29. Seznam Poročevalcev iz leta 2003

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 1 (8. 1. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poenostavitvi reševalnih prevozov ter iskalnih in reševalnih letov (BATPRP) - EPA 726 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Sveta za radiodifuzijo za leti 2001 in 2002 - EPA 727 - III [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Obvestilo Oddelka za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o spremembi sestave delovnega telesa [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi 21. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Sklepa 25. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 2 (18. 1. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-C) - skrajšani postopek - EPA 728 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR) - tretja obravnava - EPA 489 - III [PDF]
   • Dopolnilna obrazložitev predloga zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (ZPRPE) - nujni postopek - EPA 717 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Dodatno poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o maturi z dopolnjenim predlogom Zakona (Zrnat) - druga obravnava - EPA 1073 [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembi zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo z dopolnjenim predlogom Zakona (ZPPLPS-B) - skrajšani postopek - EPA 675 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje obveznosti podjetij elektrogospodarstva (ZPRPE) - nujni postopek - EPA 717 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poenostavitvi reševalnih prevozov ter iskalnih in reševalnih letov (BATPRP) - EPA 726 - III [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Ustavna komisija [PDF]
   • Odbor za notranjo politiko [PDF]
   • Odbor za finance in monetarno politiko [PDF]
   • Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport [PDF]
   • Komisija za evropske zadeve [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 3 (20. 1. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 120 milijonov EUR, ki ga najame Dars d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest/V - nujni postopek - EPA 748 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) - prva obravnava - EPA 736 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o dopolnitvi zakona o plačilnem prometu z dopolnjenim predlogom zakona (ZPIaP-A) - skrajšani postopek - EPA 709 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-C) - druga obravnava - EPA 334 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja z dopolnjenim predlogom zakona (ZDIJZ) - druga obravnava - EPA 605 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP) - EPA 707 - III [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 4 (24. 1. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o matičnem registru (ZMatR) - prva obravnava - EPA 452 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) - prva obravnava - EPA 753 - III [PDF]
   • Umik predloga Zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami (ZPPN) - EPA 485 - III [PDF]
  • PRIPOROČILO [PDF]:
   • Priporočilo vladi Republike Slovenije za delovanje Komisije vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic (PpZPKri) - EPA 735 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZA RAZPIS POSVETOVALNIH REFERENDUMOV [PDF]:
   • Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo (OdEU) - EPA 751 - III [PDF]
   • Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vstopu Republike Slovenije v Organizacijo Severnoatlantske pogodbe (NATO (OdNATO) - EPA 752 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo II Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-B) - nujni postopek - EPA 723 - III [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 5 (28. 1. 2003) [SIstory]:
  • KONČNO POROČILO [PDF]:
   • Končno poročilo o pogajanjih o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji s poudarkom na sklepnem delu pogajanj [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 6 (29. 1. 2003) [SIstory]:
  • DELOVNI PROGRAM [PDF]:
   • Delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2003 [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 7 (31. 1. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA DOPOLNITEV USTAVE [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za dopolnitev 124. člena Ustave Republike Slovenije - EPA 757 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembi zakona o trgovini (ZT-B) - skrajšani postopek - EPA 750 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJAH MEDNARODNIH POGODB [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BALPCZ) - EPA 754 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju (BHRPS) - EPA 755 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 242. člena v zvezi z 283. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • OBVESTILI O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Slovenski del pridružitvenega parlamentarnega odbora [PDF]
   • Konvencija o prihodnosti Evrope [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Pisna poslanska vprašanja [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 8 (11. 2. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B) - skrajšani postopek - EPA 758 - III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) - EPA 753 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog Odloka o spremembah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A) - EPA 760 - III [PDF]
  • LETNO POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil za leto 2002 - EPA 761 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-B) - skrajšani postopek - EPA 697 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k Poročilu o izvajanju invalidskega varstva v Republiki Sloveniji - EPA 234 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BALPCZ) - EPA 754 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju (BHRPS) - EPA 755 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (MSHSPT) - EPA 759 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage določbe petega odstavka 140. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage določb 184. in 186. člena v zvezi s šestim in sedmim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 246. člena v zvezi z 237. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbor za obrambo [PDF]
   • Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide [PDF]
   • Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport [PDF]
   • Slovenski del pridružitvenega parlamentarnega odbora [PDF]
   • Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev ozadja in vzrokov napada na novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost in politično odgovornost nosilcev javnih funkcij [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 9 (12. 2. 2003) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (MSHSPT) - EPA 759 - III [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 10 (15. 2. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti - nujni postopek - EPA 771 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembi zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško - nujni postopek - EPA 772 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) - tretja obravnava - EPA 605 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) - prva obravnava - EPA 606 - III [PDF]
   • Umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije - druga obravnava - EPA 1026 - II [PDF]
   • Umik predloga Zakona o renti zaradi posledic rudarjenja Premogovnika Velenje (ZRPRPV) - EPA 548 - III [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog poslanca Bogomirja Zamernika za sprejem avtentične razlage 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS št. 63/93) (ORZPPre1) - EPA 766 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k Posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic o problematiki najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih - EPA 403 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupne izjave ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške... [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb k predlogu Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih služb z dopolnjenim predlogom zakona (ZPNOVS) - druga obravnava - EPA 600 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSPZ) - druga obravnava - EPA 676 - III [PDF]
  • SKLEPI IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Sklep in stališča 27. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 11 (20. 2. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji do 31.12.2002 - EPA 769 -III [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 12 (24. 2. 2003) [SIstory]:
  • DOPOLNITEV PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
   • Dopolnitev predloga Zakona o spremembi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti - nujni postopek - EPA - 771 - III [PDF]
   • Dopolnitev predloga Zakona o spremembi zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško - nujni postopek - EPA 772 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZAKONOV O RATIFIKACIJI MEDNARODNIH POGODB [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Civilnopravne konvencije o korupciji (MCKK) - EPA 770 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in civilizacijskih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BRUPN) - EPA 775 - III [PDF]
  • PREDLOG ZA UMIK PRIDRŽKA [PDF]:
   • Predlog za umik pridržka k 13. členu Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu - EPA 773 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Peto redno poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb - EPA 774 - III [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbor za gospodarsko [PDF]
   • Odbor za infrastrukturo in okolje [PDF]
   • Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano [PDF]
   • Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 19. in 20. seji Državnega zbora [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 13 (25. 2. 2003) [SIstory]:
  • IZRAČUN PRIMERNE PORABE OBČIN IN ZNESKOV FINANČNE IZRAVNAVE ZA LETO 2003 [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 14 (5. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu - skrajšani postopek (ZPDI - C) - EPA 781 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Malto o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BMTIDO) - EPA 777 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV) - EPA 778 - III [PDF]
  • PROGRAM UKREPOV [PDF]:
   • Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje do 2006 [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 15 (6. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV O RATIFIKACIJAH MEDNARODNIH POGODB [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri skladiščenju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (BHUSRN) - EPA 779 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (MEOKČS) - EPA 782 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o pomorskem prometu (BROPP) - EPA 783 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustno poslansko vprašanje, postavljeno na 18. seji Državnega zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobuda [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 16 (12. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (ZPRKPE) - nujni postopek - EPA 790 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-A) - skrajšani postopek - EPA 791 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) - prva obravnava - EPA 789 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o dopolnitvi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopolnjenim predlogom zakona (ZOFVI-C)- skrajšani postopek - EPA 728 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Odloka o spremembah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A) - EPA 760 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Civilnopravne konvencije o korupciji (MCKK) - EPA 770 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in civilizacijskih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BRUPN) - EPA 775 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 17 (14. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-E) - prva obravnava - EPA 780 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Malto o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BMITDO) - EPA 777 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri skladiščenju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (BHUSRN) - EPA 779 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (MEOKČS) - EPA 782 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o pomorskem prometu (BROPP) - EPA 783 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu o delu komisije od 27. marca 2001 do 31. decembra 2002 - EPA 788 - III [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 18 (15. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) - prva obravnava - EPA 792 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popravi krivic z dopolnjenim predlogom zakona (ZPKri-D) - skrajšani postopek - EPA 651 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o matičnem registru z dopolnjenim predlogom zakona (ZMatR) - druga obravnava - EPA 452 - III [PDF]
   • Poročilo Ustavne komisije k predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (referendum - predlog za spremembe 90., 97., 99. in 170. člena) - EPA 700 - III [PDF]
  • MNENJE ZAKONODAJNO - PRAVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B) - skrajšani postopek - EPA 758 - III [PDF]
  • SKLEP DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklep 29. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 19 (17. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-A) - skrajšani postopek - EPA 797 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih z dopolnjenim predlogom zakona (ZKZ-B) - skrajšani postopek - EPA 758 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o nepremičninskem posredovanju z dopolnjenim predlogom zakona (ZNPosr) - druga obravnava - EPA 606 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV) - EPA 778 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu za sprejem avtentične razlage 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (ORZPPre1) - enofazni postopek - EPA 766 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu Zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (RZ2001) - EPA 652 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik k predlogu Sprememb in dopolnitev poslovnika o parlamentarni preiskavi z dopolnjenim predlogom sprememb in dopolnitev poslovnika (PoPP-A) - druga obravnava - EPA 1114 - II [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 20 (21. 3. 2003) [SIstory]:
  • POVZETEK POROČILA [PDF]:
   • Povzetek Poročila o stanju okolja za leto 2002 - EPA 787 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 11, št. 1 (21. 3. 2003) [PDF]:
   • Poročilo o delu Državnega sveta in njegove komisije za gospodarstvo v obdobju 1996 do 2002 na področju obravnave dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 ter delovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev in njenih organov v obdobju 1995 do 1997 [PDF]
   • Sklep državnega sveta ob obravnavi poročila o delu državnega sveta in komisije za gospodarstvo v obdobju 1996-2002 na področju dogodkov na kapitalskem trgu [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 21 (22. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA [PDF]:
   • Predlog ustavnega zakona o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 33/91, 42/97 in 66/2000) z obrazložitvijo [PDF]
  • DODATNO POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Dodatno poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu Zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (RZ2001) - EPA 652 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Komisije in Oddelka za peticije Državnega zbora Republike Slovenije za leto 2002 [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 22 (27. 3. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembi zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-A) - skrajšani postopek - EPA 798 - III [PDF]
   • Nadomestitev besedila členov Zakona o kazenskem postopku, ki se spreminjajo ali dopolnjujejo (priloga zakona) (ZKP-E) - prva obravnava - EPA 780 - III [PDF]
   • Umik predloga Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - druga obravnava - EPA 206 - II [PDF]
   • Umik predloga Zakona o dodatnem sofinanciranju izgradnje osnovnih šol (ZDSIOS) - EPA 709 - II [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 23 (2. 4. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije - nujni postopek - EPA 806 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-B) - skrajšani postopek - EPA 805 -III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B) - skrajšani postopek - EPA 804 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah zakona o prekrških zoper javni red in mir (nadomestitev besedila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir, z dne 4.12.2001) (ZJRM-B) - prva obravnava - EPA 371 - III [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 24 (3. 4. 2003) [SIstory]:
  • ODGOVORNOST DRŽAVNIH INSTITUCIJ IN NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ PRI NADZORU NAD POSLOVANJEM IN PRODAJI SLOVENSKE INVESTICIJSKE BANKE S PREDLOGI SKLEPOV - EPA 803 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 22. Seji Državnega zbora [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 24. seje Državnega zbora [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 11, št. 2 (3. 4. 2003) [PDF]:
   • Volitve in potrditev mandatov članom državnega sveta [PDF]
   • Konstituiranje Državnega sveta Republike Slovenije, kot zastopstva nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov [PDF]
   • Ustanovitev in naloge komisij Državnega sveta Republike Slovenije [PDF]
   • Volitve predsednikov, podpredsednikov in članov komisij državnega sveta in imenovanje sekretarjev komisij [PDF]
   • Program dela Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2003 [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča [PDF]
   • Sklep državnega sveta o vključevanju Slovenije v Evropsko unijo in NATO [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 25 (10. 4. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-B) - prva obravnava - EPA 808 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o humanitarnih in dobrodelnih organizacijah (ZHDO) - druga obravnava - EPA 467 - III [PDF]
   • Dodatno poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A) - druga obravnava - EPA 596 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za leto 2002 - EPA 809 - III [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 26 (14. 4. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o vojnih veteranih (ZVV-C) - skrajšani postopek - EPA 818 - III [PDF]
   • Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) - tretja obravnava - EPA 606 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo javne železniške infrastrukture, določene v nacionalnem programu razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 1274 - II [PDF]
  • SKLEPI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu - EPA 788 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije za leto 2002 - EPA 810 - III [PDF]
  • REVIZIJSKI POROČILI [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za kandidata za predsednika republike dr. Janeza Drnovška [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za kandidatko za predsednico republike Barbaro Brezigar [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 27 (18. 4. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o vojnih grobiščih (ZVG) - prva obravnava - EPA 415 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD-A) - prva obravnava - EPA 816 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (ZKem-A) - prva obravnava - EPA 817 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih (ZKozP-A) - prva obravnava - EPA 819 - III [PDF]
