6. Seznam Poročevalcev iz leta 1980

 1. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 1 (4. 1. 1980) [SIstory]:
  • ANALIZA razvojnih možnosti samoupravnih interesnih skupnosti, ki delujejo na celotnem območju Slovenije [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenijo za družbeno planiranje [PDF]:
   • 1. Uvod [PDF]
   • 2. Oblikovna vprašanja [PDF]
   • 3. Vsebinska vprašanja [PDF]
   • 4. Nadaljnje naloge [PDF]
  • Analiza razvojnih možnosti elektrogospodarstva Slovenije za obdobje 1981-1985, z oceno do leta 1990 [PDF]:
   • I. Uvod [PDF]
   • II. Dosedanji razvoj [PDF]:
    • 1. V svetu [PDF]
    • 2. V Jugoslaviji [PDF]
    • 3. V SR Sloveniji [PDF]
    • 4. Ključni problemi dosedanjega razvoja [PDF]
    • 5. Realizacija plana 1976-1980 [PDF]
   • III. Razvojne možnosti v obdobju 1981-1985-1990 [PDF]:
    • 1. Razvojni cilji [PDF]
    • 2. Politika razvoja - uresničevanje razvojnih ciljev [PDF]
    • 3. Izgradnja objektov - pokrivanje porabe [PDF]
    • 4. Financiranje programa izgradnje in združevanja sredstev [PDF]
    • S. Varianta - financiranja zmanjšanega programa izgradnje - obdobje 1881-1385 [PDF]
   • IV. Sklep [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza razvojnih možnosti naftno-plinskega gospodarstva SR Slovenije v obdobju 1981-1985, z oceno do leta 1990 [PDF]:
   • A. Značilnosti razvoja porabe naftnih derivatov in zemeljskega plina in razvoja energetskih zmogljivosti v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980 [PDF]
   • B. Osnutek izhodišč za načrtovanje razvoja porabe naftnih derivatov in zemeljskega plina v obdobju 1981-1985 [PDF]
   • C. Preliminarni plan investicij naftno plinskega gospodarstva za obdobje 1981-1985 in delna ocena plana 1986-1990 [PDF]
   • D. Združevanje sredstev za vlaganje v osnovna sredstva - objekte republiškega pomena v obdobju 1981-1985 [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza realizacije srednjeročnega programa razvoja Luke Koper za obdobje 1976-1980 in ocena možnosti razvoja luških zmogljivosti v obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • UVOD [PDF]:
    • 1.0. Analiza Izvajanja srednjeročnega programa razvoja v letih 1976-1978 z oceno do 1980. [PDF]
    • 1.1. Kadrovsko vprašanje in urejanje družbenega standarda zaposlenih [PDF]
    • 1.2. Promet [PDF]
    • 1.3. Gibanje investicijskih vlaganj [PDF]
    • 1.4. Poslovanje luke [PDF]
   • 2.0. OCENA MOŽNOSTI RAZVOJA LUŠKIH ZMOGLJIVOSTI ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • 2.1. Cilji razvoja in usmeritve v poslovni politiki [PDF]
    • 2.2. Ocena možnosti razvoja prometa do leta 1985 [PDF]
    • 2.3. Tehnični in tehnološki razvoj ter predvideni razvojni projekt [PDF]
    • 2.5. Enostavna reprodukcija [PDF]
    • 2.6. Potrebni ukrepi in pogoji za realizacijo programa [PDF]
    • 2.7. Družbenoekonomski učinki predvidenega razvoja Luke Koper [PDF]
  • Analiza razvoja letališke dejavnosti v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980 ter razvojne možnosti v srednjeročnem obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • I. ANALIZA IZVAJANJA SREDNJEROČNEGA PLANA RAZVOJA V LETIH 1976-1978, Z OCENO DO LETA 1980 [PDF]:
    • 1. Samoupravna organiziranost [PDF]:
     • 1.2. PROMET LETALIŠČ [PDF]:
      • Predvideni razvoj prometa v letih 1979 In 1980 [PDF]
     • 1.3. ZMOGLJIVOSTI LETALIŠČ [PDF]
     • 1.4. INVESTICIJE [PDF]
     • 1.5. POSLOVANJE LETALIŠČ [PDF]
   • II. OCENA MOŽNOSTI RAZVOJA LETALIŠKIH ZMOGLJIVOSTI SRS ZA RAZDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • 2.1. CILJI RAZVOJA IN USMERITVE V POSLOVNI POLITIKI [PDF]:
     • Temeljni cilji [PDF]
     • Usmeritve v poslovni politiki [PDF]
     • Družbeni standard [PDF]
    • 2. 2. Samoupravno organiziranje v letališki dejavnosti SRS [PDF]
    • 2. 3. Ocena možnosti razvoja obsega prometa do leta 1985 [PDF]
    • 2. 4. Obseg naložb v letališko infrastrukturo v SR Sloveniji za obdobje 1981 - 1985 [PDF]
   • OPIS RAZVOJA PO OBJEKTIH [PDF]:
    • A. Letališče Ljubljana [PDF]
    • B. Letališče Maribor [PDF]
    • C. Ostala letališča [PDF]
    • 2. 5. Kadri in družbeni standard [PDF]
    • 2. 6. Povezava s prevozniki [PDF]
    • 2. 7. Varnost letalskega prometa [PDF]
    • 2. 8. Potrebni ukrepi in pogoji za realizacijo programa [PDF]
  • Ocena realizacije programa razvoja ptt prometa za obdobje 1976-1980 in analiza možnosti razvoja ptt prometa v obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • 1. Uvod [PDF]
   • 2. Realizacija plana razvoja ptt prometa za obdobje 1976-1980 in ocena izvršitve do leta 1980. [PDF]
   • 3. Izhodišča in cilji razvoja ptt prometa v obdobju 1981-1985 [PDF]
   • 4. Možnosti finansiranja razvoja ptt prometa v obdobju 1981-1985. [PDF]
   • 5. Sklep [PDF]
  • Analiza razvoja železniških zmogljivosti v obdobju 1976-1980 ter razvojne možnosti v srednjeročnem obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • PROBLEMATIKA DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV V ŽELEZNIŠKEM GOSPODARSTVU V OBDOBJU 1976-1980 [PDF]
   • ENOSTAVNA IN RAZŠIRJENA REPRODUKCIJA V OBDOBJU 1981-1985 [PDF]
   • DOSEDANJI RAZVOJ ŽELEZNIŠKIH ZMOGLJIVOSTI [PDF]
   • PROGRAM RAZVOJA ŽELEZNIŠKIH ZMOGLJIVOSTI ZA OBDOBJE 1981-1935 [PDF]
   • POVZETEK RAZVOJNIH MOŽNOSTI V OBDOBJU 1981-1985 [PDF]
  • Analiza razvoja magistralnega in regionalnega cestnega omrežja v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980 in razvojne možnosti v srednjeročnem obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • A. Analiza dosedanjega razvoja z opredelitvijo nerešenih problemov in njihovih vzrokov. [PDF]:
    • 1. Izpad izvirnih sredstev [PDF]
    • 2. Možnosti najemnja kreditov [PDF]
    • 3. Podražitve [PDF]
    • 4. Neizvedena samoupravna organiziranost cestnega gospodarstva po Ustavi in zakonu o združenem delu. [PDF]
    • 5. Povečani obseg del [PDF]
    • 6. Upravni postopki [PDF]
    • 7. Bančni postopki [PDF]
    • 8. Problematika izdelave investicijsko-tehnične dokumentacije [PDF]
    • 9. Omejitev izvajanja del v turistični sezoni [PDF]
    • 10. Angažiranje operative cestnih podjetij pri sanaciji Škode na cestah [PDF]
    • 11. Pomanjkanje osnovnih gradbenih materialov [PDF]
    • 12. Pomanjkanje transportnih sredstev in gradbene mehanizacije [PDF]
   • B. Projekcija nadaljevanja dosedanjih razvojnih ciljev z analizo problemov, ki jih pričakujemo v naslednjem planskem obdobju [PDF]:
    • 1. Stalno pomanjkanje finančnih sredstev [PDF]
    • 2. Nedodelana urbanistična in prostorska dokumentacija [PDF]
    • 3. Usklajevanje planov razvoja ostalih koristnikov prostora [PDF]
    • 4. Pravočasna zagotovitev investicijsko-tehnične dokumentacije [PDF]
    • 5. Nezadostna družbena kontrola cen v nizkih gradnjah [PDF]
    • 6. Prilagoditev pravne regulative objektivnim potrebam varstva okolja [PDF]
    • 7. Ureditev bolj utemeljenega pokrivanja stroškov investicij [PDF]
    • 8. Dolgotrajni, zahtevni upravni postopek in postopek pridobivanja soglasij ter nedodelani medsebojni odnosi med subjekti v tem postopku. [PDF]
    • 9. Zagotovitev zadostnih količin osnovnih gradbenih materialov [PDF]
   • C. Različne možnosti razvoja in elementi za njihovo uresničevanje [PDF]:
    • 1. Redno vzdrževanje avtocest, magistralnih in regionalnih cest [PDF]
    • 2. Investicijsko vzdrževanje avtocest, magistralnih in regionalnih cest [PDF]:
     • 2. 1 Modernizacije regionalnih cest [PDF]
     • 2. 2 Ojačitve avtocest, magistralnih in regionalnih cest [PDF]
     • 2. 3 Rekonstrukcije magistralnih in regionalnih cest [PDF]
     • 2. 4 Ostalo [PDF]
    • 3. Izgradnja in vzdrževanje objektov [PDF]
    • 4. Novogradnje [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza razvojnih možnosti vodnega gospodarstva in hidromelioracijskega urejanja kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • OSNOVNI CILJI IN USMERITVE VODNEGA GOSPODARSTVA SO: [PDF]
   • INVESTICIJE ZA VARSTVO PRED VODO, IZGRADNJA ZADRŽEVALNIKOV TER UREJANJE POVIRIJ VODA [PDF]
   • VARSTVO VODA [PDF]:
    • Zboljšanje kakovosti voda [PDF]
    • Zagotovitev vodnih virov [PDF]
   • OCENJENE MOŽNOSTI HIDROMELIORACIJ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1981/1985 [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza razvojnih možnosti kmetijstva in živilstva v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • I. URESNIČEVANJE PLANA KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA ZA OBDOBJE 1976-1980 [PDF]:
    • 1. Proizvodnja [PDF]:
     • a) Kmetijstvo [PDF]
     • b) Živilska industrija [PDF]
    • 2. Ekonomsko stanje kmetijstva in živilstva [PDF]
    • 3. Razširitev materialne osnove proizvodnje (investicije) kmetijstva [PDF]
   • II. KLJUČNA VPRAŠANJA SEDANJEGA STANJA IN TEMELJNA IZHODIŠČA BODOČEGA RAZVOJA [PDF]:
    • 1. Kmetijstvo [PDF]
    • 2. Živilska industrija [PDF]
   • III. NEKATERI POGOJI, MOŽNOSTI IN DILEME RAZVOJA DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV V PROIZVODNJI IN OSKRBI S HRANO [PDF]:
    • 1. Organiziranje nosilcev plana proizvodnje hrane [PDF]
    • 2. Učinkovitejša izraba potencialov [PDF]
    • 3. Ustvarjanje ekonomskih pogojev za razvoj [PDF]
    • 4. Zaščita proizvodnih resursov in eksistence kmetijskega proizvajalca [PDF]
    • 5. Uravnavanje procesov deagrarizacije [PDF]
    • 6. Zagotavljanje strokovnih kadrov [PDF]
    • 7. Intervencija v proizvodnji hrane [PDF]
   • IV. RAZVOJNI CILJI IN NALOŽBE [PDF]:
    • 1. Kmetijstvo [PDF]
    • 2. Živilska industrija [PDF]
    • 3. Družbena prehrana [PDF]
   • V. VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO MENJAVO [PDF]
   • VI. RAZVOJ MANJ RAZVITIH IN HRIBOVSKIH OBMOČIJ [PDF]:
    • 1. Manj razvita območja in obmejna območja [PDF]
    • 2. Hribovska območja [PDF]
   • VII. RAZISKOVALNO DELO IN PRENOS TEHNOLOGIJE V PRAKSO [PDF]
   • VIII. IZOBRAŽEVANJE NEPOSREDNIH PROIZVAJALCEV - KMETOV IN STROKOVNIH KADROV [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza razvojnih možnosti gospodarjenja z gozdovi v dejavnostih posebnega družbenega pomena, razširjene gozdne reprodukcije in lesnobilančnih razmerij v obdobju 1981 do 1985 [PDF]:
   • l. URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA PLANA V OBDOBJU 1976-1930 ZA PODROČJE GOZDARSTVA IN PRIMARNE PREDELAVE LESA [PDF]
   • II. MOŽNOSTI RAZVOJA V OBDOBJU OD 1981 DO 1985 [PDF]:
    • 1. Razvojna vprašanja [PDF]
    • 2. Blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov in lesnobilančna razmerja [PDF]
    • 3. Vlaganja v gozdove [PDF]
    • 4. Vrednostni obseg vlaganj v gozdove po virih financiranja v obdobju od 1981 do 1985 [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Razvojne možnosti stanovanjskega gospodarstva za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • RAZVOJNE MOŽNOSTI STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
   • DOSEDANJI RAZVOJ STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA [PDF]
   • RAZVOJNE MOŽNOSTI [PDF]:
    • Potrebe po stanovanjih in stanovanjska izgradnja [PDF]
    • Financiranje stanovanjske izgradnje [PDF]
    • Prenova stanovanjskega sklada [PDF]
    • Kvaliteta stanovanj in oprema sosesk [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Razvojne možnosti komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • I. Dosedanji razvoj komunalnega gospodarstva [PDF]
   • II. Razvojne možnosti komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji v srednjeročnem obdobju 1981-1985 [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Temeljne razvojne usmeritve otroškega varstva za obdobje 1981-1985 za program skupnih nalog, ki se izvajajo v Zvezi skupnosti otroškega varstva SR Slovenije [PDF]:
   • I. PROGRAM SKUPNIH NALOG [PDF]:
    • 1. Varstvo matere in novorojenca [PDF]:
     • 1.1. Varstvo in nega otroka neposredno ob in po rojstvu [PDF]
     • 1. 2. Oprema za novorojenca [PDF]
    • 2. Denarne pomoči družinam pri preživljanju otrok [PDF]
    • 3. Pospeševanje razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti [PDF]
    • 4. Dejavnost samoupravnih organov in strokovne službe Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije [PDF]
   • II. Združevanje sredstev za program skupnih nalog [PDF]
   • III. Dodatna pojasnila [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza razvoja vzgoje in izobraževanja SR Slovenije v obdobju 1976-1980 in razvojne možnosti [PDF]:
   • Podružbljanje vzgoje in izobraževanja [PDF]
   • Izobraževalne potrebe in izobraževalne možnosti [PDF]
   • Učenci [PDF]
   • Pedagoški, strokovni in znanstveni delavci v izobraževanju [PDF]
   • Materialna osnova za izvedbo programov izobraževanja [PDF]
   • Spremljajoče dejavnosti [PDF]
   • Programi v izobraževalnih skupnostih [PDF]
   • Sredstva [PDF]
   • Razvojne možnosti [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Okvirna usmeritev kulturnega razvoja Slovenije v obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • I. SPLOŠNE NALOGE IN USMERITVE [PDF]
   • II. PROGRAMSKE USMERITVE [PDF]:
    • 1. Založništvo in knjižničarstvo [PDF]
    • 2. Gledališče [PDF]
    • 3. Glasba in ples [PDF]
    • 4. Likovna dejavnost [PDF]
    • 5. Film [PDF]
    • 6. Varstvo kulturne dediščine [PDF]
    • 7. Radio in televizija [PDF]
    • 8. Kulturna dejavnost narodnosti v SRS [PDF]
    • 9. Kulturni stiki s Slovenci zunaj SRS [PDF]
    • 10. Sodelovanje med narodi in narodnostmi v SFRJ [PDF]
    • 11. Kulturni stiki s tujino [PDF]
    • 12. Kadri [PDF]
    • 13. Naložbe [PDF]
    • 14. Pomoč manj razvitim območjem [PDF]
    • 15. Raziskovalne naloge [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • ODPRTA VPRAŠANJA V ZVEZI S PRIPRAVO SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza razvojnih možnosti TKS SR Slovenije in telesnokulturnih dejavnosti na ravni republike za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza razvojnih možnosti socialnega skrbstva Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • 1. DRUŽBENO EKONOMSKE USMERITVE [PDF]:
    • 1.1. Zagotovljeni program [PDF]
    • 1.2. I. varianta zagotovljenega programa [PDF]
    • 1. 3. II. varianta zagotovljenega programa [PDF]
    • 1. 4. Sredstva solidarnosti [PDF]
    • 1. 5. Program skupnih nalog [PDF]
    • 1. 6. Sklep [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Razvojne možnosti zdravstvenega varstva v SR Sloveniji v letih 1981-1985 [PDF]:
   • 1. Razvoj zdravstva v občinah [PDF]
   • 2. Program skupnih nalog v Zdravstveni skupnosti Slovenije v letih 1981-1985 [PDF]
  • Komentar Zavoda SRS za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza razvojnih možnosti skupnosti za zaposlovanje v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. KVANTIFICIRANI ELEMENTI (KAZALCI) ZA PRIPRAVO SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV O TEMELJIH PLANOV ZAPOSLOVANJA ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • 1. Naturalni kazalci [PDF]
    • 2. Finančni kazalci [PDF]
   • III. IZHODIŠČA ZA SOLIDARNOST [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza uresničevanja plana za področje raziskovalne dejavnosti v obdobju 1976-1979 z oceno možnosti v obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. VPLIVI DRUŽBENEGA RAZVOJA NA RAZISKOVALNO DEJAVNOST [PDF]
   • III. ANALIZA STANJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 1976-1979 [PDF]:
    • 1. Raziskovalne organizacije [PDF]
    • 2. Raziskovalni kadri [PDF]
    • 3. Vlaganja v raziskovalno delo [PDF]
    • 4. Program raziskovalnega dela [PDF]
   • IV. OCENA RAZVOJNIH MOŽNOSTI ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • 1. Smeri planiranja raziskovalnega dela [PDF]
    • 2. Nosilci združevanja sredstev za raziskovalno dejavnost [PDF]
    • 3. Kadrovska politika [PDF]
    • 4. Predhodna ocena sredstev za raziskovalno dejavnost 1981-1985 [PDF]
    • 5. Pogoji za doseganje planiranih ciljev [PDF]
   • V. SKLEP [PDF]
  • Komentar Zavoda SR za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza razvojnih možnosti Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje od 1981 do 1985 [PDF]:
   • I. Osnovne značilnosti razvoja skupnosti v obdobju od leta 1976 do 1980 [PDF]
   • II. razvojne možnosti skupnosti v obdobju od leta 1981 do 1985 [PDF]
  • Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje [PDF]
  • Analiza razvojnih možnosti Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 [PDF]:
   • I. OSNOVNE ZNAČILNOSTI RAZVOJA SKUPNOSTI V OBDOBJU OD LETA 1976-1980 [PDF]
   • II. RAZVOJNE MOŽNOSTI V OBDOBJU OD LETA 1981 -1985 [PDF]
  • Komentar Zavoda SRS za družbeno planiranje [PDF]
  • Program za nadaljnje priprave samoupravnih sporazumov o temeljnih planov samoupravnih interesnih skupnosti (materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti) [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 1 (9. 1. 1980) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o zagotavljanju socialne varnosti invalidnim osebam v SR Sloveniji - povzetek [PDF]
  • Predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (ESA-127) [PDF]
  • Predlog zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči (ESA-119) [PDF]:
   • 1. Hranilno-kreditne službe [PDF]
   • 2. Blagajne vzajemne pomoči [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 30. januarja 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 19. decembra 1979 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 26. decembra 1979 [PDF]
  • Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1980 [PDF]
  • Sklep Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1980 [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 19. 12. 1979 [PDF]:
   • - Oskrba s premogom Tovarne celuloze in papirja »Djuro Salaj« - Krško [PDF]
   • - Kaj je s predlogom za izdajo zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 19. 12. 1979 [PDF]:
   • - Kaj je z obnovo stare ceste Ljubljana— Vrhnika—Logatec? [PDF]
   • - Kaj je z gradnjo elektrarn na Muri? [PDF]
   • - Kaj je s predlogom za izdajo zakona o turizmu? [PDF]
   • - Kako se razdeli prihodek in dohodek od prodaje naftnih derivatov? [PDF]
   • - Cena zdravstvenih uslug in status Kliničnega centra [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 26. 12. 1979 [PDF]:
   • - Ulov in predelava rib nazadujeta [PDF]
   • - Zagotovitev deviznih sredstev za nabavo notnih materialov in pridobitev izvajalskih pravic za nemoteno delovanje Opere in Baleta SNG [PDF]
  • POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA SR SLOVENIJE V NOVEMBRU 1979 [PDF]:
   • KRATEK PREGLED ZNAČILNOSTI RAZVOJA [PDF]
  • Nujno je treba vzpostaviti skladnejše gospodarske tokove in večjo ekonomsko stabilnost [PDF]:
   • NALOGE DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA [PDF]
   • OSNOVNI PARAMETRI RAZVOJA [PDF]
   • POČASNEJŠA RAST VSEH OBLIK PORABE [PDF]
   • INVESTICIJSKA PORABA [PDF]
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • POČASNEJŠA RAST CEN IN ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV [PDF]
   • RAZVOJ GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ [PDF]
   • KREDITNO-MONETARNA POLITIKA [PDF]
   • OBRAMBNE PRIPRAVE [PDF]
  • Zagotoviti enoten status vseh sredstev Jugoslovanske ljudske armade [PDF]:
   • ZDRUŽEVANJE SREDSTEV JLA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI [PDF]
   • UKINITEV OBVEZNOSTI DO DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI [PDF]
  • Med razvitimi in nerazvitimi področji počasno združevanje dela in sredstev [PDF]:
   • POMEN ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV [PDF]
   • ZAKONSKO UREJANJE ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • DOSEDANJI USPEHI ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV [PDF]
   • SIMBOLIČNI PRIHODKI IN VLAGANJA [PDF]
   • ZAOSTAJANJE SKUPNIH VLAGANJ [PDF]
   • VZROKI ZAOSTAJANJA ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV [PDF]
   • RAZLIČNI MOTIVI ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • DOSLEDNO IZVAJANJE STABILIZACIJSKE POLITIKE [PDF]
  • Institucija družbenega pravobranilca samoupravljanja se je odlično uveljavila [PDF]:
   • ZAHTEVE ZA VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC [PDF]
   • SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE [PDF]
   • DELOVNA RAZMERJA [PDF]
   • PRAVICA DO STANOVANJA [PDF]
   • DELOVANJE PRAVOBRANILCEV SAMOUPRAVLJANJA [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 2 (23. 1. 1980) [SIstory]:
  • Usmeritve aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri uresničevanju družbenoekonomske politike gospodarske stabilizacije v letu 1980 [PDF]:
  • Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (ESA-126) [PDF]:
  • Predlog zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (ESA-281) [PDF]
  • RAZŠIRJENI DNEVNI RED ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 30. januarja 1980 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 20. februarja 1980 [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 26. 12. 1979 [PDF]:
   • - Posestniki živali morajo poznati živalske kužne bolezni [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju: [PDF]:
  • PREDLOG ZAKONA o osnovni šoli (ESA-215) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • Omejitev sredstev za dnevnice, reprezentanco in honorarje [PDF]:
   • SLUŽBENA POTOVANJA [PDF]
   • IZDATKI ZA REPREZENTANCO [PDF]
  • Za regulacijo porečja Save posojilo 51 milijonov dolarjev [PDF]:
   • Obveznosti federacije [PDF]
  • Sporazum o gradnji železniške proge med Titogradom in Skadrom [PDF]:
   • PREVOZ TRANZITNEGA BLAGA [PDF]
  • Trajna in široka družbena aktivnost na stanovanjskem področju [PDF]:
   • NAJAKTUALNEJŠE NALOGE NA STANOVANJSKEM PODROČJU [PDF]
   • PLANIRANJE PO KONKRETNIH POTREBAH [PDF]
   • VEČJE ANGAŽIRANJE OSEBNIH SREDSTEV [PDF]
   • EKONOMSKE STANARINE [PDF]
   • ZAOSTREVANJE ODGOVORNOSTI ZA OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI [PDF]
   • HITREJŠI RAZVOJ SAMOUPRAVNIH ODNOSOV [PDF]
  • Združeno delo premalo sodeluje pri planiranju ekonomskih odnosov s tujino [PDF]:
   • PRVI KORAKI NOVEGA ORGANIZIRANJA [PDF]
   • NEIZPOLNJENI POGOJI ZA NOV SPORAZUM [PDF]
   • ODSTOPANJE OD DOGOVORJENEGA OBSEGA UVOZA [PDF]
   • SAMOUPRAVNE REŠITVE DOLGOROČNEJŠE IN UČINKOVITEJŠE [PDF]
   • POLOŽAJ SKUPNOSTI [PDF]
   • VZROKI POČASNEGA DOGOVARJANJA [PDF]
  • Monetarno-kreditna politika je precej odstopala od planskih predvidevanj [PDF]:
   • NEIZENAČENO GIBANJE DENARNE MASE [PDF]
   • UKREPI PRI RAZVIJANJU KREDITNO-MONETARNE POLITIKE [PDF]
   • UMERJENA RAST SREDSTEV [PDF]
   • BANČNI KREDITI [PDF]
   • PRIMARNA EMISIJA [PDF]
   • NIZKA LIKVIDNOST BANK [PDF]
  • Premajhno nadzorstvo glede neoporečnosti domačih prehrambenih izdelkov [PDF]:
   • NADZORSTVO PRI UVOZU ŽIVIL [PDF]
   • NADZORSTVO DOMAČIH PROIZVODOV [PDF]
   • CELOVITEJŠE NADZORSTVO [PDF]
   • INŠPEKCIJSKE SLUŽBE [PDF]
   • UKREPI IN AKCIJE [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 3 (6. 2. 1980) [SIstory]:
  • USMERITVE AKTIVNOSTI Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije v letu 1980 pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije [PDF]:
  • INFORMACIJA o problematiki oskrbe s pitno vodo v SR Sloveniji s posebnim ozirom na kraško območje [PDF]
  • Predlog odloka o financiranju programa vzpostavitve in organizacije republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije (ESA-430) [PDF]
  • Predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in 1981 (ESA-431) [PDF]:
   • 1. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • 2. OCENA STANJA NA PODROČJU OBLIKOVANJA SREDSTEV SOLIDARNOSTI ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ [PDF]
   • 3. RAZLOGI, ZARADI KATERIH JE POTREBEN ZAKON [PDF]
   • 4. TEMELJNA NAČELA ZAKONA [PDF]
   • 5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA IZVAJANJE ZAKONA [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980, z osnutkom zakona (ESA-432) [PDF]
  • Predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije (ESA-433) [PDF]:
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom zakona (ESA-435) [PDF]
  • Predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije (ESA-434) [PDF]:
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 20. februarja 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 30. januarja 1980 [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980 [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o zagotavljanju socialne varnosti invalidnim osebam v SR Sloveniji. [PDF]:
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 1. 1980 [PDF]:
   • - Zakaj tako visok znesek neobdavčene osnove za plačila davka iz skupnega dohodka občanov za leto 1979? [PDF]
