12. Seznam Poročevalcev iz leta 1986

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 1 (14. 1. 1986) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela (ESA-857) [PDF]
   • INFORMACIJA o kršitvah družbene lastnine in drugih pojavnih oblikah neodgovornega odnosa do družbene lastnine in njenega varstva (ESA-860) [PDF]
   • PROGRAM DELA izbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1986 (ESA-818) [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 2 (21. 1. 1986) [SIstory]:
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih akcijah za preprečevanje onesnaževanja in izboljšanje kakovosti voda v porečju reke Save [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • REGISTER POROČEVALCA ZA LETO 1985 [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 3 (4. 2. 1986) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ODLOKA o dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (ESA-870) [PDF]
   • POROČILO o potrebah, možnostih in pogojih izobraževanja in zaposlovanja mladih (ESA-893) [PDF]
   • ANALIZA uveljavljanja inovativnosti združenih delavcev-ključna smer stabilizacije (ESA-871) [PDF]
   • RAZISKOVALNI PROGRAM Raziskovalne skupnosti Slovenije s programom raziskav za preseganje tehnološkega in znanstvenega raziskovanja [PDF]
   • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o zagotavljanju sredstev za graditev in ureditev spominskega obeležja »Sremska fronta« [PDF]
   • OSNUTEK DOGOVORA o zagotovitvi dela sredstev za financiranje mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih prirejamo v Jugoslaviji, in za pripravo jugoslovanskih športnikov za udeležbo na olimpijskih igrah (ESA-874) [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 4 (11. 2. 1986) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK ODLOKA o strategiji tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije (ESA-877) [PDF]
   • OSNUTEK STRATEGIJE tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije (ESA-877) [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 5 (18. 2. 1986) [SIstory]:
  • INFORMACIJA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o aktualnih problemih tekočih gospodarskih gibanj na začetku leta 1986 [PDF]
  • MNENJE Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o osnutku družbenega dogovora o skupnih aktivnostih pri preprečevanju onesnaževanja in izboljševanja kakovosti voda, ki se izlivajo v reko Savo [PDF]
  • POROČILO k osnutku družbenega dogovora o skupnih aktivnostih pri preprečevanju onesnaževanja in izboljševanju kakovosti voda, ki se izlivajo v reko Savo [PDF]
  • POROČILO k osnutku družbenega dogovora o skupnih aktivnostih pri preprečevanju onesnaževanja in izboljševanju kakovosti voda, ki se izlivajo v reko Savo [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o spreminjanju kratkoročnih kreditov danih Jugoslovanskih banki za mednarodno-ekonomsko sodelovanje, v dolgoročne kredite za dopolnilno dreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanja investicijskih del v tujini na kredit [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 6 (28. 2. 1986) [SIstory]:
  • POROČILO o delu Predsedstva SR Slovenijeod 1984 do 1986 [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju zakonodajne politike v SR Sloveniji (ESA-891) [PDF]
  • POROČILO o delu Skupščini SR Slovenije v mandatnem obdobju od maja 1982 do aprila 1986 (ESA-892) [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 7 (4. 3. 1986) [SIstory]:
  • POROČILO o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji (ESA-826) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli z osnutkom zakona (ESA-890) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v letu 1986 s predlogom zakona (ESA-895) [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 8 (12. 3. 1986) [SIstory]:
  • KOMENTAR k samoupravnim sporazumom SIS materialne proizvodnje za obdobje 1986—1990 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Posebne samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije za področje železniškega prometa za obdobje 1986—1990 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in graditve avtomobilskih in magistralnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije za obdobje 1986-1990 za področje luškega prometa [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana razvoja PTT prometa Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih srednjeročnega plana Samoupravne interesne skupnosti za letališko dejavnost Sloveije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih srednjeročnega plana Zveze komunalnih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 9 (14. 3. 1986) [SIstory]:
  • KOMENTAR k samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov SR Slovenije zaobdobje 1986-1990 in k samoupravnim sporazumom o temeljih planov SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • SPORAZUMI O USKLAJEVANJU PLANOV [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o usklajevanju planov Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o usklajevanju planov Skupnosti otroškega varstva v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o usklajevanju planov Skupnosti socialnega varstva v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o socialni varnosti v SR Sloveniji v obdobju 1986-1990 [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o skupnih izhodiščih za oblikovanje samoupravnih sporazumov o temeljih izobraževalnih skupnosti za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • SPORAZUMI O TEMELJIH PLANOV [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih planov Izobraževalne skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih planov Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih planov Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije za srednjeročno obdobje 1986-1990 [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 10 (1. 4. 1986) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varnosti v urejenih kopališčih (ESA-907) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo zizgubo (ESA-791) [PDF]
   • POROČILO o doseženih vplačilih sredstev po zakonu o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 (Uradni list SRS št. 31/81, 16/84 in 43/85) in o izpolnjevanju zakonskih obveznosti do SR Črne gore v letu 1985 [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 11 (8. 4. 1986) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1985 (ESA-909) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (ESA-483) [PDF]
  • POBUDA za sklenitev družbenega dogovora o skupnih osnovah financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Oživljanje gospodarske dejavnosti na začetku leta [PDF]
