17. Seznam Poročevalcev iz leta 1991

 1. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 1 (7. 1. 1991) [SIstory]:
  • DELOVNA RAZMERJA [PDF]:
   • Predlog zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti- ESA 1018 [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih- ESA 204 [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih - ESA 187 [PDF]
  • PRAVOSODJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu s predlogom zakona - ESA 264 [PDF]
  • OSEBNO IME [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem imenu- ESA 1067 [PDF]
  • KMETIJSTVO IN PREHRANA [PDF]:
   • Analiza uresničevanja zakona o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelavein oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki [PDF]
  • O slovesni razglasitvi plebiscitarne odločitve, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država [PDF]
  • SKLEP Izborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 2 (11. 1. 1991) [SIstory]:
  • USTAVA [PDF]:
   • Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave Republike Slovenije - ESA 267 [PDF]
   • Delovno besedilo ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije [PDF]
   • Delovni osnutek ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije [PDF]
   • Delovni osnutek ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije [PDF]
  • NEPREMIČNINE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini s tezami ESA 1073 [PDF]
  • ŽIČNICE IN VLEČNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah - ESA 142 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 3 (29. 1. 1991) [SIstory]:
  • USTAVA [PDF]:
   • Osnutek ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije [PDF]
  • PLEBISCIT [PDF]:
   • Ocena razmer po plebiscitu in program aktivnosti za izvedbo plebiscitnih nalog [PDF]
  • UPRAVNI ORGANI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov s predlogom zakona - ESA 272 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 4 (11. 2. 1991) [SIstory]:
  • SKLAD SKUPNIH REZERV [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o skladu skupnih rezerv s predlogom zakona - ESA 275 [PDF]
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 - ESA 250 [PDF]
  • POZD [PDF]:
   • Predlog zakona o preoblikovanju POZD - ESA 162 [PDF]
  • DRŽAVNI ORGANI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakon o funkcionarjih v državnih organih - ESA 218 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 5 (12. 2. 1991) [SIstory]:
  • STANOVANJSKO GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo stanovanjskega zakona z osnutkom zakona — ESA 167 [PDF]
  • GOZDOVI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o gozdovih z osnutkom zakona - ESA 288 [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 6/1 (18. 2. 1991) [SIstory]:
  • PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • Osnutek zakona o PRORAČUNU Republike Slovenije za leto 1991 — ESA 297 [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANČNO IZRAVNAVO V OBČINAH [PDF]
   • III. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • Tabele [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • UVOD [PDF]
    • I. OCENA PRIHODKOV 1991 [PDF]
    • II. ODHODKI PRORAČUNA [PDF]
   • Posebne tabele - priloge k proračunu Podrobnejša členitev nekaterih postavk proračuna [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 6/2 (18. 2. 1991) [SIstory]:
  • PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Nadaljevanje [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 6 (18. 2. 1991) [SIstory]:
  • GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Gospodarska politika v 1991. letu - ESA 295 [PDF]
   • Razvojna politika Slovenije na začetku 90. let [PDF]
   • Politika na področju razvoja družbenih dejavnosti [PDF]
   • Ocena gospodarske situacije v Sloveniji na pragu leta 1991 [PDF]
   • Razvojne razmere in možnosti Slovenije [PDF]
   • Izjava o pomorski usmeritvi Republike Slovenije - ESA 294 [PDF]
  • SOCIALNA POLITIKA [PDF]:
   • Socialni programi: izhodišča, elementi in programi po področjih [PDF]
   • Denarni prejemki prebivalstva [PDF]
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku - ESA 289 [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 7 (19. 2. 1991) [SIstory]:
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o denacionalizaciji z osnutkom zakona - ESA 299 [PDF]
   • Informacija o nekaterih odprtih vprašanjih pri proučevanju pravnih in materialnih možnosti za vračanje premoženja, podržavljenega z agrarno reformo, nacionalizacijo in zaplembami [PDF]
  • NOTRANJE ZADEVE [PDF]:
   • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah - ESA 222 [PDF]