   • - Pripombe na zakon o davkih občanov [PDF]
   • - Neopravičeno odlašanje ureditve odnosov po 100. členu samoupravnega sporazuma o združevanju temeljnih bank v Ljubljansko banko-združeno banko? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 30. 1. 1980 [PDF]:
   • - Ali so zagotovljena sredstva za izvedbo zakona o matični številki občanov? [PDF]
  • SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA 0 ZDRUŽENEM DELU [PDF]:
   • Komisija skupščine SR Slovenije [PDF]:
    • Mnenje v zvezi z organiziranjem temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovne organizacije »Agroprogres« [PDF]
    • Mnenje glede nekaterih opredelitev v samoupravnih splošnih aktih s stanovanjskega področja [PDF]
  • Novi pokojninski sistem mora biti v funkciji združenega dela in njegov sestavni del [PDF]:
   • OZNAČBA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA [PDF]
   • PRAVICA NA OSEBNO POKOJNINO [PDF]
   • UGODNEJŠI POGOJI ZA UPOKOJITEV DELAVK - MATER [PDF]
   • NOVA DEFINICIJA INVALIDNOSTI [PDF]
   • POŠKODBA NA DELU IN PROFESIONALNE BOLEZNI [PDF]
   • PRIDOBIVANJE INVALIDSKE POKOJNINE [PDF]
   • DENARNA ODŠKODNINA ZA TELESNE POŠKODBE [PDF]
   • DRUŽINSKA POKOJNINA [PDF]
   • DOLOČANJE POKOJNINE [PDF]
   • REALNA VREDNOST POKOJNINE [PDF]
   • VIŠINA POKOJNINE [PDF]
   • ZAGOTOVLJENA POKOJNINA [PDF]
   • USKLAJEVANJE POKOJNIN [PDF]
   • ZAGOTAVLJANJE PRAVIC BORCEM NOV [PDF]
  • Pokojninsko-invalidsko zavarovanje se mora prilagoditi materialnim možnostim družbe [PDF]:
   • ZAVAROVANJE KMETOV [PDF]
   • PRAVICE IZ POKOJNINSKO-INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA [PDF]
   • BENEFICIRANJE MATERINSTVA [PDF]
   • DOPOLNITEV DOLOČB O POKOJNINSKI DOBI [PDF]
  • Boljši tehnični pogoji za informiranje tuje javnosti o dogajanjih v Jugoslaviji [PDF]:
   • VLOGA RADIA JUGOSLAVIJE [PDF]
  • Posojilo za odpravo posledic, ki jih je povzročil potres v luki Bar [PDF]
  • Posojilo v višini 14 milijonov dolarjev za železniško transportno organizacijo Titograd [PDF]
  • Povečanje mednarodne cestne mreže [PDF]:
   • GRADITEV MEDNARODNIH CEST V OKVIRU NACIONALNIH PLANOV GRADITVE [PDF]
   • POGOJI ZA GRADITEV MEDNARODNIH CEST [PDF]
   • RAZLOGI ZA RATIFIKACIJO EVROPSKEGA SPORAZUMA [PDF]
  • Hitrejši razvoj malega gospodarstva bo prispeval k boljšemu delovanju vsega gospodarstva [PDF]:
   • POMEN RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA [PDF]
   • ZAKONSKO UREJANJE POLOŽAJA MALEGA GOSPODARSTVA [PDF]
   • STAGNACIJA OBRTNIH ZADRUG [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 5. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 2 (19. 2. 1980) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o usmerjenem izobraževanju (ESA-1063) [PDF]:
   • I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV V ZDRUŽENEM DELU PRI URESNIČEVANJU USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA [PDF]
   • III. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI PROGRAMI IN ORGANIZACIJA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA [PDF]:
    • 1. Vzgojnoizobraževalni programi [PDF]
    • 2. Pogoji za vključitev v izobraževanje [PDF]
    • 3. Organizacija vzgojnoizobraževalnega dela [PDF]
    • 4. Organizacija izobraževanja za pridobitev magisterija in doktorata znanosti [PDF]
    • 5. Preverjanje In ocenjevanje znanja ter napredovanje [PDF]
   • IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ [PDF]:
    • 1. Izobraževalne organizacije [PDF]
    • 2. Ustanavljanje izobraževalnih delovnih organizacij [PDF]
    • 3. Samoupravljanje [PDF]
   • V. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA [PDF]:
    • 1. Pravice in odgovornosti [PDF]
    • 2. Vpis [PDF]
   • VI. DELAVCI V USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU [PDF]:
    • 1. Splošne določbe [PDF]
    • 2. Delavci v srednjih šolah, delavskih univerzah in izobraževalnih centrih [PDF]
    • 3. Delavci v višjih in visokih šolah [PDF]
    • 4. Obveznosti in odgovornosti delavcev [PDF]
    • 5. Pripravništvo, strokovni izpit in izpopolnjevanje [PDF]
   • VII. ANALIZA UČINKOVITOSTI DELA [PDF]
   • VIII. NADZOR [PDF]
   • IX. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 4 (20. 2. 1980) [SIstory]:
  • DOGOVOR o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980 [PDF]
  • METODOLOGIJA za spremljanje izvajanja dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980 [PDF]
  • DRUŽBENI DOGOVOR o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1980 [PDF]
 7. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 3 (26. 2. 1980) [SIstory]:
  • PROGRAM DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980 (ESA-398) [PDF]:
   • UVOD [PDF]:
   • I. DEL TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM [PDF]
    • II. Družbenoekonomski razvoj [PDF]
    • III. Družbenoekonomski odnosi [PDF]:
     • A1 Samoupravni družbenoekonomski odnosi v dejavnostih materialne proizvodnje [PDF]
     • A2 Samoupravni družbenoekonomski odnosi v družbenih dejavnostih [PDF]:
      • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE [PDF]
      • KULTURA [PDF]
      • SOCIALNO VARSTVO [PDF]
      • VARSTVO NARAVE IN ČLOVEKOVEGA OKOLJA [PDF]
     • A3 Stanovanjsko gospodarstvo [PDF]
     • A4 Turizem [PDF]
     • A5 Tržišče in cene [PDF]
     • A6 Zaposlovanje in varstvo pri delu [PDF]
     • A7 Prostorsko urejanje [PDF]
     • A8 Davčni sistem [PDF]
     • A9 Pridobivanje in razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke [PDF]
     • A10 Varnost prometa [PDF]
   • II. DEL SOGLASJA K AKTOM, KI JIH SPREJEMATA ZVEZNI ZBOR IN ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ V SOGLASJU S SKUPŠČINAMI SOCIALISTIČNIH REPUBLIK IN SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH POKRAJIN [PDF]:
    • I. ZVEZNI ZBOR [PDF]
    • II. ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN [PDF]:
     • A. Razvojna politika [PDF]
     • B Proračun federacije [PDF]
     • C. Zakoni, ki naj bi jih Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ sprejel [PDF]
   • III. DEL VKLJUČEVANJE ZBOROV IN DELOVNIH TELES SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V IZVAJANJE DELOVNIH PROGRAMOV ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ GLEDE VPRAŠANJ, KI JIH ZBORI SKUPŠČINE SFRJ OBRAVNAVAJO V LASTNI PRISTOJNOSTI [PDF]:
    • I. ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN [PDF]
    • II. ZVEZNI ZBOR [PDF]:
     • 1. Pridobivanje in delitev dohodka [PDF]
     • 2. Uresničevanje ustavne zasnove občine [PDF]
     • 3. Stanje in problemi obmejnega območja s stališča splošne ljudske obrambe [PDF]
     • 4. Zakon o temeljih družbenoekonomskih odnosov pri gospodarjenju s sredstvi razširjene reprodukcije na podlagi minulega dela [PDF]
     • 5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema [PDF]
     • 6. Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja [PDF]
     • 7. Zakon o temeljih družbenega sistema obveščanja [PDF]
     • 8. Analiza o stanju in problemih samoupravnega sodstva [PDF]
     • 9. Delovanje pravosodnih organov na novih ustavnih temeljih [PDF]
     • 10.Zakon o temeljih sistema upravljanja družbenih prihodkov [PDF]
     • 11. Zakon o pogojih blagovnega prometa tozd s pravnimi subjekti v prosti coni [PDF]
     • 12. Zakon o splošni ljudski obrambi [PDF]
     • 13. Zakon o opravljanju zunanjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov in zveznih organizacij [PDF]
  • PRILOGA K PROGRAMU DELA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1980 [PDF]:
   • I. ZAKONI, KI NISO UVRŠČENI V PRIORITETNI PROGRAM [PDF]:
    • 1. Zakon o nepravdnih postopkih [PDF]
    • 2. Zakon o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino [PDF]
    • 3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju [PDF]
    • 4. Zakon o igrah na srečo [PDF]
    • 5. Odlok o finančnem programu za izpopolnitev in nadaljnji razvoj računalniške in mikrofilmske opreme organov za notranje zadeve [PDF]
    • 6. Uresničevanje skupščinskih sklepov in stališč o obmejnem gospodarskem sodelovanju s posebnim ozirom na višje oblike gospodarskega sodelovanja [PDF]
    • 7. Zakon o zavarovanju in skupnostih zavarovanja [PDF]
    • 8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih [PDF]
    • 9. Zakon o statističnem sistemu in statistični službi v SR Sloveniji [PDF]
    • 10. Zakon o spremembah zakona o prekrških [PDF]
    • 11. Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in ukrepih za varnost jedrskih naprav [PDF]
    • 12. Zakon o varstvu živali pred mučenjem [PDF]
    • 13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja železniškega prometa [PDF]
    • 14. Zakon o javnem cestnem prometu [PDF]
    • 15. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žičnicah [PDF]
    • 16. Zakon o sistemu zvez v radijskem, poštnem, telegrafskem in telefonskem prometu [PDF]
   • II. POROČILA IN ANALIZE, KI NAJ BI JIH OBRAVNAVALA PRISTOJNA DELOVNA TELESA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN NJENIH ZBOROV [PDF]:
    • 1. Uresničevanje resolucije o načrtovanju družine [PDF]
    • 2. Analiza dejavnosti in organiziranosti služb medicine dela in izdelava koncepta te službe v SR Sloveniji [PDF]
    • 3. Informacija o izvajanju programa investicijskih vlaganj SR Slovenije v graditev objektov in nabave opreme v obdobju 1978 do 1982 [PDF]
    • 4. Poročilo o izvrševanju sklepov in stališč skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini [PDF]
    • 5. Poročilo o stanju in problemih varstva pri delu v SR Sloveniji [PDF]
    • 6. Poročilo o izvajanju akcijskega dogovora o izvajanju nadaljnjih nalog na področju družbenoekonomskega položaja borcev NOV ter drugih borcev in vojaških invalidov v Sloveniji. [PDF]
  • OSNUTEK PROGRAMA DELA zborov skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 1980. [PDF]:
   • I. TEMA Z DELOVNEGA PODROČJA IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]:
    • A. Področje osnovnega izobraževanja [PDF]:
     • 1. Samoupravni sporazum o usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti na področju osnovnega izobraževanja [PDF]
     • 2. Samoupravni sporazum o oblikovanju cen učbenikov v SR Sloveniji [PDF]
     • 3. Samoupravni sporazum o izdajanju in financiranju učbenikov v italijanskem jeziku [PDF]
     • 4. Samoupravni sporazum o izdajanju in financiranju madžarskih učbenikov za učence dvojezičnih osnovnih šol v SR Sloveniji [PDF]
     • 5. Samoupravni sporazum o medsebojnih obveznostih ter načinu združevanja dela in sredstev, koriščenja sredstev za pripravo in izvedbo mladinskih delovnih akcij v SR Sloveniji v letu 1980 [PDF]
     • 6. Sklep o začasni planski bilanci sredstev občinskih izobraževalnih skupnosti in izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 1980 [PDF]
     • 7. Sklep o prevzemu ustanoviteljskih pravic glede nekaterih zavodov za usposabljanje [PDF]
     • 8. Sklep o izidu natečaja za kreditiranje naložb v osnovnošolski prostor v letu 1980 [PDF]
     • 9. Poročilo o uresničevanju enotnega programa občinskih izobraževalnih skupnosti, programa skupnih nalog in vzajemnosti za leto 1979 s poračunom [PDF]
     • 10. Poročilo o uresničevanju nalog na področju dejavnosti dopolnilnega pouka otrok delavcev, ki so začasno na delu v tujini za leto 1979, s programom za leto 1980 [PDF]
     • 11. Poročilo o uresničevanju programa dejavnosti zavodov za usposabljanje in šolstvo narodnosti za leto 1979 [PDF]
     • 12. Poročilo o izvajanju samoupravnega sporazuma o opredelitvi nalog in obveznosti pri Izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju [PDF]
    • B. Področje usmerjenega izobraževanja [PDF]:
     • 1. Poročilo o zbranih elementih za srednjeročne plane usmerjenega izobraževanja (rezultat obravnave analiz razvojnih možnosti v organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih) [PDF]
     • 2. Samoupravni sporazum o usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti za področje usmerjenega izobraževanja [PDF]
     • 3. Določitev obsega planskih nalog in sredstev za izvedbo programov vzgoje in usmerjenega izobraževanja v letu 1980 [PDF]
     • 4. Obračunska uskladitvena bilanca sredstev usmerjenega izobraževanja za leto 1979 [PDF]
     • 5. Planska uskladitvena bilanca sredstev za usmerjeno izobraževanje v letu 1980 [PDF]
     • 6. Opredelitev števila vpisnih mest za področje usmerjenega izobraževanja glede na potrebe združenega dela in kapacitete vzgojnoizobraževalnih organizacij v SR Sloveniji [PDF]
     • 7. Sklep o cenah vzgojnoizobraževalnih storitev organizacij, ki niso vključene v posebne izobraževalne skupnosti za leto 1980 [PDF]
     • 8. Finančni načrt sredstev za realizacijo programa gradenj domov za učence in študente v letu 1980 s sklepom o usmeritvi sredstev za posamezne gradnje [PDF]
     • 9. Normativi za graditev in opremo objektov v srednjem usmerjenem izobraževanju [PDF]
     • 10. Sklep o izidu natečaja za sofinanciranje naložb v izgradnjo srednjih šol [PDF]
     • 11. Poročilo o izvajanju nalog na področju mednarodne dejavnosti v letu 1979 s programom nalog za leto 1980 [PDF]
     • 12. Poročilo o realizaciji programa gradenj domov za učence in študente za obdobje 1976-1980 [PDF]
    • C. Področje skupnih zadev [PDF]:
     • 1. Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. [PDF]
     • 2. Samoupravni sporazum o temeljih planov izobraževalne skupnosti Slovenije za obdobje 1981-85 [PDF]
     • 3. Samoupravni sporazum o ustanovitvi izobraževalne skupnosti Slovenije - osnutek [PDF]
     • 4. Samoupravni sporazum o organiziranju vzgojnoizobraževalnih organizacij v enoto siseot [PDF]
     • 5. Samoupravni sporazum o načrtovanju in uporabi telesno-kulturnih objektov v SR Sloveniji [PDF]
     • 6. Statut izobraževalne skupnosti Slovenije [PDF]
     • 7. Srednjeročni plan izobraževalne skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]
     • 8. Poslovnik skupščine izobraževalne skupnosti Slovenije [PDF]
     • 9. Izhodišča za združevanje sredstev rezerv v izobraževalnih skupnostih [PDF]
     • 10. izhodišča za združevanje in usmerjanje združenih sredstev amortizacije TOZD vzgoje in izobraževanja [PDF]
     • 11. Program dela strokovne službe Izobraževalne skupnosti Slovenije [PDF]
     • 12. Finančni načrt Izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 1S80 [PDF]
     • 13. Zaključni račun Izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 1979 [PDF]
     • 14. Poročilo o uresničevanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov vzgoje in izobraževanja za obdobje 1976-80 v letu 1979 [PDF]
     • 15. Poročilo o uresničevanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov vzgoje in izobraževanja za obdobje 1976-80 v I. polletju 1980 [PDF]
   • II. TEMATIKA IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • A. Akti, ki jih skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejema kot zbor skupščine SR Slovenije [PDF]:
     • 1. Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok [PDF]
     • 2. Zakon o osnovni šoli [PDF]
     • 3. Zakon o usmerjenem izobraževanju [PDF]
     • 4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju [PDF]
     • 5. Zakon o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih [PDF]
     • 6. Družbeni dogovor o enotnih osnovah za razvrščanje poklicev in strokovne izobrazbe [PDF]
     • 7. DRUŽBENI DOGOVOR O ORGANIZIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA DRŽAVLJANOV SFRJ NA ZAČASNEM DELU IN BIVANJU V TUJINI [PDF]
    • B. TEMATIKA, KI JO OBRAVNAVAJO TUDI SKUPŠČINE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI [PDF]:
     • 1. URESNIČEVANJE STALIŠČ SKUPŠČINE SRS O IZVAJANJU DELEGATSKEGA SISTEMA IN URESNIČEVANJA DELEGATSKIH ODNOSOV [PDF]
     • 2. Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • PROGRAM DELA skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije na področju planiranja in uresničevanja zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnosti [PDF]:
   • 1. TROMESEČJE [PDF]:
    • a) 10. skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije, dne 30. januarja 1980 [PDF]
    • b) 11. skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije, dne 19. marca 1980. [PDF]
   • II. TROMESEČJE [PDF]:
    • c) 12. skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije, dne 29. maja 1980 [PDF]
   • III. TROMESEČJE [PDF]:
    • d) 13. skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije, dne 9. julija 1980 [PDF]
   • IV. TROMESEČJE [PDF]:
    • e) 14. skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije (oktober) 15. skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije (december) [PDF]
  • PROGRAM DELA skupščine Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1980 [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • VSEBINA DELA [PDF]:
    • A. SKUPŠČINA KSS BO KOT ENAKOPRAVEN ZBOR SKUPŠČINE SR SLOVENIJE OBRAVNAVALA IN SKLEPALA O: [PDF]:
     • 1. zakonu o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti [PDF]
     • 2. zakonu o slovenski akademiji znanosti in umetnosti [PDF]
     • 3. zakonu o varstvu naravne in kulturne dediščine [PDF]
     • 4. zakonu o Triglavskem narodnem parku [PDF]
     • 5. zakonu o spominskem parku Trebče [PDF]
     • 6. uresničevanju stališč Skupščine SRS o izvajanju delegatskega sistema in uresničevanja delegatskih odnosov v SR Sloveniji (s poudarkom na delegatskih odnosih v kulturi) [PDF]
     • 7. družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]
    • B. SKUPŠČINA KSS BO KOT ORGAN UPRAVLJANJA KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE OBRAVNAVALA IN SKLEPALA O: [PDF]:
     • 1. nalogah KSS in kulturnih skupnosti občin, ki izhajajo iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980 [PDF]
     • 2. samoupravnem sporazumu o temeljih plana KSS za obdobje 1981-1985 [PDF]
     • 3. načrt kulturnega razvoja SR Slovenije v obdobju 1981-1985 [PDF]
     • 4. program skupnih nalog KSS v letu 1980 [PDF]
     • 5. uresničitvi načrta kulturnega razvoja Slovenije za obdobje 1976-1980 [PDF]
     • 6. o uresničevanju svobodne menjave dela v okviru kulturnih skupnosti [PDF]
     • 7. o uresničevanju zakona o založništvu [PDF]
     • 8. analiza možnosti pridobivanja prihodka, delitve dohodka in čistega dohodka kulturnih delovnih organizacij glede na določbe področnih samoupravnih sporazumov. [PDF]
     • 9. problematika ZKOS [PDF]
     • 10. osnove za izdelavo normativov in standardov za opravljanje kulturnih dejavnosti in storitev [PDF]
   • PREGLED SEJ [PDF]:
    • I. Trimesečje [PDF]:
     • 15. seja skupščine, ponedeljek 28. 1. 1980 [PDF]
     • 16. seja skupščine, sreda 26. marca 1980 [PDF]
    • II. TRIMESEČJE [PDF]:
     • 17. seja skupščine (petek, 25. aprila 1980) [PDF]
     • 18. seja skupščine (petek 30. maja 1980) [PDF]
    • III. TRIMESEČJE [PDF]:
     • 19. seja skupščine (sreda 9. julija 1980) [PDF]
     • 20. seja skupščine (ponedeljek 29. septembra 1980) [PDF]
    • IV. TRIMESEČJE [PDF]:
     • 21. seja skupščine (sreda 5. novembra 1980) [PDF]
     • 22. seja skupščine (petek 19. decembra 1980) [PDF]
  • PROGRAM DELA Zdravstvene skupnosti Slovenije za leto 1980 [PDF]:
   • DELOVNI NAČRT ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA LETO 1980 [PDF]:
    • V prvem četrtletju 1980. leta: [PDF]
    • V drugem četrtletju 1980. leta: [PDF]
    • V tretjem četrtletju 1980. leta: [PDF]
    • V zadnjem četrtletju 1980. leta: [PDF]
  • PREDLOG PROGRAMA DELA Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 1980 [PDF]:
   • 1) Samoupravni akti [PDF]
   • 2) Usklajevanje [PDF]
   • 3) Vprašanja invalidov [PDF]
   • 4) Vprašanja borcev [PDF]
   • 5) Ljudska obramba in družbena samozaščita [PDF]
   • 6) Organizacija strokovne službe [PDF]
   • PREDLOG MESEČNEGA PROGRAMA DELA SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE V LETU 1980 [PDF]
 8. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 4 (3. 3. 1980) [SIstory]:
  • POROČILO o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji (ESA-452) [PDF]:
   • 1. UVOD [PDF]
   • 2. URESNIČEVANJE SISTEMA SAMOUPRAVNEGA PLANIRANJA IN POTEK PLANSKIH AKTIVNOSTI [PDF]:
    • 2.1. PLANIRANJE V ZDRUŽENEM DELU [PDF]:
     • 2.1.1. Gospodarstvo [PDF]
     • 2.1.2. Družbene dejavnosti [PDF]
    • 2.2. PLANIRANJE V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH [PDF]
    • 2.3. PLANIRANJE V OBČINAH [PDF]
    • 2.4. PLANIRANJE V REPUBLIKI [PDF]
    • 2.5. PLANIRANJE V FEDERACIJI [PDF]
    • 2.6. PRIPRAVA DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE [PDF]
    • 2.7. PLANIRANJE OBRAMBNIH PRIPRAV [PDF]
   • 3. PROBLEMI USKLAJEVANJA RAZVOJA GLEDE NA SMERNICE SKUPŠČINE SRS ZA PRIPRAVO DRUŽBENEGA PLANA SRS 1981-1985 [PDF]:
    • 3.1. SMERNICE SKUPŠČINE SRS ZA PRIPRAVO DRUŽBENEGA PLANA SRS 1981-1985 V LUČI AKTUALNIH RAZMER [PDF]
    • 3.2. PROBLEMI USKLAJEVANJA RAZVOJA V GOSPODARSTVU [PDF]
    • 3.3. PROBLEMI USKLAJEVANJA RAZVOJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI [PDF]
    • 3.4. PROBLEMI USKLAJEVANJA DRUŽBENEGA RAZVOJA V PROSTORU TER VARSTVA ČLOVEKOVEGA OKOLJA [PDF]:
     • 3.4.1. Prostorski vidik družbenega razvoja [PDF]
     • 3.4.2. Varstvo okolja in dobrin splošnega pomena [PDF]
   • 4. POVZETEK IN SKLEPI [PDF]:
    • 4.1. POVZETEK [PDF]
    • 4.2. SKLEPI [PDF]
  • INFORMACIJA o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih slovenskega turizma (ESA-306) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKEGA IN MEDNARODNEGA TURIZMA V OBDOBJU SREDNJEROČNEGA NAČRTA 1976-1980 [PDF]
   • III. PLANSKA PREDVIDEVANJA IN RAZVOJNI CILJI V OBDOBJU 1976-80 [PDF]
   • IV. URESNIČEVANJE SREDNJEROČNEGA NAČRTA [PDF]
   • V. EKONOMSKI POLOŽAJ TURIZMA [PDF]:
    • a Vzroki sistemskega značaja [PDF]
    • b Nekateri drugi vzroki [PDF]
   • VI. TUJSKI IN DOMAČI TURIZEM [PDF]:
    • a) Tujski turizem [PDF]
    • b) Domači turizem [PDF]
   • VII. OSREDNJA VPRAŠANJA RAZVOJA [PDF]
   • VIII. UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PRIPOROČILA [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o turistični dejavnosti (ESA-306) [PDF]:
   • [PDF]:
    • POVZETEK vsebine predloga za izdajo zakona o turistični dejavnosti [PDF]
   • I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE TREBA UREDITI Z ZAKONOM IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • III. NAČELA IN CILJI ZAKONA [PDF]
   • IV. VSEBINA ZAKONA [PDF]
   • V. FINANČNE OBVEZNOSTI [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 5 (4. 3. 1980) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980. [PDF]:
   • 1. OCENA OSNOVNIH TENDENC V GOSPODARSKIH TOKOVIH IN PREHODU V LETO 1980 IN V PRVIH MESECIH LETOŠNJEGA LETA [PDF]
   • UVOD [PDF]
   • 1. OCENA OSNOVNIH TENDENC V GOSPODARSKIH TOKOVIH IN PREHODU V LETO 1980 IN V PRVIH MESECIH LETOŠNJEGA LETA [PDF]
   • 2. IZVAJANJE NALOG IN PROBLEMI NA POSAMEZNIH KLJUČNIH PODROČJIH [PDF]:
    • 2. 1. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
    • 2. 2. Področje cen in preskrbe [PDF]
    • 2.3 Razporejanje dohodka in oblikovanje sredstev za osebno, skupno in splošno porabo [PDF]:
     • 2.3.1. Osebni dohodki [PDF]
     • 2.3.2. Usklajevanje programov samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti z usmeritvami resolucije [PDF]
     • 2.3.3. Usklajevanje občinskih in republiškega proračuna z usmeritvami resolucije [PDF]
     • 2.3.4. Problematika izgub v letu 1979 [PDF]
     • 2.3.5. Likvidnost organizacij združenega dela in bank [PDF]
    • 2.4. Področje kreditno-monetarne politike [PDF]
    • 2.5. Področje investicij [PDF]
    • 2. 6. Energetska bilanca [PDF]
   • 3. NADALJNJA AKTIVNOST IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (ESA-343) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi obrtnega zakona (ESA-454) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb v SR Sloveniji v letu 1981 (ESA-453) [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. marca 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 20. februarja 1980 [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 20. 2. 1980 [PDF]:
   • - Ali bodo resolucijskim določilom podrejene tudi republiške samoupravne interesne skupnosti? [PDF]
   • - Zagotavljanje hrane ni samo naloga kmetijcev [PDF]
   • - Preverjanje določb o potrebni strokovni izobrazbi vseh, ki delajo na odgovornih investicijskih delih [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 20. 2. 1980 [PDF]:
   • - Dodatni odgovor na delegatsko vprašanje v zvezi s problematiko morskega ribištva [PDF]
   • - Problematika različnega začetka in trajanja delovnega časa [PDF]
