Zakonodaja 1993-2006 (EPA)

NaslovDatumEPAKraticaPovezava
Predlog zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb - EPA 6711. 2. 199367SIstory
Predlog za izdajo zakona o stvarnih pravicah tujcev na nepremičninah z osnutkom zakona - EPA 1511. 2. 199315SIstory
Predlog za izdajo zakona o varuhu človekovih pravic s tezami za osnutek zakona - EPA 6211. 2. 199362SIstory
Premog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti- EPA 11211. 3. 1993112SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu - EPA 10611. 3. 1993106SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu - EPA 10511. 3. 1993105SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in švicarsko konfederacijo o rednem zračnem prometu - EPA 10411. 3. 1993104SIstory
Ratifikaciji pogodbe o prijateljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - EPA 11011. 3. 1993110SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - EPA 10911. 3. 1993109SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic Slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji - EPA 11111. 3. 1993111SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok - EPA 10711. 3. 1993107SIstory
Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencije organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo - EPA 10811. 3. 1993108SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini - EPA 13219. 3. 1993132SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu topografije polvodniških vezij z osnutkom zakona - EPA 13119. 3. 1993131SIstory
Predlog za izdajo zakona o načinu izkazovanja določenih terjatev in o pravicah nosilcev teh terjatev za osnutkom zakona - EPA 11319. 3. 1993113SIstory
Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani z osnutkom zakona - EPA 12419. 3. 1993124SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije proti mučenju in drugim krutim nečloveškim ali Poniževalnim kaznim ali ravnanju - EPA 12619. 3. 1993126SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji statusa Sveta Evrope - EPA 12519. 3. 1993125SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi z osnutkom zakona - EPA 1508. 4. 1993150SIstory
Predlog za izdajo zakona o sodnem registru z osnutkom zakona - EPA 1388. 4. 1993138SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o ustanovitvi visoke pravne šole v Mariboru s predlogom zakona - EPA 1378. 4. 1993137SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o ustanovitvi visoke pravne šole v Mariboru z osnutkom zakona - EPA 1518. 4. 1993151SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Izraela o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov - EPA 1368. 4. 1993136SIstory
Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1991 - EPA 6915. 4. 199369SIstory
Predlog zakona o revidiranju - EPA 6515. 4. 199365SIstory
Predlog zakona o gospodarskih družbah - EPA 6419. 4. 199364SIstory
Predlog zakona o gospodarskih javnih službah - EPA 11519. 4. 1993115SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju - EPA 16219. 4. 1993162SIstory
Predlog zakona o gozdovih - EPA 11929. 4. 1993119SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji fakultativnega protokola k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah - EPA 16429. 4. 1993164SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kitajske o ukinitvi vizumov - EPA 16329. 4. 1993163SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju - EPA 17229. 4. 1993172SIstory
Predlog zakona o varstvu okolja - EPA 693. 5. 199369SIstory
Predlog zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil - EPA 1763. 5. 1993176SIstory
Predlog za izdajo zakona o državni statistiki s tezami - EPA 1787. 5. 1993178SIstory
Predlog za izdajo zakona o nacionalnem programu statističnih raziskovanj s tezami - EPA 1797. 5. 1993179SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 - EPA 18011. 5. 1993180SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja - EPA 12811. 5. 1993128SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 17711. 5. 1993177SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini z osnutkom zakona - EPA 15211. 5. 1993152SIstory
Predlog za izdajo zakona o nacionalni produktivni kinematografiji z osnutkom zakona - EPA 11411. 5. 1993114SIstory
Predlog zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju - EPA 7125. 5. 199371SIstory
Predlog za izdajo zakona o poračunavanju obveznosti republike do Zavoda pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z osnutkom zakona - EPA 21525. 5. 1993215SIstory
Predlog zakona o obveznostih republike za uresničevanje pravic iz Pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod ugodnejšimi pogoji - EPA 21025. 5. 1993210SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Čile o ukinitvi vizumov - EPA 21325. 5. 1993213SIstory
Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1992 in finančni načrt Banke Slovenije za leto 1993 - EPA 21125. 5. 1993211SIstory
Predlog za izdajo zakona o trgu vrednostnih papirjev z osnutkom zakona - EPA 2183. 6. 1993218SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih Nevladnih organizacij - EPA 2143. 6. 1993214SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazuma nekdanje Jugoslavije z Zvezno Republiko Nemčijo- EPA 2243. 6. 1993224SIstory
Predlog akta o nasledstvu mednarodnih večstranskih pogodb s področja varstva Sredozemskega morja, nekaterih mednarodnih pogodb s področja pomorskega prometa, dveh sporazumov s področja cestnega prometa in sporazuma o ustanovitvi Interameriške banke za razvoj - EPA 2253. 6. 1993225SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o transferju obsojenih oseb - EPA 2263. 6. 1993226SIstory
Predlog za izdajo zakona o izgradnji 2000 kilometrov kolesarskih stez v Republiki Sloveniji s tezami - EPA 2193. 6. 1993219SIstory
Predlog poslovnika državnega zbora - EPA 1433. 6. 1993143SIstory
Predlog za izdajo zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije s predlogom zakona - EPA 23010. 6. 1993230SIstory
Predlog za izdajo zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnic z osnutkom zakona - EPA 23310. 6. 1993233SIstory
Predlog za izdajo zakona o Službi družbenega knjigovodstva Republike Slovenije z osnutkom zakona - EPA 23110. 6. 1993231SIstory
Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica - EPA 25017. 6. 1993250SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih s predlogom zakona - EPA 24717. 6. 1993247SIstory
Predlog za izdajo zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - EPA 23717. 6. 1993237SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - EPA 22017. 6. 1993220SIstory
Predlog za izdajo zakona o parlamentarni preiskavi z osnutkom zakona - EPA 24217. 6. 1993242SIstory
Predlog za izdajo poslovnika o parlamentarni preiskavi z osnutkom poslovnika - EPA 25217. 6. 1993252SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o pomorskem prometu - EPA 24017. 6. 1993240SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prometa - EPA 23817. 6. 1993238SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o rednem zračnem prometu - EPA 23917. 6. 1993239SIstory
Poročilo o aktivnostih za racionalizacijo pravic na področju socialnega varstva in socialnega zavarovanja ter delovnopravne zakonodaje - EPA 25428. 6. 1993254SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s predlogom zakona - EPA 25528. 6. 1993255SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s predlogom zakona - EPA 25628. 6. 1993256SIstory
Predlog za izdajo zakona o lokalni samoupravi z osnutkom zakona - EPA 26528. 6. 1993265SIstory
Predlog za izdajo zakona o RTV Slovenija - EPA 25328. 6. 1993253SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o ustanovitvi, privilegijih in imuniteti delegacije komisije Evropske skupnosti v Republiki Sloveniji - EPA 26328. 6. 1993263SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu oseb, katerih vstop ali bivanje sta v nasprotju z veljavnimi predpisi - EPA 26428. 6. 1993264SIstory
Predlog za izdajo zakona o ustavnem sodišču z osnutkom zakona - EPA 2678. 7. 1993267SIstory
Predlog za izdajo zakona o sodiščih z osnutkom zakona - EPA 2698. 7. 1993269SIstory
Predlog za izdajo zakona o sodniški službi z osnutkom zakona - EPA 2708. 7. 1993270SIstory
Osnutek zakona o pravniškem državnem izpitu - EPA 2718. 7. 1993271SIstory
Predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - EPA 738. 7. 199373SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 1778. 7. 1993177SIstory
Osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1992 - EPA 27212. 7. 1993272SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah - EPA 28213. 7. 1993282SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic - EPA 28113. 7. 1993281SIstory
Predlog zakona o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja (EFSAL) - EPA 28013. 7. 1993280SIstory
Predlog zakona o taksi na izvoženo blago - EPA 28313. 7. 1993283SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi - EPA 15013. 7. 1993150SIstory
Predlog zakona o pogojih koncesije za modernizacijo cest - EPA 27613. 7. 1993276SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor s predlogom zakona - EPA 27413. 7. 1993274SIstory
Predlog za izdajo zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč s predlogom zakona - EPA 27313. 7. 1993273SIstory
Predlog za izdajo zakona o meroslovju z osnutkom zakona - EPA 26613. 7. 1993266SIstory
Predlog za izdajo zakona o preprečevanju dvojnega državljanstva s tezami - EPA 26813. 7. 1993268SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju - EPA 27913. 7. 1993279SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Dansko - EPA 27713. 7. 1993277SIstory
Osnutek zakona o delovnih in socialnih sodiščih - EPA 7615. 7. 199376SIstory
Predlog za izdajo zakona o inšpekciji dela z osnutkom zakona - EPA 28415. 7. 1993284SIstory
Predlog za izdajo zakona o upravi z osnutkom zakona - EPA 29315. 7. 1993293SIstory
Predlog za izdajo zakona o lokalnih volitvah z osnutkom zakona - EPA 29215. 7. 1993292SIstory
Predlog za izdajo zakona o železnicah z osnutkom zakona - EPA 30015. 7. 1993300SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru uvoza/izvoza nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja - EPA 28915. 7. 1993289SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa - EPA 29715. 7. 1993297SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo s sklepnim aktom - EPA 29915. 7. 1993299SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji protokola o finančnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo - EPA 29615. 7. 1993296SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo na eni strani ter državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo na drugi strani s sklepnim aktom - EPA 29815. 7. 1993298SIstory
Predlog za izdajo kazenskega zakonika Republike Slovenije z osnutkom zakonika - EPA 29019. 7. 1993290SIstory
Predlog za izdajo zakona o kazenskem postopku z osnutkom zakona - EPA 28719. 7. 1993287SIstory
POPRAVEK v predlogu za izdajo zakona o kazenskem postopku z osnutkom zakona - EPA 28722. 7. 1993287SIstory
Predlog zakona o varuhu človekovih pravic - EPA 6229. 7. 199362SIstory
Osnutek zakona o varstvu pred požarom - EPA 14929. 7. 1993149SIstory
Osnutek zakona o gasilstvu - EPA 14829. 7. 1993148SIstory
Predlog resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije z vidika obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja - EPA 31629. 7. 1993316SIstory
Predlog za izdajo zakona o organizaciji ministrstev z osnutkom zakona - EPA 30829. 7. 1993308SIstory
Predlog za izdajo zakona o odlikovanjih Republike Slovenije z osnutkom zakona - EPA 30629. 7. 1993306SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona - EPA 29129. 7. 1993291SIstory
Osnutek zakona o visokem šolstvu - EPA 116 - druga obravnava12. 8. 1993116SIstory
Predlog zakona o obrambi - EPA 334 - prva obravnava12. 8. 1993334SIstory
Predlog za izdajo zakona o dohodnini z osnutkom zakona - EPA 301 - prva obravnava12. 8. 1993301SIstory
Predlog zakona o zemljiški knjigi - EPA 333 - prva obravnava12. 8. 1993333SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu pri delu s tezami - EPA 305 - prva obravnava12. 8. 1993305SIstory
Predlog zakona o uničenju osebnih dosjejev obveščevalnih služb bivše SFRJ - EPA 323 - prva obravnava12. 8. 1993323SIstory
Predlog zakona o parlamentarni preiskavi - EPA 242 - druga obravnava13. 8. 1993242SIstory
Predlog zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi EPA 335 - druga obravnava13. 8. 1993335SIstory
Predlog zakona o Tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije - EPA 310 - prva obravnava13. 8. 1993310SIstory
Predlog zakona o notariatu - EPA 74 - druga obravnava13. 8. 199374SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev - EPA 31313. 8. 1993313SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevozu potnikov in stvari v mednarodnem cestnem prometu - EPA 31213. 8. 1993312SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o cestnem prometu - EPA 31113. 8. 1993311SIstory
Predlog nacionalnega raziskovalnega programa - EPA 304 - prva obravnava13. 8. 1993304SIstory
Predlog zakona o družbi za izgradnjo avtocest - EPA 337 - hitri postopek6. 9. 1993337SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - EPA 343 — hitri postopek6. 9. 1993343SIstory
Predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - EPA 73 - druga obravnava6. 9. 199373SIstory
Predlog zakona o družinskih prejemkih - EPA 170 - druga obravnava6. 9. 1993170SIstory
Predlog zakona o lokalnih volitvah - EPA 292 - druga obravnava6. 9. 1993292SIstory
Predlog zakona o standardizaciji - EPA 328 - prva obravnava6. 9. 1993328SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - EPA 332 - prva obravnava6. 9. 1993332SIstory
Predlog zakona o območjih upravnih okrajev - EPA 336 - prva obravnava6. 9. 1993336SIstory
Predlog zakona o zaposlovanju brezposelnih v ogroženih občinah - EPA 330 - prva obravnava6. 9. 1993330SIstory
Predlog zakona o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki - EPA 344 - hitri postopek16. 9. 1993344SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji kreditnega sporazuma (kredit za prestrukturiranje podjetniškega in finančnega sektorja) med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - EPA 348 - hitri postopek16. 9. 1993348SIstory
Predlog zakona o skladu za investicije v zdravstvu v obdobju 1993-1997 - EPA 342 - hitri postopek16. 9. 1993342SIstory
Predlog poslovnika o parlamentarni preiskavi - EPA 252 - druga obravnava16. 9. 1993252SIstory
Predlog zakona o političnih strankah - EPA 346 - druga obravnava16. 9. 1993346SIstory
Predlog zakona o volilni kampanji - EPA 347 - druga obravnava16. 9. 1993347SIstory
Predlog zakona o igrah na srečo - EPA 196 - druga obravnava16. 9. 1993196SIstory
Predlog zakona o skupnosti študentov - EPA 339 - prva obravnava16. 9. 1993339SIstory
Predlog zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi EPA 335 - prva obravnava16. 9. 1993335SIstory
Predlog zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij - EPA 233 - druga obravnava20. 9. 1993233SIstory
Predlog zakona o odpisu in poravnavanju terjatev iz naslova obresti - EPA 350 - prva obravnava20. 9. 1993350SIstory
Informacija o posledicah suše v letih 1993 v kmetijstvu in gozdarstvu - EPA 35120. 9. 1993351SIstory
Informacija o poteku aktivnosti za racionalizacijo denarnih prejemkov prebivalstva, financiranih iz javnih sredstev in vmesno poročilo o stanju na področju denarnih prejemkov prebivalstva in javnih sredstev s predlogi strategije za preoblikovanje socialne politike Republike Slovenije - EPA 34120. 9. 1993341SIstory
Predlog zakona o lokalni samoupravi - EPA 265 - DRUGA OBRAVNAVA7. 10. 1993265SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - EPA 307 - DRUGA OBRAVNAVA7. 10. 1993307SIstory
Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - EPA 319 - PRVA OBRAVNAVA7. 10. 1993319SIstory
Predlog zakona o varnosti pri delu - EPA 305 - PRVA OBRAVNAVA7. 10. 1993305SIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani - EPA 359 - PRVA OBRAVNAVA7. 10. 1993359SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 331 - PRVA OBRAVNAVA7. 10. 1993331SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju - EPA 357 - PRVA OBRAVNAVA7. 10. 1993357SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega Parka - EPA 329 - PRVA OBRAVNAVA7. 10. 1993329SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ukinitvi vizumov med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo - EPA 225 - HITRI POSTOPEK7. 10. 1993225SIstory
Proračunski memorandum 1994 - EPA 36312. 10. 1993363SIstory
Predlog zakona o državni statistiki in nacionalni program statističnih raziskovanj - EPA 178 in EPA 179 - PRVA OBRAVNAVA12. 10. 1993178SIstory
Predlog zakona o državni statistiki in nacionalni program statističnih raziskovanj - EPA 178 in EPA 179 - PRVA OBRAVNAVA12. 10. 1993179SIstory
Predlog zakona o parlamentarni preiskavi - EPA 242 - tretja obravnava14. 10. 1993242SIstory
Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - EPA 63 - druga obravnava14. 10. 199363SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih - EPA 255 - druga obravnava14. 10. 1993255SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - EPA 256 - druga obravnava14. 10. 1993256SIstory
Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - EPA 360 - prva obravnava14. 10. 1993360SIstory
Predlog zakona o odpravi dvojnega državljanstva - EPA 338 - prva obravnava14. 10. 1993338SIstory
Predlog zakona o samoupravnih narodnih skupnostih - EPA 365 - prva obravnava14. 10. 1993365SIstory
Predlog zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo - EPA 364 - hitri postopek21. 10. 1993364SIstory
Predlog zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za razširitev ali preselitev dejavnosti oziroma dela dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo - EPA 366 - hitri postopek21. 10. 1993366SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno Republiko Nemčijo - EPA 224 - hitri postopek21. 10. 1993224SIstory
Predlog poslovnika o parlamentarni preiskavi - EPA 252 - tretja obravnava21. 10. 1993252SIstory
Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev - EPA 218 - druga obravnava21. 10. 1993218SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - EPA 343 - druga obravnava21. 10. 1993343SIstory
Predlog zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 386 - hitri postopek28. 10. 1993386SIstory
Predlog zakona o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993 - EPA 390 - hitri postopek28. 10. 1993390SIstory
Predlog zakona o visokem šolstvu EPA 116 - tretja obravnava28. 10. 1993116SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi — EPA 150 - tretja obravnava28. 10. 1993150SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 291 - druga obravnava28. 10. 1993291SIstory
Predlog zakona o poračunavanju obveznosti republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - EPA 210 - druga obravnava28. 10. 1993210SIstory
Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - EPA 154 - druga obravnava28. 10. 1993154SIstory
Predlog zakona o razmerju plač v javnih zavodih in državnih organih - EPA 389 - prva obravnava28. 10. 1993389SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb - EPA 399 - hitri postopek5. 11. 1993399SIstory
Predlog zakona o družinskih prejemkih - EPA 170 - tretja obravnava5. 11. 1993170SIstory
Predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - EPA 73 - tretja obravnava5. 11. 199373SIstory
Predlog zakona o dohodnini - EPA 301 - druga obravnava5. 11. 1993301SIstory
Predlog zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice - EPA 300 - druga obravnava5. 11. 1993300SIstory
Predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 395 - prva obravnava5. 11. 1993395SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 - EPA 397 - prva obravnava5. 11. 1993397SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o sodelovanju na področju patentov - EPA 394 - hitri postopek5. 11. 1993394SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije za dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo - EPA 390 - hitri postopek5. 11. 1993390SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko - EPA 392 - hitri postopek5. 11. 1993392SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnem prometu z mamili in organiziranem kriminalu - EPA 393 - hitri postopek5. 11. 1993393SIstory
Predlog zakona o nasledstvu konvencije Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo in mednarodnih pogodb Mednarodne telekomunikacijske zveze - EPA 391 - hitri postopek5. 11. 1993391SIstory
Predlog ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije - EPA 40611. 11. 1993406SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o revidiranju - EPA 401 - hitri postopek11. 11. 1993401SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju - EPA 405 - hitri postopek11. 11. 1993405SIstory
Predlog zakona o varuhu človekovih pravic - EPA 62 - tretja obravnava11. 11. 199362SIstory
Predlog zakona o gasilstvu - EPA 148 - tretja obravnava11. 11. 1993148SIstory
Predlog zakona o varstvu pred požarom - EPA 149 - tretja obravnava11. 11. 1993149SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 177 - tretja obravnava11. 11. 1993177SIstory
Predlog zakona o referendumu za ustanovitev občin - EPA 404 - prva obravnava11. 11. 1993404SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških - EPA 407 - hitri postopek18. 11. 1993407SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov - EPA 408 - hitri postopek18. 11. 1993408SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med Vlado Republike Avstrije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Madžarske, Vlado Republike Italije, Vlado Republike Poljske, Vlado Republike Slovenije - EPA 412 - hitri postopek18. 11. 1993412SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega Vojvodstva Luksemburg o rednem zračnem prometu - EPA 411 - hitri postopek18. 11. 1993411SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji drugega fakultativnega protokola k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah katerega cilj je odprava smrtne kazni- EPA 410 - hitri postopek18. 11. 1993410SIstory
Predlog zakona o sodnem registru - EPA 138 - druga obravnava18. 11. 1993138SIstory
Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti - EPA 40218. 11. 1993402SIstory
Sklep o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave - EPA 40318. 11. 1993403SIstory
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 40018. 11. 1993400SIstory
Predlog zakona o organizaciji ministrstev - EPA 308 - druga obravnava25. 11. 1993308SIstory
Predlog zakona o upravi - EPA 293 - druga obravnava25. 11. 1993293SIstory
Predlog zakona o upravnih okrajih - EPA 336 - druga obravnava25. 11. 1993336SIstory
Predlog zakona o skupnosti študentov - EPA 339 - druga obravnava25. 11. 1993339SIstory
Predlog zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - EPA 237 - druga obravnava25. 11. 1993237SIstory
Predlog zakona o zavarovalnicah - EPA 415 - prva obravnava25. 11. 1993415SIstory
Predlog zakona o državnem tožilstvu - EPA 416 - prva obravnava25. 11. 1993416SIstory
Predlog zakona o referendumu in o ljudski iniciativi - EPA 382 - prva obravnava25. 11. 1993382SIstory
Predlog zakona o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - EPA 210 - tretja obravnava7. 12. 1993210SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 435 - prva obravnava7. 12. 1993435SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodb med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgradbah in napravah za mejno kontrolo ter o conah na območjih cestnega prodora skozi Karavanke - EPA 438 - hitri postopek7. 12. 1993438SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja - EPA 437 - hitri postopek7. 12. 1993437SIstory
Predlog akta o dopolnitvi akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Dansko - EPA 441 - hitri postopek7. 12. 1993441SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojila Evropske investicijske banke za obnovo Slovenskih železnic - Ljubljana - EPA 419 - hitri postopek7. 12. 1993419SIstory
ZAVAROVALNICE Predlog zakona o zavarovalnicah - EPA 415 - prva obravnava7. 12. 1993415SIstory
Predlog zakona o posebnem prometnem davku od cigaret in predlog zakona o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač - EPA 442 in EPA 443 - hitri postopek9. 12. 1993442SIstory
Predlog zakona o posebnem prometnem davku od cigaret in predlog zakona o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač - EPA 442 in EPA 443 - hitri postopek9. 12. 1993443SIstory
Predlog zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij- EPA 233 - tretja obravnava9. 12. 1993233SIstory
Predlog zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice - EPA 300 - tretja obravnava9. 12. 1993300SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - EPA 343 - tretja obravnava9. 12. 1993343SIstory
Predlog resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije - EPA 316 - tretja obravnava9. 12. 1993316SIstory
Predlog zakona o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja - EPA 417 - druga obravnava9. 12. 1993417SIstory
Predlog zakona o detektivski dejavnosti - EPA 174 - druga obravnava9. 12. 1993174SIstory
Predlog zakona o tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije - EPA 310 - druga obravnava9. 12. 1993310SIstory
Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za invalide - EPA 4399. 12. 1993439SIstory
Predlog za začetek postopka za spremembo ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije - EPA 44916. 12. 1993449SIstory
Predlog zakona o določitvi višine invalidskih in veteranskih prejemkov za leto 1994 - EPA 462 - hitri postopek16. 12. 1993462SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko Republiko o podpori in zaščiti investicij- EPA 451 - hitri postopek16. 12. 1993451SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, s protokolom - EPA 435 - hitri postopek16. 12. 1993435SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij - EPA 454 - hitri postopek16. 12. 1993454SIstory
Predloga zakona o ratifikaciji pogodbe o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške v boju proti terorizmu, tihotapljenju in zlorabi mamil, kot tudi proti organiziranemu kriminalu - EPA 455 - hitri postopek16. 12. 1993455SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevzemu osebna skupni državni meji in protokola o uresničevanju pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevzemu oseb na skupni državni meji - EPA 456 - hitri postopek16. 12. 1993456SIstory
Predlog zakona o dohodnini - EPA 301 - tretja obravnava16. 12. 1993301SIstory
Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev - EPA 218 - tretja obravnava16. 12. 1993218SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih - EPA 255 - tretja obravnava16. 12. 1993255SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti- EPA 256 - tretja obravnava16. 12. 1993256SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku - EPA 461 - hitri postopek16. 12. 1993461SIstory
Predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 395 - druga obravnava16. 12. 1993395SIstory
Predlog zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 386 - druga obravnava16. 12. 1993386SIstory
Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - EPA 63 - tretja obravnava21. 12. 199363SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2001 - EPA 357 - druga obravnava21. 12. 1993357SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2001'- EPA 340 - druga obravnava21. 12. 1993340SIstory
Predlog zakona o nacionalni kinematografiji - EPA 114 - druga obravnava21. 12. 1993114SIstory
Predlog zakona o varstvu potrošnikov - EPA 457 - prva obravnava21. 12. 1993457SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 448 - prva obravnava21. 12. 1993448SIstory
Predlog zakona o Skladu za dekomisijo Nuklearne elektrarne Krško - EPA 44721. 12. 1993447SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope in dodatnega sporazuma, ki dopolnjuje nekatere določbe splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope - EPA 45021. 12. 1993450SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij - EPA 45221. 12. 1993452SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske - EPA 46321. 12. 1993463SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske - EPA 46421. 12. 1993464SIstory
Predlog zakona o referendumu za ustanovitev občin - EPA 404 - tretja obravnava6. 1. 1994404SIstory
Predlog zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - EPA 237 - tretja obravnava6. 1. 1994237SIstory
Predlog zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti - EPA 389 - druga obravnava6. 1. 1994389SIstory
Predlog zakona o ustavnem sodišču - EPA 267 - druga obravnava6. 1. 1994267SIstory
Predlog zakona o sodiščih - EPA 269 - druga obravnava6. 1. 1994269SIstory
Predlog zakona o sodniški službi - EPA 270 - druga obravnava6. 1. 1994270SIstory
Predlog zakona o upravi - EPA 293 - prva obravnava6. 1. 1994293SIstory
Predlog zakona o delovnem področju ministrstev - EPA 308 - prva obravnava6. 1. 1994308SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov - EPA 4856. 1. 1994485SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih pred evropsko komisijo in sodiščem za človekove pravice - EPA 4866. 1. 1994486SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o visokem šolstvu - EPA 487 - hitri postopek10. 1. 1994487SIstory
Predlog zakona o vojnih veteranih - EPA 477 - prva obravnava10. 1. 1994477SIstory
Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 478 - prva obravnava10. 1. 1994478SIstory
Predlog zakona o računskem sodišču - EPA 480 - prva obravnava10. 1. 1994480SIstory
Predlog zakona o poravnavanju obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog - EPA 482 - prva obravnava10. 1. 1994482SIstory
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja - EPA 484 - prva obravnava10. 1. 1994484SIstory
Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje - EPA 481- prva obravnava10. 1. 1994481-SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu - EPA 440 - prva obravnava10. 1. 1994440SIstory
Predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti - EPA 483 - prva obravnava10. 1. 1994483SIstory
Predlog zakona o določanju plač poslovodnih delavcev v gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino - EPA 470 - prva obravnava10. 1. 1994470SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko - EPA 47910. 1. 1994479SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 495 - hitri postopek18. 1. 1994495SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah - EPA 494 - hitri postopek18. 1. 1994494SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o visokem šolstvu - EPA 487 - hitri postopek18. 1. 1994487SIstory
Predlog zakona o notariatu - EPA 74 - tretja obravnava18. 1. 199474SIstory
Predlog zakona o referendumu in ljudski iniciativi - EPA 382 - druga obravnava18. 1. 1994382SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prometnem davku - EPA 489 - prva obravnava18. 1. 1994489SIstory
Predlog akta o nasledstvu mednarodnih pogodb, sklenjenih v zvezi s splošnim sporazumom o carinah in trgovini (GATT), katerih članica je bila nekdanja SFRJ - EPA 49018. 1. 1994490SIstory
Statut Slovenskega instituta za revizijo - EPA 41818. 1. 1994418SIstory
Predlog zakona o javnih glasilih - EPA 496 - druga obravnava27. 1. 1994496SIstory
Predlog zakona o RTV Slovenija - EPA 253 - druga obravnava27. 1. 1994253SIstory
Predlog zakona o obveznih zavarovanjih v prometu - EPA 499 - prva obravnava27. 1. 1994499SIstory
Predlog zakona o nalezljivih boleznih - EPA 498 - prva obravnava27. 1. 1994498SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EPA 497 - prva obravnava27. 1. 1994497SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško - EPA 50427. 1. 1994504SIstory
Predlog zakona o ustavnem sodišču - EPA 267 - tretja obravnava3. 2. 1994267SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 448 - tretja obravnava3. 2. 1994448SIstory
Predlog zakona o igrah na srečo - EPA 196 - druga obravnava3. 2. 1994196SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki prirejajo igre na srečo- EPA 500 - druga obravnava3. 2. 1994500SIstory
Predlog zakona o samoupravnih narodnih skupnostih - EPA 365 - druga obravnava3. 2. 1994365SIstory
Predlog zakona o organiziranju na področju kulture - EPA 510 - prva obravnava3. 2. 1994510SIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993 - EPA 520 - hitri postopek17. 2. 1994520SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o rednih sodiščih - EPA 521 - hitri postopek17. 2. 1994521SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 519 - hitri postopek17. 2. 1994519SIstory
Predlog zakona o referendumu in ljudski iniciativi - EPA 382 - tretja obravnava17. 2. 1994382SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju - EPA 357 - tretja obravnava17. 2. 1994357SIstory
Predlog zakona o Tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije - EPA 310 - tretja obravnava17. 2. 1994310SIstory
Predlog zakona o pravniškem državnem izpitu - EPA 217 - tretja obravnava17. 2. 1994217SIstory
Predlog zakona o sodnem registru - EPA 138 - tretja obravnava17. 2. 1994138SIstory
Predlog zakona o investicijah v zdravstvu v obdobju 1994-1999 - EPA 342 - druga obravnava17. 2. 1994342SIstory
Predlog zakona o inšpekciji dela - EPA 284 - druga obravnava17. 2. 1994284SIstory
Predlog zakona o filmskem skladu - EPA 114 - druga obravnava17. 2. 1994114SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o gozdovih - EPA 522 - prva obravnava17. 2. 1994522SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - EPA 523 - prva obravnava17. 2. 1994523SIstory
Predlog spremembe poslovnika državnega zbora - EPA 52817. 2. 1994528SIstory
Predlog zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 536 (nadaljevanje)21. 2. 1994536SIstory
Predlog zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 53621. 2. 1994536SIstory
Predlog kazenskega zakonika Republike Slovenije - EPA 290 - druga obravnava22. 2. 1994290SIstory
Predlog uvodnega zakona h kazenskem zakoniku Republike Slovenije - EPA 541 - prva obravnava22. 2. 1994541SIstory
Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - EPA 537 - prva obravnava22. 2. 1994537SIstory
Predlog zakona o kazenskem postopku - EPA 287 - druga obravnava22. 2. 1994287SIstory
Predlog zakona o državnem tožilstvu - EPA 416 - druga obravnava22. 2. 1994416SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka - EPA 329 - hitri postopek24. 2. 1994329SIstory
Poročilo o izvajanju zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 52724. 2. 1994527SIstory
Predlog zakona o začasnem državnem upravljanju pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo - EPA 540 - hitri postopek24. 2. 1994540SIstory
Predlog zakona o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organov in v organih lokalnih skupnosti - EPA 389 - tretja obravnava24. 2. 1994389SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 538 - prva obravnava24. 2. 1994538SIstory
Predlog zakona o popravi krivic - EPA 532 - prva obravnava24. 2. 1994532SIstory
Predlog akta o nasledstvu večstranskih pogodb o zračnem prometu, katerih članica je bila nekdanja SFRJ - EPA 52924. 2. 1994529SIstory
Predlog akta o nasledstvu nekaterih mednarodnih pogodb, katerih članica je bila nekdanja SFR Jugoslavija - EPA 53024. 2. 1994530SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o spravi in arbitraži v okviru Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi s finančnim protokolom - EPA 53124. 2. 1994531SIstory
Program izgradnje avtocest v letu 1994 - EPA 51824. 2. 1994518SIstory
Predlog zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja - EPA 417 - tretja obravnava8. 3. 1994417SIstory
Predlog zakona o detektivski dejavnosti - EPA 174 - tretja obravnava8. 3. 1994174SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - EPA 332 - druga obravnava8. 3. 1994332SIstory
Predlog zakona o političnih strankah - EPA 346 - prva obravnava8. 3. 1994346SIstory
Predlog zakona o vojnih invalidih - EPA 546 - prva obravnava8. 3. 1994546SIstory
Predlog zakona o poslovnem registru Slovenije - EPA 547 - prva obravnava8. 3. 1994547SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - EPA 307 - tretja obravnava15. 3. 1994307SIstory
Predlog zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije - EPA 114 - tretja obravnava15. 3. 1994114SIstory
Predlog zakona o sodiščih - EPA 269 - tretja obravnava15. 3. 1994269SIstory
Predlog zakona o sodniški službi - EPA 270 - tretja obravnava15. 3. 1994270SIstory
Predlog zakona o delovnih in socialnih sodiščih - EPA 76 - tretja obravnava15. 3. 199476SIstory
Predlog zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in audio dejavnosti - EPA 181 - druga obravnava15. 3. 1994181SIstory
Predlog zakona o javnih naročilih - EPA 351 - prva obravnava15. 3. 1994351SIstory
