21. Seznam Poročevalcev iz leta 1995

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 1 (4. 1. 1995) [SIstory]:
  • REFERENDUM IN LJUDSKA INICIATIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi - EPA 959 - hitri postopek [PDF]
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o igrah na srečo - EPA 196 - tretja obravnava [PDF]
  • STRATEGIJA RAZVOJA [PDF]:
   • Predlog nacionalnega raziskovalnega programa - EPA 304 - tretja obravnava [PDF]
  • TURIZEM [PDF]:
   • Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje - EPA 580 - tretja obravnava [PDF]
  • OBVEZNOSTI DRŽAVE [PDF]:
   • Predlog zakona o poravnavanju obveznosti do bank in izplačanih deviznih vlog - EPA 482 - druga obravnava [PDF]
  • DRUŠTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o društvih - EPA 629 - druga obravnava [PDF]
  • USTANOVE [PDF]:
   • Predlog zakona o ustanovah - EPA 733 - druga obravnava [PDF]
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 538 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o reševanju vodnogospodarskih vprašanj - EPA 950 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o gospodarskem sodelovanju - EPA 954 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi - EPA 955 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije - EPA 962 [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Popravek tabele v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 929 [PDF]
   • Popravek v Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1995 - EPA 921 [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 2 (9. 1. 1995) [SIstory]:
  • LASTNINJENJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega oblikovanja podjetij - EPA 966 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 636 - druga obravnava [PDF]
  • STATISTIKA [PDF]:
   • Predlog zakona o državni statistiki EPA 178 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog nacionalnega programa statističnih raziskovanj - EPA 179 druga obravnava [PDF]
  • DELOVNA RAZMERJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih - EPA 965 - prva obravnava [PDF]
  • STATUTI [PDF]:
   • Predlog za soglasje k statutu Agencije za trg vrednostnih papirjev - EPA 678 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o rednem zračnem prometu [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 3 (12. 1. 1995) [SIstory]:
  • POROŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja poslov - EPA 968 - skrajšani postopek [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi -EPA 894 - druga obravnava [PDF]
  • NALEZLJIVE BOLEZNI [PDF]:
   • Predlog zakona o nalezljivih boleznih - EPA 498 - druga obravnava [PDF]
  • JAVNE CESTE [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih cestah - EPA 665 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog deklaracije o sodelovanju Slovenije s Svetom Evrope pri Evropskem letu varstva narave 1995 - EPA 967 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve - EPA 969 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o mednarodnem cestnem prevozu - EPA 970 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije - EPA 971 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem In tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje - EPA 972 [PDF]
  • PROMOCIJA SLOVENIJE [PDF]:
   • Aktivnosti na področju promocije v Republiki Sloveniji v letu 1994 s prilogami in izhodišča za vzpostavitev celovitega sistema gospodarske promocije Republike Slovenije - EPA 948 [PDF]
  • Sklepi. stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 4 (24. 1. 1995) [SIstory]:
  • ZAČETNE STRANI [PDF]
  • LASTNINJENJE [PDF]:
   • Predlog zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije - EPA 982 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe p.o. Portorož - EPA 977 - hitri postopek [PDF]
  • ŽELEZARNE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del slovenskih železarn - EPA 967 - hitri postopek [PDF]
  • POSLOVNI REGISTER [PDF]:
   • Predlog zakona o poslovnem registru Slovenije - EPA 547 - tretja obravnava [PDF]
  • VOJNI VETERANI [PDF]:
   • Predlog zakona o vojnih veteranih - 477 - druga obravnava [PDF]
  • VOJNI INVALIDI [PDF]:
   • Predlog zakona o vojnih invalidih - EPA 546 - druga obravnava [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 478 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini - EPA 975 [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitem trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi in prekurzorji ter organiziranemu kriminalu - EPA 979 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o prevzemanju oseb na državni meji - EPA 980 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o prevzemu oseb, katerih vstop in bivanja sta v nasprotju z veljavnimi predpisi - EPA 981 [PDF]
  • VARSTVO INVALIDOV [PDF]:
   • Informacija o zagotavljanju socialne varnosti invalidnih oseb v Republiki Sloveniji [PDF]
  • STANOVANJA [PDF]:
   • Poročila nadzornega odbora o delu in finančnem poslovanju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1993 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 5 (1. 2. 1995) [SIstory]:
  • DRŽAVNO TOŽILSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu - EPA 985 - hitri postopek [PDF]
  • SANACIJA TAMA IN AVTOMONTAŽE [PDF]:
   • Predlog zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja Tam Maribor d. d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže-Bus d. o. o., Ljubljana - EPA 988 - hitri postopek [PDF]
  • ODPIS TERJATEV [PDF]:
   • Predlog zakona o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti - EPA 350 - tretja obravnava [PDF]
  • POROŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo obalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj - EPA 924 - druga obravnava [PDF]
  • VARNOST CESTNEGA PROMETA [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti cestnega prometa - EPA 990 - prva obravnava [PDF]
  • DRUŽINSKI PREJEMKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih - EPA 989 - prva obravnava [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 6 (14. 2. 1995) [SIstory]:
  • GOSPODARSKI POSTOPKI [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarskih postopkih - EPA 988 - hitri postopek [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 1005 - hitri postopek [PDF]
  • VARSTVO TOPOGRAFIJE POLPREVODNIŠKIH VEZIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij - EPA 131 - tretja obravnava [PDF]
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani in odpisani prispevki štejejo za plačane - EPA 523 - tretja obravnava [PDF]