   • - Prizadevanja za zmanjšanje administrativnega dela [PDF]
   • - Pobuda za spremembo odloka o višini pristojbin, ki se plačujejo za cestna motorna vozila [PDF]
  • POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA SR SLOVENIJE V 1979 in JANUARJU 1980 [PDF]
  • Družbeni proizvod - temeljni kazalec gospodarske razvitosti [PDF]:
   • KAZALCI GOSPODARSKEGA RAZVOJA [PDF]
   • MEJNE VREDNOSTI [PDF]
   • GOSPODARSKO NAJMANJ RAZVITI [PDF]
   • PREDHODNA DELEGATSKA RAZPRAVA O ODLOKU [PDF]
  • Rast vseh oblik porabe - osnovni problem izvajanja ekonomske politike [PDF]:
   • USPEHI IN TEŽAVE PRI IZVAJANJU SISTEMA [PDF]
   • ZAHTEVNI IN TEŽAVNI POGOJI GOSPODARJENJA [PDF]
   • POČASNE SPREMEMBE V STRUKTURI GOSPODARSTVA [PDF]
   • RAST VSEH OBLIK PORABE [PDF]
   • ZADOVOLJIVEJŠI FINANČNI REZULTATI [PDF]
   • NEZADOVOLJIVA GIBANJA V ZUNANJETRGOVINSKI MENJAVI [PDF]
   • AKTIVNA UDELEŽBA V MEDNARODNI MENJAVI [PDF]
   • SPREMEMBA REŽIMA IZVOZA IN UVOZA [PDF]
   • ODSTOPANJA OD POLITIKE CEN [PDF]
   • MEHANIZMI URESNIČEVANJA EKONOMSKE POLITIKE [PDF]
   • RAZVOJ GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH PODROČIJ [PDF]
  • Povečanje cen lahko ogrozi izvajanje politike ekonomske stabilizacije [PDF]:
   • POVEČEVANJE CEN V REPUBLIKAH IN POKRAJINAH [PDF]
   • VZROKI POVEČEVANJA CEN [PDF]
   • NEGATIVNI VPLIV NA ZUNANJETRGOVINSKO MENJAVO [PDF]
   • OGROŽENA POLITIKA CEN [PDF]
   • MNENJA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA [PDF]
  • Vsebinska preobrazba bančnega sistema se je šele začela [PDF]:
   • PROBLEMI PRI DOSEDANJEM DELU BANK [PDF]
   • DELITEV DRUŽBENEGA PROIZVODA [PDF]
   • POČASI POTEKA ZDRUŽEVANJE SREDSTEV [PDF]
   • POSLOVANJE S TUJINO [PDF]
   • NADALJNJA DEJAVNOST PRI PREOBRAZBI BANČNIH ODNOSOV [PDF]
  • Občanom naj bi omogočili last in dajanje v najem manjših poslovnih prostorov [PDF]:
   • Nacionalizacija poslovnega prostora [PDF]
   • Neenako obravnavanje občanov [PDF]
   • Različna zakonska regulativa [PDF]
   • Mnenja Komisije za vloge in predloge [PDF]
  • Proste carinske cone so del enotnega gospodarskega področja [PDF]:
   • PRAVNI STATUS CON [PDF]
   • INDUSTRIJSKA DEJAVNOST V CONI [PDF]
   • BREZ FINANČNIH PRIVILEGIJEV [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 6 (19. 3. 1980) [SIstory]:
  • PROGRAM AKTIVNOSTI ZSMS v letu 1980 pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 2. aprila 1980 [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 20. 2. 1980 [PDF]:
   • - Zakon o osnovni šoli? [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju: [PDF]:
   • Zakona o kompenzacijah [PDF]
  • Prispevek k vsestranskemu razvoju in stabilnemu mednarodnemu položaju države [PDF]:
   • FINANCIRANJE FEDERACIJE [PDF]
   • DELITEV DOHODKA [PDF]
   • SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO [PDF]
   • VARSTVO BORCEV IN INVALIDOV [PDF]
   • MOČNA IN UČINKOVITA SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA [PDF]
   • ZADOVOLJIVO STANJE NA PODROČJU VARNOSTI [PDF]
   • PREPREČEVANJE SOVRAŽNE DEJAVNOSTI [PDF]
   • ZMANJŠEVANJE KRIMINALITETE [PDF]
   • PREMAJHNA PROMETNA VARNOST [PDF]
   • STALEN PRISPEVEK H KREPITVI NEUVRŠČENOSTI [PDF]
   • UGODEN RAZVOJ ODNOSOV Z MNOGIMI DRŽAVAMI [PDF]
   • USTAVNA TRANSFORMACIJA PRAVOSODJA [PDF]
   • BOLJŠA OBVEŠČENOST DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI [PDF]
  • Učinkovito izvajanje varnostnih ukrepov v zračnem prometu [PDF]:
   • NADZOR TEHNIČNE BREZHIBNOSTI LETAL [PDF]
   • DOVOLJENJE ZA POLET [PDF]
  • Zavarovanje in spodbujanje vlaganja kanadskega kapitala v naše organizacije združenega dela [PDF]:
   • POJEM NEKOMERCIALNEGA RIZIKA [PDF]
  • Razširitev reprodukcije gospodarstva - temeljna funkcija primarne emisije [PDF]:
   • DOLOČANJE KOLIČINE DENARJA V OBTOKU [PDF]
   • ANGAŽIRANJE EMISIJE V LETU 1980 [PDF]
   • ZAHTEVE ZA VEČJE ANGAŽIRANJE PRIMARNE EMISIJE [PDF]
   • POSLEDICE VISOKEGA ANGAŽIRANJA PRIMARNE EMISIJE [PDF]
  • Večina uporabnikov družbenih sredstev upošteva določbe zakona o knjigovodstvu [PDF]:
   • ODLOČANJE O DOHODKU IN REPRODUKCIJI [PDF]
   • NEIZENAČENOST PRI UPORABI ZAKONA [PDF]
   • TEHNIČNA OBDELAVA PODATKOV [PDF]
   • IZBOLJŠANJE NEKATERIH DOLOČB ZAKONA [PDF]
 11. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 5 (26. 3. 1980) [SIstory]:
  • ANALIZA družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti (ESA-469) [PDF]:
   • [PDF]:
    • POVZETEK analize družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti [PDF]
   • I. del DRUŽBENA REPRODUKCIJA [PDF]
   • II. del GLOBALNA RAZMERJA V UGOTAVLJANJU IN RAZPOREJANJU CELOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA TOZD [PDF]:
    • 2.1. Poslovni rezultati združenega dela [PDF]
    • 2. 2. Ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka po virih in stroških [PDF]
    • 2. 3. Razporejanje dohodka [PDF]
    • 2.4. Razporejanje čistega dohodka [PDF]
   • III. del OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO [PDF]
   • IV. del VPLIV BANK NA AKUMULACIJSKO SPOSOBNOST GOSPODARSTVA [PDF]:
    • 4.1. Bančni potencial [PDF]
    • 4. 2. Analiza virov sredstev bank (pasive) [PDF]
    • 4. 3. Analiza sredstev bank (aktive) [PDF]
    • 4. 4. Poslovanje bank glede na ročnost sredstev [PDF]
    • 4. 5. Bančna sredstva po nosilcih sredstev [PDF]
    • 4. 6. Krediti bank gospodarstvu [PDF]
    • 4. 7. Bančne obresti [PDF]
    • 4. 8. Prihodki, razhodki in skupni dohodek bank [PDF]
    • 4.9. Primarna emisija [PDF]
    • 4.10 Obvezna rezerva [PDF]
   • V. del POSLOVNA SREDSTVA IN NJIHOVE SPREMEMBE [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o kompenzacijah (ESA-468) [PDF]:
   • [PDF]:
    • POVZETEK Predlog za izdajo zakona o kompenzacijah [PDF]
   • I. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti z zakonom in razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • III. Cilji in načela zakona [PDF]
   • IV. Poglavitne rešitve v zakonu [PDF]
   • V. Finančne obveznosti [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o družbeni kontroli cen (ESA-176) [PDF]:
   • [PDF]:
    • POVZETEK osnutka zakona o družbeni kontroli cen [PDF]
   • I. TEMELJNE DOLOČBE [PDF]
   • II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ORGANOV REPUBLIKE IN OBČIN NA PODROČJU DRUŽBENE KONTROLE CEN [PDF]
   • III. REPUBLIŠKA SKUPNOST ZA CENE [PDF]
   • IV. SKUPNOSTI ZA CENE V OBČINAH [PDF]
   • V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 7 (2. 4. 1980) [SIstory]:
  • Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah z osnutkom zakona (ESA-470) [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. marca 1980 [PDF]
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o usmerjenem izobraževanju [PDF]:
   • Stališča in predloge [PDF]
  • ANALIZA Javnega pravobranilstva SR Slovenije občinskih odlokov o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • ZAKONSKA UREDITEV ODDAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ [PDF]
   • DOLOČILA ČL. 248/2 ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V ZVEZI Z ODDAJO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA [PDF]
   • POGOJI ODDAJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN STROŠKI UREJANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA [PDF]
   • CENA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA [PDF]
   • LICITACIJA [PDF]
   • ANALIZA OBČINSKIH ODLOKOV [PDF]
   • SKLEPI IN PREDLOGI [PDF]
   • SEZNAM OBČINSKIH ODLOKOV O UPRAVLJANJU IN RAZPOLAGANJU S STAVBNIM ZEMLJIŠČEM [PDF]
  • POROČILO Komisije za družbeno nadzorstvo in Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije k analizi občinskih odlokov o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem [PDF]
  • POROČILO Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije k analizi občinskih odlokov o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem [PDF]
  • POROČILO Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije z obravnave poročila v zvezi z vprašanjem sistemskih rešitev financiranja aktivnosti za odpravo virov onesnaženosti okolja v Socialistični republiki Sloveniji [PDF]
  • ZBOR OBČIN-25. 3.1980 [PDF]:
   • - Ali bo zakon o krajevni skupnosti? [PDF]
   • - O sredstvih za pospeševanje kmetijstva [PDF]
   • - Ob sporazumu med vladama SFRJ in Albanijo o povezavi z železniško progo [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 3.1980 [PDF]:
   • - Ob sporazumu med vladama SFRJ in Albanijo o povezavi z železniško progo [PDF]
  • POROČILO o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1979 [PDF]:
   • I. DELO ZVEZNEGA ZBORA V LETU 1979 [PDF]
   • II. DELO DELOVNIH TELES ZVEZNEGA ZBORA IN SKUPNIH DELOVNIH TELES ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
    • Odbor za družbenoekonomske odnose [PDF]
    • Odbor za družbenopolitične odnose [PDF]
    • Odbor za notranjo politiko [PDF]
    • Odbor za zunanjo politiko [PDF]
    • Odbor za ljudsko obrambo [PDF]
    • Odbor za proračun federacije [PDF]
    • Odbor za pravosodje [PDF]
    • Odbor za delo, zdravstvo in socialno politiko [PDF]
    • Odbor za vprašanja borcev in vojaških invalidov [PDF]
    • Komisija za ustavna vprašanja [PDF]
    • Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SFRJ [PDF]
    • Zakonodajno-pravna komisija [PDF]
    • Komisija za spremljanje izvajanja poslovnika Skupščine SFRJ in poslovnika Zveznega zbora Skupščine SFRJ [PDF]
    • Komisija za pripravo zakona o osnovnih pravicah iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja [PDF]
    • Administrativna komisija Skupščine SFRJ [PDF]
    • Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu [PDF]
    • Komisija za vloge in predloge [PDF]
    • Sekcija za slovenski jezik pri Komisiji za ugotavljanje istovetnosti besedil v jezikih jugoslovanskih narodov [PDF]
    • Klub delegatov Zveznega zbora Skupščine SFRJ [PDF]
   • III. SKLEPNE UGOTOVITVE [PDF]:
    • 1. Izboljšanje programiranja in metod dela Zveznega zbora [PDF]
  • POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA SR SLOVENIJE V FEBRUARJU 1980 [PDF]
  • Novi krediti za obratna sredstva bodo izboljšali poslovanje železnice [PDF]:
   • POGOJI KREDITIRANJA [PDF]
   • DELITEV SREDSTEV [PDF]
  • Prispevek k napredku ekonomskega sodelovanja med neuvrščenimi državami [PDF]:
   • SPORAZUM O SEDEŽU CENTRA [PDF]
  • Ustvarjeni so temeljni pogoji za nadaljnjo vsebinsko preobrazbo odnosov v združenem delu [PDF]:
   • SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • ZDRUŽEVANJE V DELOVNE IN SESTAVLJENE ORGANIZACIJE [PDF]
   • DISLOCIRANE DELOVNE ENOTE [PDF]
   • PRILAGAJANJE BANČNIH ORGANIZACIJ [PDF]
   • POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • ZDRUŽEVANJE DELA IN SREDSTEV [PDF]
   • SVOBODNA MENJAVA DELA [PDF]
   • NAČELO DELITVE PO DELU [PDF]
   • MATERIALNA OSNOVA ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • SAMOUPRAVNO ODLOČANJE DELAVCEV [PDF]
   • NADALJNJA DEJAVNOST PRI IZVAJANJU ZZD [PDF]
  • Učinkoviteje zatirati pojave spodkopavanja enotnosti jugoslovanskega trga [PDF]:
   • ZDRUŽEVANJE DELA IN SREDSTEV [PDF]
   • PRAVICE IN OBVEZNOSTI V PRESKRBI [PDF]
   • PRIDOBIVANJE IN ZDRUŽEVANJE DEVIZ [PDF]
   • UKREPI KREDITNO-MONETARNE POLITIKE [PDF]
   • DOGOVOR O TEMELJIH DAVČNEGA SISTEMA [PDF]
   • OPERATIVNI PROGRAM UKREPOV IN AKCIJ [PDF]
  • Nuđenje pravne pomoči prispeva in zagotavlja varstvo ustavnosti in zakonitosti [PDF]:
   • POMEMBNO MESTO ODVETNIŠTVA [PDF]
   • SAMOUPRAVNA PREOBRAZBA ODVETNIŠTVA [PDF]
   • STRUKTURA IN TERITORIALNA RAZPROSTRANJENOST [PDF]
   • PRAVNA POMOČ OBČINSKIM SLUŽBAM [PDF]
   • EKONOMSKI POLOŽAJ ODVETNIŠTVA [PDF]
   • PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA ODVETNIŠTVA [PDF]
  • Nujno potrebno je nadalje modernizirati carinsko službo [PDF]:
   • USTREZNO OBRAVNAVANJE CARINSKE SLUŽBE [PDF]
   • NEUSTREZNA MREŽA CARINARNIC [PDF]
   • MATERIALNI POLOŽAJ CARINSKE SLUŽBE [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 8 (16. 4. 1980) [SIstory]:
  • MNENJA IN PREDLOGI Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko k osnutku odloka o objektiviziranih kriterijih in pokazateljih za določanje stopnje gospodarske nerazvitosti republik in pokrajin [PDF]
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. aprila 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 2. aprila 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 9. aprila 1980 [PDF]
  • SEJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 9. aprila 1980 [PDF]
  • Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o poteku planskih aktivnosti ter o problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji [PDF]:
  • SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980 [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
   • Družbenopolitični zbor [PDF]:
  • SKLEPI Zbora združenega dela In Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi Informacije o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih slovenskega turizma in na predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • SKLEP Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o poteku priprav in gradnji priprav in gradnji energetskih objektov [PDF]:
  • ZBOR OBČIN - 25. 3. 1980 [PDF]:
   • - Preverjanje znanja, pridobljenega s samoizobraževanjem [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 2. 4. 1980 [PDF]:
   • - Ali bo znanstveno delo prizadeto? [PDF]
   • - Ali bo v sezoni dovolj plinskega olja za kmetijstvo? [PDF]
   • - Kako do opreme za prve letnike srednjega usmerjenega izobraževanja? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 2. 4. 1980 [PDF]:
   • - Podrobnejša informacija o obratovanju jedrske elektrarne v Krškem [PDF]
   • - Kaj je bilo storjenega za preprečitev bolezni čebel varoze? [PDF]
   • - Ali bo v sezoni dovolj plinskega olja za kmetijstvo? [PDF]
  • Posebna taksa za uvoženo blago - instrument zaščite gospodarstva [PDF]:
   • POSEBNE UVOZNE DAVŠČINE [PDF]
   • PLAČEVANJE POSEBNE TAKSE [PDF]
  • Solidarnost pri odpravljanju posledic potresa v Hrvatski in Bosni in Hercegovini [PDF]:
   • OCENA ŠKODE [PDF]
   • PRISPEVEK REPUBLIK IN POKRAJIN [PDF]
  • Odgovornosti pri izvajanju skupne emisijske, denarne in devizne politike [PDF]:
   • POSLOVANJE NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE [PDF]
   • PRIHODKI NARODNE BANKE [PDF]
   • ODHODKI NARODNE BANKE [PDF]
  • Zmanjšano izločanje sredstev gospodarstva za splošno in skupno porabo v preteklem letu [PDF]:
   • DRUŽBENI DOGOVORI O DELITVI DOHODKA [PDF]
   • ZNESEK SREDSTEV ZA SPLOŠNO IN SKUPNO PORABO [PDF]
   • VIR FINANCIRANJA [PDF]
   • IZLOČANJE SREDSTEV PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH [PDF]
   • VRAČANJE PRESEŽKOV PRIHODKOV [PDF]
   • NEGOSPODARSKA PORABA RELATIVNO ZMERNA [PDF]
   • ZADOVOLJIVEJŠA RAZMERJA V PRETEKLEM LETU [PDF]
   • PORAST AKUMULACIJE [PDF]
   • GIBANJE INVESTICIJSKE PORABE [PDF]
   • VEČJE NEGOSPODARSKE INVESTICIJE [PDF]
   • NENAMENSKA DELITEV DOHODKA [PDF]
  • Vse manj napak pri sklepanju mednarodnih pogodb [PDF]:
   • POSPEŠEVANJE SODELOVANJA Z ORGANI REPUBLIK IN POKRAJIN [PDF]
   • RAZBREMENITEV ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA [PDF]
   • VSE ŠIRŠA UPORABA NAŠE PRAVNE TERMINOLOGIJE [PDF]
   • SLABOSTI PRI SKLEPANJU POGODB [PDF]
   • POOSTRENA ODGOVORNOST DELEGACIJ [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 9 (7. 5. 1980) [SIstory]:
  • ŽALNI ZBOR V SKUPŠČINI SR SLOVENIJE ob smrti JOSIPA BROZA TITA, predsednika Socialistične federativne republike Jugoslavije in predsednika Zveze komunistov Jugoslavije [PDF]
  • Govor predsednika Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Franceta Popita na žalnem zboru v Skupščini SR Slovenije ob smrti JOSIPA BROZA TITA [PDF]
  • Titovo delo in vizionarska misel vtkana v najpomembnejše sklepe Skupščine socialistične Jugoslavije [PDF]:
   • TOVARNE DELAVCEM [PDF]
   • RAZVOJ DELEGATSKEGA SKUPŠČINSKEGA SISTEMA [PDF]
  • Tito v skupščini socialistične Jugoslavije [PDF]
  • Geslo »Tovarne delavcem, zemljo kmetom« ima globok vsebinski pomen [PDF]
  • Vedno sem in bom samo zvesto služil svojemu ljudstvu [PDF]
  • Odločilen vpliv republik in pokrajin pri uresničevanju pravic in dolžnosti federacije [PDF]
  • Budno varovati pridobitve, ki smo jih izbojevali v preteklosti [PDF]
  • Delegatski sistem doživlja popolno afirmacijo [PDF]
  • Zgradili smo federativni sistem, ki je po svoji načelni doslednosti izjemen v svetu [PDF]:
   • NOVA ETAPA NAŠE REVOLUCIJE [PDF]
   • GLOBOKA DEMOKRATIČNA NARAVA DELEGATSKEGA SISTEMA [PDF]
   • VZAJEMNA POGOJENOST OSEBNIH IN SKUPNIH INTERESOV [PDF]
   • NOVI ODNOSI V FEDERACIJI [PDF]
  • Delegatski sistem omogoča, da se pobuda milijonov ljudi izrazi kot ustvarjalna družbena sila [PDF]:
   • DELEGATSKI SISTEM - PRIMER BREZ PRESEDANA [PDF]
   • ŽELIMO, DA DELOVNI ČLOVEK ZAGOTAVLJA SAM SEBI DELOVNE RAZMERE [PDF]
   • MEDSEBOJNA POVEZANOST DELEGATOV Z DELEGATSKO OSNOVO [PDF]
   • DRŽAVA - INSTRUMENT V ROKAH DELOVNIH LJUDI [PDF]
   • ENAKOPRAVNI ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI [PDF]
   • SOCIALISTIČNI PRODUKCIJSKI ODNOSI [PDF]
  • Nadaljnji razvoj samoupravne socialistične demokracije terja dosledno uvedbo kolektivnega dela [PDF]:
   • UVELJAVITI IN RAZVITI KOLEKTIVNO DELO [PDF]
   • NADALJNJA DEMOKRATIZACIJA DELA [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 10 (12. 5. 1980) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979 - povzetek [PDF]:
   • I. SPLOŠNO K PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA O IZVRŠITVI PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1979 [PDF]
   • II. PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1979 [PDF]:
    • 1. Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela [PDF]
    • 2. REPUBLIŠKI DAVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA [PDF]
    • 3. DAVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA DELAVCEV PO POSEBNI STOPNJI [PDF]
    • 4. DAVEK IZ SKUPNEGA DOHODKA OBČANOV [PDF]
    • 5. TEMELJNI DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV [PDF]
    • 6. POSEBNI REPUBLIŠKI DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV IN OD PLAČIL ZA STORITVE [PDF]
    • 7. DAVEK OD DOBIČKA, KI GA PLAČUJEJO TUJE OSEBE [PDF]
    • 8. IZVIRNI PRIHODKI UKINJENEGA RAČUNA ZA IZRAVNAVANJE V GOSPODARSTVU IN ZA POSPEŠEVANJE NEKATERIH GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI [PDF]
   • III. ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1979 [PDF]:
    • 1. DEJAVNOST ORGANOV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI IN SICER ZA: [PDF]:
     • a) Redno dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
     • b) Posebne namene organov družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
    • 2. DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV [PDF]
    • 3. NEGOSPODARSKE INVESTICIJE [PDF]
    • 4. ZNANSTVENA DEJAVNOST [PDF]
    • 5. KULTURNO PROSVETNA DEJAVNOST [PDF]
    • 6. ZAŠČITA BORCEV NOV IN SOCIALNO VARSTVO [PDF]
    • 7. DOPOLNILNA SREDSTVA OBČINAM [PDF]
    • 8. INTERVENCIJE V GOSPODARSTVO [PDF]:
     • a) Intervencije v kmetijstvo [PDF]
     • b) Kompenzacije [PDF]
     • c) Blagovne rezerve [PDF]
     • d) Druge intervencije v gospodarstvo na ravni SR Slovenije [PDF]
    • 9. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA [PDF]
    • 10. SREDSTVA REZERVE SR SLOVENIJE [PDF]
    • 11. SREDSTVA SR SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE OBVEZNOSTI DO FEDERACIJE IZ PRENOSA NEPRORAČUNSKE BILANCE FEDERACIJE [PDF]
    • 12. SREDSTVA SR SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE OBVEZNOSTI DO FEDERACIJE ZA LETO 1979 [PDF]
   • IV. SKLEP [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, z osnutkom zakona (ESA 491) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa, s tezami za osnutek zakona (ESA-436) [PDF]
  • Osnutek zakona o vpisu v sodni register (ESA-337) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa, z osnutkom zakona (ESA-421) [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 28. maja 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. aprila 1980 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti gospodarstva [PDF]:
  • STALIŠČA Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize družbene reprodukcije sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi stališč in priporočil o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov in poročila o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in pri pripravi planov za leto 1980 v organizacijah združenega dela [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora socialističnih republik in avtonomnih pokrajin ob skupnih temeljih vzgojnoizobraževalnega sistema [PDF]:
  • STALIŠČA IN MNENJA Odbor za družbenoekonomski razvoj in Odbora za finance Zbora združenega dela, Odbora za druženboekonomske odnose in razvoj Zbora občin ,n°M%r?*?o.;e k Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin in Odbora za Informaciji o stanju in problemih združenega dela m sredstev zlasi,™*?n QA „ družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije k Informaciji o stanju in problemih združenega dela in sredstev, zlati med organizacijami združenega dela in gospodarsko bolj razvitih republik in SAP Vojvodine ter gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. [PDF]
  • MNENJE Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k analizi stanja na področju zavodskega varstva odraslih oseb in izhodišča za nadaljnji razvoj te in drugih oblik družbene skrbi za starejše občane [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 4. 1980 [PDF]:
   • - Niti s samoupravnimi sporazumi, niti z zakoni niso bile nobenemu upravnemu organu dodeljene pravice in odgovornosti, da ureja vprašanja družbenoekonomskih odnosov [PDF]
   • - Za zdaj še noben projekt ni bil deležen niti podpore niti zavrnitve [PDF]
   • - Načrte ekonomskih odnosov s tujino TOZD bo treba uskladiti v najmanjšem možnem času. [PDF]
  • MNENJA IN PREDLOGI Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko k osnutku dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981 do 1985 o usklajevanju in usmerjanju tokov družbene reprodukcije [PDF]
  • MNENJA IN PREDLOGI Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko k temeljnim vprašanjem v zvezi s pripravo družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981-1985 [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ [PDF]
  • Zagotoviti pogoje za vsebinsko preobrazbo odnosov med prometom in proizvodnjo [PDF]:
   • SKUPNA OBVEZNOST ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • HITREJŠI RAZVOJ BLAGOVNE PROIZVODNJE [PDF]
   • INTERES ZA ZDRUŽEVANJE [PDF]
   • ODPRAVITI NEENAKE POGOJE GOSPODARJENJA [PDF]
   • PODREJEN POLOŽAJ PROMETNE SFERE [PDF]
  • Združevanje prometa in proizvodnje mora biti obojestranska obveznost [PDF]:
   • ENOSTRANSKA ALI SKUPNA OBVEZNOST ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • RIZIKO SKUPNEGA POSLOVANJA [PDF]
   • RAZMERJE MED TEM IN DRUGIMI SISTEMSKIMI ZAKONI [PDF]
   • OBLIKE ZDRUŽEVANJA [PDF]
  • Ustvarjeni so temeljni pogoji za vsebinsko preobrazbo odnosov v združenem delu [PDF]:
   • Sprejeti podrobnejše kriterije za organizacije v zdravstvu [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONSKIH DOLOČB NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ [PDF]
   • FORMALNO USKLAJEVANJE SPLOŠNIH AKTOV [PDF]
   • DELEGATSKI SISTEM V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA NE DELUJE NAJBOLJŠE [PDF]
   • IZBOLJŠATI KAKOVOST SAMOUPRAVNIH SPLOŠNIH AKTOV [PDF]
   • NI NEPOSREDNEGA PREGLEDA O URESNIČEVANJU ZAKONA [PDF]
  • Z raznovrstno in bolje organizirano turistično ponudbo je mogoče ustvariti večji devizni priliv [PDF]:
   • V KORAK Z EVROPSKO TURISTIČNO TRADICIJO [PDF]
   • TEŽKE POSLEDICE KATASTROFALNEGA POTRESA [PDF]
   • OGROŽENA RAST TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA [PDF]
   • ZMANJŠAN DEVIZNI PRILIV [PDF]
   • OTEŽENI POGOJI ZA TURISTIČNO GOSPODARJENJE [PDF]
   • RAZLIČNI KRITERIJI ZA DELITEV DEVIZ [PDF]
   • VISOKE CENE IZVENPENZIONSKIH STORITEV [PDF]
   • BOLJŠE IZKORIŠČANJE TURISTIČNIH ZMOGLJIVOSTI [PDF]
   • VSE VEČJI IZDATKI JUGOSLOVANOV V TUJINI [PDF]
   • NUJNO ORGANIZIRANO NASTOPANJE V TUJINI [PDF]
  • Kreditno-monetarna politika je relativno dobro prilagojena stabilizacijskim ciljem [PDF]:
   • ZNAČILNOST KREDITNO-MONETARNE POLITIKE V LETU 1979 [PDF]
   • DOSEŽENA GIBANJA V PRVEM POLLETJU [PDF]
   • GIBANJE KREDITNO-MONETARNE POLITIKE V DRUGEM POLLETJU [PDF]
   • KREIRANJE PRIMARNEGA DENARJA IN GIBANJE DENARNE MASE [PDF]
   • UČINKOVITOST DELOVANJA KREDITNO-MONETARNE POLITIKE [PDF]
