7. Seznam Poročevalcev iz leta 1981

 1. Priloga Poročevalca, letnik 7(1981) [SIstory]:
  • Način obdelave zadev iz programa zborov skupščine SR Slovenije za leto 1981 v občinah [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 1 (13. 1. 1981) [SIstory]:
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 2 (27. 1. 1981) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 18. februarja 1981 [PDF]
  • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 18. februarja 1981 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 22. januarja 1981 [PDF]
  • Omejevanje porabe mazuta [PDF]:
   • NADALJEVANJE PREJŠNJEGA ZAKONA [PDF]
  • Obvezna določitev roka dobave blaga in spoštovanje pogodbene cene [PDF]:
   • DOBAVA BLAGA PO POGODBENI CENI [PDF]
  • Ali so ustavni temelji za sprejetje zveznega zakona o javnem obveščanju? [PDF]:
   • STALIŠČA KOMISIJE ZA INFORMIRANJE [PDF]
   • VEČJI VPLIV UPORABNIKOV NA POLITIKO SREDSTEV JAVNEGA INFORMIRANJA [PDF]
  • Točnejše določanje bilanc skupnih sredstev in obveznosti federacije [PDF]:
   • BILANCA SREDSTEV IN PRORAČUNSKE OBVEZNOSTI FEDERACIJE [PDF]
   • NEGOSPODARSKE INVESTICIJE PO PROGRAMU [PDF]
   • SREDSTVA ZA SPODBUJANJE IZVOZA [PDF]
   • PRISPEVKI REPUBLIK IN POKRAJIN [PDF]
   • PREDLAGANJE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA [PDF]
  • Usklajevanje dela organa, ki opravlja zadeve državne varnosti [PDF]:
   • SPREMEMBA STATUTA IN ZNAČAJA SVETA [PDF]
   • PRISTOJNOSTI SVETA [PDF]
   • SESTAVA IN NAČIN DELA [PDF]
  • Neplačana taksa ne zadrži izpeljave sodnega postopka [PDF]:
   • PLAČEVANJE TAKSE V KAZENSKEM POSTOPKU [PDF]
   • TAKSNA TARIFA [PDF]
  • Kljub povečanemu vlaganju neizpolnjeno pričakovanje v stanovanjski graditvi [PDF]:
   • VZROKI NEIZPOLNJENIH PRIČAKOVANJ V STANOVANJSKI GRADITVI [PDF]
   • SAMOUPRAVNO INTERESNO ORGANIZIRANJE [PDF]
   • FINANCIRANJE GRADITVE IN CENA STANOVANJ [PDF]
   • STANARINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKEGA SKLADA [PDF]
   • OSEBNA SREDSTVA IN SOLIDARNOST [PDF]
   • EKONOMIKA GRADITVE STANOVANJ [PDF]
   • STANOVANJSKA PRAVICA [PDF]
   • NADALJNJI UKREPI IN AKTIVNOSTI [PDF]
  • Boljša preskrba z zdravili, vendar še vedno ni zadovoljiva [PDF]:
   • DOMAČA FARMACEVTSKA INDUSTRIJA [PDF]
   • VZROKI POMANJKANJA ZDRAVIL [PDF]
   • PRIZADEVANJA ZA BOLJŠO OSKRBLJENOST [PDF]
   • PREDLOGI PRIHODNJIH UKREPOV [PDF]
  • Povečan pomen samoupravne delavske kontrole v pogojih ekonomske stabilizacije [PDF]:
   • POMEN PREVENTIVNEGA DELOVANJA [PDF]
   • DELOVANJE ORGANOV DELAVSKE KONTROLE [PDF]
   • VZROKI NEUČINKOVITOSTI SAMOUPRAVNE DELAVSKE KONTROLE [PDF]
   • SLABO DELOVANJE POSREDNE DELAVSKE KONTROLE [PDF]
   • SLABOSTI V DELU ORGANOV DELAVSKE KONTROLE [PDF]
   • SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI [PDF]
   • POLOŽAJ SAMOUPRAVNE DELAVSKE KONTROLE V SIS [PDF]
   • POMEN OBVEŠČANJA [PDF]
   • SKLEPI KOMISIJE [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 3 (10. 2. 1981) [SIstory]:
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ o usklajevanju [PDF]:
   • A. Resolucije o osnovnih smernicah in okvirih politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1981 [PDF]:
    • Energija [PDF]
    • Hrana [PDF]
    • Izvoz [PDF]
    • Politika delitve [PDF]
    • Politika cen [PDF]
    • Kreditno monetarna politika [PDF]
   • B. Zakona o določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1981 [PDF]
   • C. Odloka o skupni devizni politiki za leto 1981 [PDF]
   • D. Odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih osnovah kreditne politike v letu 1981 [PDF]
   • E. Odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih dajatev, ki se v letu 1981 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino [PDF]
   • F. Odloka o devizah za potrebe federacije v letu 1981 [PDF]
   • G. Odloka o enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1981 in Odloka o enotni projekciji devizne bilance Jugoslavije za leto 1981 [PDF]
   • H. Zakonov o pospeševanju razvoja manj razvitih SR in SAP [PDF]
   • I. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju blaga in storitev v prometu. [PDF]
  • Predlog zakona o določitvi zaokroženega urbanega območja občin Maribor-Pesnica, Maribor-Pobrežje, Maribor-Rotovž, Maribor-Ruše, Maribor- Tabor in Maribor-Tezno (ESA-50) [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OSNUTKA družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 [PDF]
  • Banke bodo poravnale tečajne razlike najpozneje v desetih letih [PDF]
  • Enakopravna obravnava jugoslovanskih in madžarskih spričeval in diplom [PDF]:
   • RAZŠIRITEV SODELOVANJA NA PODROČJU ZNANOSTI, KULTURE IN IZOBRAŽEVANJA [PDF]
  • Sodelovanje Jugoslavije in Španije pri nudenju pravne pomoči [PDF]:
   • VEČ PREDNOSTI [PDF]
   • MEDNARODNE OBVEZNOSTI [PDF]
  • Nezakonito izdajanje menic brez kritja škoduje stabilizacijskim tokovom [PDF]:
   • VZROKI NEZAKONITOSTI PRI UPORABI MENIC [PDF]
   • NELIKVIDNOST IN SLABO POSLOVANJE [PDF]
   • UKREPI ZA PREPREČEVANJE NEZAKONITE UPORABE MENIC [PDF]
  • Odločno preprečevati izdajanje menic brez kritja [PDF]:
   • PREPREČITI VZROKE IZDAJANJA MENIC BREZ KRITJA [PDF]
  • Povečana učinkovitost plačilnega prometa [PDF]:
   • STRUKTURA IZVRŠENIH PLAČIL [PDF]
   • VPLIV SISTEMSKIH REŠITEV [PDF]
   • UKREPI ZA BOLJŠE DELOVANJE PLAČILNEGA PROMETA [PDF]
  • V tem srednjeročnem obdobju bo potrebno zagotoviti sredstva za pospešen razvoj PTT prometa [PDF]:
   • ZAOSTAJANJE PRI RAZVOJU PTT ZMOGLJIVOSTI [PDF]
   • EKONOMSKI POLOŽAJ PTT PROMETA [PDF]
   • POLOŽAJ PTT PROMETA V PRIMARNI DELITVI [PDF]
   • URESNIČEVANJE DOGOVORJENEGA RAZVOJA PTT PROMETA [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 5. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 1 (20. 2. 1981) [SIstory]:
  • PREDLOG DRUŽBENEGA PLANA Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • DRUŽBENI PLAN SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
   • 1.0. IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV RAZVOJNE POLITIKE, SKUPNIH CILJEV IN NALOG DRUŽBENEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE [PDF]
   • 2.0. CILJI DRUŽBENEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE [PDF]:
    • 2.1. Usmeritev v izvozno naravnano gospodarstvo [PDF]
    • 2.2. Oblikovanje gospodarske strukture, ki omogoča dolgoročno ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva [PDF]
    • 2.3. Usmerjanje znanosti in izobraževalnega dela v procese prestrukturiranja [PDF]
    • 2.4. Povečanje proizvodnje hrane kot pomemben element stabilizacije [PDF]
    • 2.5. Razvoj gospodarskih infrastrukturnih dejavnosti [PDF]
    • 2.6. Boljši pogoji življenja in dela kot vzpodbude produktivnosti dela [PDF]
    • 2.7. Smotrna raba prostora, izboljšanje človekovega okolja in skladnejši regionalni razvoj [PDF]
   • 3.0. MATERIALNA RAZMERJA V DRUŽBENI REPRODUKCIJI [PDF]:
    • 3.1. Nosilci planiranja bodo podpirali uresničevanje naslednjih razmerij in tokov v družbeni reprodukciji: [PDF]
    • 3.2. Oblikovanje in delitev družbenega proizvoda in razpoložljivih sredstev [PDF]
    • 3.3. Oblikovanje sredstev za reprodukcijo v materialni proizvodnji in njihova razporeditev po namenih financiranja [PDF]
    • 3.4. Oblikovanje sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih potreb [PDF]
    • 3.5. Plačilno-bilančni in devizno-bilančni položaj SR Slovenije [PDF]
    • 3.6. Zaposlovanje [PDF]
   • 4.0. RAZVOJNE NALOGE PO PODROČJIH [PDF]:
    • 4.1. Smeri prestrukturiranja gospodarstva in družbenih dejavnosti [PDF]
    • 4.2. Vključevanje v mednarodno menjavo [PDF]
    • 4.3. Energija, promet in vodno gospodarstvo [PDF]
    • 4.4. Stanovanjsko-komunalna dejavnost [PDF]
    • 4.5. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti [PDF]
    • 4.6. Življenjski standard in socialna varnost [PDF]
    • 4.7. Družbeni sistem informiranja [PDF]
    • 4.8. Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja [PDF]
    • 4.9. Urejanje prostora in varstvo okolja [PDF]
    • 4.10. Sodelovanje SR Slovenije z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama [PDF]
    • 4.11. Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita [PDF]
    • 4.12. Naloge splošne porabe na ravni republike in v občinah [PDF]
   • 5.0. SMERI IN OKVIRI ZA SPREJEMANJE UKREPOV RAZVOJNE POLITIKE [PDF]
  • MATERIALNA RAZMERJA V DRUŽBENI REPRODUKCIJI (izbor osnovnih tabel iz dokumentacije k predlogu družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985) [PDF]
  • Komentarji k opredelitvam nekaterih prostorsko pomembnih elementov družbenoekonomskega razvoja prikazanih na kartah [PDF]:
   • POPRAVKI H KARTI OBMOČJA IN OBJEKTI VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE [PDF]
   • Komentar h karti: KMETIJSKA ZEMLJIŠČA [PDF]
   • Komentar h karti: GOZDARSTVO [PDF]
   • Komentar h karti: OBMOČJA ZA PRIDOBIVANJE RUDNIN [PDF]
   • Komentar h karti: OBMOČJA VARSTVA VODNIH VIROV [PDF]
   • Komentar h karti: DEGRADIRANA OBMOČJA [PDF]
   • Komentar h karti: OBMOČJA VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE [PDF]
   • Komentar h karti: OBMOČJA IN OBJEKTI VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE [PDF]
   • Komentar h karti: CESTNO OMREŽJE [PDF]
   • Komentar h karti: ŽELEZNIŠKO OMREŽJE LETALIŠČA IN LUKE BLAGOVNO-DISTRIBUCIJSKI CENTRI [PDF]
   • Komentar h karti: PTT OMREŽJE [PDF]
   • Komentar h karti: PROMETNO OMREŽJE LETA 1985 [PDF]
   • Komentar h karti: ENERGETSKO OMREŽJE [PDF]
   • Komentar h karti: FUNKCIONALNA OPREDELITEV IN VELIKOST POMEMBNEJŠIH NASELIJ V SR SLOVENIJI [PDF]
   • Komentar h karti: RABA PROSTORA LETA 1985 [PDF]
  • OPREDELITVE NEKATERIH PROSTORSKO POMEMBNIH ELEMENTOV DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA NA KARTAH [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 4 (24. 2. 1981) [SIstory]:
  • Predlog za izdajo zakona o svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve, z osnutkom zakona (ESA-675) [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-491) [PDF]
  • Predlog zakona o objavljanju zakonov, drugih predpisov in aktov ter časopisni organizaciji Časopisni zavod Uradni list Socialistične republike Slovenije (ESA-504) [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (ESA-496) [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 18. februarja 1981 [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 18. 2. 1981 [PDF]:
   • - Ali se bo zmanjšalo število zaposlenih v samoupravnih interesnih skupnostih? [PDF]