  • POMILOSTITEV [PDF]:
   • Predlog zakona o pomilostitvi - EPA 523 - tretja obravnava [PDF]
  • BLAGOVNE REZERVE [PDF]:
   • Predlog zakona o blagovnih rezervah - EPA 660 - druga obravnava [PDF]
  • POROŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj - EPA 924 - druga obravnava (novo besedilo) [PDF]
  • ZNANOST IN TEHNOLOGIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o organizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologije - EPA 992 - prva obravnava [PDF]
  • PARLAMENTARNI NADZOR VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH SLUŽB [PDF]:
   • Predlog zakona o parlamentarnem nadzoru varnostnih in obveščevalnih služb - EPA 999 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju - EPA 994 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju - EPA 995 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom - EPA 1000 [PDF]
  • GOZDOVI [PDF]:
   • Program razvoja gozdov v Sloveniji - EPA 488 - druga obravnava [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 7 (23. 2. 1995) [SIstory]:
  • SANACIJA TAMA IN AVTOMONTAŽE [PDF]:
   • Predlog zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter AVTOMONTAŽE AM BUS d. o. o. Ljubljana - EPA 1012 - hitri postopek [PDF]
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 538 - tretja obravnava [PDF]
  • VARSTVO POTROŠNIKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu potrošnikov - EPA 457 - druga obravnava [PDF]
  • TEHNOLOŠKI RAZVOJ [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja do leta 2000 - EPA 1006 - prva obravnava [PDF]
  • POPRAVA KRIVIC [PDF]:
   • Predlog zakona o popravi krivic - EPA 539 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o uresničevanju pravic žrtev II. svetovne vojne, padlih, ubitih ali umrlih zaradi posledic mučenja ali preganjanja na območju Republike Slovenije - EPA 1007 - prva obravnava [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 8 (8. 3. 1995) [SIstory]:
  • GARANCIJE IN SOGLASJA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest / B,C - EPA 1022 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije Dars d.d. za najetje kreditov pri Evropski investicijski banki / B,C - EPA 1023 - hitri postopek [PDF]
  • VETERINARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu - EPA 1024 - hitri postopek [PDF]
  • ZEMLJIŠKA KNJIGA [PDF]:
   • Predlog zakona o zemljiški knjigi - EPA 333 - tretja obravnava [PDF]
  • OBVEZNOSTI DRŽAVE [PDF]:
   • Predlog zakona o poravnanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog - EPA 48 - tretja obravnava [PDF]
  • AVTORSKA IN SORODNE PRAVICE [PDF]:
   • Predlog zakona o avtorski in sorodnih pravicah - EPA 673 - tretja obravnava [PDF]
  • POROŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije - EPA 745 - tretja obravnava [PDF]
  • KOLEKTIVNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog zakona o kolektivnih pogodbah - EPA 603 - druga obravnava [PDF]
  • ZDRAVILA [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravilih - EPA 752 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju na področju zdravstva - EPA 1011 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije - EPA 1018 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o razvoju, gospodarskega, industrijskega in tehničnega sodelovanja - EPA 1019 [PDF]
  • POSLOVNIKI [PDF]:
   • Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije - EPA 1008 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 9 (16. 3. 1995) [SIstory]:
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o najnižji in najvišji dejanski plači - EPA 1020 - hitri postopek [PDF]
  • TELEKOMUNIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o telekomunikacijah - EPA 763 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji mednarodnega sporazuma o uporabi Inmarsatovih postaj ladja - zemlja v teritorialnem morju in pristaniščih - EPA 1010 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije) - EPA 1021 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest / A - EPA 1025 [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju programa dela DARS d. d. za leto 1994 [PDF]
  • DRUŽBENI PRAVOBRANILEC [PDF]:
   • Poročilo Družbenega pravobranilca RS o stanju, pojavih in problemih na področju družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1994 [PDF]
  • Iz dela delovnih teles DZ [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 10 (29. 3. 1995) [SIstory]:
  • MATIČNA KNJIGA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah - EPA 1047 - hitri postopek [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi - EPA 1051 [PDF]
  • STATUTI [PDF]:
   • Statut Javnega zavoda RTV Slovenija - EPA 1048 [PDF]
  • ZNANSTVENA IN TEHNOLOŠKA POLITIKA [PDF]:
   • Predlog znanstvene in tehnološke politike za leto 1995 in Poročilo o izvajanju programa v letu 1994 Ministrstva za znanost in tehnologijo [PDF]
  • OBVEZNE RAZLAGE DOLOČB ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 12. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo - EPA 1044 [PDF]
   • Predlog za obvezno razlago Seznama podjetij iz 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka Vinske kleti - EPA 991 [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo o delu komisije in službe za peticije za leto 1994 [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 11/1 (3. 4. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1995 (nadaljevanje) [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 11 (3. 4. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]
  • Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1995 [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 12 (11. 4. 1995) [SIstory]:
  • DENAR [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja - EPA 1052 - skrajšani postopek [PDF]
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o minimalni plači - EPA 1053 - hitri postopek [PDF]
  • KAZENSKI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o kazenskem postopku - EPA 1054 - prva obravnava [PDF]
  • CENE [PDF]:
   • Predlog zakona o kontroli cen - EPA 1058 - prva obravnava [PDF]
  • ARHIVI [PDF]:
   • Predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih - EPA 761 - druga obravnava [PDF]
  • SODSTVO [PDF]:
   • Predlog odloka o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom- EPA 1055 [PDF]
  • ENERGETSKA STRATEGIJA [PDF]:
   • Resolucija o strategiji učinkovita rabe in oskrbe Slovenije z energijo - EPA 659 - druga obravnava [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 13/1 (14. 4. 1995) [SIstory]:
  • ŠOLSTVO IN ŠPORT [PDF]:
   • Predlog zakona o gimnazijah - EPA 933 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o osnovni šoli - EPA 934 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju - EPA 935 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o vrtcih - EPA 936 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 937 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o izobraževanju odraslih - EPA 938 - druga obravnava [PDF]
  • TRŽNA INŠPEKCIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o tržni inšpekciji - EPA 762 - druga obravnava [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA ČLENA [PDF]:
   • Predlog za obvezno razlago 201. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 1071 [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ o pregledih finančno-materialnega poslovanja v petih ministrstvih [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 13 (14. 4. 1995) [SIstory]:
  • ŠOLSTVO IN ŠPORT [PDF]:
   • Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - EPA 1066 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o športu - EPA 1067 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o glasbenih šolah - EPA 1068 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o maturi - EPA 1070 - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o maturi - EPA 1073 - prva obravnava [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 14 (25. 4. 1995) [SIstory]:
  • CARINE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi carinskega zakona- EPA 1078 - skrajšani postopek [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij - EPA 1072 - hitri postopek [PDF]
  • TE ŠOŠTANJ [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj- EPA 924 - tretja obravnava [PDF]
  • MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE [PDF]:
   • Poročilo o delu Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 1074 [PDF]
  • VLADA [PDF]:
   • Poročilo o delu Vlade Republike Slovenije za leto 1994- EPA 1082 [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Nacionalni program socialnega varstva do leta 2000 - EPA 1077 - prva obravnava [PDF]
  • TNP [PDF]:
   • Predlog soglasja k prostorskim ureditvenim pogojem za sanacijo degradiranega prostora na območju TNP - EPA 1069 [PDF]
  • SODSTVO [PDF]:
   • Obrazložitev k predlogu odloka o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom - EPA 1055 [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 15 (4. 5. 1995) [SIstory]:
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 - EPA 1084 - hitri postopek [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 1095 - hitri postopek [PDF]
  • OSEBNA IZKAZNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o osebni izkaznici - EPA 1085 - prva obravnava [PDF]
  • PREVZEMI [PDF]:
   • Predlog zakona o prevzemih - EPA 1087 - prva obravnava [PDF]
  • LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu - EPA 1096 - prva obravnava [PDF]
  • SODNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - EPA 332 - druga obravnava [PDF]
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - EPA 1083 [PDF]
   • Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje v Sloveniji do leta2000 - EPA 236 - druga obravnava [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage tretjega odstavka 198. člena poslovnika DZ [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 16 (5. 5. 1995) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh - EPA 910 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije - EPA 1090 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EP 1091 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu - EPA 1092 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine - EPA 1093 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o rednem zračnem prometu - EPA 1094 [PDF]
  • AGENCIJA RS ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE [PDF]:
   • Poročilo o delu in o finančnem poslovanju Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje v letu 1994 - EPA 1089 [PDF]
  • VOLITVE V DZ [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor - EPA 373 - skrajšani postopek [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 17/1 (17. 5. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Obrazložitve državnega proračuna za leto 1995 po ministrstvih oziroma proračunskih uporabnikih - EPA 1056 (nadaljevanje) [PDF]
   • Obrazložitev proračunskega zahtevka Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 1995 - EPA 1056 [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 17 (17. 5. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 1106 - hitri postopek [PDF]
   • Obrazložitve državnega proračuna za leto 1995 po ministrstvih oziroma proračunskih uporabnikih - EPA 1056 [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 18 (18. 5. 1995) [SIstory]:
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o odlogu določenih davkov in prispevkov - EPA 1103 - hitri postopek [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali organi občin - EPA 1104 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 19. člena zakona o lokalni samoupravi - EPA 1088 [PDF]
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poravnanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana - EPA 1108 - hitri postopek [PDF]
  • VOJNA ODŠKODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o skladu za poplačilo vojne odškodnine - EPA 1101 - prva obravnava [PDF]
  • URADNI LIST [PDF]:
   • Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije - EPA 869 - druga obravnava [PDF]
  • POŠTA [PDF]:
   • Predlog zakona o poštni dejavnosti - EPA 931 - druga obravnava [PDF]
  • MATIČNA EVIDENCA [PDF]:
   • Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - EPA 319 - tretja obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE / MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju - EPA 994 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami - EPA 1098 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju pri varstvu rastlin med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske - EPA 1099 [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu mednarodne konvencije o mednarodnem inštitutu za hlajenje - EPA 1105 [PDF]
  • ROMI [PDF]:
   • Informacija o položaju Romov v Republiki Sloveniji - EPA 1102 [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 19 (25. 5. 1995) [SIstory]:
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja cerkvam in drugim verskim skupnostim oziroma redovom, razen vračanja sakralnih objektov - EPA 942 - hitri postopek [PDF]