 16. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 6 (14. 5. 1980) [SIstory]:
  • SKUPNA IZHODIŠČA Koordinacijskega odbora Republiške konference SZDL Slovenije za nadaljnjo krepitev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu s poudarkom na utrjevanju hišne samouprave [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • I. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI PRI GOSPODARJENJU S STANOVANJI V DRUŽBENEM UPRAVLJANJUI [PDF]
   • II. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE STANOVALCEV [PDF]:
    • a) Samoupravno organiziranje stanovalcev v stanovanjski hiši [PDF]
    • b) Samoupravno organiziranje stanovanjskega področja v krajevni skupnosti [PDF]
    • c) Zbor uporabnikov samoupravne stanovanjske skupnosti [PDF]
  • MNENJA IN STALIŠČA Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve o nekaterih vprašanjih v zvezi s pripravo zakona o stanovanjskem gospodarstvu [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o stanovanjskem gospodarstvu (ESA-362) [PDF]:
   • [PDF]:
    • POVZETEK Osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu [PDF]
   • 1. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI V STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU [PDF]:
    • 1. Planiranje na področju stanovanjskega gospodarstva [PDF]
    • 2. Financiranje stanovanjskega gospodarstva [PDF]
    • 3. Gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini [PDF]
    • 4. Stanarine [PDF]
   • III. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA [PDF]
   • IV. UGOTAVLJANJE VREDNOSTI STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ, DOLOČANJE AMORTIZACIJE IN REVALORIZACIJE [PDF]
   • V. STANOVANJSKE ZADRUGE [PDF]
   • VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • [PDF]:
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (ESA-361) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • BESEDILO SPREMENJENIH DOLOČB ZAKONA O STANOVANJSKIH RAZMERJIH [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih s tezami za osnutek zakona (ESA-481) [PDF]:
   • I. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • III. REŠITVE IN NAČELA [PDF]
   • IV. FINANČNE POSLEDICE [PDF]
   • [PDF]:
    • Teze za osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 11 (28. 5. 1980) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. junija 1980 [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (ESA-435) [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 4.1980 [PDF]:
   • - Zakaj ne poletni čas? [PDF]
   • - Gradiva prihajajo prepozno in nepopolna [PDF]
  • POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA SR SLOVENIJE V APRILU 1980 [PDF]
  • Uresničevanje pravosodnih funkcij v federaciji je pomemben instrument pravnega sistema [PDF]:
   • SODELOVANJE SODIŠČ [PDF]
   • SPREMLJANJE DRUŽBENIH ODNOSOV IN POJAVOV [PDF]
   • KRŠITVE ZAKONOV [PDF]
   • PREIZKUS PRAVNOMOČNOSTI SODNIH ODLOČITEV [PDF]
   • UPRAVNI SPORI [PDF]
   • PROBLEM CARINSKIH OPROSTITEV [PDF]
   • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]
  • Preprečevati moramo samovoljo posameznikov in kršenje predpisov o delovnih razmerjih [PDF]:
   • KREPITEV ZAKONITOSTI IN ODGOVORNOSTI [PDF]
   • KRŠITEV PRAVIC IZ DELOVNIH RAZMERIJ [PDF]
   • ODGOVORNOST INDIVIDUALNEH POSLOVODNIH ORGANOV [PDF]
   • POLOŽAJ DELAVCEV PRI ZASEBNIH DELODAJALCIH [PDF]
   • OCENA DELOVNE SPOSOBNOSTI [PDF]
   • REŠEVANJE PROBLEMOV NEZAPOSLENOSTI [PDF]
   • VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC DELAVCEV IN DRUŽBENE LASTNINE [PDF]
   • VARSTVENA FUNKCIJA SINDIKATOV [PDF]
  • Stopnje davkov in prispevkov so usklajene z rastjo splošne in skupne porabe [PDF]:
   • Težišče politike pri temeljnem prometnem davku [PDF]
   • Davki in prispevki iz dohodka in osebnih dohodkov [PDF]
   • Usklajevanje stopenj davkov in prispevkov s politiko rasti porabe [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 12 (11. 6. 1980) [SIstory]:
  • MNENJA IN PREDLOGI Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko k nekaterim odprtim vprašanjem zagotavljanja sredstev za družbene dejavnosti v letu 1981 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
  • Osnutek zakona o notranjih zadevah (ESA-389) [PDF]
  • Predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (ESA-287) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981 (ESA-287) [PDF]:
   • I. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • II. RAZLOGI ZA SPREJETJE ZAKONA [PDF]
   • III. PREDLOGI ZA DOLOČITEV POSAMEZNIH DAVČNIH ELEMENTOV [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 28. maja 1980 [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga dogovora o temeljih davčnega sistema [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela [PDF]:
   • Stališča [PDF]
  • SKLEPA Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1979. [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
   • Družbenopolitični zbor [PDF]:
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1979 [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane [PDF]:
   • Zbor Združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • ZBOR OBČANOV - 25. 4. 1980 [PDF]:
   • - Kako je bila doslej financirana letališka infrastruktura? [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 5. 1980 [PDF]:
   • - Zakaj odlok o prepovedi prometa kurilnega olja za gospodinjstva? [PDF]
   • - Zakaj uvažamo pralni prašek namesto surovin? [PDF]
  • Nadaljnje izboljšanje temeljnih pravic vojaških invalidov in družin padlih borcev [PDF]:
   • NOVOSTI V TEMELJNIH PRAVICAH INVALIDOV [PDF]
   • VIŠINA INVALIDNINE [PDF]
   • UPORABA MOTORNEGA VOZILA [PDF]
   • NADZOR NAD UPORABO ZAKONA [PDF]
   • PREDLOGI, KI NISO UPOŠTEVANI V OSNUTKU ZAKONA [PDF]
  • Izboljšanje materialnega položaja uporabnikov borčevskega dodatka [PDF]
  • Zadovoljivejši pogoji za opravljanje gospodarskih dejavnosti v Prosti coni [PDF]:
   • KREPITEV GOSPODARSKEGA SODELOVANJA [PDF]
   • UPORABA KREDITOV [PDF]
   • VLAGANJE TUJIH OSEB [PDF]
  • Gospodarske aktivnosti v Prosti coni lahko opravljajo obrati organizacij združenega dela [PDF]:
   • ZNAČAJ PROSTE CONE [PDF]
   • POGOJI POSLOVANJA [PDF]
  • Enoten sistem varstva in uporabe arhivskega gradiva federacije [PDF]:
   • KAJ SODI V ARHIVSKO GRADIVO FEDERACIJE? [PDF]
   • ENOTNA HRAMBA ARHIVSKEGA GRADIVA [PDF]
  • Novo posojilo za razvoj jugoslovanskega kmetijstva [PDF]:
   • PORABA SREDSTEV [PDF]
  • Družbene organizacije, določene z zakonom, imajo lahko sredstva v družbeni lastnini [PDF]:
   • OBLIKE ZDRUŽEVANJA OBČANOV [PDF]
   • TRETMAN DRUŽBENIH ORGANIZACIJ [PDF]
   • ZNAČAJ SREDSTEV DRUŽBENIH ORGANIZACIJ [PDF]
   • SREDSTVA ORGANIZACIJ V DRUŽBENI LASTNINI [PDF]
  • Vse več je izmikanj pri plačevanju temeljnega prometnega davka [PDF]:
   • IZMIKANJE PLAČEVANJU TEMELJNEGA PROMETNEGA DAVKA [PDF]
   • SPORI Z OBČANI [PDF]
   • SPORI IZ DELOVNEGA RAZMERJA [PDF]
   • SPORI PROTI LETALSKIM DRUŽBAM [PDF]
   • ZASTOPANJE DOMAČIH ORGANIZACIJ V TUJINI [PDF]
   • DAJANJE PRAVNIH MNENJ [PDF]
  • Zagotovljeni so temeljni pogoji za delovanje novega sistema ekonomskih odnosov s tujino [PDF]:
   • ORGANIZIRANJE V NOVIH POGOJIH [PDF]
   • ENOTNA MERILA PO ZAKONU [PDF]
   • RAZUMEVANJE PRAVIC IN MOREBITNIH OBVEZNOSTI [PDF]
   • ZAPLETENO USKLAJEVANJE STALIŠČ [PDF]
   • UREJANJE KREDITNIH ODNOSOV S TUJINO [PDF]
   • DOLGOROČNI PROGRAM PROMETA BLAGA IN STORITEV [PDF]
   • SPREMEMBE PRI DELITVI KONTINGENTOV [PDF]
   • ZAOSTRENI POGOJI ZA OPRAVLJANJE ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA [PDF]
   • SKUPNO NASTOPANJE NA TUJEM TRGU [PDF]
   • OMEJEVANJE ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA [PDF]
   • SKUPNA GOSPODARSKA PREDSTAVNIŠTVA [PDF]
   • PREOBLIKOVANJE ZUNANJETRGOVINSKE MREŽE [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 19. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 7 (25. 6. 1980) [SIstory]:
  • OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 [PDF]:
   • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • ANALIZA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 [PDF]:
   • I. del Globalna ocena uresničevanja družbenega plana v obdobju 1976-1980 in ocena možnosti razvoja v letu 1981 [PDF]:
    • 1. Osnovni cilji in politika družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 in Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana v letu 1980 [PDF]
    • 2. Ocena uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov kot temeljnega pogoja za trajnejšo stabilizacijo tokov družbene reprodukcije [PDF]
    • 3. Globalna ocena družbenoekonomskega razvoja v letih 1976-1979 [PDF]
    • 4. Gospodarska gibanja v letu 1980 [PDF]
    • 5. Nadaljnja aktivnost za ekonomsko stabilizacijo v letu 1980, ukrepi Zveznega izvršnega sveta in njihov vpliv na družbenoekonomska gibanja v SR Sloveniji. [PDF]
    • 6. Prva ocena razvojnih možnosti v letu 1981 [PDF]
   • II. del Izvajanje nalog na nekaterih ključnih področjih [PDF]:
    • 1. URESNIČEVANJE POMEMBNEJŠIH NALOG NA PODROČJU GOSPODARSTVA [PDF]
    • 2. ZAPOSLOVANJE IN RAZVOJ PRODUKTIVNOSTI DELA [PDF]:
     • 2.1. Dinamika in struktura zaposlovanja [PDF]
    • 3. URESNIČEVANJE DOGOVORJENE POLITIKE INVESTIRANJA [PDF]:
     • 3.2. Viri financiranja investicij [PDF]
     • 3.3. A. Struktura investicij [PDF]
     • 3.4. Ukrepi ekonomske politike v letu 1980 na področju investicij [PDF]
    • 4. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
    • 5. RAZMERJA V RAZPOREJANJU DOHODKA IN V KONČNI PORABI DRUŽBENEGA PROIZVODA [PDF]:
     • 5.1. Razmerja v razporejanju dohodka in oblikovanje sredstev za akumulacijo [PDF]
     • 5.2. Oblikovanje sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo [PDF]
     • 5.3. Oblikovanje sredstev za osebno porabo [PDF]
     • 5.4. Oblikovanje sredstev za skupno porabo [PDF]
     • 5.5. Oblikovanje sredstev za splošno porabo [PDF]
     • 5.6. Bilanca končne porabe družbenega proizvoda [PDF]
    • 6. REZULTATI IN PROBLEMI PRI IZBOLJŠEVANJU POGOJEV ZA ŽIVLJENJE IN DELO [PDF]
    • 7. Tržišče in cene [PDF]
    • 8. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ [PDF]
    • 9. REZULTATI IN PROBLEMI PRI UREJANJU PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA [PDF]
  • OCENA IZVAJANJA POLITIKE CEN v SR Sloveniji v prvih petih mesecih 1980 [PDF]:
   • I. [PDF]
   • II. [PDF]
   • III. SPREMEMBE CEN PO SEKTORJIH [PDF]:
    • 1. Proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov [PDF]
    • 2. Cene na drobno in cene storitev [PDF]
    • 3. Cene življenjskih potrebščin [PDF]
   • IV. URESNIČEVANJE POLITIKE CEN PROIZVODOV IN STORITEV IZ PRISTOJNOSTI REPUBLIKE IN OBČIN [PDF]
   • V. [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 13 (25. 6. 1980) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 11. julija 1980 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 16. julija 1980 [PDF]
  • Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini (ESA-188) [PDF]
  • Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku (ESA-1101) [PDF]
  • Osnutek zakona o spominskem parku Trebče (ESA-189) [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ [PDF]
  • POPIS 1981 [PDF]
  • Nujne spremembe v ekonomski politiki za letošnje leto [PDF]:
   • BOLJ UMIRJENA RAST DRUŽBENEGA PROIZVODA [PDF]
   • GIBANJE INVESTICIJ IN CEN [PDF]
  • Izboljšanje materialnega in socialnega položaja borcev [PDF]:
   • POVEČANJE PREJEMKOV UPORABNIKOV BORČEVSKEGA VARSTVA [PDF]
   • USKLAJEVANJE DENARNIH NADOMESTIL [PDF]
  • Federacija mora obvezno izpolniti le temeljne pravice vojaških invalidov in družin padlih borcev [PDF]:
   • OBVEZNOST SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA [PDF]
   • ZMANJŠEVANJE OBVEZNOSTI FEDERACIJE [PDF]
  • Deli človeškega telesa se lahko jemljejo in uporabljajo za presajanje in zdravljenje [PDF]:
   • JEMANJE DELOV TELESA S SOGLASJEM DAJALCA [PDF]
   • PREPOVEDAN NAKUP IN PRODAJA DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA [PDF]
   • DOLOČANJE SMRTI ZA TRANSPLANTACIJSKE NAMENE [PDF]
  • Zagotavljanje pogojev za krepitev ekonomske motiviranosti gospodarjenja [PDF]:
   • RAST PROIZVODNJE [PDF]
   • ZAPOSLOVANJE PREKORAČILO DOGOVORJENE MEJE [PDF]
   • POLITIKA CEN NI USTREZNA [PDF]
   • INVESTICIJSKA PORABA [PDF]
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • RAZVOJ GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH KRAJEV [PDF]
   • RAZVOJ V LETU 1980 [PDF]
   • TEMELJNE NALOGE ZA LETO 1980 [PDF]
   • CENE IN STALIŠČA ZIS [PDF]
   • MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1981 [PDF]
   • IZVAJANJE SISTEMSKIH REŠITEV [PDF]
  • Opravljene obveznosti do gospodarsko manj razvitih področij [PDF]:
   • ZAPLETENI POGOJI GOSPODARJENJA [PDF]
   • ZDRUŽEVANJE DELA IN SREDSTEV BREZ POMEMBNEJŠIH REZULTATOV [PDF]
   • ENAKOMEREN DOTOK SREDSTEV [PDF]
   • GRADITEV INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV [PDF]
   • PORAVNAVA ANUITETNIH OBVEZNOSTI [PDF]
   • ODSTOPANJA OD PLANSKEGA RAZVOJA [PDF]
  • Učinkovito varstvo samoupravnih pravic delavcev in družbene lastnine [PDF]:
   • ODPRAVLJANJE KRŠITEV SAMOUPRAVNIH PRAVIC [PDF]
   • SPORNA DELITEV STANOVANJ [PDF]
   • NEZAKONITO SKLEPANJE DELOVNEGA RAZMERJA [PDF]
   • KRŠITVE PRAVIC NA PODROČJU PRIDOBIVANJA IN RAZPOREJANJA DOHODKA [PDF]
   • VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE [PDF]
  • Prilagajanje službe družbenega knjigovodstva potrebam združenega dela [PDF]:
   • PROBLEMI PRI DELU SDK [PDF]
   • VEČJA AKTIVNOST PRI PREPREČEVANJU NEZAKONITIH POJAVOV [PDF]
 21. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 8 (30. 6. 1980) [SIstory]:
  • POROČILO IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 in prva ocena možnosti razvoja v letu 1981 [PDF]:
   • POROČILO o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 in prvo oceno možnosti razvoja v letu 1981 [PDF]:
  • UVODNA OBRAZLOŽITEV osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • 1. Namen osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 [PDF]
   • 2. Dosedanje delo na dogovoru o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 [PDF]
   • 3. Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 v luči stabilizacije [PDF]
   • 4. Vsebinske osnove za obravnavo osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985. [PDF]
   • 5. Metodološke osnove za obravnavo osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 [PDF]
   • 6. Komentar o poglavitnih nalogah v osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 [PDF]
   • 7. Nadaljnje delo na dogovoru o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK DOGOVORA o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • [PDF]:
    • DOGOVOR O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
   • I. KRITERIJI PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA [PDF]
   • II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • III. USTVARJANJE IN RAZPOREJANJE DOHODKA [PDF]
   • IV. ZAPOSLOVANJE [PDF]
   • V. KONKRETNE NALOGE PRESTRUKTURIRANJA (v industriji brez energetike) [PDF]
   • VI. ENERGIJA [PDF]
   • VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO [PDF]
   • VIII. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN UREJANJE LESNOBILANČNIH RAZMERIJ [PDF]
   • IX. VODNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • X. PROMET IN ZVEZE [PDF]
   • XI. TURIZEM [PDF]
   • XII. DROBNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • XIII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • XIV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI [PDF]
   • XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
   • XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ [PDF]
   • XVII. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA [PDF]
   • XVIII. OBVEZNOSTI IZ DOGOVARJANJA O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SFRJ TER SODELOVANJE S POSAMEZNIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA [PDF]
  • OSNUTEK NAVODIL h kriterijem prestrukturiranja gospodarstva [PDF]:
   • OPREDELITEV DOHODKA NA ZAPOSLENEGA IN NA VLOŽENA SREDSTVA TER STOPNJE SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO [PDF]
   • OPREDELITEV KAZALCEV RAZVOJNO TEHNOLOŠKE INTENZIVNOSTI [PDF]
   • OPREDELITEV PROIZVODNJE ZA IZVOZ IN PLAČILNO-BILANČNEGA UČINKA [PDF]
   • SPISEK 26 SUROVIN REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA [PDF]:
    • PANOGE BAZIČNE IN PREDELOVALNE INDUSTRIJE [PDF]
   • KOREKTIVNI FAKTOR DELOVNIH REZERV PO OBČINAH [PDF]:
    • 1. Gornja meja škodljivosti vpliva na okolje [PDF]
    • 2. Prekomerna prometna obremenitev [PDF]
   • SEZNAM KLJUČNIH PROIZVODNIH PROGRAMOV [PDF]
  • PODROBNA OBRAZLOŽITEV OSNUTKA DOGOVORA o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • I. KRITERIJI PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA [PDF]
   • II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • III. USTVARJANJE IN RAZPOREJANJE DOHODKA [PDF]
   • IV. ZAPOSLOVANJE [PDF]
   • V. KONKRETNE NALOGE PRESTRUKTURIRANJA (v industriji brez energetike) [PDF]:
    • I. STROJEGRADNJA IN DRUGA KOVINSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA [PDF]
    • II. ELEKTRONIKA IN DRUGA ELEKTROINDUSTRIJA [PDF]
    • III. KEMIČNA IN GUMARSKA INDUSTRIJA [PDF]
    • IV. ČRNA IN BARVASTA METALURGIJA [PDF]
    • V. INDUSTRIJA GRADBENEGA MATERIALA [PDF]
    • VI. NEKOVINSKA INDUSTRIJA [PDF]
    • VIII. INŽENIRING ORGANIZACIJE [PDF]
    • Pojasnilo k črni metalurgiji [PDF]
    • Pojasnilo o aluminiju [PDF]
    • Pojasnilo o cementu [PDF]
    • Pojasnilo o bazni kemiji [PDF]
   • VI. ENERGIJA [PDF]
   • VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO [PDF]
   • VIII. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN UREJANJE LESNOBILANČNIH RAZMERIJ [PDF]
   • IX. VODNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • X. PROMET IN ZVEZE [PDF]
   • XI. TURIZEM [PDF]
   • XII. DROBNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • XIII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • XIV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI [PDF]:
    • Pojasnila k členu o izobraževanju [PDF]
    • Pojasnila k členu o raziskovalni dejavnosti [PDF]
    • Pojasnila k členu o zdravstvu [PDF]
    • Pojasnila k členu o kulturi [PDF]
    • Pojasnila k členu o otroškem varstvu [PDF]:
     • K točki 1: Nadomestila osebnih dohodkov za porodniški dopust [PDF]
     • Denarna pomoč kmečki materi ob porodu [PDF]
     • Paket opreme za novorojenca [PDF]
     • K točki 2: Minimalni obseg denarne pomoči [PDF]
     • Sofinanciranje predšolske vzgoje otrok Romov [PDF]
    • Pojasnila k členu o pokojninsko-invalidskem zavarovanju [PDF]
    • Pojasnila k členu o starostnem zavarovanju kmetov [PDF]
    • Pojasnilo k členu o socialnem skrbstvu [PDF]:
     • Družbene denarne pomoči [PDF]
    • Pojasnilo k členu o zaposlovanju [PDF]:
     • Sredstva za delovanje centrov za socialno delo [PDF]
    • Pojasnilo k členu o socialnem varstvu [PDF]
    • Pojasnilo k členu o RTV [PDF]
    • Pojasnila k členu o telesni kulturi [PDF]
    • Pojasnila k členu o investicijah [PDF]
    • Pojasnilo k členu o solidarnosti [PDF]
    • Obrazložitev k členu o valorizaciji programov družbenih dejavnosti [PDF]
   • XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
   • XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ [PDF]
   • XVII. VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA [PDF]
   • XVIII. OBVEZNOSTI IZ DOGOVARJANJA O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SFRJ TER SODELOVANJE S POSAMEZNIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMI [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 14 (9. 7. 1980) [SIstory]:
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 11. julija 1980 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 30. julija 1980 [PDF]
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 30. julija 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. junija 1980 [PDF]
  • Skupščine SR Slovenije, ki so ga ob obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 sprejeli Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • sklep [PDF]
   • A. NAČELNE PRIPOMBE [PDF]
   • B KONKRETNE PRIPOMBE [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o urejanju prostora [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu [PDF]:
   • Stališča [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerah [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih [PDF]:
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin in območjih posebnih družbenopolitičnih skupnosti [PDF]:
   • stališča in predloge [PDF]
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin in območjih posebnih družbenopolitičnih skupnosti [PDF]:
  • Predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981-1985 (ESA-535) [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
  • ZBOR OBČIN -28. 5. 1980 [PDF]:
   • - Zakaj uvažamo pralni prašek namesto surovin? [PDF]
   • Dodatek k odgovoru na delegatsko vprašanje na seji zbora občin [PDF]
   • - Kaj je bilo storjenega za sanacijo napetostnih razmer? [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 6. 1980 [PDF]:
   • - Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč [PDF]
   • - Kako je naraščala splošna in skupna poraba ter investicijska v gospodarstvu in negospodarstvu? [PDF]:
    • Splošna poraba [PDF]
    • Skupna poraba [PDF]
    • Investicijska poraba v gospodarskih - negospodarskih dejavnostih [PDF]
   • - Cene izdelkov kmetijskih proizvajalcev [PDF]
   • - Kako se bo reševalo vprašanje uvoza tuje znanstvene in strokovne literature za knjižnice? [PDF]
  • ZBOR OBČIN -25. 6. 1980 [PDF]:
   • - Kako je naraščala splošna in skupna poraba ter investicijska v gospodarstvu in negospodarstvu? [PDF]
  • Sporazumno določanje smeri in strategije razvoja v prihodnjem petletnem obdobju [PDF]:
   • RAZVOJ ENERGETIKE [PDF]
   • OSNOVNE SUROVINE [PDF]
   • DINAMIKA GRADNJE ZMOGLJIVOSTI [PDF]
   • RAZVOJ KMETIJSTVA [PDF]
   • MAGISTRALNI PROMET IN INTEGRALNI TRANSPORT [PDF]
   • URESNIČEVANJE SKUPNIH CILJEV IN INTERESOV [PDF]
  • Tekoči proračun federacije se usklajuje z nastalimi spremembami v ekonomskih tokovih [PDF]:
   • NOVA VIŠINA PRORAČUNA [PDF]
   • ZMANJŠANJE IZVIRNIH PRIHODKOV FEDERACIJE [PDF]
   • POVEČANJE ODHODKOV [PDF]
  • Novo posojilo za graditev dela transjugoslovanske avtomobilske ceste [PDF]:
   • PROJEKT GRADITVE [PDF]
  • Uporaba elektronike na evropskih magistralnih cestah [PDF]:
   • UPORABA ELEKTRONIKE NA CESTAH [PDF]
  • Povečanje izgub tudi vpliva na nestabilnost gospodarskega gibanja [PDF]:
   • VIŠINA IZGUB [PDF]
   • POČASNEJŠA RAST DOHODKA OD CELOTNEGA PRIHODKA [PDF]
   • RAZPOREJANJE DOHODKA [PDF]
   • SREDSTVA ZA SKUPNE POTREBE [PDF]
   • RAZLIČEN POLOŽAJ GOSPODARSKIH PANOG [PDF]
   • VPLIV OSEBNIH DOHODKOV NA POSLOVANJE [PDF]
   • IZGUBE V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH [PDF]
   • VZROKI IZGUB [PDF]
   • PREDLOGI UKREPOV [PDF]
  • Nezadovoljivi investicijski tokovi - pomemben vzrok neuresničevanja politike ekonomske stabilizacije [PDF]:
   • DEFICITARNO KREDITIRANJE INVESTICIJ [PDF]
   • NEUSKLAJENOST BLAGOVNODENARNIH ODNOSOV [PDF]
   • ČEZMERNO INVESTIRANJE [PDF]
   • RAZLOGI ZA VELIKO INVESTIRANJE [PDF]
   • NUJNA SPREMEMBA V STRUKTURI VLAGANJ [PDF]
   • VLAGANJA V STANOVANJSKO GRADITEV [PDF]
   • UKREPI ZA PRESEGANJE NEZADOVOLJIVIH TOKOV [PDF]
  • PTT promet zaostaja v primerjavi s celotnim gospodarskim razvojem Jugoslavije [PDF]:
   • ORGANIZIRANJE PTT PROMETA NA SAMOUPRAVNIH TEMELJIH [PDF]
   • DELOVANJE PTT SISTEMA V IZREDNIH RAZMERAH IN V VOJNI [PDF]
   • ZAOSTAJANJE V RAZVOJU POŠTNEGA PROMETA [PDF]
   • PREMAJHNE ZMOGLJIVOSTI V TT PROMETU [PDF]
   • RAZVOJ PTT PROMETA DO LETA 1985 [PDF]
   • RAZVOJNE MOŽNOSTI V SISTEMU GOSPODARJENJA [PDF]
   • SAMOUPRAVNO UREJANJE DOHODKOVNIH ODNOSOV [PDF]
   • VPLIV CEN PTT STORITEV NA RAZVOJ [PDF]
   • OPRAVLJANJE MEDNARODNIH PTT STORITEV [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 15 (24. 7. 1980) [SIstory]:
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 11. julija 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 16. julija 1980 [PDF]
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije, ki so ga po obravnavi nalog Socialistične republike Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju zunanje politike in mednarodnega sodelovanja Socialistične federativne republike Jugoslavije sprejeli Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte [PDF]:
   • Stališča [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]
  • STALIŠČE Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke [PDF]:
   • STALIŠČA [PDF]
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini [PDF]:
   • STALIŠČA [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini [PDF]:
  • ZBOR OBČIN - 25. 6. 1980 [PDF]:
   • - Tudi redna preskrba del stabilizacijskih prizadevanj [PDF]:
    • 1. Sladkor [PDF]
    • 2. Olje [PDF]
    • 3. Pralni praški [PDF]
    • 4. Kava [PDF]
    • 5. Premog [PDF]
    • 6. Cement [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 16. 7. 1980 [PDF]:
   • - Pobiranje radijske in TV naročnine vnaprej v nasprotju z veljavnimi predpisi [PDF]
   • - Izvajanje določil zakona o visokem šolstvu [PDF]
  • Statistične publikacij© in posredovanje podatkov uporabnikom [PDF]
  • Hitreje bo potrebno premagati razlike - med razvojem surovinske in predelovalne industrije [PDF]:
   • NEUSKLAJEN RAZVOJ ČRNE METALURGIJE [PDF]
   • ZMANJŠATI ODVISNOST PRI UVOZU JEKLA [PDF]
   • NOVE METALURŠKE ZMOGLJIVOSTI [PDF]
   • BARVNA METALURGIJA [PDF]
   • NEKOVINSKA INDUSTRIJA [PDF]
   • BAZIČNA KEMIČNA INDUSTRIJA [PDF]
   • GOZDARSTVO [PDF]
  • Dolgoročna strateška usmeritev k racionalni proizvodnji in varčevanju vseh oblik energije [PDF]:
   • DOSEDANJE STANJE V ENERGETIKI [PDF]
   • PRIMARNA IN SEKUNDARNA ENERGIJA [PDF]
   • TRANSPORT IN PORABA ENERGIJE [PDF]
   • DOLGOROČNI UKREPI [PDF]
   • BOLJ EKONOMIČNO SPREMINJANJE ENERGIJE [PDF]
   • RACIONALNEJŠI TRANSPORT IN PORABA [PDF]
  • Razvijanje politike štipendiranja na podlagi delavsko-razredne vsebine Titovega sklada [PDF]:
   • RAZŠIRITEV DRUŽBENIH IN MATERIALNIH TEMELJEV SKLADA [PDF]
   • PRERAŠČANJE V INSTITUCIJO TRAJNEGA DRUŽBENEGA POMENA [PDF]
   • RAZVIJANJE ŠTIPENDIJSKE POLITIKE [PDF]
   • USPEH ŠTIPENDISTOV [PDF]
   • MESTO IN VLOGA TITOVEGA SKLADA V OBČINI [PDF]
   • URESNIČEVANJE SOLIDARNOSTI V TITOVEM SKLADU [PDF]
   • DELO ORGANOV TITOVEGA SKLADA JUGOSLAVIJE [PDF]
  • V SAP Kosovu zaostaja razvoj družbenih služb [PDF]:
   • IZRAZITO ZAOSTAJANJE [PDF]
   • IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA [PDF]
   • SOCIALNO IN OTROŠKO VARSTVO [PDF]
   • KULTURA IN INFORMATIVNA DEJAVNOST [PDF]
   • NAGRMADENI PROBLEMI V ZDRAVSTVU [PDF]
   • TEŽAK POLOŽAJ UPRAVNIH ORGANOV [PDF]
   • VZROKI ZAOSTAJANJA IN UKREPI ZA NJIHOVO ODPRAVO [PDF]
  • Pojavi nezakonite in nepravilne uporabe družbenih sredstev se ne zmanjšujejo [PDF]:
   • PRILAGAJANJE POTREBAM ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • KONTROLNE ZADEVE PRI RAZPOLAGANJU Z DRUŽBENIMI SREDSTVI [PDF]
   • FINANČNO POSLOVANJE UPORABNIKOV DRUŽBENIH SREDSTEV [PDF]
   • NEZAKONITOSTI IN NEPRAVILNOSTI V POSLOVANJU [PDF]
   • NEENOTNA UPORABA ZAKONSKIH DOLOČB [PDF]
   • EKONOMSKOFINANČNA REVIZIJA [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 24. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 9 (29. 7. 1980) [SIstory]:
  • OSNUTKI SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV o temeljih planov republiških SIS za družbene dejavnosti za obdobje 1981 - 1985 [PDF]:
  • IZOBRAŽEVANJE [PDF]
  • UGOTOVITVE IN STALIŠČA Izvršnega odbora Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije ob osnutkih planskih aktov za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-1985 [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • NAČINI ZDRUŽEVANJA SREDSTEV za usmerjeno izobraževanje (24. člen samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti) [PDF]
  • PRILOGA I.: PREDLOG NA NOVO VPISANIH UČENCEV IN ŠTUDENTOV v programe usmerjenega izobraževanja v obdobju 1981-1985 [PDF]
  • PRILOGA II.: ENOTNE OSNOVE STANDARDOV IN NORMATIVOV za opravljanje vzgojnoizobraževalnih dejavnosti v obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • I. OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
    • A. Zagotovljeni program: [PDF]
    • B. Osnovno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju [PDF]
   • II. USMERJENO IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
    • a) Srednje šolstvo: [PDF]
    • b) Domovi za učence srednjih šol [PDF]
    • c) Visoko šolstvo: [PDF]
    • d) Domovi visokih šol [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PRILOGA III.: ENOTNE OSNOVE MERIL za vrednotenje programov storitev izobraževanja v obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PROGRAM GRADENJ DOMOV v obdobju 1981-1985 [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije za srednjeročno obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SKLENEJO UPORABNIKI IN IZVAJALCI SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA SREDNJEROČNO OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • I. UVODNE DOLOČBE [PDF]
    • II. PROGRAMI RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]
    • III. SREDSTVA IN VIRI [PDF]
    • IV. OSNOVE IN MERILA ZA OBLIKOVANJE SREDSTEV [PDF]
    • V. POGOJI, MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI [PDF]
    • VI. KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • I. UVODNA DOLOČBA [PDF]
    • II. SPLOŠNE USMERITVE KULTURNEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE V OBDOBJU 1981-1985 [PDF]
    • III. NALOGE, KI SE URESNIČUJEJO V KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]
    • V.ENOTNE OSNOVE MERIL ZA OBLIKOVANJE NORMATIVOV IN STANDARDOV [PDF]
    • VI. MERILA ZA UGOTAVLJANJE POVRAČILA ZA OPRAVLJENE PROGRAME STORITEV, POVRAČILA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI OZIROMA CENE POSAMEZNIH KULTURNIH STORITEV [PDF]
    • VII. SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE SPORAZUMA [PDF]
    • VIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPORAZUMA [PDF]
    • IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • I. POROČILO O POTEKU PRIPRAV [PDF]
    • II. SPLOŠNO [PDF]
    • III. PREAMBULA IN UVODNE DOLOČBE [PDF]
    • IV. NALOGE, KI SE URESNIČUJEJO V KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]
    • V. OBSEG POTREBNIH SREDSTEV (OVREDNOTENI PROGRAM) [PDF]
    • VI. OBLIKOVANJE NORMATIVOV IN STANDARDOV [PDF]
    • VII. SPREJEMANJE SPORAZUMA IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • INFORMACIJA O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMU o skupnih temeljih planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 [PDF]:
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih planov družbenega varstva otrok v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANOV DRUŽBENEGA VARSTVA OTROK V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1981 - 1985 [PDF]:
    • I. SKUPNI CILJI IN RAZVOJNE USMERITVE [PDF]
    • II. ZAGOTOVLJENI PROGRAM IN SOLIDARNOSTNE NALOGE [PDF]
    • III. PROGRAM SKUPNIH NALOG DRUŽBENEGA VARSTVA OTROK V SKUPNOSTI OTROŠKEGA VARSTVA SLOVENIJE [PDF]
    • IV. Nadzor nad uresničevanjem sporazuma [PDF]
    • V. Prehodne in končne določbe [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PROGRAM SKUPNIH NALOG Zveze skupnosti za zaposlovanje SRS za obdobje 1981-1985 (Informacija) [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana telesnokulturnih skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA TELESNOKULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA SKUPNOSTI SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje 1981 do 1985 [PDF]:
    • I. Dosedanji obseg pravic starostnega zavarovanja kmetov [PDF]
    • II. Preživninsko varstvo kmetov [PDF]
    • III. Osnove in viri združevanja sredstev [PDF]
    • IV. Razširitev dosedanjih minimalnih pravic in minimalnega kroga upravičencev [PDF]
    • V. Valorizacija vrednosti programov in denarnih dajatev [PDF]
    • VI. Prehodne in končne določbe [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PRIKAZ SREDSTEV IN PRISPEVNIH STOPENJ PO OBJAVLJENIH SAMOUPRAVNIH SPORAZUMIH [PDF]
 25. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 10 (20. 8. 1980) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o davkih občanov (ESA-284) [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. VRSTE DAVKOV [PDF]
   • III. DAVEK OD OSEBNEGA DOHODKA DELAVCEV [PDF]
   • IV. DAVEK OD DOHODKA IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI [PDF]
   • VI. DAVEK OD DOHODKA IZ POKLICNIH DEJAVNOSTI [PDF]
   • VII. DAVEK OD DOHODKA IZ AVTORSKIH PRAVIC [PDF]
   • VIII. DAVEK OD DOHODKOV IZ PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH PRAVIC [PDF]
   • IX. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA [PDF]
   • X. DAVEK OD PREMOŽENJA [PDF]
   • XI. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO [PDF]
   • XII. DAVEK OD SKUPNEGA DOHODKA OBČANOV [PDF]
   • XIII. POSTOPEK ZA ODMERO IN POBIRANJE DAVKOV [PDF]:
    • 1. Vložitev napovedi [PDF]
    • 2. Odmera davkov [PDF]
    • 3. Pritožbe [PDF]
    • 4. Obnova postopka [PDF]
    • 5. Odprava ali sprememba odločbe po nadzorstveni pravici [PDF]
    • 6. Obračunavanje in pobiranje davkov [PDF]
    • 7. Prisilna izterjava davkov [PDF]
    • 8. Odpis davka zaradi neizterljivosti [PDF]
    • 9. Poroštvo [PDF]
    • 10. Zastaranje [PDF]
    • 11. Evidenca in knjiženje davkov [PDF]
   • XIV. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • I. UVOD [PDF]
    • II. PREDLOGI POMEMBNEJŠIH NOVIH REŠITEV PO POSAMEZNIH POGLAVJIH ZAKONA [PDF]:
     • 1. Splošne določbe [PDF]
     • 2. Davek od osebnega dohodka delavcev [PDF]
     • 3. Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti [PDF]
     • 4. Davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti [PDF]
     • 5. Davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti [PDF]
     • 6. Davek od dohodka iz avtorskih pravic [PDF]
     • 8. Davek na dediščine in darila [PDF]
     • 9. Davek od premoženja [PDF]
     • 10. Davek na dobitke od iger na srečo [PDF]
     • 11. Davek od skupnega dohodka občanov [PDF]
     • 12. Postopek za odmero in pobiranje davkov [PDF]
     • 13. Kazenske določbe [PDF]
     • 14. Prehodne in končne določbe [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o upravah za družbene prihodke (ESA-296) [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE UPRAV ZA DRUŽBENE PRIHODKE [PDF]
   • III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • I. UVOD [PDF]
    • II. OBSEG ZAKONA [PDF]
    • III. TEMELJNA NAČELA IN PREDLOGI ZA UREDITEV POSAMEZNIH VPRAŠANJ [PDF]:
     • 1. Organizacija in položaj uprav za družbene prihodke [PDF]
     • 2. Delovno področje uprav za družbene prihodke [PDF]
     • 3. Pooblastila in način dela uprav za družbene prihodke [PDF]
     • 4. Sredstva za delo uprav za družbene prihodke [PDF]
    • IV. FINANČNA SREDSTVA, KI SO POTREBNA ZA IZVEDBO ZAKONA [PDF]
  • INFORMACIJA o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja (ESA-551) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. SAMOUPRAVNA SODIŠČA [PDF]:
    • 1. Splošna ocena stanja [PDF]
    • 2. Vrste samoupravnih sodišč [PDF]:
     • Sodišča združenega dela [PDF]:
      • a) Splošna sodišča združenega dela [PDF]
      • b) Posebna sodišča združenega dela [PDF]
     • Notranje arbitraže [PDF]
     • Stalne arbitraže [PDF]
     • Priložnostne arbitraže [PDF]
     • Samoupravna sodišča pri družbenih organizacijah in društvih [PDF]:
      • c) Poravnalni sveti [PDF]
    • 3. Spremljanje dela samoupravnih sodišč [PDF]
   • III. REDNA SODIŠČA [PDF]:
    • 1. Splošna ocena dosežene preobrazbe [PDF]
    • 2. Nekatera upravno organizacijska vprašanja [PDF]
    • 3. Približanje sodstva občanom [PDF]
    • 4. Obseg in učinkovitost dela [PDF]
    • 5. Kakovost dela sodišč [PDF]
    • 6. Samoupravna organiziranost [PDF]
    • 7. Odnos občinskih skupščin do sodišč [PDF]
    • 8. Specializacija [PDF]
   • IV. IZVAJANJE DRUGIH NALOG SODIŠČ [PDF]:
    • 1. Spremljanje družbeno pomembnih odnosov in pojavov [PDF]
    • 2. Obveščanje javnosti [PDF]
   • V. KADROVSKI POGOJI ZA DELO SODIŠČ [PDF]:
    • 1. Število nosilcev pravosodne funkcije [PDF]
    • 2. Sodniki porotniki [PDF]
    • 3. Volitve nosilcev pravosodne funkcije [PDF]
    • 4. Odgovornost za delo [PDF]
    • 5. Nagrajevanje nosilcev pravosodne funkcije [PDF]
    • 6. Strokovni sodelavci in pripravniki [PDF]
    • 7. Drugi delavci [PDF]
    • 8. Izobraževanje [PDF]
   • VI. MATERIALNI POGOJI ZA DELO SODIŠČ [PDF]:
    • 1. Splošno o financiranju [PDF]
    • 2. Modernizacija dela in sredstev za delo [PDF]
    • 3. Prostorska problematika [PDF]
   • VII. JAVNO PRAVOBRANILSTVO [PDF]
   • VIII. PRAVNA POMOČ [PDF]
   • IX. EVIDENCA NEPREMIČNIN [PDF]
   • SKLEPI [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju osnutka sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije od leta 1976 do 1980 v letu 1980 [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja predloga sprememb in dopolnitev projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1980. [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 16 (15. 9. 1980) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine socialistične republike Slovenije, njenih zborov in delovnih teles [PDF]:
   • I. PROGRAMIRANJA DELA [PDF]
   • II. SKLICANJE SEJE ZBORA IN DNEVNI RED SEJE ZBORA [PDF]
   • III. DELOVNA TELESA SKUPŠČINE IN ZBOROV [PDF]
   • IV. KOORDINACIJA PRIPRAV NA SEJE DELOVNIH TELES IN ZBOROV [PDF]
   • V. ZAKONODAJNI POSTOPEK [PDF]
   • VI. OBRAVNAVA AKTOV IZ PRISTOJNOSTI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ [PDF]
   • VII. OBRAVNAVA AKTOV IZ PRISTOJNOSTI ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ [PDF]
   • VIII. SODELOVANJE SKUPŠČIN SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI PRI OBRAVNAVI IN ODLOČANJU V SKUPŠČINI SR SLOVENIJE [PDF]
   • IX. POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
   • X. INFORMIRANJE [PDF]
   • XI. NALOGE STROKOVNIH SLUŽB SKUPŠČINE [PDF]
   • XII. NEKATERA ODPRTA VPRAŠANJA [PDF]
  • Predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb v SR Sloveniji v letu 1981 (ESA-453) [PDF]
  • Predlog zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah (ESA-473) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi nomadske paše, z osnutkom zakona (ESA-555) [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 29. septembra 1980 [PDF]
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 29. septembra 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 30. julija 1980 [PDF]
  • UGOTOVITVE IN SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 in s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1981 [PDF]:
   • Ugotovitve in sklepe [PDF]
  • UGOTOVITVE IN STALIŠČA Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije v dobi od leta 1976 do leta 1979, s prvo oceno razvoja v letu 1980 in možnostmi razvoja v letu 1980 - z osnovnimi smermi ukrepov, ki jih je treba sprejeti v letu 1980 [PDF]:
   • Ugotovitve in stališča [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • Stališča [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela iz Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]:
   • Zbor občin [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 [PDF]:
   • Stališča [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 [PDF]:
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom zakona [PDF]:
   • STALIŠČA [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom zakona [PDF]:
  • SKLEP Zbor združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutkov dogovorov o oblikovanju republiških družbenih svetov za mednarodne odnose, za vprašanje družbene ureditve, za vzgojo in izobraževanje in za gospodarski razvoj ter ekonomsko politiko [PDF]:
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 16. 7. 1980 [PDF]:
   • - Gradnja 400 KW daljnovoda Divača- Sredipolje [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 7. 1980 [PDF]:
   • - Prevelike obdavčitve sezonske delovne sile [PDF]
   • - Negativni pojavi pri oblikovanju cen vse pogostejši [PDF]
   • - Združevanje sredstev za otroško varstvo samo po domicilnem načelu [PDF]
   • - Koliko deviz za organizacije združenega dela [PDF]
   • - O uvozu, sporazumevanju o cenah in izpolnjevanju plana v železarnah [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 30. 7. 1980 [PDF]:
   • - Še enkrat kaj je bilo storjenega za sanacijo napetostnih razmer [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV osnutka samoupravnega sporazuma o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • I. POROČILO O POTEKU PRIPRAV [PDF]
   • II. SPLOŠNE OSNOVE [PDF]
   • III. PROGRAMI RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]:
    • Skupni raziskovalni program [PDF]
    • Cena raziskovalnega dela [PDF]
    • Program raziskav surovin splošnega pomena [PDF]
    • Program skupnih nalog [PDF]
    • Vlaganja v objekte in veliko opremo [PDF]
    • Zagotavljanje sredstev [PDF]
   • IV. POGOJI, MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]
 27. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 11 (25. 9. 1980) [SIstory]:
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUMI o temeljih planov posebnih izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA PIS ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
  • Združevanje sredstev za usmerjeno izobraževanje v obdobju 1981-1985 [PDF]
  • Komentar k izračunu prispevkov in stopenj po posebnih izobraževalnih skupnosti za leto 1981 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za AGROŽIVILSTVO za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za GOZDARSKO USMERITEV V SR SLOVENIJI za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za USNJARSKO IN USNJARSKO PREDELOVALNO STROKO za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za TEKSTILNO STROKO za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za KEMIJO, FARMACIJO, GUMARSTVO IN NEKOVINE za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za POMORSKO GOSPODARSTVO IN GOSPODARSTVO, KI IMA V SVOJI DEJAVNOSTI POMORSKI TRANSPORT IN ŠPEDICIJO za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti LESARSTVA za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana izobraževalne skupnosti GRADBENIŠTVA za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za izobraževanje in vzgojo delavcev GOSTINSKIH IN TURISTIČNIH POKLICEV za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za BLAGOVNI IN DENARNI PROMET za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana izobraževalne skupnosti za ELEKTRO STROKO SLOVENIJE za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti TISKA IN PAPIRJA V SR SLOVENIJI v obdobju 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za METALURGIJO IN KOVINARSTVO SRS za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za RUDARSTVO IN GEOLOGIJO za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti PROMETA IN ZVEZ za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za ZDRAVSTVENO VARSTVO za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za PEDAGOŠKO USMERITEV za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za DRUŽBOSLOVNO UREDITEV za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti za KULTURO za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • ENOTNE OSNOVE MERIL za vrednotenje programov storitev izobraževanja v obdobju 1981-1985 v usmerjenem izobraževanju [PDF]:
   • A. SREDNJE ŠOLSTVO IN DOMOVI ZA UČENCE SREDNJIH ŠOL: [PDF]
   • B. VISOKO ŠOLSTVO: [PDF]
   • C. DOMOVI VISOKIH ŠOL: [PDF]
  • ENOTNE OSNOVE STANDARDOV IN NORMATIVOV za opravljanje vzgojnoizobraževalnih dejavnosti v obdobju 1981-1985 v usmerjenem izobraževanju [PDF]:
   • A. SREDNJE ŠOLSTVO: [PDF]
   • B. DOMOVI ZA UČENCE SREDNJIH ŠOL: [PDF]
   • C. VISOKO ŠOLSTVO [PDF]
   • D. DOMOVI VISOKIH ŠOL: [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 17 (1. 10. 1980) [SIstory]:
  • OSNUTEK UGOTOVITEV, STALIŠČ IN SKLEPOV Skupščine SR Slovenije o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti [PDF]:
   • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPE [PDF]
   • I. UGOTOVITVE [PDF]
   • II. STALIŠČA [PDF]
   • III: SKLEPI [PDF]
  • POBUDA Skupščine občine Zagorje ob Savi o združevanju sredstev za financiranje krajevnih skupnosti [PDF]
  • PREDLOG Družbenopolitičnega zbora Skupščine občine Litija o sistemu financiranja krajevnih skupnosti [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 22. oktobra 1980 [PDF]
  • Določanje stopnje razvitosti brez sprememb glede na tekoči plan [PDF]:
   • BREZ OBJEKTIVIZIRANIH MERIL [PDF]
  • Družbeni sistem informiranja v funkciji združenega dela [PDF]:
   • Definicija sistema [PDF]
   • Temelji družbenega sistema informiranja [PDF]
   • SUBJEKTI DRUŽBENEGA SISTEMA INFORMIRANIJA [PDF]
   • INFORMACIJSKE SLUŽBE [PDF]
   • FINANCIRANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV [PDF]
   • DOSTOPNOST PODATKOV IN INFORMACIJ [PDF]
   • INFORMACIJSKI SISTEM FEDERACIJE [PDF]
   • NALOGE SUBJEKTOV INFORMACIJSKEGA SISTEMA [PDF]
   • ORGANIZACIJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA FEDERACIJE [PDF]
   • SODELOVANJE SUBJEKTOV DRUŽBENEGA SISTEMA INFORMIRANJA [PDF]
   • USTANOVITEV DRUŽBENEGA SVETA [PDF]
  • Ukinjena je omejitev vožnje tovornih motornih vozil družbenih pravnih oseb [PDF]
  • Krajevne skupnosti ne bodo plačevale prometnega davka pri nakupu gradbenega materiala [PDF]:
   • BOLJŠI POGOJI ZA SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEL [PDF]
   • BREZ POMEMBNEJŠEGA ZMANJŠANJA TEMELJNEGA PROMETNEGA DAVKA [PDF]
  • Federacija prevzema odplačilo dela posojila za graditev hidrosistema »Ibar- Lepenac« [PDF]:
   • PREVZEMANJE OBVEZNOSTI [PDF]
  • Družbeno dogovorjena politika na področju osebnih dohodkov se uspešno uresničuje [PDF]:
   • Počasnejša rast sredstev za osebne dohodke [PDF]
   • Velike razlike med osebnimi dohodki [PDF]
   • Delitev ni v skladu z rezultati poslovanja [PDF]
   • Analiza zaključnih računov [PDF]
   • Ugodni rezultati delitve v letu 1980 [PDF]
  • Stabilizacijski ukrepi se morajo razširiti na vsa področja socialnega razvoja [PDF]:
   • RAZVITI MATERIALNI TEMELJI SOCIALNE POLITIKE [PDF]
   • OSEBNI DOHODKI IN SKUPNE POTREBE [PDF]
   • ZAPOSLOVANJE IN DELOVNA PRIZADEVNOST [PDF]
   • PRESKRBLJENOST, CENE IN ZAŠČITA STANDARDA [PDF]
   • STANOVANJSKA GRADNJA [PDF]
   • ZDRAVSTVENA DEJAVNOST [PDF]
  • Zagotovitev pogojev za uspešnejše delovanje samoupravnega sodstva [PDF]:
   • Dejavnost samoupravnih sodišč [PDF]
   • Težje delo sodišč združenega dela [PDF]
   • Veliko število delovnih sporov [PDF]
   • Namesto dohodkovnih obligacijska razmerja [PDF]
   • Preventivno odpravljanje vzrokov sporov [PDF]
 29. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 12 (7. 10. 1980) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (ESA-390) [PDF]:
   • [PDF]:
   • I. TEMELJNA NAČELA [PDF]
   • II. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV [PDF]
   • IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI, TEMELJNIH IN DRUGIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI [PDF]:
    • 1. Krajevne skupnosti [PDF]
    • 2. Temeljne organizacije združenega dela in druge oblike združevanja dela in sredstev [PDF]:
     • a) Temeljne in druge organizacije združenega dela [PDF]
     • b) Posebne pravice in dolžnosti organizacij združenega dela [PDF]
    • 3. Samoupravne interesne skupnosti [PDF]
    • 4. Delovne skupnosti [PDF]
   • V. DRUŽBENE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA [PDF]
   • VI. DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI [PDF]:
    • 1. OBČINE [PDF]:
     • a) Skupne določbe [PDF]
     • b) Občinska skupščina [PDF]
     • c) Svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito občinske skupščine [PDF]
     • č) Občinski komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito [PDF]
     • d) Izvršni svet občinske skupščine [PDF]
     • e) Občinski upravni organ za ljudsko obrambo [PDF]
    • 2. Mestne skupnosti in pokrajine [PDF]
    • 3. Socialistična republika Slovenija [PDF]:
     • a) Skupščina Socialistične republike Slovenije [PDF]
     • b) Predsedstvo Socialistične republike Slovenije [PDF]
     • c) Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR Slovenije [PDF]
     • č) Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije [PDF]
     • d) Republiški sekretariat za ljudsko obrambo [PDF]
     • e) Drugi republiški upravni organi [PDF]
    • 4. Upravni in drugi delavci na področju ljudske obrambe [PDF]
   • VII. TERITORIALNA OBRAMBA [PDF]:
    • 1. Skupne določbe [PDF]
    • 2. Enote in zavodi teritorialne obrambe [PDF]
    • 3. Vodenje in poveljevanje v teritorialni obrambi [PDF]
    • 4. Izpopolnjevanje in dopolnjevanje teritorialne obrambe. [PDF]
    • 5. Mobilizacija, pripravljenost in uporaba teritorialne obrambe [PDF]
    • 6. Pristojnosti za imenovanje in povišanje oseb v rezervni sestavi [PDF]
    • 7. Socialno zavarovanje [PDF]