  • OBVESTILI O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Ustavna komisija [PDF]
   • Odbor za infrastrukturo in okolje [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi 30. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 28 (24. 4. 2003) [SIstory]:
  • UMIKI PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
   • Umik predloga zakona o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje v republikah bivše Jugoslavije - EPA 1479 [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini - EPA 804 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila - EPA 909 - II [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu računskega sodišča v letu 2002 - EPA 820 - III [PDF]
  • SKLEPI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklepi Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ o finančnem poslovanju občin [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 11, št. 3 (24. 4. 2003) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 29 (29. 4. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Dopolnitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-B) - prva obravnava - EPA 808 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu stanovanjskega zakona (SZ-1) - druga obravnava - EPA 622 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k skrajšanemu Poročilu o delu Nadzornega odbora RTV Slovenije v mandatnem obdobju julij 1998 - julij 2002 - EPA 590 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k Poročilu o delu Sveta za radiodifuzijo za leti 2001 in 2002 - EPA 727 - III [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Državnega sveta Republike Slovenije za sprejem avtentične razlage besedila 12. točke 110. člena zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002) (ORZJN110) - EPA 822 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 23. Seji državnega zbora [PDF]
  • REVIZIJSKA POROČILA [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampaniji organizatorja volilne kampanije za kandidata za predsednika republike dr. Franceta Arharja [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampaniji organizatorja volilne kampanije za kandidata za predsednika republike dr. Antona Beblerja [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampaniji organizatorja volilne kampanije za kandidata za predsednika republike Zmaga Jelinčiča Plemenitega [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampaniji organizatorja volilne kampanije za kandidata za predsednika republike dr. Leva Krefta [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 30 (7. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-A) - skrajšani postopek - EPA 823 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju - skrajšani postopek - EPA 826 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji finančne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko - EPA 824 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu - EPA 825 - III [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbor za finance in monetarno politiko [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 25. seje Državnega zbora [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 31 (14. 5. 2003) [SIstory]:
  • UMIK [PDF]:
   • Umik predloga za začetek postopka za dopolnitev 124. člena Ustave Republike Slovenije - EPA 757 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračega prometa (ZZNSZP) - prva obravnava - EPA 827 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih - druga obravnava - EPA 733 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) - druga obravnava - EPA 736 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembi zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - skrajšani postopek - EPA 798 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost z dopolnjenim predlogom zakona (ZPPO-A) - skrajšani postopek - EPA 791 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih z dopolnjenim predlogom zakona (ZSZN-A) - skrajšani postopek - EPA 797 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C) - skrajšani postopek - EPA 781 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustno poslansko vprašanje, postavljeno na 20. Seji Državnega Zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobudi [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 32 (15. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A) - prva obravnava - EPA 833 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) - prva obravnava - EPA 834 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Dodatno poročilo Ustavne komisije k predlogu za začetek postopka za spremembe ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (referendum - predlog za spremembe 90., 97., 99. in 170. člena) - EPA 700 - III [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 33 (16. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (MOAEP) - EPA 835 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah zakona o prekrških zoper javni red in mir z dopolnjenim predlogom zakona (ZJRM-B) - druga obravnava - EPA 371 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku z dopolnjenim predlogom zakona (ZKP-E) - druga obravnava - EPA 780 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2002 - EPA 832 - III [PDF]
  • REVIZIJSKA POROČILA [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za kandidata za predsednika republike dr. Franceta Bučarja [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za kandidata za predsednika republike Jureta Jurčka Cekuto [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za kandidata za predsednika republike dr. Gorazda Drevenška [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 34 (17. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o vrtcih (ZVrt) - skrajšani postopek - EPA 839 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o zemljiški knjigi z dopolnjenim predlogom zakona (ZZK-1) - druga obravnava - EPA 789 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu z dopolnjenim predlogom zakona (Zban-B) - skrajšani postopek - (ZZK-1) - EPA 805 - III [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 35 (19. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi (ZDU-1A) - nujni postopek - EPA - 842 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-D) - nujni postopek - EPA - 843 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-A) - nujni postopek - EPA 845 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) - nujni postopek - EPA 846 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio evrov - nujni postopek - EPA - 847 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev DARS d.d., za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio evrov - nujni postopek - EPA - 848 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-C) - skrajšani postopek - EPA - 840 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-A) - skrajšani postopek - EPA - 841 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Finančne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (MFPEIB) - EPA 824 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu (MSPČK-A) - EPA 825 - III [PDF]
  • PROGRAM DELA [PDF]:
   • Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d. za leto 2003 - EPA 844 - III [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 36 (19. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 849 - III [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA REBALANSA [PDF]:
    • I. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA [PDF]
    • II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 36/1 (19. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 - EPA 849-III [PDF]:
   • II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA (nadaljevanje iz Poročevalca št. 36) [PDF]
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 37 (22. 5. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV O RATIFIKACIJI MEDNARODNIH POGODB [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost pomorske plovbe (MKPND) - EPA 851 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Protokola za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na epinkontinentalnem pasu (MPNDVP) - EPA 852 - III [PDF]
  • POPRAVEK POROČILA DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Popravek poročila Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) - druga obravnava - EPA 789 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog poslanca Jožefa Školča za sprejem avtentične razlage prvega in tretjega odstavka 84. člena Zakona o medijih (Uradni list RS št. 35/2001)(ORZMed84) - EPA 850 - III [PDF]
   • Predlog Državnega sveta Republike Slovenije za sprejem avtentične razlage 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110-5387/2002) (ORZGO-1218) - EPA 853 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-A) - EPA 854 - III [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS-B) - EPA 855 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 11, št. 4 (22. 5. 2003) [PDF]:
   • Potrditev mandata članu državnega sveta [PDF]
   • Mnenje državnega sveta ob obravnavi predloga zakona o trgovini [PDF]
   • Sklep državnega sveta o umiku zakonov [PDF]
   • Predlog za sprejem avtentične razlage zakona [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 38 (27. 5. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji do 31.3.2003 - EPA 856 - III [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 39 (29. 5. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Slovenske izvozne družbe, d.d. Ljubljana za leto 2002 - EPA 858 - III [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 40 (30. 5. 2003) [SIstory]:
  • UMIK [PDF]:
   • Umik podpisov k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije - EPA 377 - III [PDF]
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (ZIPRS0304-A) - nujni postopek - EPA 859 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A) - skrajšani postopek - EPA 860 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o romski skupnosti (ZRomS) - prva obravnava - EPA - 857 - III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih - prva obravnava - EPA - 833 - III [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog za sprejem avtentične razlage prvega odstavka 83. člena Zakona o državni upravi v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o državni upravi (ORZDU-1-83) - EPA 861 - III [PDF]
  • PREDLOG STALIŠČ DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Predlog Stališč Državnega zbora o institucionalni ureditvi ter skupni zunanji, varnostni in obrambni politiki Evropske unije - EPA 862 - III [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 41 (4. 6. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, najete za dokončanje gradnje in opremljanje objektov 1. faze (ZPJZOIL) - nujni postopek - EPA 867 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A) - skrajšani postopek - EPA 868 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Slovenija - projekt avtocest V) (MGPEIA5) - EPA 866 - III [PDF]
   • Umik predloga Zakona o vrtcih - skrajšani postopek - EPA 839 - III [PDF]
  • PROGRAM PRODAJE [PDF]:
   • Predlog Sprememb in dopolnitev programa prodaje in/ali zamenjave državnega stvarnega premoženja (gradbenih objektov - poslovnih prostorov in prevoznih sredstev) za leto 2003 in 2004, katerega uporabniki so pravosodni organi - EPA 863 - III [PDF]
  • SKUPNO LETNO POROČILO [PDF]:
   • Skupno letno poročilo Državnega pravobranilstva za leto 2002 - EPA 864 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 26. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 42 (5. 6. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO IN FINANČNI NAČRT [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2002 in letni obračun Banke Slovenije za leto 2002 (računovodski izkazi) [PDF]
   • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2003 - EPA 865 - III [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 43 (7. 6. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o poslovanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2002 - EPA 869 - III [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 44 (7. 6. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Stanovanjskega zakona - (SZ-1) - tretja obravnava - EPA 622 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) prva obravnava - EPA 753 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo - prva obravnava - EPA - 871 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o vojnih grobiščih z dopolnjenim predlogom zakona (ZVG) - druga obravnava - EPA 415 - II [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge z dopolnjenim predlogom zakona - druga obravnava - EPA 816 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah z dopolnjenim predlogom zakona (ZKem-A) - druga obravnava - EPA 817 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih z dopolnjenim predlogom zakona (ZKozP-A) - druga obravnava - EPA 819 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu za sprejem avtentične razlage prvega in tretjega odstavka 84. člena Zakona o medijih (ORZMed84) - enofazni postopek - EPA 850 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (MOAEP) - EPA 835 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Konvencije za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost pomorske plovbe (MKPND) - EPA 851 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Protokola za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu (MPNDVP) - EPA 852 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Slovenija - projekt avtocest V) (MGPEIA5) - EPA 866 - III [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 45 (12. 6. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK) - EPA 872 - III [PDF]
  • MNENJE ZAKONODAJNO - PRAVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje Zakonodajno - pravne službe k dopolnjenemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih (ZKozP-A) - druga obravnava - EPA 819 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Novo besedilo Odloka o dopolnitvi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSPO304-A) - EPA 854 - III [PDF]
  • PROGRAM DELA [PDF]:
   • Popravki k programu dela DARS d.d. za leto 2003 - EPA 844 - III [PDF]
  • STROKOVNA IZHODIŠČA [PDF]:
   • Strokovna izhodišča z ukrepi Vlade Republike Slovenije za poslovno in s tem povezano kadrovsko sanacijo in izhodišča za oblikovanje koncernskega sistema železniških družb pred izvedbo preoblikovanja Javnega podjetja Slovenske Železnice, d.d. - EPA 873 - III [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA [PDF]:
   • Umik Sprememb in dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS-B) - EPA 855 - III [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 46 (13. 6. 2003) [SIstory]:
  • UMIK [PDF]:
   • Umik podpisa k Predlogu za začetek spremembe 83. člena Ustave Republike Slovenije - EPA 377 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-C) - prva obravnava - EPA 874 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi pobude za razlago drugega odstavka 283. člena poslovnika [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance - Službe za nadzor proračuna za odbobje od julija do decembra 2002 - EPA 875 - III [PDF]
   • Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje v času od 7.8.1996 do 31.3.2003 - EPA 876 - III [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 47 (16. 6. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Dopolnitev poročila o delu državnih tožilstev za leto 2001 - EPA 570 - III [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojnih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS-B) - EPA 879 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, najete za dokončanje gradnje in opremljanje objektov 1. faze z dopolnjenim predlogom zakona - nujni postopek - EPA 867 - III [PDF]
  • MNENJE ZAKONODAJNO-PRAVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje Zakonodajno - pravne službe k predlogu Stanovanjskega zakona (SZ-1) - tretja obravnava - EPA 622 - III [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 48 (20. 6. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah zakona o zaščiti živali (ZZZiv-B) - skrajšani postopek - EPA 885 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS) - prva obravnava - EPA 602 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) - prva obravnava - EPA 881 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu (ZDSve-B) - prva obravnava - EPA 883 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ustanovitvi Zgornje Savinjske in Šaleške pokrajine (ZUZSŠP) - prva obravnava - EPA 884 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO) - EPA 880 - III [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 49 (23. 6. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, najete za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (ZPSRPPP) - nujni postopek - EPA 887 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-A) - nujni postopek - EPA 888 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-D) - nujni postopek - EPA 889 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov (ZDKDPŠ) - nujni postopek - EPA 890 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-A) - EPA 854 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 27. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 50 (3. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (Zvet-1A) - skrajšani postopek - EPA 882 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa z dopolnjenim predlogom zakona (ZZNSZP) - druga obravnava - EPA 827 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A) - skrajšani postopek - EPA 860 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 2003 s predlogom odloka - EPA 844 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu za sprejem avtentične razlage besedila 218. člena zakona o graditvi objektov (ORZGO-1-218) - EPA 853 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o humanitarnih organizacijah z dopolnjenim predlogom zakona (ZHO) - druga obravnava - EPA 834 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih z dopolnjenim predlogom zakona (ZSDP-A) - skrajšani postopek - EPA 841 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah zakona o vojnih veteranih z dopolnjenim predlogom zakona (ZVV-C) - skrajšani postopek - EPA 818 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju z dopolnjenim predlogom zakona (ZDP-1A) - skrajšani postopek - EPA 826 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu za sprejem avtentične razlage 12. točke 110. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in št. 102/2000) (ORZJN110) - enofazni postopek - EPA 822 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK) - EPA 872 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO) - EPA 880 - III [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 51 (3. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2002 posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije - EPA 908 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji z dopolnjenim predlogom zakona (ZPol-B) - druga obravnava - EPA 808 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju z dopolnjenim predlogom zakona (ZSPJS-A) - nujni postopek - EPA 888 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah z dopolnjenim predlogom zakona (ZZZ-1A) - skrajšani postopek - EPA 868 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih z dopolnjenim predlogom zakona (ZVrt-B) - skrajšani postopek - EPA 840 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS-B) - enofazni postopek - EPA 879 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 z dopolnjenim predlogom odloka - EPA 854 - III [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 52 (7. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2002 - EPA 905 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 22. seji Državnega zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobuda [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 53 (8. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2002 - EPA 892 - III [PDF]