   • - Zakaj izvažamo in hkrati uvažamo iste surovine in izdelke? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 18. 2. 1981 [PDF]:
   • - Kaj opredeljuje status kmeta? [PDF]
   • - Kakšni so obeti za normalno oskrbo kmetijstva z mineralnimi gnojili? [PDF]
  • IZ USTAVNEGA SODIŠČA SR SLOVENIJE SMO PREJELI [PDF]:
   • ODLOČBA [PDF]:
    • Obrazložitev [PDF]
    • SKLEP [PDF]
    • Obrazložitev [PDF]
   • ODLOČBA o oceni zakonitosti tretjega odstavka 49. člena zakona o samoupravnih sodiščih [PDF]
  • Politika stabilizacije mora biti bolj usmerjena k proizvodnji kot delitvi in omejitvam [PDF]:
   • STRUKTURNE SPREMEMBE GOSPODARSTVA [PDF]
   • PRIMARNA EMISIJA ZA REPRODUKCIJSKE PROCESE [PDF]
   • OPTIMISTIČNA PROGNOZA INFLACIJE [PDF]
   • ZMANJŠATI IZVOZ SUROVIN [PDF]
   • ZDRUŽEVANJE - STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ [PDF]
   • Z ZDRUŽEVANJEM SPODBUJATI RAZVOJ NERAZVITIH [PDF]
  • Stabilnejši razvoj vsega gospodarstva in večje opiranje na lastne dosežke [PDF]:
   • VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO DELITEV DELA [PDF]
   • STANOVANJSKA IN KOMUNALNA GRADNJA [PDF]
   • PREUČITI VSE OBLIKE PORABE [PDF]
   • NADALJNJI RAZVOJ SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE [PDF]
   • RAZVOJ INFORMIRANJA [PDF]
  • V planskem dokumentu mora biti opredeljen celovit koncept socialne politike [PDF]:
   • Spodbujevalni pomen plana [PDF]
   • Krepitev samoupravnega položaja delavcev [PDF]
  • Bistvena preusmeritev na širitev ekonomskih odnosov s tujino [PDF]:
   • NEUSKLAJENOST V STRUKTURI GOSPODARSTVA [PDF]
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • POSPEŠEVANJE PROIZVODNJE HRANE [PDF]
  • Podpora politiki stabilne rasti osebnega in družbenega standarda delovnih ljudi in občanov [PDF]:
   • REALNEJŠE PLANIRANJE DOHODKA [PDF]
   • STABILNA RAST DRUŽBENEGA STANDARDA [PDF]
  • Zagotovitev pogojev za hitrejšo in smotrnejšo stanovanjsko graditev [PDF]:
   • Boljše upravljanje s stanovanjskim skladom [PDF]
   • Varstvo življenjskega standarda [PDF]
  • Širjenje mreže organizacij združenih kmetov [PDF]:
   • POSPEŠEVANJE PROIZVODNJE NA ZASEBNIH GOSPODARSTVIH [PDF]
   • UGODNEJŠI POGOJI ZA KREDITIRANJE KMETIJSTVA [PDF]
  • Učinkovitejši instrument ekonomsko upravičenega varstva domače proizvodnje [PDF]:
   • UVOZ GOSPODINJSKIH PREDMETOV [PDF]
   • OLAJŠAVE ZA UVOZ GOSPODARSKEGA INVENTARJA [PDF]
   • DRUGE SPREMEMBE [PDF]
   • CARINSKA OSNOVA [PDF]
  • Zagotovitev uspešnega poslovanja v internih bankah [PDF]:
   • ZDRUŽEVANJE DELA IN SREDSTEV [PDF]
   • SREDSTVA INTERNE BANKE [PDF]
  • Podpora Jugoslavije družbenemu in ekonomskemu napredku Afrike [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 5 (3. 3. 1981) [SIstory]:
  • DOGOVOR o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in delegiranju v skupščine z osnutkom zakona (ESA-678) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona (ESA-679) [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 6 (10. 3. 1981) [SIstory]:
  • POSVETI V OBČINAH glede nadaljnjega razvoja delegatskega sistema in delegatskih odnosov [PDF]:
   • Posveti za Zbor združenega dela Skupščine SRS: [PDF]
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. marca 1981 [PDF]:
   • Posveti za Zbor občin skupščine SRS: [PDF]
   • Posveti za Družbenopolitični zbor Skupščine SRS: [PDF]
  • POPRAVKI DOGOVORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985, OBJAVLJENEGA V POROČEVALCU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE št. 5 z dne 3. 3. 1981 [PDF]
  • Skupni interesi, razvojni cilji ter ekonomska politika v prihodnjem petletnem obdobju [PDF]:
   • USKLADITI BISTVENA VPRAŠANJA RAZVOJA DRŽAVE [PDF]
   • PODROBNEJE IZDELATI POGOJE GOSPODARJENJA [PDF]
   • POGOJI GOSPODARJENJA NA ENOTNEM TRGU [PDF]
   • POSPEŠITI PROCES ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • IZBOLJŠANJE STRUKTURE IZVOZA [PDF]
   • POGOJI ZA URESNIČEVANJE STOPNJE RASTI [PDF]
   • NADALJNJI RAZVOJ SAMOUPRAVNIH ODNOSOV [PDF]
   • SKUPNI INTERESI IN RAZVOJNI CILJI [PDF]
   • PROBLEM ENERGETSKE BILANCE [PDF]
   • POVEČANJE KMETIJSKE PROIZVODNJE [PDF]
   • STANOVANJSKA GRADITEV IN INVESTICIJE [PDF]
   • SMERNICE ZA SPREJEM UKREPOV EKONOMSKE POLITIKE [PDF]
   • PRIDOBIVANJE IN RAZPOREJANJE DOHODKA [PDF]
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • POLITIKA CEN IN KOMPENZACIJE [PDF]
   • POSEBNE OBVEZNOSTI IN NALOGE [PDF]
  • Plani vseh samoupravnih organizacij in skupnosti se morajo med seboj usklajevati [PDF]:
   • SKLADNEJŠA RAST ZAPOSLOVANJA [PDF]
   • RAZVOJ AGROINDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA [PDF]
   • SKLEPI ZVEZNE KONFERENCE [PDF]
  • Vsebinski problemi financiranja federacije niso zajeti v predloženih spremembah zakona [PDF]:
   • REVALORIZACIJA SREDSTEV ZA JLA [PDF]
   • DILEME O TEMELJNEM PROMETNEM DAVKU [PDF]
   • REALNO PLANIRANJE PRORAČUNA [PDF]
   • OBSEG IN NAČIN FINANCIRANJA FEDERACIJE [PDF]
   • DOPOLNILNA SREDSTVA ZA MANJ RAZVITE [PDF]
   • SREDSTVA ZA SPODBUJANJE IZVOZA [PDF]
  • Interne banke s področja gospodarstva se vključujejo v uporabo sredstev primarne emisije [PDF]:
   • KREDITI JUGOSLOVANSKI BANKI ZA MEDNARODNO EKONOMSKO SODELOVANJE [PDF]
   • KREDITIRANJE BLAGOVNIH REZERV [PDF]
  • Razširitev materialne osnove - pogoj za hitrejši razvoj turizma [PDF]:
   • TURIZEM V MINULEM PETLETNEM OBDOBJU [PDF]
   • NADALJNJI TURISTIČNI RAZVOJ [PDF]
   • INFORMACIJSKA IN PROPAGANDNA DEJAVNOST [PDF]
   • UKREPI ZA SPODBUJANJE TURISTIČNEGA RAZVOJA [PDF]
   • NADALJNJA DEJAVNOST [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 7 (24. 3. 1981) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih dveh mesecih leta 1981 in predlog ukrepov za uresničevanje resolucije odružbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 [PDF]
  • OCENA gospodarskega stanja in smeri aktivnosti oblikovanena skupnem delovnem pogovoru članov predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za uresničevanje materialne in socialne varnosti delavcev v pogojih gospodarske stabilizacije v začetku leta 1981 [PDF]
  • DOGOVOR o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1981 [PDF]
  • POROČILO o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SR Slovenije za leto 1980 [PDF]
  • POROČILO o poteku usklajevanja osnutka družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in o uveljavitvi pripomb Skupščine SR Slovenije [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 8 (7. 4. 1981) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 29. aprila 1981 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. in 27. marca 1981 [PDF]
  • MNENJE k osnutku amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora [PDF]:
   • mnenje k osnutku amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa. [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih [PDF]:
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih s tezami (ESA-701) [PDF]:
   • I. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE TREBA UREDITI S PREDLAGANIM ZAKONOM [PDF]
   • III. RAZLOGI, KI NAREKUJEJO IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • IV. NAČELA NA KATERIH TEMELJI PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN POGLAVITNE REŠITVE Z ALTERNATIVAMI [PDF]
   • V. OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH [PDF]
  • Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sredstev občanov pri poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1981 do 1985 (ESA-698) [PDF]:
   • I. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM DRUŽBENEGA DOGOVORA [PDF]
   • II. OBRAZLOŽITEV ČLENOV DRUŽBENEGA DOGOVORA [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov s tezami za osnutek zakona (ESA-697) [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 3. 1981 [PDF]:
   • - Kaj je z delovanjem novega sistema, na področju politike cen? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 25. 3. 1981 [PDF]:
   • - Kaj je s sredstvi za pravočasno oskrbo zaščitnih sredstev v kmetijstvu? [PDF]
   • - Rast cen v gradbeništvu [PDF]
   • - Zakaj le pri nas zimsko računanje časa? [PDF]
  • Dosledno uveljavljanje položaja in vloge delavcev v vseh odnosih družbene reprodukcije [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI TEMELJI GOSPODARJENJA [PDF]
   • VRSTE INVESTICIJSKIH VLAGANJ [PDF]
   • URESNIČEVANJE OSEBNIH MATERIALNIH PRAVIC [PDF]
   • ODNOSI PRI GOSPODARJENJU Z INVESTICIJSKIMI SREDSTVI [PDF]
   • POVEČANJE DOHODKA PRI GOSPODARJENJU Z INVESTICIJSKIMI SREDSTVI [PDF]
   • RAZPOREJANJE DOHODKA, KI JE REZULTAT IZJEMNIH UGODNOSTI [PDF]
   • URESNIČEVANJE INVESTICIJSKIH VLAGANJ [PDF]
   • MERILA GOSPODARJENJA Z INVESTICIJSKIMI SREDSTVI [PDF]
   • UPORABA REZULTATOV ZNANSTVENEGA RAZISKOVALNEGA IN DRUGEGA USTVARJALNEGA DELA [PDF]
   • SPREJEMANJE INVESTICIJSKE ODLOČITVE [PDF]
   • DOLOČANJE POVEČANEGA DOHODKA PRI GOSPODARJENJU Z INVESTICIJSKIMI SREDSTVI [PDF]
   • PRIDOBIVANJE POVEČANEGA DOHODKA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH [PDF]
   • ODNOSI PRI SKUPNEM GOSPODARJENJU [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUMI O ZDRUŽEVANJU INVESTICIJSKIH SREDSTEV [PDF]
   • CILJI SKUPNEGA GOSPODARJENJA [PDF]
   • ODGOVORNOST ZA ŠKODLJIVE POSLEDICE [PDF]
   • ZDRUŽEVANJE SREDSTEV V OKVIRU IN PREK BANKE [PDF]
   • ANGAŽIRANJE SREDSTEV OBČANOV [PDF]
   • SKUPNO GOSPODARJENJE V GOSPODARSKI INFRASTRUKTURI [PDF]
   • GOSPODARJENJE V ODNOSIH SVOBODNE MENJAVE DELA [PDF]
   • PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • PRAVICA DELAVCA DO DELA OSEBNEGA DOHODKA IZ MINULEGA DELA [PDF]
   • SREDSTVA ZA OSEBNE DOHODKE IZ MINULEGA DELA [PDF]
   • URESNIČEVANJE NAČELA SOLIDARNOSTI [PDF]
   • SUBJEKTI PRAVIC DO OSEBNEGA DOHODKA IZ MINULEGA DELA [PDF]
   • PRIDOBIVANJE PRAVIC DO OSEBNEGA DOHODKA IZ MINULEGA DELA [PDF]
   • KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • Delovni ljudje in občani hkrati delajo in uporabljajo podatke ter informacije [PDF]:
   • TEMELJI DRUŽBENEGA SISTEMA INFORMIRANJA [PDF]
   • INFORMIRANJE DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV [PDF]
   • INFORMACIJSKE SLUŽBE [PDF]
   • INFORMACIJSKI SISTEM FEDERACIJE [PDF]
   • NALOGE IN DELOKROG POSAMEZNIH INFORMACIJSKIH SLUŽB [PDF]
   • USTANOVITEV DRUŽBENEGA SVETA [PDF]
  • Krajevne skupnosti postajajo vse bolj oblika humane integracije in solidarnosti na kraju bivanja [PDF]:
   • AKTIVNOST ZA IZVAJANJE RESOLUCIJE [PDF]
   • SAMOUPRAVNA ORGANIZACIJA KRAJEVNE SKUPNOSTI [PDF]