    • 8. Materialna odgovornost [PDF]
    • 9. Povračila potnih in drugih stroškov [PDF]
    • 10. Služba v stalni sestavi teritorialne obrambe [PDF]:
     • a) Splošne določbe [PDF]
     • b) Vojaške osebe in vojaške starešine v teritorialni obrambi [PDF]
     • c) Civilne osebe v službi v teritorialni obrambi [PDF]
   • VIII. NARODNA ZAŠČITA [PDF]
   • IX. CIVILNA ZAŠČITA [PDF]:
    • 1. Skupne določbe [PDF]
    • 2. Samopomoč ob vojnih akcijah, ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter v izrednih razmerah. [PDF]
    • 3. Ukrepi civilne zaščite [PDF]:
     • a) Zaklanjanje prebivalstva in materialnih dobrin [PDF]
     • b) Zaščita in reševanje ob rušenjih, ob poplavah in drugih hudih nesrečah [PDF]
     • c) Zaščita in reševanje ob požarih [PDF]
     • č) Prva medicinska pomoč [PDF]
     • d) Zaščita in reševanje živali [PDF]
     • e) Radiacijska, biološka in kemijska zaščita. [PDF]
     • f) Evakuacija [PDF]
     • g) Oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva [PDF]
     • h) Zaščita pred eksplozijami [PDF]
     • i) Asanacija terena [PDF]
     • j) Zatemnitev [PDF]
     • k) Maskiranje [PDF]
     • l) Ukrepi za red in varnost [PDF]
    • 4. Mobilizacija ljudi in sredstev za izvajanje ukrepov civilne zaščite [PDF]
    • 5. Enote civilne zaščite [PDF]
    • 6. Štabi za civilno zaščito [PDF]
    • 7. Posebne pravice in dolžnosti obveznikov civilne zaščite [PDF]
   • X. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE [PDF]
   • XI. OBRAMBNO IN SAMOZAŠČITNO USPOSABLJANJE [PDF]:
    • 1. Skupne določbe [PDF]
    • 2. Obrambno in samozaščitno usposabljanje mladine [PDF]
    • 3. Usposabljanje delovnih ljudi in občanov [PDF]
    • 4. Usposabljanje obveznikov teritorialne obrambe [PDF]
    • 5. Usposabljanje obveznikov civilne zaščite in sistema za opazovanje, obveščanje in alarmiranje [PDF]
    • 6. Usposabljanje delavcev za delo na področju splošne ljudske obrambe [PDF]
   • XII. ČASTNA SODIŠČA [PDF]
   • XIII. UKREPI ZA VARNOST IN ZA VAROVANJE TAJNOSTI [PDF]:
    • 1. Varovanje tajnosti splošne ljudske obrambe [PDF]
    • 2. Zavarovanje materialnih dobrin [PDF]
   • XIV. FINANCIRANJE SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE IN DRUŽBENE SAMOZAŠČITE [PDF]
   • XV. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV: [PDF]
  • STALIŠČA IN USMERITVE Zveze sindikatov Slovenije za krepitev družbenoekonomskega položaja delavcev za stabilizacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje družbenega razvoja [PDF]:
   • stališča in usmeritve: [PDF]
 30. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 18 (15. 10. 1980) [SIstory]:
  • NADALJNJI RAZVOJ družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje [PDF]
  • PREGLED SEDANJE UREDITVE IN STANJA družbenoekonomskih odnosov ter organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje [PDF]
  • MOŽNOSTI ZA UGOTAVLJANJE dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka, pri opravljanju dejavnosti, zakatere so ustanovljene SIS materialne proizvodnje [PDF]
  • PREGLED NEKATERIH VRST PRIHODKOV v okviru samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in njihova razporeditev v letih 1976, 1977, 1978, 1979 in v obdobju od 1. - VI. 1980 [PDF]
  • ZAGOTAVLJANJE izpolnjevanja samoupravnih sporazumov [PDF]
 31. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 13 (24. 10. 1980) [SIstory]:
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA SR Slovenije 1981-1985 [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. CILJI DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 1981-1985 [PDF]:
    • 1. OBLIKOVANJE V IZVOZ USMERJENEGA GOSPODARSTVA [PDF]
    • 2. OBLIKOVANJE GOSPODARSKE STRUKTURE, KI ZAGOTAVLJA DOLGOROČNE POGOJE ZA USTVARJANJE VIŠJEGA DOHODKA NA ZAPOSLENEGA IN NA VLOŽENA SREDSTVA [PDF]
    • 3. POGOJI ŽIVLJENJA IN DELA KOT VZPODBUDA DRUŽBENE PRODUKTIVNOSTI [PDF]
    • 4. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ IN POSPEŠENI RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ [PDF]
    • 5. SMOTRNA RABA PROSTORA IN IZBOLJŠEVANJE ČLOVEKOVEGA OKOLJA [PDF]
   • III. MATERIALNI OKVIRI RAZVOJA [PDF]:
    • 3.1. PROJEKCIJA GLOBALNIH OKVIROV IN PROPORCEV RAZVOJA [PDF]
    • 3.2. OBLIKOVANJE IN KONČNA PORABA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV [PDF]
    • 3.3. OBLIKOVANJE IN DELITEV DRUŽBENEGA PROIZVODA [PDF]
    • 3.4. OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V MATERIALNI PROIZVODNJI IN NJIHOVA RAZPOREDITEV PO NAMENIH FINANCIRANJA [PDF]
    • 3.5. OSEBNI DOHODKI IN OSEBNA POTROŠNJA [PDF]
    • 3.6. OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV SREDSTEV ZA SKUPNE POTREBE [PDF]
    • 3.7. OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA SPLOŠNO PORABO [PDF]
    • 3.8. PLAČILNO BILANČNI IN DEVIZNO BILANČNI POLOŽAJ SR SLOVENIJE [PDF]
    • 3. 9. ZAPOSLOVANJE [PDF]
   • IV. NALOGE RAZVOJA PO PODROČJIH [PDF]:
    • 4. 1. SMERI PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA [PDF]
    • 4.2. VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO MENJAVO [PDF]
    • 4.3. ENERGIJA, PROMET IN VODNO GOSPODARSTVO [PDF]:
     • 4.3.1. Energija [PDF]
     • 4.3.2 Promet [PDF]
     • 4.3.3. Vodno gospodarstvo [PDF]
    • 4.4. STANOVANJSKO-KOMUNALNA DEJAVNOST [PDF]
    • 4.5. DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN ŽIVLJENJSKI STANDARD [PDF]:
     • 4.5.1. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti [PDF]:
      • a) Osnovno šolstvo [PDF]
      • b) Otroško varstvo [PDF]
      • c) Zdravstvo [PDF]
      • č) Socialno skrbstvo [PDF]
      • d) Kultura [PDF]
      • e) Telesna kultura [PDF]
     • 4.5.2. Življenjski standard in socialna varnost [PDF]
    • 4.6. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA IN SREDSTVA JAVNEGA OBVEŠČANJA [PDF]
    • 4.7. POSPEŠEVANJE SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA [PDF]
    • 4.8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA [PDF]
    • 4.9. SODELOVANJE SR SLOVENIJE Z DRUGIMI REPUBLIKAMI IN AVTONOMNIMA POKRAJINAMA [PDF]
    • 4.10. POLITIKA SPLOŠNE PORABE NA RAVNI REPUBLIKE [PDF]
    • 4.11. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
   • V. SMERI IN OKVIRI ZA SPREJEMANJE UKREPOV RAZVOJNE POLITIKE [PDF]
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 [PDF]:
   • RESOLUCIJO O DRUŽBENO EKONOMSKI POLITIKI IN RAZVOJU SR SLOVENIJE V LETU 1981 [PDF]:
    • 1. Osnovne usmeritve in naloge v družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije v letu 1981 [PDF]
    • 2. Materialni okviri razvoja v letu 1981 [PDF]
    • 3. Izvajanje projekcije devizno-bilančnega in plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije [PDF]
    • 4. Pogoji pridobivanja dohodka v letu 1981, zagotavljanje dinamike proizvodnje in produktivnega zaposlovanja [PDF]
    • 5. Razporejanje dohodka in oblikovanje sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih potreb [PDF]
    • 6. Usmeritve na področju tržišča in cen [PDF]
    • 7. Uresničevanje nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite [PDF]
    • 8. Izgrajevanje družbenega sistema informiranja [PDF]
    • 9. Naloge in ukrepi na posameznih področjih bodo podrobneje razdelani v naslednjih spremljajočih dokumentih [PDF]
  • GLOBALNA OCENA izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 in osnovni problemi na prehodu v leto 1981 [PDF]:
   • 1. RAZVOJ PO POSAMEZNIH LETIH PRETEKLEGA SREDNJEROČNEGA OBDOBJA [PDF]
   • 2. PROBLEMI NA PREHODU V NOVO SREDNJEROČNO OBDOBJE [PDF]
   • 3. OCENA RAZVOJNIH MOŽNOSTI V SFR JUGOSLAVIJI IN V SVETU V LETU 1981 [PDF]
  • PREDLOG IZHODIŠČ za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981 [PDF]:
   • I. VIRI PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA [PDF]
   • II. PREDVIDENE OBVEZNOSTI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1981 PO NAMENIH: [PDF]:
    • 1. Sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov [PDF]
    • 2. Dejavnost republiških družbenopolitičnih organizacij [PDF]
    • 3. Negospodarske investicije [PDF]
    • 4. Znanstvena dejavnost [PDF]
    • 5. Kulturno prosvetna dejavnost [PDF]
    • 6. Varstvo borcev NOV in socialno varstvo [PDF]
    • 7. Dopolnilna sredstva občinam [PDF]
    • 8. Intervencije v gospodarstvo [PDF]
    • 9. Tekoča proračunska rezerva [PDF]
    • 10. Sredstva rezerve SR Slovenije [PDF]
    • 11. Zvezne obveznosti, prenešene na republike in avtonomni pokrajini ter sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju [PDF]
   • POVZETEK IN UGOTOVITVE [PDF]
 32. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 19 (28. 10. 1980) [SIstory]:
  • POROČILO o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije 1981-1985 [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • VABILO [PDF]
   • 1. Stanje planskih aktivnosti v SR Sloveniji [PDF]
   • PRIPRAVA DOGOVORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SFR JUGOSLAVIJE [PDF]
   • 2. SKLEPI [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 24. novembra 1980 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. novembra 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 22. oktobra 1980 [PDF]
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles [PDF]:
  • POROČILO o obravnavi informacije o dosedanjem poteku usklajevanja dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in informacije o pripravi planskih dokumentov SR Slovenije za naslednje srednjeročno plansko obdobje [PDF]
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije, ki ga je sprejela na Zboru združenega dela in Družbenopolitičnem zboru ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo ter osnutka družbenega dogovora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in nalog. [PDF]:
  • ZBOR OBČIN - 30. 9. 1980 [PDF]:
   • - O projekciji mase bruto osebnih dohodkov po domicilnem in sedežnem načelu za vse občine [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 22. 10. 1980 [PDF]:
   • - Bilanca obveznosti, ki izhajajo iz republiških planskih dokumentov [PDF]
   • - Kršitve resolucije pri skupni in splošni porabi [PDF]
   • - Kdaj drugi »paket« ukrepov Zveznega izvršnega sveta? [PDF]
   • - Oskrba s svežim mesom tudi po povečanju cen zelo kritična [PDF]
  • - Povečan izvoz - ključno vprašanje ekonomske politike v prihodnjem letu [PDF]:
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • SISTEM IN POLITIKA CEN TER PROBLEMI NA PODROČJU ENERGETIKE [PDF]
   • DELITEV IN UPORABA DRUŽBENEGA PROIZVODA [PDF]
   • INVESTICIJE IN SMERI RAZVOJA [PDF]
   • URESNIČEVANJE ENOTNEGA JUGOSLOVANSKEGA TRGA [PDF]
   • KREDITNO-MONETARNA POLITIKA [PDF]
  • Uvedene bodo enotne zvezne blagovne rezerve [PDF]:
   • KAJ SO ZVEZNE BLAGOVNE REZERVE [PDF]
   • FINANCIRANJE ZVEZNIH BLAGOVNIH REZERV [PDF]
  • Uspešno uresničena planirana proizvodnja in poraba vseh oblik energije [PDF]:
   • USPEŠNO URESNIČEVANJE BILANCE V PRVEM POLLETJU [PDF]
   • PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE [PDF]
   • UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA RUDNIKOV PREMOGA [PDF]
   • PRIMANJKUJE TEKOČEGA PLINA IN MAZUTA [PDF]
   • IZVRŠITEV ENERGETSKE BILANCE DO KONCA LETA [PDF]
  • Povečanje števila upokojencev, posebno invalidskih [PDF]:
   • URESNIČEVANJE SAMOUPRAVLJANJA NA PODROČJU POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA [PDF]
   • VARSTVO UPOKOJENCEV Z NIZKIMI PREJEMKI [PDF]
   • PROBLEMI PRI URESNIČEVANJU POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA [PDF]
   • OČITNO POVEČANJE ŠTEVILA UPOKOJENCEV [PDF]
   • REZULTATI FINANČNEGA POSLOVANJA [PDF]
   • NARAŠČAJO IZDATKI ZA POSEBNE NAMENE [PDF]
  • Carinska politika vse bolj učinkovito ščiti domačo proizvodnjo [PDF]:
   • CARINSKE OPROSTITVE [PDF]
   • CARINSKA TARIFA IN UČINKI CARINSKE ZAŠČITE [PDF]
   • Posebne uvozne dajatve [PDF]
   • Carinski kontingenti [PDF]
   • Izboljšanje carinske politike [PDF]
  • Uspešen prispevek k ohranjevanju integritete družbenih sredstev in materialnih temeljev dela [PDF]:
   • USKLAJEVANJE REALNIH VREDNOSTI [PDF]
   • UPORABA DOLOČB O REVALORIZACIJI [PDF]
   • INDEKSI CEN ZA REVALORIZACIJO [PDF]
   • POZITIVNI UČINKI REVALORIZACIJE [PDF]
   • NOVE ZAKONSKE REŠITVE ZA AMORTIZACIJO [PDF]
   • ZMANJŠANJA IN ODLAGANJA AMORTIZACIJE [PDF]
   • RAZLIČNA AMORTIZACIJA STANOVANJ [PDF]
  • Sredstva za kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin niso redno zagotovljena [PDF]:
   • NAČIN ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV [PDF]
   • NEENAKOMEREN PRITOK SREDSTEV [PDF]
   • USPEHI PRI ZAVAROVANJU IZVOZNIH POSLOV [PDF]
   • NAJVEČJA PODPORA IZVOZU [PDF]
 33. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 14 (8. 11. 1980) [SIstory]:
  • DOKUMENTACIJSKA OSNOVA k osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 (osnovni indikatorji razvoja SR Slovenije v obdobju 1976-1980 ter projekcija družbenoekonomskega razvoja v obdobju 1981-1985) [PDF]:
   • [PDF]:
   • I.GLOBALNI OKVIRI RAZVOJA [PDF]
   • II.DRUŽBENI PROIZVOD [PDF]
   • III.PREBIVALSTVO, ZAPOSLENOST IN PRODUKTIVNOST DELA [PDF]
   • IV. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • V. RAZPOREJANJE DOHODKA TOZD [PDF]
   • VI. OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO [PDF]
   • VII. MATERIALNE NALOŽBE [PDF]
   • VIII. ŽIVLJENJSKI STANDARD PREBIVALSTVA [PDF]
   • IX. OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA SKUPNO PORABO [PDF]
   • X. Bilanca končne porabe razpoložljivih sredstev [PDF]
  • Opredelitve nekaterih prostorsko pomembnih elementov družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije [PDF]:
   • Komentar h karti: VARSTVO IN IZBOLJŠANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ [PDF]
   • Komentar h karti: GOZDARSTVO [PDF]
   • Komentar h karti: VARSTVO VODNIH VIROV [PDF]
   • Komentar h karti: VARSTVO VODA Kakovost vodotokov in čistilne naprave [PDF]
   • Komentar h karti: NARAVNA DEDIŠČINA [PDF]
   • Komentar h karti: KULTURNA DEDIŠČINA [PDF]
   • Komentar h karti: PROMETNO OMREŽJE I. cestno omrežje (9., 2., 0.) [PDF]
   • Komentar h karti: PROMETNO OMREŽJE II. železniško omrežje (9., 2., 1.) [PDF]
   • Komentar h karti: PROMETNO OMREŽJE III. letališča in luke (9., 2., 8.) blagovno distribucijski centri [PDF]
   • Komentar h karti: ENERGETSKO OMREŽJE [PDF]
   • Komentar h karti: FUNKCIONALNA OPREDELITEV IN VELIKOST POMEMBNEJŠIH NASELIJ V SR SLOVENIJI [PDF]
   • Komentar h karti: MANJ RAZVITA OBMOČJA [PDF]
   • Komentar h karti: DNEVNE MIGRACIJE ZAPOSLENIH MED OBČINAMI LETA 1976 [PDF]
   • Komentar h karti: Z URBANISTIČNIM PROGRAMOM UREJENA OBMOČJA [PDF]
   • Komentar h karti: POOBLAŠČENE STROKOVNE ORGANIZACIJE ZA IZDELAVO URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE [PDF]
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA SR Slovenije 1981-1985 [PDF]
  • PREDLOG IZHODIŠČ za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981 [PDF]
 34. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 15 (11. 11. 1980) [SIstory]:
  • IZHODIŠČA IN USMERITEV za javno razpravo o osnutkih dopolnil ustave SFRJ in ustave SR Slovenije ter statutov občin, ki jih je sprejelo predsedstvo RK SZDL na svoji 18. seji 28. oktobra 1980 [PDF]
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi besedila osnutka amandmajev k ustavi SR Slovenije [PDF]:
  • POROČILO Milana Kučana, predsednika komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave o pripravi besedila osnutka amandmajev k ustavi SR Slovenije [PDF]
  • OSNUTEK AMANDMAJEV k ustavi SR Slovenije [PDF]:
   • UVODNA OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • USTAVNI AMANDMAJI [PDF]:
    • AMANDMA I [PDF]:
     • Obrazložitev amandmaja I [PDF]
    • AMANDMA II [PDF]:
     • Obrazložitev amandmaja II [PDF]
    • AMANDMA III [PDF]:
     • Obrazložitev amandmaja III [PDF]
    • AMANDMA IV [PDF]:
     • Obrazložitev amandmaja IV [PDF]
    • AMANDMA V [PDF]:
     • Obrazložitev amandmaja V [PDF]
  • SKLEPI ki jih je sprejel Zvezni zbor Skupščine SFRJ, ko je določil osnutek amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • UVODNA OBRAZLOŽITEV Kira Hadži Vasileva, namestnika predsednika komisije skupščine SFRJ za ustavna vprašanja, ob določitvi osnutka amandmajev k ustavi SFRJ v Zveznem zboru Skupščine SFRJ [PDF]
  • OSNUTEK AMANDMAJEV k ustavi SFRJ [PDF]:
   • UVODNA OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • I. AMANDMA [PDF]
   • II. AMANDMA [PDF]
   • III. AMANDMA [PDF]
   • IV. AMANDMA [PDF]
   • V. AMANDMA [PDF]
   • VI. AMANDMA [PDF]
   • VII. AMANDMA [PDF]
  • UVODNA OBRAZLOŽITEV Ludvika Goloba, podpredsednika Skupščine SR Slovenije k informaciji o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles [PDF]:
   • A) NA RAVNI TEMELJNIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI: [PDF]
   • B) NA RAVNI SKUPŠČIN DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • I. PROGRAMIRANJE DELA [PDF]
   • II. SKLICANJE SEJE ZBORA IN DNEVNI RED SEJE ZBORA [PDF]
   • III. DELOVNA TELESA SKUPŠČINE IN ZBOROV [PDF]
   • IV. KOORDINACIJA [PDF]
   • V. ZAKONODAJNI POSTOPEK [PDF]
   • VI. OBRAVNAVA AKTOV IZ PRISTOJNOSTI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ [PDF]
   • VII. OBRAVNAVA AKTOV IZ PRISTOJNOSTI ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ [PDF]
   • VIII. SODELOVANJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE S SKUPŠČINAMI SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • IX. POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
   • X. INFORMIRANJE [PDF]
 35. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 16 (13. 11. 1980) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o stanovanjskem gospodarstvu [PDF]:
   • I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI [PDF]:
    • 1. Planiranje [PDF]
    • 2. Zagotavljanje sredstev [PDF]
    • 3. Gospodarjenje s stanovanji in s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini [PDF]
    • 4. Stanarine [PDF]
   • III. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA [PDF]
   • IV. UGOTAVLJANJE VREDNOSTI STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ, DOLOČANJE REVALORIZACIJE IN AMORTIZACIJE [PDF]
   • V. STANOVANJSKE ZADRUGE [PDF]
   • VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV [PDF]
   • III. NAMENI PORABE SREDSTEV, NAMENJENIH ZA STANOVANJSKO GRADITEV [PDF]
   • IV. VZAJEMNOST PRI RAZREŠEVANJU STANOVANJSKIH VPRAŠANJ [PDF]
   • V. SOLIDARNOST PRI RAZREŠEVANJU STANOVANJSKIH VPRAŠANJ [PDF]
   • VI. LASTNA UDELEŽBA [PDF]
   • VII. STANOVANJSKI STANDARDI [PDF]
   • VIII. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE DRUŽBENIH STANOVANJ IN STANOVANJSKIH POSOJIL IZ SREDSTEV VZAJEMNOSTI [PDF]
   • IX. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SOLIDARNOSTNIH STANOVANJ [PDF]
   • X. OSNOVE IN MERILA ZA DELNO NADOMEŠČANJE STANARIN [PDF]
   • XI. VZDRŽEVANJE, NADOMEŠČANJE IN PRENOVA DRUŽBENIH STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ [PDF]
   • XII. STANOVANJSKO KREDITIRANJE, PRAVILNIKI IN EVIDENCA STANOVANJSKIH POSOJIL [PDF]
   • XIII. ORGANIZIRANJE TEMELJNIH STANOVANJSKO KOMUNALNIH BANK OZIROMA POSLOVNIH ENOT ZA KREDITIRANJE STANOVANJSKEGA IN KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA V TEMELJNIH BANKAH [PDF]
   • XIV. VIRI SREDSTEV IN NAMENI KREDITIRANJA TEMELJNIH STANOVANJSKO KOMUNALNIH BANK OZIROMA POSLOVNIH ENOT ZA KREDITIRANJE STANOVANJSKEGA IN KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA V TEMELJNIH BANKAH [PDF]
   • XV. FINANCIRANJE IZGRADNJE CELOVITIH STANOVANJSKIH NASELIJ IN DRUŽBENO 1NVESTITORSTVO [PDF]
   • XVII. NALOGE UDELEŽENCEV [PDF]
   • XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV: [PDF]
 36. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 20 (17. 11. 1980) [SIstory]:
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. novembra 1980 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 15. decembra 1980 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 16. decembra 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 5. novembra 1980 [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 5. 11. 1980 [PDF]:
   • - Kratkoročni in dolgoročni ukrepi za zagotovitev normalnega odkupa živine [PDF]
   • - Kdo in kdaj bo zagotovil potrebne količine gnojil? [PDF]
   • - Kaj je bilo narejenega za nemoteno dobavo rudninskih gnojil? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 5. 11. 1980 [PDF]:
   • Omejena oskrba s tekočim naftnim plinom [PDF]
   • Karavanški predor pomembna vstopna vrata v jugoslovanski prometni prostor [PDF]
  • Odločno izvajanje politike ekonomske stabilizacije [PDF]:
   • OSNOVNE SMERI RAZVOJA [PDF]
   • ENERGETSKA POLITIKA [PDF]
   • KMETIJSKA PROIZVODNJA [PDF]
   • RAZVOJ PROMETA IN TURIZMA [PDF]
   • HITREJŠE PRODUKTIVNO ZAPOSLOVANJE [PDF]
   • REDNEJŠA PRESKRBA TRGA [PDF]
   • IZVAJANJE POLITIKE CEN [PDF]
   • POVEČANJE IZVOZA [PDF]
   • UVOZ BLAGA IN STORITEV [PDF]
   • ZMANJŠANJE ZADOLŽENOSTI V TUJINI [PDF]
   • KREDITNO-MONETARNA POLITIKA [PDF]
   • DELITEV DRUŽBENEGA PROIZVODA IN DOHODKA [PDF]
   • RAST REALNIH OSEBNIH DOHODKOV [PDF]
   • ZMANJŠANJE INVESTICIJ [PDF]
   • PRIHODKI ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB [PDF]
   • HITREJŠI RAZVOJ MANJ RAZVITIH KRAJEV, POSEBNO SAP KOSOVA [PDF]
   • OBRAMBNE PRIPRAVE [PDF]
   • SISTEM INFORMIRANJA [PDF]
  • V prihodnjem letu počasnejša rast denarne mase od nominalne rasti družbenega proizvoda [PDF]:
   • ZAGOTOVLJENE RASTI DENARNE MASE [PDF]
   • FINANCIRANJE PRIORITETNIH NAMENOV [PDF]
   • IZVAJANJE SELEKTIVNE KREDITNE POLITIKE [PDF]
   • DIFERENCIRANE OBRESTNE STOPNJE [PDF]
  • V prihodnjem letu bo skupna devizna politika morala prispevati k stabilizaciji gospodarskih tokov [PDF]:
   • ODPIRANJE SVETOVNEMU TRGU [PDF]
   • RAZVIJANJE IN SPODBUJANJE IZVOZA [PDF]
   • SPREMEMBE V UVOZNI STRUKTURI [PDF]
   • ZAŠČITA DOMAČE PROIZVODNJE [PDF]
   • Kreditni odnosi s tujino [PDF]
   • Plačevanje tujini [PDF]
   • Plačilnobilančne omejitve [PDF]
  • Večja sredstva za spodbujanje izvoza v prihodnjem letu [PDF]:
   • UPORABA SREDSTEV IN IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI [PDF]
  • Proračunska poraba je usklajena z ekonomskimi gibanji in stabilizacijsko politiko [PDF]:
   • TEMELJNA NAČELA PRI IZDELAVI PRORAČUNA FEDERACIJE [PDF]
   • IZDATKI PRORAČUNA FEDERACIJE [PDF]
   • NEGOSPODARSKE INVESTICIJE FEDERACIJE [PDF]
   • PRIHODKI PRORAČUNA FEDERACIJE [PDF]
  • Težišče aktivnosti na razvojni politiki in spremljanju uresničevanja določene politike [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Poročilo o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do 1985 v letu 1981 [PDF]
    • Analiza o izvajanju novega sistema družbenega planiranja [PDF]
    • Poročilo o delu pri pripravi in sprejetju družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do 1985 oziroma za določena področja do leta 2000 [PDF]
    • Analiza razvoja posameznih gospodarskih dejavnosti [PDF]
    • Analiza o uresničevanju politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo [PDF]
    • Analiza uresničevanja dogovorjene politike najhitrejšega razvoja gospodarstva SAP Kosovo [PDF]
    • Merila in kazalci za določanje stopnje gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin [PDF]
    • Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do 1985 v letu 1982 [PDF]
    • Sklep o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1982 [PDF]
    • Temelji ciljev in nalog skupne emisijske in denarne politike in skupnih osnovah kreditne politike za leto 1982 [PDF]
    • Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za leto 1982 [PDF]
   • URESNIČEVANJE DOLOČENE POLITIKE [PDF]:
    • Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta [PDF]
    • Aktualni problemi življenjskega standarda s stališča izvajanja politike stabilizacije [PDF]
    • Izvajanje družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o organizirani preskrbi s kmetijsko-živilskimi proizvodi [PDF]
    • Organiziranost in delovanje enotnega jugoslovanskega trga, preskrbljenost trga s surovinami in reprodukcijskim materialom, kakor tudi z blagom široke porabe [PDF]
    • Izvajanje zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen [PDF]
    • Informacija o oblikovanju in financiranju materialnih rezerv [PDF]
    • Delovanje monetarno-kreditnega in bančnega sistema, s predlogom ukrepov za njihovo hitrejšo družbenoekonomsko transformacijo [PDF]
    • Poročilo jugoslovanske delegacije o madridskem sestanku KEVS [PDF]
    • Poročilo o uresničevanju skupne devizne politike, kreditnih odnosov s tujino in politike tečaja dinarja v letu 1980 ter težnje in problemi, ki se pojavljajo pri izvajanju te politike v začetku leta 1981 [PDF]