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2002 - EPA 893 - III [PDF]
   • Poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto 2002 [PDF]
   • Poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2002 - EPA 906 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 24. seji Državnega zbora [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 54 (9. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Peto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2000, 2001 in 2002) - EPA - 891 - III [PDF]
   • Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2002 [PDF]
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2002 - EPA 907 - III [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 55 (9. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja, naprav in streliva (ZPZONS) - prva obravnava - EPA 886 - III [PDF]
   • Predlog zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) - prva obravnava - EPA 903 - III [PDF]
   • Predlog zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO-2) - prva obravanava - EPA 909 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopolnjenim predlogom zakona (ZOFVI-D) - nujni postopek - EPA 889 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov z dopolnjenim predlogom zakona (ZDKDPŠ) - nujni postopek - EPA 890 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, najete za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti z dopolnjenim predlogom zakona... [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 56 (10. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2002 - EPA 916 - III [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 57 (11. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) - nujni postopek - EPA 926 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o medijih (Zmed-B) - skrajšani postopek - EPA 925 - III [PDF]
   • Predlog zakona o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto 2003 (ZZSO03) - prva obravnava - EPA 919 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k poročilu o stanju okolja za leto 2002 - EPA 787 - III [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 58 (15. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Osmo redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 2002 - EPA 918 - III [PDF]
 60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 59 (16. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C) - prva obravnava - EPA 917 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D) - prva obravnava - EPA 927 - III [PDF]
   • Predlog zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije (ZPNIOK) - prva obravnava - EPA 929 - III [PDF]
 61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 60 (23. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (ZAzil-C) - skrajšani postopek - EPA 920 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-C) - skrajšani postopek - EPA 928 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-A) - skrajšani postopek - EPA 931 - III [PDF]
   • Predlog zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) - prva obravnava - EPA 921 - III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D) - prva obravnava - EPA 927 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k poročilu o delu računskega sodišča v letu 2002 - EPA 820 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 28. seje Državnega zbora [PDF]
 62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 61 (25. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) - prva obravnava - EPA 792 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah - prva obravnava - EPA - 932 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2002 - enofazni postopek - EPA 933 - III [PDF]
 63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 62 (26. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1) - prva obravnava - EPA 922 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustno poslansko vprašanje, postavljeno na 24. seji Državnega zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobude [PDF]
 64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 63 (29. 7. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 2001 in Ocena stanja v slovenskem kmetijstvu v letu 2002 (predhodno poročilo) [PDF]
 65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 64 (31. 7. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD) - prva obravnava - EPA 923 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu - EPA 936 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Šesto redno poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb - EPA 935 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 25. seji Državnega zbora [PDF]
 66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 65 (4. 8. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ- B) - skrajšani postopek - EPA 930 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji - skrajšani postopek - EPA 937 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 26. seji Državnega zbora [PDF]
 67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 66 (4. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-A) - skrajšani postopek - EPA 943 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-A) - skrajšani postopek - EPA 945 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-G) - skrajšani postopek - EPA 946 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - prva obravnava - EPA 942 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-C) - prva obravnava - EPA 949 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o dohodnini (ZDoh-E) - EPA 60 - II [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah - EPA 939 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi - EPA 940 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Evropsko organizacijo z uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) - EPA 941 - III [PDF]
 68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 67 (5. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o najemu kredita pri Evropski investicijski banki do zneska 34 milijonov evrov za financiranje železniških projektov (ZNKZelP) - nujni postopek - EPA 952 - III [PDF]
  • PREDLOG AKTA [PDF]:
   • Predlog Akta o spremembi in dopolnitvi akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (BRUNSNJ-A) - EPA 953 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2002 in v prvi polovici leta 2003 - EPA 944 - III [PDF]
 69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 68 (8. 9. 2003) [SIstory]:
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ReNPlA) - EPA 950 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d. za leto 2002 - EPA 948 - III [PDF]
 70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 69 (9. 9. 2003) [SIstory]:
  • ODLOK [PDF]:
   • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1A) - EPA 954 - III [PDF]
  • STATUT [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda RTV Slovenije - EPA 938 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije za leto 2002 - EPA 947 - III [PDF]
 71. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 70 (10. 9. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Ustavne komisije [PDF]:
    • k predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 701 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 702 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 703 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 365 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 377 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije - EPA 390 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 391 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 692 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 693 - III [PDF]
    • k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 394 - III [PDF]
    • k predlogu za dopolnitev preambule Ustave Republike Slovenije - EPA 417 - III [PDF]
 72. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 71 (10. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-246/02-28 (ZIOdrUS246/02) - skrajšani postopek - EPA 956 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) - prva obravnava - EPA 955 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-E) - prva obravnava - EPA 1038 -II [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-A) - redni postopek - EPA 943 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji do 30.06.2003 - EPA 951 - III [PDF]
 73. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 72 (15. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP) - tretja obravnava - EPA 827 - III [PDF]
   • Predlog zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) - tretja obravnava - EPA 834 - III [PDF]
   • Predlog zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) - druga obravnava - EPA 1454 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Drugega protokola k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (M2PHKV) - EPA 957 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (MKVOZN) - EPA 958 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS) - druga obravnava - EPA 602 - III [PDF]
  • POSLOVNI NAČRT IN REBALANS [PDF]:
   • Poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2003 [PDF]