   • RAZVOJ DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV V KRAJEVNI SKUPNOSTI [PDF]
   • POVEČANJE ŠTEVILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • SAMOUPRAVNO INTERESNO ORGANIZIRANJE V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH [PDF]
   • VLOGA DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ [PDF]
   • NOVELIRANJE STATUTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN IZDAJA POSEBNIH ZAKONOV [PDF]
   • SKLEPNE UGOTOVITVE [PDF]
 11. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 2 (8. 4. 1981) [SIstory]:
  • Način obdelave zadev iz programa zborov skupščine SR Slovenije za leto 1981 v občinah [PDF]
 12. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 3 (21. 4. 1981) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varnosti cestnega prometa (ESA-711) [PDF]:
   • Povzetek predloga za izdajo zakona o varnosti cestnega prometa [PDF]
  • Predlog za izdajo ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ESA-711) [PDF]:
   • I. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • III. Problemi, ki naj bi jih zakon uredil in poglavitne predlagane rešitve [PDF]
   • IV. Ocena potreb po finančnih sredstvih [PDF]
  • TEZE ZA ZAKON o varnosti cestnega prometa (ESA-711) [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. CESTE [PDF]
   • III. PROMETNA PRAVILA [PDF]:
    • 1. Vožnja z vozili po cesti [PDF]
    • 3. Promet vozil čez označene prehode za pešce [PDF]
    • 4. Ustavljanje in parkiranje [PDF]
    • 5. Vleka vozil [PDF]
    • 6. Promet vozil na motorni pogon [PDF]
    • 7. Promet motornih koles, koles z motorjem in koles [PDF]
    • 8. Promet na avtomobilski cesti in na cesti, ki je rezervirana za motorna vozila [PDF]
    • 9. Prevoz oseb [PDF]
    • 10. Tovor na vozilu [PDF]
    • 11. Promet vprežnih vozil in gonjenje živine [PDF]
    • 13. Obveznost voznikov do pešcev [PDF]
    • 14. Delo na cesti [PDF]
    • 15. Prometni znaki [PDF]
    • 16. Onesnaževanje ceste [PDF]
    • 17. Uporaba rumene rotacijske luči [PDF]
   • IV. DOLŽNOST OB PROMETNI NEZGODI [PDF]
   • V. ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE NA CESTI [PDF]
   • VI. VOZNIKI [PDF]:
    • 1. Pogoji za vožnjo vozila [PDF]
    • 2. Pravica voziti vozilo [PDF]
    • 3. Usposabljanje voznikov vozil na motorni pogon [PDF]
    • 4. Vozniki inštruktorji ter učitelji predpisov [PDF]
    • 5. Vozniški izpiti [PDF]
    • 6. Vozniško dovoljenje [PDF]
    • 7. Zdravstveni pregledi voznikov [PDF]
   • VII. VOZILA [PDF]:
    • 1. Preizkus vozil [PDF]
    • 2. Dolžnosti voznika ob pregledu vozila [PDF]
    • 3. Registracija in podaljšanje veljavnosti registracije motornih in priklopnih vozil in evidentiranje traktorjev [PDF]
    • 4. Tehnični pregledi [PDF]
   • VIII. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI [PDF]
   • IX. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU (Varianta: Svet za prometno varnost) [PDF]
   • X. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o javnih cestah (ESA-619) [PDF]:
   • POVZETEK OSNUTKA ZAKONA O JAVNIH CESTAH [PDF]
   • I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI [PDF]
   • III. PLANIRANJE, FINANCIRANJE IN GOSPODARJENJE [PDF]
   • IV. GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA CEST [PDF]
   • V. VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST [PDF]
   • VI. VARSTVO CEST [PDF]
   • VII. INŠPEKCIJA CEST [PDF]
   • VIII. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 9 (21. 4. 1981) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1980 (ESA-716) - povzetek [PDF]:
   • I. SPLOŠNO K PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA O IZVRŠITVI PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1980 [PDF]
   • II. PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1980 [PDF]
   • III. ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1980 [PDF]:
    • 1. Dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti in sicer za: [PDF]
    • 2. Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev [PDF]
    • 3. Negospodarske investicije [PDF]
    • 4. Znanstvena dejavnost [PDF]
    • 5. Kulturno prosvetna dejavnost [PDF]
    • 6. Varstvo borcev NOV in socialno varstvo [PDF]
    • 7. Dopolnilna sredstva občinam [PDF]
    • 8. Intervencije v gospodarstvo [PDF]
    • 9. Tekoča proračunska rezerva [PDF]
    • 10. Sredstva rezerve SR Slovenije [PDF]
    • 11. Sredstva za financiranje obveznosti SR Slovenije iz prejšnjih let [PDF]
   • IV. SKLEP [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem imenu, z osnutkom zakona (ESA-706) [PDF]
  • Predlog zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah (ESA-473) [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (ESA-154) [PDF]
  • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 29. aprila 1981 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 7. aprila 1981 [PDF]
  • SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih dveh mesecih 1981. leta in predloga ukrepov za uresničevanje resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
   • Družbenopolitični zbor [PDF]:
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga Družbenega pravobranilca samoupravljanja o problematiki oskrbe kmetijskih organizacij in kmetov z mineralnimi gnojili [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi ocene priprav na spomladansko setev v letu 1981 v SR Sloveniji [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • ZB0R ZDRUŽENEGA DELA - 7. 4. 1981 [PDF]:
   • - Oddelek naravoslovne matematične usmeritve v Novi Gorici? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 7. 4. 1981 [PDF]:
   • - Oddelek naravoslovne matematične usmeritve v Novi Gorici? [PDF]
   • - Obračunavanje in izplačevanje povračil uvoznih davščin in davčnih olajšav pri izvozu [PDF]
   • - Odkupne cene živine [PDF]
  • Z USTAVNEGA SODIŠČA SR SLOVENIJE SMO PREJELI [PDF]:
   • SKLEP [PDF]
   • Obrazložitev [PDF]
   • SKLEP [PDF]
   • Obrazložitev [PDF]
  • Delavski razred ter vsi delovni ljudje in občani plebiscitarno sprejeli pobudo tovariša Tita [PDF]:
   • PODPORA POBUDI TOVARIŠA TITA [PDF]
   • VLOGA SZDL V ORGANIZIRANJU RAZPRAVE [PDF]
   • POSPEŠEVANJE KOLEKTIVNEGA DELA IN ODGOVORNOSTI [PDF]
   • SPOŠTOVANJE NAČELA O TRAJANJU MANDATA IN OMEJEVANJU PONOVNE IZVOLITVE [PDF]
   • DELAVSKI RAZRED IN VSI DELOVNI LJUDJE - NOSILCI OBLASTI [PDF]
   • ODGOVORNOST ČLANOV ORGANOV OBLASTI [PDF]
   • DOLOČANJE MEJE MANDATA [PDF]
   • ŠTEVILO PODPREDSEDNIKOV SKUPŠČINE SFRJ [PDF]
   • PREDSEDSTVO SFRJ [PDF]
   • DELOVANJE IN SESTAVA ZIS [PDF]
   • FUNKCIONARJI, KI JIH IMENUJE SKUPŠČINA SFRJ [PDF]
  • Predlog amandmajev k Ustavi SFRJ [PDF]:
   • I. AMANDMA [PDF]
   • II. AMANDMA [PDF]
   • III. AMANDMA [PDF]
   • IV. AMANDMA [PDF]
   • V. AMANDMA [PDF]
   • VI. AMANDMA [PDF]
   • VII. AMANDMA [PDF]
   • VIII. AMANDMA [PDF]
  • Določbe o volitvah funkcionarjev se bodo uporabljale od konstituiranja novoizvoljene Skupščine SFRJ [PDF]:
   • UPORABA POSAMEZNIH AMANDMAJEV [PDF]
  • Zagotavljanje realnejše vrednosti sredstev [PDF]:
   • POJEM REVALORIZACIJE [PDF]
   • OBVEZNA REVALORIZACIJA [PDF]
  • Samoupravno organiziranje kmetov - temelj hitrejšega razvoja kmetijstva in družbe sploh [PDF]:
   • DOSEDANJI REZULTATI ZDRUŽEVANJA KMETOV [PDF]
   • UKREPI ZA HITREJŠE ZDRUŽEVANJE [PDF]
   • UKREPI KREDITNE POLITIKE [PDF]
   • DELOVANJE TRGA KMETIJSKIH PROIZVODOV [PDF]
   • OBDAVČEVANJE KMETOV [PDF]
  • Vloga kreditno-monetarne politike pri uresničevanju stabilizacijskih ciljev ekonomske politike [PDF]:
   • GOSPODARSKA GIBANJA V LETU 1980 [PDF]
   • PLASMAJI BANK IN RAST DENARNE MASE [PDF]
   • RAST PRIMARNE EMISIJE [PDF]
   • LIKVIDNOST BANK [PDF]
  • Usklajevanje sodne prakse za enotno uporabo zveznih predpisov [PDF]:
   • SKUPNA SEJA IN SODELOVANJE SODIŠČ [PDF]
   • UČINKOVITOST DELA IN TRAJANJE SODNEGA POSTOPKA [PDF]
   • GIBANJE KRIMINALITETE [PDF]
   • ZAHTEVE ZA VARSTVO ZAKONITOSTI [PDF]
   • CIVILNO IN GOSPODARSKO PODROČJE [PDF]
   • UPRAVNI SPORI IN PREKRŠKI [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 10 (12. 5. 1981) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 20. in 27. maja 1981 [PDF]
  • SKUPNO ZASEDANJE VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 4. maja 1981 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 29. aprila 1981 [PDF]
  • SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za leto 1880 [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
   • Družbenopolitični zbor [PDF]:
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih [PDF]:
  • POROČILO k analizi uresničevanja resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanj za njen nastanek in varnost in zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ter k informaciji o uresničevanju zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih [PDF]
  • ANALIZA vprašanj obdavčevanja dohodkov iz kmetijskih dejavnosti in predlogi možnih rešitev za prehod na odmerjanje davka od dohodkov iz kmetijstva od katastrskega dohodka na dejanski dohodek [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. PRIKAZ SEDANJEGA STANJA ZASEBNEGA KMETIJSTVA IN VELJAVNI NAČIN OBDAVČEVANJA DOHODKOV IZ KMETIJSTVA [PDF]:
    • 1. Prikaz sedanjega stanja zasebnega kmetijstva [PDF]
    • 2. Veljavni sistem obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva [PDF]
   • III. CILJI V NADALJNJEM RAZVOJU KMETIJSTVA [PDF]
   • IV. PREDLOG MOŽNIH REŠITEV ZA USTREZNEJŠE OBDAVČEVANJE DOHODKOV IZ KMETIJSTVA IN PREHOD NA OBDAVČITEV PO DEJANSKEM DOHODKU PRI DOLOČENIH VRSTAH ZAVEZANCEV [PDF]:
    • 1. Možni način obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva [PDF]
    • 2. Cilji davčne politike pri obdavčevanju dohodkov iz kmetijstva [PDF]
    • 3. Enotni temelji davčnega sistema v SFRJ [PDF]
    • 4. Opredelitev do načinov urejanja davčne politike v SR Sloveniji [PDF]
    • 5. Obdavčevanje zasebnih kmetijskih proizvajalcev po dejanskem dohodku [PDF]:
     • 5.1. Preuvrščanje zavezancev na obdavčitev po dejanskem dohodku - opredelitev kroga zavezancev [PDF]
     • 5.2. Opredelitev zavezanca [PDF]
     • 5.3. Način ugotavljanja dejanskega dohodka [PDF]
     • 5.4. Tehnična izvedba obdavčenja [PDF]
  • MNENJA IH PREDLOGI Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko o odprtih vprašanjih iz analize obdavčevanja dohodkov iz kmetijskih dejavnosti s predlogi možnih rešitev za prehod na odmerjanje davka od dohodkov iz kmetijstva od katastrskega dohodka na dejanski dohodek [PDF]:
   • Mnenja in stališča Sveta [PDF]
  • Osnutek zakona o knjižničarstvu (ESA-112) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ESA-720) [PDF]:
   • I. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • II. Ocena stanja [PDF]
   • III. Razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • IV. Načela na katerih temelji zakon [PDF]
   • V. Finančne posledice [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 7. 4. 1981 [PDF]:
   • - Stališča, mnenja in odgovori v zvezi z razpravo o gospodarskih gibanjih in uresničevanjem resolucije [PDF]:
    • I. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
    • II. KMETIJSTVO [PDF]
    • III. PROMET [PDF]
    • IV. IZGUBE V TEMELJNIH ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
    • V. TRŽIŠČE IN CENE [PDF]
    • VI. ZAPOSLOVANJE [PDF]
    • VII. OSEBNI DOHODKI, SPLOŠNA IN SKUPNA PORABA [PDF]
   • - Sprememba določila o minimalni metodologiji za izdelavo investicijskih programov [PDF]
   • - Kompenzacije za uvožena umetna gnojila [PDF]
   • - Sprejem ukrepov, da cene reprodukcijskih materialov ne bodo ogrožale dejavnosti predelave plastičnih mas [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 29. 4. 1981 [PDF]:
   • - Poiskati rešitve, ki bodo omogočile racionalno vodenje finančno-materialnega poslovanja [PDF]
   • - Kaj je s kompenzacijami v porabi perutninskega mesa? [PDF]
   • - Kako do nove opreme za znanstvene institucije? [PDF]
   • - Ali bo Jedrska elektrarna Krško neškodljiva za okolje? [PDF]
  • Z USTAVNEGA SODIŠČA SR SLOVENIJE SMO PREJELI [PDF]:
  • Z ukrepi ekonomske politike spodbujati proizvodnjo namenjeno za izvoz [PDF]:
   • RAZVOJ ENERGETIKE [PDF]
   • PROIZVODNJA HRANE [PDF]
   • ZAUSTAVLJANJE RASTI CEN [PDF]
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI POPLAV [PDF]
  • Pokojnina predstavlja neodtujljivo osebno in materialno pravico delavca, ki je zasnovana na njegovem delovnem prispevku [PDF]:
   • POKOJNINSKO ZAVAROVANJE ~ SESTAVNI DEL ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • MINULO DELO DELAVCEV [PDF]
   • OBVEZNO ZAVAROVANJE [PDF]
   • TEMELJNE PRAVICE IN KROG ZAVAROVANCEV [PDF]
   • PRIDOBITEV IN DOLOČANJE PRAVIC [PDF]
   • PRAVICE ZARADI INVALIDNOSTI [PDF]
   • INVALIDSKA POKOJNINA [PDF]
   • DRUŽINSKA POKOJNINA [PDF]
   • DENARNA NADOMESTILA ZA TELESNO OKVARO [PDF]
   • PRIDOBIVANJE IN DOLOČANJE PRAVIC BORCEV NOV [PDF]
   • Pokojninska doba [PDF]
   • ZAVAROVALNA DOBA S POVEČANIM TRAJANJEM [PDF]
   • URESNIČEVANJE IN IZVAJANJE PRAVIC [PDF]
  • Amortizacijske stopnje uskladiti z rastjo skupnega prihodka, materialnimi stroški in dohodkom [PDF]:
   • ZAVRETI ZMANJŠEVANJE AMORTIZACIJE [PDF]
   • NOVE AMORTIZACIJSKE STOPNJE [PDF]
   • POVEČANJE POVPREČNE AMORTIZACIJSKE STOPNJE [PDF]
   • MOŽNE IZJEME PRI OBRAČUNAVANJU AMORTIZACIJE [PDF]
   • TRAJANJE AMORTIZACIJE [PDF]
  • Pravna podlaga za presajevanje delov človeškega telesa za zdravljenje [PDF]:
   • TRANSPLANTACIJA - NUJEN NAČIN ZDRAVLJENJA [PDF]
   • TEMELJNI POGOJI [PDF]
   • PRAVOČASEN POSTOPEK [PDF]
  • Samoupravna delavska kontrola — razredno revolucionarni instrument delavcev [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 11 (26. 5. 1981) [SIstory]:
  • POROČILO o pripravah za začetek izobraževanja po zakonu o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981-1982 [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije za uresničevanje posebnih pravic italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov v Socialistični republiki Sloveniji (ESA 729) [PDF]
  • ANALIZA o izvajanju sistema financiranja splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih z vidika gibanja sredstev in razporeditve sredstev splošne porabe v obdobju od 1976 do 1980 [PDF]
  • INFORMACIJA o uresničevanju zakona o pravni pomoči (ESA 732) [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 12 (1. 6. 1981) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena (ESA-583) [PDF]
  • POROČILO o izvajanju zakona o varstvu zraka ter o uresničevanju sklepov in priporočil za izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva zraka (ESA-747) [PDF]
  • POVZETEK IN UGOTOVITVE poročila o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini (ESA-748) [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 13 (9. 6. 1981) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ESA-481) [PDF]
 18. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 4 (16. 6. 1981) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in delegiranju v skupščine (ESA-678) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (ESA-582) [PDF]:
   • POVZETEK zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREGLED členov Zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (Ur. list SRS, št. 7/77 in 8/78), ki se spreminjajo. [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. UPRAVLJANJE S STAVBNIM ZEMLJIŠČEM [PDF]:
    • 1. Organizacija upravljanja [PDF]
    • 2. Urejanje stavbnega zemljišča [PDF]
    • 3. Planiranje in programiranje urejanja stavbnega zemljišča [PDF]
    • 4. Financiranje urejanja stavbnega zemljišča [PDF]
   • III. RAZPOLAGANJE S STAVBNIM ZEMLJIŠČEM [PDF]:
    • 1. Oddaja stavbnega zemljišča v družbeni lastnini v uporabo za gradnjo [PDF]
    • 2. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča [PDF]
   • IV. PREHODNE DOLOČBE [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 14 (25. 6. 1981) [SIstory]:
  • POROČILO Javnega tožilstva SR Slovenije za leto 1980 - povzetek [PDF]:
   • Pregon storilcev kaznivih dejanj [PDF]
   • Politična kazniva dejanja [PDF]
   • Gospodarski kriminal [PDF]
   • Kazniva dejanja zoper samoupravljanje, delovna razmerja in socialno varnost [PDF]
   • Splošni kriminal [PDF]:
    • Varnost v cestnem prometu. [PDF]
    • Varnost v železniškem prometu. [PDF]
    • Varnost pri delu. [PDF]
    • Nezakonite vselitve. [PDF]
    • Promet z mamili in omogočanje uživanja mamil. [PDF]
   • Kršitve s področja varstva človekovega okolja [PDF]
   • Prestopništvo mladoletnikov [PDF]
   • Gospodarski prestopki [PDF]
   • Tisk [PDF]
   • Civilnopravna in upravnopravna dejavnost [PDF]
  • Predlog zakona o svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve (ESA-675) [PDF]
  • Osnutek zakona o samostojnih kulturnih delavcih (ESA-152) [PDF]
  • Osnutek zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 (ESA-682) [PDF]
  • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 1. julija 1981 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 15. julija 1981 [PDF]
  • SEZNAM NAPAK S POPRAVKI [PDF]
  • SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 15. julija 1981 [PDF]
  • SKLIC SEJE SKUPŠČINE SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 10. julija 1981 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 10. julija 1981 [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 10. 6. 1981 [PDF]:
   • - Pobuda za spremembo zakona o skladih skupnih rezerv [PDF]
   • Vsako gradivo mora imeti povzetek [PDF]
  • Prispevek k zagotavljanju nujno potrebne ravni reprodukcijske sposobnosti gospodarstva [PDF]:
   • Ohranjanje reprodukcijske sposobnosti gospodarstva [PDF]
   • Zmanjševanje dohodka zaradi povečane amortizacije [PDF]
   • Enotno določanje dohodka [PDF]
  • Oceniti je treba materialne posledice povečanja amortizacije za posamezne dejavnosti [PDF]:
   • Pritiski na dvigovanje cen [PDF]
   • Odložitev izvajanja novega Zakona [PDF]
  • Ustvarjalen vpliv na pobude in dejavnosti na področju razvoja krajevnih skupnosti [PDF]
  • Uresničevanje ustavnih določb o krajevni skupnosti [PDF]
  • Z energičnimi ukrepi moramo zaustaviti negativne težnje v gospodarskih gibanjih [PDF]:
   • Prenešena nezadovoljiva gibanja [PDF]
   • Industrijska in kmetijska proizvodnja [PDF]
   • Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
   • Zmanjšana izvozna učinkovitost gospodarstva [PDF]
   • Povečani prihodki od storitev in turizma [PDF]
   • NEUREJENI ODNOSI NA TRGU [PDF]
   • Kreditno-monetarna politika [PDF]
   • Počasnejša rast dohodka [PDF]
   • VARSTVO ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA [PDF]
   • Visoka investicijska poraba [PDF]
   • Dinamična gospodarska aktivnost v nerazvitih republikah in SAP Kosovu [PDF]
   • Spodbujanje proizvodnje v drugem polletju [PDF]
   • Možnosti razvoja v letu 1982 [PDF]
   • Zagotoviti rast izvoza [PDF]
   • Bistveno zmanjšanje stopnje inflacije [PDF]
  • Nujno je treba zavreti rast življenjskih stroškov in upadanje življenjskega standarda [PDF]:
   • Poraba prebivalstva [PDF]
   • Velike razlike v ravni osebnih dohodkov [PDF]
   • Visoka rast življenjskih stroškov [PDF]
   • Stanovanjska gradnja in življenjski standard [PDF]
   • Ukrepi za izboljšanje življenjskega standarda [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 15 (7. 7. 1981) [SIstory]:
  • Predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, z osnutkom zakona (ESA-771) [PDF]
  • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o skladih skupnih rezerv (ESA-758) [PDF]
  • Predlog zakona o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih (ESA-740) [PDF]:
   • PRILOGA: 49. člen zakona o samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77) [PDF]
  • Predlog zakona o spremembi zakona o prekrških (ESA-738) [PDF]:
   • PRILOGA: Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 12/77 in 3Q/78) [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 28. julija 1981 [PDF]
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 15. julija 1981 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 24. julija 1981 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 1. julija 1981 [PDF]
  • SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije za uresničevanje posebnih pravic italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov v SR Sloveniji [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
   • Družbenopolitični zbor [PDF]:
  • Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o pripravah na začetek izobraževanja po zakonu o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981/82 [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
   • Družbenopolitični zbor [PDF]:
  • SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona o pravni pomoči [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
   • Družbenopolitični zbor [PDF]:
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena [PDF]:
   • Stališča in predloge [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega pomena [PDF]:
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah [PDF]:
   • Stališča in predloge [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije oh obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela in zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize o izvajanju sistema financiranja splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih z vidika gibanja sredstev splošne porabe v obdobju 1976 do 1980 [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o varstvu zraka ter o uresničevanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva zraka [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o graditvi in planu dograditve Nuklearne elektrarne Krško [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu z osnutkom zakona [PDF]:
   • Stališča in predloge [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 6. 1981 [PDF]:
   • — Izdajanje civilnih orožnih listov aktivnim vojaškim starešinam [PDF]
   • - Zakaj uvoz, če izdelujemo doma? [PDF]
   • - Časovna razporeditev zimskih šolskih počitnic [PDF]
   • — Kako zagotoviti pravočasno obravnavo temeljnih aktov? [PDF]
   • - Kaj je z denarjem, ki ga IMV ne vrne? [PDF]
   • Kako zagotoviti delavcem v družbenih dejavnostih normalne pogoje? [PDF]
   • - Uresničevanje zakona o sistemu državne uprave [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 24. 6. 1981 [PDF]:
   • - Kakšna je gospodarska škoda zaradi gnitja jabolk? [PDF]
   • - Kaj je s sanacijo ceste Vrhnika-Logatec-Ljubljana? [PDF]
   • — Kako zagotoviti delavcem v družbenih dejavnostih normalne pogoje? [PDF]
   • - Kako zagotoviti pravočasno obravnavo? [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA -1. 7. 1981 [PDF]:
   • - Celoviteje opredeliti cilje na področju računalništva [PDF]
   • - Kako preprečiti izvoz surovin in reprodukcijskega materiala? [PDF]
   • - Kdo je odgovoren za nenormalno rast cen v republiki? [PDF]
  • ZBQR OBČIN - 1. 7. 1981 [PDF]:
   • - Celoviteje opredeliti cilje na področju računalništva [PDF]
   • - Kdo je odgovoren za nenormalno rast cen v republiki? [PDF]
  • POMEMBNEJŠI KAZALNIKI GOSPODARSKEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE V MAJU 1981 [PDF]
  • Resne težave pri delovanju enotnega jugoslovanskega tržišča [PDF]:
   • Delovanje tržišča [PDF]
   • Promet blaga na debelo [PDF]
   • Promet blaga na drobno [PDF]
   • Dohodkovno povezovanje proizvodnje in trgovine [PDF]
   • Medrepubliški blagovni promet [PDF]
   • Preskrbljenost tržišča [PDF]
   • Promet posameznih izdelkov [PDF]
   • Preskrbljenost s prehrambenimi proizvodi [PDF]
   • Kava in južno sadje [PDF]
   • Ukrepi za reševanje težav [PDF]
  • Višja stopnja splošne gospodarske rasti nerazvitih področjih od jugoslovanskega povprečja [PDF]:
   • Redno pritekanje sredstev [PDF]
   • Dopolnilna sredstva [PDF]
   • Ukrepi za najhitrejši razvoj SAP Kosova [PDF]
   • Uresničevanje planiranega razvoja [PDF]
   • Industrijska proizvodnja pod planiranimi predvidevanji [PDF]
   • Razvoj kmetijstva [PDF]
   • Visoka rast investicij [PDF]
   • Prebivalstvo, zaposlenost in produktivnost dela [PDF]
   • Dinamična gospodarska aktivnost v letu 1981 [PDF]
  • Investicijska poraba predstavlja še naprej pomemben vzrok inflacijskih gibanj [PDF]:
   • Intenzivnost in financiranje investicij [PDF]
   • Investicije v začetku leta 1981 [PDF]
   • Velika nominalna vrednost investicij [PDF]
   • Fronta investicij je preširoka [PDF]
   • Viri financiranja investicij [PDF]
   • Preusmerjanje kratkoročnih sredstev [PDF]
   • Struktura investicij [PDF]
   • Pozitivne spremembe v strukturi investicij v industriji [PDF]
   • Ukrepi, da bi spravili investicije v planirane okvire [PDF]
   • Možnosti investiranja v letu 1982 [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 16 (21. 7. 1981) [SIstory]:
  • MNENJA IN PREDLOGI Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko ob odprtih sistemskih vprašanjih ob izhodiščih za pripravo zakona o načinu zagotavljanja sredstev SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova [PDF]
  • MNENJA IN STALIŠČA Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko ob razpravi o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 [PDF]:
   • Mnenja in stališča Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko do obeh predloženih dokumentov. [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o Prešernovi nagradi z osnutkom zakona (ESA-781) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o določanju in usmerjanju dela prodajne cene bencina in plinskega olja z osnutkom zakona (ESA-780) [PDF]
  • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 28. julija 1981 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 15. julija 1981 [PDF]
  • SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 15. julija 1981 [PDF]
  • SKLEP Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih [PDF]
  • UGOTOVITVE Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi analize izvajanja in poročila o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 [PDF]:
   • Ugotovitve [PDF]
  • STALIŠČA Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu z osnutkom zakona [PDF]:
   • Stališča [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem [PDF]:
   • sklep [PDF]
   • Zbor združenega dela je sprejel gornji sklep v enakem besedilu, dopolnjena je le točka 4 in dodana točka 5, ki se glasita: [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 24. 6. 1981 [PDF]:
   • - Uresničevanje zakona o sistemu državne uprave [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 15. 7. 1981 [PDF]:
   • - Kaj je s ceno kave? [PDF]
   • - Odložitev veljavnosti pravilnika o kakovosti vin [PDF]
   • - Zasebni vinogradniki zelo prizadeti [PDF]
   • - Še naprej točenje neustekleničenega vina [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 15. 7. 1981 [PDF]:
   • - Kaj je s ceno kave? [PDF]
   • - Kako do sredstev za stanovanja miličnikov? [PDF]
  • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 15. 7. 1981 [PDF]:
   • - Ali res objavljamo netočne podatke? [PDF]
  • Neodtujljiva pravica delavcev, da odločajo o sredstvih razširjene reprodukcije [PDF]:
   • Nadaljnja razčlenitev našega družbenoekonomskega sistema [PDF]
   • Široka definicija pojma investicijskih sredstev [PDF]
   • Zajeti je treba celoto družbene reprodukcije [PDF]
   • Pojem minulega dela ni opredeljen [PDF]
   • Določanje prispevkov družbenim dejavnostim [PDF]
   • Združenje dela in investicijskih sredstev [PDF]
   • Težko izvajanje rešitev v praksi [PDF]
   • Ne predpisovati minimalne akumulacije [PDF]
   • Osebno izjavljanje delavcev o investicijah [PDF]
  • Pospeševanje kmetijskega sodelovanja z državami v razvoju [PDF]:
   • Prednost za najrevnejše [PDF]
  • 87 milijonov dolarjev posojila za projekt »Morava II« [PDF]
  • Počasna samoupravna preobrazba družbenih dejavnosti [PDF]:
   • Nujni pogoji za uresničevanje svobodne menjave dela [PDF]
   • Vzroki za počasno preobrazbo družbenih dejavnosti [PDF]
   • Neposredno združevanje dela in sredstev [PDF]
   • Težave pri uresničevanju svobodne menjave dela [PDF]
   • Menjava dela prek SIS [PDF]
   • Samoupravljanje v odnosih svobodne menjave dela [PDF]
   • Združevanje sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb [PDF]
   • Planiranje zadovoljevanja skupnih potreb [PDF]
  • Razvijanje borčevsko-invalidskega zavarovanja v skladu z materialnimi možnostmi družbe [PDF]:
   • Znatna finančna sredstva za borčevsko-invalidsko varstvo [PDF]
   • Zvezni predpisi o varstvu borcev in invalidov [PDF]
   • Višina osnov za določanje denarnih prejemkov [PDF]
   • Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja [PDF]
   • Zdravstveno varstvo uporabnikov temeljnih pravic [PDF]
   • Način financiranja osnovnega varstva [PDF]
   • Evidence o uporabnikih temeljnih pravic [PDF]
   • Reševanje stanovanjskih problemov borcev [PDF]
   • Dopolnjevanje predpisov o varstvu borcev in invalidov [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 17 (24. 8. 1981) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 23. septembra 1981 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 30. septembra 1981 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 28. julija 1981 [PDF]
  • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o osebnem imenu (ESA-706) [PDF]
  • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o matičnih knjigah (ESA-705) [PDF]
  • STALIŠČA IN SKLEPI Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 [PDF]:
   • STALIŠČA IN SKLEPE: [PDF]
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981 [PDF]:
   • STALIŠČA IN PREDLOGE [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi letnega poročila o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1980 [PDF]:
  • DODATNI SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks [PDF]:
   • Dodatni sklep [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 7. 1981 [PDF]:
   • - Kako modernizirati oziroma racionalizirati delovne postopke v občinskih upravnih organih? [PDF]
  • POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA SR SLOVENIJE, JULIJ 1981 [PDF]
 23. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 5 (28. 9. 1981) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije predsednika komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave [PDF]
  • ODLOK o razglasitvi ustavnih amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije [PDF]:
  • USTAVNI AMANDMAJI k ustavi Socialistične republike Slovenije [PDF]:
   • AMANDMA I [PDF]
   • AMANDMA II [PDF]
   • AMANDMA III [PDF]
   • AMANDMA IV [PDF]
   • AMANDMA V [PDF]
   • AMANDMA VI [PDF]
   • AMANDMA VII [PDF]
   • AMANDMA VIII [PDF]
  • ODLOK o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev I do VII k ustavi Socialistične republike Slovenije [PDF]:
  • USTAVNI ZAKON za izvedbo ustavnih amandmajev I do VII k ustavi Socialistične republike Slovenije [PDF]
  • ODLOK o razglasitvi amandmajev k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije [PDF]:
  • AMANDMAJI k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije [PDF]:
   • AMANDMA I [PDF]
   • AMANDMA II [PDF]
   • AMANDMA III [PDF]
   • AMANDMA IV [PDF]
   • AMANDMA V [PDF]
   • AMANDMA VI [PDF]
   • AMANDMA VII [PDF]
   • AMANDMA VIII [PDF]
  • ODLOK o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo amandmajev od I do VII k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije [PDF]:
  • USTAVNI ZAKON za izvedbo amandmajev od I do VII k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 18 (29. 9. 1981) [SIstory]:
 25. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 6 (5. 10. 1981) [SIstory]:
  • POROČILO o izvajanju zakonov s področja kmetijstva [PDF]:
   • 1. UVOD [PDF]
   • II. IZVAJANJE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN ZAKONA O DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN ZASEBNIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (KMETIJ) [PDF]:
    • 1. Temeljna izhodišča in cilji zakona o kmetijskih zemljiščih [PDF]
    • 2. 0cena doseženih rezultatov na področju izvajanja nalog kmetijske zemljiške politike [PDF]
    • 3. Varstvo kmetijskih zemljišč [PDF]
    • 4. Ocena izkoriščenosti kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo [PDF]
    • 5. Ocena izvajanja določb v zvezi s statusom kmeta [PDF]
    • 6. Ocena izvajanja prostorsko ureditvenih operacij [PDF]
    • 7. Promet s kmetijskimi zemljišči [PDF]
    • 8. Prenos kmetijskih zemljišč v kmetijski zemljiški sklad [PDF]
    • 9. Ocena izvajanja nalog kmetijskih zemljiških skupnosti in zveze kmetijskih zemljiških skupnosti [PDF]
    • 10. Skupni pašniki [PDF]
    • 11. Izvajanje inšpekcijskega in upravnega nadzora [PDF]
    • 12. Izvajanje zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73) [PDF]
   • III. URESNIČEVANJE SAMOUPRAVNIH SOCIALISTIČNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV V KMETIJSKEM ZADRUŽNIŠTVU [PDF]:
    • 1. Oblike združevanja kmetov [PDF]
    • 2. Status združenega kmeta [PDF]
    • 3. Združevanje in povezovanje organizacij združenih kmetov [PDF]
    • 4. Ocena uresničevanja samoupravnega družbeno-ekonomskega položaja združenih kmetov v zadružnih organizacijah [PDF]
   • IV. SOCIALNA VARNOST KMETOV [PDF]:
    • 1. Starostno zavarovanje kmetov [PDF]
    • 2. Zdravstveno in otroško varstvo [PDF]
    • 3. Izvajanje zakona o preživninskem varstvu kmetov [PDF]
    • 4. Nadaljnji razvoj sistema socialne varnosti kmetov [PDF]
   • V. POVZETEK IN TEMELJNE UGOTOVITVE [PDF]
  • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT zborov Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1981 [PDF]:
  • SEJE ZBOROV V OKTOBRU 1981 [PDF]:
   • 21. oktobra 1981 [PDF]
   • 28. oktober 1981 [PDF]
  • SEJE ZBOROV V NOVEMBRU 1981 [PDF]:
   • 10. november 1981 [PDF]
   • 18. november 1981 [PDF]
  • SEJE ZBOROV V DECEMBRU 1981 [PDF]:
   • 16. december 1981 [PDF]
   • 25. decembra 1981 [PDF]
  • NALOGE, KI JIH VSEBUJE LETNI PROGRAM DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1981, KI NISO BILE OPRAVLJENE IN KI TUDI NISO UPOŠTEVANE V PERIODIČNEM DELOVNEM NAČRTU ZA IV. TRIMESEČJE 1981 [PDF]:
   • I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM [PDF]
   • II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI [PDF]
   • NA SEJE ZBOROV V JANUARJU 1982 NAJ BI PREDVIDOMA UVRSTILI NASLEDNJE AKTE: [PDF]
  • DELOVNI NAČRT Zbora republik in pokrajin za obdobje september-december 1981 [PDF]:
   • I. Seja Zbora 30. septembra (sreda) 1981 [PDF]
   • II. Seja Zbora 28. oktobra (sreda) 1981 [PDF]
   • III. Seja Zbora 25. novembra (sreda) 1981 [PDF]
   • IV. Seja Zbora 23. decembra (sreda) 1981 [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 19 (13. 10. 1981) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona (ESA-829) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije (ESA-679) [PDF]
   • POROČILO o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke (po periodičnem obračunu za l. polletje 1981)(ESA-827) [PDF]
   • INFORMACIJA o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji [PDF]
 27. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 7 (20. 10. 1981) [SIstory]:
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982 (ESA-840) [PDF]:
   • RESOLUCIJO o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 1982. letu [PDF]:
    • I. KLJUČNI CILJI IN MATERIALNI OKVIRI RAZVOJA SR SLOVENIJE V 1982. LETU [PDF]
    • II. POLITIKA USMERJANJA GOSPODARSTVA V IZVOZ ZA IZBOLJŠANJE PLAČILNOBILANČNEGA IN DEVIZNOBILANČNEGA POLOŽAJA SR SLOVENIJE [PDF]:
     • 1. Aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino [PDF]
     • 2. Politika cen v funkciji povečanja izvoza [PDF]
     • 3. Selektivna politika oskrbe za izvozno proizvodnjo [PDF]
     • 4. Intenzivna izvozno naravnana investicijska politika [PDF]
    • III. DRUGE KLJUČNE NALOGE V 1982. LETU [PDF]:
     • 1. Proizvodnja hrane [PDF]
     • 2. Gospodarska infrastruktura [PDF]
     • 3. Zaposlovanje [PDF]
     • 4. Razporejanje dohodka in oblikovanje sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih potreb [PDF]
     • 5. Zagotavljanje osnovne oskrbe delovnih ljudi in občanov [PDF]
     • 6. Druge naloge [PDF]
    • IV. DRUGI DOKUMENTI K RESOLUCIJI [PDF]
    • V. POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI, KI SO POTREBNE OB PRIPRAVI PLANSKIH DOKUMENTOV ZA 1982. LETO [PDF]
  • GLOBALNA OCENA izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1981 z oceno možnosti razvoja v letu 1982 [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • I. IZVAJANJE PLAČILNO BILANČNEGA POLOŽAJA REPUBLIKE IN DRUGI KLJUČNI PROBLEMI RAZVOJA MATERIALNE PROIZVODNJE [PDF]:
    • 1. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
    • 2. Oskrbljenost proizvodnje s surovinami in reprodukcijskim materialom [PDF]
    • 3. Preusmerjanje proizvodnih programov v luči tekočih gibanj [PDF]
    • 4. Proizvodnja hrane in oskrba s prehrambenimi proizvodi [PDF]
    • 5. Izgube v gospodarstvu in njihovo pokrivanje [PDF]
    • 6. Cene [PDF]
    • 7. Gibanje proizvodnje do konca leta 1981 [PDF]
    • 8. Zaposlovanje in zaposlenost [PDF]
   • II. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA [PDF]:
    • 1. Energetika [PDF]
    • 2. Prometna infrastruktura [PDF]
   • III. AKTIVNOSTI NA PODROČJU INVESTICIJ [PDF]:
    • 1. Obseg, struktura in ukrepi [PDF]
    • 2. Investicije na manj razvitih območjih v SR Sloveniji [PDF]
    • 3. Dogovarjanje o programih skupnih vlaganj v gospodarsko manj razvite SR in SAP Kosovo [PDF]
   • IV. RAZPOREJANJE DOHODKA V LETU 1981 [PDF]:
    • 1. Globalna ocena odnosov v razporejanju dohodka gospodarstva [PDF]
    • 2. Osebni dohodki [PDF]
    • 3. Skupna poraba [PDF]
    • 4. Splošna poraba [PDF]
    • 5. Gibanje osebne, skupne in splošne porabe v pogojih republiške in zvezne resolucije [PDF]
   • V. OBLIKOVANJE IN PORABA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV V LETIH 1980 DO 1982 [PDF]
   • VI. MOŽNOSTI IN OSNOVE ZA POLITIKO RAZVOJA V LETU 1982 [PDF]:
    • 1. Predvidevanja razvoja v svetu [PDF]
    • 2. Predvidevanja o možnostih in okvirih razvoja Jugoslavije v letu 1982 [PDF]
    • 3. Možnosti in osnove za politiko razvoja SR Slovenije v letu 1982 [PDF]
  • PREDLOG IZHODIŠČ za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 (ESA-835) [PDF]:
   • I. UVODNI DEL [PDF]
   • II. VIRI PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA [PDF]
   • III. PREDVIDENE OBVEZNOSTI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1982 PO NAMENIH [PDF]:
    • 1. Sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov [PDF]
    • 2. Dejavnost republiških družbenopolitičnih organizacij in drugih institucij [PDF]
    • 3. Negospodarske investicije [PDF]
    • 4. Znanstvena dejavnost [PDF]
    • 5. Kulturno prosvetna dejavnost [PDF]
    • 6. Varstvo borcev NOV in socialno varstvo [PDF]
    • 7. Dopolnilna sredstva občinam [PDF]
    • 8. Intervencije v gospodarstvo [PDF]
    • 9. Tekoča proračunska rezerva [PDF]
    • 10. Sredstva rezerve SR Slovenije [PDF]
    • 11. Zvezne obveznosti, prenešene na republike in avtonomni pokrajini [PDF]
    • 12. Sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju [PDF]
    • 13. Obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federacije [PDF]
   • IV. SKLEPNE UGOTOVITVE [PDF]
  • POROČILO o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo (ESA-841) [PDF]:
  • PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo (ESA-771) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • PRILOGA K ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV IN IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI SR SLOVENIJE ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o zajamčenem osebnem dohodku (ESA-158) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepov v letu 1981 (ESA-834) [PDF]:
   • A - PREGLED SPREJETIH UKREPOV [PDF]:
    • 1. DRUŽBENO VARSTVO OTROK IN DRUŽINE [PDF]:
     • - Gradnja in opremljanje vzgojnovarstvenih objektov ter uvajanja raznih oblik organizirane vzgoje in varstva [PDF]
     • - Subvencioniranje vzgojno-varstvene dejavnosti [PDF]
     • - Denarne pomoči otrokom [PDF]
     • - Nadomestila osebnega dohodka za porodniški dopust [PDF]
    • 2. SOCIALNA VARNOST UPOKOJENCEV IN DRUGIH STAREJŠIH OBČANOV [PDF]:
     • - Socialna varnost upokojencev z najnižjimi prejemki [PDF]
     • - Valorizacija pokojnin [PDF]
     • - Starostno zavarovanje in preživninsko varstvo kmetov [PDF]
     • - Socialno varstvo občanov brez sredstev za preživljanje [PDF]
     • - Varstvo starejših občanov v domovih [PDF]
    • 3. SOCIALNA VARNOST NEZAPOSLENIH OSEB [PDF]
    • 4. Subvencioniranje stanarin [PDF]
    • 5. Participacija in nadomestila v zdravstvenem varstvu [PDF]
    • 6. ŠTIPENDIRANJE [PDF]
   • B. SKLEPNE UGOTOVITVE [PDF]
  • SKLEPNE UGOTOVITVE IN PROGRAM AKTIVNOSTI Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na področju zdravstvenega varstva [PDF]
  • PROGRAM AKTIVNOSTI za uresničevanje zakona o zdravstvenem varstvu v letu 1982 [PDF]:
   • PROGRAM AKTIVNOSTI ZA URESNIČEVANJE ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU V LETU 1982 [PDF]:
    • I. Aktivnosti v zvezi s poglabljanjem družbenoekonomskih odnosov [PDF]
    • II. Aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem in poglabljanjem samoupravne organiziranosti delavcev v zdravstvenih organizacijah na osnovi 54. do 61. člena zakona o zdravstvenem varstvu [PDF]
    • III. Aktivnosti v zvezi z uresničevanjem ciljev usmerjenega izobraževanja na področju zdravstvenega varstva na podlagi 123. do 126. člena zakona o zdravstvenem varstvu. [PDF]
    • IV. Aktivnosti v zvezi s specifično zdravstveno preskrbo zdravstva z zdravili, opremo in potrošnim blagom [PDF]
    • V. Aktivnosti v zvezi z izdajo predpisov [PDF]
    • VI. Aktivnosti v zvezi z izvajanjem prioritetnih nalog tekočega srednjeročnega obdobja [PDF]