  • PREKRŠKI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških s predlogom zakona - ESA 298 [PDF]
  • GOZDOVI [PDF]:
   • Dodatek k poročilu o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 8 (22. 2. 1991) [SIstory]:
  • CENE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o cenah s predlogom zakona - ESA 303 [PDF]
  • PRIVATIZACIJA [PDF]:
   • Osnutek zakona o privatizaciji podjetij - ESA 147 [PDF]
  • ZAVODI [PDF]:
   • Predlog zakona o zavodih - ESA 146 [PDF]
  • SODNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - ESA 249 [PDF]
  • PODJETNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o pospeševanju razvoja malih in srednjih podjetij z osnutkom zakona — ESA 301 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 9 (28. 2. 1991) [SIstory]:
  • PRIVATIZACIJA [PDF]:
   • Osnutek zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo - ESA 148 [PDF]
   • Osnutek zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj - ESA 143 [PDF]
  • ZADRUGE [PDF]:
   • Predlog zakona o zadrugah - ESA 141 [PDF]
  • JAVNA GLASILA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o javnih glasilih - ESA 317 [PDF]
  • INVALIDSKO VARSTVO [PDF]:
   • Obvladovanje in razvoj invalidskega varstva v sodobni družbi KONCEPCIJA RAZVOJNE STRATEGIJE INVALIDSKEGA VARSTVA V SLOVENIJI - ESA 308 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČIL zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 10 (8. 3. 1991) [SIstory]:
  • OBRAMBA IN ZAŠČITA [PDF]:
   • Predlog zakona o obrambi in zaščiti - ESA 183 [PDF]
  • OBRT IN DROBNO GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Osnutek obrtnega zakona — ESA 168 [PDF]
  • Resolucija Sabora Republike Hrvatske o sprejetju postopka za razdružitev SFRJ in o možni združitvi v zvezo suverenih republik [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 11 (26. 3. 1991) [SIstory]:
  • ZUNANJA POLITIKA [PDF]:
   • Temelji strategije zunanje politike Republike Slovenije - ESA 229 [PDF]
  • TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o turistični taksi - ESA 126 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah s predlogom zakona - ESA 336 [PDF]
  • REGISTER PREBIVALSTVA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva z osnutkom zakona- ESA 337 [PDF]
  • Drugo poročilo o delni realizaciji sklepov Skupščine Republike Slovenije v zvezi s problematiko melioracij [PDF]
  • PRIPOROČILA IN SKLEP Izborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 12 (1. 4. 1991) [SIstory]:
  • VOJAŠKA DOLŽNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o vojaški dolžnosti - ESA 263 [PDF]
  • CENE [PDF]:
   • Osnutek zakona o cenah - ESA 303 [PDF]
  • SKLEP zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 13 (18. 4. 1991) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Inoformacija o realizaciji proračuna Republike Slovenije v obdobju januar - marec 1991 [PDF]
  • ZAVODI [PDF]:
   • Preoblikovanje obstoječih organizacij družbenih dejavnosti v zavode - pojasnila Republiškega sekretariata za zakonodajo k prehodnim določbam zakona o zavodih. [PDF]
  • ETNIČNE SKUPINE [PDF]:
   • Informacija o položaju Romov v Republiki Sloveniji [PDF]
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog rešitve problema obdavčevanja dohodkov samostojnih kulturnih delavcev [PDF]
   • Poročilo o izvajanju zakona o dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 14 (9. 5. 1991) [SIstory]:
  • STRATEGIJA RAZVOJA [PDF]:
   • Znanstveno-raziskovalna in tehnološko-razvojna politika Slovenije [PDF]:
    • Izhodiščno gradivo za razpravo in odločanje o sistemu znanstveno-raziskovalne in tehnološko-razvojne politike, nacionalnem programu znanosti in tehnološkega razvoja, bodočem statusu sedanjih raziskovalnih ustanov, pomoč pri razvoju visokega šolstva [PDF]
  • VLOGE IN PRITOŽBE [PDF]:
   • Poročilo Komisije za vloge in pritožbe Skupščine Republike Slovenije o delu v letu 1990 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 15 (20. 5. 1991) [SIstory]:
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona - ESA 374 [PDF]
  • OBRT IN DROBNO GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Osnutek obrtnega zakona - ESA 168 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o registraciji dejavnosti zasebnikov z osnutkom zakona - ESA 375 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 16 (23. 5. 1991) [SIstory]:
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z osnutkom zakona - ESA 390 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o zdravstveni dejavnosti z osnutkom zakona - ESA 391 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o lekarniški dejavnosti z osnutkom zakona - ESA 392 [PDF]