Predlog obrtnega zakona - EPA 557 - prva obravnava15. 3. 1994557SIstory
Predlog zakona o političnih strankah - EPA 346 - prva obravnava15. 3. 1994346SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 55215. 3. 1994552SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 55315. 3. 1994553SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti - EPA 55415. 3. 1994554SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 55515. 3. 1994555SIstory
Predlog zakona o usklajevanju denarnih nadomestil za čas porodniškega dopusta, denarnih nadomestil za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30 dni, denarnih nadomestil za primer brezposelnosti, pokojnin in zajamčene plače - EPA 585 - hitri postopek21. 3. 1994585SIstory
Predlog zakona o določitvi višine invalidskih prejemkov - EPA 586 - hitri postopek21. 3. 1994586SIstory
Predlog zakona o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno zavarovanje - EPA 587 - hitri postopek21. 3. 1994587SIstory
Predlog odloka o stopnji prispevka za porodniško varstvo - EPA 54721. 3. 1994547SIstory
Predlog zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 - EPA 342 - tretja obravnava21. 3. 1994342SIstory
Predlog zakona o javnih glasilih - EPA 496 - tretja obravnava21. 3. 1994496SIstory
Predlog zakona o Radioteleviziji Slovenija - EPA 253 - tretja obravnava21. 3. 1994253SIstory
Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev - EPA 308 - druga obravnava21. 3. 1994308SIstory
Predlog zakona o upravi - EPA 293 - druga obravnava21. 3. 1994293SIstory
Predlog zakona o obrambi - EPA 334 - druga obravnava21. 3. 1994334SIstory
Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - EPA 360 - druga obravnava21. 3. 1994360SIstory
Predlog zakona o zavarovalnicah - EPA 415 - druga obravnava21. 3. 1994415SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic - EPA 570 - druga obravnava21. 3. 1994570SIstory
Predlog zakona o šolski inšpekciji - EPA 577 - prva obravnava21. 3. 1994577SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije s protokolom - EPA 57121. 3. 1994571SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo - EPA 57221. 3. 1994572SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstana - EPA 57121. 3. 1994571SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 57421. 3. 1994574SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti - EPA 57521. 3. 1994575SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o ukinitvi vizumov - EPA 57621. 3. 1994576SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 573 - hitri postopek24. 3. 1994573SIstory
Predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti - EPA 483 - druga obravnava24. 3. 1994483SIstory
Predlog zakona o Bloudkovih priznanjih - EPA 235 - druga obravnava24. 3. 1994235SIstory
Predlog zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva - EPA 234 - druga obravnava24. 3. 1994234SIstory
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - EPA 588 - prva obravnava24. 3. 1994588SIstory
Predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah - EPA 589 - prva obravnava24. 3. 1994589SIstory
Predlog zakona o lovstvu - EPA 578 - prva obravnava24. 3. 1994578SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije - EPA 592 - prva obravnava24. 3. 1994592SIstory
Strategija razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za doseganje strateških ciljev na področju turizma - EPA 58024. 3. 1994580SIstory
Predlog zakona o kolektivnih pogodbah - EPA 603 - prva obravnava5. 4. 1994603SIstory
Predlog zakona o inovacijah v delovnem razmerju - EPA 590 - prva obravnava5. 4. 1994590SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o Banki Slovenija - EPA 591 - prva obravnava5. 4. 1994591SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško Federativno Republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Češko Republiko - EPA 6025. 4. 1994602SIstory
Predlog ustavnega zakona o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije - EPA 61614. 4. 1994616SIstory
Predlog zakona o zemljiški knjigi - EPA 333 - druga obravnava14. 4. 1994333SIstory
Predlog zakona o zračnem prometu - EPA 611 - prva obravnava14. 4. 1994611SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o pravniškem državnem izpitu - EPA 614 - prva obravnava14. 4. 1994614SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o Skladu za sodelovanje pri čezevropski železnici (TER) - EPA 60514. 4. 1994605SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih železnic / A - EPA 60614. 4. 1994606SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih železnic /B - EPA 60714. 4. 1994607SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo - EPA 61214. 4. 1994612SIstory
Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - EPA 61314. 4. 1994613SIstory
Predlog zakona o najetju kredita Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo odseka hitre ceste Pesnica-Šentilj - EPA 617 - hitri postopek21. 4. 1994617SIstory
Predlog zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest - EPA 618 - hitri postopek21. 4. 1994618SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo - EPA 622 - hitri postopek21. 4. 1994622SIstory
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja - EPA 484 - druga obravnava21. 4. 1994484SIstory
Predlog carinskega zakona - EPA 621 - prva obravnava21. 4. 1994621SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 620 - prva obravnava21. 4. 1994620SIstory
Predlog zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja podjetij, ki prirejajo igre na srečo - EPA 625 - hitri postopek5. 5. 1994625SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic - EPA 500 - druga obravnava5. 5. 1994500SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije - EPA 626 - druga obravnava5. 5. 1994626SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah - EPA 631 - hitri postopek5. 5. 1994631SIstory
Predlog zakona o skupnosti študentov - EPA 339 - tretja obravnava5. 5. 1994339SIstory
Predlog zakona o določanju plač poslovodnih delavcev v gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino - EPA 470 - druga in tretja obravnava5. 5. 1994470SIstory
Predlog zakona o računskem sodišču - EPA 480 - druga obravnava5. 5. 1994480SIstory
Predlog zakona o agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje - EPA 481 - druga obravnava5. 5. 1994481SIstory
Predlog zakona o društvih - EPA 629 - prva obravnava5. 5. 1994629SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu - EPA 627 - prva obravnava5. 5. 1994627SIstory
Predlog zakona o Mestu Ljubljana - EPA 633 - prva obravnava5. 5. 1994633SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 632 - prva obravnava5. 5. 1994632SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - EPA 630 - prva obravnava5. 5. 1994630SIstory
Predlog zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 636 - prva obravnava5. 5. 1994636SIstory
Temeljna vprašanja in družbena razmerja, ki jih je treba urediti s protikorupcijsko zakonodajo - EPA 6345. 5. 1994634SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Poljsko - EPA 6355. 5. 1994635SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o gospodarskih družbah - EPA 648 - hitri postopek10. 5. 1994648SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 638 - hitri postopek10. 5. 1994638SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o notariatu - EPA 649 - hitri postopek10. 5. 1994649SIstory
Predlog zakona o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljubljani - EPA 359 - druga obravnava10. 5. 1994359SIstory
Predlog zakona o Skladu za dekomisijo Jedrske elektrarne Krško - EPA 447 - druga obravnava10. 5. 1994447SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Triglavskem narodnem parku - EPA 639 - prva obravnava10. 5. 1994639SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribištvu - EPA 63710. 5. 1994637SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o zaposlovanju - EPA 64010. 5. 1994640SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o medsebojnem izvrševanju sodnih določb v kazenskih zadevah - EPA 64110. 5. 1994641SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah - EPA 64210. 5. 1994642SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju - EPA 64310. 5. 1994643SIstory
Predlog zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 - EPA 661 - hitri postopek19. 5. 1994661SIstory
Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - EPA 154 - tretja obravnava19. 5. 1994154SIstory
Predlog zakona o odlikovanjih Republike Slovenije - EPA 306 - druga obravnava19. 5. 1994306SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini - EPA 658 - prva obravnava19. 5. 1994658SIstory
Predlog zakona o spremembah stanovanjskega zakona - EPA 651 - prva obravnava19. 5. 1994651SIstory
Predlog zakona o podzemnih jamah - EPA 650 - prva obravnava19. 5. 1994650SIstory
Predlog zakona o filmski taksi - EPA 654 - prva obravnava19. 5. 1994654SIstory
Predlog zakona o blagovnih rezervah - EPA 606 - prva obravnava19. 5. 1994606SIstory
Predlog strategije učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo - EPA 659 - prva obravnava19. 5. 1994659SIstory
Dopolnilo programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1994 - EPA 51819. 5. 1994518SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko Republiko - EPA 65220. 5. 1994652SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko - EPA 65320. 5. 1994653SIstory
Predlog zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 - EPA 661 - hitri postopek26. 5. 1994661SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o zajamčenih osebnih dohodkih - EPA 666 - hitri postopek26. 5. 1994666SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo - EPA 663 - hitri postopek26. 5. 1994663SIstory
Predlog zaključnega računa o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1991 - EPA 6826. 5. 199468SIstory
Predlog zakona o inšpekciji dela - EPA 284 - tretja obravnava26. 5. 1994284SIstory
Predlog zakona o skupnosti študentov - EPA 339 - tretja obravnava26. 5. 1994339SIstory
Predlog zakona o organiziranju in financiranju na področju kulture - EPA 510 - druga obravnava26. 5. 1994510SIstory
Predlog zakona o obveznih zavarovanjih v prometu - EPA 499 - druga obravnava26. 5. 1994499SIstory
Predlog zakona o varstvu topografije polvodniških vezij - EPA 131 - druga obravnava26. 5. 1994131SIstory
Predlog zakona o avtorskih in sorodnih pravicah - EPA 673 - prva obravnava26. 5. 1994673SIstory
Predlog zakona o centralnem registru prebivalstva — EPA 669 — prva obravnava26. 5. 1994669SIstory
Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina - EPA 670 - prva obravnava26. 5. 1994670SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor - EPA 664 - prva obravnava26. 5. 1994664SIstory
Predlog zakona o reviziji državljanstva Republike Slovenije - EPA 671 - prva obravnava26. 5. 1994671SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške - EPA 66826. 5. 1994668SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 66726. 5. 1994667SIstory
Informacija o pobiranju cestnine na avtocestah v Sloveniji s prilogami: Problematika cestnine na slovenskih avtocestah, variantne oblike pobiranja cestnine (študija in njen povzetek) - EPA 66226. 5. 1994662SIstory
Predlog zakona o reviziji državljanstva Republike Slovenije - EPA 671 - prva obravnava2. 6. 1994671SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - EPA 6722. 6. 1994672SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, in 11 - EPA 6812. 6. 1994681SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - EPA 686 - hitri postopek7. 6. 1994686SIstory
Predlog zakona o volilni kampanji - EPA 347 - druga obravnava7. 6. 1994347SIstory
Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu - EPA 683 - prva obravnava7. 6. 1994683SIstory
Izhodišča normativne ureditve sistema gospodarskih zbornic v Sloveniji s primerjalnim prikazom - EPA 6827. 6. 1994682SIstory
Dopolnilo 2. programa dela družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1994 - dinamika potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo avtocestnega programa zahod - vzhod od 1994-1999. leta - EPA 518.7. 6. 1994518SIstory
Predlog zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi - EPA 335 - tretja obravnava16. 6. 1994335SIstory
Predlog zakona nacionalnega raziskovalnega programa - EPA 304 - druga obravnava16. 6. 1994304SIstory
Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1992 - EPA 27228. 6. 1994272SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 638 - hitri postopek28. 6. 1994638SIstory
Predlog zakona o samoupravnih narodnih skupnostih - EPA 365 - tretja obravnava28. 6. 1994365SIstory
Predlog zakona o meroslovju - EPA 266 - druga obravnava28. 6. 1994266SIstory
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora - EPA 528 - prva obravnava28. 6. 1994528SIstory
Predlog zakona o javnih cestah — EPA 665 — prva obravnava28. 6. 1994665SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pomembnejših progah mednarodnega kombiniranega transporta in pripadajočih napravah (AGTC) - EPA 69828. 6. 1994698SIstory
Program nalog in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja slovenskega kmetijstva v obdobju 1994-1996 - EPA 17328. 6. 1994173SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o slovenskem odškodninskem skladu - EPA 685 - hitri postopek7. 7. 1994685SIstory
Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje - EPA 481 - tretja obravnava7. 7. 1994481SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o gospodarskih družbah - EPA 710 - hitri postopek7. 7. 1994710SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju - EPA 711 - hitri postopek7. 7. 1994711SIstory
Predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti - EPA 483 - tretja obravnava7. 7. 1994483SIstory
Predlog zakona o Računskem sodišču - EPA 480 - tretja obravnava7. 7. 1994480SIstory
Predlog zakona o političnih strankah - EPA 346 - druga obravnava7. 7. 1994346SIstory
Predlog obrtnega zakona - EPA 557 - druga obravnava7. 7. 1994557SIstory
Predlog zakona o standardizaciji - EPA 328 - druga obravnava7. 7. 1994328SIstory
Predlog zakona o poštni dejavnosti - EPA 703 - prva obravnava7. 7. 1994703SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol zemeljski plin, d.o.o., Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina - EPA 7127. 7. 1994712SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji fulbrightovega programa izmenjave - memoranduma o soglasju med vlado Republike Slovenije in vlado Združenih držav Amerike - EPA 7157. 7. 1994715SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Avstrijo, Republiko Bolgarijo, Republiko Madžarsko, Republiko Poljsko, Slovaško republiko in Republiko Slovenijo o vzpostavitvi sodelovanja v vzgoji in izobraževanju v okviru srednjeevropskega programa o izmenjavi univerzitetnih študij (CEEPUS) - EPA 7097. 7. 1994709SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji kreditne pogodbe (projekt slovenskih avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj - EPA 7137. 7. 1994713SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Kraljevine Švedske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga in dodatnega protokola k sporazumu ter sporazuma o spremembah in dopolnitvah dodatnega protokola - EPA 7167. 7. 1994716SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republiko Slovenije in vlado Kraljevine Belgije o zračnem prometu - EPA 7147. 7. 1994714SIstory
Poročilo o enoletnem izvajanju poslovnika Državnega zbora - EPA 5287. 7. 1994528SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn - EPA 743 - hitri postopek21. 7. 1994743SIstory
Predlog zakona o prevozih v cestnem prometu - EPA 248 - druga obravnava21. 7. 1994248SIstory
Predlog zakona o gostinstvu - EPA 717 - druga obravnava21. 7. 1994717SIstory
Osnove za oblikovanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za pripravo nacionalnega kulturnega programa z dodatnimi gradivi - EPA 70421. 7. 1994704SIstory
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 40021. 7. 1994400SIstory
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana R Slovenije - EPA 728 - prva obravnava26. 7. 1994728SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu - EPA 72526. 7. 1994725SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu - EPA 72626. 7. 1994726SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj - EPA 73126. 7. 1994731SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji protokola ter drugega, četrtega in petega protokola k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope - EPA 73026. 7. 1994730SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za slovenski železniški projekt II - EPA 74826. 7. 1994748SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji ustave mednarodne telekomunikacijske zveze, konvencijo mednarodne telekomunikacijske zveze in izbirnega protokola o obveznem reševanju sporov v zvezi z ustavo mednarodne telekomunikacijske zveze, konvencijo mednarodne telekomunikacijske zveze in izvršilnima pravilnikoma - EPA 72926. 7. 1994729SIstory
Predlog zakona o fundacijah - EPA 733 - prva obravnava28. 7. 1994733SIstory
Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije - EPA 745 - prva obravnava28. 7. 1994745SIstory
Predlog zakona o varnostno-obveščevalni dejavnosti - EPA 742 - prva obravnava28. 7. 1994742SIstory
Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - EPA 740 - prva obravnava28. 7. 1994740SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Banki Slovenija - EPA 591 - hitri postopek28. 7. 1994591SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - EPA 738 - hitri postopek28. 7. 1994738SIstory
Predlog zakona o veterinarstvu - EPA 744 - prva obravnava28. 7. 1994744SIstory
Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov - EPA 727 - prva obravnava28. 7. 1994727SIstory
Predlog zakona o zdravilih - EPA 752 - prva obravnava28. 7. 1994752SIstory
Predlog zakona o zavarovalnicah - EPA 415 - tretja obravnava2. 8. 1994415SIstory
Predlog zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK - EPA 447 - tretja obravnava2. 8. 1994447SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 632 - druga obravnava2. 8. 1994632SIstory
Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 278 - druga obravnava2. 8. 1994278SIstory
Predlog zakona o spodbujanju regionalnega razvoja - EPA 741 - prva obravnava2. 8. 1994741SIstory
Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - EPA 753 - prva obravnava2. 8. 1994753SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju - EPA 7492. 8. 1994749SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o medsebojni trgovini in plačilih - EPA 7502. 8. 1994750SIstory
Predlog kazenskega zakonika Republike Slovenije - EPA 290 - tretja obravnava4. 8. 1994290SIstory
Predlog zakona o kazenskem postopku - EPA 287 - tretja obravnava4. 8. 1994287SIstory
Predlog zakona o državnem tožilstvu - EPA 416 - tretja obravnava4. 8. 1994416SIstory
Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1993 s sklepi - EPA 7608. 9. 1994760SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 771 - hitri postopek8. 9. 1994771SIstory
Predlog zakona o upravi - EPA 293 - tretja obravnava8. 9. 1994293SIstory
Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev - EPA 308 - tretja obravnava8. 9. 1994308SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije - EPA 592 - druga obravnava8. 9. 1994592SIstory
Predlog zakona o Poslovnem registru Slovenije - EPA 547 - druga obravnava8. 9. 1994547SIstory
Predlog zakona o invalidskih organizacijah - EPA 706 - prva obravnava8. 9. 1994706SIstory
Predlog zakona o zaščiti živali - EPA 759 - prva obravnava8. 9. 1994759SIstory
Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1993 s sklepi - EPA 7608. 9. 1994760SIstory
Predlog zakona o privatizaciji pravnih oseb, ki so družbeni kapital prenesle na Sklad republike Slovenije za razvoj - EPA 768 - hitri postopek14. 9. 1994768SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka - EPA 329 - druga obravnava14. 9. 1994329SIstory
Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - EPA 360 - tretja uravnava14. 9. 1994360SIstory
Predlog zakona o obrambi - EPA 334 - druga obravnava14. 9. 1994334SIstory
Predlog zakona o popravi krivic - EPA 532 - druga obravnava14. 9. 1994532SIstory
Predlog zakona o odpravi dvojnega državljanstva - EPA 773 - prva obravnava14. 9. 1994773SIstory
Predlog zakona o tržni inšpekciji - EPA 762 - prva obravnava14. 9. 1994762SIstory
Predlog zakona o Regijskem parku Škocjanske jame - EPA 764 - prva obravnava14. 9. 1994764SIstory
Predlog zakona o plovbi po notranjih vodah - EPA 765 - prva obravnava14. 9. 1994765SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu - EPA 757 - prva obravnava14. 9. 1994757SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje - EPA 758 - prva obravnava14. 9. 1994758SIstory
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - EPA 588 - druga obravnava16. 9. 1994588SIstory
Predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih - EPA 761 - prva obravnava16. 9. 1994761SIstory
Predlog zakona o telekomunikacijah - EPA 763 - prva obravnava16. 9. 1994763SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 769 - prva obravnava16. 9. 1994769SIstory
Predlog pomorskega zakonika Republike Slovenije - EPA 767 - prva obravnava19. 9. 1994767SIstory
Popravek 24. in 25. člena predloga zakona o obrambi - EPA 334 - druga obravnava19. 9. 1994334SIstory
Predlog zakona o političnih strankah - EPA 346 - tretja obravnava22. 9. 1994346SIstory
Predlog zakona o volilni kampanji - EPA 347 - tretja obravnava22. 9. 1994347SIstory
Predlog carinskega zakona - EPA 621 - druga obravnava22. 9. 1994621SIstory
Predlog zakona o upravnem sporu - EPA 766 - prva obravnava22. 9. 1994766SIstory
Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 - EPA 785 - prva obravnava22. 9. 1994785SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje - EPA 798 - hitri postopek29. 9. 1994798SIstory
Predlog odloka o stopnji prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti - EPA 80129. 9. 1994801SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - EPA 523 - druga obravnava29. 9. 1994523SIstory
Predlog zakona o obveznih zavarovanjih v prometu - EPA 499 - tretja obravnava29. 9. 1994499SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn - EPA 743 druga - prva obravnava29. 9. 1994743SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - EPA 799 - prva obravnava29. 9. 1994799SIstory
Predlog zakona o varstvu živali pred mučenjem - EPA 784 - prva obravnava29. 9. 1994784SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji prvega in drugega protokola k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja - EPA 80029. 9. 1994800SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dogovora o dopolnitvi sporazuma z dne 5. novembra 1992 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Nemčije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev - EPA 80229. 9. 1994802SIstory
Pregled pristojnosti sedanjih občin - EPA 29329. 9. 1994293SIstory
Dopolnitev priloge k predlogu carinskega zakona — EPA 62129. 9. 1994621SIstory
Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 873 (nadaljevanje)6. 10. 1994873SIstory
Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 8736. 10. 1994873SIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo in točo v juniju in juliju 1994 - EPA 870 - hitri postopek11. 10. 1994870SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za pokrivanje izgub v Podjetju »Radeče papir« - EPA 812 - hitri postopek11. 10. 1994812SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn - EPA 743 - tretja obravnava11. 10. 1994743SIstory
Predlog zakona o prevozih v cestnem prometu - EPA 248 tretja obravnava11. 10. 1994248SIstory
Predlog zakona o pomilostitvi - EPA 804 - prva obravnava11. 10. 1994804SIstory
Predlog zakona o začasnem zatočišču - EPA 805 - prva obravnava11. 10. 1994805SIstory
Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije - EPA 869 - prva obravnava11. 10. 1994869SIstory
Predlog zakona o javni varnosti - EPA 871 - prva obravnava11. 10. 1994871SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - EPA 80611. 10. 1994806SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu in Memorandum k 5., 6., 7. in 8. členu sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu - EPA 80711. 10. 1994807SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov - Haaškega akta in dopolnilnega akta iz Stockholma - EPA 81411. 10. 1994814SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Grčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo - EPA 81311. 10. 1994813SIstory
Statut Agencije za trg vrednostnih papirjev EPA 67811. 10. 1994678SIstory
Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov prestrukturiranja dolgov - EPA 880 - prva obravnava20. 10. 1994880SIstory
Predlog zakona o pošti Slovenije - EPA 885 - hitri postopek20. 10. 1994885SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij - EPA 875 - hitri postopek20. 10. 1994875SIstory
Predlog zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije - EPA 877 - hitri postopek20. 10. 1994877SIstory
Predlog zakona o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljubljani - EPA 874 - tretja obravnava20. 10. 1994874SIstory
Predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah - EPA 589 - druga in tretja obravnava20. 10. 1994589SIstory
Predlog zakona o zemljiški knjigi - EPA 333 - druga obravnava20. 10. 1994333SIstory
Predlog zakona o javnih naročilih - EPA 551 - druga obravnava20. 10. 1994551SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - EPA 523 - druga obravnava20. 10. 1994523SIstory
Predlog zakona o popravi krivic - EPA 532 - druga obravnava20. 10. 1994532SIstory
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora - EPA 528 - druga obravnava20. 10. 1994528SIstory
Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za kakovost »France Mlakar« - EPA 874 - prva obravnava20. 10. 1994874SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij - EPA 892 - hitri postopek27. 10. 1994892SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 894 - hitri postopek27. 10. 1994894SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih - EPA 895 - hitri postopek27. 10. 1994895SIstory
Predlog zakona o odlikovanjih Republike Slovenije - EPA 306 - tretja obravnava27. 10. 1994306SIstory
Predlog zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije - EPA 879 - prva obravnava27. 10. 1994879SIstory
Predlog zakona ratifikaciji sporazuma o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Državo Izrael - EPA 87827. 10. 1994878SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o izročitvi, dodatnega protokola k Evropski konvenciji in drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi - EPA 88627. 10. 1994886SIstory
Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji in programa aktivnosti in ukrepov za doseganje strateških ciljev na področju razvoja turizma - EPA 58027. 10. 1994580SIstory
Predlog proračunskega memoranduma za leto 1995 - EPA 9128. 11. 1994912SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o carinski službi - EPA 903 - hitri postopek8. 11. 1994903SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 in 820/1993 - EPA 904 - hitri postopek8. 11. 1994904SIstory
Predlog zakona o veterinarstvu - EPA 744 - druga obravnava8. 11. 1994744SIstory
Predlog zakona o varstvu topografije polvodniških vezij - EPA 131 - druga obravnava8. 11. 1994131SIstory
Predlog zakona o davčnem postopku EPA 897 - prva obravnava8. 11. 1994897SIstory
Predlog zakona o davčni službi Republike Slovenije - EPA 898 - prva obravnava8. 11. 1994898SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji - EPA 707 - prva obravnava8. 11. 1994707SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - prva obravnava (nadaljevanje)9. 11. 1994896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - prva obravnava (nadaljevanje)9. 11. 1994896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - prva obravnava (nadaljevanje)9. 11. 1994896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - prva obravnava9. 11. 1994896SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o političnih strankah - EPA 893 - hitri postopek17. 11. 1994893SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah - EPA 915 - hitri postopek17. 11. 1994915SIstory
Predlog zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - EPA 510 - tretja obravnava17. 11. 1994510SIstory
Pedlog zakona o ratifikaciji statuta srednje in vzhodnoevropske mreže za privatizacijo - EPA 90717. 11. 1994907SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado češke Republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 90817. 11. 1994908SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Eurokontrolove mednarodne konvencije o sodelovanju za varnost zračne plovbe - EPA 90917. 11. 1994909SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji multilateralnega sporazuma o taksah na zračnih poteh - EPA 91017. 11. 1994910SIstory
Predlog za priznanje Kneževine Andore ter za vzpostavitev diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kneževino Andoro - EPA 91117. 11. 1994911SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji skupnega protokola o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konvencije - EPA 91317. 11. 1994913SIstory
Predlog akta o nasledstvu Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu - EPA 91417. 11. 1994914SIstory
Predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru - EPA 905 in EPA 90617. 11. 1994905SIstory
Predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru - EPA 905 in EPA 90617. 11. 1994906SIstory
Predlog zakona o obrambi - EPA 334 - tretja obravnava24. 11. 1994334SIstory
Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - EPA 319 - druga obravnava24. 11. 1994319SIstory
Predlog zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja - EPA 590 - druga obravnava24. 11. 1994590SIstory
Predlog zakona o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti - EPA 350 - druga obravnava24. 11. 1994350SIstory
Predlog zakona o poštni dejavnosti - EPA 931 - prva obravnava24. 11. 1994931SIstory
Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev - EPA 917 - prva obravnava24. 11. 1994917SIstory
Predlog zakona o spremembah stanovanjskega zakona - EPA 651 - prva obravnava24. 11. 1994651SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - EPA 93024. 11. 1994930SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage četrte alinee drugega odstavka 45. a člena zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 71/93) - EPA 29524. 11. 1994295SIstory
Predlog zakona o avtorskih in sorodnih pravicah - EPA 673 - druga obravnava30. 11. 1994673SIstory
Predlog zakona o šolski inšpekciji - EPA 577 - druga obravnava30. 11. 1994577SIstory
Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 937 - prva obravnava30. 11. 1994937SIstory
Predlog zakona o vrtcih - EPA 936 - prva obravnava30. 11. 1994936SIstory
Predlog zakona o osnovni šoli - EPA 934 - prva obravnava30. 11. 1994934SIstory
Podlog zakona o gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah - EPA 933 - prva obravnava30. 11. 1994933SIstory
Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju - EPA 935 - prva obravnava30. 11. 1994935SIstory
Predlog zakona o izobraževanju odraslih - EPA 938 - prva obravnava30. 11. 1994938SIstory
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora - EPA 528 - tretja obravnava30. 11. 1994528SIstory
Predlog zakona o financiranju občin - EPA 940 - hitri postopek (nadaljevanje)1. 12. 1994940SIstory
Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije za najetje posojila za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj - EPA 924 - hitri postopek1. 12. 1994924SIstory
Predlog zakona o financiranju občin - EPA 940 - hitri postopek1. 12. 1994940SIstory
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije - EPA 728 PRVA OBRAVNAVA6. 12. 1994728SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o računskem sodišču - EPA 941 - hitri postopek7. 12. 1994941SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o notariatu - EPA 949 - hitri postopek7. 12. 1994949SIstory
Predlog zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev - EPA 951 - hitri postopek7. 12. 1994951SIstory
Predlog carinskega zakona - EPA 621 - tretja obravnava7. 12. 1994621SIstory
Predlog zakona o meroslovju - EPA 266 - tretja obravnava7. 12. 1994266SIstory
Predlog zakona o standardizaciji - EPA 328 - tretja obravnava7. 12. 1994328SIstory
Predlog zakona o gostinstvu - EPA 717 - tretja obravnava7. 12. 1994717SIstory
Predlog zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije - EPA 745 - druga obravnava7. 12. 1994745SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica - EPA 947 - hitri postopek15. 12. 1994947SIstory
Predlog zakona o igrah na srečo - EPA 196 - tretja obravnava15. 12. 1994196SIstory
Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti - EPA 946 - prva obravnava15. 12. 1994946SIstory
Poročilo o stanju kmetijstva v letu 1993 - EPA 92915. 12. 1994929SIstory
Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1995 - EPA 92123. 12. 1994921SIstory
Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 92923. 12. 1994929SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi - EPA 959 - hitri postopek4. 1. 1995959SIstory
Predlog zakona o igrah na srečo - EPA 196 - tretja obravnava4. 1. 1995196SIstory
Predlog nacionalnega raziskovalnega programa - EPA 304 - tretja obravnava4. 1. 1995304SIstory
Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje - EPA 580 - tretja obravnava4. 1. 1995580SIstory
Predlog zakona o poravnavanju obveznosti do bank in izplačanih deviznih vlog - EPA 482 - druga obravnava4. 1. 1995482SIstory
Predlog zakona o društvih - EPA 629 - druga obravnava4. 1. 1995629SIstory
Predlog zakona o ustanovah - EPA 733 - druga obravnava4. 1. 1995733SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 538 - druga obravnava4. 1. 1995538SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o reševanju vodnogospodarskih vprašanj - EPA 9504. 1. 1995950SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o gospodarskem sodelovanju - EPA 9544. 1. 1995954SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi - EPA 9554. 1. 1995955SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije - EPA 9624. 1. 1995962SIstory
Popravek tabele v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 9294. 1. 1995929SIstory
Popravek v Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1995 - EPA 9214. 1. 1995921SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega oblikovanja podjetij - EPA 966 - hitri postopek9. 1. 1995966SIstory
Predlog zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 636 - druga obravnava9. 1. 1995636SIstory
Predlog zakona o državni statistiki EPA 178 - druga obravnava9. 1. 1995178SIstory
Predlog nacionalnega programa statističnih raziskovanj - EPA 179 druga obravnava9. 1. 1995179SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih - EPA 965 - prva obravnava9. 1. 1995965SIstory
Predlog za soglasje k statutu Agencije za trg vrednostnih papirjev - EPA 6789. 1. 1995678SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja poslov - EPA 968 - skrajšani postopek12. 1. 1995968SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 894 - druga obravnava12. 1. 1995894SIstory
Predlog zakona o nalezljivih boleznih - EPA 498 - druga obravnava12. 1. 1995498SIstory
Predlog zakona o javnih cestah - EPA 665 - druga obravnava12. 1. 1995665SIstory
Predlog deklaracije o sodelovanju Slovenije s Svetom Evrope pri Evropskem letu varstva narave 1995 - EPA 96712. 1. 1995967SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve - EPA 96912. 1. 1995969SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o mednarodnem cestnem prevozu - EPA 97012. 1. 1995970SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije - EPA 97112. 1. 1995971SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem In tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje - EPA 97212. 1. 1995972SIstory
Aktivnosti na področju promocije v Republiki Sloveniji v letu 1994 s prilogami in izhodišča za vzpostavitev celovitega sistema gospodarske promocije Republike Slovenije - EPA 94812. 1. 1995948SIstory
Predlog zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije - EPA 982 - hitri postopek24. 1. 1995982SIstory
Predlog zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe p.o. Portorož - EPA 977 - hitri postopek24. 1. 1995977SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del slovenskih železarn - EPA 967 - hitri postopek24. 1. 1995967SIstory
Predlog zakona o poslovnem registru Slovenije - EPA 547 - tretja obravnava24. 1. 1995547SIstory
Predlog zakona o vojnih invalidih - EPA 546 - druga obravnava24. 1. 1995546SIstory
Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 478 - druga obravnava24. 1. 1995478SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini - EPA 97524. 1. 1995975SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi in prekurzorji ter organiziranemu kriminalu - EPA 97924. 1. 1995979SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o prevzemanju oseb na državni meji - EPA 98024. 1. 1995980SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o prevzemu oseb, katerih vstop in bivanja sta v nasprotju z veljavnimi predpisi - EPA 98124. 1. 1995981SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu - EPA 985 - hitri postopek1. 2. 1995985SIstory
Predlog zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja Tam Maribor d. d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže-Bus d. o. o., Ljubljana - EPA 988 - hitri postopek1. 2. 1995988SIstory
Predlog zakona o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti - EPA 350 - tretja obravnava1. 2. 1995350SIstory
Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo obalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj - EPA 924 - druga obravnava1. 2. 1995924SIstory
Predlog zakona o varnosti cestnega prometa - EPA 990 - prva obravnava1. 2. 1995990SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih - EPA 989 - prva obravnava1. 2. 1995989SIstory
Predlog zakona o gospodarskih postopkih - EPA 988 - hitri postopek14. 2. 1995988SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 1005 - hitri postopek14. 2. 19951005SIstory
Predlog zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij - EPA 131 - tretja obravnava14. 2. 1995131SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani in odpisani prispevki štejejo za plačane - EPA 523 - tretja obravnava14. 2. 1995523SIstory
Predlog zakona o pomilostitvi - EPA 523 - tretja obravnava14. 2. 1995523SIstory
Predlog zakona o blagovnih rezervah - EPA 660 - druga obravnava14. 2. 1995660SIstory
Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj - EPA 924 - druga obravnava (novo besedilo)14. 2. 1995924SIstory
Predlog zakona o organizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologije - EPA 992 - prva obravnava14. 2. 1995992SIstory
Predlog zakona o parlamentarnem nadzoru varnostnih in obveščevalnih služb - EPA 999 - prva obravnava14. 2. 1995999SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju - EPA 99414. 2. 1995994SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju - EPA 99514. 2. 1995995SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom - EPA 100014. 2. 19951000SIstory
Program razvoja gozdov v Sloveniji - EPA 488 - druga obravnava14. 2. 1995488SIstory
Predlog zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter AVTOMONTAŽE AM BUS d. o. o. Ljubljana - EPA 1012 - hitri postopek23. 2. 19951012SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 538 - tretja obravnava23. 2. 1995538SIstory
Predlog zakona o varstvu potrošnikov - EPA 457 - druga obravnava23. 2. 1995457SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja do leta 2000 - EPA 1006 - prva obravnava23. 2. 19951006SIstory
Predlog zakona o popravi krivic - EPA 539 - prva obravnava23. 2. 1995539SIstory
Predlog zakona o uresničevanju pravic žrtev II. svetovne vojne, padlih, ubitih ali umrlih zaradi posledic mučenja ali preganjanja na območju Republike Slovenije - EPA 1007 - prva obravnava23. 2. 19951007SIstory
Predlog zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest / B,C - EPA 1022 - hitri postopek8. 3. 19951022SIstory
Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije Dars d.d. za najetje kreditov pri Evropski investicijski banki / B,C - EPA 1023 - hitri postopek8. 3. 19951023SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu - EPA 1024 - hitri postopek8. 3. 19951024SIstory
Predlog zakona o zemljiški knjigi - EPA 333 - tretja obravnava8. 3. 1995333SIstory
Predlog zakona o poravnanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog - EPA 48 - tretja obravnava8. 3. 199548SIstory
Predlog zakona o avtorski in sorodnih pravicah - EPA 673 - tretja obravnava8. 3. 1995673SIstory
Predlog zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije - EPA 745 - tretja obravnava8. 3. 1995745SIstory
Predlog zakona o kolektivnih pogodbah - EPA 603 - druga obravnava8. 3. 1995603SIstory
Predlog zakona o zdravilih - EPA 752 - druga obravnava8. 3. 1995752SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju na področju zdravstva - EPA 10118. 3. 19951011SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije - EPA 10188. 3. 19951018SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o razvoju, gospodarskega, industrijskega in tehničnega sodelovanja - EPA 10198. 3. 19951019SIstory
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije - EPA 10088. 3. 19951008SIstory
Predlog zakona o najnižji in najvišji dejanski plači - EPA 1020 - hitri postopek16. 3. 19951020SIstory
Predlog zakona o telekomunikacijah - EPA 763 - druga obravnava16. 3. 1995763SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji mednarodnega sporazuma o uporabi Inmarsatovih postaj ladja - zemlja v teritorialnem morju in pristaniščih - EPA 101016. 3. 19951010SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije) - EPA 102116. 3. 19951021SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest / A - EPA 102516. 3. 19951025SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah - EPA 1047 - hitri postopek29. 3. 19951047SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi - EPA 105129. 3. 19951051SIstory
Statut Javnega zavoda RTV Slovenija - EPA 104829. 3. 19951048SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 12. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo - EPA 104429. 3. 19951044SIstory
Predlog za obvezno razlago Seznama podjetij iz 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka Vinske kleti - EPA 99129. 3. 1995991SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja - EPA 1052 - skrajšani postopek11. 4. 19951052SIstory
Predlog zakona o minimalni plači - EPA 1053 - hitri postopek11. 4. 19951053SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o kazenskem postopku - EPA 1054 - prva obravnava11. 4. 19951054SIstory
Predlog zakona o kontroli cen - EPA 1058 - prva obravnava11. 4. 19951058SIstory
Predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih - EPA 761 - druga obravnava11. 4. 1995761SIstory
Predlog odloka o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom- EPA 105511. 4. 19951055SIstory
Resolucija o strategiji učinkovita rabe in oskrbe Slovenije z energijo - EPA 659 - druga obravnava11. 4. 1995659SIstory
Predlog zakona o gimnazijah - EPA 933 - druga obravnava14. 4. 1995933SIstory
Predlog zakona o osnovni šoli - EPA 934 - druga obravnava14. 4. 1995934SIstory
Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju - EPA 935 - druga obravnava14. 4. 1995935SIstory
Predlog zakona o vrtcih - EPA 936 - druga obravnava14. 4. 1995936SIstory
Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 937 - druga obravnava14. 4. 1995937SIstory
Predlog zakona o izobraževanju odraslih - EPA 938 - druga obravnava14. 4. 1995938SIstory
Predlog zakona o tržni inšpekciji - EPA 762 - druga obravnava14. 4. 1995762SIstory
Predlog za obvezno razlago 201. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 107114. 4. 19951071SIstory
Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - EPA 1066 - prva obravnava14. 4. 19951066SIstory
Predlog zakona o športu - EPA 1067 - prva obravnava14. 4. 19951067SIstory
Predlog zakona o glasbenih šolah - EPA 1068 - prva obravnava14. 4. 19951068SIstory
Predlog zakona o maturi - EPA 1070 - prva obravnava14. 4. 19951070SIstory
Predlog zakona o maturi - EPA 1073 - prva obravnava14. 4. 19951073SIstory
Predlog zakona o spremembi carinskega zakona- EPA 1078 - skrajšani postopek25. 4. 19951078SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij - EPA 1072 - hitri postopek25. 4. 19951072SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj- EPA 924 - tretja obravnava25. 4. 1995924SIstory
Poročilo o delu Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 107425. 4. 19951074SIstory
Poročilo o delu Vlade Republike Slovenije za leto 1994- EPA 108225. 4. 19951082SIstory
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2000 - EPA 1077 - prva obravnava25. 4. 19951077SIstory
Predlog soglasja k prostorskim ureditvenim pogojem za sanacijo degradiranega prostora na območju TNP - EPA 106925. 4. 19951069SIstory
Obrazložitev k predlogu odloka o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom - EPA 105525. 4. 19951055SIstory
Predlog zakona o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 - EPA 1084 - hitri postopek4. 5. 19951084SIstory
Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 1095 - hitri postopek4. 5. 19951095SIstory
Predlog zakona o osebni izkaznici - EPA 1085 - prva obravnava4. 5. 19951085SIstory
Predlog zakona o prevzemih - EPA 1087 - prva obravnava4. 5. 19951087SIstory
Predlog zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu - EPA 1096 - prva obravnava4. 5. 19951096SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - EPA 332 - druga obravnava4. 5. 1995332SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - EPA 10834. 5. 19951083SIstory
Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje v Sloveniji do leta2000 - EPA 236 - druga obravnava4. 5. 1995236SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh - EPA 9105. 5. 1995910SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije - EPA 10905. 5. 19951090SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu - EPA 10925. 5. 19951092SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine - EPA 10935. 5. 19951093SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o rednem zračnem prometu - EPA 10945. 5. 19951094SIstory
Poročilo o delu in o finančnem poslovanju Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje v letu 1994 - EPA 10895. 5. 19951089SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor - EPA 373 - skrajšani postopek5. 5. 1995373SIstory
Obrazložitve državnega proračuna za leto 1995 po ministrstvih oziroma proračunskih uporabnikih - EPA 1056 (nadaljevanje)17. 5. 19951056SIstory
Obrazložitev proračunskega zahtevka Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 1995 - EPA 105617. 5. 19951056SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 - EPA 1106 - hitri postopek17. 5. 19951106SIstory
Obrazložitve državnega proračuna za leto 1995 po ministrstvih oziroma proračunskih uporabnikih - EPA 105617. 5. 19951056SIstory
Predlog zakona o odlogu določenih davkov in prispevkov - EPA 1103 - hitri postopek18. 5. 19951103SIstory
Predlog zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali organi občin - EPA 1104 - hitri postopek18. 5. 19951104SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 19. člena zakona o lokalni samoupravi - EPA 108818. 5. 19951088SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poravnanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana - EPA 1108 - hitri postopek18. 5. 19951108SIstory
Predlog zakona o skladu za poplačilo vojne odškodnine - EPA 1101 - prva obravnava18. 5. 19951101SIstory
Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije - EPA 869 - druga obravnava18. 5. 1995869SIstory
Predlog zakona o poštni dejavnosti - EPA 931 - druga obravnava18. 5. 1995931SIstory
Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - EPA 319 - tretja obravnava18. 5. 1995319SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju - EPA 99418. 5. 1995994SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami - EPA 109818. 5. 19951098SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju pri varstvu rastlin med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske - EPA 109918. 5. 19951099SIstory
Predlog akta o nasledstvu mednarodne konvencije o mednarodnem inštitutu za hlajenje - EPA 110518. 5. 19951105SIstory
Informacija o položaju Romov v Republiki Sloveniji - EPA 110218. 5. 19951102SIstory
Predlog zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja cerkvam in drugim verskim skupnostim oziroma redovom, razen vračanja sakralnih objektov - EPA 942 - hitri postopek25. 5. 1995942SIstory
Predlog zakona o popravi obveznosti slovenskih železnic na področju prometne dejavnosti, nastalih do 31. 12. 1993- EPA 1118 - hitri postopek25. 5. 19951118SIstory
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji - EPA 1117 - prva obravnava25. 5. 19951117SIstory
Predlog zakona o davčnem postopku- EPA 897 - druga obravnava25. 5. 1995897SIstory
Predlog zakona o davčni službi - EPA 898 - druga obravnava25. 5. 1995898SIstory
Predlog zakona o pomilostitvi - EPA 804 - tretja obravnava25. 5. 1995804SIstory
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije - približevanje Evropi - rast, konkurenčnost in integriranje - EPA 110725. 5. 19951107SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o političnih strankah - EPA 1120 - skrajšani postopek1. 6. 19951120SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi - EPA 11211. 6. 19951121SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske - EPA 11311. 6. 19951131SIstory
Predlog zakona za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije - EPA 11336. 6. 19951133SIstory
Predlog zakona o lastnini in drugih stvarnih pravicah- EPA 1132 - prva obravnava6. 6. 19951132SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti - EPA 1135 - skrajšani postopek9. 6. 19951135SIstory
Predlog zakona o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za odkup pridelka pšenice v letu 1995 - EPA 1136 - hitri postopek9. 6. 19951136SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 620 - druga obravnava9. 6. 1995620SIstory
Predlog zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 636 - tretja obravnava9. 6. 1995636SIstory
Letno poročilo z letnim obračunom za leto 1994 in finančni načrt za leto 1995 Banke Slovenije - EPA 11199. 6. 19951119SIstory
Statut javnega zavoda RTV Slovenija - dopolnitve - EPA 10489. 6. 19951048SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije - EPA 1143 (nadaljevanje)16. 6. 19951143SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije- EPA 114316. 6. 19951143SIstory
Priloga k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave RS - Nacionalne ureditve stvarnih pravic tujcev na nepremičninah - EPA 113318. 6. 19951133SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno zavarovanje - EPA 1139 - hitri postopek18. 6. 19951139SIstory
Predlog zakona o subvencioniranju prispevkov za socialno varstvo v letu 1995 in 1996 - EPA 1151 - hitri postopek18. 6. 19951151SIstory
Predlog zakona o poroštvu RS za najetje posojila za obnovo in doinstaliranje HE Doblar l+ll in HE Plave l+ll - EPA 1150 - hitri postopek18. 6. 19951150SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih - EPA 1152 - hitri postopek18. 6. 19951152SIstory
Sintezno poročilo o lastninskem preoblikovanju - EPA 114718. 6. 19951147SIstory
Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za kakovost - EPA 1140 - prva obravnava19. 6. 19951140SIstory
Predlog zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja - EPA 590 - tretja obravnava19. 6. 1995590SIstory
Predlog zakona o državni statistiki - EPA 178 - tretja obravnava19. 6. 1995178SIstory
Predlog nacionalnega programa statističnih raziskovanj - EPA 179 - tretja obravnava19. 6. 1995179SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti RS - EPA 1145 - hitri postopek19. 6. 19951145SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije - EPA 1149- hitri postopek19. 6. 19951149SIstory
Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1995- EPA 105619. 6. 19951056SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 28.člena zakona o preprečevanju pranja denarja - EPA 113819. 6. 19951138SIstory
Poročilo o delovanju Slovenskega odškodninskega sklada (2. poročilo) - EPA 114419. 6. 19951144SIstory
Predlog zakona o ratifiakciji mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelovanju za varnost zračne plovbe - EPA 90920. 6. 1995909SIstory
Deveto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji - EPA 114820. 6. 19951148SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija - EPA 1153 - hitri postopek26. 6. 19951153SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka - EPA 329 - druga obravnava27. 6. 1995329SIstory
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 400 - tretja obravnava27. 6. 1995400SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi - EPA 112127. 6. 19951121SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji okvirnega sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Makedonije - EPA 116227. 6. 19951162SIstory
Mnenje in predlogi Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje k predlogu zakona o davčni službi in k predlogu zakona o davčnem postopku - druga obravnava, EPA 897, EPA 898 - EPA 89827. 6. 1995897SIstory
Mnenje in predlogi Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje k predlogu zakona o davčni službi in k predlogu zakona o davčnem postopku - druga obravnava, EPA 897, EPA 898 - EPA 89827. 6. 1995898SIstory
Mnenje in predlogi Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje k predlogu zakona o davčni službi in k predlogu zakona o davčnem postopku - druga obravnava, EPA 897, EPA 898 - EPA 89827. 6. 1995898SIstory
Predlog zakona o prekrških - EPA 1146 - prva obravnava29. 6. 19951146SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu stvari ter dodatnega zapisnika o pospeševanju železniškega prometa in dodatnega zapisnika o pospeševanju kombiniranega prometa - EPA 113729. 6. 19951137SIstory
Predlog zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri - EPA 1161 - hitri postopek29. 6. 19951161SIstory
Predlog zakona o Agenciji RS za sanacijo bank in hranilnic - EPA 1166 - hitri postopek29. 6. 19951166SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi - EPA 1164 - skrajšani postopek29. 6. 19951164SIstory
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS - EPA 728 - druga obravnava29. 6. 1995728SIstory
Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij - EPA 1165 - prva obravnava29. 6. 19951165SIstory
Informacija o izvajanju odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin - EPA 116329. 6. 19951163SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic - EPA 570 - druga obravnava6. 7. 1995570SIstory
Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - EPA 753 - druga obravnava6. 7. 1995753SIstory
Predlog Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 278 - tretja obravnava6. 7. 1995278SIstory
Predlog smernic zunanje politike Republike Slovenije - EPA 11676. 7. 19951167SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 1177 - hitri postopek13. 7. 19951177SIstory
Predlog zakona o posebnem davku od prometa izvoznih storitev - EPA 1184 - hitri postopek13. 7. 19951184SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj in obveznostih Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo - EPA 1179 - hitri postopek13. 7. 19951179SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje - EPA 1180 - hitri postopek13. 7. 19951180SIstory
Predlog zakona o bančništvu - EPA 1175 - prva obravnava13. 7. 19951175SIstory
Predlog zakona o javnih naročilih - EPA 551 - druga obravnava13. 7. 1995551SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - EPA 651 - druga obravnava13. 7. 1995651SIstory
Predlog zakona o nalezljivih boleznih - EPA 498 - tretja obravnava13. 7. 1995498SIstory
Predlog odloka o določanju kratic aktov - EPA 105713. 7. 19951057SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o mednarodnem cestnem prevozu - EPA 117313. 7. 19951173SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj, v zvezi z davki na dohodek - EPA 117413. 7. 19951174SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno Vlado o spremembi sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992 - EPA 118213. 7. 19951182SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - EPA 1118 - skrajšani postopek20. 7. 19951118SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 1185 - hitri postopek20. 7. 19951185SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - EPA 1198 - hitri postopek20. 7. 19951198SIstory
najemu posojil in poroštvu za najeta posojila - EPA 1200 - hitri postopek20. 7. 19951200SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini - EPA 1172 - prva obravnava20. 7. 19951172SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo - EPA 1176 - prva obravnava20. 7. 19951176SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji - EPA 1197 - prva obravnava20. 7. 19951197SIstory
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije - EPA 592 - druga obravnava20. 7. 1995592SIstory
Predlog zakona o vojnih veteranih - EPA 477 - tretja obravnava20. 7. 1995477SIstory
Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 478 - tretja obravnava20. 7. 1995478SIstory
Predlog zakona o vojnih invalidih - EPA 546 - tretja obravnava20. 7. 1995546SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah sporazuma o obmejnem prometu - EPA 118120. 7. 19951181SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Švicarske konfederacije o sodelovanju pri usposabljanju Slovenije za posodobitev njenega javnega upravnega sistema - EPA 119920. 7. 19951199SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 1. in 2. odstavka 28. Člena zakona o inspekciji dela (Uradni list RS, St. 38/94) - EPA 117820. 7. 19951178SIstory
Predlog zakona o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode povzročene z neurjem, s točo in burjo - EPA 1201 - hitri postopek1. 8. 19951201SIstory
Predlog zakona o volitvah v Državni zbor - EPA 1202 - skrajšani postopek1. 8. 19951202SIstory
Predlog zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah - EPA 1187 - prva obravnava1. 8. 19951187SIstory
Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti - EPA 946 - druga obravnava1. 8. 1995946SIstory
Predlog zakona o društvih - EPA 629 - tretja obravnava1. 8. 1995629SIstory
Predlog zakona o blagovnih rezervah - EPA 660 - tretja obravnava1. 8. 1995660SIstory
Predlog zakona o ustanovah - EPA 733 - tretja obravnava1. 8. 1995733SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 1. odstavka 23. člena zakona o političnih strankah - EPA 12031. 8. 19951203SIstory
Predlog obvezne razlage 19. člena zakona o lokalni samoupravi - EPA 10881. 8. 19951088SIstory
Umiki podpisov k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 11851. 8. 19951185SIstory
Predlog zakona o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami Slovenskih železnic - EPA 1204 - hitri postopek8. 8. 19951204SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - EPA 799 - druga obravnava8. 8. 1995799SIstory
Nacionalni stanovanjski program - EPA 1208 - prva obravnava8. 8. 19951208SIstory
Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1995 - EPA 11198. 8. 19951119SIstory
Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev za leto 1994, poročilo o finančnem poslovanju v letu 1994, letno poročilo o delu za leto 1994, finančni načrt za leto 1995 in mnenje nadzornega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev - EPA 12058. 8. 19951205SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine- EPA 12098. 8. 19951209SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja - EPA 12108. 8. 19951210SIstory
Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije v letu 1994- EPA 1206 (nadaljevanje)8. 8. 19951206SIstory
Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije v letu 1994 - EPA 12068. 8. 19951206SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - druga obravnava (nadaljevanje)11. 8. 1995896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi- EPA 896 - druga obravnava (nadaljevanje)11. 8. 1995896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - druga obravnava (nadaljevanje)11. 8. 1995896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - druga obravnava (nadaljevanje)11. 8. 1995896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - druga obravnava11. 8. 1995896SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju - EPA 1211 - hitri postopek14. 9. 19951211SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju - EPA 1214 - hitri postopek14. 9. 19951214SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kreditnih poslih s tujino - EPA 1215 - hitri postopek14. 9. 19951215SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja - EPA 1218 - hitri postopek14. 9. 19951218SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja - EPA 1216 - hitri postopek14. 9. 19951216SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite nuklearne elektrarne Krško, termoelektrarne Šoštanj, termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana - EPA 1221 - hitri postopek14. 9. 19951221SIstory
Predlog zakona o začasnem zatočišču - EPA 805 - druga obravnava14. 9. 1995805SIstory
Predlog zakona o regijskem parku Škocjanske jame - EPA 764 - druga obravnava14. 9. 1995764SIstory
Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu - EPA 1212 - prva obravnava14. 9. 19951212SIstory
Predlog zakona o kobilarni Lipica - EPA 1213 - hitri postopek14. 9. 19951213SIstory
Poslovnik varuha človekovih pravic - EPA 122314. 9. 19951223SIstory
Stališče Vlade RS do mnenja Državnega sveta RS k predlogu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij - EPA 1165 - prva obravnava14. 9. 19951165SIstory
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v letu 1994 - EPA 120714. 9. 19951207SIstory
Predlog zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic - EPA 1238 - hitri postopek21. 9. 19951238SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju prostora, prostorskem planiranju in regionalni politiki - EPA 121721. 9. 19951217SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o mednarodnem cestnem prevozu - EPA 122021. 9. 19951220SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari in protokola, sklenjenega na podlagi 18. člena sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari - EPA 122221. 9. 19951222SIstory
Poročilo o delu za leto 1994 Republiškega senata za prekrške - EPA 121921. 9. 19951219SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - EPA 1251 - skrajšani postopek5. 10. 19951251SIstory
Predlog zakona o mamilih in psihotropnih snoveh - EPA 1243 - prva obravnava5. 10. 19951243SIstory
Predlog zakona o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega kluba v obdobju 1984-1988 - EPA 1244 - prva obravnava5. 10. 19951244SIstory
Predlog zakona o Uradnem listu - EPA 869 - druga obravnava5. 10. 1995869SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti - EPA 12395. 10. 19951239SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o medsebojnem vračanju državljanov obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezakonita - EPA 12495. 10. 19951249SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o medsebojnem sodelovanju pri preprečevanju nezakonitega preseljevanja - EPA 12505. 10. 19951250SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Španijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo - EPA 12485. 10. 19951248SIstory
Poročilo o izvajanju programa dela DARS, d. d. za obdobje januar-junij 1995 - EPA 12535. 10. 19951253SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 3. odstavka 36. F člena zakona o delovnih razmerjih, ki določa odpravnino trajno presežnim delavcem (Uradni list RS, 14/91, 5/91 in 71/93) - EPA 12525. 10. 19951252SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 5. člena zakona o denacionalizaciji - EPA 12545. 10. 19951254SIstory
Predlog zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije - EPA 1259 - skrajšani postopek16. 10. 19951259SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe p.o., Portorož - EPA 1255 - hitri postopek16. 10. 19951255SIstory
Predlog zakona o pravdnem postopku - EPA 1256 - prva obravnava16. 10. 19951256SIstory
Predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku - EPA 1257 - prva obravnava16. 10. 19951257SIstory
Predlog zakona o zdravilih - EPA 752 - tretja obravnava16. 10. 1995752SIstory
Poslovnik varuha človekovih pravic - EPA 122316. 10. 19951223SIstory
Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1996 - EPA 1266 (nadaljevanje)19. 10. 19951266SIstory
Proračunski memorandum za leto 1996 - EPA 126619. 10. 19951266SIstory
Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1996 - EPA 126619. 10. 19951266SIstory
Predlog zakona o prenosu sredstev družbene lastnine, ki je v uporabi Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju v lastnino Republike Slovenije - EPA 1267 - hitri postopek19. 10. 19951267SIstory
Predlog zakona o gimnazijah - EPA 933 - tretja obravnava19. 10. 1995933SIstory
Predlog zakona o osnovni šoli - EPA 934 - tretja obravnava19. 10. 1995934SIstory
Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju - EPA 935 - tretja obravnava19. 10. 1995935SIstory
Predlog zakona o vrtcih - EPA 936 - tretja obravnava19. 10. 1995936SIstory
Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 937 - tretja obravnava19. 10. 1995937SIstory
Predlog zakona o izobraževanju odraslih - EPA 938 - tretja obravnava19. 10. 1995938SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači - EPA 1264 - hitri postopek27. 10. 19951264SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja - EPA 1265 - prva obravnava27. 10. 19951265SIstory
Predlog zakona o skupnem upravljanju lastnine bivše Zveze sindikatov Slovenije - EPA 1268 - prva obravnava27. 10. 19951268SIstory
Predlog zakona o državnem pravobranilstvu - EPA 1271 - prva obravnava27. 10. 19951271SIstory
Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev - EPA 1272 - prva obravnava27. 10. 19951272SIstory
Predlog zakona o divjadi in lovstvu - EPA 1273 - prva obravnava27. 10. 19951273SIstory
Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu - EPA 683 - druga obravnava27. 10. 1995683SIstory
Predlog zakona o telekomunikacijah - EPA 763 - druga obravnava27. 10. 1995763SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 109127. 10. 19951091SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu - EPA 126927. 10. 19951269SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije - EPA 127027. 10. 19951270SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi - EPA 1287 - skrajšani postopek9. 11. 19951287SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih - EPA 1288 - hitri postopek9. 11. 19951288SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor - EPA 1286 - prva obravnava9. 11. 19951286SIstory
Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - EPA 537 - druga obravnava9. 11. 1995537SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - EPA 1198 - druga obravnava9. 11. 19951198SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike na področju karantene in varstva rastlin - EPA 12839. 11. 19951283SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine - EPA 12849. 11. 19951284SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju - EPA 12859. 11. 19951285SIstory
Poročilo Odbora DZ za notranjo politiko in pravosodje k Informaciji o položaju Romov v Republiki Sloveniji - EPA 11029. 11. 19951102SIstory
Predlog zakona o kobilarni Lipica - EPA 1213 - hitri postopek24. 11. 19951213SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 1289 - hitri postopek24. 11. 19951289SIstory
Predlog zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev - EPA 1295 - hitri postopek24. 11. 19951295SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o zavodih - EPA 1292 - skrajšani postopek24. 11. 19951292SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstveni dejavnosti - EPA 1293 - skrajšani postopek24. 11. 19951293SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o veterinarstvu - EPA 1294 - skrajšani postopek24. 11. 19951294SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah - EPA 1296 - skrajšani Postopek24. 11. 19951296SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - EPA 1297 - skrajšani postopek24. 11. 19951297SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o vojnih veteranih - EPA 1298 - skrajšani postopek24. 11. 19951298SIstory
Program razvoja gozdov - EPA 488 - tretja obravnava24. 11. 1995488SIstory
Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - EPA 1311 - hitri postopek29. 11. 19951311SIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo, točo in burjo v letu 1995 - EPA 1312 - hitri postopek29. 11. 19951312SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja - EPA 1310 - skrajšani postopek29. 11. 19951310SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - EPA 799 - tretja obravnava29. 11. 1995799SIstory
Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - EPA 537 - druga obravnava29. 11. 1995537SIstory
Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - EPA 740 - druga obravnava29. 11. 1995740SIstory
Predlog zakona o zaprtju in dekomisiji nuklearne elektrarne Krško - EPA 1274 - prva obravnava29. 11. 19951274SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovi nagradi - EPA 1302 - prva obravnava29. 11. 19951302SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine - EPA 129029. 11. 19951290SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava (nadaljevanje)6. 12. 1995896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava (nadaljevanje)6. 12. 1995896SIstory
Podlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava (nadaljevanje)6. 12. 1995896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava (nadaljevanje)6. 12. 1995896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava (nadaljevanje)6. 12. 1995896SIstory
Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava6. 12. 1995896SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o veterinarstvu- EPA 1294 - skrajšani postopek7. 12. 19951294SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja- EPA 1317 - skrajšani postopek7. 12. 19951317SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d. d. in njegovih odvisnih družb in AVTOMONTAŽE AM BUS d. o. o., Ljubljana - EPA 1309 - hitri postopek7. 12. 19951309SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov - EPA 1313 - hitri postopek7. 12. 19951313SIstory
Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti - EPA 946 - tretja obravnava7. 12. 1995946SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s švicarsko konfederacijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo - EPA 13057. 12. 19951305SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike - EPA 13067. 12. 19951306SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine - EPA 13077. 12. 19951307SIstory
Informacija o realizaciji sklepov Državnega zbora Republike Slovenije v zvezi z denacionalizacijo sprejetih ob obravnavi problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene lastnine - EPA 11487. 12. 19951148SIstory
Informacija Vlade Republike Slovenije v zvezi z dodatnimi sklepi Državnega zbora Republike Slovenije k predlogu zakona o telekomunikacijah - druga obravnava - EPA 7637. 12. 1995763SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 82. člena zakona o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-1 in 31/93) - EPA 13087. 12. 19951308SIstory
Predlog za obvezno razlago seznama podjetij iz 57. člene zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka Vinske kleti - EPA 13147. 12. 19951314SIstory
Predlog zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini - EPA 1321 - hitri postopek14. 12. 19951321SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - EPA 1329 - skrajšani postopek14. 12. 19951329SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije- EPA 1330 - skrajšani postopek14. 12. 19951330SIstory
Predlog zakona o lastninskih in drugih stvarnih pravicah EPA 1132 - prva obravnava14. 12. 19951132SIstory
Predlog zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije - EPA 879 - druga obravnava14. 12. 1995879SIstory
Predlog zakona o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem Slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega kluba v obdobju 1884-1988 - EPA 1244 - druga obravnava14. 12. 19951244SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - EPA 651 - tretja obravnava14. 12. 1995651SIstory
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in v Mariboru - EPA 1319 in EPA 132014. 12. 19951319SIstory
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in v Mariboru - EPA 1319 in EPA 132014. 12. 19951320SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil, in dodatnega protokola k sporazumu med državami pogodbenicami Sevrnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir glede statusa njihovih sil - EPA 131814. 12. 19951318SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o biološki raznovrstnosti - EPA 132214. 12. 19951322SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji memoranduma o soglasju o vzajemnem priznavanju slovenskih in italijanskih diplom in strokovnih naslovov - EPA 132314. 12. 19951323SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o turistični taksi - EPA 1333 - skrajšani postopek21. 12. 19951333SIstory
