22. Seznam Poročevalcev iz leta 1996

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 1 (11. 1. 1996) [SIstory]:
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo (ZZPLP-A) - EPA 1342 - hitri postopek [PDF]
  • SOCIALNA VARNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o prispevkih za socialno varstvo (ZPSV) - EPA 1344 - hitri postopek [PDF]
  • NAJETJE KREDITA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS D.D. za najetje kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (ZSDAEB-A) - EPA 1345 - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVO ZA OBVEZNOSTI DARS [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznost DARS D.D iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96) - EPA 1347 - hitri postopek [PDF]
  • SOGLASJE RS DARS ZA NAJETJE KREDITOV [PDF]:
   • Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS D.D. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZSDA96) - EPA 1348 - hitri postopek [PDF]
  • NAJETJE POSOJILA [PDF]:
   • Predlog zakona o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP) - EPA 1352 - hitri postopek [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-A) - EPA 1317 - Skrajšani postopek [PDF]
  • RAČUNANJE ČASA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o računanju časa (ZRC-A) - EPA 1343 - skrajšani postopek [PDF]
  • DAJANJE POROŠTEV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (ZMPDP-A) - EPA 1350 - skrajšani postopek [PDF]
  • ŠOLSKA INŠPEKCIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o šolski inšpekciji (ZSoll) - EPA 577 - tretja obravnava [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-B) - EPA 620 - tretja obravnava [PDF]
  • OSEBNI PODATKI [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) - EPA 727 - druga obravnava [PDF]
  • USTANOVITEV OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (ZPUODO) - EPA 1165 - druga obravnava [PDF]
  • DELOVNA RAZMERJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (ZDR-D) - EPA 1341 - prva obravnava [PDF]
  • IZVRŠBA IN ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) - EPA 1353 - prva obravnava [PDF]
  • OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • Poročilo o obravnavi in sprejetju razlage 148. člena in tretjega odstavka 248. člena poslovnika Državnega zbora [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 2 (18. 1. 1996) [SIstory]:
  • UPRAVLJANJE ZAVODOV [PDF]:
   • Predlog zakona o sodelovanju zaposlenih pri upravljanju zavodov - EPA 1331 - skrajšani postopek [PDF]
  • UTOPITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu pred utopitvami - EPA 1338 - prva obravnava [PDF]
  • DRUŽINSKI PREJEMKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih - EPA 1356 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vračanju in ponovnem sprejemu državljanov obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezakonita - EPA 1339 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za notranje zadeve Republike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodno organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma - EPA 1340 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju - EPA 1349 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o jedrski varnosti - EPA 1351 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih fonogramov - EPA 1354 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij - EPA 1335 [PDF]
  • PROGRAM DELA DARS [PDF]:
   • Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d., za leto 1996 - EPA 1346 [PDF]
  • POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA [PDF]:
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po Zakonu o zagotovitvi sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1. 1. 1995 do 30. 9. 1995 [PDF]
  • POROČILO O DELU VLADE RS [PDF]:
   • Poročilo o delu Vlade Republike Slovenije v letu 1995 [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 3 (26. 1. 1996) [SIstory]:
  • STROKOVNI IN ZNANSTVENI NASLOVI [PDF]:
   • Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN) - EPA 1365 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNA LISTINA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije (BINZTS) - EPA 1366 [PDF]
  • POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS, d. d. [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., za obdobje januar-september 1995 [PDF]
  • INFORMACIJA IN POJASNILO VLADE RS [PDF]:
   • Informacija Vlade RS o izvajanju sklepov Državnega zbora (zakon o delovnih razmerjih in zakon o družinskih prejemkih) v zvezi s podaljšanjem porodniškega dopusta [PDF]
   • Pojasnilo Vlade RS na podlagi katerega člena zakona o državljanstvu tujci - grofje, dobivajo ali so pridobili državljanstvo Republike Slovenije in na kakšen način je bil pri takih osebah izkazan nacionalni interes države [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES [PDF]:
   • Poročilo Odbora DZ za nadzor proračuna in drugih javnih financ k obravnavi finančnega Položaja RTV Slovenija [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 4, št. 1 (26. 1. 1996) [PDF]:
   • Organizacija in konstituiranje državnega sveta [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih zadevah [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 5 (2. 2. 1996) [SIstory]:
  • ZPIZ-C [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C) - EPA 1386 - skrajšani postopek [PDF]
  • POROŠTVO RS [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica-Šentilj (ZPOPNA-A) - EPA 1381 - hitri postopek [PDF]
  • ZPIZ-D [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-D) - EPA 1387 - hitri postopek [PDF]
  • PREVZEM DOLGA [PDF]:
   • Predlog zakona o prevzemu dolga in o izdaji obveznic zaradi zamenjave dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988 (ZPDNFS) - EPA 1391 - hitri postopek [PDF]
  • PRIZNANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za kakovost (ZPkak) - EPA 1140 - druga obravnava [PDF]
  • ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV V KULTURI [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSRPK) - EPA 1388 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNI LISTINI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o zračnem prometu (BSKZP) - EPA 1380 [PDF]
   • Predlog akta nasledstva konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov, sklenjene v HAAGU 29. julija 1899 (MNKMRS) - EPA 1389 [PDF]
  • ODLOK IN INFORMACIJI VLADE RS [PDF]:
   • Predlog odloka Vlade RS o določitvi razmerja med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in povprečno plačo za leto 1996 (OdRP96) - EPA 1392 [PDF]
   • Informacija Vlade RS o problematiki prehoda na samostojno financiranje novo oblikovanih občin v RS [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 4 (6. 2. 1996) [SIstory]:
  • DAVKI OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-B) - EPA 1369 - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVO RS ZA NAJETE KREDITE SLOV. ŽELEZNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite slovenskih železnic za odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov pri EIB in EBR (ZPNKSZ) - EPA 1370 - hitri postopek [PDF]
  • VOLILNA KAMPANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o volilni kampanji (ZVOLK-A) - EPA 1375 - hitri postopek [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-C)- EPA 1376 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZDP-D) - EPA 1379 - skrajšani postopek [PDF]
  • VETERINARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o veterinarstvu (ZVET-B) - EPA 1294 - skrajšani postopek [PDF]
  • TNP [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost In katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (ZLPPTR) - EPA 329 - tretja obravnava [PDF]
  • MEDNARODNA LISTINA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zračnem prometu (BPOMZP) - EPA 1377 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 6/1 (29. 2. 1996) [SIstory]:
  • STANJE OKOLJA [PDF]:
   • Predlog poročila o stanju okolja 1995 - EPA 1378 - [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 6 (29. 2. 1996) [SIstory]:
  • STANJE OKOLJA [PDF]:
   • Predlog poročila o stanju okolja 1995- EPA 1378 - [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 7 (7. 3. 1996) [SIstory]:
  • IZVAJANJE RESOLUCIJ VS OZN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS-D) - EPA 1399 - hitri postopek [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-D) - EPA 1379 - skrajšani postopek [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-B) -EPA 1398 - skrajšani postopek [PDF]
  • SODNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G) - EPA 332 - tretja obravnava [PDF]
  • KOBILARNA LIPICA [PDF]:
   • Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL) - EPA 1213 - tretja obravnava [PDF]
  • UPRAVNI SPOR [PDF]:
   • Predlog zakona o upravnem sporu (ZUS) - EPA 766 - druga obravnava [PDF]
  • PSIHOLOŠKA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o psihološki dejavnosti (ZPsID) - EPA 1390 - prva obravnava [PDF]
  • PREPREČEVANJE IN ODPRAVA ŠKODE [PDF]:
   • Predlog zakona o preprečevanju in odpravi škode zaradi toče na pomembnejših kmetijskih pridelkih in gozdovih (ZPOST) - EPA 1397 - prva obravnava [PDF]
  • MESTNE OBČINE [PDF]:
   • Predlog zakona o mestnih občinah (ZMO) - EPA 1402 - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju smučišča "TROMEJA" (BATUSO) - EPA 1404 [PDF]
  • INFORMACIJA IN ODLOK VLADE [PDF]:
   • Informacija Vlade RS o realizaciji sklepov Državnega zbora v zvezi z denacionalizacijo [PDF]
   • Predlog odloka o uporabi tekoče proračunske rezerve za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški (OdUTPR) - EPA 1401 [PDF]
  • OBVEZNI RAZLAGI [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 4. člena Zakona o skladu za financiranje razgradnje NEK In odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS, št. 75/94) (ORSRNK)- EPA 1400 [PDF]
   • Predlog Državnega sveta RS za sprejem obvezne razlage 1. in 2. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu (Ur. I. RS, št. 18/93) (ORZOdvlO)- EPA 1403 [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo o delu Komisije za peticije za leto 1995 [PDF]
  • UGOTOVITVENI SKLEP DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 8 (14. 3. 1996) [SIstory]:
  • RAZMERJA PLAČ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A)- EPA 1415 - skrajšani postopek [PDF]
  • VOJNI INVALIDI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojl-A) - EPA 1416 - skrajšani postopek [PDF]
  • ZAPRTJE IN DEKOMISIJA NEK [PDF]:
   • Predlog zakona o zaprtju in dekomisiji nuklearne elektrarne Krško (ZZDNEK) - EPA 1274 - prva obravnava [PDF]
  • VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVPP) - EPA 1408 - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo In Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu (BBHRZP) - EPA 1407 - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BTUIKZ) - EPA 1410 - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRKS) - EPA 1413 - [PDF]
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI TER INFORMACIJI VLADE RS [PDF]:
   • Predlog ugotovitev, stališč in sklepov Državnega zbora Republike Slovenije glede vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo, NATO in Zahodnoevropsko unijo - EPA 1414 - [PDF]
   • Slovensko-italijanski odnosi v luči približevanja Republike Slovenije evropskim integracijam - EPA 1414 - [PDF]
   • Informacija o španskem kompromisnem predlogu za podpis Sporazuma o pridruženem članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji - EPA 1414 - [PDF]
   • Informacija o kriterijih za članstvo v Ekonomski In monetarni uniji (EMU) - EPA 1414 - [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 9 (22. 3. 1996) [SIstory]:
  • KAZENSKI ZAKONIK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A)- EPA 1417 - skrajšani postopek [PDF]
  • TELEKOMUNIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o telekomunikacijah (ZTel) - EPA 763 - tretja obravnava [PDF]
  • URADNI LIST [PDF]:
   • Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL) - EPA 869 - tretja obravnava [PDF]
  • POŠTNE STORITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o poštnih storitvah (ZPsto) - EPA 931 - tretja obravnava [PDF]
  • TURISTIČNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o turistični taksi (ZTT-A) - EPA 1333 - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno In Hercegovino o rednem zračnem prometu (BBHRZP) - EPA 1407 - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Deseto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji - EPA 1409 [PDF]
  • DRUŽBENI PRAVOBRANILEC [PDF]:
   • Poročilo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1995 [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 4, št. 2 (22. 3. 1996) [PDF]:
   • Organizacija in konstituiranje državnega sveta [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakonov še enkrat odloča [PDF]
   • Zahteve državnega sveta ustavnem sodišču za začetek postopka na oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Promet z nepremičninami po pravu Evropske unije - predavanje [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 10 (4. 4. 1996) [SIstory]:
  • KAZENSKI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-A) - EPA 1054 - skrajšani postopek [PDF]
  • POSLOVNIK DZ [PDF]:
   • Predlog spremembe poslovnika Državnega zbora (PoDZ-B) - EPA 1424 - skrajšani postopek [PDF]
  • ŽELEZNIŠKO OMREŽJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj, povezanih z graditvijo železniškega omrežja in objektov za gradnjo nove proge na razdalji Puconci - Hodoš - državna meja in drugega tira železniške proge na razdalji Koper - Divača (ZGPHKD) - EPA 1429 - hitri postopek [PDF]
  • ZAKON O POSLANCIH [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih (ZPos-B) - EPA 1185 - druga obravnava [PDF]