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o popravi obveznosti slovenskih železnic na področju prometne dejavnosti, nastalih do 31. 12. 1993- EPA 1118 - hitri postopek [PDF]
  • ŠPORT [PDF]:
   • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji - EPA 1117 - prva obravnava [PDF]
  • DAVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o davčnem postopku- EPA 897 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o davčni službi - EPA 898 - druga obravnava [PDF]
  • POMILOSTITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o pomilostitvi - EPA 804 - tretja obravnava [PDF]
  • GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Strategija gospodarskega razvoja Slovenije - približevanje Evropi - rast, konkurenčnost in integriranje - EPA 1107 [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 20 (1. 6. 1995) [SIstory]:
  • POLITIČNE STRANKE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o političnih strankah - EPA 1120 - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi - EPA 1121 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske - EPA 1131 [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ o stanju vozil v lasti in uporabi državnih organov oziroma uporabnikov proračuna [PDF]
  • Poslanska vprašanja [PDF]
  • Poslanske pobude [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 21 (6. 6. 1995) [SIstory]:
  • USTAVA [PDF]:
   • Predlog zakona za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije - EPA 1133 [PDF]
  • LASTNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o lastnini in drugih stvarnih pravicah- EPA 1132 - prva obravnava [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 22 (9. 6. 1995) [SIstory]:
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti - EPA 1135 - skrajšani postopek [PDF]
  • POROŠTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za odkup pridelka pšenice v letu 1995 - EPA 1136 - hitri postopek [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 620 - druga obravnava [PDF]
  • KUPNINE [PDF]:
   • Predlog zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 636 - tretja obravnava [PDF]
  • BANKA SLOVENIJE [PDF]:
   • Letno poročilo z letnim obračunom za leto 1994 in finančni načrt za leto 1995 Banke Slovenije - EPA 1119 [PDF]
  • PRAVOBRANILSTVO [PDF]:
   • Poročilo o delu javnega pravobranilstva RS in občinskih pravobranilstev RS za leto 1994 [PDF]
  • RTV SLOVENIJA [PDF]:
   • Statut javnega zavoda RTV Slovenija - dopolnitve - EPA 1048 [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poslanska vprašanja [PDF]
   • Poslanske pobude [PDF]
   • Popravek [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 23/1 (16. 6. 1995) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]
  • Predlog zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije - EPA 1143 (nadaljevanje) [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 23 (16. 6. 1995) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]
  • Predlog zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije- EPA 1143 [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 24 (18. 6. 1995) [SIstory]:
  • USTAVA RS [PDF]:
   • Priloga k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave RS - Nacionalne ureditve stvarnih pravic tujcev na nepremičninah - EPA 1133 [PDF]
  • SOCIALNO ZAVAROVANJE/VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno zavarovanje - EPA 1139 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o subvencioniranju prispevkov za socialno varstvo v letu 1995 in 1996 - EPA 1151 - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu RS za najetje posojila za obnovo in doinstaliranje HE Doblar l+ll in HE Plave l+ll - EPA 1150 - hitri postopek [PDF]
  • SODIŠČA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih - EPA 1152 - hitri postopek [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Sintezno poročilo o lastninskem preoblikovanju - EPA 1147 [PDF]
  • IZ RAZPRAV V DRŽAVNEM ZBORU [PDF]:
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 25 (19. 6. 1995) [SIstory]:
  • KAKOVOST [PDF]:
   • Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za kakovost - EPA 1140 - prva obravnava [PDF]
  • DELOVNA RAZMERJA [PDF]:
   • Predlog zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja - EPA 590 - tretja obravnava [PDF]
  • STATISTIKA [PDF]:
   • Predlog zakona o državni statistiki - EPA 178 - tretja obravnava [PDF]
   • Predlog nacionalnega programa statističnih raziskovanj - EPA 179 - tretja obravnava [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 26 (19. 6. 1995) [SIstory]:
  • PRIVATIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti RS - EPA 1145 - hitri postopek [PDF]
  • IZVOZ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije - EPA 1149- hitri postopek [PDF]
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1995- EPA 1056 [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 28.člena zakona o preprečevanju pranja denarja - EPA 1138 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delovanju Slovenskega odškodninskega sklada (2. poročilo) - EPA 1144 [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 27 (20. 6. 1995) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifiakciji mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelovanju za varnost zračne plovbe - EPA 909 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Deveto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji - EPA 1148 [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 28 (26. 6. 1995) [SIstory]:
  • RTV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija - EPA 1153 - hitri postopek [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročila, ki se nanašajo na lastninsko preoblikovanje [PDF]
  • CARINA [PDF]:
   • Ocena možnosti razširitve pooblastil carinske službe za opravljanje mejne kontrole na mejnih prehodih - k EPI - 621 [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Večstranski sporazum o pristojbinah na zračnih poteh - k EPI - 909 [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 29 (27. 6. 1995) [SIstory]:
  • TNP [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka - EPA 329 - druga obravnava [PDF]
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 400 - tretja obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi - EPA 1121 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji okvirnega sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Makedonije - EPA 1162 [PDF]
  • MNENJE [PDF]:
   • Mnenje in predlogi Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje k predlogu zakona o davčni službi in k predlogu zakona o davčnem postopku - druga obravnava, EPA 897, EPA 898 - EPA 898 [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 30 (29. 6. 1995) [SIstory]:
  • PREKRŠKI [PDF]:
   • Predlog zakona o prekrških - EPA 1146 - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu stvari ter dodatnega zapisnika o pospeševanju železniškega prometa in dodatnega zapisnika o pospeševanju kombiniranega prometa - EPA 1137 [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 31 (29. 6. 1995) [SIstory]:
  • OBRESTI [PDF]:
   • Predlog zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri - EPA 1161 - hitri postopek [PDF]
  • AGENCIJA RS ZA SANACIJO BANK IN HRANILNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o Agenciji RS za sanacijo bank in hranilnic - EPA 1166 - hitri postopek [PDF]
  • ZEMLJIŠKA KNJIGA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi - EPA 1164 - skrajšani postopek [PDF]
  • DRUŽBENI PLAN RS [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS - EPA 728 - druga obravnava [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij - EPA 1165 - prva obravnava [PDF]
  • VOJAŠKE POKOJNINE [PDF]:
   • Informacija o izvajanju odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin - EPA 1163 [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 32 (6. 7. 1995) [SIstory]:
  • LASTNINJENJE [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic - EPA 570 - druga obravnava [PDF]
  • TOBAČNI IZDELKI [PDF]:
   • Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - EPA 753 - druga obravnava [PDF]
  • AVTOCESTE [PDF]:
   • Predlog Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 278 - tretja obravnava [PDF]
  • ZUNANJA POLITIKA [PDF]:
   • Predlog smernic zunanje politike Republike Slovenije - EPA 1167 [PDF]
  • IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DZ [PDF]:
   • Poslanska vprašanja [PDF]
   • Poslanske pobude [PDF]
   • Popravek [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 33 (13. 7. 1995) [SIstory]:
  • DAVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 1177 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o posebnem davku od prometa izvoznih storitev - EPA 1184 - hitri postopek [PDF]
  • PRIVATIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj in obveznostih Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo - EPA 1179 - hitri postopek [PDF]
  • AGENCIJA RS ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje - EPA 1180 - hitri postopek [PDF]
  • BANKE [PDF]:
   • Predlog zakona o bančništvu - EPA 1175 - prva obravnava [PDF]
  • JAVNA NAROČILA [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih naročilih - EPA 551 - druga obravnava [PDF]
  • STANOVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - EPA 651 - druga obravnava [PDF]
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o nalezljivih boleznih - EPA 498 - tretja obravnava [PDF]
  • ODLOK [PDF]:
   • Predlog odloka o določanju kratic aktov - EPA 1057 [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o mednarodnem cestnem prevozu - EPA 1173 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj, v zvezi z davki na dohodek - EPA 1174 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno Vlado o spremembi sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992 - EPA 1182 [PDF]
  • IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DZ [PDF]:
   • Poslanska vprašanja [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 34 (20. 7. 1995) [SIstory]:
  • RASTLINSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - EPA 1118 - skrajšani postopek [PDF]
  • POSLANCI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 1185 - hitri postopek [PDF]
  • POSLOVNE STAVBE IN PROSTORI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - EPA 1198 - hitri postopek [PDF]
  • POSOJILA/POROŠTVO [PDF]:
   • najemu posojil in poroštvu za najeta posojila - EPA 1200 - hitri postopek [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini - EPA 1172 - prva obravnava [PDF]
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo - EPA 1176 - prva obravnava [PDF]
  • VERSKE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji - EPA 1197 - prva obravnava [PDF]
  • VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije - EPA 592 - druga obravnava [PDF]
  • VOJNI VETERANI [PDF]:
   • Predlog zakona o vojnih veteranih - EPA 477 - tretja obravnava [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 478 - tretja obravnava [PDF]
  • VOJNI INVALIDI [PDF]:
   • Predlog zakona o vojnih invalidih - EPA 546 - tretja obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah sporazuma o obmejnem prometu - EPA 1181 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Švicarske konfederacije o sodelovanju pri usposabljanju Slovenije za posodobitev njenega javnega upravnega sistema - EPA 1199 [PDF]
  • BANKA SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju nadzora bank in hranilnic v letu 1994 [PDF]
  • OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 1. in 2. odstavka 28. Člena zakona o inspekciji dela (Uradni list RS, St. 38/94) - EPA 1178 [PDF]
  • IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH ,DZ [PDF]:
   • Poslanska pobuda [PDF]
   • Odgovor [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 35 (1. 8. 1995) [SIstory]:
  • DAVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode povzročene z neurjem, s točo in burjo - EPA 1201 - hitri postopek [PDF]
  • VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR [PDF]:
   • Predlog zakona o volitvah v Državni zbor - EPA 1202 - skrajšani postopek [PDF]
  • CONE [PDF]:
   • Predlog zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah - EPA 1187 - prva obravnava [PDF]
  • SKLAD RS ZA LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti - EPA 946 - druga obravnava [PDF]
  • DRUŠTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o društvih - EPA 629 - tretja obravnava [PDF]
  • BLAGOVNE REZERVE [PDF]:
   • Predlog zakona o blagovnih rezervah - EPA 660 - tretja obravnava [PDF]
  • USTANOVE [PDF]:
   • Predlog zakona o ustanovah - EPA 733 - tretja obravnava [PDF]
  • OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 1. odstavka 23. člena zakona o političnih strankah - EPA 1203 [PDF]
   • Predlog obvezne razlage 19. člena zakona o lokalni samoupravi - EPA 1088 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKA POBUDA [PDF]:
   • Umiki podpisov k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 1185 [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 36 (8. 8. 1995) [SIstory]:
  • POČITNIŠKE KAPACITETE SLOVENSKIH ŽELEZNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami Slovenskih železnic - EPA 1204 - hitri postopek [PDF]
  • VOJAŠKA DOLŽNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - EPA 799 - druga obravnava [PDF]
  • STANOVANJA [PDF]:
   • Nacionalni stanovanjski program - EPA 1208 - prva obravnava [PDF]
  • BANKA SLOVENIJE [PDF]:
   • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1995 - EPA 1119 [PDF]
  • AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV - POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev za leto 1994, poročilo o finančnem poslovanju v letu 1994, letno poročilo o delu za leto 1994, finančni načrt za leto 1995 in mnenje nadzornega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev - EPA 1205 [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine- EPA 1209 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja - EPA 1210 [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 37/1 (8. 8. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije v letu 1994- EPA 1206 (nadaljevanje) [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 37 (8. 8. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije v letu 1994 - EPA 1206 [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 38/1 (11. 8. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - druga obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 38/2 (11. 8. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi- EPA 896 - druga obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 38/3 (11. 8. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - druga obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 38/4 (11. 8. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - druga obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 38 (11. 8. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - druga obravnava [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 39 (14. 9. 1995) [SIstory]:
  • ZUNANJETRGOVINSKO POSLOVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju - EPA 1211 - hitri postopek [PDF]
  • DEVIZNO POSLOVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju - EPA 1214 - hitri postopek [PDF]
  • KREDITNI POSLI S TUJINO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kreditnih poslih s tujino - EPA 1215 - hitri postopek [PDF]
  • VARSTVO OKOLJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja - EPA 1218 - hitri postopek [PDF]
  • PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja - EPA 1216 - hitri postopek [PDF]
  • KREDITI ZA ELEKTRARNE [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite nuklearne elektrarne Krško, termoelektrarne Šoštanj, termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana - EPA 1221 - hitri postopek [PDF]
  • ZAČASNO ZATOČIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o začasnem zatočišču - EPA 805 - druga obravnava [PDF]
  • REGIJSKI PARK ŠKOCJANSKE JAME [PDF]:
   • Predlog zakona o regijskem parku Škocjanske jame - EPA 764 - druga obravnava [PDF]
  • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu - EPA 1212 - prva obravnava [PDF]
  • KOBILARNA LIPICA [PDF]:
   • Predlog zakona o kobilarni Lipica - EPA 1213 - hitri postopek [PDF]
  • VARUH [PDF]:
   • Poslovnik varuha človekovih pravic - EPA 1223 [PDF]
  • POSTOPEK ZA USTANOVITEV OBČIN [PDF]:
   • Stališče Vlade RS do mnenja Državnega sveta RS k predlogu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij - EPA 1165 - prva obravnava [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 40 (14. 9. 1995) [SIstory]:
  • JEDRSKA IN RADIOLOŠKA VARNOST [PDF]:
   • Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v letu 1994 - EPA 1207 [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 41 (21. 9. 1995) [SIstory]:
  • OBVEZNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic - EPA 1238 - hitri postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju prostora, prostorskem planiranju in regionalni politiki - EPA 1217 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o mednarodnem cestnem prevozu - EPA 1220 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari in protokola, sklenjenega na podlagi 18. člena sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari - EPA 1222 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu za leto 1994 Republiškega senata za prekrške - EPA 1219 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • Popravek [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 42 (5. 10. 1995) [SIstory]:
  • AGRARNE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - EPA 1251 - skrajšani postopek [PDF]
  • MAMILA [PDF]:
   • Predlog zakona o mamilih in psihotropnih snoveh - EPA 1243 - prva obravnava [PDF]
  • DOLGOVI [PDF]:
   • Predlog zakona o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega kluba v obdobju 1984-1988 - EPA 1244 - prva obravnava [PDF]
  • URADNI LIST [PDF]:
   • Predlog zakona o Uradnem listu - EPA 869 - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti - EPA 1239 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o medsebojnem vračanju državljanov obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezakonita - EPA 1249 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o medsebojnem sodelovanju pri preprečevanju nezakonitega preseljevanja - EPA 1250 [PDF]
  • AKT [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Španijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo - EPA 1248 [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju programa dela DARS, d. d. za obdobje januar-junij 1995 - EPA 1253 [PDF]
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1. 1. 1995 do 30. 6. 1995 [PDF]
   • Poročilo o problematiki izklopa srednjevalovnih oddajnikov na Belem Križu in Nemčavcih in pojasnilo Sveta RTV [PDF]
  • OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 3. odstavka 36. F člena zakona o delovnih razmerjih, ki določa odpravnino trajno presežnim delavcem (Uradni list RS, 14/91, 5/91 in 71/93) - EPA 1252 [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 5. člena zakona o denacionalizaciji - EPA 1254 [PDF]
  • IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DZ [PDF]
  • Mnenje Odbora DZ za notranjo politiko in pravosodje [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 43 (16. 10. 1995) [SIstory]:
  • Predlog zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije - EPA 1259 - skrajšani postopek [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe p.o., Portorož - EPA 1255 - hitri postopek [PDF]