Predlog zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz naslova refinanciranih kreditov izvozno uvozne Banke Združenih držav Amerike (EXIM BANKE) - EPA 1336 - hitri postopek21. 12. 19951336SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah - EPA 1337 - hitri postopek21. 12. 19951337SIstory
Predlog zakona o popravi krivde - EPA 539 - druga obravnava21. 12. 1995539SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije - EPA 592 - tretja obravnava21. 12. 1995592SIstory
Predlog zakona o davčnem postopku - EPA 897 - tretja obravnava21. 12. 1995897SIstory
Predlog zakona o davčni službi - EPA 898 - tretja obravnava21. 12. 1995898SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Visokim komisarjem Združenih narodov za begunce - EPA 133221. 12. 19951332SIstory
Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1996 - EPA 1266 (nadaljevanje)28. 12. 19951266SIstory
Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1996 - EPA 126628. 12. 19951266SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo ( ZZPLP-A) - EPA 1342 - hitri postopek11. 1. 19961342ZZPLP-ASIstory
Predlog zakona o prispevkih za socialno varstvo ( ZPSV) - EPA 1344 - hitri postopek11. 1. 19961344ZPSVSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS D.D. za najetje kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj ( ZSDAEB-A) - EPA 1345 - hitri postopek11. 1. 19961345ZSDAEB-ASIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznost DARS D.D iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 ( ZPDA96) - EPA 1347 - hitri postopek11. 1. 19961347ZPDA96SIstory
Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS D.D. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 ( ZSDA96) - EPA 1348 - hitri postopek11. 1. 19961348ZSDA96SIstory
Predlog zakona o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja ( ZNPMBP) - EPA 1352 - hitri postopek11. 1. 19961352ZNPMBPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja ( ZZVN-A) - EPA 1317 - Skrajšani postopek11. 1. 19961317ZZVN-ASIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o računanju časa ( ZRC-A) - EPA 1343 - skrajšani postopek11. 1. 19961343ZRC-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije ( ZMPDP-A) - EPA 1350 - skrajšani postopek11. 1. 19961350ZMPDP-ASIstory
Predlog zakona o šolski inšpekciji ( ZSoll) - EPA 577 - tretja obravnava11. 1. 1996577ZSollSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-B) - EPA 620 - tretja obravnava11. 1. 1996620ZPIZ-BSIstory
Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP) - EPA 727 - druga obravnava11. 1. 1996727ZVOPSIstory
Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij ( ZPUODO) - EPA 1165 - druga obravnava11. 1. 19961165ZPUODOSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih ( ZDR-D) - EPA 1341 - prva obravnava11. 1. 19961341ZDR-DSIstory
Predlog zakona o izvršbi in zavarovanju ( ZIZ) - EPA 1353 - prva obravnava11. 1. 19961353ZIZSIstory
Predlog zakona o sodelovanju zaposlenih pri upravljanju zavodov - EPA 1331 - skrajšani postopek18. 1. 19961331SIstory
Predlog zakona o varstvu pred utopitvami - EPA 1338 - prva obravnava18. 1. 19961338SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih - EPA 1356 - prva obravnava18. 1. 19961356SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vračanju in ponovnem sprejemu državljanov obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezakonita - EPA 133918. 1. 19961339SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za notranje zadeve Republike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodno organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma - EPA 134018. 1. 19961340SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju - EPA 134918. 1. 19961349SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o jedrski varnosti - EPA 135118. 1. 19961351SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih fonogramov - EPA 135418. 1. 19961354SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij - EPA 133518. 1. 19961335SIstory
Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d., za leto 1996 - EPA 134618. 1. 19961346SIstory
Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih ( ZSZN) - EPA 1365 - prva obravnava26. 1. 19961365ZSZNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije ( BINZTS) - EPA 136626. 1. 19961366BINZTSSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-C) - EPA 1386 - skrajšani postopek2. 2. 19961386ZPIZ-CSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica-Šentilj ( ZPOPNA-A) - EPA 1381 - hitri postopek2. 2. 19961381ZPOPNA-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-D) - EPA 1387 - hitri postopek2. 2. 19961387ZPIZ-DSIstory
Predlog zakona o prevzemu dolga in o izdaji obveznic zaradi zamenjave dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988 ( ZPDNFS) - EPA 1391 - hitri postopek2. 2. 19961391ZPDNFSSIstory
Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za kakovost ( ZPkak) - EPA 1140 - druga obravnava2. 2. 19961140ZPkakSIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v kulturi ( ZZSRPK) - EPA 1388 - prva obravnava2. 2. 19961388ZZSRPKSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o zračnem prometu ( BSKZP) - EPA 13802. 2. 19961380BSKZPSIstory
Predlog akta nasledstva konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov, sklenjene v HAAGU 29. julija 1899 ( MNKMRS) - EPA 13892. 2. 19961389MNKMRSSIstory
Predlog odloka Vlade RS o določitvi razmerja med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in povprečno plačo za leto 1996 ( OdRP96) - EPA 13922. 2. 19961392OdRP96SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb ( ZDDPO-B) - EPA 1369 - hitri postopek6. 2. 19961369ZDDPO-BSIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite slovenskih železnic za odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov pri EIB in EBR ( ZPNKSZ) - EPA 1370 - hitri postopek6. 2. 19961370ZPNKSZSIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o volilni kampanji ( ZVOLK-A) - EPA 1375 - hitri postopek6. 2. 19961375ZVOLK-ASIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku ( ZPD-C)- EPA 1376 - hitri postopek6. 2. 19961376ZPD-CSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku ( ZDP-D) - EPA 1379 - skrajšani postopek6. 2. 19961379ZDP-DSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o veterinarstvu ( ZVET-B) - EPA 1294 - skrajšani postopek6. 2. 19961294ZVET-BSIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost In katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka ( ZLPPTR) - EPA 329 - tretja obravnava6. 2. 1996329ZLPPTRSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zračnem prometu ( BPOMZP) - EPA 13776. 2. 19961377BPOMZPSIstory
Predlog poročila o stanju okolja 1995 - EPA 1378 -29. 2. 19961378SIstory
Predlog poročila o stanju okolja 1995- EPA 1378 -29. 2. 19961378SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov ( ZIRVS-D) - EPA 1399 - hitri postopek7. 3. 19961399ZIRVS-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku ( ZPD-D) - EPA 1379 - skrajšani postopek7. 3. 19961379ZPD-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini ( ZDoh-B) - EPA 1398 - skrajšani postopek7. 3. 19961398ZDoh-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ( ZST-G) - EPA 332 - tretja obravnava7. 3. 1996332ZST-GSIstory
Predlog zakona o Kobilarni Lipica ( ZKL) - EPA 1213 - tretja obravnava7. 3. 19961213ZKLSIstory
Predlog zakona o upravnem sporu ( ZUS) - EPA 766 - druga obravnava7. 3. 1996766ZUSSIstory
Predlog zakona o psihološki dejavnosti ( ZPsID) - EPA 1390 - prva obravnava7. 3. 19961390ZPsIDSIstory
Predlog zakona o preprečevanju in odpravi škode zaradi toče na pomembnejših kmetijskih pridelkih in gozdovih ( ZPOST) - EPA 1397 - prva obravnava7. 3. 19961397ZPOSTSIstory
Predlog zakona o mestnih občinah ( ZMO) - EPA 1402 - prva obravnava7. 3. 19961402ZMOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju smučišča "TROMEJA" ( BATUSO) - EPA 14047. 3. 19961404BATUSOSIstory
Predlog odloka o uporabi tekoče proračunske rezerve za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški ( OdUTPR) - EPA 14017. 3. 19961401OdUTPRSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 4. člena Zakona o skladu za financiranje razgradnje NEK In odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS, št. 75/94) ( ORSRNK)- EPA 14007. 3. 19961400ORSRNKSIstory
Predlog Državnega sveta RS za sprejem obvezne razlage 1. in 2. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu (Ur. I. RS, št. 18/93) ( ORZOdvlO)- EPA 14037. 3. 19961403ORZOdvlOSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti ( ZRPJZ-A)- EPA 1415 - skrajšani postopek14. 3. 19961415ZRPJZ-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih ( ZVojl-A) - EPA 1416 - skrajšani postopek14. 3. 19961416ZVojl-ASIstory
Predlog zakona o zaprtju in dekomisiji nuklearne elektrarne Krško ( ZZDNEK) - EPA 1274 - prva obravnava14. 3. 19961274ZZDNEKSIstory
Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev ( ZVPP) - EPA 1408 - prva obravnava14. 3. 19961408ZVPPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo In Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu ( BBHRZP) - EPA 1407 -14. 3. 19961407BBHRZPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi ( BTUIKZ) - EPA 1410 -14. 3. 19961410BTUIKZSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje ( BKRKS) - EPA 1413 -14. 3. 19961413BKRKSSIstory
Predlog ugotovitev, stališč in sklepov Državnega zbora Republike Slovenije glede vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo, NATO in Zahodnoevropsko unijo - EPA 1414 -14. 3. 19961414SIstory
Slovensko-italijanski odnosi v luči približevanja Republike Slovenije evropskim integracijam - EPA 1414 -14. 3. 19961414SIstory
Informacija o španskem kompromisnem predlogu za podpis Sporazuma o pridruženem članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji - EPA 1414 -14. 3. 19961414SIstory
Informacija o kriterijih za članstvo v Ekonomski In monetarni uniji ( EMU) - EPA 1414 -14. 3. 19961414EMUSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije ( KZ-A)- EPA 1417 - skrajšani postopek22. 3. 19961417KZ-ASIstory
Predlog zakona o telekomunikacijah ( ZTel) - EPA 763 - tretja obravnava22. 3. 1996763ZTelSIstory
Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije ( ZUL) - EPA 869 - tretja obravnava22. 3. 1996869ZULSIstory
Predlog zakona o poštnih storitvah ( ZPsto) - EPA 931 - tretja obravnava22. 3. 1996931ZPstoSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o turistični taksi ( ZTT-A) - EPA 1333 - druga obravnava22. 3. 19961333ZTT-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno In Hercegovino o rednem zračnem prometu ( BBHRZP) - EPA 1407 -22. 3. 19961407BBHRZPSIstory
Deseto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji - EPA 140922. 3. 19961409SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku ( ZKP-A) - EPA 1054 - skrajšani postopek4. 4. 19961054ZKP-ASIstory
Predlog spremembe poslovnika Državnega zbora ( PoDZ-B) - EPA 1424 - skrajšani postopek4. 4. 19961424PoDZ-BSIstory
Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj, povezanih z graditvijo železniškega omrežja in objektov za gradnjo nove proge na razdalji Puconci - Hodoš - državna meja in drugega tira železniške proge na razdalji Koper - Divača ( ZGPHKD) - EPA 1429 - hitri postopek4. 4. 19961429ZGPHKDSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih ( ZPos-B) - EPA 1185 - druga obravnava4. 4. 19961185ZPos-BSIstory
Predlog zakona o osebni izkaznici ( ZOIzk) - EPA 1085 - druga obravnava4. 4. 19961085ZOIzkSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi ( ZObr-A) - EPA 1423 - prva obravnava4. 4. 19961423ZObr-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ( ZUODNO-?) - EPA 1428 - prva obravnava4. 4. 19961428ZUODNO-?SIstory
Predlog zakona o zdravnikih ( ZZah) - EPA 1433 - prva obravnava4. 4. 19961433ZZahSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije o zaposlovanju delavcev zaradi poglabljanja njihovih poklicnih in jezikovnih znanj (dogovor o zdomskih delojemalcih) ( BDEZD) - EPA 1427 -4. 4. 19961427BDEZDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica) kakor tudi XIX (reguliran Riški potok) ( BATDM) - EPA 1432 -4. 4. 19961432BATDMSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo ( ZPPDPI-A) - EPA 1434 - skrajšani postopek18. 4. 19961434ZPPDPI-ASIstory
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ( ZLPP-D) - EPA 1440 - skrajšani postopek18. 4. 19961440ZLPP-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in Invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-?) - EPA 1386 - hitri postopek18. 4. 19961386ZPIZ-?SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( ZUN-G) - EPA 1439 - hitri postopek18. 4. 19961439ZUN-GSIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ( ZLPLS) - EPA 626 - tretja obravnava18. 4. 1996626ZLPLSSIstory
Predlog zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu ( ZOLMP) - EPA 1096 - druga obravnava18. 4. 19961096ZOLMPSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o prometnem davku ( ZPD-C) - EPA 1412 - prva obravnava18. 4. 19961412ZPD-CSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in organizacijo Severnoatlantskega pakta o tranzitu ( BNAT) - EPA 1436 -18. 4. 19961436BNATSIstory
Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije ( RePASM) - EPA 143518. 4. 19961435RePASMSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost ( ZPSV-A) - EPA 1444 - hitri postopek25. 4. 19961444ZPSV-ASIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ( ZLPLS)- EPA 626 - tretja obravnava25. 4. 1996626ZLPLSSIstory
Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov ( ZOUTI) - EPA 753 - tretja obravnava25. 4. 1996753ZOUTISIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o turistični taksi ( ZTT-A) - EPA 1333 - druga obravnava25. 4. 19961333ZTT-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin ( ZFO-A) - EPA 1442 - prva obravnava25. 4. 19961442ZFO-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela ( ZID-A) - EPA 1445 - prva obravnava25. 4. 19961445ZID-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado češke republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine ( BCZSVM) - EPA 144625. 4. 19961446BCZSVMSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju na področju karantene in varstva rastlin ( BCZSKVR) 39 - EPA 144725. 4. 19961447BCZSKVRSIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško ( BNONSNJ)- EPA 144825. 4. 19961448BNONSNJSIstory
skupine poslancev, da Državni zbor RS razpiše predhodni zakonodajni referendum v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor ( ZVDZ-B), ki je predložen Državnemu zboru v prvo obravnavo ( EPA 1286)30. 4. 19961286ZVDZ-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov ( ZGO-A) - EPA 1443 - skrajšani postopek30. 4. 19961443ZGO-ASIstory
Predlog spremembe poslovnika Državnega zbora RS ( PoDZ-?) - EPA 1458 - skrajšani postopek30. 4. 19961458PoDZ-?SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt - zmanjšanje onesnaževanja zraka ( ZNPZOZ) - EPA 1455 - hitri postopek30. 4. 19961455ZNPZOZSIstory
Predlog zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt - geografski informacijski sistem ( ZNPGIS) - EPA 1456 - hitri postopek30. 4. 19961456ZNPGISSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji ( ZVolK-A) - EPA 1375 - druga obravnava30. 4. 19961375ZVolK-ASIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o komunalnih taksah ( ZKT-D)- EPA 1457 - prva obravnava30. 4. 19961457ZKT-DSIstory
Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1995 in finančni načrt Banke Slovenije za leto 1996 ( OdLOBS95) ( OdFBNS96) - EPA 1441 -30. 4. 19961441OdFBNS96SIstory
Predlog zakona o javnih naročilih ( ZJN) - EPA 551 - tretja obravnava16. 5. 1996551ZJNSIstory
Predlog zakona o začasnem zatočišču ( ZZZat) - ( EPA 805) - tretja obravnava16. 5. 1996805ZZZatSIstory
Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu ( ZVZP) - EPA 683 - druga obravnava16. 5. 1996683ZVZPSIstory
Predlog zakona o varnosti cestnega prometa ( ZVCP) - EPA 990 - druga obravnava16. 5. 1996990ZVCPSIstory
Predlog zakona o organizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologije ( ZOFPZT) - EPA 992 - druga obravnava16. 5. 1996992ZOFPZTSIstory
Predlog zakona o prekrških ( ZP) - EPA 1146 - druga obravnava16. 5. 19961146ZPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu ( ZSV)- EPA 1297 - druga obravnava16. 5. 19961297ZSVSIstory
Predlog zakona o varstvu podzemnih jam ( ZVPJ) - EPA 1454 - prva obravnava16. 5. 19961454ZVPJSIstory
Nacionalni program varnosti v cestnem prometu Republike Slovenije ( NPVCP) - EPA 1468 - prva obravnava16. 5. 19961468NPVCPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb -( BROSVZN)- EPA 146616. 5. 19961466BROSVZNSIstory
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru ( OdPUM-B) - EPA 1474 -16. 5. 19961474OdPUM-BSIstory
Predlog zakona o začasni prepovedi stečajev podjetij v družbeni lasti in o reviziji teh stečajev ( ZZPSP) - EPA 1472 - hitri postopek24. 5. 19961472ZZPSPSIstory
Nacionalni program statističnih raziskovanj ( NPSR) - ( EPA 179) - tretja obravnava24. 5. 1996179NPSRSIstory
Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij ( ZPUODO) - EPA 1165 - tretja obravnava24. 5. 19961165ZPUODOSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - EPA 876 - prva obravnava24. 5. 1996876SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v kulturi ( ZZSRPK) - EPA 1388 - prva obravnava24. 5. 19961388ZZSRPKSIstory
Predlog zakona o upravnih taksah ( ZUT) - EPA 1473 - prva obravnava24. 5. 19961473ZUTSIstory
Predlog zakona o davku na firmo ( ZDFir) - EPA 1491, EPA 1492 - hitri postopek31. 5. 19961491ZDFirSIstory
Predlog zakona o davku na firmo ( ZDFir) - EPA 1491, EPA 1492 - hitri postopek31. 5. 19961492SIstory
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 1996 EPA 1493, EPA 1494, EPA 1495, EPA 1496 - skrajšani postopek31. 5. 19961493SIstory
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 1996 EPA 1493, EPA 1494, EPA 1495, EPA 1496 - skrajšani postopek31. 5. 19961494SIstory
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 1996 EPA 1493, EPA 1494, EPA 1495, EPA 1496 - skrajšani postopek31. 5. 19961495SIstory
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 1996 EPA 1493, EPA 1494, EPA 1495, EPA 1496 - skrajšani postopek31. 5. 19961496SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ( ZUKLPP-A) - EPA 149931. 5. 19961499ZUKLPP-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije ( ZDZFI-B) - EPA 150031. 5. 19961500ZDZFI-BSIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za obnovo uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih in regionalnih cest po pomladanski odjugi ( ZZSOUC) - EPA 150131. 5. 19961501ZZSOUCSIstory
Predlog zakona o javnih cestah ( ZJC) - EPA 665 - tretja obravnava31. 5. 1996665ZJCSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor ( ZVDZ-B) - ( EPA 1286) - druga obravnava31. 5. 19961286ZVDZ-BSIstory
Predlog zakona o pospeševanju turizma ( ZPT) - EPA 1471 - prva obravnava31. 5. 19961471ZPTSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb ( ZDDOP-B) - EPA 1488 - prva obravnava31. 5. 19961488ZDDOP-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj ( BMTZP) - EPA 146731. 5. 19961467BMTZPSIstory
Poročilo Ministrstva za promet in zveze o procesu lastninskega preoblikovanja izvajalcev storitev, ki se opravljajo kot gospodarska javna služba na področju prometnih dejavnosti - EPA 76331. 5. 1996763SIstory
Predlog zakona o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 ( ZISS96)- EPA 1507 - hitri postopek4. 6. 19961507ZISS96SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo objektov za realizacijo strategije namakanja ( ZNPMBP-A)- EPA 1503 - skrajšani postopek4. 6. 19961503ZNPMBP-ASIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov ( ZPOGD-B) - EPA 1504 - skrajšani postopek4. 6. 19961504ZPOGD-BSIstory
Poročilo o sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo - EPA 14814. 6. 19961481SIstory
Predlog zakona o varnosti cestnega prometa ( ZVCP) - EPA 990 - druga obravnava6. 6. 1996990ZVCPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti ( ZRPIZ-A) - EPA 1415 - skrajšani postopek11. 6. 19961415ZRPIZ-ASIstory
Predlog zakona o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje v republikah bivše Jugoslavije ( ZOTOUP) - EPA 1479 - skrajšani postopek11. 6. 19961479ZOTOUPSIstory
Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( ZODPM-A) - EPA 1480 - skrajšani postopek11. 6. 19961480ZODPM-ASIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o ustavnem sodišču ( ZUstS-A) - EPA 1482 - skrajšani postopek11. 6. 19961482ZUstS-ASIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o poroštvu RS za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj ( ZPNPIRN-A) - EPA 1475 - hitri postopek11. 6. 19961475ZPNPIRN-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu RS za najetje posojil za obnovo in doinstaliranje HE Doblar l+ll in HE Plave l+ll ( ZPNPHE-A) - EPA 1476 - hitri postopek11. 6. 19961476ZPNPHE-ASIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/1996 ( ZSPZ96) - EPA 1478 - hitri postopek11. 6. 19961478ZSPZ96SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu ( ZPCP-A) - EPA 1511 - hitri postopek11. 6. 19961511ZPCP-ASIstory
Predlog zakona o popravi krivic ( ZPKri) - EPA 539 - tretja obravnava11. 6. 1996539ZPKriSIstory
Predlog zakona o prevzemih ( ZPre) - EPA 1087 - druga obravnava11. 6. 19961087ZPreSIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani ( ZZSNPK) - EPA 1509 - hitri postopek13. 6. 19961509ZZSNPKSIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ( ZPSPP-B) - EPA 1198 - tretja obravnava13. 6. 19961198ZPSPP-BSIstory
Predlog zakona o slovenskem skladu »Tobačni izdelki ali zdravje« ( ZSSTIZ) - EPA 1502 - prva obravnava13. 6. 19961502ZSSTIZSIstory
Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ( ZNVP) - EPA 1508 - prva obravnava13. 6. 19961508ZNVPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo ( BTUTGS) - EPA 150513. 6. 19961505BTUTGSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji tretjega protokola k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope ( MTPPI) - EPA 150613. 6. 19961506MTPPISIstory
Predlog Akta o nasledstvu Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov, sklenjenih v Haagu 29. julija 1899 ( MNKMRS) - EPA 138913. 6. 19961389MNKMRSSIstory
Predlog Akta o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško ( BNONSNJ) - EPA 144813. 6. 19961448BNONSNJSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti ( BMLIKZ) - EPA 149013. 6. 19961490BMLIKZSIstory
Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - EPA 151213. 6. 19961512SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 5. točke 19. člena zakona o političnih strankah ( ORZPoIS) - EPA 148713. 6. 19961487ORZPoISSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Izvrševanju proračuna Republike Slovenije ( ZIPro-A) - EPA 1523 - hitri postopek20. 6. 19961523ZIPro-ASIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ( ZPPSL-A) - EPA 1525 - hitri postopek20. 6. 19961525ZPPSL-ASIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o davčni službi ( ZDS-A) - EPA 1526 - hitri postopek20. 6. 19961526ZDS-ASIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o agenciji za plačilni promet, nadziranje in Informiranje ( ZAPPNI-B) - EPA 1527 - hitri postopek20. 6. 19961527ZAPPNI-BSIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN -B- EPA 1535 - skrajšani postopek20. 6. 19961535SIstory
Predlog zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah ( ZPCPC) - EPA 1187 - druga obravnava20. 6. 19961187ZPCPCSIstory
Predlog zakona o državnem pravobranilstvu ( ZDPra) - EPA 1271 - druga obravnava20. 6. 19961271ZDPraSIstory
Predlog zakona o Slovenski stanovanjski hranilnici ( ZSSM) - EPA 1477 - prva obravnava20. 6. 19961477ZSSMSIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za prestrukturiranje proizvodnje v poslovnem sistemu Salonit Anhovo ( ZSPPSA)- EPA 1510 - prva obravnava20. 6. 19961510ZSPPSASIstory
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah carinskega zakona ( CZ-B) - EPA 1528 - prva obravnava20. 6. 19961528CZ-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Tretjega protokola k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope ( MTPPI) - EPA 150620. 6. 19961506MTPPISIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( ZUN-G) - EPA 1539 - hitri postopek28. 6. 19961539ZUN-GSIstory
Predlog zakona o regijskem parku Škocjanske jame ( ZRPSJ) - EPA 764 - tretja obravnava28. 6. 1996764ZRPSJSIstory
Predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah ( ZKGZ) - EPA 589 - druga obravnava28. 6. 1996589ZKGZSIstory
Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina ( ZVDP) - EPA 670 - druga obravnava28. 6. 1996670ZVDPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih predmetov in dobrin ( BUSZKP) - EPA 154128. 6. 19961541BUSZKPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzajemni ukinitvi vizumov ( BLIVUV) - EPA 154228. 6. 19961542BLIVUVSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo ali bivanje v njej sta v nasprotju z veljavnimi predpisi države ( BLIPSO) - EPA 154328. 6. 19961543BLIPSOSIstory
predloga zakona o začasnem zatočišču ( ZZZat) - EPA 805 - tretja obravnava28. 6. 1996805ZZZatSIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za prestrukturiranje proizvodnje v poslovnem sistemu Salonit Anhovo ( ZSPPSA)- EPA 1510 - hitri postopek4. 7. 19961510ZSPPSASIstory
Predlog zakona o športu ( ZSpo) - EPA 1067 - druga obravnava4. 7. 19961067ZSpoSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije ( ZVRS-B) - EPA 1536 - prva obravnava4. 7. 19961536ZVRS-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( ZODPM-?) - EPA 1537 - prva obravnava4. 7. 19961537ZODPM-?SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-E) - EPA 1545 - prva obravnava4. 7. 19961545ZLS-ESIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave ( MELLS) - EPA 15464. 7. 19961546MELLSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije In Vlado Arabske Republike Egipt ( BEGIKZ)- EPA 15494. 7. 19961549BEGIKZSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji ( BATIRN) - EPA 15504. 7. 19961550BATIRNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov ( BUSVU) - EPA 15514. 7. 19961551BUSVUSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji garancije pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/B ( MGPGSA) - EPA 15524. 7. 19961552MGPGSASIstory
o spremembi zakona o Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje ( ZAPPNI-B) - EPA 1527 - hitri postopek4. 7. 19961527ZAPPNI-BSIstory
Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o posebnem davku od prometa izvoznih storitev ( ZPVZPD) - EPA 1485 - skrajšani postopek12. 7. 19961485ZPVZPDSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-E) - EPA 1545 - skrajšani postopek12. 7. 19961545ZLS-ESIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini ( ZDoh-C) - EPA 1561 - skrajšani postopek12. 7. 19961561ZDoh-CSIstory
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi ( ZRLI-A) - EPA 1558 - hitri postopek12. 7. 19961558ZRLI-ASIstory
Predlog zakona o računovodstvu ( ZR) - EPA 1562 - hitri postopek12. 7. 19961562ZRSIstory
Predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih ( ZAGA) - EPA 761 - tretja obravnava12. 7. 1996761ZAGASIstory
Dopolnitve predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije ( PZ) - EPA 767 - prva obravnava12. 7. 1996767PZSIstory
Predlog zakona o bančništvu ( ZBan) - EPA 1556 - prva obravnava12. 7. 19961556ZBanSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij ( BCHSVZI) - EPA 146412. 7. 19961464BCHSVZISIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja ( BRUIDO) - EPA 146512. 7. 19961465BRUIDOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in švicarsko konfederacijo o socialni varnosti ( BCHSV) - EPA 148912. 7. 19961489BCHSVSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v izobraževanju, kulturi In znanosti ( BMLIKZ) - EPA 149012. 7. 19961490BMLIKZSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 1. odstavka 131. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ( ORZPPSL) - EPA 148412. 7. 19961484ORZPPSLSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 3. in 4. odstavka 17. člena zakona o Vladi Republike Slovenije ( ORZVRS17) - EPA 155312. 7. 19961553ORZVRS17SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije In Vlado Zvezne republike Nemčije o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije ( BDEPZD) - EPA 155717. 7. 19961557BDEPZDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Projekt za okolje - program za zmanjševanje onesnaževanja zraka) ( MSGZOZ) - EPA 156317. 7. 19961563MSGZOZSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Projekt za okolje - geografski informacijski sistem) ( MSPGIS) - EPA 156417. 7. 19961564MSPGISSIstory
Popravki predloga poročila o stanju okolja 1995 - EPA 137819. 7. 19961378SIstory
Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojil Mednarodne banke za obnovo in razvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti ( ZPOPNP) - EPA 1571 - hitri postopek24. 7. 19961571ZPOPNPSIstory
Predlog zakona o davku na dodano vrednost ( ZDDV) - EPA 1554 - prva obravnava24. 7. 19961554ZDDVSIstory
Predlog zakona o trošarinah ( ZTro) - EPA 1555 - prva obravnava24. 7. 19961555ZTroSIstory
Predlog obligacijskega zakonika ( OZ) - EPA 1544 - prva obravnava26. 7. 19961544OZSIstory
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo ( ZNOJF-A) - EPA 1569 - hitri postopek1. 8. 19961569ZNOJF-ASIstory
Predlog zakona o prenosu premoženja bivših družbenopolitičnih organizacij med sredstva lokalnih skupnosti in zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ( ZPPBDO) - EPA 1570 - hitri postopek1. 8. 19961570ZPPBDOSIstory
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ( ZPPSL-?) - EPA 1579 - hitri postopek1. 8. 19961579ZPPSL-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela ( ZID-?) - EPA 1573 - skrajšani postopek1. 8. 19961573ZID-?SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ( ZPPSL-A) - EPA 1578 - skrajšani postopek1. 8. 19961578ZPPSL-ASIstory
Predlog zakona o tržni Inšpekciji ( ZTI) - EPA 762 - tretja obravnava1. 8. 1996762ZTISIstory
Predlog zakona o centralnem registru prebivalstva ( ZCRP) - EPA 669 - druga obravnava1. 8. 1996669ZCRPSIstory
Predlog zakona o pravicah Iz pokojninskega In invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev ( ZPIZVZ) - EPA 1272 - druga obravnava1. 8. 19961272ZPIZVZSIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah ( ZPSPP-B) - EPA 1576 - hitri postopek20. 9. 19961576ZPSPP-BSIstory
Predlog zakona o jamstvenem skladu Republike Slovenije ( ZJSRS) - EPA 1584 - hitri postopek20. 9. 19961584ZJSRSSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji ( ZDen-E) - EPA 1585 - hitri postopek20. 9. 19961585ZDen-ESIstory
Predlog zakona o kmetijskih zemljiščih ( ZKZ) - EPA 1590 - hitri postopek20. 9. 19961590ZKZSIstory
Predlog zakona o ukrepih za sanacijo finančnega položaja s področja elektrogospodarstva ( ZUSFPE) - EPA 1593 - hitri postopek20. 9. 19961593ZUSFPESIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 ( ZPNPIT) - EPA 1594 - hitri postopek20. 9. 19961594ZPNPITSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor ( ZVDZ-?) - EPA 1589 - prva obravnava20. 9. 19961589ZVDZ-?SIstory
Izhodišča za reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja - EPA 158320. 9. 19961583SIstory
Strategija razvoja malega gospodarstva v Republiki Sloveniji - EPA 1592 -20. 9. 19961592SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ( ZISDU-A) - EPA 1602 - hitri postopek26. 9. 19961602ZISDU-ASIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja v letu 1996 ( ZZS096) - EPA 1607 - hitri postopek26. 9. 19961607ZZS096SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi carinskega zakona ( CZ-?) - EPA 1603 - skrajšani postopek26. 9. 19961603CZ-?SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb ( ZDDPO-C) - EPA 1604 - skrajšani postopek26. 9. 19961604ZDDPO-CSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku ( ZPD-?) - EPA 1605 - skrajšani postopek26. 9. 19961605ZPD-?SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini ( ZDoh-C) - EPA 1606 - skrajšani postopek26. 9. 19961606ZDoh-CSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu In ljudski iniciativi ( ZRLI-B) - EPA 1609 - skrajšani postopek26. 9. 19961609ZRLI-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji ( ZVolK-A) - EPA 1375 - tretja obravnava26. 9. 19961375ZVolK-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje ( BCHIDO) - EPA 158226. 9. 19961582BCHIDOSIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Nizozemsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko ( BNZNSNJ) - EPA 158726. 9. 19961587BNZNSNJSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o mednarodnem priznanju pravic na letalu ( MKPPL) - EPA 158826. 9. 19961588MKPPLSIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške certifikate ( ZZSPID) - EPA 1608 - hitri postopek3. 10. 19961608ZZSPIDSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o avtorski in sorodnih pravicah ( ZASP-A) - EPA 1600 - skrajšani postopek3. 10. 19961600ZASP-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih ( ZPos-B) - EPA 1612 - skrajšani postopek3. 10. 19961612ZPos-BSIstory
Predlog zakona o državnem pravobranilstvu ( ZDPra) - EPA 1271 - tretja obravnava3. 10. 19961271ZDPraSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov ( ZGO-B) - EPA 1443 - tretja obravnava3. 10. 19961443ZGO-BSIstory
Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 ( ZNSGDT) - EPA 785 - druga obravnava3. 10. 1996785ZNSGDTSIstory
Predlog odloka o ustanovitvi Slovenske fundacije za financiranje športnih organizacij ( OdSFŠO) - EPA 16143. 10. 19961614OdSFŠOSIstory
Predlog odloka o ustanovitvi Slovenske fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ( OdSFIH) - EPA 16153. 10. 19961615OdSFIHSIstory
Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki - EPA 15953. 10. 19961595SIstory
Predlog zakona o zaščiti morskega ribištva ( ZZMR) - EPA 1616 - hitri postopek4. 10. 19961616ZZMRSIstory
Predlog zakona o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj ( ZDSR) - EPA 1625 - hitri postopek4. 10. 19961625ZDSRSIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti sklada Republike Slovenije za razvoj ( ZPOSR) - EPA 1626 - hitri postopek4. 10. 19961626ZPOSRSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije ( ZDZFI-c) - EPA 1627 - hitri postopek4. 10. 19961627ZDZFI-cSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj ( ZPOPSR-A) - EPA 1632 - hitri postopek4. 10. 19961632ZPOPSR-ASIstory
Predlog zakona o članstvu Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave ( ZBSBMP) - EPA 1637 - hitri postopek4. 10. 19961637ZBSBMPSIstory
Predlog zakona o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu ( ZNGUIG) - EPA 1633 - skrajšani postopek4. 10. 19961633ZNGUIGSIstory
Predlog dopolnitve poslovnika Državnega zbora ( PoDZ-D) - EPA 1638 - skrajšani postopek4. 10. 19961638PoDZ-DSIstory
Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 ( ZNSGDT) - EPA 785 - druga obravnava4. 10. 1996785ZNSGDTSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine ( BUKTGS) - EPA 16214. 10. 19961621BUKTGSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ukinitvi vizumov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike ( BITUV) - EPA 16234. 10. 19961623BITUVSIstory
Predlog akta o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencije UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij Mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb ( MKUNZ-A) - EPA 16244. 10. 19961624MKUNZ-ASIstory
Predlog akta o nasledstvu glede protokola o imunitetah Banke za mednarodne poravnave, sklenjenega v Bruslju 30. julija 1936 ( MAIBMP) - EPA 16364. 10. 19961636MAIBMPSIstory
Poročilo Preiskovalne komisije Državnega zbora RS za parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetij HIT d.o.o. Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku in dodelitve koncesij za uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv - EPA 15994. 10. 19961599SIstory