  • OSEBNA IZKAZNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o osebni izkaznici (ZOIzk) - EPA 1085 - druga obravnava [PDF]
  • OBRAMBA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-A) - EPA 1423 - prva obravnava [PDF]
  • USTANOVITEV OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-?) - EPA 1428 - prva obravnava [PDF]
  • ZDRAVNIKI [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravnikih (ZZah) - EPA 1433 - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije o zaposlovanju delavcev zaradi poglabljanja njihovih poklicnih in jezikovnih znanj (dogovor o zdomskih delojemalcih) (BDEZD) - EPA 1427 - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica) kakor tudi XIX (reguliran Riški potok) (BATDM) - EPA 1432 - [PDF]
  • INFORMACIJA VLADE [PDF]:
   • Informacija Vade RS o izvajanju sklepov Državnega zbora (31. izredna seja DZ) v zvezi s problematiko preoblikovanja družbene lastnine [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 11 (18. 4. 1996) [SIstory]:
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo (ZPPDPI-A) - EPA 1434 - skrajšani postopek [PDF]
  • PREOBLIKOVANJE PODJEITJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP-D) - EPA 1440 - skrajšani postopek [PDF]
  • ZPIZ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in Invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - EPA 1386 - hitri postopek [PDF]
  • UREJANJE NASELIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-G) - EPA 1439 - hitri postopek [PDF]
  • LOTERIJA SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) - EPA 626 - tretja obravnava [PDF]
  • OVERITEV LISTIN [PDF]:
   • Predlog zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP) - EPA 1096 - druga obravnava [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o prometnem davku (ZPD-C) - EPA 1412 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in organizacijo Severnoatlantskega pakta o tranzitu (BNAT) - EPA 1436 - [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (RePASM) - EPA 1435 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 12 (19. 4. 1996) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu 1994 [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 13 (25. 4. 1996) [SIstory]:
  • PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-A) - EPA 1444 - hitri postopek [PDF]
  • PREOBLIKOVANJE LOTERIJE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS)- EPA 626 - tretja obravnava [PDF]
  • TOBAČNI IZDELKI [PDF]:
   • Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) - EPA 753 - tretja obravnava [PDF]
  • TURISTIČNA TAKSA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o turistični taksi (ZTT-A) - EPA 1333 - druga obravnava [PDF]
  • FINANCIRANJE OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-A) - EPA 1442 - prva obravnava [PDF]
  • INŠPEKCIJA DELA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-A) - EPA 1445 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado češke republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BCZSVM) - EPA 1446 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju na področju karantene in varstva rastlin (BCZSKVR) 39 - EPA 1447 [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško (BNONSNJ)- EPA 1448 [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 4, št. 3 (25. 4. 1996) [PDF]:
   • Zahteva državnega sveta za razpis zakonodajnega referenduma o volilni zakonodaji [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteve državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti [PDF]
   • Pobuda državnega sveta za razpis posvetovalnega referenduma o odpoklicu poslanca [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Državni svet o lokalni samoupravi - posveti, stališča, mnenja [PDF]
   • Odnosi Avstrije s sosednjimi državami - predavanje [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 14 (30. 4. 1996) [SIstory]:
  • ZAHTEVA [PDF]:
   • skupine poslancev, da Državni zbor RS razpiše predhodni zakonodajni referendum v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-B), ki je predložen Državnemu zboru v prvo obravnavo (EPA 1286) [PDF]
  • ODLOK [PDF]:
   • Državnega zbora RS o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor [PDF]
  • SKLEP [PDF]:
   • Državnega sveta RS o pobudi Državnemu zboru RS, da razpiše posvetovalni referendum v zvezi z možnostjo odpoklica poslanca [PDF]
  • GRADITEV OBJEKTOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-A) - EPA 1443 - skrajšani postopek [PDF]
  • SPREMEMBE POSLOVNIKA [PDF]:
   • Predlog spremembe poslovnika Državnega zbora RS (PoDZ-?) - EPA 1458 - skrajšani postopek [PDF]
  • POROŠTVO RS ZA EKOLOŠKI PROJEKT [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt - zmanjšanje onesnaževanja zraka (ZNPZOZ) - EPA 1455 - hitri postopek [PDF]
  • NAJETJE POSOJILA ZA EKOLOŠKI PROJEKT [PDF]:
   • Predlog zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt - geografski informacijski sistem (ZNPGIS) - EPA 1456 - hitri postopek [PDF]
  • VOLILNA KAMPANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji (ZVolK-A) - EPA 1375 - druga obravnava [PDF]
  • KOMUNALNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o komunalnih taksah (ZKT-D)- EPA 1457 - prva obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1995 in finančni načrt Banke Slovenije za leto 1996 (OdLOBS95) (OdFBNS96) - EPA 1441 - [PDF]
  • MNENJE IN INFORMACIJA VLADE [PDF]:
   • Mnenje Vlade Republike Slovenije o ugotovitvah primerjalne analize o višini obdavčitve slovenskih igralnic v primerjavi z obdavčitvijo v Republiki Hrvaški, Republiki Italiji in Republiki Avstriji [PDF]
   • Informacija o postopkih v zvezi z oškodovanjem družbenega premoženja zaradi nedovoljenega lastninjenja [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 15 (16. 5. 1996) [SIstory]:
  • JAVNA NAROČILA [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih naročilih (ZJN) - EPA 551 - tretja obravnava [PDF]
  • ZAČASNO ZATOČIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o začasnem zatočišču (ZZZat) - (EPA 805) - tretja obravnava [PDF]
  • VARNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP) - EPA 683 - druga obravnava [PDF]
  • VARNOST CESTNEGA PROMETA [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) - EPA 990 - druga obravnava [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 16 (16. 5. 1996) [SIstory]:
  • FINANCIRANJE ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o organizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologije (ZOFPZT) - EPA 992 - druga obravnava [PDF]
  • PREKRŠKI [PDF]:
   • Predlog zakona o prekrških (ZP) - EPA 1146 - druga obravnava [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV)- EPA 1297 - druga obravnava [PDF]
  • VARSTVO PODZEMNIH JAM [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) - EPA 1454 - prva obravnava [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM VARNOSTI [PDF]:
   • Nacionalni program varnosti v cestnem prometu Republike Slovenije (NPVCP) - EPA 1468 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb -(BROSVZN)- EPA 1466 [PDF]
  • ODLOK VLADE RS [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-B) - EPA 1474 - [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 17 (24. 5. 1996) [SIstory]:
  • PREPOVED STEČAJEV [PDF]:
   • Predlog zakona o začasni prepovedi stečajev podjetij v družbeni lasti in o reviziji teh stečajev (ZZPSP) - EPA 1472 - hitri postopek [PDF]
  • STATISTIČNA RAZISKOVANJA [PDF]:
   • Nacionalni program statističnih raziskovanj (NPSR) - (EPA 179) - tretja obravnava [PDF]
  • USTANOVITEV OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (ZPUODO) - EPA 1165 - tretja obravnava [PDF]
  • STANOVANJSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - EPA 876 - prva obravnava [PDF]
  • RAZVOJNI PROGRAMI RS V KULTURI [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSRPK) - EPA 1388 - prva obravnava [PDF]
  • UPRAVNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o upravnih taksah (ZUT) - EPA 1473 - prva obravnava [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 18 (31. 5. 1996) [SIstory]:
  • DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o davku na izplačane plače (ZDIP) [PDF]
  • DAVEK NA FIRMO [PDF]:
   • Predlog zakona o davku na firmo (ZDFir) - EPA 1491, EPA 1492 - hitri postopek [PDF]
  • PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-A) [PDF]
  • DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-B) [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-?) [PDF]
  • REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 1996 [PDF]:
   • Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 1996 EPA 1493, EPA 1494, EPA 1495, EPA 1496 - skrajšani postopek [PDF]
  • UPORABA SREDSTEV PRIDOBLJENIH IZ NASLOVA KUPNINE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-A) - EPA 1499 [PDF]
  • DRUŽBA ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE IZVOZA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-B) - EPA 1500 [PDF]
  • OBNOVA UNIČENIH IN POŠKODOVANIH CEST [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za obnovo uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih in regionalnih cest po pomladanski odjugi (ZZSOUC) - EPA 1501 [PDF]
  • JAVNE CESTE [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih cestah (ZJC) - EPA 665 - tretja obravnava [PDF]
  • VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-B) - (EPA 1286) - druga obravnava [PDF]
  • POSPEŠEVANJE TURIZMA [PDF]:
   • Predlog zakona o pospeševanju turizma (ZPT) - EPA 1471 - prva obravnava [PDF]
  • DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDOP-B) - EPA 1488 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj (BMTZP) - EPA 1467 [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo Ministrstva za promet in zveze o zagotavljanju enakomerne pokritosti države s telefonskimi priključki in [PDF]
   • Poročilo Ministrstva za promet in zveze o procesu lastninskega preoblikovanja izvajalcev storitev, ki se opravljajo kot gospodarska javna služba na področju prometnih dejavnosti - EPA 763 [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 19 (4. 6. 1996) [SIstory]:
  • SOCIALNI SPORAZUM [PDF]:
   • Predlog zakona o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 (ZISS96)- EPA 1507 - hitri postopek [PDF]
  • REALIZACIJA STRATEGIJE NAMAKANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo objektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP-A)- EPA 1503 - skrajšani postopek [PDF]
  • POROŠTVA RS [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (ZPOGD-B) - EPA 1504 - skrajšani postopek [PDF]
  • POROČILO VLADE [PDF]:
   • Poročilo o sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo - EPA 1481 [PDF]
  • POROČILO SKLADA ZA SUKCESIJO [PDF]:
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada RS za sukcesijo o delovanju Sklada v letu 1995 [PDF]
  • POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA [PDF]:
   • Poročilo o delu Računskega sodišča RS [PDF]
  • POROČILO SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO [PDF]:
   • Poročilo Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1995 [PDF]
  • POROČILO NADZORNEGA ODBORA SKLADA NEK [PDF]:
   • Letno poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in o delu Nadzornega odbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 20 (6. 6. 1996) [SIstory]:
  • VARNOST CESTNEGA PROMETA [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) - EPA 990 - druga obravnava [PDF]
  • INFORMACIJA VLADE [PDF]:
   • Informacija Vlade RS o problematiki družbe Videm Krško d.o.o. v stečaju [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 4, št. 4 (6. 6. 1996) [PDF]:
   • Predloga državnega sveta za sprejem zakonov [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Ustavna pritožba državnega sveta [PDF]
   • Zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Problematika industrije celuloze in papirja - javni razpravi [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 21 (11. 6. 1996) [SIstory]:
  • RAZMERJA PLAČ V JAVNIH ZAVODIH [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPIZ-A) - EPA 1415 - skrajšani postopek [PDF]
  • ODKUP TERJATEV [PDF]:
   • Predlog zakona o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje v republikah bivše Jugoslavije (ZOTOUP) - EPA 1479 - skrajšani postopek [PDF]
  • MINISTRSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-A) - EPA 1480 - skrajšani postopek [PDF]
  • USTAVNO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-A) - EPA 1482 - skrajšani postopek [PDF]
  • BLOK 5 TE ŠOŠTANJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o poroštvu RS za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj (ZPNPIRN-A) - EPA 1475 - hitri postopek [PDF]
  • HE DOBLAR l+ll In HE PLAVE l+ll [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu RS za najetje posojil za obnovo in doinstaliranje HE Doblar l+ll in HE Plave l+ll (ZPNPHE-A) - EPA 1476 - hitri postopek [PDF]
  • ODPRAVA POSLEDIC ZIME [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/1996 (ZSPZ96) - EPA 1478 - hitri postopek [PDF]
  • PREVOZI V CESTNEM PROMETU [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-A) - EPA 1511 - hitri postopek [PDF]
  • POPRAVA KRIVIC [PDF]:
   • Predlog zakona o popravi krivic (ZPKri) - EPA 539 - tretja obravnava [PDF]
  • PREVZEMI [PDF]:
   • Predlog zakona o prevzemih (ZPre) - EPA 1087 - druga obravnava [PDF]
  • NABAVA POLICIJSKEGA PLOVILA [PDF]:
   • Obravnava postopka nabave policijskega plovila P 111 [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 22 (13. 6. 1996) [SIstory]:
  • PEDIATRIČNA KLINIKA [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani (ZZSNPK) - EPA 1509 - hitri postopek [PDF]
  • POSLOVNE STAVBE IN PROSTORI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B) - EPA 1198 - tretja obravnava [PDF]
  • »TOBAČNI IZDELKI AU ZDRAVJE« [PDF]:
   • Predlog zakona o slovenskem skladu »Tobačni izdelki ali zdravje« (ZSSTIZ) - EPA 1502 - prva obravnava [PDF]
  • NEMATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI [PDF]:
   • Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) - EPA 1508 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUTGS) - EPA 1505 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji tretjega protokola k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope (MTPPI) - EPA 1506 [PDF]
   • Predlog Akta o nasledstvu Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov, sklenjenih v Haagu 29. julija 1899 (MNKMRS) - EPA 1389 [PDF]
   • Predlog Akta o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško (BNONSNJ) - EPA 1448 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BMLIKZ) - EPA 1490 [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - EPA 1512 [PDF]
  • OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 5. točke 19. člena zakona o političnih strankah (ORZPoIS) - EPA 1487 [PDF]
  • POROČILO ODBORA DZ [PDF]:
   • Poročilo Odbora DZ za nadzor proračuna in drugih javnih financ k obravnavi Poročila Računskega sodišča RS o nadzoru na Ministrstvu za notranje zadeve [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 23 (20. 6. 1996) [SIstory]:
  • IZVRŠEVANJE PRORAČUNA RS [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPro-A) - EPA 1523 - hitri postopek [PDF]
  • PRISILNA PORAVNAVA, STEČAJ IN LIKVIDACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) - EPA 1525 - hitri postopek [PDF]
  • DAVČNA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davčni službi (ZDS-A) - EPA 1526 - hitri postopek [PDF]
  • PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o agenciji za plačilni promet, nadziranje in Informiranje (ZAPPNI-B) - EPA 1527 - hitri postopek [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN -B- EPA 1535 - skrajšani postopek [PDF]
  • PROSTE CARINSKE CONE IN PROSTE CONE [PDF]:
   • Predlog zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah (ZPCPC) - EPA 1187 - druga obravnava [PDF]
  • DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra) - EPA 1271 - druga obravnava [PDF]
  • SLOVENSKA STANOVANJSKA HRANILNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o Slovenski stanovanjski hranilnici (ZSSM) - EPA 1477 - prva obravnava [PDF]
  • SALONIT ANHOVO [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za prestrukturiranje proizvodnje v poslovnem sistemu Salonit Anhovo (ZSPPSA)- EPA 1510 - prva obravnava [PDF]
  • CARINSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah carinskega zakona (CZ-B) - EPA 1528 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Tretjega protokola k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope (MTPPI) - EPA 1506 [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • O strokovnem usklajevanju in predlog sklepov Vlade Republike Slovenije [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 24 (28. 6. 1996) [SIstory]:
  • UREJANJE NASELIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-G) - EPA 1539 - hitri postopek [PDF]
  • ŠKOCJANSKE JAME [PDF]:
   • Predlog zakona o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ) - EPA 764 - tretja obravnava [PDF]
  • KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah (ZKGZ) - EPA 589 - druga obravnava [PDF]
  • VINO IN DRUGI PROIZVODI IZ GROZDJA IN VINA [PDF]:
   • Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (ZVDP) - EPA 670 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE UST1NE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih predmetov in dobrin (BUSZKP) - EPA 1541 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzajemni ukinitvi vizumov (BLIVUV) - EPA 1542 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo ali bivanje v njej sta v nasprotju z veljavnimi predpisi države (BLIPSO) - EPA 1543 [PDF]
  • OBVEZNI RAZLAGI [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 1. odstavka 57. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 1. in 2. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu [PDF]
  • DOPOLNITEV [PDF]:
   • predloga zakona o začasnem zatočišču (ZZZat) - EPA 805 - tretja obravnava [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 25 (4. 7. 1996) [SIstory]:
  • SALONIT ANHOVO [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za prestrukturiranje proizvodnje v poslovnem sistemu Salonit Anhovo (ZSPPSA)- EPA 1510 - hitri postopek [PDF]
  • ZAKON O ŠPORTU [PDF]:
   • Predlog zakona o športu (ZSpo) - EPA 1067 - druga obravnava [PDF]
  • ZAKON O VLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-B) - EPA 1536 - prva obravnava [PDF]
  • MINISTRSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-?) - EPA 1537 - prva obravnava [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-E) - EPA 1545 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS) - EPA 1546 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985, 28. novembra 1986, 15. septembra 1988 ter 28. [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije In Vlado Arabske Republike Egipt (BEGIKZ)- EPA 1549 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji (BATIRN) - EPA 1550 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov (BUSVU) - EPA 1551 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji garancije pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/B (MGPGSA) - EPA 1552 [PDF]
  • UMIK PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • o spremembi zakona o Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje (ZAPPNI-B) - EPA 1527 - hitri postopek [PDF]
  • PREMOŽENJSKE BILANCE [PDF]:
   • Premoženjske bilance Republike Slovenije in občin na dan 31. 12. 1994 [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 26 (12. 7. 1996) [SIstory]:
  • POSEBNI DAVEK OD PROMETA IZVOZNIH STORITEV [PDF]:
   • Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o posebnem davku od prometa izvoznih storitev (ZPVZPD) - EPA 1485 - skrajšani postopek [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-E) - EPA 1545 - skrajšani postopek [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-C) - EPA 1561 - skrajšani postopek [PDF]
  • REFERENDUM IN LJUDSKA INICIATIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI-A) - EPA 1558 - hitri postopek [PDF]
  • RAČUNOVODSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o računovodstvu (ZR) - EPA 1562 - hitri postopek [PDF]
  • ARHIVSKA GRADIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA) - EPA 761 - tretja obravnava [PDF]
  • POMORSKI ZAKONIK [PDF]:
   • Dopolnitve predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije (PZ) - EPA 767 - prva obravnava [PDF]
  • BANČNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o bančništvu (ZBan) - EPA 1556 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCHSVZI) - EPA 1464 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (BRUIDO) - EPA 1465 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in švicarsko konfederacijo o socialni varnosti (BCHSV) - EPA 1489 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v izobraževanju, kulturi In znanosti (BMLIKZ) - EPA 1490 [PDF]
