Regijskem parku Škocjanske jame - EPA 764 - prva obravnava [PDF]
  • REČNA PLOVBA [PDF]:
   • Predlog zakona o plovbi po notranjih vodah - EPA 765 - prva obravnava [PDF]
  • AGENCIJE IN SKLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu - EPA 757 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje - EPA 758 - prva obravnava [PDF]
   • Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v letu 1993 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 34 (16. 9. 1994) [SIstory]:
  • VARSTVO RASTLIN [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - EPA 588 - druga obravnava [PDF]
  • ARHIVI [PDF]:
   • Predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih - EPA 761 - prva obravnava [PDF]
  • TELEKOMUNIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o telekomunikacijah - EPA 763 - prva obravnava [PDF]
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 769 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o odvzemu državljanstev Republike Slovenije, pridobljenih na osnovi 40. člena zakona o državljanstvu RS (Ur. l. RS, št. 1/91-1 in 30/91-1) [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Konvencija Mednarodne telekomunikacijske zveze z dodatkom [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 35 (19. 9. 1994) [SIstory]:
  • POMORSKO PRAVO [PDF]:
   • Predlog pomorskega zakonika Republike Slovenije - EPA 767 - prva obravnava [PDF]
  • Popravek 24. in 25. člena predloga zakona o obrambi - EPA 334 - druga obravnava [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 36 (22. 9. 1994) [SIstory]:
  • POLITIČNE STRANKE [PDF]:
   • Predlog zakona o političnih strankah - EPA 346 - tretja obravnava [PDF]
  • VODILNA KAMPANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o volilni kampanji - EPA 347 - tretja obravnava [PDF]
  • CARINE [PDF]:
   • Predlog carinskega zakona - EPA 621 - druga obravnava [PDF]
  • UPRAVNI SPORI [PDF]:
   • Predlog zakona o upravnem sporu - EPA 766 - prva obravnava [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 - EPA 785 - prva obravnava [PDF]
  • JEDRSKA VARNOST [PDF]:
   • Poročilo o jedrski varnosti v letu 1993 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 37 (29. 9. 1994) [SIstory]:
  • PRISPEVKI IN DAVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje - EPA 798 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog odloka o stopnji prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti - EPA 801 [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - EPA 523 - druga obravnava [PDF]
  • OBVEZNA ZAVAROVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o obveznih zavarovanjih v prometu - EPA 499 - tretja obravnava [PDF]
  • ŽELEZARNE [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn - EPA 743 druga - prva obravnava [PDF]
  • VOJAŠKA DOLŽNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - EPA 799 - prva obravnava [PDF]
  • VARSTVO ŽIVALI PRED MUČENJEM [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu živali pred mučenjem - EPA 784 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji prvega in drugega protokola k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja - EPA 800 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji dogovora o dopolnitvi sporazuma z dne 5. novembra 1992 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Nemčije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev - EPA 802 [PDF]
  • PRISTOJNOSTI OBČIN [PDF]:
   • Pregled pristojnosti sedanjih občin - EPA 293 [PDF]
  • CARINE [PDF]:
   • Dopolnitev priloge k predlogu carinskega zakona — EPA 621 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 38/1 (6. 10. 1994) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 873 (nadaljevanje) [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 38 (6. 10. 1994) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 1994 -EPA 873 [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 39 (11. 10. 1994) [SIstory]:
  • ELEMENTARNE NESREČE [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo in točo v juniju in juliju 1994 - EPA 870 - hitri postopek [PDF]
  • SANACIJA PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za pokrivanje izgub v Podjetju »Radeče papir« - EPA 812 - hitri postopek [PDF]
  • SLOVENSKE ŽELEZARNE [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn - EPA 743 - tretja obravnava [PDF]
  • PREVOZI V CESTNEM PROMETU [PDF]:
   • Predlog zakona o prevozih v cestnem prometu - EPA 248 tretja obravnava [PDF]
  • POMILOSTITEV [PDF]:
   • Predlog zakona o pomilostitvi - EPA 804 - prva obravnava [PDF]
  • ZAČASNO ZATOČIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o začasnem zatočišču - EPA 805 - prva obravnava [PDF]
  • URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije - EPA 869 - prva obravnava [PDF]
  • JAVNA VARNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o javni varnosti - EPA 871 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - EPA 806 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu in Memorandum k 5., 6., 7. in 8. členu sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu - EPA 807 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov - Haaškega akta in dopolnilnega akta iz Stockholma - EPA 814 [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Grčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo - EPA 813 [PDF]
  • STATUTI [PDF]:
   • Statut Agencije za trg vrednostnih papirjev EPA 678 [PDF]