  • POROČILO Gospodarske zbornice Slovenije o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije (ESA-836) [PDF]:
   • 1. Strojegradnja [PDF]
   • 2. Proizvodnja gospodarskih, specialnih in osebnih vozil [PDF]
   • 3. Računalništvo [PDF]
   • 4. Barvasta metalurgija [PDF]
   • 5. Črna metalurgija [PDF]
   • 6. Bazna kemija in farmacevtske surovine [PDF]
   • 7. Termoizolacijski materiali [PDF]
   • 8. Klavniško-predelovalna industrija [PDF]
   • 9. Gradbeništvo [PDF]
   • 10. Sodelovanje proizvodnih in trgovinskih organizacij. [PDF]
  • POROČILO Gospodarske zbornice Slovenije o aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje s predlogi ukrepov (ESA-843) [PDF]:
   • I. NEKATERI VZROKI STAGNACIJE PROIZVODNJE [PDF]
   • II. AKTIVNOSTI GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IN SPLOŠNIH ZDRUŽENJ ZA URESNIČEVANJE NAČRTOVANE RASTI PROIZVODNJE [PDF]:
    • 1. Prestrukturiranje gospodarstva [PDF]
    • 2. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
    • 3. Zagotavljanje surovin in reprodukcijskih materialov za proizvodnjo [PDF]
    • 4. Uveljavljanje novega sistema cen [PDF]
    • 5. Kvalitetni dejavniki za povečanje učinkovitosti gospodarjenja [PDF]
    • 6. Gospodarjenje s sredstvi družbene reprodukcije [PDF]
   • III. PREDLOGI UKREPOV [PDF]:
    • 1. Prestrukturiranje gospodarstva [PDF]
    • 2. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
    • 3. Zagotavljanje surovin in reprodukcijskih materialov za proizvodnjo [PDF]
    • 4. Uveljavljanje novega sistema cen [PDF]
    • 5. Nekateri kvalitetni dejavniki za povečanje učinkovitosti gospodarjenja [PDF]
    • 6. Gospodarjenje s sredstvi družbene reprodukcije [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 20 (27. 10. 1981) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ESA-720) [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 21 (10. 11. 1981) [SIstory]:
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • Osnutek resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 v letu 1982 - AS 465 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV poslovnika Skupščine SR Slovenije [PDF]
   • POROČILO o uresničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v razvoju (ESA-844) [PDF]
 30. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 8 (17. 11. 1981) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 16. decembra 1981 [PDF]
  • POROČILO o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981-1982 (ESA 852) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. RAZVOJ DRUŽBENO-EKONOMSKIH ODNOSOV IN SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE [PDF]:
    • 1. Uveljavljanje svobodne menjave dela [PDF]
    • 2. Organiziranje posebnih izobraževalnih skupnosti [PDF]
    • 3. Samoupravna organiziranost izobraževalnih organizacij [PDF]
   • II. VPIS ZA ŠOLSKO LETO 1981/82 [PDF]:
    • 1. Usmerjanje vpisa [PDF]
    • 2. Vpis v 1. letnik srednjih šol [PDF]
    • 3. Vpis v 1. letnik višjih in visokih šol [PDF]
    • 4. Vpis v izobraževanje ob delu [PDF]
    • 5. Štipendiranje [PDF]
   • III. POTEK PRIPRAV V IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJAH ZA IZVAJANJE PROGRAMOV V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU [PDF]:
    • 1. Izvajanje novih programov v prvih letnikih [PDF]
    • 2. Spremljanje in vrednotenje izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov [PDF]
    • 3. Značilnosti novih programov z vidika napredovanja učencev [PDF]
    • 4. Priprave na izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse [PDF]
    • 5. Zagotavljanje učbenikov [PDF]
    • 6. Zagotavljanje minimalnih pogojev za uvajanje novih programov [PDF]
   • IV. RAZMESTITEV IZVAJANJA NOVIH PROGRAMOV V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU [PDF]
   • V. SPREJEMANJE PROGRAMSKIH ZASNOV IN PRIPRAVA PROGRAMOV V VISOKEM IZOBRAŽEVANJU [PDF]:
    • 1. Priprava, usklajevanje in sprejemanje programskih zasnov [PDF]
    • 2. Priprave na oblikovanje programov v visokem izobraževanju [PDF]
   • VI. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o cestah (ESA-619) [PDF]:
   • I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI [PDF]
   • III. PLANIRANJE [PDF]
   • IV. GRADITEV IN REKONSTRUKCIJA CEST [PDF]
   • V. VZDRŽEVANJE CEST [PDF]
   • VI. VARSTVO CEST [PDF]
   • VII. INŠPEKCIJA CEST [PDF]
   • VIII. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV predloga zakona o cestah [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ESA-584) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. VODNE SKUPNOSTI [PDF]:
    • 1. Ustanavljanje vodnih skupnosti [PDF]
    • 2. Naloge vodnih skupnosti [PDF]
   • III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA VODNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • IV. VODNOGOSPODARSKE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • V. VODNOGOSPODARSKE OSNOVE IN PLANIRANJE NA PODROČJU VODNEGA GOSPODARSTVA [PDF]
   • VI. VODNOGOSPODARSKA SOGLASJA IN DOVOLJENJA [PDF]:
    • A. Vodnogospodarsko soglasje [PDF]
    • B. Vodnogospodarsko dovoljenje [PDF]
   • VII. UREJANJE VODNEGA REŽIMA [PDF]:
    • 1. Varstvo pred škodljivim delovanjem voda [PDF]
    • 2. Varstvo vodnih količin [PDF]
    • 3. Varstvo kakovosti vode in morja [PDF]
    • 4. Odvzem mivke, peska, proda in kamna [PDF]
    • 5. Omejitev pravic uporabnikov oziroma lastnikov zemljišč [PDF]
    • 6. Rečno nadzorstvena služba [PDF]
   • VIII. VODNA KNJIGA IN KATASTER VODA [PDF]
   • IX. VODNOGOSPODARSKA INŠPEKCIJA [PDF]
   • X. POSEBNE DOLOČBE [PDF]
   • XI. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV k predlogu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah [PDF]
  • PREGLED členov zakona o vodah (Ur. list SRS 16/74), ki se spremenijo [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o Prešernovi nagradi (ESA 281) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • ODLOK o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1981 - 1985 in njegovem uresničevanju - povzetek [PDF]:
   • 1. UVOD [PDF]
   • 2. SKUPNI PROGRAM SR SLOVENIJE IN OBČIN [PDF]
   • 3. OSNOVNI PROGRAM SR SLOVENIJE [PDF]
   • 4. ZBIRNI PREGLED STROŠKOV IN FINANCIRANJA SREDNJEROČNEGA PROGRAMA GEODETSKIH DEL [PDF]
 31. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 22 (24. 11. 1981) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (ESA-361) [PDF]
 32. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 9 (7. 12. 1981) [SIstory]:
  • DELOVNA ZASNOVA AMANDMAJEV k predlogu zakona o davkih občanov [PDF]:
   • AMANDMAJI K PREDLOGU ZAKONA O DAVKIH OBČANOV [PDF]
  • DELOVNO BESEDILO PREDLOGA ZAKONA o davkih občanov s predlogi amandmajev [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. Vrste davkov [PDF]
   • III. Davek od osebnega dohodka delavcev [PDF]
   • IV. davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti [PDF]
   • V. Davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti [PDF]
   • VI. Davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti [PDF]
   • VII. Davek od dohodka iz avtorskih pravic [PDF]
   • VIII. Davek od dohodkov iz premoženja in premoženjskih pravic [PDF]
   • IX. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA [PDF]
   • X. Davek od premoženja [PDF]
   • XI. Davek na dobitke od iger na srečo [PDF]
   • XII. Davek od skupnega dohodka občanov [PDF]
   • XIII. POSTOPEK ZA ODMERO IN POBIRANJE DAVKOV [PDF]:
    • 1. Vložitev napovedi [PDF]
    • 2. Odmera davkov [PDF]
    • 3. Pritožbe [PDF]
    • 5. Postopek za odmero davka od nenapovedanega dohodka [PDF]
    • 6. Obračunavanje in pobiranje davkov [PDF]
    • 6. Prisilna izterjava davkov [PDF]
    • 7. Odpis davka zaradi neizterljivosti [PDF]
    • 8. Poroštvo [PDF]
    • 9. Zastaranje [PDF]
    • 10. Evidenca in knjiženje davkov [PDF]
   • XIV. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • ANALIZA o delovanju in izvajanju davčnega sistema in davčne politike - povzetek [PDF]
  • ANALIZA o delovanju dosedanjih sistemov obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva in predlog možnega prehoda na obdavčitev po dohodku [PDF]:
   • 1. UVOD [PDF]
   • 2. PREGLED DELOVANJA SEDANJEGA SISTEMA OBDAVČEVANJA DOHODKOV IZ KMETIJSTVA V SR SLOVENIJI [PDF]:
    • 2.1. Načini obdavčevanja kmetijstva do leta 1955 [PDF]
    • 2.2. Delovanje sistema obdavčevanja po katastrskem dohodku [PDF]
   • 3. Načini obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva [PDF]
   • 4. NEKATERI VIDIKI OBDAVČEVANJA DOHODKOV IZ KMETIJSTVA PO DEJANSKEM DOHODKU [PDF]
   • 5. PREDLOG MOŽNEGA PREHODA NA OBDAVČITEV PO DOHODKU [PDF]
 33. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 23 (8. 12. 1981) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 (ESA-840) [PDF]
   • PREDLOG PROGRAMA UKREPOV, NALOG IN AKTIVNOSTI na področju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1932 [PDF]
   • PREDLOG NALOG, UKREPOV IN AKTIVNOSTI na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1982 [PDF]
   • OSNUTEK DOGOVORA o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1982 [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1982 (ESA-835) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1982 (ESA-870) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1982 (ESA-838) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-839) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1982 (ESA-869) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva (ESA-832) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ESA-697) [PDF]
 34. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 24 (22. 12. 1981) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (AS 405/12) [PDF]
 35. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 10 (28. 12. 1981) [SIstory]:
  • EKSPOZE Ludvika Goloba, podpredsednika Skupščine SR Slovenije in predsednika komisije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije, k predlogu sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije [PDF]:
  • POSLOVNIK Skupščine Socialistične republike Slovenije [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. DELEGACIJE IN DELEGATI [PDF]:
    • 1. Pogoji za delo [PDF]
    • 2. Pravice in dolžnosti [PDF]:
     • a) Splošne določbe o pravicah in dolžnostih [PDF]
     • b) Pobude, predlogi in opozorila delegatov [PDF]
     • c) Vprašanja delegatov [PDF]
     • č) Pravica zahtevanja obvestil in pojasnil [PDF]
     • d) Imunitetna pravica [PDF]
     • e) Prenehanje mandata [PDF]
     • f) Pravica do povračil in nadomestil [PDF]
