24. Seznam Poročevalcev iz leta 1998

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 1 (7. 1. 1998) [SIstory]:
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND-A) - EPA 355 - II - hitri postopek [PDF]
  • VAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (ZZVO-B) - EPA 351 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-?) - EPA 350 - II - prva obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu 1996 [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 2 (9. 1. 1998) [SIstory]:
  • SOGLASJE RS ZA NAJETJE KREDITOV DARS [PDF]:
   • Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS D.D. za najetje kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Pesnica-Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina-Klanec in Višnja Gora-Bič (ZSDKAO) - EPA 357 - II - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVO RS ZA OBVEZNOSTI DARS IZ KREDITOV [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije DARS D.D. za obveznosti DARS D.D. iz kreditov, najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Pesnica-Slivnica, obvoznicaLendava, Kozina-Klanec in Višnja Gora-Bič (ZPDKAO) - EPA 358 - II - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVO RS ZA OBVEZNOSTI DARS IZ POGODBE [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS D.D. iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für VViederaufbau (ZPDKBK) - EPA 359 - II - hitri postopek [PDF]
  • USTAVNO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-A) - EPA 360 - II - hitri postopek [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - EPA 361 - II - hitri postopek [PDF]
  • PORAVNAVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV SLOVENSKIH ŽELEZNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana (ZPDPJPS-B) - EPA 362 - II - hitri postopek [PDF]
  • RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B) - EPA 363 - II - hitri postopek [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Popravek izračuna zagotovljene porabe občin in pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 1997 [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 3 (10. 1. 1998) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA [PDF]:
   • Obrazložitve proračuna po posameznih proračunskih uporabnikih in postavkah - EPA 346 - II - [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 3/1 (10. 1. 1998) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA [PDF]:
   • Obrazložitve proračuna po posameznih proračunskih uporabnikih in postavkah - EPA 346 - II - (nadaljevanje) [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 4 (16. 1. 1998) [SIstory]:
  • STRATEGIJA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Strategija Republike Slovenije za vključevanje v evropsko unijo - EPA 371 - II [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 5 (20. 1. 1998) [SIstory]:
  • NARAVNI REZERVAT [PDF]:
   • Predlog zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (ZNRŠZ) - EPA 370 - II - hitri postopek [PDF]
  • POVRAČILA STROŠKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-A) - EPA 369 - II - hitri postopek [PDF]
  • MINIMALNE PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU-A) - EPA 368 - II - hitri postopek [PDF]
  • IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-C) - EPA 367 - II - hitri postopek [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 6 (21. 1. 1998) [SIstory]:
  • POLICIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o policiji (ZPol) - EPA 871 - druga obravnava [PDF]
  • ŽELEZNIŠKI PROMET [PDF]:
   • Predlog zakona o železniškem prometu (ZZelP) - EPA 353 - II - prva obravnava [PDF]
  • ŽELEZNIŠKI PROMET [PDF]:
   • Predlog zakona o železniškem prometu (ZZelP-?) - EPA 354 - II - prva obravnava [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o prometni politiki Slovenije (RePPS) - EPA 365 - II - [PDF]
  • SKLEPI [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 7 (22. 1. 1998) [SIstory]:
  • POROČILI O JAMSTVIH [PDF]:
   • Poročilo o jamstvih Republike Slovenije na dan 31.3.1997 [PDF]
   • Poročilo o jamstvih Republike Slovenije na dan 30.6.1997 [PDF]
  • POROČILI O DOLGU [PDF]:
   • Poročilo o dolgu Republike Slovenije na dan 31.3.1997 [PDF]
   • Poročilo o dolgu Republike Slovenije na dan 30.6.1997 [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 8 (23. 1. 1998) [SIstory]:
  • PRILOGA K PRORAČUNU 1998 [PDF]:
   • Investicijske namere proračunskih uporabnikov - EPA 346 - II - [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 8/1 (23. 1. 1998) [SIstory]:
  • PRILOGA K PRORAČUNU 1998 [PDF]:
   • Investicijske namere proračunskih uporabnikov - EPA 346 - II - (nadaljevanje) [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 9 (27. 1. 1998) [SIstory]:
  • POROŠTVA RS [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (ZPRSFI) - EPA 378 - II - hitri postopek [PDF]
  • ŽELEZNIŠKI PROMET [PDF]:
   • Predlog zakona o železniškem prometu (ZZelP-?) - EPA 364 - II - hitri postopek [PDF]
  • PRAVICE BIVŠIH VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV [PDF]:
   • Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ) - EPA 1272 - tretja obravnava [PDF]
  • GIMNAZIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o gimnazijah (ZGim-A) - EPA 373 - II - prva obravnava [PDF]
  • LETALSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o letalstvu (ZLet) - EPA 372 - II - prva obravnava [PDF]
  • DODATNA SKLEPA [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 10 (28. 1. 1998) [SIstory]:
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prometnem davku (ZPVSPD) - EPA 386 - II - hitri postopek [PDF]
  • PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPVSPV) - EPA 385 - II - hitri postopek [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - EPA 375 - II - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - EPA 376 - II - prva obravnava [PDF]
  • SODNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G) - EPA 366 - II - hitri postopek [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-B) - EPA 1644 - tretja obravnava [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-H) - EPA 325 - II - hitri postopek [PDF]
  • REDAKCIJSKI POPRAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-I) - EPA 324 - II - hitri postopek [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 11 (28. 1. 1998) [SIstory]:
  • ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU [PDF]:
   • Predlog zakona o pravdnem postopku (ZPP) - EPA 1256 - druga obravnava [PDF]
  • ZADRUGE IN ZADRUŽNO PREMOŽENJE [PDF]:
   • Poročilo o lastninjenju podjetij po 57. členu zakona [PDF]
  • STANOVANJSKI SKLAD [PDF]:
   • Poročilo nadzornega odbora Stanovanjskega sklada RS za leto 1996 [PDF]
  • OBČINE [PDF]:
   • Mnenje Vlade RS o predlogih za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij [PDF]
  • SLOVENSKA MANJŠINA [PDF]:
   • Informacija o realizaciji sklepov 6. seje Državnega zbora [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 12 (2. 2. 1998) [SIstory]:
  • VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) - EPA 387 - II - prva obravnava [PDF]
  • PREMOŽENJSKA BILANCA [PDF]:
   • Premoženjska bilanca Republike Slovenije in občin na dan 31/12-1996 [PDF]
  • RUDNIK URANA ŽIROVSKI VRH [PDF]:
   • Operativni plan aktivnosti za izvedbo programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 13 (3. 2. 1998) [SIstory]:
  • POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DARS [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju programa dela DARS, d.d., za leto 1996 [PDF]
  • POROČILA DARS [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju del DARS, d.d., v obdobju januar-marec 1997 [PDF]
   • Poročilo o izvajanju programa dela DARS, d.d., v obdobju januar-junij 1997 [PDF]
   • Poročilo o izvajanju programa dela DARS, d.d., v obdobju januar-september 1997 [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 14 (4. 2. 1998) [SIstory]:
  • NAMENSKA SREDSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev cest določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZNSGC) - EPA 394 - II - hitri postopek [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA-A) - EPA 393 - II - hitri postopek [PDF]
  • POROČILA O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI PORABI [PDF]:
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1 /1 -1996 do 31 /12-1996 [PDF]
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1 /1 -1997 do 31 /3-1997 [PDF]
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1/1 -1997 do 30/6-1997 [PDF]
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1/1 -1997 do 30/9-1997 [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 15 (11. 2. 1998) [SIstory]:
  • RUDARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o rudarstvu (ZRud) - EPA 391 - II - prva obravnava [PDF]
  • VARNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (ZUDVPV-?) - EPA 392 - II - prva obravnava [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja železniške infrastrukture (NPRSZI-A) - EPA 377 - II - [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 16 (13. 2. 1998) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o dopolnitvi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ukinitvi vizumov (BHRDSUV) - EPA 395 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Švicarsko konfederacijo, ki jo zastopa Zvezni urad za begunce, Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern in Republiko Avstrijo, ki jo zastopa Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, Sekcija III, Herrengasse 7, A-1040 Dunaj, o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju in Sporazuma med Švicarsko konfederacijo, Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko o spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju, podpisane na Dunaju 1. junija 1993 (MMCRMP) - EPA 396 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu (BPOPPP) - EPA 397 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem prometu (BCZRZP) - EPA 398 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave (Konvencija o varstvu reke Donave) (MVTURD) - EPA 399 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o čezmejni televiziji (MEKCT) - EPA 401 - II - [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 17 (15. 2. 1998) [SIstory]:
  • VARSTVO ŽIVALI [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu živali pred mučenjem (ZVZPM) - EPA 410 - II - hitri postopek [PDF]
  • PLAN AVTOCEST [PDF]:
   • Predlog letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 - EPA 402 - II - hitri postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji dodatnega protokola k sporazumu med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa (MSEgSP) - EPA 400 - II - [PDF]
  • LETNI PROGRAM [PDF]:
   • Letni program dela DARS d.d. za leto 1998 - EPA 403 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva za finance v obdobju april -september 1997 [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 18 (2. 3. 1998) [SIstory]:
  • PARLAMENTARNA PREISKAVA [PDF]:
   • Parlamentarna preiskava o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine - EPA 414 - II - [PDF]
  • POROŠTVO ZA NAJETJE KREDITA DARS [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/ll (ZPDKAEB) - EPA 413 - II - hitri postopek [PDF]
  • SOGLASJE ZA NAJETJE KREDITA DARS [PDF]:
   • Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za gradnjo avtocestnega odseka Blagovica - Šentjakob (ZSDKAEIB) - EPA 412 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZAKLJUČEK LASTNINJENJA [PDF]:
   • Predlog zakona o zakjučku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - EPA 176 - II - tretja obravnava v okviru hitrega postopka [PDF]
  • VOJNA GROBIŠČA [PDF]:
   • Predlog zakona o vojnih grobiščih (ZVG) - EPA 415 - II - prva obravnava [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Obrazložitev proučitve variant poteka avtoceste na odseku Maribor - Lenart [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • POROČILO K [PDF]:
    • Obravnavi Ključnih ugotovitev iz revizijskih poročil sektorja 2 Računskega sodišča RS v obdobju od 1.1.1995 -1.11.1997, ki pokriva področje Ministrstva za notranje zadeve [PDF]
    • Obravnavi Ključnih ugotovitev iz revizijskih poročil sektorja 2 Računskega sodišča RS v obdobju od 1.1.1995 -1.11.1997, ki pokriva področje Ministrstva za obrambo [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPZVZ) - EPA 1272 - tretja obravnava [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 19 (9. 3. 1998) [SIstory]:
  • SODNIŠKA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sodniški službi (ZSS-B) - EPA 224 - II - tretja obravnava [PDF]
  • KEMIČNO OROŽJE [PDF]:
   • Predlog zakona o kemičnem orožju (ZKO) - EPA 416 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malezije o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj (BMAZP) - EPA 419 - II - [PDF]
  • OPREDELITEV IN POROČILO [PDF]:
   • Opredelitev Ministrstva za promet in zveze do poslanske pobude poslanca g. Janeza Mežana [PDF]
   • Poročilo o izvedenih delih v letu 1997 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Družbenega pravobranilca RS o stanju, pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1997 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Besedila Predloga zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - EPA 176 - II - tretja obravnava v okviru hitrega postopka [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 20 (17. 3. 1998) [SIstory]:
  • ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV V KULTURI [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK) - EPA 1388 - tretja obravnava [PDF]
  • VLADA RS [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-C) - EPA 420 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predloga zakona o ratifikaciji Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (MPCVO) - EPA 421 - II - [PDF]
  • NACIONALNA STRATEGIJA [PDF]:
   • Nacionalna strategija Republike Slovenije za vstop v Nato s prilogami - EPA 422 - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o dolgu Republike Slovenije na dan 30.9.1997 [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 6, št. 1 (17. 3. 1998) [PDF]:
   • Konstituiranje in organizacija Državnega sveta Republike Slovenije [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakonov še enkrat odloča [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavnih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Greditev savskih elektrarn - poceni in čista energija ter možnost za oživitev slovenske strojegradnje - posvet [PDF]
   • Politika varovanja podnebja in strategije za omejevanje toplogrednih plinov v Nemčiji - predavanje [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 21 (20. 3. 1998) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA RS LA LET0 1998 [PDF]:
   • MNENJE VLADE RS NA AMANDMAJE POSLANCEV K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 1998 [PDF]
   • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 1998 - EPA 346 - II - [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 21/1 (20. 3. 1998) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA RS ZA LETO 1998 [PDF]:
   • TABELARNI DODATEK - EPA 346 - II - (nadaljevanje) [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 21/2 (20. 3. 1998) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA RS LA LETO 1998 [PDF]:
   • TABELARNI DODATEK - EPA 346 - II - (nadaljevanje in konec) [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 22 (31. 3. 1998) [SIstory]:
  • CARINSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-B) - EPA 423 - II - prva obravnava [PDF]
  • GOSPODARSKE ZBORNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ) - EPA 427 - II - prva obravnava [PDF]
  • PROGRAM VLADE RS [PDF]:
   • Delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 1998 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Sveta za radiodifuzijo RS v letu 1997 in naloge Sveta v prihodnjem obdobju [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 23 (7. 4. 1998) [SIstory]:
  • IZVRŠEVANJE PRORAČUNA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS-B) - EPA 441 - II - hitri postopek [PDF]
  • GRADITEV ŽELEZNIŠKIH PROG [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo železniške proge na smeri Puconci - Hodoš - državna meja in dograditvijo drugega tira železniške proge Koper - Divača (ZGPHKD-A) - EPA 439 - II - hitri postopek [PDF]
  • LOKALNE VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-D) - EPA 430 - II - hitri postopek [PDF]
  • POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-A) - EPA 437 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • GIMNAZIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gimnazijah (ZGim-?) - EPA 436 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • OSNOVNA ŠOLA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-?) - EPA 435 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • LEKARNIŠKA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog dopolnitve zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-A) - EPA 433 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B) - EPA 363 - II - druga obravnava [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o zunanji politiki Republike Slovenije (ReZPRS) - EPA 1167 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (BGBNSNJ) - EPA 442 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske s protokolom (BNLPMZN) - EPA 434 - [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 24 (8. 4. 1998) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Vmesno in zaključno poročilo ter poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za volitve predsednika Republike za kandidata Milana Kučana [PDF]
  • DAVČNA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-C) - EPA 444 - II - hitri postopek [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o prometnem davku (ZPD-F) - EPA 440 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PROGRAM ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE [PDF]:
   • Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije (acquis communautaire) [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo o obravnavi morebitnih nepravilnosti pri delu člana računskega sodišča [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 25 (14. 4. 1998) [SIstory]:
  • PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-A) - EPA 449 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • POLICIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o policiji (ZPol) - EPA 871 - tretja obravnava [PDF]
  • POSLOVNIK DZ [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-?) - EPA 445 - II - prva obravnava [PDF]
  • IZDELKI IZ PLEMENITIH KOVIN [PDF]:
   • Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPlek ) - EPA 443 - II - prva obravnava [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 2. odstavka 3. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ORZPPSL3) - EPA 438 - II - [PDF]
  • POSLOVNI POROČILI [PDF]:
   • Poslovno poročilo Sklada Republike Slovenije za razvoj [PDF]
   • Poslovno poročilo Tehnološkega razvojnega sklada za obdobje od 1.1.1997 do 14.7.1997 [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 26 (16. 4. 1998) [SIstory]:
  • POKRAJINE [PDF]:
   • Predlog zakona o pokrajinah s tezami za normativno ureditev (ZPok) - EPA 450 - II - predhodna obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Komisije in Oddelka za peticije Državnega zbora Republike Slovenije za leto 1997 [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 27 (21. 4. 1998) [SIstory]:
  • ZAGOTOVITEV SREDSTEV 1997 [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (ZZS097) - EPA 460 - II - hitri postopek [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-?) - EPA 453 - II - hitri postopek [PDF]
  • SREDSTVA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBRAMBNIH SIL [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (ZZSR-A) - EPA 459 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • POPRAVA KRIVIC [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o popravi krivic (ZPKri-A) - EPA 458 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PREVOZI V CESTNEM PROMETU [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-B) - EPA 455 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti z Zaključnim protokolom k sporazumu z dne 24. septembra 1997 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti in Dogovora o izvajanju sporazuma z dne 24. septembra 1997 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnost [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Popravek k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju - odprava napak v besedilu Priloge A (Seznam naselij na obmejnem območju v Republiki Sloveniji) k navedenemu sporazumu (BHROPS) - EPA 283 - II [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 45.A. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ORZUN45A) - EPA 456 - II - [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo o obravnavi in sprejetju razlage prvega odstavka 176. člena poslovnika [PDF]
   • Poročilo o obravnavi in sprejetju razlage prvega odstavka 226. člena poslovnika [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 28 (24. 4. 1998) [SIstory]:
  • ODPIS ODLOŽENIH DAVKOV IN PRISPEVKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o odpisu odloženih davkov in prispevkov (ZOODP) - EPA 451 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE IN ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-D) - EPA 272 - II - druga obravnava [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM [PDF]:
   • Amandmaji k predlogu Nacionalnega programa zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2000 [PDF]
   • Obrazložitev besedila "Nacionalni program zdravstvenega varstva RS - zdravje za vse do leta 2000" - EPA 236 - II - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom (BDKMCP-A) - EPA 466 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb s protokolom (BFRPZN) - EPA 465 - II - [PDF]
  • BANKA SLOVENIJE [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1997 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 1997 (računovodski izkazi), ki je sestavni del letnega poročila [PDF]
   • Osnutek Odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1997 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki [PDF]
   • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1998 [PDF]
   • Osnutek Odloka o potrditvi finančenga načrta Banke Slovenije za leto 1998 79 - EPA 454 - II - [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]:
   • Popravki k Predlogu akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (BGBNSNJ) - EPA 442 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Švicarsko konfederacijo, ki jo zastopa Zvezni urad za begunce, Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern in Republiko Avstrijo, ki jo zastopa Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, Sekcija III, Herengasse 7, A-1040 Dunaj, o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju in Sporazuma med Švicarsko konfederacijo, Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko o spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju- EPA 396 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa - EPA 400 - II - [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 29 (29. 4. 1998) [SIstory]:
  • CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP) - EPA 669 - II - tretja obravnava [PDF]
  • STROKOVNI IN ZNANSTVENI NASLOVI [PDF]:
   • Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN) - EPA 1365 - tretja obravnava [PDF]
  • IZVRŠBA IN ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) - EPA 1353 - tretja obravnava [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 30 (8. 5. 1998) [SIstory]:
  • POROŠTVO RS [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v smeri Puconci-Hodoš-državna meja (ZPSZPH) - EPA 475 - II - hitri postopek [PDF]
  • TROŠARINE [PDF]:
   • Predlog zakona o trošarinah (ZTro) - EPA 1555 - druga obravnava [PDF]
  • DAVEK NA DODANO VREDNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) - EPA 1554 - druga obravnava [PDF]
  • GEODETSKA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predloga zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD) - EPA 467 - II - prva obravnava [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Popravek 10. člena predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu- EPA 449 - II - skrajšani postopek [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 31 (13. 5. 1998) [SIstory]:
  • LOKALNE VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-D) - EPA 430 - II - hitri postopek [PDF]
  • GOSPODARSKE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah (ZGD-D) - EPA 473 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o ponovnem sprejemu oseb (BLAPSO) - EPA 477 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o vzajemni odpravi vizumov (BLAOV) - EPA 476 - II - [PDF]
  • POPRAVKA [PDF]:
   • Popravka k predlogu akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (BGBNSNJ) - EPA 442 - II - [PDF]
  • ODLOK [PDF]:
   • Odlok o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije (OdNPBS) - EPA 479 - II - [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • 8. redne seje in 21. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 6, št. 2 (13. 5. 1998) [PDF]:
   • Konstituiranje in organizacija Državnega sveta Republike Slovenije [PDF]
   • Zahteva državnega sveta za parlamentarno preiskavo [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Siva ekonomija tudi pri oddajanju stanovanj - posvet [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 32 (16. 5. 1998) [SIstory]:
  • PARLAMENTARNA PREISKAVA [PDF]:
   • Akt o odreditvi parlamentarne preiskave o okoliščinah in posledicah vohunske afere, v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki so ju v januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni organi te države, o odgovornosti nosilcev javnih funkcij za to afero ter o morebitni potrebi, da Državni zbor sprejme tudi druge odločitve iz [PDF]
  • ODPRAVA POSLEDIC POTRESA 1998 [PDF]:
   • Predlog zakona o oprostitvi davčnih in carinskih dajatev od sredstev namenjenih odpravi posledic potresa aprila 1998 (ZODCD98) - EPA 478 - II - hitri postopek [PDF]
  • EKONOMSKE CONE [PDF]:
   • Predlog zakona o ekonomskih conah (ZEC) - EPA 1187 - tretja obravnava [PDF]
  • OBVEZNI RAZLAGI [PDF]:
   • Predlog Državnega sveta za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ORZPP160) - EPA 480 - II - [PDF]
   • Predlog Državnega sveta za sprejem obvezne razlage 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ORZPPS51) - EPA 474 - II - [PDF]
  • PRAVILA [PDF]:
   • Pravila Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 482 - II - [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo o obravnavi poročila Računskega sodišča Republike Slovenije o revizijah skladov [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1997 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 33 (22. 5. 1998) [SIstory]:
  • POPOTRESNA OBNOVA POSOČJA [PDF]:
   • Predlog zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOSRP) - EPA 492 - II - hitri postopek [PDF]
  • ČLANSTVO RS V MEDNARODNEM DENARNEM SKLADU [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS) - EPA 486 - II - hitri postopek [PDF]
  • DAVČNI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davčnem postopku (ZDavP-B) - EPA 481 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-B) - EPA 277 - II - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o zračnem prometu (BTUZP) - EPA 488 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini (BPHZTS) - EPA 485 - II - [PDF]
  • OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 127. člena zakona o igrah na srečo (ORZIS127) EPA 490 - II - [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 124. člena zakona o igrah na srečo (ORZIS124) EPA 489 - II - [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 46. člena zakona o igrah na srečo (ORZIS46) EPA 487 - II - [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Popravek predloga zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev - EPA 1272 - tretja obravnava [PDF]
  • POSLANSKI POBUDI [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 34 (28. 5. 1998) [SIstory]:
  • POSPEŠEVANJE TURIZMA [PDF]:
   • Predlog zakona o pospeševanju turizma (ZPT) - EPA 1471 - tretja obravnava [PDF]
  • KEMIKALIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o kemikalijah (ZKem) - EPA 250 - II - druga obravnava [PDF]
  • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ) - EPA 235 - II - druga obravnava [PDF]
  • SOVA [PDF]:
   • Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-vamostni agenciji (ZSOVA) - EPA 491 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom (BMKPSO) - EPA 495 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav o odpravi vizumov za imetnike navadnih potnih listov (BMEOV) - EPA 494 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Sklada Republike Slovenije za sukcesijo v letu 1997 [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 35 (30. 5. 1998) [SIstory]:
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 46. člena zakona o igrah na srečo (ORZIS46A) - EPA 493 - II - [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o dolgu Republike Slovenije na dan 31.12.1997 [PDF]
   • Poročilo o dolgu Republike Slovenije za leto 1997 [PDF]
   • Poročilo jamstvih Republike Slovenije na dan 30.09.1997 [PDF]
  • DODATNO POJASNILO [PDF]:
   • K predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske s protokolom - EPA 434 - II - [PDF]
  • SKLEP DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • 22. izredne seje Državnega zbora [PDF]
  • REALIZACIJA SKLEPOV DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sprejetih ob razpravi o odgovoru Vlade RS na poslansko vprašanje [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 36 (3. 6. 1998) [SIstory]:
  • DOKONČNO POROČILO [PDF]:
   • Dokončno poročilo računskega sodišča o reviziji financiranja volilne kampanje za volitve predsednika republike za kandidate: dr. Jožefa Bernika, dr. Bogomirja Kovača, Toneta Peršaka in Marjana Poljšaka [PDF]
  • PARLAMENTARNA PREISKAVA [PDF]:
   • Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču - EPA 496 - II - [PDF]
  • ODPIS TERJATEV [PDF]:
   • Predlog zakona o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih povračil za obremenjevanje vode (ZOPOV) - EPA 498 - II - prva obravnava [PDF]
  • EVIDENCE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o evidencah na področju zdravstvenega zavarovanja (ZEPZZ) - EPA 497 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu (BPOPPP) - EPA 505 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel (MSPT) - EPA 504 - II - [PDF]
  • PREDLOG [PDF]:
   • Predlog interpretativne deklaracije Državnega zbora Republike Slovenije k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (DeBHROPS) - EPA 503 - II - [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 37 (8. 6. 1998) [SIstory]:
  • VARNOST CESTNEGA PROMETA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-A) - EPA 506 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PRESADITEV DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA [PDF]:
   • Predlog zakona o presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPDCTZ) - EPA 484 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (MKVSVPZ) - EPA 508 - II - [PDF]
  • PROGRAM PRIVATIZACIJE SLOVENSKIH ŽELEZARN [PDF]:
   • Program privatizacije Slovenskih železarn d.d. in posameznih družb v poslovnem sistemu [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 38 (11. 6. 1998) [SIstory]:
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije (RelPRS) - EPA 507 - II - [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 39 (16. 6. 1998) [SIstory]:
  • POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]:
   • Tretje redno poročilo varuha človekovih pravic - EPA 512 - 11 - [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 40 (18. 6. 1998) [SIstory]:
  • NADOMESTITEV INDEKSA CEN [PDF]:
   • Predlog zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (ZNIDC) - EPA 509 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • USTAVNO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-A) - EPA 510 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PRAVILA [PDF]:
   • Pravila Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 511 - II - [PDF]
   • Pravila Fundacije športnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 482 - II - [PDF]
  • SKLEP [PDF]:
   • Vlade Republike Slovenije o sodelovanju enote vojaške policije Slovenske vojske v mirovni operaciji "Joint Forge" (Kovačnica miru) - EPA 513 - II - [PDF]
  • POSLANSKI POBUDI [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 6, št. 3 (18. 6. 1998) [PDF]:
   • Predlog državnega sveta za sprejem zakona [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Sprememba zakonodaje o lokalni samoupravi - posvet [PDF]
   • Delovanje nevladnih organizacij socialnega skrbstva v luči evropskih integracijskih procesov - predavanje [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 41 (24. 6. 1998) [SIstory]:
  • JAVNA GLASILA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih glasilih (ZJG-A) - EPA 514 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • NADOMESTITEV INDEKSA CEN [PDF]:
   • Predlog zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (besedila členov, ki se spreminjajo) (ZNIDC) - EPA 509 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ZAGOTOVITEV NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADITEV CEST [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC) - EPA 785 - tretja obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva za finance v obdobju oktober - december 1997 [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo k Obravnavi poročil o delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva za finance v letu 1997 [PDF]
  • POSLANSKA POBUDA [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 42 (3. 7. 1998) [SIstory]:
  • NAJETJE KREDITA ZA PRENOVO MAGISTRALNIH CEST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest (ZNKEB-A) - EPA 519 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-D) - EPA 521 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J) - EPA 345 - II - druga obravnava [PDF]
  • GORSKI VODNIKI [PDF]:
   • Predlog zakona o gorskih vodnikih (ZGV) - EPA 518 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju (BPUKZP) - EPA 524 - II - [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 1. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (ORZUDVG1) - EPA 523 - II - [PDF]
  • AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]:
   • Letni obračun Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1997 [PDF]
   • Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1997 [PDF]
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1997 [PDF]
   • Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1998 - EPA 517 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Nadzornega odbora sklada o delu Ekološko razvojnega sklada RS, d.d., Ljubljana za čas od oktobra 1996 do konca marca 1998 [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 6, št. 4 (3. 7. 1998) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Zakonodaja Evropske skupnosti in delovanja Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti - posvet [PDF]
   • Integracija in naloge slovenskega gospodarstva v procesu vključevanja Slovenije v Evropsko unijo - posvet [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 43 (4. 7. 1998) [SIstory]:
  • PROJEKT INVESTIRANJA V ŠOLSKI PROSTOR IN OPREMO [PDF]:
   • Predlog zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj za izvedbo projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO) - EPA 528 - II - hitri postopek [PDF]
  • USTANOVITEV OBČIN TER DOLOČITEV NJIHOVIH OBMOČIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-A) - EPA 520 - II - skrajšani postopek, z amandmaji z dne 2.7.1998 [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 44 (10. 7. 1998) [SIstory]:
  • DOKONČNO POROČILO [PDF]:
   • Dokončno poročilo Računskega sodišča o reviziji financiranja volilne kampanje za volitve predsednika republike za kandidata - JANEZA PODOBNIKA, dr. med. [PDF]
  • UPRAVNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o upravnih taksah (ZUT) - EPA 1473 - tretja obravnava [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE IN ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-D) - EPA 272 - II - tretja obravnava [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D) - EPA 252 - II - druga obravnava [PDF]