   • Rebalans poslovnega načrta družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2003 - EPA 959 - III [PDF]
 74. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 73 (17. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-1A) - skrajšani postopek - EPA 981 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1A) - skrajšani postopek - EPA 982 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o filmski koprodukciji (MEKFK) - EPA 979 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2003 Posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MSAPAR3) - EPA 980 - III [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) - EPA 983 - III [PDF]
 75. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 74 (19. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP) - tretja obravnava - EPA 827 - III [PDF]
   • Predlog zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) - prva obravnava - EPA 984 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-C) - skrajšani postopek - EPA 928 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-B) - druga obravnava - EPA 871 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) - druga obravnava - EPA 881 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (ZAzil-C) - skrajšani postopek - EPA 920 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu za sprejem avtentične razlage prvega odstavka 83. člena zakona o državni upravi v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 103. člena zakona o upravi (ORZDU-1-83) - enofazni postopek - EPA 861 - III [PDF]
 76. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 75 (22. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih podatkih (ZTP-A) - nujni postopek - EPA 987 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-A) - prva obravnava - EPA 986 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (ZVet-1A) - skrajšani postopek - EPA 882 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali (ZZZiv-A) - druga obravnava - EPA 558 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-D) - druga obravnava - EPA 1202 - II [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-C) - druga obravnava - EPA 874 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BBGKP) - EPA 936 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah (MKVCP13) - EPA 939 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (MVNE) - EPA 940 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) (MEUMETS) - EPA 941 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu akta o spremembi in dopolnitvi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (BRUNSNJ-A) - EPA 953 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Drugega protokola k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (M2PHKV) - EPA 957 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (MKVOZN) - EPA 958 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o filmski koprodukciji (MEKFK) - EPA 979 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2003 Posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MSAPAR3) - EPA 980 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1A) - EPA 954 - III [PDF]
 77. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 76 (30. 9. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) - skrajšani postopek - EPA 988 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemih (ZPre-A) - prva obravnava - EPA 978 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) - prva obravnava - EPA 991 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na vojaškem področju (BDESVP) - EPA 992 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ) - EPA 993 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO-1) - skrajšani postopek - EPA 458 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o divjadi in lovstvu - prva obravnava - EPA 1273 [PDF]
   • Umik predloga zakona o divjadi in lovstvu - prva obravnava - EPA 41 - II [PDF]
  • ZAHTEVA PO ODLOČANJU NA SEJI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Predlog zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-246/02-28/ZIOdlUS246/02 - skrajšani postopek - EPA 956 - III [PDF]
 78. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 77 (3. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E) - skrajšani postopek - EPA 989 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-B) - EPA 997 - III [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročili Slovenske odškodninske družbe, d.d. o poslovanju za leti 2001 in 2002 - EPA 985 - III [PDF]
 79. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 78 (4. 10. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o regionalnem razvoju 2003 - EPA 996 - III [PDF]
 80. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 79 (6. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) - skrajšani postopek - EPA 1000 - III [PDF]
   • Predlog zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) - prva obravnava - EPA 995 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politko k Osmem rednemu poročilu varuha človekovih pravic za leto 2002 - enofazni postopek - EPA 918 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k obravnavi instituta alternativno izvrševanje kazni [PDF]
  • PREDLOG RESOLUCIJE [PDF]:
   • Predlog resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2003 - 2008 (ReNPPD) - EPA 998 - III [PDF]
 81. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 80 (6. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (RZ2002) - EPA 999 - III [PDF]
 82. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 81 (6. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 3 potenciala spodnje Save (ZPKEPS-B) - skrajšani postopek - EPA 990 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k Skupnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2002 15 - EPA 905 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 27. seji Državnega zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobude [PDF]
 83. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 82 (8. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) - skrajšani postopek - EPA 1000 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k poročilu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2002 - EPA 933 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 29. seje Državnega zbora [PDF]
 84. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 83 (10. 10. 2003) [SIstory]:
  • PRORAČUNSKI MEMORANDUM ZA LETI 2004 in 2005 [PDF]:
   • EPA 1004 - III in 1005 - III [PDF]
  • PROGRAM ZA UČINKOVIT VSTOP V EVROPSKO UNIJO [PDF]:
   • EPA 1004 - III in 1005 - III [PDF]
 85. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 83/2 (10. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 - EPA 1004- III [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA SPREMEMB PRORAČUNA RS ZA LETO 2004 [PDF]
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 86. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 83/4 (10. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 EPA 1004- III [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA: 2. Vladni proračunski uporabniki (nadaljevanje [PDF]
 87. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 83/5 (10. 10. 2003) [SIstory]:
  • NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETI 2004 IN 2005 Z NAČRTOM INFORMATIZACIJE CENTRA VLADE RS ZA INFORMATIKO IN DRŽAVNIH ORGANOV ZA LETI 2004 IN 2005 -EPA 1004-III in 1005-III [PDF]
  • SKUPNI KADROVSKI NAČRT ZA NEVLADNE, PRAVOSODNE IN VLADNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE ZA LETI 2004 IN 2005 -EPA 1004-III in 1005-III [PDF]
 88. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 83/6 (13. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 - EPA 1005 - III [PDF]:
   • SPLOŠNI DEL PRORAČUNA [PDF]
   • POSEBNI DEL PRORAČUNA [PDF]
   • NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 89. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 83/7 (13. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 EPA 1005 - III [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2005 [PDF]
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]:
    • 1. Nevladni proračunski uporabniki [PDF]
 90. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 83/8 (13. 10. 2003) [SIstory]:
  • Predlog proračuna republike Slovenije za leto 2005 - EPA 1005 - III [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA: 2.Vladni proračunski uporabniki [PDF]
 91. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 83/9 (13. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG proračuna republike Slovenije za leto 2005 - EPA 1005 - III [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA: 2.Vladni proračunski uporabniki (nadaljevanje) [PDF]
 92. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 83/10 (13. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ ZA LETI 2004 IN 2005 Z OBRAZLOŽITVAMI - EPA 1004-III in EPA 1005-III [PDF]:
   • PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ ZA LETI 2004 IN 2005 Z OBRAZLOŽITVAMI - EPA 1004-III in EPA 1005-III [PDF]
 93. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 83/11 (13. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2004 IN 2005 - EPA 1006 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2004 IN 2005 - EPA 1007 - III [PDF]
 94. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 84 (15. 10. 2003) [SIstory]:
  • Predlogi zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prevzemih (ZPre-B) - skrajšani postopek - EPA 994 - III [PDF]