Poročilo Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti - EPA 16304. 10. 19961630SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu ( BBHRZP) - EPA 14077. 10. 19961407BBHRZPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Območnega sporazuma o srednjefrekvenčnih (SF) pomorskih in letalskih radionavigacijskih mobilnih storitvah (Območje 1) ( MOSSPLR) - EPA 15657. 10. 19961565MOSSPLRSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Območnega sporazuma o načrtovanju pomorskih radionavigacijskih storitev (radijski svetilniki) v evropskem pomorskem območju ( MOSNPRS) - EPA 15667. 10. 19961566MOSNPRSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Območnega sporazuma o uporabi pasu 87,5 - 108 MHz za FM zvokovno radiodifuzijo (Območje 1 in del Območja 3) ( MOSUPZR) - EPA 15677. 10. 19961567MOSUPZRSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje ( BPLVPO) - EPA 16197. 10. 19961619BPLVPOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu ter ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ( BPLBT) - EPA 16207. 10. 19961620BPLBTSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju na področju veterinarske medicine ( BPLVM) - EPA 16227. 10. 19961622BPLVMSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dvostranskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske glede prevzema določenih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije ( BKSPDD) - EPA 16407. 10. 19961640BKSPDDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/C ( MGPEIAC) - EPA 16417. 10. 19961641MGPEIACSIstory
Predlog zakona o računovodstvu ( ZR) - EPA 1618 - hitri postopek10. 10. 19961618ZRSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji ( ZDen-B) - EPA 1644 - hitri postopek10. 10. 19961644ZDen-BSIstory
Predlog zakona o poračunu plačila vodnih povračil za obremenjevanje voda ( ZPPVPO) - EPA 1645 - hitri postopek10. 10. 19961645ZPPVPOSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 - 2003 ( ZZSR-A) - EPA 1617 - skrajšani postopek10. 10. 19961617ZZSR-ASIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ( ZPVAS-C) - EPA 1629 - skrajšani postopek10. 10. 19961629ZPVAS-CSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o zavarovalnicah ( ZZav-A) - EPA 1639 - skrajšani postopek10. 10. 19961639ZZav-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih ( ZVojl-A) - EPA 1416 - tretja obravnava10. 10. 19961416ZVojl-ASIstory
Predloga zakona o državnem pravobranilstvu ( ZDPra) - EPA 1271 - tretja obravnava10. 10. 19961271ZDPraSIstory
Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2000 - EPA 236 - druga obravnava17. 10. 1996236SIstory
Predlog zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji ( ZVS)- EPA 1643 - prva obravnava17. 10. 19961643ZVSSIstory
Ločeno mnenje k poročilu preiskovalne komisije o sumu zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetja HIT d.o.o. Nova Gorica - EPA 159917. 10. 19961599SIstory
Predlog za obvezno razlago 12. člena Zakona o gozdovih ( ORZG12) - EPA 163117. 10. 19961631ORZG12SIstory
Vmesno poročilo Preiskovalne komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti - EPA 163017. 10. 19961630SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji ( ZDen-B) - EPA 1644 - hitri postopek29. 10. 19961644ZDen-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ( ZLPLS-A) - EPA 1646 - skrajšani postopek29. 10. 19961646ZLPLS-ASIstory
Poročilo Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije v zvezi s parlamentarno preiskavo o politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij v izvršnih svetih občin in republike za razkroj gospodarskega sistema Iskre - EPA 165129. 10. 19961651SIstory
Predlog zakona o nadaljnji uporabi določb splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo za leto 1997 ( ZNUSKP) - EPA 1647 - hitri postopek7. 11. 19961647ZNUSKPSIstory
Predlog zakona o začasnem zadržanju razpolaganja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ( ZZRKZG) - EPA 1648 - hitri postopek7. 11. 19961648ZZRKZGSIstory
Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja ( ZOPOKD) EPA 537 - tretja obravnava18. 11. 1996537ZOPOKDSIstory
Predloga zakona o ratifikaciji Dvostranskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske glede prevzema določenih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije ( BKSPDD) - EPA 164018. 11. 19961640BKSPDDSIstory
Vmesno poročilo o delu Parlamentarne preiskovalne komisije o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču s pregledom Vsebine gradiva - EPA 165018. 11. 19961650SIstory
Vmesno poročilo o preiskavi preiskovalne komisije DZ RS o sumu zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetja ELAN, Begunje EPA 165318. 11. 19961653SIstory
Predlog zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo ( ZODRES) - EPA 1655 - prva obravnava27. 11. 19961655ZODRESSIstory
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v letu 1995 - EPA 165427. 11. 19961654SIstory
Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 5 - EPA 3-II17. 12. 19963-IISIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o osnovni šoli ( ZOsn-A) - EPA 4 - II - skrajšani postopek10. 3. 19974ZOsn-ASIstory
Predlog odloka o določitvi razmerja med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in povprečno plačo za leto 1997 ( OdKP97) - EPA 42 - II -10. 3. 199742OdKP97SIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic naravne ujme v zimi 1996-1997 ( ZSOU96) - EPA 43 - II - hitri postopek17. 3. 199743ZSOU96SIstory
Predlog zakona o divjadi in lovstvu ( ZDLov-?) - EPA 41 - II - prva obravnava17. 3. 199741ZDLov-?SIstory
Predloga zakona o začasnem zatočišču ( ZZZAt) - EPA 805 - tretja obravnava17. 3. 1997805ZZZAtSIstory
Predlog zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ( ZZDODP) - EPA 51 - II - hitri postopek28. 3. 199751ZZDODPSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o Vladi Republike Slovenije ( ZVRS-B) - EPA 47 - II - skrajšani postopek28. 3. 199747ZVRS-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( ZODPM-A) - EPA 48 - II - skrajšani postopek28. 3. 199748ZODPM-ASIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Državnem svetu ( ZDSve-A) - EPA 49 - II - skrajšani postopek28. 3. 199749ZDSve-ASIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb ( ZDDPO-C) - EPA 50 - II - skrajšani postopek28. 3. 199750ZDDPO-CSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Območnega sporazuma o srednjefrekvenčnih ( SF) pomorskih mobilnih in letalskih radionavigacijskih storitvah ( MOSSPLR) - EPA 1565 -28. 3. 19971565MOSSPLRSIstory
Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi - EPA 1051 -28. 3. 19971051SIstory
Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije - EPA 1090-28. 3. 19971090SIstory
Predloga zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje - EPA 1582 -28. 3. 19971582SIstory
Predloga zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine - EPA 1093 -28. 3. 19971093SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ( ZPSPP-B) - EPA 54 - II - hitri postopek11. 4. 199754ZPSPP-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb ( ZDDPO-?) - EPA 59 - II - prva obravnava11. 4. 199759ZDDPO-?SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini ( ZDoh-E) - EPA 60 - II - prva obravnava11. 4. 199760ZDoh-ESIstory
Predlog zakona o slovenski stanovanjski hranilnici ( ZSSH) - EPA 62 - II - prva obravnava11. 4. 199762ZSSHSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih ( ZVV-A) - EPA 63 - II - prva obravnava11. 4. 199763ZVV-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi mednarodnega centra za senzorično oceno vina ( MSUMCSOV) - EPA 64 - II -11. 4. 199764MSUMCSOVSIstory
Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1994 ( RZ94) - EPA 1206 -11. 4. 19971206RZ94SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 18. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93) ( ORZDDP 18) - EPA 61 - II -11. 4. 199761ORZDDP 18SIstory
Predloga zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb ( ZDDPO-C) - EPA 50 - II - skrajšani postopek11. 4. 199750ZDDPO-CSIstory
Predloga zakona o dopolnitvah zakona o Državnem svetu ( ZDržs-A) - EPA 49 - II - skrajšani postopek11. 4. 199749ZDržs-ASIstory
Predlog zakona o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov ( ZPŠOVH) - EPA 69 - II - hitri postopek18. 4. 199769ZPŠOVHSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-?) - EPA 71 - II - prva obravnava18. 4. 199771ZPIZ-?SIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado ( BCANSNJ) - EPA 66 - II -18. 4. 199766BCANSNJSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o odpravi prisilnega dela ( MKOPD) - EPA 86 - II -18. 4. 199786MKOPDSIstory
Enajsto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji - EPA 73 - II -18. 4. 199773SIstory
Vmesno poročilo o izvajanju zakona o denacionalizaciji, ki zajema podatke o postopkih denacionalizacije do 22/3-1997 - EPA 73 - II -18. 4. 199773SIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 ( ZZF97) - EPA 105 - II - hitri postopek19. 4. 1997105ZZF97SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o davku na izplačane plače ( ZDIP-A) - EPA 106 - II - hitri postopek19. 4. 1997106ZDIP-ASIstory
Predlog zakona o posebnem davku od cestnih motornih vozil ( ZPDCMV) - EPA 107 - II - hitri postopek19. 4. 1997107ZPDCMVSIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo ( ZLPPOD) - EPA 108 - II - hitri postopek19. 4. 1997108ZLPPODSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije ( ZDZFI-C) - EPA 109 - II - hitri postopek19. 4. 1997109ZDZFI-CSIstory
Predlog zakona o slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij ( ZSRDPP) - EPA 111 - II - hitri postopek19. 4. 1997111ZSRDPPSIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov ( ZPOGD-C) - EPA 110 - II - skrajšani postopek19. 4. 1997110ZPOGD-CSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ZP-?) - EPA 112 - II - hitri postopek22. 4. 1997112ZP-?SIstory
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ( ZPPSL-?) - EPA 113 - II - hitri postopek22. 4. 1997113ZPPSL-?SIstory
Predlog zakona o zaključku lastninjenja ( ZZL) - EPA 114 - II - hitri postopek22. 4. 1997114ZZLSIstory
Predlog zakona o lovstvu ( ZLov) - EPA 70 - II - prva obravnava22. 4. 199770ZLovSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi Evropske konference za molekularno biologijo ( MUEKMB) - EPA 87 - II -22. 4. 199787MUEKMBSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi ( MSECSVN) - EPA 103 - II -22. 4. 1997103MSECSVNSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o turistični taksi ( ZTT-A) - EPA 72 - II - prva obravnava26. 4. 199772ZTT-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjskih koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ( MKPKKD) - EPA 116 - II -26. 4. 1997116MKPKKDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o prevzemu oseb na državni meji ( BITPODM) - EPA 117 - II -26. 4. 1997117BITPODMSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri katastrofah ali težkih nesrečah ( BATKTH) - EPA 119 - II -26. 4. 1997119BATKTHSIstory
Osnutek Odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1997 - EPA 115 - II -26. 4. 1997115SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji ( ZPDPD-A) - EPA 122 - II - skrajšani postopek9. 5. 1997122ZPDPD-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike o urejanju vojnih grobišč ( BITUVG) - EPA 118 - II -9. 5. 1997118BITUVGSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izročitvi ( BMKI) - EPA 124 - II -9. 5. 1997124BMKISIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah ( BMKPP) - EPA 125 - II-9. 5. 1997125BMKPPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah ( BMKISO) - EPA 126 - II -9. 5. 1997126BMKISOSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ZP-?) - EPA 112 - II - hitri postopek9. 5. 1997112ZP-?SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ter dodatnih protokolov št. 4 in 5 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ( MSSSPT) - EPA 67 - II -13. 5. 199767MSSSPTSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo, Protokola, ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Sporazuma ter Protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k Sporazumu ( MSMDERS) - EPA 65 - II -16. 5. 199765MSMDERSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo, Protokola, ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Sporazuma ter Protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k Sporazumu ( MSMDERS) - EPA 65 - II -16. 5. 199765MSMDERSSIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za delno obnovo uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest v letu 1997 ( ZZSC97) - EPA 136 - II - hitri postopek21. 5. 1997136ZZSC97SIstory
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora ( PoDZ-D) - EPA 121 - II - prva obravnava21. 5. 1997121PoDZ-DSIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Belgijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo ( BBNSNJ) - EPA 128 - II -21. 5. 1997128BBNSNJSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske ( BPLZTS) - EPA 129 - II -21. 5. 1997129BPLZTSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje ( BCHIDO) - EPA 1582 -21. 5. 19971582BCHIDOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini ( MPOEL) - EPA 130 - II -22. 5. 1997130MPOELSIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita, ki je bil v času SFRJ najet pri Evropski investicijski banki za transjugoslovanski železniški projekt 11/A ( ZPKTP) - EPA - 142 - II - hitri postopek24. 5. 1997- 142ZPKTPSIstory
Predlog zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč ( ZDBNN) - EPA 140 - II - prva obravnava24. 5. 1997140ZDBNNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške povezave ( BHUNZP) - EPA 131 - II -24. 5. 1997131BHUNZPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju ( MPKO) - EPA 137 - II -24. 5. 1997137MPKOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti ( BATSSV) - EPA 138 - II -24. 5. 1997138BATSSVSIstory
Predlog dopolnitve poslovnika Državnega zbora ( PoDZ-?) - EPA - 139 - II - prva obravnava26. 5. 1997- 139PoDZ-?SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja ( MNJO) - EPA - 141 - II26. 5. 1997- 141MNJOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine ( BARK) - EPA - 1093 -26. 5. 1997- 1093BARKSIstory
Drugo redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 1996 - EPA 135 - II -27. 5. 1997135SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevnih v Republiki Sloveniji ( ZPDPD-A) - EPA 143 - III - hitri postopek6. 6. 1997143ZPDPD-ASIstory
Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev letu 1996 - EPA 153 - II -6. 6. 1997153SIstory
Predlog za začetek postopka za spremembo 68. člena Ustave Republike Slovenije ( UAI) - EPA 164 - II -7. 6. 1997164UAISIstory
Nacionalni program statističnih raziskovanj ( NPSR) - EPA 179 - tretja obravnava7. 6. 1997179NPSRSIstory
Predlog zakona o upravnem sporu ( ZUS) - EPA 766 - tretja obravnava7. 6. 1997766ZUSSIstory
Predlog več kot 40.000 volivk in volivcev za začetek postopka za spremembo Ustave za odpoklic poslanca ( URS/I) - EPA - 164 - II17. 6. 1997- 164URS/ISIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o Vladi Republike Slovenije ( ZVRS - B) - EPA - 171 - II - hitri postopek20. 6. 1997- 171ZVRS - BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( ZODPM-A) - EPA 172 - II - hitri postopek20. 6. 1997172ZODPM-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja ( ZZVN-C) - EPA 161 - II - skrajšani postopek20. 6. 1997161ZZVN-CSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o delavcih v državnih organih ( ZDDO-F) - EPA 166 - II - skrajšani postopek20. 6. 1997166ZDDO-FSIstory
Predlog zakona o osebni izkaznici ( ZOIzk) - EPA 1085 - tretja obravnava20. 6. 19971085ZOIzkSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ( ZRLI-D) - EPA 168 - II - prva obravnava20. 6. 1997168ZRLI-DSIstory
Predlog odloka o spremembi odloka o preoblikovanju univerze v Ljubljani ( OdPUL-B) - EPA 165 - II -20. 6. 1997165OdPUL-BSIstory
Predlog za obvezno razlago 12. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) ( ORZG12) - EPA 163 - II20. 6. 1997163ORZG12SIstory
Predlog zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ZZZIND) - EPA 169 - II - hitri postopek23. 6. 1997169ZZZINDSIstory
Predlog zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe ( ZZLPPO) - EPA 176 - II - hitri postopek23. 6. 1997176ZZLPPOSIstory
Predlog zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač ( ZDMPNU) - EPA 177 - II - hitri postopek23. 6. 1997177ZDMPNUSIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo ( ZSSuk-B) - EPA 175 - II - skrajšani postopek23. 6. 1997175ZSSuk-BSIstory
Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina ( ZVDP) - EPA 670 - tretja obravnava23. 6. 1997670ZVDPSIstory
Predlog zakona o prevzemih ( ZPre) - EPA 1087 - tretja obravnava23. 6. 19971087ZPreSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o osnovni šoli ( ZOsn-B) - EPA 107 - II - prva obravnava23. 6. 1997107ZOsn-BSIstory
Predlog zakona o ekološkem nadomestilu zaradi uporabe motornih vozil ( ZENUMV) - EPA 180 - II - hitri postopek26. 6. 1997180ZENUMVSIstory
Predlog zakona o odškodnini svojcem padlih v vojni za Slovenijo in trajnim invalidom vojne za Slovenijo ( ZOSPVS) - EPA 181 - II - hitri postopek26. 6. 1997181ZOSPVSSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih ( ZPos-?) - EPA 174 - II - skrajšani postopek26. 6. 1997174ZPos-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji ( ZDen-B) - EPA - 1644 - druga obravnava26. 6. 1997- 1644ZDen-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o privilegijih, imunitetah in ugodnostih, ki se podeljujejo Organizaciji ( MOGSRP) - EPA 189 - II -26. 6. 1997189MOGSRPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo Severnoatlantskega pakta ( MVSOSP) - EPA 190 - II -26. 6. 1997190MVSOSPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ( BHRSSZ) - EPA 194 - II -26. 6. 1997194BHRSSZSIstory
Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani - EPA 165 - II -26. 6. 1997165SIstory
Sklep upravnega odbora Kulturniške zbornice Slovenije - EPA 178 - II -26. 6. 1997178SIstory
Predlog zakona o deviznem poslovanju ( ZDP)- EPA 179 - II - prva obravnava27. 6. 1997179ZDPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih ( ZDDO-?) - EPA 196 - II - hitri postopek1. 7. 1997196ZDDO-?SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja in pravilnika Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja ( MBPMPD) - EPA 191 - II -1. 7. 1997191MBPMPDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji protokola k Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk ( MPMSMR) - EPA 192 - II -1. 7. 1997192MPMSMRSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Nairobijske pogodbe o varstvu olimpijskega simbola ( MNPVOS) - EPA 193 - II -1. 7. 1997193MNPVOSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o vzajemni odpravi vizumov ( BEEVOV) - EPA 200 - II -4. 7. 1997200BEEVOVSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij ( BHRUVR) - EPA 201 - II -4. 7. 1997201BHRUVRSIstory
Položaj slovenske manjšine v Italiji in uresničevanje Resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije - EPA 199 - II -4. 7. 1997199SIstory
Predloga zakona o prevzemih ( ZPre) - EPA 1087 - tretja obravnava4. 7. 19971087ZPreSIstory
Predlog zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu ( ZPPŽ) - EPA 198 - II - prva obravnava9. 7. 1997198ZPPŽSIstory
Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja ( ZOPOKD) - EPA 202 - II - prva obravnava9. 7. 1997202ZOPOKDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o vzajemni odpravi vizumov ( BDKVOV) - EPA 203 - II -9. 7. 1997203BDKVOVSIstory
Predlog akta o nasledstvu večstranskih mednarodnih pogodb s področja kmetijstva, katerih pogodbenica je bila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi za Republiko Slovenijo ( MMPKNJ) - EPA 204 - II -9. 7. 1997204MMPKNJSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( ZUN-G) - EPA 213 - II - hitri postopek10. 7. 1997213ZUN-GSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu ( ZN-D) - EPA 216 - II - hitri postopek10. 7. 1997216ZN-DSIstory
Predlog zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini ( ZLNDL) - EPA 218 - II - hitri postopek10. 7. 1997218ZLNDLSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o tujcih ( ZTuj-A) - EPA 214 - II - skrajšani postopek10. 7. 1997214ZTuj-ASIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o obrambi ( ZObr-?) - EPA 215 - II - skrajšani postopek10. 7. 1997215ZObr-?SIstory
Predlog zakona o stavbnih zemljiščih ( ZSZ) - EPA 212 - II - prva obravnava10. 7. 1997212ZSZSIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji ( ZPDPD-A) - EPA 206 - II - hitri postopek12. 7. 1997206ZPDPD-ASIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji ( ZPDPD-?) - EPA 207 - II - hitri postopek12. 7. 1997207ZPDPD-?SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji ( ZPDPD-?) - EPA 208 - II - hitri postopek12. 7. 1997208ZPDPD-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu ( ZVis-B) - EPA 205 - II - prva obravnava12. 7. 1997205ZVis-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ponovnem sprejemu državljanov ene od obeh držav in tujcev, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države ( BDKPSD) - EPA 211 - II -12. 7. 1997211BDKPSDSIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje ( ZPNPIT) - EPA 1594 - druga obravnava16. 7. 19971594ZPNPITSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Republike Estonije o ponovnem sprejemu oseb ( BEEPSO) - EPA 219 - II -16. 7. 1997219BEEPSOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma glede plačil, ki jih mora izvršiti Republika Slovenija v zvezi s svojim deležem v dolgu Socialistične federativne republike Jugoslavije, med Vlado Republike Slovenije in Office National du Ducroire, ki deluje po nalogu in s pooblastilom Vlade Kraljevine Belgije ( MSPRS) - EPA 221 - II -16. 7. 1997221MSPRSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju ( BATSPTP) - EPA 222 - II -16. 7. 1997222BATSPTPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o obvestilih o tujem pravu ( MEKOTP) - EPA 223 - II -16. 7. 1997223MEKOTPSIstory
Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d. za leto 1997 - EPA 220 - II -16. 7. 1997220SIstory
Dvanajsto poročilo o uresničevanju zakona o denacinalizaciji - EPA 217 - II -16. 7. 1997217SIstory
Predlog zakona o delni privatizaciji Slovenskih železarn ( ZDPSZ) - EPA 227 - II - hitri postopek16. 7. 1997227ZDPSZSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn ( ZJOSS-A) - EPA 228 - II - hitri postopek16. 7. 1997228ZJOSS-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn ( ZJKTOS-A) - EPA 229 - II - hitri postopek16. 7. 1997229ZJKTOS-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj ( ZPDOP-A) - EPA 230 - II - hitri postopek16. 7. 1997230ZPDOP-ASIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sodniški službi ( ZSS-B) - EPA 224 - II - skrajšani postopek16. 7. 1997224ZSS-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij ( ZSRDPP-A) - EPA 225 - II - skrajšani postopek16. 7. 1997225ZSRDPP-ASIstory
Predlog interpretativne deklaracije Državnega zbora Republike Slovenije v zvezi z ratifikacijo Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani ( DeRESP) - EPA 226 - II -16. 7. 1997226DeRESPSIstory
Predlog ustavnega zakona o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije - EPA 173 - II -23. 7. 1997173SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-F) - EPA 231 - II - skrajšani postopek23. 7. 1997231ZLS-FSIstory
Predlog zakona o policiji ( ZPol) - EPA 871 - druga obravnava23. 7. 1997871ZPolSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku ( ZPD-D) - EPA 234 - II - skrajšani postopek24. 7. 1997234ZPD-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ZP-H) - EPA 236 - II - skrajšani postopek24. 7. 1997236ZP-HSIstory
Predlog zakona o varnosti cestnega prometa ( ZVCP) - EPA 990 - tretja obravnava24. 7. 1997990ZVCPSIstory
Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih ( ZSZN) - EPA 1365 - druga obravnava24. 7. 19971365ZSZNSIstory
Predloga zakona o upravnem sporu - EPA - 766 -24. 7. 1997- 766SIstory
Dopolnitev podpisov vseh predlagateljev predloga zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ZZZIND) - EPA 169 - II - hitri postopek30. 7. 1997169ZZZINDSIstory
Dvanajstega poročila o uresničevanju zakona o denacionalizaciji - EPA - 217 - II -30. 7. 1997- 217SIstory
Predlog zakona o kmetijsko gozdarski zbornici ( ZKGZ) - EPA 235 - II - hitri postopek2. 8. 1997235ZKGZSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih Republike Slovenije ( ZOdl-A) - EPA 238 - II - prva obravnava2. 8. 1997238ZOdl-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ( ZSKZ-B) - EPA 239 - II - skrajšani postopek4. 8. 1997239ZSKZ-BSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o Državnem svetu ( ZDSve-C) - EPA 240 - II - skrajšani postopek4. 8. 1997240ZDSve-CSIstory
Predlog zakona o varstvu potrošnikov ( ZVPot) - EPA 457 - tretja obravnava4. 8. 1997457ZVPotSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 19., 20. in 29. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ( ORZRPJZ) - (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) - EPA 209 - II -4. 8. 1997209ORZRPJZSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 3. in 13. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih ( ORZFDO) in (Uradni list RS št. 30/90,18/91, 22/91, 2/91 -I in 4/93) - EPA - 210 - II -4. 8. 1997- 210ORZFDOSIstory
Pravilnik Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo - EPA 201 - II -4. 8. 1997201SIstory
POROČILO O JEDRSKI IN RADIOLOŠKI VARNOSTI V SLOVENIJI V LETU 1996 - EPA 242 - II -6. 8. 1997242SIstory
Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1997 - EPA 247 - II -11. 8. 1997247SIstory
Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1997 - EPA 247 - II - (nadaljevanje)11. 8. 1997247SIstory
Proračunski memorandum 1997 - EPA 247 - II -11. 8. 1997247SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - EPA 248 - II -11. 8. 1997248SIstory
Poročilo o delu Vlade Republike Slovenije v letu 1996 - EPA 249 - II -11. 8. 1997249SIstory
Obrazložitev proračuna Republike Slovenije za leto 1997 po proračunskih uporabnikih - EPA 247 - II -20. 8. 1997247SIstory
Obrazložitev proračuna Republike Slovenije za leto 1997 po proračunskih uporabnikih - EPA 247 - II - (nadaljevanje)20. 8. 1997247SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2x114 MW v Termoelektrarni Brestanica ( ZPRSTB) - EPA 244 - II - hitri postopek16. 9. 1997244ZPRSTBSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o industrijski lastnini ( ZIL-B) - EPA - 246 - II - hitri postopek16. 9. 1997- 246ZIL-BSIstory
Predlog zakona o pospeševanju turizma ( ZPT) - EPA 1471 - druga obravnava16. 9. 19971471ZPTSIstory
Predlog zakona o upravnih taksah ( ZUT) - EPA 1473 - druga obravnava16. 9. 19971473ZUTSIstory
Predlog zakona o kemikalijah ( ZKem) - EPA 250 - II - prva obravnava16. 9. 1997250ZKemSIstory
Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o vzajemni odpravi vizumov ( BEEVOV) - EPA 200 - II -16. 9. 1997200BEEVOVSIstory
Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije - EPA 254 - II17. 9. 1997254SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih ( ZDPre-?) - EPA 243 - II - skrajšani postopek17. 9. 1997243ZDPre-?SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja ( ZZVN-?) - EPA 252 - II - skrajšani postopek17. 9. 1997252ZZVN-?SIstory
Predlog zakona o izvršbi in zavarovanju ( ZIZ) - EPA 1353 - druga obravnava25. 9. 19971353ZIZSIstory
Predhodna opredelitev Vlade Republike Slovenije o predlogih za izvedbo postopka za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij - EPA 232 - II -25. 9. 1997232SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ZZZPB-D) - EPA 260 - II - skrajšani postopek7. 10. 1997260ZZZPB-DSIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ZZZPB-?) - EPA 261 - II - skrajšani postopek7. 10. 1997261ZZZPB-?SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ZZZPB-?) - EPA 262 - II - skrajšani postopek7. 10. 1997262ZZZPB-?SIstory
Predlog zakona o zračnem prometu ( ZZPro) - EPA 264 - II - prva obravnava7. 10. 1997264ZZProSIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje SFRJ z Avstralijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Avstralijo ( BAUNSNJ) - EPA 263 - II -7. 10. 1997263BAUNSNJSIstory
Predlog zakona o ukrepih za ekonomsko, tehnološko in ekološko sanacijo Nafte Lendava d.o.o. ( ZETSNL) - EPA 269 - II - hitri postopek10. 10. 1997269ZETSNLSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ( ZPPSL-D) - EPA 265 - II - skrajšani postopek10. 10. 1997265ZPPSL-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih ( ZVojl-C) - EPA 266 - II - skrajšani postopek10. 10. 1997266ZVojl-CSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje ( BPLIDD) - EPA 267 - II -10. 10. 1997267BPLIDDSIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje SFRJ z Ljudsko republiko Kitajsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko ( BCNNSNS) - EPA 268 - II -10. 10. 1997268BCNNSNSSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin ( ZFO-?) - EPA 276 - II - skrajšani postopek21. 10. 1997276ZFO-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ( ZSKZ-?) - EPA 277 - II - skrajšani postopek21. 10. 1997277ZSKZ-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-?) - EPA 278 - II - skrajšani postopek21. 10. 1997278ZPIZ-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( ZZVZZ-C) - EPA 279 - II - skrajšani postopek21. 10. 1997279ZZVZZ-CSIstory
Predlog zakona o računovodstvu ( ZR) - EPA 1618 - druga obravnava21. 10. 19971618ZRSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku ( ZPD-E) - EPA 245 - II - prva obravnava21. 10. 1997245ZPD-ESIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ZZZPB-?) - EPA 272 - II - prva obravnava21. 10. 1997272ZZZPB-?SIstory
Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstva ( ZZPPZ) - EPA 273 - II - prva obravnava21. 10. 1997273ZZPPZSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin ( ZFO-A) - EPA 275 - II - prva obravnava21. 10. 1997275ZFO-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg v izobraževanju, kulturi in znanosti ( BLUIKZ) - EPA 271 - II -21. 10. 1997271BLUIKZSIstory
Statut Kulturniške zbornice Slovenije - EPA 178 - II -21. 10. 1997178SIstory
Predlog zakona o delovnih razmerjih ( ZDR) - EPA 274 - II - prva obravnava24. 10. 1997274ZDRSIstory
Predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe ( ZUZDD) - EPA 281 - II - hitri postopek28. 10. 1997281ZUZDDSIstory
Predloga zakona o ratifikaciji Protokola o nadaljnjem zmanjševanju emisij žvepla h konvenciji o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje od leta 1979 ( MZEZKPO) - EPA 282 - II -28. 10. 1997282MZEZKPOSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-C) - EPA 287 - II - skrajšani postopek7. 11. 1997287ZGD-CSIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi ( ZZSNPK) - EPA 1388 - druga obravnava7. 11. 19971388ZZSNPKSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju ( BHROPS) - EPA 283 - II -7. 11. 1997283BHROPSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Resolucije, ki jo je sprejela Generalna skupščina Mednarodnega inštituta za unifikacijo zasebnega prava, s katero se spreminja in dopolnjuje 20. člen osnovnega statuta ( MMIUZP) - EPA 285 - II -7. 11. 1997285MMIUZPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na obrambnem področju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije ( BITSOP) - EPA 289 - II -7. 11. 1997289BITSOPSIstory
Redakcijski popravki predloga akta o nasledstvu večstranskih mednarodnih pogodb s področja kmetijstva, katerih pogodbenica je bila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi za Republiko Slovenijo - EPA 204 - II -7. 11. 1997204SIstory
Predlog resolucije o protipravnem delovanju komunističnega totalitarnega režima ( RePDKTR) - EPA 294 - II -14. 11. 1997294RePDKTRSIstory
Predlog zakona o odpravi posledic komunističnega totalitarnega režima ( ZOPKTR) - EPA 293 - II - hitri postopek14. 11. 1997293ZOPKTRSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-C) - EPA 287 - II - skrajšani postopek14. 11. 1997287ZGD-CSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvenem skladu Republike Slovenije ( ZJSRS-A) - EPA 291 - II - skrajšani postopek14. 11. 1997291ZJSRS-ASIstory
Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost ( ZPPO) - EPA 1140 - tretja obravnava14. 11. 19971140ZPPOSIstory
Predlog akta o notifikaciji nasledstva Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji ( MNKMHO) - EPA 290 - II -14. 11. 1997290MNKMHOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ukinitvi vizumov ( BHRDSUV) - EPA 292 - II -14. 11. 1997292BHRDSUVSIstory
Predlog odloka o ustanovitvi Fundacije za šport v Republiki Sloveniji ( OdFŠ) - EPA 296 - II -14. 11. 1997296OdFŠSIstory
Predlog odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ( OdFINO) - EPA 297 - II -14. 11. 1997297OdFINOSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj ( ZVVD-A) - EPA 295 - II - hitri postopek16. 11. 1997295ZVVD-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Banki Slovenije ( ZBS-A) - EPA 298 - II - prva obravnava16. 11. 1997298ZBS-ASIstory
Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1997 - EPA 247 - II -16. 11. 1997247SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o jamstvenem skladu Republike Slovenije ( ZJSRS-?) - EPA 299 - II - skrajšani postopek21. 11. 1997299ZJSRS-?SIstory
Predlog zakona o renti iz Nuklearne elektrarne Krško ( ZRNEK) - EPA 286 - II - prva obravnava21. 11. 1997286ZRNEKSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe ( BHULZO) - EPA 288 - II -21. 11. 1997288BHULZOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje ( BATIDO) - EPA 304 - II -21. 11. 1997304BATIDOSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 2. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja ( ORZZVN2) - (Ur. list RS št. 63/95 in 44/96) - EPA 303 - II -21. 11. 1997303ORZZVN2SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu ( ORZPCP14) - (Ur. list št. 72/94, 54/96) - EPA 305 - II -21. 11. 1997305ORZPCP14SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ( ZISDU-B) - EPA 308 - II - hitri postopek28. 11. 1997308ZISDU-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku ( ZKP-A) - EPA 1054 - druga obravnava28. 11. 19971054ZKP-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije ( KZ-A) - EPA 1417 - druga obravnava28. 11. 19971417KZ-ASIstory
Predlog zakona o športu ( ZSpo) - EPA 1067 - tretja obravnava28. 11. 19971067ZSpoSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje ( BCZIDO) - EPA 306 - II -28. 11. 1997306BCZIDOSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ( MKPKKD-A) - EPA 307 - II -28. 11. 1997307MKPKKD-ASIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojila za nakup potniških vlakov ( ZPPPV) - EPA 322 - II - hitri postopek11. 12. 1997322ZPPPVSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno ( ZPPPAI-A) - EPA 309 - II - skrajšani postopek11. 12. 1997309ZPPPAI-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja ( ZZVN-?) - EPA 320 - II - skrajšani postopek11. 12. 1997320ZZVN-?SIstory
Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije ( NPVS) - EPA 319 - II - prva obravnava11. 12. 1997319NPVSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o konsolidaciji in reprogramiranju določenih dolgov, ki jih Republika Slovenija dolguje Državi Kuvajt ( BKVVKRD) - EPA 321 - II -11. 12. 1997321BKVVKRDSIstory
Mnenje o predlogu zakona o odpravi posledic komunističnega totalitarnega režima in o predlogu resolucije o protipravnem delovanju komunističnega totalitarnega režima - EPA 294 - II, 293 - II11. 12. 1997294SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku ( ZDovP-A) - EPA 326 - II - hitri postopek15. 12. 1997326ZDovP-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi ( ZDS-B) - EPA 327 - II - hitri postopek15. 12. 1997327ZDS-BSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o davku na izplačane plače ( ZDIP-B) - EPA 330 - II - hitri postopek15. 12. 1997330ZDIP-BSIstory
Predlog zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic ( ZPDVBH) - EPA 331 - II - hitri postopek15. 12. 1997331ZPDVBHSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo ( ZPPDPISA) - EPA 332 - II - hitri postopek15. 12. 1997332ZPPDPISASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost ( ZPSV-B) - EPA 333 - II - hitri postopek15. 12. 1997333ZPSV-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah ( ZNZ-F) - EPA 334 - II - hitri postopek15. 12. 1997334ZNZ-FSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi ( ZObr-B) - EPA 335 - II - hitri postopek15. 12. 1997335ZObr-BSIstory
Predlog zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ( ZPSDP) - EPA 336 - II - hitri postopek15. 12. 1997336ZPSDPSIstory