  • VERSKE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o verskih skupnostih - EPA 522 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitjav zvezi z uporabo biologije in medicine (Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino) in Dodatnega protokola o prepovedi kloniranja človeških bitij h Konvenciji o varstvu človekovih pravicin dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Računskega sodišča za leto 1997 [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Popravek poročila k Obravnavi poročil o delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva za finance v letu 1997 [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 45 (14. 7. 1998) [SIstory]:
  • DOKOČNO POROČILO [PDF]:
   • Dokončno poročilo Računskega sodišča o reviziji financiranja volilne kampanje za volitve predsednika republike za kandidata - FRANCA MIKLAVČIČA [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV UPRAVNIH TAKS [PDF]:
   • Obrazložitev predloga zakona o upravnih taksah (ZUT) - EPA 1473 - tretja obravnava [PDF]
  • PRAVILNIK [PDF]:
   • Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije (OdPSFS) - EPA 527 - II [PDF]
  • DOPOLNITEV PRAVIL FIHO [PDF]:
   • Dopolnitev Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 511 - II - [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Prečiščeno besedilo poslovnika Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja Podjetij - EPA 3 - II - [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o stanju dolgov z jamstvom Republike Slovenije na dan 31.12.1997 [PDF]
   • Poročilo o stanju dolgov z jamstvom Republike Slovenije za leto 1997 [PDF]
  • REDAKCIJSKA POPRAVKA [PDF]:
   • Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti z Zaključnim protokolom k sporazumu z dne 24/9-1997 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti in Dogovora o izvajanju sporazuma z dne 24. septembra 1997 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti [PDF]
   • Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb s protokolom - EPA 465 - II - [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 46 (17. 7. 1998) [SIstory]:
  • POROČILO O JEDRSKI IN SEVALNI VARNOSTI V SLOVENIJI V LETU 1997 [PDF]:
   • EPA 529 - II - [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 47 (23. 7. 1998) [SIstory]:
  • GOSTINSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (ZGos-A) - EPA 535 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J) - EPA 345 - II - tretja obravnava [PDF]
  • NEMATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI [PDF]:
   • Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) - EPA 1508 - druga obravnava [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-?) - EPA 537 - II - prva obravnava [PDF]
  • GLAVNO MESTO RS [PDF]:
   • Predlog zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) - EPA 536 - II - prva obravnava [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo k poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 1997 - EPA 538 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Skupno letno poročilo o delu Državnega pravobranilstva za leto 1997 [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • 9. redne seje Državnega zbora [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 6, št. 5 (23. 7. 1998) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavnih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Približevanje Slovenije k Evropski uniji z vidika Bruslja - predavanje [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 48 (24. 7. 1998) [SIstory]:
  • SKLEP O USTANOVITVI IN IMENOVANJU DELOVNIH SKUPIN ZA PRIPRAVO IZHODIŠČ ZA POGAJANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI [PDF]
  • POSLOVNIK O DELU DELOVNIH SKUPIN V PROCESU PREGLEDA USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE S PRAVNIM REDOM EVROPSKE UNIJE [PDF]
  • DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO IZHODIŠČ ZA POGAJANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI [PDF]
  • INFORMACIJA O PREGLEDU USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ZAKONODAJO EVROPSKE UNIJE [PDF]
  • INFORMACIJA O PREDVIDENIH DATUMIH PREGLEDA USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ZAKONODAJO EVROPSKE UNIJE [PDF]
  • INFORMACIJA O PREGLEDU USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ZAKONODAJO EVROPSKE UNIJE [PDF]:
   • zapisnik 15. delovne skupine, 16. in 19. delovne skupine [PDF]
  • INFORMACIJA O PREGLEDU USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ZAKONODAJO EVROPSKE UNIJE [PDF]:
   • zapisnik 27. delovne skupine in zapisnik 5. delovne skupine [PDF]
  • INFORMACIJA O PREGLEDU USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ZAKONODAJO EVROPSKE UNIJE [PDF]:
   • zapisnik 23. delovne skupine [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 49 (28. 7. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 49/1 (28. 7. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 (nadaljevanje) [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 49/2 (28. 7. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 (nadaljevanje in konec) [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 50 (31. 7. 1998) [SIstory]:
  • RENTA ZARADI POSLEDIC RUDARJENJA [PDF]:
   • Predlog zakona o renti zaradi posledic rudarjenja Premogovnika Velenje (ZRPRPV) - EPA 548 - II - prva obravnava [PDF]
  • ENERGETSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog energetskega zakona (EZ) - EPA 539 - II - prva obravnava [PDF]
  • PREDČASNO ODPLAČILO DOLGA [PDF]:
   • Poročilo o predčasnem odplačilu dolga iz naslova NFA obveznice Republike Slovenije serije 1, izvedenem dne 12/6-1998 [PDF]
  • ZAPIRANJE RUDNIKOV [PDF]:
   • Operativni plani aktivnosti za izvedbo zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje za leto 1998 [PDF]
  • REKONSTRUKCIJA CESTE M 10 [PDF]:
   • Predhodno proučen potek trase in izdelan osnutek lokacijskega načrta za rekonustrukcijo ceste M 10 na odseku Depala vas - Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana, ki ga je izdelal projektivni atelje Prostor [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 5. točke 19. člena Zakona o političnih strankah (ORZPol19) - EPA 542 - II - [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 7. člena stanovanjskega zakona (ORSZ7) - EPA 541 - II - [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 2. člena Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ORZPPZV2) - EPA 540 - II - [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • 23. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 51 (4. 8. 1998) [SIstory]:
  • ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ V LETU 1997 [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (ZZS097) - EPA 557 - II - hitri postopek [PDF]
  • DRŽAVNO TOŽILSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-A) - EPA 552 - II - hitri postopek [PDF]
  • VODE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o vodah (ZV-C) - EPA 558 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • LOKALNE VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-?) - EPA 551 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ZDRAVNIŠKA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravniški službi (ZZdrS) - EPA 1433 - druga obravnava [PDF]
  • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) - EPA 1212 - druga obravnava [PDF]
  • ELEKTRIČNA ENERGIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o lokalnih neodvisnih proizvajalcih električne energije (ZLNPEE) - EPA 555 - II - prva obravnava [PDF]
  • ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-?) - EPA 549 - II - prva obravnava [PDF]
  • PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO [PDF]:
   • Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) - EPA 553 - II - prva obravnava [PDF]
  • JAVNI SKLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih skladih (ZJS) - EPA 550 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti (BHRZIRN) - EPA 554 - II - [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 52 (10. 8. 1998) [SIstory]:
  • SODIŠČA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o sodiščih (ZS-B) - EPA 560 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • STARŠEVSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI [PDF]:
   • Predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) - EPA 559 - II - prva obravnava [PDF]
  • POSLOVNIK DZ [PDF]:
   • Predlog dopolnitve poslovnika Državnega zbora (PoDZ - ?) - EPA 556 - II - prva obravnava [PDF]
  • PORABA OBČIN [PDF]:
   • Izračun zagotovljene porabe občin in pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 1998 [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 53 (11. 8. 1998) [SIstory]:
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (NPSV) EPA 1077 - prva obravnava [PDF]
  • PRAVILA FIHO [PDF]:
   • Dopolnjeno besedilo Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 511 - II - [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o realizaciji letnega programa dela DARS d.d. v obdobju januar - april 1998 [PDF]
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1/1-1997 do 31/12-1997 [PDF]