   • Predlog zakona o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM) - skrajšani postopek 7 - EPA 1001 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-C) - skrajšani postopek 13 -EPA 1003-III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-J) - skrajšani postopek 17 -EPA 1009 -III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A) - prva obravnava - EPA 1008 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (ZPP-B) - prva obravnava 33 -EPA 1010-III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev Državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) - EPA 995 - III - opravi splošna razprava [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Ustavne komisije k predlogu za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije - EPA 708 - II [PDF]
 95. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 85 (16. 10. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2003 - EPA 1002 - III [PDF]
 96. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 85/1 (16. 10. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2003 - EPA 1002 - III (nadaljevanje) [PDF]
 97. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 86 (20. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 25.02.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče (ZSPTDDD) - prva obravnava - EPA 1016 - III [PDF]
  • ZAHTEVI ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev Državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) - prva obravnava - EPA 1000 - III - opravi splošna razprava [PDF]
   • Zahteva skupine poslancev Državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o stalnem prebivanju tujcev z 35 državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 25.02.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče (ZSPTDDD) - prva obravnava - EPA 1016 - III - opravi splošna razprava [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-G) - skrajšani postopek - EPA 946 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-l-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) - skrajšani postopek - EPA 956 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) - druga obravnava - EPA 792 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-B) - druga obravnava - EPA 881 - II [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1) - druga obravnava - EPA 922 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD) - druga obravnava - EPA 923 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na vojaškem področju (BDESVP) - EPA 992 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ) - EPA 993 - III [PDF]
 98. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 87 (24. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl-A) - skrajšani postopek - EPA 945 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-B) - skrajšani postopek 13 -EPA 1023-III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-C) - skrajšani postopek 17 -EPA 1024-III [PDF]
   • Predlog zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) prva obravnava - EPA 1018 - III [PDF]
 99. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 88 (25. 10. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV O RATIFIKACIJI SPORAZUMOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu (BHREMK) - EPA 1019 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o sodelovanju v boju proti terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu (BCYBTDK) -EPA 1020 -III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BMTOK) - EPA 1021 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o sodelovanju v boju proti kriminalu, še posebej proti terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu (BGRBKT) - EPA 1022 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • - Poročilo Odbora za notranjo politiko k Skupnemu letnemu poročilu Državnega pravobranilstva za leto 2002 - EPA 864 - III [PDF]
  • POSLOVNO POROČILO [PDF]:
   • Poslovno poročilo družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2002 35 -EPA 1011 -III [PDF]
 100. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 89 (4. 11. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV O RATIFIKACIJAH SPORAZUMOV [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo (BRONSNJ) - EPA 1027 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembah Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (MSSSOPT)-EPA 1029 -III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega kodeksa o socialni varnosti (MEKSV - EPA 1028 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov (MKMRMS) - EPA 1030 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokolov o izvajanju Alpske konvencije (MPIAK) - EPA 1032 - III [PDF]
 101. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 90 (6. 11. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-C) - prva obravnava - EPA 1034 - III [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2004 - 2007 (ReNPK0407) - EPA 1033 - III [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mandatno-volilna komisija [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o uresničevanju letnega načrta gradnje, vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture za leto 2002-EPA 1031 -III [PDF]
   • Poročilo o delu in ugotovitvah Nazdornega odbora javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za obdobje avgust 85 2002 - avgust 2003 - EPA 1026 - II [PDF]
  • STATUT [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda RTV Slovenija (OdSSRTV-A) - EPA 938 - III [PDF]
 102. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 91 (8. 11. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (ZIPRS0304-B) - nujni postopek - EPA 1037 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1 A) - prva obravnava - EPA 1035 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami in terorizmu (BEEBOK) - EPA 1038 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb k predlogu zakona o spremembah 85 in dopolnitvah zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-A) - skrajšani postopek -EPA 937 -III [PDF]
 103. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 92 (11. 11. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) - tretja obravnava - EPA 792 - III [PDF]
   • Predlog zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1) - tretja obravnava - EPA 922 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-D) - prva obravnava -EPA 1017-III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A) - prva obravnava - EPA 1039 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-B) - druga obravnava - EPA 942 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (DP2005) - EPA 1005 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov 125 iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2002 - EPA 1036 - III [PDF]
 104. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 93 (13. 11. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-G) - skrajšani postopek -EPA 1025 -III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-B) - skrajšani postopek - EPA 1041 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona (KZ-B) - prva obravnava - EPA 1042 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1E) - skrajšani postopek - EPA 1044 - III [PDF]
   • Predlog zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) - prva obravnava -EPA 1040-III [PDF]
   • - Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzajemnem varovanju zaupnih podatkov (BDEVZV) - EPA 1047 - III [PDF]
 105. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 94 (14. 11. 2003) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) - druga obravnava - EPA 1454 [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-B) - skrajšani postopek - EPA 990 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - druga obravnava - EPA 949 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) - EPA 983 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E) - skrajšani postopek - EPA 989 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo o obravnavi Letnega poročila Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije za leto 2002 - EPA 947 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 30. seje Državnega zbora [PDF]
 106. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 95 (15. 11. 2003) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-A) - druga obravnava - EPA 931 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO-1) - druga obravnava - EPA 909 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (Ztro-G) - druga obravnava - EPA 932 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-B) - EPA 997 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega 67 zavoda RTV Slovenija - EPA 938 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 28. seji Državnega zbora [PDF]
 107. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 96 (15. 11. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B) - nujni postopek - EPA 1054 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) - druga obravnava - EPA 995 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali (ZZZiv-A) - druga obravnava - EPA 558 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1 A) - skrajšani postopek - EPA 982 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) - druga obravnava - EPA 1000 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-J) - skrajšani postopek - EPA 1009 - III [PDF]
   • Mnenje Odbora za notranjo politiko k zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije za ponovno odločanje o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-l-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) - EPA 956 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) - druga obravnava - EPA 921 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-A) - druga obravnava - EPA 986 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu (BHREMK)-EPA 1019-III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o sodelovanju v boju proti terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu (BCYBTDK) - EPA 1020 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim dejanjem (BMTOK) -EPA 1021 -III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 211 in Vlado Helenske Republike o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, še posebej terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu (BGRBKT) - EPA 1022 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu akta o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo (BRONSNJ) - EPA 1027 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Evropskega kodeksa o socialni varnosti (MEKSV)- EPA 1028 -III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembah Srednjeevrop- skega sporazuma o prosti trgovini (MSSSOPT) - EPA 1029 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov (MKMRMS) - EPA 1030 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Protokolov o izvajanju Alpske konvencije (MPIAK)-EPA 1032-III [PDF]