Predlog zakona o ukinitvi pravice regresa za letni dopust za leto 1998 ( ZURD98) - EPA 337 - II - hitri postopek15. 12. 1997337ZURD98SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za restrukturiranje obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva ( ZPROE) - EPA 348 - II - hitri postopek15. 12. 1997348ZPROESIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davku od dobička pravnih oseb ( ZDDPO-?) - EPA 328 - II - skrajšani postopek15. 12. 1997328ZDDPO-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini ( ZDoh-?) - EPA 329 - II - skrajšani postopek15. 12. 1997329ZDoh-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ZP-J) - EPA 344 - II - skrajšani postopek15. 12. 1997344ZP-JSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku ( ZPD-?) - EPA 347 - II - skrajšani postopek15. 12. 1997347ZPD-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini ( ZDoh-?) - EPA 323 - II - prva obravnava15. 12. 1997323ZDoh-?SIstory
Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1998 ( DP98) - EPA 346 - II -15. 12. 1997346DP98SIstory
Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1998 ( DP98) - OBRAZLOŽITEV - EPA 346 - II - (nadaljevanje)15. 12. 1997346DP98SIstory
PRORAČUNSKIMEMORANDUM 1998 - EPA 346 - II -15. 12. 1997346SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-I) - EPA 324 - II - hitri postopek23. 12. 1997324ZLS-ISIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( ZUN-H) - EPA 325 - II - hitri postopek23. 12. 1997325ZUN-HSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-?) - EPA 345 - II - prva obravnava23. 12. 1997345ZLS-?SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin ( MKUNM) - EPA 343 - II -23. 12. 1997343MKUNMSIstory
Predlog deklaracije o protipravnem delovanju komunističnega totalitarnega režima ( DePDKTR) - EPA 349 - II -23. 12. 1997349DePDKTRSIstory
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 320 - II -23. 12. 1997320SIstory
Pojasnilo Uredništva k Proračunskemu memorandumu 1998 - EPA 346 - II -23. 12. 1997346SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ZZZIND-A) - EPA 355 - II - hitri postopek7. 1. 1998355ZZZIND-ASIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja ( ZZVO-B) - EPA 351 - II - skrajšani postopek7. 1. 1998351ZZVO-BSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku ( ZPD-?) - EPA 350 - II - prva obravnava7. 1. 1998350ZPD-?SIstory
Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS D.D. za najetje kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Pesnica-Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina-Klanec in Višnja Gora-Bič ( ZSDKAO) - EPA 357 - II - hitri postopek9. 1. 1998357ZSDKAOSIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije DARS D.D. za obveznosti DARS D.D. iz kreditov, najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Pesnica-Slivnica, obvoznicaLendava, Kozina-Klanec in Višnja Gora-Bič ( ZPDKAO) - EPA 358 - II - hitri postopek9. 1. 1998358ZPDKAOSIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS D.D. iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für VViederaufbau ( ZPDKBK) - EPA 359 - II - hitri postopek9. 1. 1998359ZPDKBKSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o Ustavnem sodišču ( ZUstS-A) - EPA 360 - II - hitri postopek9. 1. 1998360ZUstS-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-?) - EPA 361 - II - hitri postopek9. 1. 1998361ZPIZ-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana ( ZPDPJPS-B) - EPA 362 - II - hitri postopek9. 1. 1998362ZPDPJPS-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija ( ZRTVS-B) - EPA 363 - II - hitri postopek9. 1. 1998363ZRTVS-BSIstory
Obrazložitve proračuna po posameznih proračunskih uporabnikih in postavkah - EPA 346 - II -10. 1. 1998346SIstory
Obrazložitve proračuna po posameznih proračunskih uporabnikih in postavkah - EPA 346 - II - (nadaljevanje)10. 1. 1998346SIstory
Strategija Republike Slovenije za vključevanje v evropsko unijo - EPA 371 - II16. 1. 1998371SIstory
Predlog zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok ( ZNRŠZ) - EPA 370 - II - hitri postopek20. 1. 1998370ZNRŠZSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ( ZPSDP-A) - EPA 369 - II - hitri postopek20. 1. 1998369ZPSDP-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač ( ZDMPNU-A) - EPA 368 - II - hitri postopek20. 1. 1998368ZDMPNU-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ZIKS-C) - EPA 367 - II - hitri postopek20. 1. 1998367ZIKS-CSIstory
Predlog zakona o policiji ( ZPol) - EPA 871 - druga obravnava21. 1. 1998871ZPolSIstory
Predlog zakona o železniškem prometu ( ZZelP) - EPA 353 - II - prva obravnava21. 1. 1998353ZZelPSIstory
Predlog zakona o železniškem prometu ( ZZelP-?) - EPA 354 - II - prva obravnava21. 1. 1998354ZZelP-?SIstory
Predlog resolucije o prometni politiki Slovenije ( RePPS) - EPA 365 - II -21. 1. 1998365RePPSSIstory
Investicijske namere proračunskih uporabnikov - EPA 346 - II -23. 1. 1998346SIstory
Investicijske namere proračunskih uporabnikov - EPA 346 - II - (nadaljevanje)23. 1. 1998346SIstory
Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza ( ZPRSFI) - EPA 378 - II - hitri postopek27. 1. 1998378ZPRSFISIstory
Predlog zakona o železniškem prometu ( ZZelP-?) - EPA 364 - II - hitri postopek27. 1. 1998364ZZelP-?SIstory
Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev ( ZPIZVZ) - EPA 1272 - tretja obravnava27. 1. 19981272ZPIZVZSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o gimnazijah ( ZGim-A) - EPA 373 - II - prva obravnava27. 1. 1998373ZGim-ASIstory
Predlog zakona o letalstvu ( ZLet) - EPA 372 - II - prva obravnava27. 1. 1998372ZLetSIstory
Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prometnem davku ( ZPVSPD) - EPA 386 - II - hitri postopek28. 1. 1998386ZPVSPDSIstory
Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prispevkih za socialno varnost ( ZPVSPV) - EPA 385 - II - hitri postopek28. 1. 1998385ZPVSPVSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-?) - EPA 375 - II - hitri postopek28. 1. 1998375ZPIZ-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-?) - EPA 376 - II - prva obravnava28. 1. 1998376ZPIZ-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ( ZST-G) - EPA 366 - II - hitri postopek28. 1. 1998366ZST-GSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji ( ZDen-B) - EPA 1644 - tretja obravnava28. 1. 19981644ZDen-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( ZUN-H) - EPA 325 - II - hitri postopek28. 1. 1998325ZUN-HSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-I) - EPA 324 - II - hitri postopek28. 1. 1998324ZLS-ISIstory
Predlog zakona o pravdnem postopku ( ZPP) - EPA 1256 - druga obravnava28. 1. 19981256ZPPSIstory
Predlog zakona o varstvu kulturne dediščine ( ZVKD) - EPA 387 - II - prva obravnava2. 2. 1998387ZVKDSIstory
Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev cest določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ( ZNSGC) - EPA 394 - II - hitri postopek4. 2. 1998394ZNSGCSIstory
Predlog sprememb in dopolnitev nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ( NPIA-A) - EPA 393 - II - hitri postopek4. 2. 1998393NPIA-ASIstory
Predlog zakona o rudarstvu ( ZRud) - EPA 391 - II - prva obravnava11. 2. 1998391ZRudSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa ( ZUDVPV-?) - EPA 392 - II - prva obravnava11. 2. 1998392ZUDVPV-?SIstory
Predlog sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja železniške infrastrukture ( NPRSZI-A) - EPA 377 - II -11. 2. 1998377NPRSZI-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o dopolnitvi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ukinitvi vizumov ( BHRDSUV) - EPA 395 - II -13. 2. 1998395BHRDSUVSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Švicarsko konfederacijo, ki jo zastopa Zvezni urad za begunce, Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern in Republiko Avstrijo, ki jo zastopa Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, Sekcija III, Herrengasse 7, A-1040 Dunaj, o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju in Sporazuma med Švicarsko konfederacijo, Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko o spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju, podpisane na Dunaju 1. junija 1993 ( MMCRMP) - EPA 396 - II -13. 2. 1998396MMCRMPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu ( BPOPPP) - EPA 397 - II -13. 2. 1998397BPOPPPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem prometu ( BCZRZP) - EPA 398 - II -13. 2. 1998398BCZRZPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave (Konvencija o varstvu reke Donave) ( MVTURD) - EPA 399 - II -13. 2. 1998399MVTURDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o čezmejni televiziji ( MEKCT) - EPA 401 - II -13. 2. 1998401MEKCTSIstory
Predlog zakona o varstvu živali pred mučenjem ( ZVZPM) - EPA 410 - II - hitri postopek15. 2. 1998410ZVZPMSIstory
Predlog letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 - EPA 402 - II - hitri postopek15. 2. 1998402SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji dodatnega protokola k sporazumu med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa ( MSEgSP) - EPA 400- II -15. 2. 1998400MSEgSPSIstory
Letni program dela DARS d.d. za leto 1998 - EPA 403 - II -15. 2. 1998403SIstory
Parlamentarna preiskava o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine - EPA 414 - II -2. 3. 1998414SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/ll ( ZPDKAEB) - EPA 413 - II - hitri postopek2. 3. 1998413ZPDKAEBSIstory
Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za gradnjo avtocestnega odseka Blagovica - Šentjakob ( ZSDKAEIB) - EPA 412 - II - hitri postopek2. 3. 1998412ZSDKAEIBSIstory
Predlog zakona o zakjučku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - EPA 176 - II - tretja obravnava v okviru hitrega postopka2. 3. 1998176SIstory
Predlog zakona o vojnih grobiščih ( ZVG) - EPA 415 - II - prva obravnava2. 3. 1998415ZVGSIstory
Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev ( ZPZVZ) - EPA 1272 - tretja obravnava2. 3. 19981272ZPZVZSIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sodniški službi ( ZSS-B) - EPA 224 - II - tretja obravnava9. 3. 1998224ZSS-BSIstory
Predlog zakona o kemičnem orožju ( ZKO) - EPA 416 - II - prva obravnava9. 3. 1998416ZKOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malezije o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj ( BMAZP) - EPA 419 - II -9. 3. 1998419BMAZPSIstory
Besedila Predloga zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - EPA 176 - II - tretja obravnava v okviru hitrega postopka9. 3. 1998176SIstory
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi ( ZSNNPK) - EPA 1388 - tretja obravnava17. 3. 19981388ZSNNPKSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije ( ZVRS-C) - EPA 420 - II - prva obravnava17. 3. 1998420ZVRS-CSIstory
Predloga zakona o ratifikaciji Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje ( MPCVO) - EPA 421 - II -17. 3. 1998421MPCVOSIstory
Nacionalna strategija Republike Slovenije za vstop v Nato s prilogami - EPA 422 -17. 3. 1998422SIstory
DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 1998 - EPA 346 - II -20. 3. 1998346SIstory
TABELARNI DODATEK - EPA 346 - II - (nadaljevanje)20. 3. 1998346SIstory
TABELARNI DODATEK - EPA 346 - II - (nadaljevanje in konec)20. 3. 1998346SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona ( CZ-B) - EPA 423 - II - prva obravnava31. 3. 1998423CZ-BSIstory
Predlog zakona o gospodarskih zbornicah ( ZGZ) - EPA 427 - II - prva obravnava31. 3. 1998427ZGZSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna RS ( ZIPRS-B) - EPA 441 - II - hitri postopek7. 4. 1998441ZIPRS-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo železniške proge na smeri Puconci - Hodoš - državna meja in dograditvijo drugega tira železniške proge Koper - Divača ( ZGPHKD-A) - EPA 439 - II - hitri postopek7. 4. 1998439ZGPHKD-ASIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah ( ZLV-D) - EPA 430 - II - hitri postopek7. 4. 1998430ZLV-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ( ZPSI-A) - EPA 437 - II - skrajšani postopek7. 4. 1998437ZPSI-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gimnazijah ( ZGim-?) - EPA 436 - II - skrajšani postopek7. 4. 1998436ZGim-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli ( ZOsn-?) - EPA 435 - II - skrajšani postopek7. 4. 1998435ZOsn-?SIstory
Predlog dopolnitve zakona o lekarniški dejavnosti ( ZLD-A) - EPA 433 - II - skrajšani postopek7. 4. 1998433ZLD-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija ( ZRTVS-B) - EPA 363 - II - druga obravnava7. 4. 1998363ZRTVS-BSIstory
Predlog resolucije o zunanji politiki Republike Slovenije ( ReZPRS) - EPA 1167 - druga obravnava7. 4. 19981167ReZPRSSIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ( BGBNSNJ) - EPA 442 - II -7. 4. 1998442BGBNSNJSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske s protokolom ( BNLPMZN) - EPA 434 -7. 4. 1998434BNLPMZNSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi ( ZDS-C) - EPA 444 - II - hitri postopek8. 4. 1998444ZDS-CSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o prometnem davku ( ZPD-F) - EPA 440 - II - skrajšani postopek8. 4. 1998440ZPD-FSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu ( ZPDI-A) - EPA 449 - II - skrajšani postopek14. 4. 1998449ZPDI-ASIstory
Predlog zakona o policiji ( ZPol) - EPA 871 - tretja obravnava14. 4. 1998871ZPolSIstory
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije ( PoDZ-?) - EPA 445 - II - prva obravnava14. 4. 1998445PoDZ-?SIstory
Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin ( ZIPlek ) - EPA 443 - II - prva obravnava14. 4. 1998443ZIPlekSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 2. odstavka 3. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ( ORZPPSL3) - EPA 438 - II -14. 4. 1998438ORZPPSL3SIstory
Predlog zakona o pokrajinah s tezami za normativno ureditev ( ZPok) - EPA 450 - II - predhodna obravnava16. 4. 1998450ZPokSIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 ( ZZS097) - EPA 460 - II - hitri postopek21. 4. 1998460ZZS097SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku ( ZPD-?) - EPA 453 - II - hitri postopek21. 4. 1998453ZPD-?SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 ( ZZSR-A) - EPA 459 - II - skrajšani postopek21. 4. 1998459ZZSR-ASIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o popravi krivic ( ZPKri-A) - EPA 458 - II - skrajšani postopek21. 4. 1998458ZPKri-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu ( ZPCP-B) - EPA 455 - II - skrajšani postopek21. 4. 1998455ZPCP-BSIstory
Popravek k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju - odprava napak v besedilu Priloge A (Seznam naselij na obmejnem območju v Republiki Sloveniji) k navedenemu sporazumu ( BHROPS) - EPA 283 - II21. 4. 1998283BHROPSSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 45.A. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( ORZUN45A) - EPA 456 - II -21. 4. 1998456ORZUN45ASIstory
Predlog zakona o odpisu odloženih davkov in prispevkov ( ZOODP) - EPA 451 - II - hitri postopek24. 4. 1998451ZOODPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ZZZPB-D) - EPA 272 - II - druga obravnava24. 4. 1998272ZZZPB-DSIstory
Obrazložitev besedila "Nacionalni program zdravstvenega varstva RS - zdravje za vse do leta 2000" - EPA 236 - II - druga obravnava24. 4. 1998236SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom ( BDKMCP-A) - EPA 466 - II -24. 4. 1998466BDKMCP-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb s protokolom ( BFRPZN) - EPA 465 - II -24. 4. 1998465BFRPZNSIstory
Osnutek Odloka o potrditvi finančenga načrta Banke Slovenije za leto 1998 79 - EPA 454 - II -24. 4. 1998454SIstory
Popravki k Predlogu akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ( BGBNSNJ) - EPA 442 - II -24. 4. 1998442BGBNSNJSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Švicarsko konfederacijo, ki jo zastopa Zvezni urad za begunce, Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern in Republiko Avstrijo, ki jo zastopa Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, Sekcija III, Herengasse 7, A-1040 Dunaj, o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju in Sporazuma med Švicarsko konfederacijo, Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko o spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju- EPA 396 - II -24. 4. 1998396SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa - EPA 400 - II -24. 4. 1998400SIstory
Predlog zakona o centralnem registru prebivalstva ( ZCRP) - EPA 669 - II - tretja obravnava29. 4. 1998669ZCRPSIstory
Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih ( ZSZN) - EPA 1365 - tretja obravnava29. 4. 19981365ZSZNSIstory
Predlog zakona o izvršbi in zavarovanju ( ZIZ) - EPA 1353 - tretja obravnava29. 4. 19981353ZIZSIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v smeri Puconci-Hodoš-državna meja ( ZPSZPH) - EPA 475 - II - hitri postopek8. 5. 1998475ZPSZPHSIstory
Predlog zakona o trošarinah ( ZTro) - EPA 1555 - druga obravnava8. 5. 19981555ZTroSIstory
Predlog zakona o davku na dodano vrednost ( ZDDV) - EPA 1554 - druga obravnava8. 5. 19981554ZDDVSIstory
Predloga zakona o geodetski dejavnosti ( ZGeoD) - EPA 467 - II - prva obravnava8. 5. 1998467ZGeoDSIstory
Popravek 10. člena predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu- EPA 449 - II - skrajšani postopek8. 5. 1998449SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah ( ZLV-D) - EPA 430 - II - hitri postopek13. 5. 1998430ZLV-DSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-D) - EPA 473 - II - skrajšani postopek13. 5. 1998473ZGD-DSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o ponovnem sprejemu oseb ( BLAPSO) - EPA 477 - II -13. 5. 1998477BLAPSOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o vzajemni odpravi vizumov ( BLAOV) - EPA 476 - II -13. 5. 1998476BLAOVSIstory
Popravka k predlogu akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ( BGBNSNJ) - EPA 442 - II -13. 5. 1998442BGBNSNJSIstory
Odlok o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije ( OdNPBS) - EPA 479 - II -13. 5. 1998479OdNPBSSIstory
Predlog zakona o oprostitvi davčnih in carinskih dajatev od sredstev namenjenih odpravi posledic potresa aprila 1998 ( ZODCD98) - EPA 478 - II - hitri postopek16. 5. 1998478ZODCD98SIstory
Predlog zakona o ekonomskih conah ( ZEC) - EPA 1187 - tretja obravnava16. 5. 19981187ZECSIstory
Predlog Državnega sveta za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ( ORZPP160) - EPA 480 - II -16. 5. 1998480ORZPP160SIstory
Predlog Državnega sveta za sprejem obvezne razlage 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ( ORZPPS51) - EPA 474 - II -16. 5. 1998474ORZPPS51SIstory
Pravila Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 482 - II -16. 5. 1998482SIstory
Predlog zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju ( ZPOSRP) - EPA 492 - II - hitri postopek22. 5. 1998492ZPOSRPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu ( ZCMDS) - EPA 486 - II - hitri postopek22. 5. 1998486ZCMDSSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o davčnem postopku ( ZDavP-B) - EPA 481 - II - skrajšani postopek22. 5. 1998481ZDavP-BSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ( ZSKZ-B) - EPA 277 - II - druga obravnava22. 5. 1998277ZSKZ-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o zračnem prometu ( BTUZP) - EPA 488 - II -22. 5. 1998488BTUZPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini ( BPHZTS) - EPA 485 - II -22. 5. 1998485BPHZTSSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 127. člena zakona o igrah na srečo ( ORZIS127) EPA 490 - II -22. 5. 1998490ORZIS127SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 124. člena zakona o igrah na srečo ( ORZIS124) EPA 489 - II -22. 5. 1998489ORZIS124SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 46. člena zakona o igrah na srečo ( ORZIS46) EPA 487 - II -22. 5. 1998487ORZIS46SIstory
Popravek predloga zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev - EPA 1272 - tretja obravnava22. 5. 19981272SIstory
Predlog zakona o pospeševanju turizma ( ZPT) - EPA 1471 - tretja obravnava28. 5. 19981471ZPTSIstory
Predlog zakona o kemikalijah ( ZKem) - EPA 250 - II - druga obravnava28. 5. 1998250ZKemSIstory
Predlog zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ( ZKGZ) - EPA 235 - II - druga obravnava28. 5. 1998235ZKGZSIstory
Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-vamostni agenciji ( ZSOVA) - EPA 491 - II - prva obravnava28. 5. 1998491ZSOVASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom ( BMKPSO) - EPA 495 - II -28. 5. 1998495BMKPSOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav o odpravi vizumov za imetnike navadnih potnih listov ( BMEOV) - EPA 494 - II -28. 5. 1998494BMEOVSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 46. člena zakona o igrah na srečo ( ORZIS46A) - EPA 493 - II -30. 5. 1998493ORZIS46ASIstory
K predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske s protokolom - EPA 434 - II -30. 5. 1998434SIstory
Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču - EPA 496 - II -3. 6. 1998496SIstory
Predlog zakona o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih povračil za obremenjevanje vode ( ZOPOV) - EPA 498 - II - prva obravnava3. 6. 1998498ZOPOVSIstory
Predlog zakona o evidencah na področju zdravstvenega zavarovanja ( ZEPZZ) - EPA 497 - II - prva obravnava3. 6. 1998497ZEPZZSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu ( BPOPPP) - EPA 505 - II -3. 6. 1998505BPOPPPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel ( MSPT) - EPA 504 - II -3. 6. 1998504MSPTSIstory
Predlog interpretativne deklaracije Državnega zbora Republike Slovenije k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju ( DeBHROPS) - EPA 503 - II -3. 6. 1998503DeBHROPSSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o varnosti cestnega prometa ( ZVCP-A) - EPA 506 - II - skrajšani postopek8. 6. 1998506ZVCP-ASIstory
Predlog zakona o presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja ( ZPDCTZ) - EPA 484 - II - prva obravnava8. 6. 1998484ZPDCTZSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali ( MKVSVPZ) - EPA 508 - II -8. 6. 1998508MKVSVPZSIstory
Predlog resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije ( RelPRS) - EPA 507 - II -11. 6. 1998507RelPRSSIstory
Tretje redno poročilo varuha človekovih pravic - EPA 512 - 11 -16. 6. 1998512SIstory
Predlog zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin ( ZNIDC) - EPA 509 - II - skrajšani postopek18. 6. 1998509ZNIDCSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o Ustavnem sodišču ( ZUstS-A) - EPA 510 - II - skrajšani postopek18. 6. 1998510ZUstS-ASIstory
Pravila Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 511 - II -18. 6. 1998511SIstory
Pravila Fundacije športnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 482 - II -18. 6. 1998482SIstory
Vlade Republike Slovenije o sodelovanju enote vojaške policije Slovenske vojske v mirovni operaciji "Joint Forge" ( Kovačnica miru) - EPA 513 - II -18. 6. 1998513Kovačnica miruSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih glasilih ( ZJG-A) - EPA 514 - II - skrajšani postopek24. 6. 1998514ZJG-ASIstory
Predlog zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (besedila členov, ki se spreminjajo) ( ZNIDC) - EPA 509 - II - skrajšani postopek24. 6. 1998509ZNIDCSIstory
Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ( ZZNSGC) - EPA 785 - tretja obravnava24. 6. 1998785ZZNSGCSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest ( ZNKEB-A) - EPA 519 - II - hitri postopek3. 7. 1998519ZNKEB-ASIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( ZZVZZ-D) - EPA 521 - II - skrajšani postopek3. 7. 1998521ZZVZZ-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-J) - EPA 345 - II - druga obravnava3. 7. 1998345ZLS-JSIstory
Predlog zakona o gorskih vodnikih ( ZGV) - EPA 518 - II - prva obravnava3. 7. 1998518ZGVSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju ( BPUKZP) - EPA 524 - II -3. 7. 1998524BPUKZPSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 1. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji ( ORZUDVG1) - EPA 523 - II -3. 7. 1998523ORZUDVG1SIstory
Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1998 - EPA 517 - II -3. 7. 1998517SIstory
Predlog zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj za izvedbo projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji ( ZNPSPO) - EPA 528 - II - hitri postopek4. 7. 1998528ZNPSPOSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ( ZUODNO-A) - EPA 520 - II - skrajšani postopek, z amandmaji z dne 2.7.19984. 7. 1998520ZUODNO-ASIstory
Predlog zakona o upravnih taksah ( ZUT) - EPA 1473 - tretja obravnava10. 7. 19981473ZUTSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ZZZPB-D) - EPA 272 - II - tretja obravnava10. 7. 1998272ZZZPB-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja ( ZZVN-D) - EPA 252 - II - druga obravnava10. 7. 1998252ZZVN-DSIstory
Predlog zakona o verskih skupnostih - EPA 522 - II - prva obravnava10. 7. 1998522SIstory
Obrazložitev predloga zakona o upravnih taksah ( ZUT) - EPA 1473 - tretja obravnava14. 7. 19981473ZUTSIstory
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije ( OdPSFS) - EPA 527 - II14. 7. 1998527OdPSFSSIstory
Dopolnitev Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 511 - II -14. 7. 1998511SIstory
Prečiščeno besedilo poslovnika Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja Podjetij - EPA 3 - II -14. 7. 19983SIstory
Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb s protokolom - EPA 465 - II -14. 7. 1998465SIstory
EPA 529 - II -17. 7. 1998529SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu ( ZGos-A) - EPA 535 - II - skrajšani postopek23. 7. 1998535ZGos-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-J) - EPA 345 - II - tretja obravnava23. 7. 1998345ZLS-JSIstory
Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ( ZNVP) - EPA 1508 - druga obravnava23. 7. 19981508ZNVPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku ( ZPD-?) - EPA 537 - II - prva obravnava23. 7. 1998537ZPD-?SIstory
Predlog zakona o glavnem mestu Republike Slovenije ( ZGMRS) - EPA 536 - II - prva obravnava23. 7. 1998536ZGMRSSIstory
Poročilo k poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 1997 - EPA 538 - II -23. 7. 1998538SIstory
Predlog zakona o renti zaradi posledic rudarjenja Premogovnika Velenje ( ZRPRPV) - EPA 548 - II - prva obravnava31. 7. 1998548ZRPRPVSIstory
Predlog energetskega zakona ( EZ) - EPA 539 - II - prva obravnava31. 7. 1998539EZSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 5. točke 19. člena Zakona o političnih strankah ( ORZPol19) - EPA 542 - II -31. 7. 1998542ORZPol19SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 7. člena stanovanjskega zakona ( ORSZ7) - EPA 541 - II -31. 7. 1998541ORSZ7SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 2. člena Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 ( ORZPPZV2) - EPA 540 - II -31. 7. 1998540ORZPPZV2SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 ( ZZS097) - EPA 557 - II - hitri postopek4. 8. 1998557ZZS097SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu ( ZDT-A) - EPA 552 - II - hitri postopek4. 8. 1998552ZDT-ASIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o vodah ( ZV-C) - EPA 558 - II - skrajšani postopek4. 8. 1998558ZV-CSIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah ( ZLV-?) - EPA 551 - II - skrajšani postopek4. 8. 1998551ZLV-?SIstory
Predlog zakona o zdravniški službi ( ZZdrS) - EPA 1433 - druga obravnava4. 8. 19981433ZZdrSSIstory
Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu ( ZVZD) - EPA 1212 - druga obravnava4. 8. 19981212ZVZDSIstory
Predlog zakona o lokalnih neodvisnih proizvajalcih električne energije ( ZLNPEE) - EPA 555 - II - prva obravnava4. 8. 1998555ZLNPEESIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( ZZVZZ-?) - EPA 549 - II - prva obravnava4. 8. 1998549ZZVZZ-?SIstory
Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ( ZPDZC) - EPA 553 - II - prva obravnava4. 8. 1998553ZPDZCSIstory
Predlog zakona o javnih skladih ( ZJS) - EPA 550 - II - prva obravnava4. 8. 1998550ZJSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti ( BHRZIRN) - EPA 554 - II -4. 8. 1998554BHRZIRNSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o sodiščih ( ZS-B) - EPA 560 - II - skrajšani postopek10. 8. 1998560ZS-BSIstory
Predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih ( ZSDP) - EPA 559 - II - prva obravnava10. 8. 1998559ZSDPSIstory
Predlog dopolnitve poslovnika Državnega zbora ( PoDZ - ?) - EPA 556 - II - prva obravnava10. 8. 1998556PoDZ - ?SIstory
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 ( NPSV) EPA 1077 - prva obravnava11. 8. 19981077NPSVSIstory
Dopolnjeno besedilo Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 511 - II -11. 8. 1998511SIstory
EPA 561 - II - prva obravnava14. 8. 1998561SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju ( ZPOSRP-A) - EPA 562 - II - hitri postopek15. 9. 1998562ZPOSRP-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku ( ZKP-A) - EPA 1054 - tretja obravnava, z amandmaji15. 9. 19981054ZKP-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin ( ZFO-B) - EPA 546 - II - prva obravnava15. 9. 1998546ZFO-BSIstory
Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev ( ZTVP-pz) - EPA 563 - II - prva obravnava15. 9. 1998563ZTVP-pzSIstory
Zadržanje predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-pz) - EPA 561 - II - prva obravnava15. 9. 1998561ZPIZ-pzSIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja ( ZPOKP) - EPA 566 - II - hitri postopek25. 9. 1998566ZPOKPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju ( ZPOSRP-?) - EPA 565 - II - hitri postopek25. 9. 1998565ZPOSRP-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ZP-K) - EPA 564 - II - skrajšani postopek25. 9. 1998564ZP-KSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Brazilije ( BBRTGS) - EPA 570 - II25. 9. 1998570BBRTGSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki ( MKVIGRO) - EPA 571 - II25. 9. 1998571MKVIGROSIstory
Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ( ZSOVA) - EPA 491 - II - hitri postopek30. 9. 1998491ZSOVASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti ( BLASKIZ) - EPA 573 - II30. 9. 1998573BLASKIZSIstory
Zadržanje predloga zakona o starševstvu in družinskih prejemkih ( ZSDP) - EPA 559 - II - prva obravnava30. 9. 1998559ZSDPSIstory
EPA 576 - II -5. 10. 1998576SIstory
NADALJEVANJE POSEBNEGA DELA - EPA 576 - II -5. 10. 1998576SIstory
NADALJEVANJE POSEBNEGA DELA IN OBRAZLOŽITEV - EPA 576- II -5. 10. 1998576SIstory
POROČILO O DELU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE OD 1.1.1998 DO 31.8.1998 - EPA 576 - II -5. 10. 1998576SIstory
DODATNO GRADIVO K OBRAZLOŽITVI PRORAČUNA IN PRVI ZVEZEK OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - EPA 576 - II -5. 10. 1998576SIstory
PRVI ZVEZEK OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (nadaljevanje) - EPA 576 - II -5. 10. 1998576SIstory
Vladne službe - EPA 576 - II -13. 10. 1998576SIstory
Ministrstvo za pravosodje - EPA 576 - II -13. 10. 1998576SIstory
ČETRTI IN PETI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Upravne enote - EPA 576 - II -13. 10. 1998576SIstory
ČETRTI IN PETI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Upravne enote (nadaljevanje) - EPA 576 - II -13. 10. 1998576SIstory
Delovna in socialna sodišča - EPA 576 - II -14. 10. 1998576SIstory
OSMI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Sodniki za prekrške - EPA 576 - II -14. 10. 1998576SIstory
OSMI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (nadaljevanje): Sodniki za prekrške - EPA 576 - II -14. 10. 1998576SIstory
DEVETI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Ministrstvo za zunanje zadeve - EPA 576 - II -14. 10. 1998576SIstory
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem - EPA 576 - II -14. 10. 1998576SIstory
ENAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - EPA 576 - II -15. 10. 1998576SIstory
DVANAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Ministrstvo za promet in zveze - EPA 576 - II -15. 10. 1998576SIstory
TRINAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Ministrstvo za okolje in prostor - EPA 576 - II -15. 10. 1998576SIstory
Ministrstvo za zdravstvo - EPA 576 - II -15. 10. 1998576SIstory
Ministrstvo za kulturo - EPA 576 - II -15. 10. 1998576SIstory
Slovenska akademija znanosti in umetnosti - EPA 576 - II -16. 10. 1998576SIstory
SEDEMNAJSTI ZVEZEK OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV: Ministrstvo za finance - EPA 576 - II -16. 10. 1998576SIstory
POSEBNI ZVEZEK OBRAZEC 9 - INVESTICIJSKI PROGRAMI - EPA 576 - II -20. 10. 1998576SIstory
POSEBNI ZVEZEK OBRAZEC 9 - INVESTICIJSKI PROGRAMI (nadaljevanje) - EPA 576 - II -20. 10. 1998576SIstory
POSEBNI ZVEZEK OBRAZEC 9 - INVESTICIJSKI PROGRAMI (nadaljevanje in konec) - EPA 576 - II -20. 10. 1998576SIstory
FINANČNI NAČRTI SKLADOV IN AGENCIJ ZA LETO 1999 - EPA 576 - II -30. 10. 1998576SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ( ZPPSL-C) - EPA 265 - II - tretja obravnava, z amandmajem12. 10. 1998265ZPPSL-CSIstory
Predlog zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 ( ZPNPIT) - EPA 1594 - tretja obravnava12. 10. 19981594ZPNPITSIstory
Predlog zakona o trošarinah ( ZTro) - EPA 1555 - tretja obravnava, z amandmaji12. 10. 19981555ZTroSIstory
Predlog zakona o davku na dodano vrednost ( ZDDV) - EPA 1554 - tretja obravnava, z amandmaji12. 10. 19981554ZDDVSIstory
Predlog zakona o varstvu kulturne dediščine ( ZVKD) - EPA 387 - II - druga obravnava, z amandmaji12. 10. 1998387ZVKDSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Računskem sodišču ( ZRacS-A) - EPA 574 - II - prva obravnava12. 10. 1998574ZRacS-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ( BMKUPR) - EPA 584 - II12. 10. 1998584BMKUPRSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti ( BPOKIZ) - EPA 583 - II12. 10. 1998583BPOKIZSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ( ZUODNO-C) - EPA 569 - II - hitri postopek21. 10. 1998569ZUODNO-CSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ( ZUODNO-?) - EPA 582 - II - hitri postopek21. 10. 1998582ZUODNO-?SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ( ZUODNO-?) - EPA 588 - II - hitri postopek21. 10. 1998588ZUODNO-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije ( ZJSRS-B) - EPA 591 - II - skrajšani postopek21. 10. 1998591ZJSRS-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje ( BMKIDO) - EPA 593 - II -21. 10. 1998593BMKIDOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje ( BBEDOV) - EPA 585 - II -21. 10. 1998585BBEDOVSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) ( MESL) - EPA 587 - II -21. 10. 1998587MESLSIstory
Predlog zakona o pogojih za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah ( ZPPLPT) - EPA 592 - II - hitri postopek z dodatno obrazložitvijo26. 10. 1998592ZPPLPTSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna ( ZIPRS-B) - EPA 580 - II - skrajšani postopek26. 10. 1998580ZIPRS-BSIstory
Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja ( ZPDP) - EPA 586 - II - prva obravnava26. 10. 1998586ZPDPSIstory
Predloga zakona o davku na dodano vrednost ( ZDDV) - EPA 1554 - tretja obravnava26. 10. 19981554ZDDVSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije ( ZGZS - ?) - EPA 598 - II - skrajšani postopek29. 10. 1998598ZGZS - ?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih ( ZW-A) - EPA 63 - II - druga obravnava29. 10. 199863ZW-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ZZZPB-E) - EPA 590 - II - prva obravnava29. 10. 1998590ZZZPB-ESIstory
Predlog zakona o ohranjanju narave ( ZON) - EPA 599 - II - prva obravnava29. 10. 1998599ZONSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 5. točke 21. člena zakona o prometnem davku ( ORZPD21) - EPA 602 - II -29. 10. 1998602ORZPD21SIstory
EPA 609 - II -6. 11. 1998609SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o telekomunikacijah ( ZTel-A) - EPA 594 - II - hitri postopek9. 11. 1998594ZTel-ASIstory
Dodatna obrazložitev k predlogu zakona o železniškem prometu - EPA 364 - II - hitri postopek9. 11. 1998364SIstory
Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu ( ZVZP) - EPA 683 - II - druga obravnava9. 11. 1998683ZVZPSIstory
Predlog zakona o štipendiranju ( ZSti) - EPA 605 - II - prva obravnava9. 11. 1998605ZStiSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona ( SZ-D) - EPA 603 - II - prva obravnava9. 11. 1998603SZ-DSIstory
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 596 - II -9. 11. 1998596SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic ( ZPDVBH-A) - EPA 608 - II - skrajšani postopek12. 11. 1998608ZPDVBH-ASIstory
Predlog zakona o bančništvu ( ZBan) - EPA 1556 - druga obravnava12. 11. 19981556ZBanSIstory
Predlog programa reforme kmetijske politike 1999 - 2002 - EPA 607 - II -12. 11. 1998607SIstory
EPA 623 - II -19. 11. 1998623SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku ( ZDavP-?) - EPA 611 - II - hitri postopek20. 11. 1998611ZDavP-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-?) - EPA 612 - II - hitri postopek20. 11. 1998612ZGD-?SIstory