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1/1-1998 do 31/3-1998 [PDF]
 60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 54 (14. 8. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEMZAVAROVANJU (ZPIZ-PZ) [PDF]:
   • EPA 561 - II - prva obravnava [PDF]
 61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 55 (15. 9. 1998) [SIstory]:
  • POSOČJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOSRP-A) - EPA 562 - II - hitri postopek [PDF]
  • KAZENSKI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-A) - EPA 1054 - tretja obravnava, z amandmaji [PDF]
  • FINANCIRANJE OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-B) - EPA 546 - II - prva obravnava [PDF]
  • TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]:
   • Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-pz) - EPA 563 - II - prva obravnava [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • Informacija o pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije za področje 8. delovne skupine (ribištvo) in 15. delovne skupine (industrijska politika) [PDF]
  • ZADRŽANJE [PDF]:
   • Zadržanje predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-pz) - EPA 561 - II - prva obravnava [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]:
   • Popravki poročila o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji v letu 1997 [PDF]
 62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 56 (18. 9. 1998) [SIstory]:
  • PRIKAZ STANJA V SEKTORJIH PREDELOVALNE DEJAVNOSTI SLOVENSKE INDUSTRIJE S PREDLOGI UKREPOV [PDF]
 63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 56/1 (18. 9. 1998) [SIstory]:
  • PRIKAZ STANJA V SEKTORJIH PREDELOVALNE DEJAVNOSTI SLOVENSKE INDUSTRIJE S PREDLOGI UKREPOV (nadaljevanje) [PDF]
 64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 57 (25. 9. 1998) [SIstory]:
  • POROŠTVO ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA ZA OBNOVO IN RAZVOJ POSOČJA [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP) - EPA 566 - II - hitri postopek [PDF]
  • POPOTRESNA OBNOVA IN SPODBUJANJE RAZVOJA POSOČJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOSRP-?) - EPA 565 - II - hitri postopek [PDF]
  • PREKRŠKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-K) - EPA 564 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Brazilije (BBRTGS) - EPA 570 - II [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (MKVIGRO) - EPA 571 - II [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • Informacija o prerazporeditvah sredstev v obdobju I. - VI. 1998, o katerih Vlada Republike Slovenije poroča Državnemu Zboru Republike Slovenije [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo o obravnavi Poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1997 [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 6, št. 6 (25. 9. 1998) [PDF]:
   • Stiki državnih svetnikov z volilno bazo [PDF]
 65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 58 (30. 9. 1998) [SIstory]:
  • SOVA [PDF]:
   • Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA) - EPA 491 - II - hitri postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLASKIZ) - EPA 573 - II [PDF]
  • POGAJALSKA IZHODIŠČA [PDF]:
   • Pogajalska izhodišča Republike Slovenije za priključitev k Evropski uniji [PDF]
  • ZADRŽANJE [PDF]:
   • Zadržanje predloga zakona o starševstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) - EPA 559 - II - prva obravnava [PDF]
 66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59 (5. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • EPA 576 - II - [PDF]
 67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/1 (5. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • NADALJEVANJE POSEBNEGA DELA - EPA 576 - II - [PDF]
 68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/2 (5. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • NADALJEVANJE POSEBNEGA DELA IN OBRAZLOŽITEV - EPA 576 - II - [PDF]
 69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/3 (5. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • PRORAČUNSKI MEMORANDUM 1999 [PDF]
   • POROČILO O DELU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE OD 1.1.1998 DO 31.8.1998 - EPA 576 - II - [PDF]
 70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/4 (5. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • DODATNO GRADIVO K OBRAZLOŽITVI PRORAČUNA IN PRVI ZVEZEK OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - EPA 576 - II - [PDF]
 71. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/5 (5. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • PRVI ZVEZEK OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (nadaljevanje) - EPA 576 - II - [PDF]
 72. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 60 (12. 10. 1998) [SIstory]:
  • PRISILNA PORAVNAVA, STEČAJ IN LIKVIDACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-C) - EPA 265 - II - tretja obravnava, z amandmajem [PDF]
  • TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 3 [PDF]:
   • Predlog zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 (ZPNPIT) - EPA 1594 - tretja obravnava [PDF]
  • TROŠARINE [PDF]:
   • Predlog zakona o trošarinah (ZTro) - EPA 1555 - tretja obravnava, z amandmaji [PDF]
  • DAVEK NA DODANO VREDNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) - EPA 1554 - tretja obravnava, z amandmaji [PDF]
  • VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) - EPA 387 - II - druga obravnava, z amandmaji [PDF]
  • RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Računskem sodišču (ZRacS-A) - EPA 574 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij (BMKUPR) - EPA 584 - II [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BPOKIZ) - EPA 583 - II [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • 24. izredne seje Državnega zbora [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 6, št. 7 (12. 10. 1998) [PDF]:
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
 73. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/6 (13. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • DRUGI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV, S PISMOM VLADE [PDF]:
    • Urad predsednika Vlade Republike Slovenije [PDF]
    • Vladne službe - EPA 576 - II - [PDF]
 74. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/7 (13. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • TRETJI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV [PDF]:
    • Ministrstvo za notranje zadeve [PDF]
    • Ministrstvo za pravosodje - EPA 576 - II - [PDF]
 75. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/8 (13. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • ČETRTI IN PETI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Upravne enote - EPA 576 - II - [PDF]
 76. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/9 (13. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • ČETRTI IN PETI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Upravne enote (nadaljevanje) - EPA 576 - II - [PDF]
 77. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/10 (14. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • ŠESTI IN SEDMI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV [PDF]:
    • Vrhovno sodišče [PDF]
    • Višja in okrožna sodišča [PDF]
 78. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/11 (14. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • ŠESTI IN SEDMI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (nadaljevanje) [PDF]:
    • Tožilstva [PDF]
    • Pravobranilstva [PDF]
    • Upravno sodišče RS [PDF]
    • Senat za prekrške RS [PDF]
    • Delovna in socialna sodišča - EPA 576 - II - [PDF]
 79. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/12 (14. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • OSMI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Sodniki za prekrške - EPA 576 - II - [PDF]
 80. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/13 (14. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • OSMI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (nadaljevanje): Sodniki za prekrške - EPA 576 - II - [PDF]
 81. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/14 (14. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • DEVETI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Ministrstvo za zunanje zadeve - EPA 576 - II - [PDF]
 82. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/15 (14. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • DESETI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV [PDF]:
    • Ministrstvo za gospodarske dejavnosti [PDF]
    • Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj [PDF]
    • Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem - EPA 576 - II - [PDF]
 83. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/16 (15. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • ENAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - EPA 576 - II - [PDF]
 84. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/17 (15. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • DVANAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Ministrstvo za promet in zveze - EPA 576 - II - [PDF]