 108. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 97 (20. 11. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI zakonov [PDF]:
   • Umik predloga zakona o dopolnitvi zakona o financiranju občin (ZFO-D) - EPA 971 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o obrambnem sodelovanju (BHROS) - EPA 1055 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja (MPPOL) - EPA 1056 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP)- EPA 1057 - III [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu [PDF]
 109. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 98 (21. 11. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG RESOLUCIJE [PDF]:
   • Predlog resolucije o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) - EPA 1043 - III [PDF]
 110. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 99 (25. 11. 2003) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji do 30.9.2003 - EPA 1053 - III [PDF]
 111. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 100 (25. 11. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405) - EPA 1007 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • - Pisna poslanska vprašanja in pobuda [PDF]
 112. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 101 (25. 11. 2003) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA [PDF]:
   • Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (DP2005) - EPA 1005 - III [PDF]
 113. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 102 (28. 11. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV O RATIFIKACIJAH SPORAZUMOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Nadaljnjega dodatnega protokola k Sporazumu med državami pgodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi državami, ki sodelujeo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil (MNDNATO) - EPA 1060 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o pomorskem prometu (BPLPP) - EPA 1061 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B) - nujni postopek - EPA 1054 - III [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročili o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje v času od 7.8.1996 do 30.6.2003 in za obdobje v času od 7.8.1996 do 30.9.2003 -EPA 1059 -III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 35. Izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 114. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 103 (4. 12. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) - tretja obravnava - EPA 995 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D) - prva obravnava -EPA 1065-III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BCSDOD) - EPA 1066 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o težkih kovinah in Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (MPTK) - EPA 1067 - III [PDF]
  • OBVESTILI O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide [PDF]
 115. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 104 (6. 12. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-C) - tretja obravnava - EPA 949 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije (ZPNIOK) - druga obravnava - EPA 929 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM) - druga obravnava - EPA 1001 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (ZPP-B) - druga obravnava - EPA 1010 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) - druga obravnava - EPA 1018 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) - druga obravnava - EPA 984 - III [PDF]
 116. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 105 (6. 12. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) - tretja obravnava - EPA 1454 [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl-A) - skrajšani postopek - EPA 945 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-B) - skrajšani postopek - EPA 1023 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi - skrajšani postopek - EPA 1024 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek - EPA 1025 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1E) - skrajšani postopek - EPA 1044 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) - druga obravnava - EPA 991 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) - druga obravnava - EPA 753 - III [PDF]
 117. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 106 (7. 12. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-B) - nujni postopek - EPA 930 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1 A) - druga obravnava - EPA 833 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) - druga obravnava - EPA 955 - III [PDF]
 118. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 107 (7. 12. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E) - skrajšani postopek - EPA 1068 - III [PDF]
   • Predlog zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N) - prva obravnava - EPA 1070 - III [PDF]
   • Predloga zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES) - prva obravnava -EPA 1072-III [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog poslanca Jožefa Kavtičnika za sprejem avtentične razlage 195. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) (OROZ195) - EPA 1071 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 31. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 119. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 108 (8. 12. 2003) [SIstory]:
  • IZRAČUNI ZNESKOV FINANČNE IZRAVNAVE IN PRIMERNE PORABE OBČIN [PDF]:
   • Izračun dopolnjenih zneskov finančne izravnave občin za leto 2003 [PDF]
   • Izračun primerne porabe občin in zneskov izravnave za leto 2004 [PDF]
   • Izračun primerne porabe občin in zneskov izravnave za leto 2005 [PDF]
 120. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 109 (10. 12. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu okolja (ZVO-1) - prva obravnava - EPA 1073 - III [PDF]
 121. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 110 (11. 12. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-C) - prva obravnava -EPA 1063-III [PDF]
   • Predlog zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) - prva obravnava- EPA 1075 - III [PDF]
   • Predlog zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU) - prva obravnava - EPA 1077 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državnami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino (MPPEU) - EPA 1069 - III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev Državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E) - EPA 1068 - III - opravi splošna razprava [PDF]
 122. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 111 (12. 12. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA AKTOV [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije z Novo Zelandijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Novo Zelandijo (BNZNNSNJ) - EPA 1078 - III [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije z Bolgarijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo (BBONSNJ) - EPA 1079 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Popravek k poročilu Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije (ZPNIOK) - druga obravnava - EPA 929 - III [PDF]
   • Popravek poročila Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - druga obravnava - EPA 991 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Pisna poslanska vprašanja in pobude [PDF]
 123. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 112 (16. 12. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C) - prva obravnava - EPA 1064 - III [PDF]
   • Predlog zakona o subvencioniranju prehrane dijakov in vajencev (ZSPDV) - prva obravnava - EPA 1074 - III [PDF]
   • Predlog zakona o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSubDP) - prva obravnava - EPA 1076 - III [PDF]
  • ZAHTEVE ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o spremembi zakona o volitvah v državni zbor - EPA 1064 - III - opravi splošna razprava [PDF]
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o varstvu okolja - EPA 1073 - III - opravi splošna razprava [PDF]
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) - EPA 1075 - III - opravi splošna razprava [PDF]
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije - EPA 1077 - III - opravi splošna razprava [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Popravek k poročilu Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije (ZPNIOK) - druga obravnava - EPA 929 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance za obdobje od januarja do junija 2003 - EPA 1084 - III [PDF]
  • ODLOK [PDF]:
   • Popravek tabele 2 in 3 k predlogu odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP) - EPA 1007 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 36. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 124. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 29, št. 113 (19. 12. 2003) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (ZOro-1 A) - prva obravnava - EPA 1085 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o graditvi objektov (ZGO-1A) - prva obravnava - EPA 1086 - III [PDF]
  • SKLEPA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepa 37. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]