  • Predlog zakona o pravdnem postopku - EPA 1256 - prva obravnava [PDF]
  • Predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku - EPA 1257 - prva obravnava [PDF]
  • Predlog zakona o zdravilih - EPA 752 - tretja obravnava [PDF]
  • Poslovnik varuha človekovih pravic - EPA 1223 [PDF]
  • IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DZ« [PDF]:
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo h gradivu »Problematika malega gospodarstva in zaščita upnika« [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 44/1 (19. 10. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1996 - EPA 1266 (nadaljevanje) [PDF]
  • PRORAČUNSKI MEMORANDUM [PDF]:
   • Proračunski memorandum za leto 1996 - EPA 1266 [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 44 (19. 10. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1996 - EPA 1266 [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 45 (19. 10. 1995) [SIstory]:
  • DRUŽBENA LASTNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o prenosu sredstev družbene lastnine, ki je v uporabi Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju v lastnino Republike Slovenije - EPA 1267 - hitri postopek [PDF]
  • ŠOLSTVO IN ŠPORT [PDF]:
   • Predlog zakona o gimnazijah - EPA 933 - tretja obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o osnovni šoli - EPA 934 - tretja obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju - EPA 935 - tretja obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o vrtcih - EPA 936 - tretja obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 937 - tretja obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o izobraževanju odraslih - EPA 938 - tretja obravnava [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 46 (27. 10. 1995) [SIstory]:
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači - EPA 1264 - hitri postopek [PDF]
  • VARSTVO OKOLJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja - EPA 1265 - prva obravnava [PDF]
  • BIVŠA ZSS [PDF]:
   • Predlog zakona o skupnem upravljanju lastnine bivše Zveze sindikatov Slovenije - EPA 1268 - prva obravnava [PDF]
  • PRAVOBRANILSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o državnem pravobranilstvu - EPA 1271 - prva obravnava [PDF]
  • ZAVAROVANJE BIVŠIH VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV [PDF]:
   • Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev - EPA 1272 - prva obravnava [PDF]
  • LOVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o divjadi in lovstvu - EPA 1273 - prva obravnava [PDF]
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu - EPA 683 - druga obravnava [PDF]
  • TELEKOMUNIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o telekomunikacijah - EPA 763 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 1091 [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 47 (27. 10. 1995) [SIstory]:
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu - EPA 1269 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije - EPA 1270 [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročili o stanju dolgov z jamstvom Republike Slovenije- 1. in 2. četrtletje 1995 [PDF]
   • Poročili o stanju dolga Republike Slovenije - 1. in 2. četrtletje 1995 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 48 (9. 11. 1995) [SIstory]:
  • SODNIŠKA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi - EPA 1287 - skrajšani postopek [PDF]
  • DRUŽINSKI PREJEMKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih - EPA 1288 - hitri postopek [PDF]
  • VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor - EPA 1286 - prva obravnava [PDF]
  • ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - EPA 537 - druga obravnava [PDF]
  • POSLOVNE STAVBE IN PROSTORI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - EPA 1198 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike na področju karantene in varstva rastlin - EPA 1283 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine - EPA 1284 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju - EPA 1285 [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo Odbora DZ za notranjo politiko in pravosodje k Informaciji o položaju Romov v Republiki Sloveniji - EPA 1102 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 3, št. 1 (9. 11. 1995) [PDF]:
   • Poročilo o dveletnem delu državnega sveta [PDF]
   • Organizacija in konstituiranje državnega zbora [PDF]
   • Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakonov še enkrat odloča [PDF]
   • Zahteve državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 49 (10. 11. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Obrazložitve predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1996 - k EPI 1266 [PDF]
 60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 50 (24. 11. 1995) [SIstory]:
  • KOBILARNA LIPICA [PDF]:
   • Predlog zakona o kobilarni Lipica - EPA 1213 - hitri postopek [PDF]
  • POSEBEN DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 1289 - hitri postopek [PDF]
  • DEDOVANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV [PDF]:
   • Predlog zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev - EPA 1295 - hitri postopek [PDF]
  • ZAVODI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o zavodih - EPA 1292 - skrajšani postopek [PDF]
  • ZDRAVSTVENA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstveni dejavnosti - EPA 1293 - skrajšani postopek [PDF]
  • VETERINARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o veterinarstvu - EPA 1294 - skrajšani postopek [PDF]
  • LOKALNE VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah - EPA 1296 - skrajšani Postopek [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - EPA 1297 - skrajšani postopek [PDF]
  • VOJNI VETERANI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o vojnih veteranih - EPA 1298 - skrajšani postopek [PDF]
  • RAZVOJ GOZDOV [PDF]:
   • Program razvoja gozdov - EPA 488 - tretja obravnava [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 51 (29. 11. 1995) [SIstory]:
  • IZVRŠEVANJE PRORAČUNA [PDF]:
   • Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - EPA 1311 - hitri postopek [PDF]
  • ODPRAVA POSLEDIC [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo, točo in burjo v letu 1995 - EPA 1312 - hitri postopek [PDF]
  • VARSTVO OKOLJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja - EPA 1310 - skrajšani postopek [PDF]
  • VOJAŠKA DOLŽNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - EPA 799 - tretja obravnava [PDF]
  • ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - EPA 537 - druga obravnava [PDF]
  • IZDELKI IZ PLEMENITIH KOVIN [PDF]:
   • Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - EPA 740 - druga obravnava [PDF]
  • NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO [PDF]:
   • Predlog zakona o zaprtju in dekomisiji nuklearne elektrarne Krško - EPA 1274 - prva obravnava [PDF]
  • PREŠERNOVA NAGRADA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovi nagradi - EPA 1302 - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine - EPA 1290 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 52/1 (6. 12. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 52/2 (6. 12. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 52/3 (6. 12. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Podlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 52/4 (6. 12. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 52/5 (6. 12. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava (nadaljevanje) [PDF]
 67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 52 (6. 12. 1995) [SIstory]:
  • CARINSKA TARIFA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava [PDF]
 68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 53 (7. 12. 1995) [SIstory]:
  • VETERINARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o veterinarstvu- EPA 1294 - skrajšani postopek [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja- EPA 1317 - skrajšani postopek [PDF]
  • TAM MARIBOR IN AVTOMONTAŽA AM BUS LJUBLJANA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d. d. in njegovih odvisnih družb in AVTOMONTAŽE AM BUS d. o. o., Ljubljana - EPA 1309 - hitri postopek [PDF]
  • RESOLUCIJA VARNOSTNEGA SVETA OZN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov - EPA 1313 - hitri postopek [PDF]
  • SKLAD RS ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti - EPA 946 - tretja obravnava [PDF]
  • MEDNARODNI AKTI [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s švicarsko konfederacijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo - EPA 1305 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike - EPA 1306 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine - EPA 1307 [PDF]
  • INFORMACIJE VLADE RS O SKLEPIH DZ [PDF]:
   • Informacija o realizaciji sklepov Državnega zbora Republike Slovenije v zvezi z denacionalizacijo sprejetih ob obravnavi problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene lastnine - EPA 1148 [PDF]
   • Informacija Vlade Republike Slovenije v zvezi z dodatnimi sklepi Državnega zbora Republike Slovenije k predlogu zakona o telekomunikacijah - druga obravnava - EPA 763 [PDF]
  • JAVNA TOŽILSTVA [PDF]:
   • Počilo o delu javnih tožilstev v Sloveniji za leto 1994 [PDF]
  • OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 82. člena zakona o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-1 in 31/93) - EPA 1308 [PDF]
   • Predlog za obvezno razlago seznama podjetij iz 57. člene zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka Vinske kleti - EPA 1314 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 54 (14. 12. 1995) [SIstory]:
  • LASTNINJENJE SPOMENIKOV V DRUŽBENI LASTNINI [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini - EPA 1321 - hitri postopek [PDF]
  • LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij -EPA 1329 - skrajšani postopek [PDF]
  • SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije- EPA 1330 - skrajšani postopek [PDF]
  • STVARNE PRAVICE [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskih in drugih stvarnih pravicah EPA 1132 - prva obravnava [PDF]
  • PRIVATIZACIJA PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije - EPA 879 - druga obravnava [PDF]
  • PREVZEM SLOVENSKEGA BLAGA [PDF]:
   • Predlog zakona o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem Slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega kluba v obdobju 1884-1988 - EPA 1244 - druga obravnava [PDF]
  • STANOVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - EPA 651 - tretja obravnava [PDF]
  • UNIVERZA V LJUBLJANI IN V MARIBORU [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in v Mariboru - EPA 1319 in EPA 1320 [PDF]
  • ZNANOST IN TEHNOLOGIJA [PDF]:
   • Znanstvena in tehnološka politika za leto 1996 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil, in dodatnega protokola k sporazumu med državami pogodbenicami Sevrnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir glede statusa njihovih sil - EPA 1318 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o biološki raznovrstnosti - EPA 1322 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji memoranduma o soglasju o vzajemnem priznavanju slovenskih in italijanskih diplom in strokovnih naslovov - EPA 1323 [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 3, št. 2 (14. 12. 1995) [PDF]:
   • Organizacija in konstituiranje državnega sveta [PDF]
   • Predlog državnega sveta za sprejem zakona [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Posvet državnega sveta [PDF]
 70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 55 (21. 12. 1995) [SIstory]:
  • TURISTIČNA TAKSA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o turistični taksi - EPA 1333 - skrajšani postopek [PDF]
  • GARANCIJA RS [PDF]:
   • Predlog zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz naslova refinanciranih kreditov izvozno uvozne Banke Združenih držav Amerike (EXIM BANKE) - EPA 1336 - hitri postopek [PDF]
  • POLITIČNE STRANKE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah - EPA 1337 - hitri postopek [PDF]
  • POPRAVA KRIVIC [PDF]:
   • Predlog zakona o popravi krivde - EPA 539 - druga obravnava [PDF]
  • VLADA RS [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije - EPA 592 - tretja obravnava [PDF]
  • DAVČNI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o davčnem postopku - EPA 897 - tretja obravnava [PDF]
  • DAVČNA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o davčni službi - EPA 898 - tretja obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Visokim komisarjem Združenih narodov za begunce - EPA 1332 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA IN POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
 71. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 56/1 (28. 12. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1996 - EPA 1266 (nadaljevanje) [PDF]
 72. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 21, št. 56 (28. 12. 1995) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1996 - EPA 1266 [PDF]