 85. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/18 (15. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • TRINAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Ministrstvo za okolje in prostor - EPA 576 - II - [PDF]
 86. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/19 (15. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • ŠTIRINAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV [PDF]:
    • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve [PDF]
    • Ministrstvo za zdravstvo - EPA 576 - II - [PDF]
 87. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/20 (15. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • PETNAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV [PDF]:
    • Ministrstvo za šolstvo in šport [PDF]
    • Ministrstvo za kulturo - EPA 576 - II - [PDF]
 88. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/21 (16. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • ŠESTNAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV [PDF]:
    • Ministrstvo za znanost in tehnologijo [PDF]
    • Slovenska akademija znanosti in umetnosti - EPA 576 - II - [PDF]
 89. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/22 (16. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • SEDEMNAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Ministrstvo za finance - EPA 576 - II - [PDF]
 90. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/23 (20. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • POSEBNI ZVEZEK OBRAZEC 9 - INVESTICIJSKI PROGRAMI - EPA 576 - II - [PDF]
 91. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/24 (20. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • POSEBNI ZVEZEK OBRAZEC 9 - INVESTICIJSKI PROGRAMI (nadaljevanje) - EPA 576 - II - [PDF]
 92. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/25 (20. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • POSEBNI ZVEZEK OBRAZEC 9 - INVESTICIJSKI PROGRAMI (nadaljevanje in konec) - EPA 576 - II - [PDF]
 93. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 61 (21. 10. 1998) [SIstory]:
  • USTANOVITEV OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-C) - EPA 569 - II - hitri postopek [PDF]
  • USTANOVITEV OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-?) - EPA 582 - II - hitri postopek [PDF]
  • USTANOVITEV OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-?) - EPA 588 - II - hitri postopek [PDF]
  • JAMSTVENI SKLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-B) - EPA 591 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BMKIDO) - EPA 593 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BBEDOV) - EPA 585 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) (MESL) - EPA 587 - II - [PDF]
 94. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 62 (26. 10. 1998) [SIstory]:
  • LASTNINSKA PRAVICA TUJCEV NA NEPREMIČNINAH [PDF]:
   • Predlog zakona o pogojih za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah (ZPPLPT) - EPA 592 - II - hitri postopek z dodatno obrazložitvijo [PDF]
  • IZVRŠEVANJE PRORAČUNA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS-B) - EPA 580 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PRIVATIZACIJA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA [PDF]:
   • Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja (ZPDP) - EPA 586 - II - prva obravnava [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 85. člena poslovnika [PDF]
   • Poročilo o obravnavi in sprejetju razlage o pravni naravi poslanskega vprašanja in pobude in uporabe 29. člena poslovnika [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) - EPA 1554 - tretja obravnava [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • 25. in 26. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 95. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 63 (29. 10. 1998) [SIstory]:
  • GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS - ?) - EPA 598 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • VOJNI VETERANI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZW-A) - EPA 63 - II - druga obravnava [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-E) - EPA 590 - II - prva obravnava [PDF]
  • OHRANJANJE NARAVE [PDF]:
   • Predlog zakona o ohranjanju narave (ZON) - EPA 599 - II - prva obravnava [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 5. točke 21. člena zakona o prometnem davku (ORZPD21) - EPA 602 - II - [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 1997 [PDF]
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 1997 [PDF]
 96. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 59/26 (30. 10. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 1999 (DP99) [PDF]:
   • FINANČNI NAČRTI SKLADOV IN AGENCIJ ZA LETO 1999 - EPA 576 - II - [PDF]
 97. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 64 (6. 11. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1995 [PDF]:
   • EPA 609 - II - [PDF]
 98. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 65 (9. 11. 1998) [SIstory]:
  • TELEKOMUNIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o telekomunikacijah (ZTel-A) - EPA 594 - II - hitri postopek [PDF]
  • ŽELEZNIŠKI PROMET [PDF]:
   • Dodatna obrazložitev k predlogu zakona o železniškem prometu - EPA 364 - II - hitri postopek [PDF]
  • VARNOST V ŽELEZNIŠKEM PROMETU [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP) - EPA 683 - II - druga obravnava [PDF]
  • ŠTIPENDIRANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o štipendiranju (ZSti) - EPA 605 - II - prva obravnava [PDF]
  • DOPOLNITEV STANOVANJSKEGA ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZ-D) - EPA 603 - II - prva obravnava [PDF]
  • PRAVILNIK FIHO [PDF]:
   • Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 596 - II - [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 6, št. 8 (9. 11. 1998) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteve državnega sveta Ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Politika in sistem zdravstvenega zavarovanja v Avstriji - posvet [PDF]
 99. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 66 (12. 11. 1998) [SIstory]:
  • POSEBNI DAVEK NA BILANČNO VSOTO BANK IN HRANILNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH-A) - EPA 608 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • BANČNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o bančništvu (ZBan) - EPA 1556 - druga obravnava [PDF]
  • PROGRAM REFORME KMETIJSKE POLITIKE [PDF]:
   • Predlog programa reforme kmetijske politike 1999 - 2002 - EPA 607 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju nadzora bank in hranilnic v letu 1997 in v prvi polovici leta 1998 [PDF]
 100. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 67 (19. 11. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA REPUBLIKE SLOVENIJE (OdPSDP-A) [PDF]:
   • EPA 623 - II - [PDF]
 101. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 68 (20. 11. 1998) [SIstory]:
  • DAVČNI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-?) - EPA 611 - II - hitri postopek [PDF]
  • GOSPODARSKE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-?) - EPA 612 - II - hitri postopek [PDF]
  • VARSTVO NOVIH SORT RASTLIN [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR) - EPA 622 - II - hitri postopek [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-A) - EPA 616 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju (BATZTS) - EPA 610 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zaščiti in spodbujanju investicij (BGBZSI) - EPA 614 - II - [PDF]
  • PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE [PDF]:
   • Pregled usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom Evropske unije za 7. delovno skupino: Kmetijstvo, področje Veterinarstva [PDF]
  • DODATNA INFORMACIJA K SLOVENSKIM POGAJALSKIM IZHODIŠČEM [PDF]:
   • Dodatna informacija k slovenskim pogajalskim izhodiščem za področje 19: Telekomunikacije in informacijske tehnologije [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga programa reforme kmetijske politike 1999-2002 - EPA 607 - II - [PDF]
 102. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 69 (23. 11. 1998) [SIstory]:
  • IZVRŠEVANJE PRORAČUNA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-B) - EPA 628 - II - hitri postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo (VPZSE) glede zagotavljanja logistične podpore države gostiteljice v podporo vojaški vaji "Cooperative Adventure Exchange 98" s prevodi prilog (MVPZSL98) - EPA 624 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Redno poročilo komisije o napredku Republike Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo - EPA 636 - II - [PDF]
 103. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 70 (24. 11. 1998) [SIstory]:
  • ANALIZA STANJA IN PREDLOGI UKREPOV ZA PANOGE [PDF]:
   • Proizvodnja električne in optične opreme ter gospodinjskih aparatov in naprav [PDF]
   • Proizvodnja koksa, naftnih derivatov in jedrskega goriva [PDF]
   • Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona [PDF]
   • Tiskarstvo in založništvo [PDF]
 104. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 71 (25. 11. 1998) [SIstory]:
  • INTERVENTNI UKREPI PRI ODPRAVLJANJU POSLEDIC POPLAV [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravljanju posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (ZZSP98) - EPA 637 - II - hitri postopek [PDF]