    • Poročilo o izvajanju zakona, s katerim se urejajo ekonomski odnosi s tujino [PDF]
    • Informacija o globalnih pogovorih v okviru OZN o novem ekonomskem redu [PDF]
    • Izvajanje sklepov VI. konference šefov držav in vlad neuvrščenih držav v Havani [PDF]
   • PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE [PDF]:
    • Določanje skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1982 [PDF]
    • Odlok o določanju prihodka od carine in drugih uvoznih dajatev, ki se v letu 1982 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino [PDF]
    • Odlok o določanju skupnega zneska deviz za potrebe federacije za leto 1982 [PDF]
   • ZAKONODAJNI DEL [PDF]
   • OSTALA VPRAŠANJA [PDF]
 37. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 17 (2. 12. 1980) [SIstory]:
  • NAVODILO [PDF]
  • SKLEP [PDF]
  • PREDLOG I. samoupravnega sporazuma o temeljih plana raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih skupnosti za srednjeročno obdobje 1981-85 s prilogami) [PDF]:
   • I. PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE IN POSEBNIH RAZISKOVALNIH SKUPNOSTI ZA OBDOBJE 1981-1985 Z OBRAZLOŽITVIJO [PDF]
   • 1. OBRAZLOŽITEV predloga samoupravnega sporazuma o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih skupnosti za obdobje 1981-85 [PDF]
   • POROČILO O POTEKU JAVNE RAZPRAVE O OSNUTKU SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-85 [PDF]
   • PROGRAMI RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]:
    • A. Program Raziskovalne skupnosti Slovenije [PDF]
    • B. Program odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega pomena [PDF]
    • C. Programi posebnih raziskovalnih skupnosti [PDF]
    • POGOJI, MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih skupnosti za srednjeročno obdobje 1981-1985 [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih skupnosti za obdobje 1981-1985 [PDF]
   • POJASNILO k prilogam predloga Samoupravnega sporazuma o temeljih plana RSS [PDF]
   • Osnutek predloga II. ENOTNE OSNOVE MERIL ZA VREDNOTENJE CENE RAZISKOVALNEGA DELA IN STORITVE [PDF]:
    • 1. Enotne osnove normativov za opravljanje raziskovalnega dela [PDF]
    • 2. Materialni stroški [PDF]
    • 3. Amortizacija osnovnih sredstev, potrebnih za izvajanje dogovorjenega programa: [PDF]
    • 4. Sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb [PDF]
    • 5. Sredstva za skupno porabo [PDF]
    • 6. Stanovanjski sklad [PDF]
    • 7. Rezervni sklad [PDF]
    • 8. Sredstva za modernizacijo in razširitev materialne osnove [PDF]
    • 9. Sredstva za znanstveno izpopolnjevanje delavcev [PDF]
    • 10. Sredstva za objavo rezultatov raziskovalnega dela in informacijsko-dokumentacijsko dejavnost [PDF]
   • III. METODOLOŠKA IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE IN OCENJEVANJE PREDLOGA USMERJENEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA IN RAZISKOVALNEGA PROJEKTA [PDF]:
    • Osnutek predloga [PDF]
    • METODOLOŠKA IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE IN OCENJEVANJE PREDLOGA USMERJENEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA [PDF]:
     • DEFINICIJA USMERJENEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA [PDF]
     • KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE IN OCENJEVANJE PREDLOGA USMERJENEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA [PDF]
     • A. Kriteriji za oblikovanje usmerjenega raziskovalnega programa [PDF]
     • NAVODILA ZA PRIJAVO USMERJENEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA [PDF]
     • B. Kriteriji za ocenjevanje predloga URP [PDF]
     • DEFINICIJA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA [PDF]
     • OBLIKOVANJE IN OCENJEVANJE PREDLOGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA [PDF]
     • A. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE RAZISKOVALNEGA PROJEKTA [PDF]
     • NAVODILO ZA PRIJAVO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA [PDF]
     • B. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PREDLOGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA [PDF]
   • IV. SKUPNI PROGRAM RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]:
    • 1. NARAVOSLOVNO MATEMATIČNE VEDE [PDF]:
     • 1.1. MATEMATIKA [PDF]
     • 1.2. FIZIKA [PDF]
     • 1.3. MEHANIKA [PDF]
     • 1.4. METEOROLOGIJA IN ASTROGEOFIZIKALNE VEDE [PDF]
     • 1.5. BIOLOGIJA [PDF]
     • 1.6. KEMIJA [PDF]
     • 1.7. GEOLOGIJA [PDF]
     • USMERJENI RAZISKOVALNI PROGRAMI [PDF]:
      • 1.1.1. MATEMATIKA [PDF]
      • 1.2.1. FIZIKA [PDF]
      • 1.3.1. MEHANIKA [PDF]
      • 1.4.1.METEOROLOGIJA IN ASTROGEOFIZIKALNE VEDE [PDF]
      • 1.5.1. BIOLOGIJA [PDF]
      • 1.6.1. KEMIJA [PDF]
      • 1.7.1. GEOLOGIJA [PDF]
    • 2. TEHNIŠKE VEDE [PDF]:
     • 2.1 ELEKTROTEHNIKA [PDF]
     • 2.2. RAČUNALNIŠTVO [PDF]
     • 2.3. AVTOMATIKA [PDF]
     • 2.4. STROJNIŠTVO [PDF]
     • 2.5. GRADITELJSTVO [PDF]
     • 2.6 KEMIJA [PDF]
     • 2.7. TEKSTILNA TEHNOLOGIJA IN USNJARSKO-PREDELOVALNA INDUSTRIJA [PDF]
     • 2.8. PROMET IN ZVEZE [PDF]
     • 2.9. ENERGETIKA [PDF]
     • 2.10. GEOLOGIJA [PDF]
     • 2.11 RUDARSTVO [PDF]
     • 2.12. METALURGIJA [PDF]
     • USMERJENI RAZISKOVALNI PROGRAMI [PDF]:
      • 2.1.1. Mikroelektronika [PDF]
      • 2.1.2. Profesionalizacija elementov s poudarkom na senzorjih, podajalnikih in pretvornikih [PDF]
      • 2.1.3. Komunikacijski sistemi [PDF]
      • 2.1.4. Električna medicinska stimulacija in meritve [PDF]
      • 2.2.1 Temeljne raziskave računalniške tehnike [PDF]
      • 2.2.2. Računalniški komunikacijski sistemi in mreže [PDF]
      • 2.2.3. Temeljne raziskave za programsko opremo [PDF]
      • 2.2.4. Metode umetne inteligence [PDF]
      • 2.3.1. Računalniška avtomatizacija sistemov in procesov [PDF]
      • 2.3.2. Robotika in manipulatorji [PDF]
      • 2.3.3 Modeliranje, identifikacija in avtomatsko razpoznavanje [PDF]
      • 2.4.1. Obdelovalni sistem in proizvodna kibernetika [PDF]
      • 2.4.2 Delovni, transportni stroji, strojni elementi in konstruiranje [PDF]
      • 2.4.3. Turbinski stroji [PDF]
      • 2.4.4. Vozila in motorji [PDF]
      • 2.4.5. Procesna tehnika [PDF]
      • 2.4.6. Varjenje [PDF]
      • 2.4.7. Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija [PDF]
      • 2.5.1. Konstrukcije v gradbeništvu [PDF]
      • 2.5.2. Teoretična hidravlika [PDF]
      • 2.5.3. Tehnične naprave v zgradbah [PDF]
      • 2.5.4. Geodezija [PDF]
      • 2.5.5 Arhitektura [PDF]
      • 2.5.6. Stanovanjsko gospodarstvo [PDF]
      • 2.5.7. Komunalno gospodarstvo [PDF]
      • 2.5.8. Gradbeni material [PDF]
      • 2.6.1. RAZISKAVE S PODROČJA ANORGANSKE KEMIJE [PDF]
      • 2.6.2. RAZISKAVE S PODROČJA ORGANSKE KEMIJE [PDF]
      • 2.6.3. Raziskave s področja biokemije in biosinteze [PDF]
      • 2.6.4. Raziskave razvoja procesne tehnike [PDF]
      • 2.6.5. Raziskave in proučevanje ohranitve zdravega okolja [PDF]
      • 2.6.6. Raziskave izkoriščanja sekundarnih surovin [PDF]
      • 2.7.1. Raziskave usmerjene v srednjeročni in dolgoročni razvoj panog [PDF]
      • 2.7.2 Osvajanje novih tehnoloških postopkov [PDF]
      • 2.7.3. Osvajanje novih surovin [PDF]
      • 2.7.4. Raziskave, usmerjene v zaščito okolja [PDF]
      • 2.8.1. Železniški promet [PDF]
      • 2.8.2. Cestni promet [PDF]
      • 2.8.3. Zračni promet, letališka dejavnost in žičnice [PDF]
      • 2.8.4. Pomorski promet in luška dejavnost [PDF]
      • 2.8.5. PTT promet in telekomunikacije [PDF]
      • 2.8.6. Integralni transport in izobraževanje kadrov [PDF]
      • 2.8.7. Varnost v prometnih sistemih [PDF]
      • 2.9.1. Elektroenergetika [PDF]
      • 2.9.2. Oskrba s toploto v SR Sloveniji [PDF]
      • 2.9.3. Jedrska energetika [PDF]
      • 2.10.1. Nekonvencionalni viri energije [PDF]
      • 2.10.2. Temeljne geološke raziskave za izdelavo geoloških kart [PDF]
      • 2.11.1. Perspektiva rudarjenja in razvoja tehnologije eksploatacije ter predelave vseh mineralnih surovin v Sloveniji [PDF]
      • 2.12.1 Tehnologija obdelave jekla s posebnimi postopki sekundarne rafinacije [PDF]
      • 2.12.2. Raziskava izoblikovanja in lastnosti mikrostrukture ter intenziviranje proizvodnje v obratih za predelavo jekel in kovin [PDF]
      • 2.12.3 Kovinski in nekovinski materiali za tehnologijo oblikovanja in obdelavo sive litine v staljenem stanju [PDF]
      • 2.12.4. Racionalna poraba energije v metalurški industriji [PDF]
      • 2.12.5. Tehnološka priprava in izkoriščanje sekundarnih surovin [PDF]
      • 2.12.6. Študij in raziskave litja, predelave in ekoloških problemov v metalurgiji barvnih kovin in zlitin [PDF]
    • 3. MEDICINSKE VEDE [PDF]:
     • USMERJENI RAZISKOVALNI PROGRAMI [PDF]:
      • 3.1.1. Srce in ožilje [PDF]
      • 3.2.1. Rak [PDF]
      • 3.3.1. Rizični dejavniki v reprodukciji in neugodni vplivi na rast ter razvoj otrok in mladine [PDF]
      • 3.4.1. Nevrobiologija [PDF]
      • 3.5.1. Bakteriološko-imunološke preiskave in elektronska analiza nuklearno medicinskih podatkov [PDF]
    • 4. BIOTEHNIŠKE VEDE [PDF]:
     • USMERJENI RAZISKOVALNI PROGRAMI IN RAZISKOVALNI PROJEKT [PDF]:
      • 4.1.1. Floristične, vegetacijske in favnistične raziskave [PDF]
      • 4.2.1. Raziskave bioloških procesov in vplivov onesnaževanja na ekosisteme v Sloveniji [PDF]
      • 4.3.1 Raziskave strukture in funkcije bioloških sistemov [PDF]
      • 4. 4. 1. Raziskave gozdnih rastišč Slovenije in razvojnih procesov avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst ter avtohtonega gozda, ki predstavljajo naravno dediščino [PDF]
      • 4. 5. 1. Raziskave s področja varstva okolja in splošno koristnih funkcij gozdov [PDF]
      • 4. 6. 1. Stabilnost gozda v Sloveniji biološka, mehanska, ekonomska) [PDF]
      • 4. 7.1. Raziskave v zvezi z varstvom okolja pred emisijami lesnega prahu in škodljivih kemikalij v odpadnih vodah. [PDF]
      • 4.8.1. Promocijske raziskave znanih domačih) in manj znanih tujih) lesnih vrst [PDF]
      • 4.9.1. Ekologija in pedologija [PDF]
      • 4.10.1. Biološke osnove kmetijskih rastlin [PDF]
      • 4.11.1. Patologija in varstvo kmetijskih rastlin [PDF]
      • 4.12.1. Uvajanje tehnike v kmetijsko proizvodnjo [PDF]
      • 4.13.1. Melioracije in urejanje kmetijskega prostora [PDF]
      • 4.14.1. Genetika in selekcija živali [PDF]
      • 4.15.1. Prehrana živali [PDF]
      • 4.16.1. Etologija, ekologija in varstvo okolja v živinoreji [PDF]
      • 4.17.1. Pedološko kartiranje SR Slovenije [PDF]
      • 4.18.1. Tehnološki parametri živil rastlinskega in živalskega izvora [PDF]
      • 4.19.1. Kakovostni parametri surovin in končnih proizvodov v živilski industriji [PDF]
      • 4.20.1. Metabolizem dušika [PDF]
      • 4.21.1. Veterinarska morfologija, fiziologija, farmakologija in toksikologija [PDF]
      • 4.22.1. Epizootiologija in veterinarska dejavnost v javnem zdravstvu in higieni živil [PDF]
      • 4.23.1. Nutricijska patologija in higiena prehrane domačih živali [PDF]
      • 4.24.1. Reprodukcija domačih živali [PDF]
      • 4.25.1. Preventivna veterinarska medicina v intenzivni živinoreji [PDF]
      • 4.26.1. Zdravstveno varstvo in reja kopitarjev in mesojedov ter veterinarska kirurgija [PDF]
      • 4.27.1. Proučevanje divjadi, rib in čebel [PDF]
    • 5. DRUŽBENE VEDE [PDF]:
     • USMERJENI RAZISKOVALNI PROGRAMI [PDF]:
      • 5.1.1. TEORIJA SAMOUPRAVNEGA SOCIALIZMA [PDF]
      • 5.2.1. POLITIČNI IN EKONOMSKI SISTEM SFRJ [PDF]
      • 5.3.1 USMERJANJE DRUŽBENEGA IN EKONOMSKEGA RAZVOJA SRS IN SFRJ [PDF]
      • 5.4.1. RAZISKOVANJE MEDNARODNIH ODNOSOV IN RAZVOJ NOVE MEDNARODNE EKONOMSKE UREDITVE [PDF]
      • 5.5.1. RAZISKOVALNI PROGRAMI ZA RAZVOJ POSAMEZNIH DISCIPLIN NA PODROČJU DRUŽBENIH VED [PDF]
    • 6. HUMANISTIČNE VEDE [PDF]:
     • Usmerjeni raziskovalni programi [PDF]:
      • 6.1.1. RAZISKOVANJE ZGODOVINE SLOVENCEV [PDF]
      • 6.2.1. ARHEOLOŠKA RAZISKOVANJA [PDF]
      • 6.3.1. ETNOLOŠKA RAZISKOVANJA [PDF]
      • 6.4.1. RAZISKOVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA [PDF]
      • 6.5.1. RAZISKOVANJE SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI, KNJIŽEVNE TEORIJE IN PRIMERJALNE KNJIŽEVNOSTI [PDF]
      • 6.6.1. RAZISKOVANJE SLOVENSKE GLEDALIŠKE USTVARJALNOSTI [PDF]
      • 6.7.1. ZGODOVINA IN PROBLEMI SLOVENSKE LIKOVNE UMETNOSTI [PDF]
      • 6.8.1. RAZISKOVANJE SLOVENSKE GLASBENE UMETNOSTI [PDF]
      • 6.9.1. RAZISKOVANJE GEOGRAFSKEGA OKOLJA SLOVENIJE [PDF]
      • 6.10.1. RAZISKOVANJE KRASA [PDF]
      • 6.11.1. INTERDISCIPLINARNE SINTEZE USMERJENIH PROGRAMOV V OKVIRU FILOZOFSKE FAKULTETE [PDF]
   • V. PROGRAM ODKRIVANJA IN RAZISKOVANJA SUROVIN SPLOŠNEGA POMENA [PDF]:
    • [PDF]:
     • USMERJENI RAZISKOVALNI PROGRAMI [PDF]:
      • 1.1.1. ENERGETSKE MINERALNE SUROVINE [PDF]
      • 1.2.1. KOVINSKE MINERALNE SUROVINE [PDF]
      • 1.3.1. NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE [PDF]
      • 1.4.1. TEHNOLOŠKE, PITNE IN MINERALNE VODE [PDF]
      • 1.5.1. IZDELAVA OSNOVNIH GEOLOŠKIH KART [PDF]
      • 1.6.1. ZAGOTAVLJANJE DEFICIRANIH VIROV SUROVIN ZA SR SLOVENIJO [PDF]
   • VI. PROGRAM SKUPNIH NALOG RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE, OBČINSKIH RAZISKOVALNIH SKUPNOSTI IN POSEBNIH RAZISKOVALNIH SKUPNOSTI, KI SE BODO URESNIČEVALE V RAZISKOVALNI SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]:
    • [PDF]:
     • 1.1. ZAGOTAVLJANJE VKLJUČEVANJA V MEDNARODNO ZNANSTVENO DOGAJANJE [PDF]:
      • 1.2.1. USMERJANJE RAZVOJA RAZISKOVALNIH KADROV [PDF]
      • 1.3.1. POSPEŠEVANJE ZNANSTVENEGA TISKA IN SESTANKOV [PDF]
      • 1.4.1. POSPEŠEVANJE INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKE DEJAVNOSTI [PDF]
      • 1.5.1. POSPEŠEVANJE RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE [PDF]
      • 1.6.1. POSPEŠEVANJE PRIPRAVE IN PRENOSA RAZISKOVALNIH DOSEŽKOV V DRUŽBENO PRAKSO [PDF]
      • 1.7.1. ZAGOTAVLJANJE MEDREPUBLIŠKEGA SODELOVANJA TER SPODBUJANJE MEDREPUBLIŠKIH RAZISKAV [PDF]
   • VII. PROGRAM POSEBNIH RAZISKOVALNIH SKUPNOSTI [PDF]
 38. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 18 (4. 12. 1980) [SIstory]:
  • KOMENTAR ZAVODA SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE samoupravnih sporazumov SIS materialne proizvodnje za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • A. SPLOŠNE PRIPOMBE [PDF]
   • B. KONKRETNE PRIPOMBE [PDF]
   • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA SIS ELEKTROGOSPODARSTVA [PDF]:
    • IZPISEK sklepa izvršnega odbora ISE, ki ga je sprejel na svoji 3. izredni seji dne 28. 11. 1980 [PDF]
   • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA SIS ZA NAFTO IN PLIN [PDF]
   • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA SIS ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET - ZA PODROČJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA [PDF]:
    • ZA PODROČJE LUŠKEGA PROMETA [PDF]
   • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA REPUBLIŠKE SKUPNOSTI ZA CESTE [PDF]
   • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA SIS PTT PROMETA [PDF]
   • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA SIS LETALIŠKE DEJAVNOSTI [PDF]
   • PREDLOGI SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV NA PODROČJU VODNEGA GOSPODARSTVA [PDF]
   • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA SIS GOZDARSTVA [PDF]
   • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA ZVEZE STANOVANJSKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]
   • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA ZVEZE KOMUNALNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in kontinuiteti do leta 1990 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ELEKTROGOSPODARSTVA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 IN KONTINUITETI DO LETA 1990 [PDF]:
    • I. UVODNE DOLOČBE [PDF]
    • II. Prognoza in pokrivanje porabe električne energije [PDF]
    • III. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV [PDF]
    • IV. TEMELJI DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV V ELEKTROGOSPODARSTVU [PDF]
    • V. Izvajanje sporazuma [PDF]
    • VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV K SAMOUPRAVNEMU SPORAZUMU O TEMELJIH PLANA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ELEKTROGOSPODARSTVA SR SLOVENIJE V OBDOBJU 1981-1985 IN KONTINUITETI DO LETA 1990 [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. KRITERIJI [PDF]
   • III. PROGNOZA PORABE [PDF]
   • IV. POKRIVANJE PORABE [PDF]
   • V. UTEMELJITEV PROIZVODNIH OBJEKTOV [PDF]:
    • 1. Uvodne ugotovitve [PDF]
    • 2. Energetska utemeljitev proizvodnih objektov v obdobju 1981-1985 [PDF]
    • 3. Energetska utemeljitev proizvodnih objektov v obdobju 1986-1990 [PDF]
   • KRATKA UTEMELJITEV PRENOSNIH OBJEKTOV [PDF]
   • VI. FINANCIRANJE GRADITVE [PDF]:
    • 1. Usklajevanje programa razvoja [PDF]
    • 2. Zagotavljanje sredstev za uresničitev programa razvoja ISE [PDF]
    • 3. Zagotavljanje sredstev za uresničitev programa skupnosti preskrbovalnih območij [PDF]
    • 4. Ostala problematika [PDF]
   • VII. PRIPOMBE NA OSNUTEK IN SPREMEMBE V PREDLOGU [PDF]
   • VIII. SKLEP [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih samoupravnih planov Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH SAMOUPRAVNIH PLANOV SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA NAFTO IN PLIN V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
    • II. Predmet sporazuma [PDF]
    • III. RAZVOJ TER USKLAJEVANJE PORABE IN PROIZVODNJE [PDF]:
     • A. Raziskave ter proizvodnja nafte in plina [PDF]
     • B. Proizvodnja in nabava naftnih derivatov in energetskih plinov za potrebe SR Slovenije [PDF]
     • C. Opredelitev novih zmogljivosti za predelavo in transport nafte ter transport in prodajo naftnih derivatov [PDF]
     • D. Dejavnost predelave, transporta, skladiščenja in dobave energetskih plinov [PDF]
    • IV. OBSEG IN VIRI FINANČNIH SREDSTEV ZA REALIZACIJO RAZVOJNEGA PROGRAMA NAFTNEGA IN PLINSKEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE [PDF]
    • V. GOSPODARSKI UČINKI PREDVIDENIH VLAGANJ V ZMOGLJIVOSTI NAFTNEGA IN PLINSKEGA GOSPODARSTVA [PDF]
    • VI. POGOJI GOSPODARJENJA IN UKREPI ZA POSPEŠEVANJE REALIZACIJE PROGRAMA [PDF]
    • VII. IZVAJANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
    • VIII. STROKOVNI KADRI [PDF]
    • IX. PORAVNAVA SPOROV [PDF]
    • X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih piana Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA GOZDARSTVO SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • I. TEMELJNE DOLOČBE [PDF]
    • II. IZKORIŠČANJE GOZDOV IN LESNOBILANČNA RAZMERJA [PDF]
    • III. PROGRAM VLAGANJ V GOZDOVE [PDF]
    • IV. UKREPI IN POGOJI ZA URESNIČITEV PLANIRANEGA RAZVOJA [PDF]
    • V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV osnutka oktober 1980) samoupravnega sporazuma o temeljih plana SIS za gozdarstvo SR Slovenije v obdobju 1981-1985 [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA ZVEZE VODNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-85 [PDF]:
    • SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]:
     • I. 1. Študije in raziskave [PDF]
     • 2. Geodetske podloge [PDF]
     • 3. Modernizacija hidrološke službe [PDF]
     • 4. Limnološka postaja na Bledu [PDF]
     • 5. Funkcionalni izdatki ZVSS [PDF]
     • 6. Delovna skupnost strokovne službe ZVSS [PDF]
     • II. Mladinske delovne brigade [PDF]
    • PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • SREDNJEROČNI PROGRAM HIDROMELIORACIJSKEGA UREJANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • UVOD [PDF]
    • PREGLED DOSEDANJIH MELIORACIJSKIH UKREPOV IN STANJE MELIORACIJSKIH DEL [PDF]
    • NAČRT MELIORACIJ ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
    • ŠTUDIJE IN RAZISKAVE [PDF]
    • ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA HIDROTEHNIČNE MELIORACIJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o usklajevanju planov območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti Slovenije na temelju skupno usklajenih osnov razvoja vodnega gospodarstva Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O USKLAJEVANJU PLANOV OBMOČNIH VODNIH SKUPNOSTI IN ZVEZE VODNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE NA TEMELJU SKUPNO USKLAJENIH OSNOV RAZVOJA VODNEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
    • II. SPLOŠNA USMERITEV RAZVOJA VODNEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE [PDF]
    • III. SKUPNO USKLAJENE OSNOVE [PDF]
    • IV. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA REALIZACIJO PROGRAMA SKLADNEJŠEGA RAZVOJA VODNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI [PDF]
   • OBVEZNOSTI IZ DOGOVOROV IN SPORAZUMOV poglavja V - VII) [PDF]:
    • V. PREGLED POMEMBNEJŠIH OBJEKTOV [PDF]
    • VI. SKUPNI USKLAJENI PROGRAM ŠTUDIJSKO RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI VODNEGA GOSPODARSTVA ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
    • VII. PREGLED POMEMBNEJŠIH OBJEKTOV S PODROČJA VARSTVA VODA [PDF]
    • VIII. NAČIN SPREMLJANJA IN IZVAJANJA SPORAZUMA [PDF]
    • IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet na področju železniškega prometa za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet za področje železniškega prometa za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 [PDF]:
   • [PDF]:
    • URADNO POJASNILO [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH SREDNJEROČNEGA PLANA VZDRŽEVANJA IN IZGRADNJE MAGISTRALNIH IN REGIONALNIH CEST V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE OD LETA 1981 DO 1985 [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije za obdobje 1981-1985 za področje luškega prometa [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije za obdobje 1981-1985 za področje luškega prometa. [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana razvoja PTT prometa Slovenije za obdobje 1981-1935 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA RAZVOJA PTT PROMETA SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]:
    • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
    • II. TEMELJNI CILJI, NALOGE IN SMERI RAZVOJA PTT PROMETA PO PODROČJIH [PDF]:
     • 1. Gibanje družbenih potreb po ptt storitvah in stopnja njihovega zadovoljevanja [PDF]
     • 2. Razvoj ptt omrežja in zmogljivosti [PDF]
     • 3. Razvoj ptt zmogljivosti republiškega pomena [PDF]
     • 4. Skladnejši regionalni razvoj ptt prometa [PDF]
    • III. USKLAJEVANJE RAZVOJA IN EKSPLOATACIJE SISTEMOV ZVEZ MED PTT ORGANIZACIJAMI TER DRUGIMI NOSILCI SPLOŠNIH IN FUNKCIONALNIH SISTEMOV ZVEZ TER USKLAJEVANJE PLANOV MED PTT ORGANIZACIJAMI IN PROIZVAJALCI OZIROMA DOBAVITELJI OPREME IN MONTAŽNIMI ORGANIZACIJAMI [PDF]
    • IV. LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
    • V. KADRI [PDF]
    • VI. OBSEG INVESTICIJSKIH VLAGANJ, STRUKTURA VIROV FINANCIRANJA IN POTREBNI UKREPI ZA ZAGOTOVITEV REALIZACIJE PROGRAMA RAZVOJA PTT ZMOGLJIVOSTI [PDF]:
     • 1. Globalni obseg investicijskih vlaganj [PDF]
     • 2. Struktura virov finansiranja [PDF]
     • 3. Združevanje sredstev izvajalcev in uporabnikov ptt storitev [PDF]
    • VII. SPREMLJANJE IZVAJANJA SPORAZUMA [PDF]
    • VIII. KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih srednjeročnega plana Samoupravne interesne skupnosti za letališko dejavnost Slovenije [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH SREDNJEROČNEGA PLANA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA LETALIŠKO DEJAVNOST SLOVENIJE [PDF]:
    • I. Splošne določbe [PDF]
    • II. Razvojne usmeritve [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA ZVEZE STANOVANJSKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1935 [PDF]:
    • 1. OSNOVE SPORAZUMEVANJA [PDF]
    • 2. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV PRI URESNIČEVANJU USMERITEV RAZVOJA STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA [PDF]:
     • 2.1. Obseg stanovanjske graditve [PDF]
     • 2.2. Združevanje sredstev [PDF]
     • 2.3. Izvajalci [PDF]
     • 2.4. Merila in pogoji oblikovanja cen stanovanjske graditve [PDF]
     • 2.5. Prostorske rešitve [PDF]
     • 2.6. Usmerjanje stanovanjske gradnje [PDF]
     • 2.7. Solidarnost v občini [PDF]
     • 2.8. Stanarine [PDF]
     • 2. 9. Pogoji pridobivanja stanovanj [PDF]
    • 3. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA [PDF]:
     • 3.1. Solidarnost in vzajemnost na ravni republike [PDF]
     • 3.2. Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita [PDF]