  • OBVEZNI RAZLAGI [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 1. odstavka 131. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ORZPPSL) - EPA 1484 [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 3. in 4. odstavka 17. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (ORZVRS17) - EPA 1553 [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju nacionalnega raziskovalnega programa s sredstvi iz proračuna Republike Slovenije v letu 1995 [PDF]
   • Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 1995 [PDF]
   • Letno poročilo o delu Sodnikov za prekrške in Republiškega senata za prekrške za leto 1995 [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 27 (17. 7. 1996) [SIstory]:
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije In Vlado Zvezne republike Nemčije o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BDEPZD) - EPA 1557 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Projekt za okolje - program za zmanjševanje onesnaževanja zraka) (MSGZOZ) - EPA 1563 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Projekt za okolje - geografski informacijski sistem) (MSPGIS) - EPA 1564 [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 28 (19. 7. 1996) [SIstory]:
  • STANJE OKOLJA [PDF]:
   • Popravki predloga poročila o stanju okolja 1995 - EPA 1378 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Prvo redno letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 1995 [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 29 (24. 7. 1996) [SIstory]:
  • POROŠTVA RS ZA NALOŽBENE DEJAVNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil Mednarodne banke za obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti (ZPOPNP) - EPA 1571 - hitri postopek [PDF]
  • DAVEK NA DODANO VREDNOST IN TROŠARINE [PDF]:
   • Predlog zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) - EPA 1554 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o trošarinah (ZTro) - EPA 1555 - prva obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • o obravnavi in sprejetju razlage tretjega (četrtega) odstavka 159. člena poslovnika Državnega zbora [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 4, št. 5 (24. 7. 1996) [PDF]:
   • Referendumsko vprašanje državnega sveta o spremembah volilne zakonodaje [PDF]
   • Predlog državnega sveta za sprejem zakona [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Javna razprava in strokovni posvet [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 30 (26. 7. 1996) [SIstory]:
  • OBLIGACIJSKI ZAKONIK [PDF]:
   • Predlog obligacijskega zakonika (OZ) - EPA 1544 - prva obravnava [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 31 (30. 7. 1996) [SIstory]:
  • PORABA OBČIN [PDF]:
   • Izračun zagotovljene porabe občin in finančne izravnave za leto 1996 s sklepi Vlade Republike Slovenije [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 32 (1. 8. 1996) [SIstory]:
  • NEZDRUŽLJIVOST OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-A) - EPA 1569 - hitri postopek [PDF]
  • PRENOS PREMOŽENJA [PDF]:
   • Predlog zakona o prenosu premoženja bivših družbenopolitičnih organizacij med sredstva lokalnih skupnosti in zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPPBDO) - EPA 1570 - hitri postopek [PDF]
  • PRISILNA PORAVNAVA, STEČAJ IN LIKVIDACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-?) - EPA 1579 - hitri postopek [PDF]
  • INŠPEKCIJA DELA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-?) - EPA 1573 - skrajšani postopek [PDF]
  • PRISILNA PORAVNAVA, STEČAJ IN LIKVIDACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) - EPA 1578 - skrajšani postopek [PDF]
  • TRŽNA INŠPEKCIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o tržni Inšpekciji (ZTI) - EPA 762 - tretja obravnava [PDF]
  • CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP) - EPA 669 - druga obravnava [PDF]
  • VOJAŠKI ZAVAROVANCI [PDF]:
   • Predlog zakona o pravicah Iz pokojninskega In invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ) - EPA 1272 - druga obravnava [PDF]
  • STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKE TRGOVINE [PDF]:
   • Informacija o stanju, možnih In pričakovanih smereh razvoja slovenske trgovine ter o normativnih pogojih, ki jih mora za njeno ustrezno delovanje zagotoviti država [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 33 (13. 9. 1996) [SIstory]:
  • POROČILA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]:
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev za leto 1995 [PDF]
   • Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1995 [PDF]
   • Letni obračun za leto 1995 [PDF]
   • Finančni načrt za leto 1996 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • O delu Ministrstva za notranje zadeve za leto 1995 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVENI SKLEPI IN MNENJE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 34 (20. 9. 1996) [SIstory]:
  • POSLOVNE STAVBE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah (ZPSPP-B) - EPA 1576 - hitri postopek [PDF]
  • JAMSTVENI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) - EPA 1584 - hitri postopek [PDF]
  • O DENACIONALIZACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-E) - EPA 1585 - hitri postopek [PDF]
  • KMETIJSKA ZEMLJIŠČA [PDF]:
   • Predlog zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) - EPA 1590 - hitri postopek [PDF]
  • UKREPI ZA SANACIJO PODJETIJ S PODROČJA ELEKTROGOSPODARSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o ukrepih za sanacijo finančnega položaja s področja elektrogospodarstva (ZUSFPE) - EPA 1593 - hitri postopek [PDF]
  • TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 3 [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 (ZPNPIT) - EPA 1594 - hitri postopek [PDF]
  • VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-?) - EPA 1589 - prva obravnava [PDF]
  • REFORMA SISTEMA PIZ [PDF]:
   • Izhodišča za reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja - EPA 1583 [PDF]
  • STRATEGIJA RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA [PDF]:
   • Strategija razvoja malega gospodarstva v Republiki Sloveniji - EPA 1592 - [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 35 (26. 9. 1996) [SIstory]:
  • INVESTICIJSKI SKLADI IN DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-A) - EPA 1602 - hitri postopek [PDF]
  • ODPRAVA POSLEDIC PLAZENJA TAL IN NEURJA [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja v letu 1996 (ZZS096) - EPA 1607 - hitri postopek [PDF]
  • O DOPOLNITVI CARINSKEGA ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi carinskega zakona (CZ-?) - EPA 1603 - skrajšani postopek [PDF]
  • DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-C) - EPA 1604 - skrajšani postopek [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-?) - EPA 1605 - skrajšani postopek [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini (ZDoh-C) - EPA 1606 - skrajšani postopek [PDF]
  • REFERENDUM IN LJUDSKA INICIATIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu In ljudski iniciativi (ZRLI-B) - EPA 1609 - skrajšani postopek [PDF]
  • VOLILNA KAMPANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji (ZVolK-A) - EPA 1375 - tretja obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCHIDO) - EPA 1582 [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Nizozemsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko (BNZNSNJ) - EPA 1587 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o mednarodnem priznanju pravic na letalu (MKPPL) - EPA 1588 [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • o posledicah plazenja tal v letu 1995 in letu 1996 s predlogom ukrepov [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 36 (3. 10. 1996) [SIstory]:
  • ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV POOBLAŠČENIM INVESTICIJSKIM DRUŽBAM [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške certifikate (ZZSPID) - EPA 1608 - hitri postopek [PDF]
  • AVTORSKA IN SORODNE PRAVICE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-A) - EPA 1600 - skrajšani postopek [PDF]
  • O POSLANCIH [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih (ZPos-B) - EPA 1612 - skrajšani postopek [PDF]
  • DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra) - EPA 1271 - tretja obravnava [PDF]
  • GRADITEV OBJEKTOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-B) - EPA 1443 - tretja obravnava [PDF]
  • NAMENSKA SREDSTVA ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 (ZNSGDT) - EPA 785 - druga obravnava [PDF]
  • ODLOKI [PDF]:
   • Predlog odloka o ustanovitvi Slovenske fundacije za financiranje športnih organizacij (OdSFŠO) - EPA 1614 [PDF]
   • Predlog odloka o ustanovitvi Slovenske fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (OdSFIH) - EPA 1615 [PDF]
  • RAVNANJE Z ODPADKI [PDF]:
   • Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki - EPA 1595 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Preiskovalne komisije o domnevnem škodljivem, nedopustnem in nezakonitem ter neustavnem delovanju in poslovanju izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane, izvršnih svetov skupščin občin Postojna, Trbovlje in Izola ter vseh tistih izvršnih svetov skupščin občin, pri katerih delovanju so bile s strani Službe družbenega knjigovodstva ali drugih pristojnih organov [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 37 (4. 10. 1996) [SIstory]:
  • ZAŠČITA MORSKEGA RIBIŠTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o zaščiti morskega ribištva (ZZMR) - EPA 1616 - hitri postopek [PDF]
  • DOKAPITALIZACIJA SKLADA ZA RAZVOJ [PDF]:
   • Predlog zakona o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj (ZDSR) - EPA 1625 - hitri postopek [PDF]
  • O POROŠTVU RS ZA OBVEZNOSTI SKLADA RS ZA RAZVOJ [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti sklada Republike Slovenije za razvoj (ZPOSR) - EPA 1626 - hitri postopek [PDF]
  • ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-c) - EPA 1627 - hitri postopek [PDF]
  • PREVZEM DOLOČENIH OBVEZNOSTI PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj (ZPOPSR-A) - EPA 1632 - hitri postopek [PDF]
  • ČLANSTVO BANKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o članstvu Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave (ZBSBMP) - EPA 1637 - hitri postopek [PDF]
  • NAČIN GLASOVANJA IN UGOTAVLJANJA IZIDA GLASOVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (ZNGUIG) - EPA 1633 - skrajšani postopek [PDF]
  • DOPOLNITEV POSLOVNIKA DZ [PDF]:
   • Predlog dopolnitve poslovnika Državnega zbora (PoDZ-D) - EPA 1638 - skrajšani postopek [PDF]
  • NAMENSKA SREDSTVA ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 (ZNSGDT) - EPA 785 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine (BUKTGS) - EPA 1621 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ukinitvi vizumov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUV) - EPA 1623 [PDF]
   • Predlog akta o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencije UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij Mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb (MKUNZ-A) - EPA 1624 [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu glede protokola o imunitetah Banke za mednarodne poravnave, sklenjenega v Bruslju 30. julija 1936 (MAIBMP) - EPA 1636 [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 38 (4. 10. 1996) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo Preiskovalne komisije Državnega zbora RS za parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetij HIT d.o.o. Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku in dodelitve koncesij za uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv - EPA 1599 [PDF]
   • Poročilo Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti - EPA 1630 [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 39 (7. 10. 1996) [SIstory]:
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu (BBHRZP) - EPA 1407 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Območnega sporazuma o srednjefrekvenčnih (SF) pomorskih in letalskih radionavigacijskih mobilnih storitvah (Območje 1) (MOSSPLR) - EPA 1565 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Območnega sporazuma o načrtovanju pomorskih radionavigacijskih storitev (radijski svetilniki) v evropskem pomorskem območju (MOSNPRS) - EPA 1566 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Območnega sporazuma o uporabi pasu 87,5 - 108 MHz za FM zvokovno radiodifuzijo (Območje 1 in del Območja 3) (MOSUPZR) - EPA 1567 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje (BPLVPO) - EPA 1619 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu ter ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji (BPLBT) - EPA 1620 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BPLVM) - EPA 1622 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji dvostranskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske glede prevzema določenih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BKSPDD) - EPA 1640 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/C (MGPEIAC) - EPA 1641 [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 40 (10. 10. 1996) [SIstory]:
  • RAČUNOVODSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o računovodstvu (ZR) - EPA 1618 - hitri postopek [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-B) - EPA 1644 - hitri postopek [PDF]
  • PRORAČUN PLAČILA ZA OBREMENJEVANJE VODA [PDF]:
   • Predlog zakona o poračunu plačila vodnih povračil za obremenjevanje voda (ZPPVPO) - EPA 1645 - hitri postopek [PDF]
  • SREDSTVA ZA REALIZACIJO PROGRAMOV OBRAMBNIH SIL [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 - 2003 (ZZSR-A) - EPA 1617 - skrajšani postopek [PDF]