Predlog zakona o varstvu novih sort rastlin ( ZVNSR) - EPA 622 - II - hitri postopek20. 11. 1998622ZVNSRSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu ( ZSV-A) - EPA 616 - II - skrajšani postopek20. 11. 1998616ZSV-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju ( BATZTS) - EPA 610 - II -20. 11. 1998610BATZTSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zaščiti in spodbujanju investicij ( BGBZSI) - EPA 614 - II -20. 11. 1998614BGBZSISIstory
Predloga programa reforme kmetijske politike 1999-2002 - EPA 607 - II -20. 11. 1998607SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ( ZIPRS-B) - EPA 628 - II - hitri postopek23. 11. 1998628ZIPRS-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo ( VPZSE) glede zagotavljanja logistične podpore države gostiteljice v podporo vojaški vaji "Cooperative Adventure Exchange 98" s prevodi prilog ( MVPZSL98) - EPA 624 - II -23. 11. 1998624MVPZSL98SIstory
Redno poročilo komisije o napredku Republike Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo - EPA 636 - II -23. 11. 1998636SIstory
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravljanju posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo ( ZZSP98) - EPA 637 - II - hitri postopek25. 11. 1998637ZZSP98SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov ( ZGO-C) - EPA 627 - II - skrajšani postopek25. 11. 1998627ZGO-CSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine ( BARZTS) - EPA 626 - II -25. 11. 1998626BARZTSSIstory
Predlog akta o spremembi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo ( MNKOZN-A) - EPA 630 - II -25. 11. 1998630MNKOZN-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Italije in Vlado Republike Madžarske o ustavitvi več nacionalnih sil kopenske vojske ( MITHUV) - EPA 631 - II -25. 11. 1998631MITHUVSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer ( MKVVJ) - EPA 632 - II -25. 11. 1998632MKVVJSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zahodnoevropsko unijo ( MVSZU) - EPA 633 - II -25. 11. 1998633MVSZUSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage pojma povezanih oseb po drugem odstavku 18. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb ( ORZDDP18) - EPA 625 - II -25. 11. 1998625ORZDDP18SIstory
Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - EPA 613 - II -25. 11. 1998613SIstory
Spremembe in dopolnitve Statuta Kulturniške zbornice Slovenije ( OdSKZS-A) - EPA 629 - II -25. 11. 1998629OdSKZS-ASIstory
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu ( ZSV-?) - EPA 616 - II - skrajšani postopek25. 11. 1998616ZSV-?SIstory
EPA 638 - II - prva obravnava27. 11. 1998638SIstory
EPA 634 - II -27. 11. 1998634SIstory
Predlog zakona o varstvu kulturne dediščine ( ZVKD) - EPA 387 - II - tretja obravnava1. 12. 1998387ZVKDSIstory
Predlog zakona o invalidskih organizacijah ( ZlnvO-pz) - EPA 615 - II - prva obravnava1. 12. 1998615ZlnvO-pzSIstory
Predlog zakona o gospodarski zbornici Slovenije ( ZGZS-?) - EPA 639 - II - prva obravnava1. 12. 1998639ZGZS-?SIstory
DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 - EPA 576-II4. 12. 1998576SIstory
DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 - EPA 576-II - (nadaljevanje)4. 12. 1998576SIstory
DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 - EPA 576 - II - (nadaljevanje in konec)4. 12. 1998576SIstory
EPA 644 - II -7. 12. 1998644SIstory
EPA 645 - II -7. 12. 1998645SIstory
EPA 642 - II -7. 12. 1998642SIstory
Predlog zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na področju duševnega zdravja ( ZBZPDZ) - EPA 640 - II - prva obravnava9. 12. 1998640ZBZPDZSIstory
Predlog zakona o splošnem upravnem postopku ( ZSUP) - EPA 641 - II - prva obravnava9. 12. 1998641ZSUPSIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn ( ZJOSS-B) - EPA 643 - II skrajšani postopek10. 12. 1998643ZJOSS-BSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o davku na dodano vrednost ( ZDDV-A) - EPA 650 - II - prva obravnava10. 12. 1998650ZDDV-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o vzajemni zaščiti in spodbujanju investicij ( BMKZSI) - EPA 649 - II -10. 12. 1998649BMKZSISIstory
Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zaščiti in spodbujanju vlaganj - EPA 614 - II -10. 12. 1998614SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni Brestanica ( ZPRSTB-A) - EPA 655 - II - hitri postopek14. 12. 1998655ZPRSTB-ASIstory
Predlog zakona o davku od iger na srečo ( ZDIS) - EPA 646 - II - prva obravnava14. 12. 1998646ZDISSIstory
Predlog zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov ( ZDPZP) - EPA 647 - II - prva obravnava14. 12. 1998647ZDPZPSIstory
Predlog zakona o davku na promet nepremičnin ( ZDPN-pz) - EPA 648 - II - prva obravnava14. 12. 1998648ZDPN-pzSIstory
Predlog zakona o davčnem svetovanju ( ZDavS) - EPA 651 - II - prva obravnava14. 12. 1998651ZDavSSIstory
Predlog zakona o azilu ( ZAzil) - EPA 654 - II - prva obravnava14. 12. 1998654ZAzilSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije ( BBRZTS) - EPA 652 - II -14. 12. 1998652BBRZTSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o socialni varnosti ( BITSV) - EPA 653 - II -14. 12. 1998653BITSVSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj za projekt popotresne obnove Posočja ("Program javnih del in ohranitve delovnihmest") ( MSSEJD) - EPA 657- II -14. 12. 1998657MSSEJDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj za projekt popotresne obnove Posočja ("Projekt varovanih stanovanj) ( MSSEVS) - EPA 658 - II -14. 12. 1998658MSSEVSSIstory
EPA 1655 - druga obravnava18. 12. 19981655SIstory
EPA 660 - II18. 12. 1998660SIstory
EPA 661 - II -18. 12. 1998661SIstory
Predlog zakona o bančništvu ( ZBan) - EPA 1556 - tretja obravnava24. 12. 19981556ZBanSIstory
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije ( OdPSDP-A) - EPA 623 - II - druga obravnava24. 12. 1998623OdPSDP-ASIstory
Predlog zakona o statusu Slovencev brez slovenskega državljanstva ( ZSSBSD) - EPA 664 - II - prva obravnava24. 12. 1998664ZSSBSDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb ( BEGPZN) - EPA 662 - II -24. 12. 1998662BEGPZNSIstory
Predlog zakona o rafitikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in stvari ( BMKCP) - EPA 663 - II -24. 12. 1998663BMKCPSIstory
Predlog zakona o rafitikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji ( BCZPO) - EPA 667 - II -24. 12. 1998667BCZPOSIstory
Dopolnjeno besedilo predloga obvezne razlage 46. člena zakona o igrah na srečo ( ORZIS46) - EPA 487 - II -24. 12. 1998487ORZIS46SIstory
Dopolnjeno besedilo predloga obvezne razlage 124. člena zakona o igrah na srečo ( ORZIS124) - EPA 489 - II -24. 12. 1998489ORZIS124SIstory
Predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti pri pridobivanju lastninske pravice tujcev na nepremičninah ( ZUVPLP) - EPA 671 - II - hitri postopek8. 1. 1999671ZUVPLPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju pri zatiranju nedovoljenega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in v boju proti terorizmu ( BCZZPM) - EPA 668 - II -8. 1. 1999668BCZZPMSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino ( BBHGS) - EPA 672 - II -8. 1. 1999672BBHGSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) ( MEKVAD) - EPA 673 - II -8. 1. 1999673MEKVADSIstory
Nacionalni program varstva okolja ( NPVO) - EPA 669 - II - prva obravnava8. 1. 1999669NPVOSIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o javnih glasilih ( ZJG-?) - EPA 670 - II - skrajšani postopek13. 1. 1999670ZJG-?SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Priloge 1B (Splošni sporazum o trgovini s storitvami) Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije ( MMSTOS) - EPA 674 - II -13. 1. 1999674MMSTOSSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku ( ZKP-B) - EPA 677 - II - skrajšani postopek19. 1. 1999677ZKP-BSIstory
Predlog zakona o deviznem poslovanju ( ZDP) - EPA 179 - II - druga obravnava z amandmaji19. 1. 1999179ZDPSIstory
Predlog zakona o povečevanju zaposlenosti v občinah z nadpovprečno brezposelnostjo ( ZPZONB) - EPA 675 - II - prva obravnava19. 1. 1999675ZPZONBSIstory
Predlog zakona o genski tehnologiji ( ZGenT) - EPA 676 - II - prva obravnava19. 1. 1999676ZGenTSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe ( ZZLPPO-A) - EPA 682 - II - hitri postopek27. 1. 1999682ZZLPPO-ASIstory
Predlog zakona o postopkih umetne oploditve in ravnanju s človeškimi zarodki ( ZPUOCZ) - EPA 681 - II - hitri postopek27. 1. 1999681ZPUOCZSIstory
Predlog zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač poslancev ( ZZDODPP) - EPA 684 - II - skrajšani postopek27. 1. 1999684ZZDODPPSIstory
Predlog zakona o računovodstvu ( ZR) - EPA 1618 - tretja obravnava z amandmaji in poročilom27. 1. 19991618ZRSIstory
Predlog zakona o minimalni plači ( ZMP) - EPA 683 - II - prva obravnava27. 1. 1999683ZMPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o minimalnih normativih v trgovski mornarici (Konvencija ILO št. 147) ( MKMNTM) - EPA 678 - II -27. 1. 1999678MKMNTMSIstory
Predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti ( ZUVza) - EPA 689 - II - hitri postopek29. 1. 1999689ZUVzaSIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti cestnega prometa ( ZVCP-?) - EPA 686 - II - skrajšani postopek29. 1. 1999686ZVCP-?SIstory
Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ( ZSOVA) - EPA 491 - II - druga obravnava z amandmaji29. 1. 1999491ZSOVASIstory
Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ZIKS-pz) - EPA 688 - II - prva obravnava29. 1. 1999688ZIKS-pzSIstory
Predlog zakona o obveščevalno-varnostni in varnostni dejavnosti in parlamentarnem nadzoru ( ZOVDPN) - EPA 690 - II - prva obravnava5. 2. 1999690ZOVDPNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb ( BILSZN) - EPA 692 - II -5. 2. 1999692BILSZNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Protokla iz leta 1988 k Mednarodni konvenciji o tovornih črtah, 1966 ( M PTC) - EPA - 695 - II -5. 2. 1999- 695M PTCSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o dejavnosti EIB v Sloveniji ( MOSEIB) - EPA 696 - II -5. 2. 1999696MOSEIBSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o vzajemni zaščiti in spodbujanju investicij - EPA 649 - II -5. 2. 1999649SIstory
Program dela DARS D.D. ZA LETO 1999 (odDARS99) - EPA 693 - II -5. 2. 1999693SIstory
Popravek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu) - EPA 205 - II -5. 2. 1999205SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS D.D. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 MIO USD ( ZPDANP) - EPA 697 - II - hitri postopek10. 2. 1999697ZPDANPSIstory
Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS D.D. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 MIO USD ( ZSDANP) - EPA 698 - II - hitri postopek10. 2. 1999698ZSDANPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Protokola iz leta 1988 k Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 ( MPVCZM) - EPA 694 - II -10. 2. 1999694MPVCZMSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Slovaške Republike o sodelovanju na vojaškem področju ( BSKSVP) - EPA - 699 - II -10. 2. 1999- 699BSKSVPSIstory
- EPA 703 - II -15. 2. 1999703SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi ( ZDS-D) - EPA 704 - II - hitri postopek19. 2. 1999704ZDS-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ( ZISDU-C) - EPA 706 - II - hitri postopek19. 2. 1999706ZISDU-CSIstory
Predlog zakona o splošni varnosti proizvodov ( ZSVP) - EPA 707 - II - hitri postopek19. 2. 1999707ZSVPSIstory
Predlog zakona o računovodstvu ( ZR) - EPA 1618 - tretja obravnava19. 2. 19991618ZRSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona ( CZ-B) - EPA 423 - II - druga obravnava19. 2. 1999423CZ-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o znanstveno-tehnološkem sodelovanju ( BITZTS) - EPA 660 - II -19. 2. 1999660BITZTSSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ZIKS-D) - EPA 710 - II - skrajšani postopek20. 2. 1999710ZIKS-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije ( KZ-A) - EPA 1417 - tretja obravnava20. 2. 19991417KZ-ASIstory
Predlog zakona o pravdnem postopku ( ZPP) - EPA 1256 - tretja obravnava20. 2. 19991256ZPPSIstory
Predlog akta o spremembi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo - EPA - 630 - II -20. 2. 1999- 630SIstory
Predlog zakona o zdravniški službi ( ZZdrS) - EPA 1433 - druga obravnava3. 3. 19991433ZZdrSSIstory
Predlog zakona o rudarstvu ( ZRud) - EPA 391 - II - druga obravnava3. 3. 1999391ZRudSIstory
Predlog zakona o zaščiti živali ( ZZZiv) - EPA 759 - druga obravnava3. 3. 1999759ZZZivSIstory
Predlog zakona o Koroški pokrajini ( ZKorP) - EPA - 700 - II - prva obravnava3. 3. 1999- 700ZKorPSIstory
Predlog zakona o dodatnem sofinanciranju izgradnje osnovnih šol ( ZDSIOS) - EPA 709 - II - prva obravnava3. 3. 1999709ZDSIOSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo ( BRFLS) - EPA - 713 - II -3. 3. 1999- 713BRFLSSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost ( ZDDV-?) - EPA 715 - II - hitri postopek9. 3. 1999715ZDDV-?SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb ( BLIPZN) - EPA - 714 - II -9. 3. 1999- 714BLIPZNSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o delavcih v državnih organih ( ZDDO-G) - EPA 717 - II - skrajšani postopek12. 3. 1999717ZDDO-GSIstory
Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ( ZNVP) - EPA 1508 - tretja obravnava12. 3. 19991508ZNVPSIstory
Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ( ZSOVA) - EPA 491 - II - tretja obravnava12. 3. 1999491ZSOVASIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o varstvu potrošnikov ( ZVPot-A) - EPA 725 - II - prva obravnava12. 3. 1999725ZVPot-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ponovnem sprejemu oseb na skupni državni meji, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države ( BHUPSO) - EPA 723 - II -12. 3. 1999723BHUPSOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav ( BMEIK) - EPA 724 - II -12. 3. 1999724BMEIKSIstory
Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - EPA 703 - II -12. 3. 1999703SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture ( ZPFRZI) - EPA 726 - II - hitri postopek16. 3. 1999726ZPFRZISIstory
Predlog zakona o proračunih ( ZPro) - EPA 736 - II - prva obravnava16. 3. 1999736ZProSIstory
Revizijske komisije za javna naročila ( OdRKJN) - EPA 716 - II -16. 3. 1999716OdRKJNSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o morskem ribištvu ( ZMR-C) - EPA 728 - II - skrajšani postopek23. 3. 1999728ZMR-CSIstory
Predlog zakona o deviznem poslovanju ( ZDP) - EPA 179 - II - tretja obravnava23. 3. 1999179ZDPSIstory
Predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku ( ZMZPP) - EPA 1257 - druga obravnava23. 3. 19991257ZMZPPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih ( ZVV-?) - EPA 733 - II - prva obravnava23. 3. 1999733ZVV-?SIstory
Predlog zakona o razpisu rednih lokalnih volitev in o podaljšanju mandata organom mestne občine Koper ( ZRLVKP) - EPA 737 - II - hitri postopek26. 3. 1999737ZRLVKPSIstory
Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije za DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki - EIB/III, za gradnjo avtocestnega odseka Vransko - Blagovica ( ZSDKEIBA) - EPA 745 - II - hitri postopek26. 3. 1999745ZSDKEIBASIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III ( ZPDKEIBA) - EPA 746 - II - hitri postopek26. 3. 1999746ZPDKEIBASIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah ( ZBR-A) - EPA 751 - II - hitri postopek26. 3. 1999751ZBR-ASIstory
Predlog zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ( ZKGZ) - EPA 235 - II - tretja obravnava26. 3. 1999235ZKGZSIstory
Predlog zakona o ohranjanju narave ( ZON) - EPA 599 - II - druga obravnava26. 3. 1999599ZONSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za Transjugoslovanski železniški projekt II/A ( MGPTZ) - EPA - 739 - II -26. 3. 1999- 739MGPTZSIstory
Predlog zakona o rafitikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko 95investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/II ( MGPEIBSA) - EPA - 740 - II -26. 3. 1999- 740MGPEIBSASIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage prvega odstavka 35. člena zakona o lokalni samoupravi ( ORZLS35) - EPA 742 - II -26. 3. 1999742ORZLS35SIstory
Predlog zakona o orožju ( ZOro-pz) - EPA 738 - II - prva obravnava30. 3. 1999738ZOro-pzSIstory
Predlog zakona o tujcih ( ZTuj-pz) - EPA 747 - II - prva obravnava30. 3. 1999747ZTuj-pzSIstory
Predlog zakona o prevozu nevarnega blaga ( ZPNB) - EPA 748 - II - prva obravnava30. 3. 1999748ZPNBSIstory
Predlog zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ( ZUSDDD) - EPA 749 - II - prva obravnava30. 3. 1999749ZUSDDDSIstory
Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog ( ZPUPD) - EPA 750 - II - prva obravnava30. 3. 1999750ZPUPDSIstory
Program dela DARS d.d. za leto 1999 ( OdDARS99) - EPA 693 -II-30. 3. 1999693OdDARS99SIstory
Predlog zakona o zavarovalništvu ( ZZavar) - EPA 744 - II - prva obravnava31. 3. 1999744ZZavarSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o mednarodnem cestnem prometu ( BCZCP) - EPA 754 - II -31. 3. 1999754BCZCPSIstory
Poročilo o delu Računskega sodišča za leto 1998 - EPA 752 - II -31. 3. 1999752SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zadrugah ( ZZad-B) - EPA 741 - II - skrajšani postopek1. 4. 1999741ZZad-BSIstory
Predlog zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v državni zbor ( ZDVODZ) - EPA 729 - II - prva obravnava1. 4. 1999729ZDVODZSIstory
Predlog zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v državni zbor ( ZDVODZ?) - EPA 730 - II - prva obravnava1. 4. 1999730ZDVODZ?SIstory
Predlog zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v državni zbor ( ZDVODZ?2) - EPA 734 - II - prva obravnava1. 4. 1999734ZDVODZ?2SIstory
Predlog zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v državni zbor ( ZDVODZ?3) - EPA 735 - II - prva obravnava1. 4. 1999735ZDVODZ?3SIstory
Predlog deklaracije v zvezi s položajem slovenske manjšine v Italiji ter z uveljavljanjem njene zaščite ( DePSMI) - EPA 753 - II -1. 4. 1999753DePSMISIstory
EPA 708 - II -7. 4. 1999708SIstory
EPA 762 - II - hitri postopek7. 4. 1999762SIstory
EPA 763 - II - hitri postopek7. 4. 1999763SIstory
EPA 767 - druga obravnava7. 4. 1999767SIstory
EPA 755 - II -13. 4. 1999755SIstory
Predlog zakona o kemičnem orožju ( ZKO) - EPA 416 - II - hitri postopek14. 4. 1999416ZKOSIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-K) - EPA 765 - II - skrajšani postopek14. 4. 1999765ZLS-KSIstory
Predlog zakona o kemikalijah ( ZKem) - EPA 250 - II - tretja obravnava14. 4. 1999250ZKemSIstory
Predlog zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge ( ZPSPD) - EPA 769 - II - prva obravnava14. 4. 1999769ZPSPDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin ( MKVNR) - EPA 766 - II -14. 4. 1999766MKVNRSIstory
Predlog sklepa o določitvi števila oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zatočišče v skladu z Zakonom o začasnem zatočišču - EPA 776 - II -16. 4. 1999776SIstory
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora ( PoDZ-D) - EPA 139 - II - druga obravnava16. 4. 1999139PoDZ-DSIstory
Predlog zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo ( ZZNPOB) - EPA 767 - II - prva obravnava16. 4. 1999767ZZNPOBSIstory
Predlog nacionalnega programa razvoja telekomunikacij ( NPRTel) - EPA 772 - II - prva obravnava16. 4. 1999772NPRTelSIstory
Predlog zakona o revidiranju ( ZRev-pz) - EPA 773 - II - prva obravnava16. 4. 1999773ZRev-pzSIstory
Predlog programa dela DARS d.d. za leto 1999 ( OdDARS99) - EPA 693 - II -16. 4. 1999693OdDARS99SIstory
Dodatna obrazložitev k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitevin razvoj slovenske železniške infrastrukture - EPA 726 - II - hitri postopek16. 4. 1999726SIstory
Predlog zakona za odpravo posledic neurij, plazenja tal in poplav za obdobje september - november 1998 ( ZZS098) - EPA 775 - II - hitri postopek21. 4. 1999775ZZS098SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ( ZUODNO-?) - EPA 764 - II - skrajšani postopek21. 4. 1999764ZUODNO-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona ( CZ-B) - EPA 423 - II - tretja obravnava21. 4. 1999423CZ-BSIstory
Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ( ZSRR) - EPA 741 - druga obravnava21. 4. 1999741ZSRRSIstory
Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja ( ZOPOKD) - EPA 202 - II - druga obravnava21. 4. 1999202ZOPOKDSIstory
Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev ( ZTVP-pz) - EPA 563 - II - druga obravnava21. 4. 1999563ZTVP-pzSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah ( ZTro-A) - EPA 780 - II - skrajšani postopek29. 4. 1999780ZTro-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja ( ZZVN-D) - EPA 252 - II - tretja obravnava29. 4. 1999252ZZVN-DSIstory
Predlog zakona o javnem mediju Radioteleviziji Slovenija ( ZJMRTVS) - EPA 779 - II - prva obravnava29. 4. 1999779ZJMRTVSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri med državnih posvojitvah ( MKVO) - EPA 774 - II -29. 4. 1999774MKVOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih občilih ( BINKUI) - EPA 777 - II -29. 4. 1999777BINKUISIstory
Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1999 - EPA 778 - II -29. 4. 1999778SIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 26. člena Zakona o političnih strankah ( ORZPol26) - EPA 770 - II -29. 4. 1999770ORZPol26SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o Mednarodnem cestnem prevozu ( BLICP) - EPA 784 - II -30. 4. 1999784BLICPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini ( MRKONK) - EPA 785 - II -30. 4. 1999785MRKONKSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim Svetom o mednarodnem cestnem prevozu oseb in blaga in Protokola k sporazumu ( BCHCP) - EPA 786 - II -30. 4. 1999786BCHCPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji ( MKPVKE) - EPA 787 - II -30. 4. 1999787MKPVKESIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu in Protokola o uporabi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu ( BRUCP) - EPA 788 - II -30. 4. 1999788BRUCPSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona ( SZ-?) - EPA 793 - II - skrajšani postopek4. 5. 1999793SZ-?SIstory
Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ( ZSRR) - EPA 741 - II - druga obravnava4. 5. 1999741ZSRRSIstory
Predlog zakona o privatizaciji bank ( ZPB) - EPA 792 - II - prva obravnava4. 5. 1999792ZPBSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov ( ZGO-C) - EPA 794 - II - skrajšani postopek7. 5. 1999794ZGO-CSIstory
Predlog zakona o davku od iger na srečo ( ZDIS) - EPA 646 - II - druga obravnava7. 5. 1999646ZDISSIstory
Predlog zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov ( ZDPZP) - EPA 647 - II - druga obravnava7. 5. 1999647ZDPZPSIstory
Predlog zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ( ZPPPD) - EPA 1243 - druga obravnava7. 5. 19991243ZPPPDSIstory
Predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ( ZSRR) - EPA 741 - druga obravnava7. 5. 1999741ZSRRSIstory
Predlog zakona o carinski službi ( ZCS- pz) - EPA 805 - II - hitri postopek14. 5. 1999805ZCS- pzSIstory
Predlog zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb ( ZPSPID) - EPA 806 - II - hitri postopek14. 5. 1999806ZPSPIDSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti ( ZZDej-D) - EPA 797 - II - skrajšani postopek14. 5. 1999797ZZDej-DSIstory
Predlog zakona o azilu ( ZAzil) - EPA 654 - II - druga obravnava14. 5. 1999654ZAzilSIstory
Predlog zakona o določitvi titularjev nenominiranega kapitala v zavarovalnicah in pozavarovalnicah ( ZDTNKZ) - EPA 795 - II - prva obravnava14. 5. 1999795ZDTNKZSIstory
Predlog za spremembo resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije ( RelZNV-A) - EPA 798 - II -14. 5. 1999798RelZNV-ASIstory
Popravek k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 252 - II - tretja obravnava14. 5. 1999252SIstory
Popravek k predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora - EPA 139 - II - druga obravnava14. 5. 1999139SIstory
Obravnave predloga zakona o postopkih umetne oploditve in ravnanju s človeškimi zarodki ( ZPUOCZ) - EPA 681 - II - prva obravnava14. 5. 1999681ZPUOCZSIstory
EPA 796 - II -17. 5. 1999796SIstory
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji ( NPS) - EPA 1117 - druga obravnava18. 5. 19991117NPSSIstory
Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstva ( ZZPPZ) - EPA 273 - II - druga obravnava18. 5. 1999273ZZPPZSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb ( ZDDPO-?) - EPA 803 - II - prva obravnava18. 5. 1999803ZDDPO-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini ( ZDoh-?) - EPA 804 - II - prva obravnava18. 5. 1999804ZDoh-?SIstory
Predlog zakona o minimalni plači ( ZMinP-pz) - EPA 807 - II - prva obravnava18. 5. 1999807ZMinP-pzSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na področju veterinarske medicine ( BMKVM) - EPA 808 - II -18. 5. 1999808BMKVMSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na področju varstva rastlin ( BMKVR) - EPA 809 - II -18. 5. 1999809BMKVRSIstory
EPA 810 - II -20. 5. 1999810SIstory
Predlog zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji ( ZUSZRJ) - EPA 819 - II - hitri postopek24. 5. 1999819ZUSZRJSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu ( ZDT-A) - EPA 552 - II - hitri postopek24. 5. 1999552ZDT-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno ( ZPPAI-B) - EPA 812 - II - skrajšani postopek24. 5. 1999812ZPPAI-BSIstory
Predlog zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( ZOFVI-A) - EPA 813 - II - skrajšani postopek24. 5. 1999813ZOFVI-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ZP-L) - EPA 814 - II - skrajšani postopek24. 5. 1999814ZP-LSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu ( ZPCP-C) - EPA 815 - II - skrajšani postopek24. 5. 1999815ZPCP-CSIstory
Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP) - EPA 727 - tretja obravnava24. 5. 1999727ZVOPSIstory
Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu ( ZVZD) - EPA 1212 - tretja obravnava24. 5. 19991212ZVZDSIstory
Predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku ( ZMZPP) - EPA 1257 - tretja obravnava24. 5. 19991257ZMZPPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu ( ZVis-B) - EPA 205 - II - druga obravnava24. 5. 1999205ZVis-BSIstory
Predlog zakona o tujcih ( ZTuj-pz) - EPA 747 - II - druga obravnava24. 5. 1999747ZTuj-pzSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji ( MEKCT) - EPA 401 - II -24. 5. 1999401MEKCTSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija ( ZRTVS-B) - EPA 817 - II - hitri postopek28. 5. 1999817ZRTVS-BSIstory
Predlog zakona o rudarstvu ( ZRud) - EPA 391 - II - tretja obravnava28. 5. 1999391ZRudSIstory
Predlog zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ( ZUSDDD) - EPA 749 - II - druga obravnava28. 5. 1999749ZUSDDDSIstory
Predlog zakona o medijih ( ZMed) - EPA 811 - II - prva obravnava28. 5. 1999811ZMedSIstory
Predlog zakona o izvozu blaga z dvojno rabo ( ZIBDR) - EPA 821 - II - prva obravnava28. 5. 1999821ZIBDRSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstvaln živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov ( MKVERZ) - EPA 820 - II -28. 5. 1999820MKVERZSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o mednarodnem cestnem prevozu - EPA 784 - II -28. 5. 1999784SIstory
EPA 768 - II -31. 5. 1999768SIstory
EPA 768 - II -31. 5. 1999768SIstory
O delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1998 - EPA 818 - II -4. 6. 1999818SIstory
Predlog zakona o železniškem prometu ( ZZelP) - EPA 364 - II - hitri postopek7. 6. 1999364ZZelPSIstory
Predlog zakona o finančnem poslovanju podjetij ( ZFPPod) - EPA 832 - II - hitri postopek7. 6. 1999832ZFPPodSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( ZODPM-B) - EPA 828 - II - hitri postopek7. 6. 1999828ZODPM-BSIstory
Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja ( ZOPOKD) - EPA 202 - II - tretja obravnava7. 6. 1999202ZOPOKDSIstory
Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev ( ZTVP-pz) - EPA 563 - II - tretja obravnava7. 6. 1999563ZTVP-pzSIstory
Predloga zakona o rudarstvu - EPA 391 - II - tretja obravnava7. 6. 1999391SIstory
EPA 599 - II - tretja obravnava8. 6. 1999599SIstory
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora ( PoDZ-D) - EPA 139 - II - tretja obravnava9. 6. 1999139PoDZ-DSIstory
Predlog zakona o zaščiti živali ( ZZZiv) - EPA 759 - tretja obravnava9. 6. 1999759ZZZivSIstory
Predlog energetskega zakona ( EZ) - EPA 539 - II - druga obravnava9. 6. 1999539EZSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki ( ZDSta-A) - EPA 825 - II - prva obravnava9. 6. 1999825ZDSta-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Petega protoka k Splošnemu sporazumu o trgovini s storitvami, s priloženo slovensko Listo specifičnih obvez in slovensko Listo izjem k II. členu sporazuma ( M5PSTS)- EPA 824 - II -9. 6. 1999824M5PSTSSIstory
K predlogu zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji - EPA 819 - hitri postopek9. 6. 1999819SIstory
Predlog zakona o geodetski dejavnosti ( ZGeoD) - EPA 467 - II - druga obravnava10. 6. 1999467ZGeoDSIstory
Nacionalni program varstva okolja ( NPVO) - EPA 669 - druga obravnava10. 6. 1999669NPVOSIstory
Predlog zakona o popisu kmetijstva v letu 2000 ( ZPKme) - EPA 823 - II - prva obravnava10. 6. 1999823ZPKmeSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo ( BMKPT) - EPA 827 - II -10. 6. 1999827BMKPTSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Republike Ciper o odpravi vizumov ( BCYOV) - EPA 833 - II -10. 6. 1999833BCYOVSIstory
Sprememba pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ( OdPSFI-A) - EPA 830 - II -10. 6. 1999830OdPSFI-ASIstory
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacijeza financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ( OdFFI-A) - EPA 831 - II -10. 6. 1999831OdFFI-ASIstory
Predloga zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - EPA 749 - II - druga obravnava10. 6. 1999749SIstory
Predlog zakona o davku na promet nepremičnin ( ZDPN-pz) - EPA 648 - II hitri postopek14. 6. 1999648ZDPN-pzSIstory
Predloga zakona o davku na promet nepremičnin - EPA 840 - II - prva obravnava14. 6. 1999840SIstory
Predlog zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ( ZPOmk) - EPA 838 - II - hitri postopek14. 6. 1999838ZPOmkSIstory
Predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje - Hrastnik, ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske regije ( ZPZRTH) - EPA 839 - II - hitri postopek14. 6. 1999839ZPZRTHSIstory
Predlog zakona o prometnem davku od motornih vozil ( ZPDMV) - EPA 841 - II - hitri postopek14. 6. 1999841ZPDMVSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona ( SZ-?) - EPA 842 - II - skrajšani postopek14. 6. 1999842SZ-?SIstory
Predlog zakona o odpisu terjatev RS iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode ( ZOPOV) - EPA 498 - II - druga obravnava14. 6. 1999498ZOPOVSIstory
Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu ( ZVZP) - EPA 683 - druga obravnava14. 6. 1999683ZVZPSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (0RZF027) - EPA 837 - II -14. 6. 1999837SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-k) - EPA 844 - II - hitri postopek18. 6. 1999844ZLS-kSIstory
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 765 - II - skrajšani postopek18. 6. 1999765SIstory
Predlog zakona o reviziji postopkov javnega naročanja ( ZRPJN) - EPA 843 - II - hitri postopek18. 6. 1999843ZRPJNSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ( ZPVAS-D) - EPA 845 - II - hitri postopek18. 6. 1999845ZPVAS-DSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu ( ZJSRS-C) - EPA 848 - II - hitri postopek18. 6. 1999848ZJSRS-CSIstory
Predlog zakona o gorskih vodnikih ( ZGV) - EPA 518 - II - tretja obravnava18. 6. 1999518ZGVSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic ( MEKUOP) - EPA 847 - II -18. 6. 1999847MEKUOPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o ureditvi nealociranih obveznosti iz dolgove nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Japonske ( BJPNO) - EPA 849 - II -18. 6. 1999849BJPNOSIstory
Nacionalnega programa varstva okolja - EPA 669 - II -18. 6. 1999669SIstory
Predloga zakona o minimalni plači - EPA 807 - II -18. 6. 1999807SIstory
Predloga zakona o davku na promet nepremičnin ( ZDPN-pz) - EPA 840 - II - hitri postopek18. 6. 1999840ZDPN-pzSIstory
Umika predloga zakona o davku na promet nepremičnin - EPA 648 - II - prva obravnava18. 6. 1999648SIstory
Predlog zakona o standardizaciji ( ZSta-pz) - EPA 853 - II - hitri postopek22. 6. 1999853ZSta-pzSIstory
Predlog zakona o akreditaciji ( ZAkr) - EPA 854 - II - hitri postopek22. 6. 1999854ZAkrSIstory
Predlog zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ( ZTZPUS) - EPA 855 - II - hitri postopek22. 6. 1999855ZTZPUSSIstory
Predlog zakona o kontroli cen ( ZKC) - EPA 1058 - druga obravnava22. 6. 19991058ZKCSIstory
Pomorski zakonik Republike Slovenije ( PZ) - EPA 767 - druga obravnava22. 6. 1999767PZSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih ( MSOILIF) - EPA 850 - II -22. 6. 1999850MSOILIFSIstory
EPA 561 - II - druga obravnava22. 6. 1999561SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o graditvi objektov ( ZGO-D) - EPA 859 - II - skrajšani postopek30. 6. 1999859ZGO-DSIstory
Predloga zakona o spremembah zakona o popravi krivic ( ZPKri-A) - EPA 458 - II - druga obravnava30. 6. 1999458ZPKri-ASIstory
Predlog zakona o javnih financah ( ZJF) - EPA 736 - II - druga obravnava30. 6. 1999736ZJFSIstory
Predlog zakona o javnih naročilih ( ZJN-pz) - EPA 856 - II - prva obravnava30. 6. 1999856ZJN-pzSIstory
Predlog zakona o denarni pomoči za pridobitev stanovanja ( ZDPPS) - EPA 857 - II - druga obravnava30. 6. 1999857ZDPPSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici ( MSOILAP) - EPA 851 - II -30. 6. 1999851MSOILAPSIstory
Predlog za sprejem obvezne razlage zadnjega odstavka 14. točke 18. člena Zakona o prometnem davku ( ORZPD18) - EPA 852 - II -30. 6. 1999852ORZPD18SIstory
Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ( ZSRR) - EPA 741 - tretja obravnava5. 7. 1999741ZSRRSIstory
Predlog zakona o davku od iger na srečo ( ZDIS) - EPA 646 - II - tretja obravnava5. 7. 1999646ZDISSIstory
Predlog zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov ( ZDPZP) - EPA 647 - II - tretja obravnava5. 7. 1999647ZDPZPSIstory
Predlog zakona o azilu ( ZAzil) - EPA 654 - II - tretja obravnava5. 7. 1999654ZAzilSIstory
Predlog zakona o tujcih ( ZTuj-pz) - EPA 747 - II - tretja obravnava5. 7. 1999747ZTuj-pzSIstory
Predlog zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ( ZUSDDD) - EPA 749 - II - tretja obravnava5. 7. 1999749ZUSDDDSIstory
Predlog zakona o splošnem upravnem postopku ( ZSUP) - EPA 641 - II - druga obravnava5. 7. 1999641ZSUPSIstory
Predlog zakona o prevozu nevarnega blaga ( ZPNB) - EPA 748 - II - druga obravnava5. 7. 1999748ZPNBSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/III ( MGPEIA3) - EPA 863 - II -5. 7. 1999863MGPEIA3SIstory
O dopolnitvi stanovanjskega zakona - EPA 603 - II - prva obravnava5. 7. 1999603SIstory
Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 320 - II - skrajšani postopek5. 7. 1999320SIstory
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah ( ZTro-A) - EPA 780 - II -5. 7. 1999780ZTro-ASIstory
Predlog zakona za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 ( ZIUK99) - EPA 873 - II - hitri postopek7. 7. 1999873ZIUK99SIstory
Predlog zakona o zdravniški službi ( ZZdrS) - EPA 1433 - tretja obravnava7. 7. 19991433ZZdrSSIstory
Predlog zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu ( ZPPZP) - EPA 198 - II - druga obravnava7. 7. 1999198ZPPZPSIstory
Predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja ( ZPDCTZ) - EPA 484 - II - druga obravnava7. 7. 1999484ZPDCTZSIstory
Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin ( ZIPleK) - EPA 443 - II - prva obravnava7. 7. 1999443ZIPleKSIstory
Predlog zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije ( ZPLD-1) - EPA 866 - II - prva obravnava7. 7. 1999866ZPLD-1SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov ( MPCPJP) - EPA 862 - II -7. 7. 1999862MPCPJPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij ( BGRSZI) - EPA 868 - II -7. 7. 1999868BGRSZISIstory
Poročilo k predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1996 ( RZ96) - EPA 768 - II -7. 7. 1999768RZ96SIstory
Predlog zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine ( ZSPVO) - EPA 1101 - druga obravnava8. 7. 19991101ZSPVOSIstory
Predlog zakona o varstvu pred utopitvami ( ZVU) - EPA 1338 - druga obravnava8. 7. 19991338ZVUSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih ( Zdru-A) - EPA 865 - II - skrajšani postopek12. 7. 1999865Zdru-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o mednarodnem cestnem prevozu oseb in stvari ( BDECP) - EPA 874 - II -12. 7. 1999874BDECPSIstory