     • 3.3. Delovanje in naloge Zveze [PDF]
     • 3.4. Znanstveno raziskovalno delo [PDF]
    • 4. KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA ZVEZE STANOVANJSKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE [PDF]
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana Zveze komunalnih skupnosti SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • SKLENEJO SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA ZVEZE KOMUNALNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE, S KATERIM OPREDELJUJEJO SPLOŠNE USMERITVE IN OBVEZNOSTI KOT NALOGE SKUPNEGA POMENA PRI NADALJNJEM RAZVOJU KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA V SREDNJEROČNEM OBDOBJU 1981-1985. [PDF]:
    • Spremno besedilo k predlogu Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze komunalnih skupnosti Slovenije [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
 39. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 19 (5. 12. 1980) [SIstory]:
  • PREDLOG DOGOVORA o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • DOGOVOR o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]
   • I. KRITERIJI ZA PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA [PDF]
   • II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • III. RAZMERJA PRI RAZPOREJANJU DOHODKA [PDF]
   • IV. ZAPOSLOVANJE [PDF]
   • V. NEKATERE NALOGE PRESTRUKTURIRANJA V INDUSTRIJI [PDF]
   • VI. ENERGIJA [PDF]
   • VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO [PDF]
   • VIII. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN OSKRBA Z LESOM [PDF]
   • IX. VODNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • X. PROMET IN ZVEZE [PDF]
   • XI. TURIZEM [PDF]
   • XII. DROBNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • XIII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • XIV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI [PDF]
   • XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
   • XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ [PDF]
   • XVII. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA [PDF]
   • XVIII. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA [PDF]
   • XIX. GOSPODARSKO POVEZOVANJE Z DRUGIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA [PDF]
   • XX. KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • PREDLOG NAVODIL H KRITERIJEM ZA PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA [PDF]:
    • Opredelitev dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva ter stopnje sredstev za reprodukcijo [PDF]
    • Opredelitev proizvodnje za izvoz in plačilno-bilančnega učinka [PDF]
    • Opredelitev kazalcev razvojno tehnološke intenzivnosti [PDF]
    • Osnovni uvozni in na jugoslovanskem trgu deficitarne surovine in reprodukcijski materiali [PDF]
    • Osnovni prehrambeni industrijski proizvodi [PDF]
    • Opredelite v porabe energije [PDF]
    • Panoge bazične in predelovalne industrije [PDF]
    • Korektivni faktor delovnih rezerv po občinah [PDF]
    • Opredelitev prostorsko-ekoloških zahtev [PDF]
    • Seznam ključnih proizvodnih programov [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • I. KRITERIJI ZA PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA [PDF]
   • II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • III. RAZMERJA PRI RAZPOREJANJU DOHODKA [PDF]
   • IV. ZAPOSLOVANJE [PDF]
   • V. NEKATERE NALOGE PRESTRUKTURIRANJA V INDUSTRIJI [PDF]
   • VI. ENERGIJA [PDF]
   • VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO [PDF]
   • VIII. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN OSKRBA Z LESOM [PDF]
   • IX. VODNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • X. PROMET IN ZVEZE [PDF]
   • XI. TURIZEM [PDF]
   • XII. DROBNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • XIII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • XIV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI [PDF]:
    • A. Obrazložitev k členom [PDF]:
     • Izobraževanje: [PDF]
     • Raziskave: [PDF]
     • Kultura: [PDF]
     • Zdravstvo: [PDF]
     • Otroško varstvo: [PDF]
     • Skupnost pokojninsko invalidskega zavarovanja [PDF]
     • Socialno skrbstvo: [PDF]
     • Starostno zavarovanje kmetov: [PDF]
     • Socialno varstvo: [PDF]
     • Telesna kultura: [PDF]
     • Druga vprašanja in rešitve: [PDF]
    • B. Bilanca sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v letu 1981 in v obdobju 1981-1985 [PDF]:
     • 1. Izhodišča za projekcijo sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb [PDF]
     • 2. Spremembe virov in osnov za združevanje sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb [PDF]
   • XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
   • XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ [PDF]
   • XVII. VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA [PDF]
   • XIX. SODELOVANJE S POSAMEZNIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMI [PDF]
  • UVODNA BESEDA Jožeta Florjančiča, podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilu o pripravi dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 z globalno oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 in osnovnimi problemi na prehodu v leto 1981, osnutka resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 in izhodiščem za sestavo republiškega proračuna za leto 1981 [PDF]
  • UVODNA BESEDA Vladimirja Klemenčiča, podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na zborih Skupščine S RS o razvoju družbenoekonomskih odnosov v SIS materialne proizvodnje [PDF]
 40. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 20 (8. 12. 1980) [SIstory]:
  • PREDLOG RESOLUCIJE o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 [PDF]:
   • RESOLUCIJO O DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI IN RAZVOJU SR SLOVENIJE V LETU 1981 [PDF]:
    • 1. Osnovne usmeritve in naloge v družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije v letu 1981 [PDF]
    • 2. Materialne možnosti razvoja v letu 1981 [PDF]
    • 3. Izvajanje projekcije deviznobilančnega in plačilno bilančnega položaja SR Slovenije [PDF]
    • 4. Pogoji pridobivanja dohodka v letu 1981, zagotavljanje dinamike proizvodnje in produktivnega zaposlovanja [PDF]
    • 5. Razporejanje dohodka in oblikovanje sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih potreb [PDF]
    • 6. Usmeritve na področju tržišča in cen [PDF]
    • 7. Uresničevanje nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite [PDF]
    • 8. Izgrajevanje družbenega sistema informiranja [PDF]
    • 9. Naloge in ukrepe na posameznih področjih podrobneje opredeljujejo naslednji spremljajoči dokumenti: [PDF]
  • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1980 [PDF]:
   • SEJE ZBOROV SREDA, 22. OKTOBRA 1980 [PDF]:
    • A. REPUBLIŠKI AKTI [PDF]:
     • 1. Določitev osnutka dopolnil k Ustavi Socialistične republike Slovenije [PDF]
     • 2. Informacija o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles [PDF]
     • 3. Družbeni dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo Družbeni dogovor o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in nalog [PDF]
     • 4. Osnutek zakona o žičnicah in vlečnicah [PDF]
    • B. ZVEZNI AKTI [PDF]:
     • 5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in Gospodarsko zbornico Jugoslavije [PDF]
     • 6. Osnutki drugih zakonov in drugih aktov, ki jih bo predložil Skupščini SR Slovenije v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ [PDF]
   • SEJE ZBOROV SREDA, 5. NOVEMBRA 1980 [PDF]:
    • A. REPUBLIŠKI AKTI [PDF]:
     • 1. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti [PDF]
     • 2. Predlog zakona o notranjih zadevah [PDF]
     • 3. Predlog zakona o pogojih in postopku za ustanovitev, združitev ali spremembo območja občine in o območjih občin [PDF]
     • 4. Pobudi skupščin občin Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustavnih določil glede materialne osnove oziroma sistema financiranja krajevnih skupnosti z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov [PDF]
     • 5. Predlogi zakonov o posameznih republiških družbenih svetih [PDF]
     • 6. Predlog zakona o vpisu v sodni register [PDF]
    • B. ZVEZNI AKTI [PDF]:
     • 7. Osnutek zakona o republikah in pokrajinah, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite v obdobju od leta 1981 do leta 1985 [PDF]
     • 8. Osnutek zakona o stalnih sredstvih sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1981 do leta 1985 [PDF]
     • 9. Osnutek zakona o delitvi sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1981 do leta 1985 [PDF]
     • 10. Osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republik in avtonomnih pokrajin od leta 1981 do leta 1985 [PDF]
     • 11. Osnutek zakona o spremembah zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin [PDF]
   • SEJE ZBOROV SREDA, 19. NOVEMBRA 1980 [PDF]:
    • [PDF]:
     • 1. Ocena samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje [PDF]
     • 2. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah [PDF]
     • 3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena [PDF]
     • 4. Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu [PDF]
     • 5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih [PDF]
     • 6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah [PDF]
     • 7. Pobuda za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet [PDF]
   • SEJE ZBOROV PONEDELJEK, 24. NOVEMBRA 1980 [PDF]:
    • A. REPUBLIŠKI AKTI [PDF]:
     • 1. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pripravi dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1885 [PDF]
     • 2. Osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]
     • 3. Osnutek resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za leto 1981 [PDF]
     • 4. Izhodišč a za sestavo republiškega proračuna za leto 1981 [PDF]
     • 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji [PDF]
    • B. ZVEZNI AKTI [PDF]:
     • 6. Osnutek družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 [PDF]
     • 7. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 v letu 1981 [PDF]
     • 8. Osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1981 [PDF]
     • 9. Osnutek odloka o ciljih in nalogah emisijske in denarne politike in skupnih temeljev kreditne politike za leto 1981 [PDF]
     • 10. Osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 19S1 [PDF]
     • 11. Osnutek projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1981 [PDF]
     • 12. Osnutek zakona o skupnih proračunskih odhodkih federacije za leto 1981 [PDF]
     • 13. Osnutek odloka o določitvi prihodka od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1981 odstopajo interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino [PDF]
     • 14. Osnutek odloka o določitvi celotnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1981 [PDF]
   • SEJE ZBOROV SREDA, 10. DECEMBRA 1980 [PDF]:
    • [PDF]:
     • 1. Predlog zakona o stanovanjskem gospodarstvu [PDF]
     • 2. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih [PDF]
     • 3. Osnutek zakona o urejanju prostora [PDF]
     • 4. Predlog zakona o sprejemanju začasnih ukrepov za družbeno varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine [PDF]
   • SEJE ZBOROV ČETRTEK, 11. DECEMBRA 1980 1980 [PDF]:
    • [PDF]:
     • 1. Predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti [PDF]
     • 2. Predlog zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine [PDF]
     • 3. Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku [PDF]
     • 4. Predlog zakona o spominskem parku Trebče [PDF]
     • 5. Poročilo o poteku priprav za postopno uvajanje izobraževanja za pridobitev strokovne izobrazbe po zakonu o usmerjenem izobraževanju [PDF]
   • SEJE ZBOROV PONEDELJEK, 29. DECEMBRA 1980 [PDF]:
    • [PDF]:
     • 1. Predlog družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]
     • 2. Predlog resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za leta 1981 [PDF]
     • 3. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije republiškem proračunu) za leto 1981 [PDF]
     • 4. Predlog o kompenzacijah [PDF]
     • 5. Predlog zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti [PDF]
     • 6. Osnutek programa dela zbora združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora skupščine SR Slovenije za leto 1981 [PDF]
  • OPREDELITVE NEKATERIH PROSTORSKO POMEMBNIH ELEMENTOV DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA [PDF]
 41. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 21 (9. 12. 1980) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1981 [PDF]:
   • I. OSNOVNA USMERITEV [PDF]
   • II. VIRI PRIHODKOV [PDF]
   • III. RAZPOREDITEV PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA [PDF]:
    • SREDSTVA ZA DELO ORGANOV [PDF]
    • DEJAVNOST REPUBLIŠKIH DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ [PDF]
    • NEGOSPODARSKE INVESTICIJE [PDF]
    • Znanstvena dejavnost [PDF]
    • Kulturna prosvetna dejavnost [PDF]
    • Varstvo borcev NOV in socialno varstvo [PDF]
    • Dopolnilna sredstva občinam [PDF]
    • Intervencije v gospodarstvo [PDF]
    • Zvezne obveznosti prenesene na republike in avtonomni pokrajini ter sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju [PDF]
    • Tekoča proračunska rezerva [PDF]
    • Sredstva rezerve SR Slovenije [PDF]
    • Sredstva za popis prebivalstva [PDF]
    • Sredstva SR Slovenije za financiranje obveznosti do federacije [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o določitvi zaokroženega urbanističnega območja občin Maribor- Pesnica, Maribor- Pobrežje, Maribor- Rotovž, Maribor-Ruše, Maribor-Tabor in Maribor-Tezno, z osnutkom zakona (ESA-507) [PDF]
  • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov (ESA-241) [PDF]
  • Predlog zakona o upravah za družbene prihodke (ESA-269) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. PREDLOGI NEKATERIH NOVIH REŠITEV V PREDLOGU ZAKONA [PDF]:
    • 1. Delovno področje uprav za družbene prihodke [PDF]
    • 2. Organizacija uprav za družbene prihodke [PDF]
    • 3. Prepoved opravljanja dela delavcev uprav za družbene prihodke za občane - davčne zavezance [PDF]
    • 4. Prehodne in končne določbe [PDF]
   • III. PREDLOGI IN PRIPOMBE, KI NISO BILI UPOŠTEVANI [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, 29. decembra 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 24. novembra 1980 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. novembra 1980 [PDF]
  • Komisija skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije [PDF]
  • STALIŠČA IN PRIPOMBE predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije ob obravnavi usmeritve nadaljnjega družbenoekonomskega razvoja Slovenije v obdobju 1981-1985 s poudarkom na prihodnjem letu na osnovi predloženih osnutkov družbenega plana SRS 1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SRS v letu 1981 [PDF]:
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1981 [PDF]:
   • Sklep: [PDF]:
    • A. Načelne pripombe: [PDF]
    • B. Konkretne pripombe: [PDF]
  • STALIŠČA IN SKLEPI Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje [PDF]:
   • stališča in sklepe [PDF]
   • Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je v zvezi z obravnavo tega gradiva sprejel v 4. točki dodatno besedilo, ki se glasi: [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi zakonskih aktov s področja dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje. [PDF]:
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pobude Skupščine mesta Ljubljane za spremembe in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet [PDF]:
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • sklep: [PDF]
   • Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je v zvezi z obravnavo poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejel še 4. in 5. točko, ki se glasita: [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • UGOTOVITVE IN STALIŠČA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1935 [PDF]:
   • ugotovitve in sklepe [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 [PDF]:
   • stališča [PDF]
  • UGOTOVITVE IN SKLEPI Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1981 [PDF]:
   • Ugotovitve in sklepe [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 5. 11. 1980 [PDF]:
   • - Ukinitev prometnega davka za toplotne zaščitne sisteme? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 24. 11. 1980 [PDF]:
   • - Republiške interesne skupnosti ne upoštevajo dogovorjenih rokov [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 11. 1980 [PDF]:
   • - Vprašanje nadomestila dela obresti za investicijske kredite, ki jih dobijo kmetje iz hranilnih vlog hranilno-kreditnih služb [PDF]
   • - Kdaj predlog sistema in politike združevanja sredstev za razvoj kmetijske proizvodnje? [PDF]
  • Nizka stopnja rasti družbenega proizvoda ne omogoča izvajanja politike ekonomske stabilizacije [PDF]:
   • Gospodarjenje in produktivnost dela [PDF]
   • Politika na področju tržišča in cen [PDF]
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • DEVIZNI SISTEM [PDF]
   • OSEBNI DOHODKI [PDF]
   • INVESTICIJE, SKUPNA IN SPLOŠNA PORABA [PDF]
  • Proračun federacije mora biti v prihodnjem letu dejavnik stabilizacijske politike [PDF]:
   • VARČEVANJE IN UČINKOVITEJŠA UPORABA PRORAČUNSKIH SREDSTEV [PDF]
   • PRORAČUN PONOVNO NARAŠČA HITREJE KOT DRUŽBENI PROIZVOD [PDF]
   • RESTRIKCIJE PRORAČUNSKE PORABE NAJ BODO ZA VSE ENAKE [PDF]
   • PONOVNA OCENA NEKATERIH PRORAČUNSKIH POSTAVK [PDF]
   • VARČEVANJE TUDI NA PODROČJU ZUNANJEPOLITIČNE DEJAVNOSTI [PDF]
   • STALNO IN STABILNO FINANCIRANJE REZERV [PDF]
   • POVEČANJE PROMETNEGA DAVKA LAHKO SPODBUDI INFLACIJO [PDF]
   • ZNOVA PREMALO SREDSTEV ZA BENEFICIRANE POKOJNINE [PDF]
   • SREDSTVA ZA OSNOVNO BORČEVSKO-INVALIDSKO VARSTVO [PDF]
  • Nadaljnji razvoj in graditev političnega sistema socialističnega samoupravljanja [PDF]:
   • Bistvena vprašanja družbenega razvoja [PDF]
   • Razprava o Osnutku programa v delegatski osnovi [PDF]
   • DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV [PDF]
   • Analiza o uresničevanju politike ekonomske stabilizacije s posebnim poudarkom na učinke devalvacije [PDF]
   • Analiza odnosov v delitvi dohodka s predlogi ukrepov za omejitev porabe v okvire realno ustvarjenega dohodka [PDF]
   • Analiza o stanju in odnosih na področju tipizacije, unifikacije in standardizacije transportnih sredstev in opreme [PDF]
   • Analiza o izvajanju sistema družbenega planiranja [PDF]
   • Poročilo o uresničevanju Programa aktivnosti in ukrepov za preprečevanje spodbujanja pojava enotnega jugoslovanskega trga in njegov nadaljnji razvoj [PDF]
   • Poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv [PDF]
   • Poročilo o uresničevanju Programa ukrepov za racionalizacijo, substitucijo in varčevanje energije [PDF]
   • Informacija o rezultatih in nadaljnji aktivnosti pri uresničevanju združevanja dela in sredstev med proizvodnimi in prometnimi organizacijami združenega dela [PDF]
   • Informacija o izgubah, kakovosti njihovega saniranja in smereh za nadaljnjo odpravo vzrokov nastajanja izgub [PDF]
   • Poročilo o uresničevanju sklepov Zveznega zbora o izvajanju in nadaljnji graditvi politike na področju zdravil [PDF]
   • Predlog temeljev za urejanje varstva zraka, zemljišča, neionizirajočih sevanj in varstva pred hrupom [PDF]
   • Analiza o zdravstvenem stanju prebivalstva [PDF]
   • Stanje in aktualni problemi borčevsko-invalidskega varstva [PDF]
   • Uresničevanje Resolucije o temeljnih smereh družbenega delovanja pri zboljšanju družbenoekonomskega položaja in vloge ženske v socialistični samoupravni družbi [PDF]
   • DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM [PDF]
   • Uresničevanje in varstvo ustavnih pravic svobode, dolžnosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov [PDF]
   • Nekatera vprašanja uresničevanja ustavne zasnove federacije [PDF]
   • Uresničevanje ustavne zasnove o občini [PDF]
   • Analiza o dogovorih in družbenih dogovorih, kjer so pri sklepanju sodelovali organi federacije [PDF]
   • Poročilo o izvajanju Resolucije o svobodni menjavi dela v družbenih dejavnostih [PDF]
   • Poročilo o stanju in pojavih glede sredstev v družbeni lastnini, ki jih uporabljajo zvezni organi [PDF]
   • Uresničevanje družbenoekonomskega položaja delavcev v delovnih skupnostih zveznih upravnih organov [PDF]
   • Poročilo o preobrazbi zveznih upravnih organov in zveznih organizacij [PDF]
   • Delovanje rednih sodišč in drugih pravosodnih organov na novi ustavni podlagi [PDF]
   • Analize o kaznivih dejanjih, gospodarskih prestopkih in prekrških, ki otežujejo izvajanje ukrepov ekonomske stabilizacije [PDF]
   • ZUNANJA POLITIKA [PDF]
   • Izvajanje sklepov VI. konference šefov držav in vlad neuvrščenih držav v Havani [PDF]
   • Sodelovanje SFRJ z državami v razvoju [PDF]
   • Konferenca ministrov za zunanje zadeve neuvrščenih držav [PDF]
   • Poročilo jugoslovanske delegacije o madridskem sestanku KVSE [PDF]
   • Odnosi SFRJ s sosednimi državami [PDF]
   • Ekonomski odnosi SFRJ s tujino [PDF]
   • SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
   • Poročilo o uresničevanju družbene samozaščite v sistemu samoupravljanja [PDF]
   • Stanje varnosti in usposobljenosti organov za notranje zadeve [PDF]
   • Poročilo o protipožarni varnosti [PDF]
   • Informacija o stanju in problemih prometne varnosti [PDF]
   • ZAKONODAJNI DEL [PDF]
   • SISTEM SOCIALISTIČNIH SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV [PDF]
   • Zakon o temeljih odnosov v gospodarjenju s sredstvi za pospeševanje in razširitev materialne osnove združenega dela in pravic delavcev iz naslova minulega dela [PDF]
   • Zakon o jedrski energiji [PDF]
   • Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja [PDF]
   • Zakon o statistiki [PDF]
   • Priporočilo o nadaljnjem razvoju samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih odnosov na vasi [PDF]
   • TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA [PDF]
   • Zakon o temeljih družbenega sistema informiranja [PDF]
   • Zakon o temeljih sistema javnega obveščanja [PDF]
   • Zakon o Nagradi Edvarda Kardelja [PDF]
   • Zakon o jemanju in presajanju delov človeškega telesa [PDF]
   • Zakon o splošni ljudski obrambi [PDF]
   • Zakon o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev [PDF]
   • Zakon o reševanju kolizije zakonov in pristojnosti v gradivu o izvrševanju kazenskih sankcij [PDF]
   • Zakon o računanju časa [PDF]
   • ZUNANJA POLITIKA [PDF]
   • Zakon o opravljanju zunanjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov in zveznih organizacij [PDF]
   • PRORAČUN FEDERACIJE IN ORGANIZACIJ FEDERACIJE [PDF]
   • Zaključni račun Proračuna federacije za leto 1980 [PDF]
   • Proračun federacije za leto 1982 [PDF]
   • Zakon o izvršitvi Proračuna federacije za leto 1982 [PDF]
   • Odlok o organizaciji in delu služb Skupščine SFRJ [PDF]
  • Resen padec realnih osebnih dohodkov [PDF]:
   • PADEC OSEBNIH DOHODKOM IN PORABE [PDF]
   • RAST CEN IN PADEC ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA [PDF]
   • OSEBNI DOHODKI V GOSPODARSTVU [PDF]
   • OSEBNI DOHODKI V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH [PDF]
   • VELIKE RAZLIKE PRI DOHODKIH [PDF]
 42. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 22 (16. 12. 1980) [SIstory]:
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih vlaganjih Socialistične republike Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982 (ESA-631) [PDF]
  • Predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981 (ESA-514) [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-585) [PDF]
  • Predlog zakona o določitvi stopenj in obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev (ESA-586) [PDF]
  • Predlog zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti (ESA-587) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. OSNOVNE ZNAČILNOSTI PREDLAGANIH REŠITEV [PDF]
  • Predlog zakona o združevanju sredstev za nadaljevanje gradnje cestnih in luških objektov v letu 1981 (ESA-626) [PDF]:
   • a)Izgradnja cest [PDF]
   • b) Luške zmogljivosti [PDF]
  • Predlog zakona o združevanju dela in sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov v letu 1981 (ESA-624) [PDF]
 43. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 6, št. 23 (23. 12. 1980) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
  • PRILOGA 2 [PDF]
  • PRILOGA 3 [PDF]
  • PRILOGA 4 [PDF]
  • PRILOGA 5 [PDF]
  • PRILOGA 6 [PDF]
  • PRILOGA 7 [PDF]
  • PRILOGA 8 [PDF]