  • VZPOSTAVITEV AGRARNIH SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-C) - EPA 1629 - skrajšani postopek [PDF]
  • ZAVAROVALNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o zavarovalnicah (ZZav-A) - EPA 1639 - skrajšani postopek [PDF]
  • VOJNI INVALIDI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojl-A) -EPA 1416 - tretja obravnava [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra) - EPA 1271 - tretja obravnava [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 4, št. 6 (10. 10. 1996) [PDF]:
   • Odgovor državnega sveta ustavnemu sodišču v zvezi z zahtevo državnega zbora za oceno ustavnosti referendumskega vprašanja [PDF]
   • Predloga državnega sveta za sprejem zakonov [PDF]
   • Zahtevi državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Informacija o štetju zavarovalne dobe s povečanjem [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 41 (17. 10. 1996) [SIstory]:
  • ZDRAVSTVENO VARSTVO [PDF]:
   • Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2000 - EPA 236 - druga obravnava [PDF]
  • VERSKE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (ZVS)- EPA 1643 - prva obravnava [PDF]
  • LOČENO MNENJE [PDF]:
   • Ločeno mnenje k poročilu preiskovalne komisije o sumu zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetja HIT d.o.o. Nova Gorica - EPA 1599 [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za obvezno razlago 12. člena Zakona o gozdovih (ORZG12) - EPA 1631 [PDF]
  • JAVNOFINANČNE OBVEZNOSTI [PDF]:
   • Javnofinančne obveznosti, ki izhajajo iz dokumentov razvojnega načrtovanja in posebnih razvojnih zakonov [PDF]
  • POROČILO ODBORA DZ [PDF]:
   • Poročilo Odbora DZ za nadzor proračuna in drugih javnih financ k obravnavi poslovanja Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva [PDF]
   • Poročilo o učinkih sprememb 160. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 42 (17. 10. 1996) [SIstory]:
  • POROČILO PREISKOVALNE KOMISIJE [PDF]:
   • Vmesno poročilo Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti - EPA 1630 [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 43 (29. 10. 1996) [SIstory]:
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-B) - EPA 1644 - hitri postopek [PDF]
  • LOTERIJA SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-A) - EPA 1646 - skrajšani postopek [PDF]
  • OPERATIVNI PLAN IN POROČILO [PDF]:
   • Operativni plan aktivnosti za leto 1996 za izvedbo "Programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh" [PDF]
   • Poročilo o izvajanju programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh za leto 1994 [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije v zvezi s parlamentarno preiskavo o politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij v izvršnih svetih občin in republike za razkroj gospodarskega sistema Iskre - EPA 1651 [PDF]
   • Poročilo Odbora Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ [PDF]
   • Poročilo o izvajanju programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d., za leto 1995 [PDF]
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1/1-1996 do 31/3-1996 [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 44 (7. 11. 1996) [SIstory]:
  • SPLOŠNA KOLEKTIVNA POGODBA ZA GOSPODARSTVO 1997 [PDF]:
   • Predlog zakona o nadaljnji uporabi določb splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo za leto 1997 (ZNUSKP) - EPA 1647 - hitri postopek [PDF]
  • ZADRŽANJE RAZPOLAGANJA S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI IN GOZDOVI [PDF]:
   • Predlog zakona o začasnem zadržanju razpolaganja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi (ZZRKZG) - EPA 1648 - hitri postopek [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 45 (14. 11. 1996) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju nadzora bank in hranilnic v letu 1995 [PDF]
   • Poročilo o dolgu Republike Slovenije v letu 1995 [PDF]
   • Poročilo o jamstvu Republike Slovenije v letu 1995 [PDF]
   • Poročilo o dolgu Republike Slovenije v prvem četrtletju 1996 [PDF]
   • Poročilo o jamstvih Republike Slovenije na dan 31.3.1996 [PDF]
   • Poročilo Nadzornega odbora o delu Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 46 (18. 11. 1996) [SIstory]:
  • STRATEGIJA [PDF]:
   • Strategija ekonomskih odnosov Slovenije s tujino - od pridruženega do polnopravnega članstva v Evropski uniji [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 47 (18. 11. 1996) [SIstory]:
  • ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) EPA 537 - tretja obravnava [PDF]
  • REDAKCIJA POPRAVLJENEGA BESEDILA [PDF]:
   • Predloga zakona o ratifikaciji Dvostranskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske glede prevzema določenih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BKSPDD) - EPA 1640 [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Vmesno poročilo o delu Parlamentarne preiskovalne komisije o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču s pregledom Vsebine gradiva - EPA 1650 [PDF]
   • Vmesno poročilo o preiskavi preiskovalne komisije DZ RS o sumu zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetja ELAN, Begunje EPA 1653 [PDF]
  • PREGLED [PDF]:
   • Pregled poklicev, služb in pogojev, ki omogočajo predčasno upokojevanje [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 48 (22. 11. 1996) [SIstory]:
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • Informacija o problematiki financiranja zagotovljene porabe občin za leto 1996 s predlogi možnih rešitev [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 49 (25. 11. 1996) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 1995 [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 4, št. 7 (25. 11. 1996) [PDF]:
   • Referendumsko vprašanje državnega sveta [PDF]
   • Referendum za kombinirani volilni sistem [PDF]
   • Zahteva za razpis referenduma - pristojnost državnega sveta [PDF]
   • Od pobude do razpisa zakonodajnega referenduma [PDF]
   • Kaj je dobro vedeti o kombiniranem volilnem sistemu [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 50 (27. 11. 1996) [SIstory]:
  • ODPRAVA DOLGOROČNIH REZERVACIJ ZA EKOLOŠKO SANACIJO [PDF]:
   • Predlog zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZODRES) - EPA 1655 - prva obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v letu 1995 - EPA 1654 [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 22, št. 51 (17. 12. 1996) [SIstory]:
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 5 - EPA 3-II [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij v času od 7. 8. 1996 do 7. 11. 1996 [PDF]
   • Poročilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti o višini zbranih sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) in njihovi porabi v letu 1996 [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • Informacija o zagotavljanju dodatnih sredstev za zagotovljeno porabo občin za leto 1996 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]