  • STANOVANJSKO GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Osnutek stanovanjskega zakona - ESA 167 [PDF]
  • ZAKLJUČNI RAČUN [PDF]:
   • Osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1990 - ESA 389 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 17 (3. 6. 1991) [SIstory]:
  • PODJETNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o razvoju malega gospodarstva - ESA 301 [PDF]
  • JAVNE SLUŽBE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o gospodarskih javnih službah z osnutkom zakona - ESA 399 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Mnenje Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o stališčih in zahtevah Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za razrešitev gospodarskih in socialnih razmer in položaja delavcev v Sloveniji [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 18 (11. 6. 1991) [SIstory]:
  • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja — ESA 212 [PDF]
  • PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji z osnutkom - ESA 403 [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 19 (27. 6. 1991) [SIstory]:
  • RAZISKOVALNA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o raziskovalni dejavnosti - ESA 353 [PDF]
  • REGISTER PREBIVALSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva - ESA 337 [PDF]
  • SKLAD SKUPNIH REZERV [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladih skupnih rezerv s predlogom zakona - ESA 413 [PDF]
  • JEDRSKA VARNOST [PDF]:
   • Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1990 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 20 (12. 7. 1991) [SIstory]:
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o davku od prometa proizvodov in storitev z osnutkom zakona - ESA 417 [PDF]
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o igrah na srečo s tezami - ESA 416 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 21 (25. 7. 1991) [SIstory]:
  • PRIVATIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - ESA 147 [PDF]
   • Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo - ESA 148 [PDF]
   • Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj - ESA 143 [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o denacionalizaciji - ESA 299 [PDF]
  • ZADRUGE [PDF]:
   • Predlog zakona o zadrugah - ESA 141 [PDF]
  • VODE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah s predlogom zakona - ESA 418 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 17, št. 22 (8. 8. 1991) [SIstory]:
  • VARSTVO ŽRTEV VOJAŠKE AGRESIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo od 27. 6. 1991 - ESA 436 [PDF]
  • OSEBNI DOHODKI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o OSEBNIH DOHODKIH IN DRUGIH PREJEMKIH DELAVCEV V JAVNIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH z osnutkom zakona - ESA 428 [PDF]
  • STANOVANJSKO GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Predlog stanovanjskega zakona - ESA 167 [PDF]
  • JAVNE SLUŽBE [PDF]:
   • Osnutek zakona o gospodarskih javnih službah - ESA 399 [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o socialnem varstvu z osnutkom zakona - ESA 434 [PDF]
  • KEMETIJSKA ZEMLJIŠČA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z osnutkom zakona - ESA 435 [PDF]
  • PREŠERNOVA NAGRADA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o Prešernovi nagradi z osnutkom zakona - ESA 437 [PDF]
  • SINDIKATI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o reprezentativnosti sindikatov z osnutkom zakona - ESA 438 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 17, št. 23 (18. 9. 1991) [SIstory]:
  • GOZDOVI [PDF]:
   • Osnutek zakona o gozdovih - ESA 288 [PDF]
  • VARSTVO OKOLJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o varstvu okolja z osnutkom zakona - ESA 444 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 17, št. 24 (1. 10. 1991) [SIstory]:
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ESA 374 [PDF]
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju— ESA 390 [PDF]
   • Osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti - ESA 391 [PDF]
   • Osnutek zakona o lekarniški dejavnosti - ESA 392 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 17, št. 25 (7. 10. 1991) [SIstory]:
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije - ESA 458 [PDF]
  • TAKSE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah s predlogom zakona - ESA 454 [PDF]
  • PODJETNIŠTVO IN OBRT [PDF]:
   • Obrt v Sloveniji Zahteve slovenske obrti Skupščini in vladi Republike Slovenije [PDF]
  • ŠTIPENDIRANJE [PDF]:
   • Analiza štipendiranja v Republiki Sloveniji [PDF]
  • TISK [PDF]:
   • Poročilo o stanju na področju tiska časopisov in revij [PDF]