   • III. ZBORI IN NJIHOVO DELOVNO PODROČJE [PDF]:
    • 1. Splošne določbe [PDF]
    • 2. Delovno področje zborov [PDF]
    • 3. Enakopravno odločanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike s pristojnimi zbori skupščine [PDF]
   • IV. MEDSEBOJNA RAZMERJA ZBOROV IN NJIHOVO SODELOVANJE [PDF]:
    • 1. Medsebojno sodelovanje zborov [PDF]
    • 2. Obravnavanje zadev z delovnega področja drugega zbora [PDF]
    • 3. Reševanje vprašanj, ki se nanašajo na pristojnost zborov [PDF]
    • 4. Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike [PDF]
   • V. SEJE ZBOROV [PDF]:
    • 1. Prve seje zborov [PDF]
    • 2. Sklicanje seje [PDF]
    • 3. Dnevni red seje [PDF]
    • 4. Predsedovanje in udeležba na seji [PDF]
    • 5. Vzdrževanje reda [PDF]
    • 6. Potek seje [PDF]
    • 7. Odločanje [PDF]
    • 8. Zapisnik [PDF]
    • 9. Seje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike [PDF]
   • VI. SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV [PDF]
   • VII. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIK SKUPŠČINE, PREDSEDNIKI ZBOROV IN GENERALNI SEKRETAR SKUPŠČINE [PDF]
   • VIII. DELOVNA TELESA [PDF]:
    • 1. Splošne določbe [PDF]
    • 2. Komisije skupščine [PDF]:
     • a) Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve [PDF]
     • b) Komisija za mednarodne odnose [PDF]
     • c) Zakonodajno-pravna komisija [PDF]
     • č) Komisija za narodnosti [PDF]
     • d) Komisija za pravosodje [PDF]
     • e) Komisija za vprašanja borcev NOV [PDF]
     • f) Komisija za družbeno nadzorstvo [PDF]
     • g) Komisija za vloge in pritožbe [PDF]
     • h) Komisija za informiranje [PDF]
   • IX. DELEGACIJA SKUPŠČINE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN IN DELEGATI IZ SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
    • 1. Delegacija skupščine v Zboru republik in pokrajin [PDF]
    • 2. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ [PDF]
   • X. IZVRŠNI SVET, REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE [PDF]:
    • 1. Izvršni svet [PDF]:
     • a) Sodelovanje izvršnega sveta pri delu skupščine [PDF]
     • b) Predstavljanje izvršnega sveta v skupščini [PDF]
     • c) Poročanje izvršnega sveta skupščini [PDF]
     • č) Odgovornost izvršnega sveta [PDF]
     • d) Postopek obravnave interpelacije [PDF]
    • 2. Republiški upravni organi in organizacije [PDF]
   • XI. PROGRAMIRANJE DELA SKUPŠČINE IN NJENIH TELES [PDF]:
    • 1. Splošne določbe [PDF]
    • 2. Postopek za določanje delovnega programa [PDF]
   • XII. AKTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • 1. Splošne določbe o aktih [PDF]
    • 2. Postopek za izdajo zakona [PDF]:
     • a) Splošne določbe [PDF]
     • b) Zahteva za izdajo zakona [PDF]
     • c) Predlog za izdajo zakona [PDF]
     • č) Zakonski osnutek [PDF]
     • d) Zakonski predlog [PDF]
     • e) Obravnava zakonskega predloga v delovnih telesih in zakonodajno-pravni komisiji [PDF]
     • f) Obravnava zakonskega predloga v zboru [PDF]
     • g) Amandmaji [PDF]
     • h) Odločanje pri sprejemanju zakona [PDF]
     • i) Sprejemanje zakona [PDF]
     • j) Skrajšanje rokov v posameznih fazah postopka za izdajo zakona [PDF]
     • k) Skrajšani postopek za izdajo zakona [PDF]
     • 1) Hitri postopek za izdajo zakona [PDF]
     • m) Postopek za sprejem drugih aktov [PDF]
     • n) Postopek za obvezno razlago zakona [PDF]
     • o) Potrjevanje in dajanje soglasij k samoupravnim in drugim aktom [PDF]
     • p) Javna obravnava zakona [PDF]
     • r) Referendum [PDF]
     • s) Postopek v zvezi z dajanjem soglasij k aktom Zbora republik in pokrajin in Zveznega zbora Skupščine SFRJ [PDF]
    • 3. Postopek za sklepanje družbenega dogovora [PDF]
   • XIII. POSTOPEK PRI VOLITVAH, IMENOVANJIH, RAZREŠITVAH IN ODPOKLICU [PDF]:
    • 1. Splošne določbe o volitvah funkcionarjev skupščine, republiških funkcionarjev in drugih funkcionarjev, ki jih določa zakon ali drug akt skupščine [PDF]
    • 2. Volitve, imenovanja in razrešitve v enakopravni pristojnosti zbora združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora [PDF]:
     • a) Volitve predsednika in podpredsednika skupščine [PDF]
     • b) Imenovanje generalnega sekretarja skupščine in njegovega namestnika [PDF]
     • c) Izvolitev skupnih delovnih teles skupščine [PDF]
     • č) Volitve predsednika, podpredsednikov in članov izvršnega sveta [PDF]
     • d) Volitve članov Sveta republike, predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča Slovenije [PDF]
     • e) Volitve predsednika in sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Sodišča združenega dela SR Slovenije ter drugih sodišč v republiki, ki jih določa zakon, imenovanje javnega tožilca SR Slovenije ter drugih javnih tožilcev v republiki, ki jih določa zakon, družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, njegovega namestnika in republiškega javnega pravobranilca [PDF]
     • f) Volitve in imenovanja republiških funkcionarjev in dajanje soglasij k imenovanju drugih funkcionarjev, ki jih določa zakon ali drug akt skupščine [PDF]
     • g) Imenovanje članov organov upravljanja samoupravnih organizacij in skupnosti, za katere je tako določeno z ustavo SR Slovenije, zakonom ali drugim aktom skupščine [PDF]
    • 3. Postopek za razrešitev [PDF]
    • 4. Slovesna izjava [PDF]
    • 5. Volitve na skupni seji [PDF]:
     • a) Razglasitev izvolitve Predsedstva republike in objava njegove sestave [PDF]
     • b) Volitve člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije [PDF]
     • c) Volitve delegatov za Zbor republik in pokrajin [PDF]
     • č) Postopek odpoklica na skupni seji [PDF]
   • XIV. RAZMERJA MED SKUPŠČINO IN PREDSEDSTVOM REPUBLIKE [PDF]
   • XV. RAZMERJA MED SKUPŠČINO IN SVETOM REPUBLIKE [PDF]
   • XVI. RAZMERJA MED SKUPŠČINO IN REPUBLIŠKIMI DRUŽBENIMI SVETI [PDF]
   • XVII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELEGATOV SKUPŠČINE, KI JIH SKUPŠČINA DELEGIRA V ORGANE UPRAVLJANJA SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI, ALI JIH IMENUJE ZA ČLANE TEH ORGANOV [PDF]
   • XVIII. RAZMERJA SKUPŠČINE DO USTAVNEGA SODIŠČA SR SLOVENIJE [PDF]
   • XIX. RAZMERJA SKUPŠČINE DO VRHOVNEGA SODIŠČA SR SLOVENIJE, SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA SR SLOVENIJE, JAVNEGA TOŽILSTVA SR SLOVENIJE, DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE IN REPUBLIŠKEGA JAVNEGA PRAVOBRANILSTVA [PDF]:
    • 1. Vrhovno sodišče SR Slovenije in Sodišče združenega dela SR Slovenije [PDF]
    • 2. Javno tožilstvo SR Slovenije [PDF]
    • 3. Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije [PDF]
    • 4. Republiško javno pravobranilstvo [PDF]
   • XX. SODELOVANJE SKUPŠČINE S SKUPŠČINO SFRJ [PDF]
   • XXI. SODELOVANJE SKUPŠČINE S SKUPŠČINAMI DRUGIH REPUBLIK IN SKUPŠČINAMI AVTONOMNIH POKRAJIN [PDF]
   • XXII. JAVNOST DELA SKUPŠČINE [PDF]
   • XXIII. POSEBNE DOLOČBE O DELU SKUPŠČINE V IZREDNIH RAZMERAH, V NEPOSREDNI VOJNI NEVARNOSTI, V VOJNI TER DRUGIH NEVARNOSTIH [PDF]
   • XXIV. SLUŽBE SKUPŠČINE [PDF]
   • XXV. KONČNI DOLOČBI [PDF]
 36. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 7, št. 11 (30. 12. 1981) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o rednih sodiščih [PDF]:
   • 1. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • 2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • 3. Predlagana rešitev [PDF]
   • 4. Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna nova oziroma dodatna finančna sredstva. [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembi zakona o rednih sodiščih [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV: [PDF]
   • PRILOGA: Zakon o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih [PDF]:
   • 1. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • 2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • 3. Predlagana rešitev [PDF]
   • 4. Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna nova oziroma dodatna finančna sredstva. [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV: [PDF]
   • PRILOGA: Zakon o samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o varnosti cestnega prometa (ESA-711) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. CESTE [PDF]
   • III. PROMETNA PRAVILA [PDF]:
    • 1. Vožnja z vozili po cesti [PDF]
    • 2. Hitrost [PDF]
    • 3. Promet vozil čez zaznamovane prehode za pešce [PDF]
    • 4. Ustavljanje in parkiranje [PDF]
    • 5. Vleka vozil [PDF]
    • 6. Promet vozil na motorni pogon [PDF]
    • 7. Promet motornih koles, koles z motorjem in koles [PDF]
    • 9. Prevoz oseb [PDF]
    • 10. Tovor na vozilu [PDF]
    • 11. Gonjenje in vodenje živine ter ježa [PDF]
    • 12. Hoja pešcev [PDF]
    • 13. Obveznosti voznikov do pešcev [PDF]
    • 14. Delo na cesti [PDF]
    • 15. Prometni znaki in posebni znaki [PDF]
    • 16. Onesnaževanje ceste [PDF]
    • 17. Uporaba rumene vrteče se luči [PDF]
   • IV. DOLŽNOSTI OB PROMETNI NEZGODI [PDF]
   • V. ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE NA CESTI [PDF]
   • VI. VOZNIKI [PDF]:
    • 1. Pogoji za vožnjo vozila [PDF]
    • 2. Usposabljanje voznikov vozil na motorni pogon [PDF]
    • 3. Vozniki inštruktorji ter učitelji predpisov [PDF]
    • 4. Vozniški izpiti [PDF]
    • 5. Pridobitev pravice, voziti traktor, delovni stroj, motokultivator in kolo z motorjem [PDF]
    • 6. Zdravstveni pregledi voznikov [PDF]
   • VII. VOZILA [PDF]:
    • 1. Preizkus vozil [PDF]
    • 2. Dolžnosti voznika ob pregledu vozila [PDF]
    • 3. Registracija in podaljšanje veljavnosti registracije motornih in priklopnih vozil ter evidentiranje traktorjev in traktorskih priklopnikov [PDF]
    • 4. Tehnični pregledi [PDF]
   • VIII. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI [PDF]
   • IX. NOTRANJA KONTROLA [PDF]
   • X. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU [PDF]
   • XI. ZAVAROVANJE UPORABNIKOV OZIROMA LASTNIKOV TRAKTORJEV PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO DRUGIM [PDF]
   • XII. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • XIII. POSEBNE DOLOČBE [PDF]
   • XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV: [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona [PDF]:
   • I. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • III. NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA IN TEMELJNE REŠITVE [PDF]
   • IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA [PDF]
  • TEZE ZA ZAKON o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona [PDF]