  • GRADITEV OBJEKTOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-C) - EPA 627 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (BARZTS) - EPA 626 - II - [PDF]
   • Predlog akta o spremembi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MNKOZN-A) - EPA 630 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Italije in Vlado Republike Madžarske o ustavitvi več nacionalnih sil kopenske vojske (MITHUV) - EPA 631 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (MKVVJ) - EPA 632 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zahodnoevropsko unijo (MVSZU) - EPA 633 - II - [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage pojma povezanih oseb po drugem odstavku 18. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (ORZDDP18) - EPA 625 - II - [PDF]
  • STATUT ZPIZ [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - EPA 613 - II - [PDF]
  • STATUT KZS [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Statuta Kulturniške zbornice Slovenije (OdSKZS-A) - EPA 629 - II - [PDF]
  • ZADRŽANJE IN POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-?) - EPA 616 - II - skrajšani postopek [PDF]
 105. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 72 (27. 11. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG LETNEGA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 1999 (OdLPVA99) [PDF]:
   • EPA 638 - II - prva obravnava [PDF]
  • POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS D.D. V LETU 1997 [PDF]:
   • EPA 634 - II - [PDF]
 106. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 73 (1. 12. 1998) [SIstory]:
  • VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) - EPA 387 - II - tretja obravnava [PDF]
  • INVALIDSKE ORGANIZACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o invalidskih organizacijah (ZlnvO-pz) - EPA 615 - II - prva obravnava [PDF]
  • GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-?) - EPA 639 - II - prva obravnava [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo k predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1995 (RZ95) [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Finančnega načrta za leto 1999 in 2000 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI DZ [PDF]:
   • 28. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 107. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 74 (4. 12. 1998) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 - EPA 576-II [PDF]
 108. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 74/1 (4. 12. 1998) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 - EPA 576-II - (nadaljevanje) [PDF]
 109. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 74/2 (4. 12. 1998) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 - EPA 576 - II - (nadaljevanje in konec) [PDF]
 110. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 75 (7. 12. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI FINANČNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ORGANIZACIJO SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA (MFOSAP) [PDF]:
   • EPA 644 - II - [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ORGANIZACIJO SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA (MSOSAP) [PDF]:
   • EPA 645 - II - [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO, KI JO ZASTOPA MINISTRSTVO ZA FINANCE, KI DELUJE ZA VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN V NJENEM IMENU (V NADALJEVANJU IMENOVANO "VRS") IN OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG, DUNAJ, KI ZASTOPA REPUBLIKO AVSTRIJO (V NADALJEVANJU IMENOVANO "OKB") (BATOKB) [PDF]:
   • EPA 642 - II - [PDF]
  • DOPOLNITEV DELNE POBUDE ZA POGAJANJA IN SKLENITEV MEDNARODNE POGODBE O ČLANSTVU V EVROPSKI UNIJI ZA PODROČJA: DELOVNESKUPINE 5 - PRAVO GOSPODARSKIH DRUŽB; DELOVNE SKUPINE 8 - RIBIŠTVO; DELOVNE SKUPINE 12 - STATISTIKA; DELOVNE SKUPINE 23 - VARSTVO POTROŠNIKOV IN ZDRAVJA; DELOVNE SKUPINE 25 - CARINSKA UNIJA; DELOVNE SKUPINE 26 - ZUNANJI EKONOMSKI ODNOSI IN MEDNARODNA RAZVOJNA [PDF]
 111. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 76 (9. 12. 1998) [SIstory]:
  • BOLNIŠKO ZAGOVORNIŠTVO IN VARSTVO PRAVIC DUŠEVNEGA ZDRAVJA [PDF]:
   • Predlog zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na področju duševnega zdravja (ZBZPDZ) - EPA 640 - II - prva obravnava [PDF]
  • SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o splošnem upravnem postopku (ZSUP) - EPA 641 - II - prva obravnava [PDF]
 112. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 77 (10. 12. 1998) [SIstory]:
  • JAMSTVO RS ZA OBVEZNICE IZDANE ZARADI SANACIJE SLOVENSKIH ŽELEZARN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-B) - EPA 643 - II skrajšani postopek [PDF]
  • DAVEK NA DODANO VREDNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-A) - EPA 650 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o vzajemni zaščiti in spodbujanju investicij (BMKZSI) - EPA 649 - II - [PDF]
  • PROGRAM UKREPOV IN INVESTICIJ [PDF]:
   • Ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev državnega proračuna za leto 1999 po uveljavitvi sprememb in dopolnitev zakona o financiranju občin [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • O prerazporeditvah sredstev v obdobju od VII. - IX. 1998 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zaščiti in spodbujanju vlaganj - EPA 614 - II - [PDF]
 113. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 78 (14. 12. 1998) [SIstory]:
  • POROŠTVO RS ZA NAJETJE POSOJIL ZA TERMOELEKTRARNO BRESTANICA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB-A) - EPA 655 - II - hitri postopek [PDF]
  • DAVEK OD IGER NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o davku od iger na srečo (ZDIS) - EPA 646 - II - prva obravnava [PDF]
  • DAVEK OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV [PDF]:
   • Predlog zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP) - EPA 647 - II - prva obravnava [PDF]
  • DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN [PDF]:
   • Predlog zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-pz) - EPA 648 - II - prva obravnava [PDF]
  • DAVČNO SVETOVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o davčnem svetovanju (ZDavS) - EPA 651 - II - prva obravnava [PDF]
  • AZIL [PDF]:
   • Predlog zakona o azilu (ZAzil) - EPA 654 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRZTS) - EPA 652 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o socialni varnosti (BITSV) - EPA 653 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj za projekt popotresne obnove Posočja ("Program javnih del in ohranitve delovnihmest") (MSSEJD) - EPA 657- II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj za projekt popotresne obnove Posočja ("Projekt varovanih stanovanj) (MSSEVS) - EPA 658 - II - [PDF]
 114. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 79 (18. 12. 1998) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O ODPRAVI DOLGOROČNIH REZERVACIJ ZA EKOLOŠKO SANACIJO (ZODRES) [PDF]:
   • EPA 1655 - druga obravnava [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ITALIJE O ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU (BITZTS) [PDF]:
   • EPA 660 - II [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O VOJNIH GROBOVIH (BDEVG) [PDF]:
   • EPA 661 - II - [PDF]
  • POROČILO SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNI SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • 29. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 6, št. 9 (18. 12. 1998) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije - strokovni posvet [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 115. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 24, št. 80 (24. 12. 1998) [SIstory]:
  • BANČNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o bančništvu (ZBan) - EPA 1556 - tretja obravnava [PDF]
  • ODLOK [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP-A) - EPA 623 - II - druga obravnava [PDF]
  • STATUS SLOVENCEV BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o statusu Slovencev brez slovenskega državljanstva (ZSSBSD) - EPA 664 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BEGPZN) - EPA 662 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o rafitikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in stvari (BMKCP) - EPA 663 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o rafitikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji (BCZPO) - EPA 667 - II - [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • Informacija o pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije z zapisniki bilateralnih sestankov na področjih: 6. delovne skupine: politika konkurence, 13. delovne skupine: socialna politika in zaposlovanje, 25. delovne skupine: carinska unija ter usklajena poročila bilateralnih sestankov s področja 26. delovne skupine: zunanji odnosi [PDF]
  • OBVEZNI RAZLAGI [PDF]:
   • Dopolnjeno besedilo predloga obvezne razlage 46. člena zakona o igrah na srečo (ORZIS46) - EPA 487 - II - [PDF]
   • Dopolnjeno besedilo predloga obvezne razlage 124. člena zakona o igrah na srečo (ORZIS124) - EPA 489 - II - [PDF]