Spremembe pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 864 - II -12. 7. 1999864SIstory
Predlog deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije ( DeZPRS) - EPA 867 - II -13. 7. 1999867DeZPRSSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o Ustavnem sodišču ( ZUstS-A) - EPA 878 - II - hitri postopek13. 7. 1999878ZUstS-ASIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varstvu pred požarom ( ZVPoz-A) - EPA 846 - II - skrajšani postopek13. 7. 1999846ZVPoz-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih ( ZW-A) - EPA 63 - II - tretja obravnava13. 7. 199963ZW-ASIstory
Predlog zakona o računskem sodišču ( ZRacS-pz) - EPA 860 - II - prva obravnava13. 7. 1999860ZRacS-pzSIstory
Predlog zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu ( ZOSRL) - EPA 872 - II - prva obravnava13. 7. 1999872ZOSRLSIstory
Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev ( ZVPP?) - EPA 875 - II - prva obravnava13. 7. 1999875ZVPP?SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju ( BATPTP-C) - EPA 877 - II -13. 7. 1999877BATPTP-CSIstory
Predlog zakona o reviziji postopkov javnega naročanja ( ZRPJN) - EPA 883 - II - hitri postopek16. 7. 1999883ZRPJNSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ( ZIPRS-D) - EPA 884 - II - hitri postopek16. 7. 1999884ZIPRS-DSIstory
Predlog zakona o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj ( MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin ( ZNPPEN) - EPA 885 - II - hitri postopek16. 7. 1999885ZNPPENSIstory
Predlog zakona o kontroli cen ( ZKC) - EPA 1058 - tretja obravnava16. 7. 19991058ZKCSIstory
Umik predloga zakona o spremembi zakona o Ustavnem sodišču ( ZustS/A) - EPA 510 - II -19. 7. 1999510ZustS/ASIstory
Umik predloga zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - EPA 843 - II - hitri postopek19. 7. 1999843SIstory
Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju ( ZZVZZ-E) - EPA 549 - II - prva obravnava19. 7. 1999549ZZVZZ-ESIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor ( ZVDZ?) - EPA 881 - II - hitri postopek19. 7. 1999881ZVDZ?SIstory
Predlog zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini ( ZLKSDL) - EPA 876 - II - skrajšani postopek19. 7. 1999876ZLKSDLSIstory
Predlog zakona o javnih skladih ( ZJS) - EPA 550 - II - druga obravnava19. 7. 1999550ZJSSIstory
Predlog zakona o zavarovalništvu ( ZZavar) - EPA 744 - II - druga obravnava19. 7. 1999744ZZavarSIstory
Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog ( ZPUPD) - EPA 750 - II - druga obravnava19. 7. 1999750ZPUPDSIstory
Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev ( ZVPP??) - EPA 879 - II - prva obravnava19. 7. 1999879ZVPP??SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju karantene in varstva rastlin ( BBOKVR) - EPA 882 - II -19. 7. 1999882BBOKVRSIstory
Predlog zakona o začasnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbev zemljiško knjigo ( ZZPLPS) - EPA 891 - II - hitri postopek23. 7. 1999891ZZPLPSSIstory
Predlog zakona o splošnem upravnem postopku ( ZSUP) - EPA 641 - II - tretja obravnava23. 7. 1999641ZSUPSIstory
Predlog zakona o prevozu nevarnega blaga ( ZPNB) - EPA 748 - II - tretja obravnava23. 7. 1999748ZPNBSIstory
Predlog zakona o lobiranju ( ZLob) - EPA 888 - II - prva obravnava23. 7. 1999888ZLobSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanjumed Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje ( BKRTGS) - EPA 892 - II -23. 7. 1999892BKRTGSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah ( MEKPPKZ) - EPA 893 - II -23. 7. 1999893MEKPPKZSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o gospodarskem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem sodelovanju ( BEGGIS) - EPA 894 - II -23. 7. 1999894BEGGISSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti vlaganj ( BALSZV) - EPA 895 - II -23. 7. 1999895BALSZVSIstory
Popravka 8. in 6. člena predloga zakona o kontroli cen - EPA 1058 - tretja obravnava23. 7. 19991058SIstory
Predlog zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge ( ZPSPD) - EPA 769 - II - druga obravnava26. 7. 1999769ZPSPDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu med naravnimi in civilizacijskimi nesrečami ( BHRVNCN) - EPA 896 - II -26. 7. 1999896BHRVNCNSIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic ( ZLPZ) - EPA 570 - tretja obravnava30. 7. 1999570ZLPZSIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ( ZPSPP-B) - EPA 54 - II - druga obravnava30. 7. 199954ZPSPP-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojenm pospeševanju in zaščiti naložb ( BBOPZN) - EPA 901 - II -30. 7. 1999901BBOPZNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ( BMKUPR) - EPA 902 - II -30. 7. 1999902BMKUPRSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu ( BATMKP) - EPA 903 - II -30. 7. 1999903BATMKPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb ( MBLUPZN) - EPA 904 - II -30. 7. 1999904MBLUPZNSIstory
1. člena predloga zakona o ratifikaciji Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov - EPA 862 - II -30. 7. 1999862SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja ( ZZVN-?) - EPA 900 - II - skrajšani postopek3. 8. 1999900ZZVN-?SIstory
Predlog zakona o letalstvu ( Zlet) - EPA 372 - II - druga obravnava3. 8. 1999372ZletSIstory
Predlog zakona o preskrbi s krvjo - EPA 911 - II - hitri postopek4. 8. 1999911SIstory
Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za kredit, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV - EPA 912 - II - hitri postopek4. 8. 1999912SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Weideraufbau v višini 85 mio EUR ( KfWII) - EPA 913 - II - hitri postopek4. 8. 1999913KfWIISIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah ( ZZad-B) - EPA 907 - II - skrajšani postopek4. 8. 1999907ZZad-BSIstory
Predlog nacionalnega programa razvoja telekomunikacij ( NPRTel) - EPA 772 - II - druga obravnava4. 8. 1999772NPRTelSIstory
Predlog nacionalnega programa varstva potrošnikov ( NPVP) - EPA 906 - II - prva obravnava4. 8. 1999906NPVPSIstory
Predlog zakona o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 - EPA 917 - II - hitri postopek9. 8. 1999917SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije ( ZDZFI-D) - EPA 908 - II - skrajšani postopek9. 8. 1999908ZDZFI-DSIstory
Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ZIKS-1) - EPA 688 - II - druga obravnava9. 8. 1999688ZIKS-1SIstory
Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili - EPA 914 - II - prva obravnava9. 8. 1999914SIstory
Predlog zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih - EPA 915 - II - prva obravnava9. 8. 1999915SIstory
Predlog zakona o zdravstveni inšpekciji - EPA 916 - II - prva obravnava9. 8. 1999916SIstory
Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja ( ZPDP) - EPA 918 - II - prva obravnava9. 8. 1999918ZPDPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila ( ZDMV-A) - EPA 909 - II - hitri postopek19. 8. 1999909ZDMV-ASIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za Projekt slovenskih avtocest/IV - EPA 919 - II - hitri postopek19. 8. 1999919SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn ( ZJOSS-B) - EPA 643 - II - druga obravnava19. 8. 1999643ZJOSS-BSIstory
K predlogu zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih - EPA 915 - II - prva obravnava19. 8. 1999915SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture ( ZPFRZI-A) - EPA 920 - II - hitri postopek10. 9. 1999920ZPFRZI-ASIstory
Predlog energetskega zakona ( EZ) - EPA 539 - II - tretja obravnava10. 9. 1999539EZSIstory
Predlog nacionalnega programa varstva okolja ( NPVO) - EPA 669 - II - tretja obravnava10. 9. 1999669NPVOSIstory
Predlog zakona o javnih financah ( ZJF) - EPA 736 - II - tretja obravnava10. 9. 1999736ZJFSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi ( ZRLI-D) - EPA 921 - II - skrajšani postopek16. 9. 1999921ZRLI-DSIstory
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih - EPA 865 - II - skrajšani postopek16. 9. 1999865SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega odkrivanja ( MKOPR) - EPA 923 - II -16. 9. 1999923MKOPRSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o vojaškem sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Helenske republike ( BGRVS) - EPA 928 - II -16. 9. 1999928BGRVSSIstory
Predloga zakona o javnem mediju Radioteleviziji Slovenija - EPA 779 - II - hitri postopek16. 9. 1999779SIstory
Predloga zakona o popisu kmetijstva v letu 2000 - EPA 823 - II - hitri postopek16. 9. 1999823SIstory
Predloga zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti - EPA 797 - II - skrajšani postopek16. 9. 1999797SIstory
Vlade Republike Slovenije o sodelovanju Republike Slovenije v Paktu stabilnosti za Jugovzhodno Evropo - EPA - 929 - II -16. 9. 1999- 929SIstory
EPA 922 - II -17. 9. 1999922SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin ( ZFO - ?) - EPA 930 - II - skrajšani postopek23. 9. 1999930ZFO - ?SIstory
Predlog zakona o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode ( ZOPOV) - EPA 498 - II - tretja obravnava23. 9. 1999498ZOPOVSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi ( ZRLI - ?) - EPA 927 - II - prva obravnava23. 9. 1999927ZRLI - ?SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o obrambnem in vojaškem sodelovanju ( BHUOVS) - EPA 931 - II -23. 9. 1999931BHUOVSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v zdravstvu in medicini ( BCZZM) - EPA 934 - II -23. 9. 1999934BCZZMSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt ( BKVZM) - EPA 935 - II -23. 9. 1999935BKVZMSIstory
K Predlogu nacionalnega programa varstva okolja - EPA 669 - II - tretja obravnava23. 9. 1999669SIstory
Predlog zakona o referendumu in ljudski iniciativi ( ZRLI-1) - EPA 939 - II - hitri postopek30. 9. 1999939ZRLI-1SIstory
Predlog nacionalnega programa razvoja telekomunikacij ( NPRTel) - EPA 772 - II - druga obravnava30. 9. 1999772NPRTelSIstory
Predlog Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo ( BTUNSNJ) - EPA 936 - II -30. 9. 1999936BTUNSNJSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o ponovnem sprejemu oseb ( BBOPSO) - EPA 937 - II -30. 9. 1999937BBOPSOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o sodelovanju med policijami ( BITSP) - EPA 938 - II -30. 9. 1999938BITSPSIstory
Predloga zakona o zdravstveni inšpekciji - EPA 916 - II -30. 9. 1999916SIstory
Predloga zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili - EPA 914 - II -30. 9. 1999914SIstory
Predloga zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih - EPA 915 - II -30. 9. 1999915SIstory
EPA 940 - II -1. 10. 1999940SIstory
Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ( ZUOPP) - EPA 1066 - druga obravnava6. 10. 19991066ZUOPPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-F) - EPA 941 - II - prva obravnava6. 10. 1999941ZGD-FSIstory
Predlog zakona o zagotavljanju vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in lokalnih nekomercialnih programov na območjih, kjer živi slovenska narodna manjšina ( ZVSPRTV) - EPA 890 - II - hitri postopek11. 10. 1999890ZVSPRTVSIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja ( ZZVN-E) - EPA 320 - II - skrajšani postopek11. 10. 1999320ZZVN-ESIstory
Predlog zakona o zavarovalništvu ( ZZavar) - EPA 744 - II - tretja obravnava11. 10. 1999744ZZavarSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost - EPA 944 - II - prva obravnava11. 10. 1999944SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti ( BUKKIZ) - EPA 943 - II -11. 10. 1999943BUKKIZSIstory
Predloga nacionalnega programa razvoja telekomunikacij - EPA 772 - II - druga obravnava11. 10. 1999772SIstory
Predlog zakona o postopni zamenjavi azbestno-cementnih cevi v vodovodni infrastrukturi za oskrbo s pitno vodo ( ZACVIPV) - EPA 942 - II - hitri postopek15. 10. 1999942ZACVIPVSIstory
Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog ( ZPUPD) - EPA 750 - II - tretja obravnava15. 10. 1999750ZPUPDSIstory
Predlog zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči ( ZNRSBPP) - EPA 949 - II - prva obravnava15. 10. 1999949ZNRSBPPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb ( BUKSZN) - EPA 950 - II -15. 10. 1999950BUKSZNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom ( BPOSZN) - EPA 951 - II -15. 10. 1999951BPOSZNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij ( BPLSZN) - EPA 952 - II -15. 10. 1999952BPLSZNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe Kreditne pogodbe (Projekt slovenskih avtocest vzhod - zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj z dne 10. junija 1994 ( MPAEB-A) - EPA 954 - II -15. 10. 1999954MPAEB-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o konsolidaciji dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije ( BCHKDJ) - EPA 955 - II -15. 10. 1999955BCHKDJSIstory
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 864 - II -15. 10. 1999864SIstory
K predlogu zakona o zavarovalništvu - EPA 744 - II - tretja obravnava15. 10. 1999744SIstory
EPA 965 - II -22. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -22. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -22. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -22. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -26. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -26. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -26. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -26. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -26. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -26. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -29. 10. 1999965SIstory
EPA 965 - II -4. 11. 1999965SIstory
EPA 965 - II -16. 11. 1999965SIstory
EPA 965 - II -21. 12. 1999965SIstory
Predlog zakona o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 ( ZPKG) - EPA 823 - II - hitri postopek5. 11. 1999823ZPKGSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku ( ZDavP-D) - EPA 969 - II - hitri postopek5. 11. 1999969ZDavP-DSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o socialnem varstvu ( ZSV-B) - EPA 956 - II - skrajšani postopek5. 11. 1999956ZSV-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Španije ( BESMCP) - EPA 957 - II -5. 11. 1999957BESMCPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o mednarodnem cestnem prevozu ( BNOMCP) - EPA 958 - II -5. 11. 1999958BNOMCPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu ( BLAMCP) - EPA 959 - II -5. 11. 1999959BLAMCPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o mednarodnih cestnih prevozih ( BPLMCP) - EPA 960 - II -5. 11. 1999960BPLMCPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Helensko republiko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga ( BGRMCP) - EPA 961 - II -5. 11. 1999961BGRMCPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju ( BUSZTS-1) - EPA 962 - II -5. 11. 1999962BUSZTS-1SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Slovaške republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva ( BSKKIG) - EPA 963 - II -5. 11. 1999963BSKKIGSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske ( BTHGS) - EPA 966 - II -5. 11. 1999966BTHGSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Ministrstvom za preskrbo, nastanitev, promet in turizem Republike Francije o pogojih opravljanja mednarodnega cestnega linijskega prevoza oseb med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo in tranzitu čez njuni ozemlji ( BFRCLPO) - EPA 967 - II -5. 11. 1999967BFRCLPOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o gospodarskem, znanstvenem in tehnološkem sodelovanju ( BIDGZTS) - EPA 968 - II -5. 11. 1999968BIDGZTSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo ( BESPZN) - EPA 970 - II -5. 11. 1999970BESPZNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o varstvu zaupnih obrambnih informacij in sredstev ( BHUVZOI) - EPA 972 - II -5. 11. 1999972BHUVZOISIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij ( BHRUPR) - EPA 977 - II -5. 11. 1999977BHRUPRSIstory
Predloga zakona o zaščiti živali - EPA 759 - tretja obravnava5. 11. 1999759SIstory
Predlog zakona o ureditvi plačilnega prometa na dan 31/12-1999 ( ZUPP99) - EPA 978 - II - hitri postopek6. 11. 1999978ZUPP99SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu ( ZViS-A) - EPA 205 - II - tretja obravnava6. 11. 1999205ZViS-ASIstory
Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-1) - EPA 561 - II - tretja obravnava6. 11. 1999561ZPIZ-1SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Brazilije ( BBRTGS) - EPA 570 - II -6. 11. 1999570BBRTGSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki oddohodka in premoženja ( BUSIDO) - EPA 974 - II -6. 11. 1999974BUSIDOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Ustave Mednarodne organizacije za migracije ( MUMOM) - EPA 975 - II -6. 11. 1999975MUMOMSIstory
Predlog zakona o prepovedi graditve novih jedrskih elektrarn v Republiki Sloveniji in o prepovedi skladiščenja nizko, srednje in visoko radioaktivnih odpadkov iz drugih držav na ozemlju Republike Slovenije ter o trajnem varnem skladiščenju nizko, srednje in visoko radioaktivnih odpadkov ( ZPGJES) - EPA 973 - II - hitri postopek12. 11. 1999973ZPGJESSIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-?) - EPA 953 - II - skrajšani postopek12. 11. 1999953ZLS-?SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o financiranju občin ( ZFO-?) - EPA 971 - II - skrajšani postopek12. 11. 1999971ZFO-?SIstory
Predlog nacionalnega stanovanjskega programa ( NPSta) - EPA 1208 - druga obravnava12. 11. 19991208NPStaSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu ( ZVet-B) - EPA 986 - II - skrajšani postopek15. 11. 1999986ZVet-BSIstory
Predlog zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ( ZPPPD) - EPA 1243 - tretja obravnava15. 11. 19991243ZPPPDSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija ( ZRTVS-C) - EPA 976 - II - prva obravnava15. 11. 1999976ZRTVS-CSIstory
Predlog zakona o meroslovju ( ZMer-1) - EPA 983 - II - hitri postopek19. 11. 1999983ZMer-1SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi od HE Vrhovo do hrvaške meje ( ZPNPHS) - EPA 984 - II - hitri postopek19. 11. 1999984ZPNPHSSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ( ZUKD-B) - EPA 982 - II - skrajšani postopek19. 11. 1999982ZUKD-BSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje ( BUSPSO) - EPA 985 - II -19. 11. 1999985BUSPSOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo ( BMKSZ) - EPA 987 - II -19. 11. 1999987BMKSZSIstory
Poročilo o izvajanju zakona o denacionalizaciji - EPA 981 - II -19. 11. 1999981SIstory
Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve - EPA 992 - II -19. 11. 1999992SIstory
Predloga deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije ( DeZPRS) - EPA 867 - II -19. 11. 1999867DeZPRSSIstory
V predlogu akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljvai med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo ( BTUNSNJ) - EPA 936 - II -19. 11. 1999936BTUNSNJSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-K) - EPA 844 - II - hitri postopek24. 11. 1999844ZLS-KSIstory
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 953 - II -24. 11. 1999953SIstory
Predlog zakona o upravnih taksah ( ZUT) - EPA 988 - II - hitri postopek24. 11. 1999988ZUTSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti ( ZZDej-E) - EPA 991 - II - skrajšani postopek24. 11. 1999991ZZDej-ESIstory
Predlog zakona o geodetski dejavnosti ( ZGeo-D) - EPA 467 - II - tretja obravnava24. 11. 1999467ZGeo-DSIstory
Predlog zakona o nadzoru državnih pomoči ( ZNDP) - EPA 994 - II - hitri postopek26. 11. 1999994ZNDPSIstory
Predlog zakona o javnih naročilih ( ZJN-1) - EPA 856 - II - druga obravnava26. 11. 1999856ZJN-1SIstory
Predlog zakona o vračanju vlaganj lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje ( ZVLSTO) - EPA 989 - II - prva obravnava1. 12. 1999989ZVLSTOSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( ZZVZZ-E) - EPA 990 - II - prva obravnava1. 12. 1999990ZZVZZ-ESIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku ( ZDavP-?) - EPA 993 - II - prva obravnava1. 12. 1999993ZDavP-?SIstory
EPA 1004 - II -9. 12. 19991004SIstory
EPA 1004 - II - 217 (nadaljevanje)9. 12. 19991004SIstory
EPA 1004 - II - (nadaljevanje)9. 12. 19991004SIstory
EPA 1004 - II - (nadaljevanje)9. 12. 19991004SIstory
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d pri Autovie Venete S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto ( ZPDAVR) - EPA 999 - II - hitri postopek15. 12. 1999999ZPDAVRSIstory
Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita Autovie Venete S.p.A. za gradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto ( ZSDAVR) - EPA 1000 - II - hitri postopek15. 12. 19991000ZSDAVRSIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 ( ZIJZ-A) - EPA 1003 - II - hitri postopek15. 12. 19991003ZIJZ-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju podjetij ( ZFPPod-A) - EPA 1006 - II - hitri postopek15. 12. 19991006ZFPPod-ASIstory
Predlog zakona o načinu poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev ( ZNPDND) - EPA 1007 - II - hitri postopek15. 12. 19991007ZNPDNDSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti ( ZZDej-?) - EPA 1002 - II - skrajšani postopek15. 12. 19991002ZZDej-?SIstory
Predlog zakona o javnih skladih ( ZJS) - EPA 550 - II - tretja obravnava15. 12. 1999550ZJSSIstory
Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje - EPA 1001 - II - prva obravnava15. 12. 19991001SIstory
Predlog zakona o plačilnem prometu ( ZPlaP) - EPA 1005 - II - prva obravnava15. 12. 19991005ZPlaPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj ( MOSSESR) - EPA 1008 - II -15. 12. 19991008MOSSESRSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe Konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h Konvenciji ( MKTOZR) - EPA 1015 - II -15. 12. 19991015MKTOZRSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o posojilu (Projekt za posodobitev evidentiranja nepremičnin) med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj ( MSPEN) - EPA 1016 - II -15. 12. 19991016MSPENSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju ( ZPOSRP-B) - EPA 1014 - II - skrajšani postopek22. 12. 19991014ZPOSRP-BSIstory
Vloženega predloga zakona o spremembi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ( ZKGZ) - EPA 1009 - II - skrajšani postopek in vložitev novega22. 12. 19991009ZKGZSIstory
EPA 1010 - II - skrajšani postopek22. 12. 19991010SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v kombiniranem prevozu ( BSKSKP) - EPA 1011 - II -22. 12. 19991011BSKSKPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga ( BBOMCP) - EPA 1012 - II -22. 12. 19991012BBOMCPSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zračnem prometu ( BPOMZP-A) - EPA 1013 - II -22. 12. 19991013BPOMZP-ASIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Države Izrael ( BILSMO) - EPA 1017 - II -22. 12. 19991017BILSMOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o zračnem prometu ( BESZP) - EPA 1018 - II -22. 12. 19991018BESZPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Dvostranskega sporazuma o plačilu dolžniških obveznosti iz deleža zunanjega dolga, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena od držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije - SFRJ, nizozemskim upnikom ( BNLPDO) - EPA 1019 - II -22. 12. 19991019BNLPDOSIstory
Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Ciper, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper ( BCYNSNJ) - EPA 1021 - II -22. 12. 19991021BCYNSNJSIstory
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju - EPA 565 - II - hitri postopek30. 12. 1999565SIstory
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( ZOFVI-?) - EPA 1028 - II - hitri postopek30. 12. 19991028ZOFVI-?SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ( ZKGZ-A) - EPA 1023 - II - skrajšani postopek30. 12. 19991023ZKGZ-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ( ZKGZ-?) - EPA 1026 - II - skrajšani postopek30. 12. 19991026ZKGZ-?SIstory
Predloga zakona o spremembah in doponitvah zakona o gasilstvu ( ZGas-A) - EPA 1022 - II - skrajšani postopek30. 12. 19991022ZGas-ASIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 ( ZMPUPR-A) - EPA 1024 - II - skrajšani postopek30. 12. 19991024ZMPUPR-ASIstory
Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona ( SZ-E) - EPA 1031 - II - skrajšani postopek30. 12. 19991031SZ-ESIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn ( ZJOSS-B) - EPA 643 - II - tretja obravnava30. 12. 1999643ZJOSS-BSIstory
Predlog zakona o glasbenih šolah ( ZGla) - EPA 1068 - druga obravnava30. 12. 19991068ZGlaSIstory
Predlog zakona o geometričnem središču Slovenije ( ZGSS) - EPA 1029 - II - prva obravnava30. 12. 19991029ZGSSSIstory
Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev ( ZZDT) - EPA 1030 - II - prva obravnava30. 12. 19991030ZZDTSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o turističnem prometu na mejnem območju CINTERREG/PHARE - CBC - obmejna panoramska pot ( BATTPM) - EPA 1027 - II -30. 12. 19991027BATTPMSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju obrambe med Republiko Slovenijo in Portugalsko Republiko ( BPOSPO) - EPA 1032 - II -30. 12. 19991032BPOSPOSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za ljudsko obrambo Republike Poljske o sodelovanju na obrambnem področju ( BPLSMO) - EPA 1033 - II -30. 12. 19991033BPLSMOSIstory
- EPA 965 -II-3. 1. 2000965SIstory
- EPA 965 - II - (nadaljevanje)3. 1. 2000965SIstory
- EPA 965 - II - (nadaljevanje)3. 1. 2000965SIstory
Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 - EPA 1035 -II- hitri postopek7. 1. 20001035SIstory
Predlog zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge ( ZPSPD) - EPA 769 - II - tretja obravnava13. 1. 2000769ZPSPDSIstory
Predlog nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 ( NPSV) - EPA 1077 - druga obravnava13. 1. 20001077NPSVSIstory
Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ( ZPDZC) - EPA 553 - II - druga obravnava13. 1. 2000553ZPDZCSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o osnovni šoli ( ZOsn-?) 63 - EPA 1034 - II - prva obravnava13. 1. 20001034ZOsn-?SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ureditvi obveznosti iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolgov, sklenjenih v obdobju od 1984 do 1988 med nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Dansko ( BDKKD) - EPA 1036 - II -13. 1. 20001036BDKKDSIstory
dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2000 - EPA 965 - II -13. 1. 2000965SIstory
predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev ( ZZDT)- EPA 1030 - II -13. 1. 20001030ZZDTSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovskih vrh ( ZTPIU-A) - EPA 1040 - II - skrajšani postopek19. 1. 20001040ZTPIU-ASIstory
Predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja ( ZPDCTZ) - EPA 484 - II - tretja obravnava19. 1. 2000484ZPDCTZSIstory
Predlog zakona o orožju ( ZOro-1) - EPA 738 - II - druga obravnava19. 1. 2000738ZOro-1SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije ( BBOSMO) - EPA 1041 - II -19. 1. 20001041BBOSMOSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih ( ZS-C) - EPA 1043 - II - hitri postopek25. 1. 20001043ZS-CSIstory
Predlog nacionalnega programa športa v Republike Slovenije ( NPS) - EPA 1117 - tretja obravnava25. 1. 20001117NPSSIstory
Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ZIKS-1) - EPA 688 - II - tretja obravnava25. 1. 2000688ZIKS-1SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb ( BFISZN) - EPA 1044-11-25. 1. 20001044BFISZNSIstory
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - EPA 1040 - II - skrajšani postopek25. 1. 20001040SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona ( SZ-?) - EPA 1038 - II - prva obravnava28. 1. 20001038SZ-?SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o volitvah v državni zbor ( ZVDZ-?) - EPA 1047 - II - prva obravnava28. 1. 20001047ZVDZ-?SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Trgovinskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt ( BEGTS) - EPA 1046 - II -28. 1. 20001046BEGTSSIstory
Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije v smeri ustavne določitve sistema sorazmernega predstavništva z obvezno personalizacijo volitev ( URS/IV) - EPA 1052 -II -9. 2. 20001052URS/IVSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo ( ZLPPOD-A) - EPA 1055 - II - hitri postopek9. 2. 20001055ZLPPOD-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ZP-L) - EPA 1059 - II - hitri postopek9. 2. 20001059ZP-LSIstory
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela ( ZID-B) - EPA 1054 - II - skrajšani postopek9. 2. 20001054ZID-BSIstory
Predlog nacionalnega programa razvoja telekomunikacij ( NPRTel) - EPA 772 - II - tretja obravnava9. 2. 2000772NPRTelSIstory
Predlog zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije ( ZPLD-1) - EPA 866 - II - druga obravnava9. 2. 2000866ZPLD-1SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah carinskega zakona ( CZ-C) - EPA 1050 - II - prva obravnava9. 2. 20001050CZ-CSIstory
Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev ( ZVolPP) - EPA 1056 - II - prva obravnava9. 2. 20001056ZVolPPSIstory
Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev ( ZVolPP) - EPA 1058 - II - prva obravnava9. 2. 20001058ZVolPPSIstory
Predloga akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Ciper, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper ( BCYNSNJ) - EPA 1021 - II -9. 2. 20001021BCYNSNJSIstory
Predlog zakona o organizaciji in financiranju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti ( ZOFZRD) - EPA 1062 - II - hitri postopek16. 2. 20001062ZOFZRDSIstory
Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona ( SZ-E) - EPA 1031 - II - skrajšani postopek16. 2. 20001031SZ-ESIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih ( ZVst-A) - EPA 1060 - II - skrajšani postopek16. 2. 20001060ZVst-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( ZOFVI) - EPA 1061 - II - skrajšani postopek16. 2. 20001061ZOFVISIstory
Predlog zakona o preskrbi s krvjo ( ZPkrv) - EPA 911 - II - druga obravnava16. 2. 2000911ZPkrvSIstory
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ( OdDRKJN) - EPA 1057 - II -16. 2. 20001057OdDRKJNSIstory
Predloga zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zračnem prometu ( BPOMZP-A) - EPA 1013 - II -16. 2. 20001013BPOMZP-ASIstory
Predloga splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske - EPA 1045 - II -16. 2. 20001045SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih ( ZS-C) - EPA 1043 - II - hitri postopek18. 2. 20001043ZS-CSIstory
Predlog zakona o telekomunikacijah ( ZTel-1) - EPA 1053 - II - hitri postopek18. 2. 20001053ZTel-1SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona ( CZ-?) - EPA 1071 - II - hitri postopek18. 2. 20001071CZ-?SIstory
Predlog zakona o spremembi carinskega zakona ( CZ-?) - EPA 1069 - II - skrajšani postopek18. 2. 20001069CZ-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ( ZST-H) - EPA 1076 - II - skrajšani postopek18. 2. 20001076ZST-HSIstory
Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ( ZZUZIS) - EPA 914 - II - druga obravnava18. 2. 2000914ZZUZISSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona ( CZ-?) - EPA 1063 - II - prva obravnava18. 2. 20001063CZ-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona ( CZ-?) - EPA 1070 - II - prva obravnava18. 2. 20001070CZ-?SIstory
Predlog zakona o tajnih podatkih ( ZTP) - EPA 1075 - II - prva obravnava18. 2. 20001075ZTPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije o korupciji ( MKKK) - EPA 1078 - II -18. 2. 20001078MKKKSIstory
Predloga zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - EPA 688 - II - tretja obravnava18. 2. 2000688SIstory
Predlog zakona o posebnih ukrepih nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih ( ZPUNP) - EPA 1072 - II - hitri postopek23. 2. 20001072ZPUNPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti ( ZZDej-?) - EPA 1073 - II - prva obravnava23. 2. 20001073ZZDej-?SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu ( ZSV-?) - EPA 1074 - II - prva obravnava23. 2. 20001074ZSV-?SIstory
Predlog letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 ( OdLPVA2000) - EPA 1039 - II -23. 2. 20001039OdLPVA2000SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ( BSKSN) - EPA 1079 - II -23. 2. 20001079BSKSNSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo ( BITOZP) - EPA 1080 - II -23. 2. 20001080BITOZPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o mednarodnem kombiniranem prometu ( BHRMKP) - EPA 1082 - II -23. 2. 20001082BHRMKPSIstory
predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije - EPA 767 - druga obravnava23. 2. 2000767SIstory
predloga zakona o spremembah zakona o socialnem varstvu ( ZVS-B) - EPA 956 - II -23. 2. 2000956ZVS-BSIstory
predloga za sprejem obvezne razlage 5. točke 21. člena Zakona o prometnem davku - EPA 602 - II -23. 2. 2000602SIstory
Predlog zakona o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj ( MBOR) za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji ( ZNPZV) - EPA 1088 - II - hitri postopek29. 2. 20001088ZNPZVSIstory
Predlog zakona o izvozu blaga z dvojno rabo ( ZIBDR) - EPA 821 - II - druga obravnava29. 2. 2000821ZIBDRSIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu ( BHUMKT) - EPA 1081 - II -29. 2. 20001081BHUMKTSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu s protokolom ( BRUZP) - EPA 1083 - II -29. 2. 20001083BRUZPSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju ( BGRZTS) - EPA 1085 - II -29. 2. 20001085BGRZTSSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzajemnem priznavanju spričeval in diplom ( BHUVPSD) - EPA 1086 - II -29. 2. 20001086BHUVPSDSIstory
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom Zvezne republike Nemčije o izvajanju pomoči pri opremljanju v obdobju od 1999 do 2002 ( BDEMNZPO) - EPA 1087 - II -29. 2. 20001087BDEMNZPOSIstory
Podloga za umik predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije - EPA 767 - druga obravnava29. 2. 2000767SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o veterinarstvu ( ZVet-D) - EPA 1092 - II - hitri postopek14. 3. 20001092ZVet-DSIstory
Predlog zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ( ZEPEP) - EPA 1099 - II - hitri postopek14. 3. 20001099ZEPEPSIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti ( ZZDej - ?) - EPA 1091 - II - hitri postopek14. 3. 20001091ZZDej - ?SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevnih v Republiki Sloveniji ( ZPDPD-?) - EPA 1090 - II - skrajšani postopek14. 3. 20001090ZPDPD-?SIstory
Predlog sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja železniške infrastrukture ( NPRSZI - A) - EPA 377 - II - druga obravnava14. 3. 2000377NPRSZI - ASIstory
Predlog zakona o povečevanju zaposlenosti v občinah z nadpovprečno brezposelnostjo ( ZPZONB?) - EPA 1096 - II - prva obravnava14. 3. 20001096ZPZONB?SIstory
Predlog zakona o agrarni reformi ( ZAR) - EPA 1098 - II - prva obravnava14. 3. 20001098ZARSIstory
Predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani ( OdPUL-1) - EPA 1093 - II -14. 3. 20001093OdPUL-1SIstory
Predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru ( OdPUM-1) - EPA 1094 - II -14. 3. 20001094OdPUM-1SIstory
Predlog za obvezno razlago 1. stavka prvega odstavka 27. člena zakona o denacionalizaciji ( ORZDen27) - EPA 1095 - II -14. 3. 20001095ORZDen27SIstory
Umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih glasilih - EPA 514 - II -14. 3. 2000514SIstory
Umik predloga obvezne razlage zadnjega odstavka 14. točke 18. člena Zakona o prometnem davku - EPA 852 - II -14. 3. 2000852SIstory
Predlog zakona o kmetijstvu ( ZKme) - EPA 1097 - II - hitri postopek15. 3. 20001097ZKmeSIstory
Predlog nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 ( NPSV) - EPA 1077 - tretja obravnava15. 3. 20001077NPSVSIstory
Predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje - Hrastnik, ekološki sanaciji termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske regije ( ZPZRTH) - EPA 839 - II - druga obravnava15. 3. 2000839ZPZRTHSIstory
- EPA 1100 - II -16. 3. 20001100SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih ( ZKZ-A) - EPA 1101 - II - skrajšani postopek17. 3. 20001101ZKZ-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah ( ZPolS-A) - EPA 1102 - II - skrajšani postopek17. 3. 20001102ZPolS-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih ( ZZMP-A) - EPA 1106 - II - skrajšani postopek17. 3. 20001106ZZMP-ASIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah ( ZUT-A) - EPA 1109 - II - skrajšani postopek17. 3. 20001109ZUT-A