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Predlog resolucije o uresničevanju ustavne koncepcije občine - AS 355 [PDF]
    • Poročilo o izvajanju priporočila Skupščine SFRJ o samoupravnem združevanju kmetov in njihovem vključevanju v sistem samoupravnega združenega dela [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Posplošene in nejasne določbe zakona se niso mogle uveljaviti [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 12 (22. 4. 1986) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • DOGOVOR o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (ESA-1) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA, o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja železniškega prometa (ESA-760) [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 13 (5. 5. 1986) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih (ESA-7) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ESA-890) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o nepravdnem postopku (ESA-620) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov (ESA-237) [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 14 (13. 5. 1986) [SIstory]:
  • POROČILO o uresničevanju stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Gospodarske zbornice Slovenije »Nekatera vprašanja uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje« (ESA-6) [PDF]
  • Ocena oziroma stanje delovanja kmetijskih zemljiških skupnosti [PDF]
  • Poročilo Republiškega komiteja za energetiko SR Slovenije [PDF]
  • Poročilo Skupnosti za ceste Slovenije [PDF]
  • Poročilo Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije [PDF]
  • Poročilo Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet [PDF]
  • Poročilo Samoupravne interesne skupnosti za letališko dejavnost SR Slovenije [PDF]
  • Poročilo Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora [PDF]
  • POROČILO o delu družbenih pravobranilcev samoupravljanja v SR Sloveniji v letu 1985 [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 15 (20. 5. 1986) [SIstory]:
  • POROČILO o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve v letu 1985 (ESA-22) [PDF]
  • POROČILO o propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Sloveniji ter ukrepih za sanacijo (ESA-23) [PDF]
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih akcijah pri preprečevanju onesnaženja in zboljšanju kakovosti vod porečja reke Save (ESA-862) [PDF]
  • PROŠNJA za soglasje za kandidaturo Judo zveze Jugoslavije za organizacijo ekipnega prvenstva Evrope v judu za člane in članice v letu 1986 (ESA-20) [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 16 (3. 6. 1986) [SIstory]:
  • INFORMACIJA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih [PDF]
  • INFORMACIJA o predlogih, spremembah in dopolnitev kazenskih določb v nekaterih republiških zakonih (ESA-34) [PDF]
  • POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o usklajevanju dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-33) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pedagoški službi (ESA-32) [PDF]
  • PREDLOG PROGRAMA za ugotovitev pogojev in meril za skrajševanje delovnega in podaljševanje obratovalnega časa (ESA-35) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • KONSTITUIRANJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • KONSTITUIRANA SKUPŠČINA SFRJ NOVEGA SKLICA [PDF]
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1986 [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 17 (10. 6. 1986) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1989 s predlogom zakona (ESA-46) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom zakona (ESA-47) [PDF]
  • SOGLASJE h kandidaturi Jugoslovanske zveze za dviganje uteži za organizacijo svetovnega in evropskega prvenstva v dviganju uteži (juniorji), ki bo leta 1987 v Beogradu (ESA-44) [PDF]
  • RAZPORED delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za vzdrževanje stikov s skupščinami občin SR Slovenije [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o postopku pred sodišči združenega dela [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Poročilo o izvajanju družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njegovem uresničevanju v SFRJ v letu 1985 [PDF]
    • Poročilo o stanju in problemih varnosti prometa v letu 1985, s predlogi ukrepov in aktivnosti za izboljšanje varnosti prometa - I. del [PDF]
    • Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o nalogah za preprečevanje in odpravljanje socialnih razlik, ki niso rezultat dela [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 18/1 (16. 6. 1986) [SIstory]:
  • POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 (ESA-52) [PDF]
  • MAJSKA ANALIZA 1986 Analiza ključnih trendov in procesov razvoja SR Slovenije v obdobju 1981-1985 ter uresničevanja usmeritev srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986-1990 v letu 1986 s prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1987 (ESA-52)* [PDF]
  • Družbenoekonomski položaj in razvojne usmeritve elektrogospodarstva in premogovništva v SR Sloveniji (ESA-55) [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 18/2 (17. 6. 1986) [SIstory]:
  • Dokumentacija k majski analizi 1986 (obdobje 1981-1986), ki jo objavljamo v tej številki Poročevalca (štev. 18-11), je podlaga k majski analizi 1986 (ESA-52), ki jo objavljamo v Poročevalcu štev. 18-1). [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 19 (1. 7. 1986) [SIstory]:
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Poročilo o stanju in problemih varnosti prometa v letu 1985 s predlogi ukrepov in aktivnosti za izboljšanje varnosti prometa II del [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o temeljih varnosti v železniškem prometu - AS 763 [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Poročilo o izvajanju zakona o temeljih družbenega sistema informiranja in o informacijskem sistemu federacije [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK DOGOVORA o solidarni zagotovitvi električne energije SR Črni gori zaradi odstopa od izgradnje hidroelektrarne v kanjonu Tare zaradi zaščite kanjona (ESA-65) [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 20 (15. 7. 1986) [SIstory]:
  • POROČILO o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 15. 5.1982 do 15. 5.1986 [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o temeljih režima voda - AS 27 [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]:
    • Nova rubrika v Glasilu Skupščine SFRJ [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PREDLOGI Predsedstva Socialistične republike Slovenije o varstvu okolja v SR Sloveniji [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o varnosti v urejenih kopališčih (ESA-907) [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 21 (5. 8. 1986) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (ESA-47) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti s predlogom zakona (ESA-80) [PDF]
  • ANALIZA izvajanja zakona o cestah (ESA-87) [PDF]
  • UGOTOVITVE, SKLEPI, PREDLOGI IN PRIPOROČILA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize izvajanja zakona o cestah [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (ESA-760) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih (ESA-7) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje hrane v letu 1987 z osnutkom zakona (ESA-86) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1987 z osnutkom zakona (ESA-85) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (ESA-1) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah o sodnih taksah z osnutkom zakona (ESA-82) [PDF]
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o elementih skupne politike in temeljih za določanje meril za varstvo in izboljšanje človekovega okolja in urejanje prostora (ESA-76) [PDF]
  • POROČILO o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (ESA-84) [PDF]
  • POROČILO o stanju voda v SR Sloveniji (ESA-83) [PDF]
  • ANALIZA izvajanja zakona o morskem ribištvu (ESA-83) [PDF]
  • UGOTOVITVE IN PREDLOGI Izvršnega sveta Skupščine SRS ob obravnavi analize izvajanja zakona o morskem ribištvu [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 22 (16. 9. 1986) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • ANALIZA uresničevanja zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ESA-86) [PDF]
   • INFORMACIJA o predlogih sprememb in dopolnitev kazenskih določb nekaterih republiških zakonov [PDF]
   • PREDLOG ZA SOGLASJE h kandidaturi Zveze za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije za organizacijo odprtega prvenstva Evrope v sedeči odbojki (Sarajevo, 25.-28. junija 1987) (ESA-79) [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 23 (30. 9. 1986) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1986 [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 24 (7. 10. 1986) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe (ESA-7) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje hrane v letu 1987 (ESA-86) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1987 (ESA-85) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo (ESA-791) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ESA-82) [PDF]
  • Vloga Zbora združenega dela v povezavi s kritično analizo delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 25 (28. 10. 1986) [SIstory]:
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1987 (ESA-112) [PDF]
  • GLOBALNA OCENA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1986, z oceno možnosti razvoja v letu 1987 (Jesenska analiza) (ESA-112) [PDF]
  • DOKUMENTACIJA h globalni oceni uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1986 z oceno možnosti razvoja v letu 1987 [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 26 (29. 10. 1986) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o prevozih v cestnem prometu (ESA-819) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o varnosti v urejenih kopališčih (ESA-907) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov (ESA-237) [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 27 (4. 11. 1986) [SIstory]:
  • INFORMACIJA delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ oobravnavi gradiva »Osnovna vprašanja oblikovanja politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1987« in »Osnovne smeri sprememb vgospodarskem sistemu« s tezami [PDF]
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986—1990 v letu 1987 (ESA-115) [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 28 (11. 11. 1986) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o celotnem prihodku in odhodku - AS 120 [PDF]
    • Osnutek zakona o amortizaciji družbenih sredstev - AS 118 [PDF]
    • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu blaga in storitev s tujino - AS 124 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov z osnutkom zakona (ESA-129) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987—1990 z osnutkom zakona (ESA-138) [PDF]
   • OSNUTEK DOGOVORA o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Slovenije v letu 1987 (ESA-112) [PDF]
   • OSNUTEK ENERGETSKE BILANCE SR Slovenije za leto 1987 (ESA-112) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-127) [PDF]
 30. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 29 (17. 11. 1986) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju od leta 1987 do leta 1990 s predlogom zakona (ESA-148) [PDF]
  • POBUDA Z OSNUTKOM DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke (ESA-140) [PDF]
  • POBUDA Z OSNUTKOM DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema (ESA-141) [PDF]
  • POBUDA Z OSNUTKOM DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih davčne politike (ESA-142) [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o usmerjanju dela kreditnega potenciala bank prek Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje za kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini na kredit v obdobju od leta 1987 do 1990. leta (ESA-143) [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o zagotavljanju sredstev za financiranje raziskovanj in stalnega spremljanja (monitoring) onesnaženosti Jadranskega morja (ESA-128) [PDF]
 31. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 30 (3. 12. 1986) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1987 (ESA-159) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 (ESA-111) [PDF]
   • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti v SFR Jugoslaviji, s spremembami in dopolnitvami (ESA-153) [PDF]
   • PREDLOG ZA SOGLASJE h kandidaturi Ragbi zveze Jugoslavije za organizacijo mladinskega prvenstva Mednarodne amaterske federacije v ragbiju (FIRA), ki bo leta 1988 v Makarski (ESA-150) [PDF]
 32. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 12, št. 31 (10. 12. 1986) [SIstory]:
  • STALIŠČA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do predlogovin pripomb podanih v razpravi ob osnutku resolucije [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1987 (ESA-121) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990 (ESA-138) [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o odstopu posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1987 (ESA-162) [PDF]