  • KULTURA [PDF]:
   • Informacija o stanju na področju kinematografije v Republiki Sloveniji in prizadevanjih za rekonstrukcijo tega stanja [PDF]
  • POMOČ REPUBLIKI HRVAŠKI [PDF]:
   • Problematika beguncev in oblike pomoči pribeglim [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 17, št. 26 (31. 10. 1991) [SIstory]:
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o prometnem davku - ESA 417 [PDF]
  • KMETIJSKA ZEMLJIŠČA [PDF]:
   • Predlog zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije- ESA 435 [PDF]
  • PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI [PDF]:
   • Predlog zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - ESA 403 [PDF]
  • STALIŠČA IN SKLEPI zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • ODLOČBI Ustavnega sodišča Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 17, št. 27 (22. 11. 1991) [SIstory]:
  • SKLADI SKUPNIH REZERV [PDF]:
   • Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladih skupnih rezerv in o prenehanju delovanja skladov skupnih rezerv - ESA 413 [PDF]
  • UPRAVNI ORGANI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o službi za javne prihodke z osnutkom zakona - ESA 479 [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE [PDF]:
   • Predparlamentarna razprava o problemu prve zaposlitve in zaposlovanja mladih v Republiki Sloveniji [PDF]
  • ČLOVEKOVE PRAVICE [PDF]:
   • Letno poročilo Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščino delu za obdobje september 1990 - september 1991 [PDF]
  • STALIŠČA IN SKLEPI zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 30. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 17, št. 28 (2. 12. 1991) [SIstory]:
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ESA 374 [PDF]
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ESA 390 [PDF]
   • Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti - ESA 391 [PDF]
   • Predlog zakona o lekarniški dejavnosti - ESA 392 [PDF]
 31. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 17, št. 29/1 (3. 12. 1991) [SIstory]:
  • Program gospodarske in socialne politike Republike Slovenije v letu 1992 - ESA 386 [PDF]
  • Program strukturnega prilagajanja in gospodarske politike v letu 1992 s prilogo [PDF]
  • Politike po posameznih dejavnostih v letu 1992 [PDF]
  • Ocena gospodarskih tokov in razmerij v Republiki Sloveniji v letu 1991 z dokumentacijo [PDF]
  • Prva predvidevanja glede razvojnih možnosti Slovenije v letu 1992 - možni scenariji [PDF]
 32. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 17, št. 29 (3. 12. 1991) [SIstory]:
  • Osnutek zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1992 - ESA 385 [PDF]
  • BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA [PDF]
  • POSEBNI DEL PRORAČUNA [PDF]
 33. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 17, št. 30 (12. 12. 1991) [SIstory]:
  • USTAVA [PDF]:
   • PREDLOG USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE - ESA 58 [PDF]
   • Predlog USTAVNEGA ZAKONA ZA IZVEDBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE - ESA 487 [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Osnutek zakona o socialnem varstvu - ESA 434 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o družinskih dajatvah s tezami - ESA 502 [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju tujcev z osnutkom zakona — ESA 495 [PDF]
  • Iz razprav v telesih Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • POPRAVKA k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in k osnutku proračuna Republike Slovenije za leto 1992 [PDF]
 34. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik 17, št. 31 (17. 12. 1991) [SIstory]:
  • STEČAJI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o prisilni poravnavi in stečaju z osnutkom zakona - ESA 505 [PDF]
  • TRŽIŠČE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o varstvu konkurence z osnutkom zakona ESA 503 [PDF]
  • ZAPIRANJE RUŽV [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o TRAJNEM PRENEHANJU IZKORIŠČANJA URANOVE RUDE IN PREPREČEVANJU POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU URANA ŽIROVSKI VRH z osnutkom zakona - ESA 504 [PDF]
  • VARSTVO PODATKOV [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o evidencah s področja javne varnosti z osnutkom zakona - ESA 506 [PDF]
  • OBRMBA IN ZAŠČITA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o obrambi in zaščiti s predlogom zakona - ESA 507 [PDF]
  • VOJAŠKA DOLŽNOST [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o vojaških dolžnostih s predlogom zakona - ESA 508 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA zborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]