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Poročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v prvem trimesečju leta 1994 [PDF]
   • Popravek predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1993 s sklepi [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 40 (20. 10. 1994) [SIstory]:
  • SANACIJA GOSPODARSTVA [PDF]:
   • Projekt sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994 in 1995 [PDF]
   • Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov prestrukturiranja dolgov - EPA 880 - prva obravnava [PDF]
   • POŠTA SLOVENIJE [PDF]:
    • Predlog zakona o pošti Slovenije - EPA 885 - hitri postopek [PDF]
  • USTANOVITEV OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij - EPA 875 - hitri postopek [PDF]
  • DRUŽBENI PRAVOBRANILEC [PDF]:
   • Predlog zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije - EPA 877 - hitri postopek [PDF]
  • NUK [PDF]:
   • Predlog zakona o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljubljani - EPA 874 - tretja obravnava [PDF]
  • ZBORNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah - EPA 589 - druga in tretja obravnava [PDF]
  • ZEMLJIŠKA KNJIGA [PDF]:
   • Predlog zakona o zemljiški knjigi - EPA 333 - druga obravnava [PDF]
  • JAVNA NAROČILA [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih naročilih - EPA 551 - druga obravnava [PDF]
  • PRISPEVKI IN DAVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - EPA 523 - druga obravnava [PDF]
  • POPRAVA KRIVIC [PDF]:
   • Predlog zakona o popravi krivic - EPA 532 - druga obravnava [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora - EPA 528 - druga obravnava [PDF]
  • NAGRADE IN PRIZNANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za kakovost »France Mlakar« - EPA 874 - prva obravnava [PDF]
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Popolnitev obrazložitve predloga zaključnega računa o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1991 in dopolnitev obrazložitve predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1992 [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 41 (27. 10. 1994) [SIstory]:
  • USTANOVITEV OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij - EPA 892 - hitri postopek [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 894 - hitri postopek [PDF]
  • DRUŽINSKI PREJEMKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih - EPA 895 - hitri postopek [PDF]
  • ODLIKOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o odlikovanjih Republike Slovenije - EPA 306 - tretja obravnava [PDF]
  • LASTNINJENJE [PDF]:
   • Predlog zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije - EPA 879 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona ratifikaciji sporazuma o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Državo Izrael - EPA 878 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o izročitvi, dodatnega protokola k Evropski konvenciji in drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi - EPA 886 [PDF]
  • ZADOLŽITVE [PDF]:
   • Poročilo o zadolževanju Republike Slovenije od 1.1. 1994 do 30. 6.1994 40 [PDF]
  • TURIZEM [PDF]:
   • Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji in programa aktivnosti in ukrepov za doseganje strateških ciljev na področju razvoja turizma - EPA 580 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 42 (8. 11. 1994) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog proračunskega memoranduma za leto 1995 - EPA 912 [PDF]
  • CARINSKA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o carinski službi - EPA 903 - hitri postopek [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 in 820/1993 - EPA 904 - hitri postopek [PDF]
  • VETERINARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o veterinarstvu - EPA 744 - druga obravnava [PDF]
  • VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu topografije polvodniških vezij - EPA 131 - druga obravnava [PDF]
  • DAVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o davčnem postopku EPA 897 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o davčni službi Republike Slovenije - EPA 898 - prva obravnava [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji - EPA 707 - prva obravnava [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 43/1 (9. 11. 1994) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - prva obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 43/2 (9. 11. 1994) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - prva obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 43/3 (9. 11. 1994) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - prva obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 43 (9. 11. 1994) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - prva obravnava [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 44 (17. 11. 1994) [SIstory]:
  • POLITIČNE STRANKE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o političnih strankah - EPA 893 - hitri postopek [PDF]
  • LOKALNE VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah - EPA 915 - hitri postopek [PDF]
  • KULTURA [PDF]:
   • Predlog zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - EPA 510 - tretja obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Pedlog zakona o ratifikaciji statuta srednje in vzhodnoevropske mreže za privatizacijo - EPA 907 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado češke Republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 908 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Eurokontrolove mednarodne konvencije o sodelovanju za varnost zračne plovbe - EPA 909 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji multilateralnega sporazuma o taksah na zračnih poteh - EPA 910 [PDF]
   • Predlog za priznanje Kneževine Andore ter za vzpostavitev diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kneževino Andoro - EPA 911 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji skupnega protokola o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konvencije - EPA 913 [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu - EPA 914 [PDF]
  • SKLADI [PDF]:
   • Poročilo o delovanju Slovenskega odškodninskega sklada [PDF]
  • UNlVERZI [PDF]:
   • Predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru - EPA 905 in EPA 906 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 45 (24. 11. 1994) [SIstory]:
  • OBRAMBA [PDF]:
   • Predlog zakona o obrambi - EPA 334 - tretja obravnava [PDF]
  • EVIDENCE [PDF]:
   • Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - EPA 319 - druga obravnava [PDF]
  • INDUSTRIJSKA LASTNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja - EPA 590 - druga obravnava [PDF]
  • ODPIS TERJATEV [PDF]:
   • Predlog zakona o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti - EPA 350 - druga obravnava [PDF]
  • POŠTNA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o poštni dejavnosti - EPA 931 - prva obravnava [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev - EPA 917 - prva obravnava [PDF]
  • STANOVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah stanovanjskega zakona - EPA 651 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - EPA 930 [PDF]
  • UREJANJE NASELIJ [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage četrte alinee drugega odstavka 45. a člena zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 71/93) - EPA 295 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 46 (30. 11. 1994) [SIstory]:
  • AVTORSKE IN SORODNE PRAVICE [PDF]:
   • Predlog zakona o avtorskih in sorodnih pravicah - EPA 673 - druga obravnava [PDF]
  • ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o šolski inšpekciji - EPA 577 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 937 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o vrtcih - EPA 936 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o osnovni šoli - EPA 934 - prva obravnava [PDF]
   • Podlog zakona o gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah - EPA 933 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju - EPA 935 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o izobraževanju odraslih - EPA 938 - prva obravnava [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora - EPA 528 - tretja obravnava [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 47/1 (1. 12. 1994) [SIstory]:
  • OBČINE [PDF]:
   • Predlog zakona o financiranju občin - EPA 940 - hitri postopek (nadaljevanje) [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 47 (1. 12. 1994) [SIstory]:
  • EKOLOŠKA SANACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije za najetje posojila za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj - EPA 924 - hitri postopek [PDF]
  • OBČINE [PDF]:
   • Predlog zakona o financiranju občin - EPA 940 - hitri postopek [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 48 (6. 12. 1994) [SIstory]:
  • DRUŽBENI PLAN REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije - EPA 728 PRVA OBRAVNAVA [PDF]
  • Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 49 (7. 12. 1994) [SIstory]:
  • RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o računskem sodišču - EPA 941 - hitri postopek [PDF]
  • SODSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o notariatu - EPA 949 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev - EPA 951 - hitri postopek [PDF]
  • CARINE [PDF]:
   • Predlog carinskega zakona - EPA 621 - tretja obravnava [PDF]
  • MEROSLOVJE [PDF]:
   • Predlog zakona o meroslovju - EPA 266 - tretja obravnava [PDF]
  • STANDARDIZACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o standardizaciji - EPA 328 - tretja obravnava [PDF]
  • GOSTINSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o gostinstvu - EPA 717 - tretja obravnava [PDF]
  • POROŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije - EPA 745 - druga obravnava [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 50 (15. 12. 1994) [SIstory]:
  • RUDARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica - EPA 947 - hitri postopek [PDF]
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o igrah na srečo - EPA 196 - tretja obravnava [PDF]
  • SKLADI REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti - EPA 946 - prva obravnava [PDF]
  • KMETIJSTVO [PDF]:
   • Poročilo o stanju kmetijstva v letu 1993 - EPA 929 [PDF]
  • MALO GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona o razvoju malega gospodarstva za obdobje 1993/1994 [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 20, št. 51 (23. 12. 1994) [SIstory]:
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1. 1. do 30. 9. 1994. [PDF]
   • Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1995 - EPA 921 [PDF]
   • Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 929 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]