30. Seznam Poročevalcev iz leta 2004

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 1 (7. 1. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-C) - druga obravnava - EPA 1063 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pariškega protokola in sprememb Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic - EPA 1092 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Unidroit-a o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine-EPA 1093-III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o Prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti-EPA 1094-III [PDF]
  • zahteva za splošno razpravo [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o subvencioniranju prehrane dijakov in vajencev (ZSPDV) - prva obravnava - EPA 1074 - III - opravi splošna razprava [PDF]
  • sklepi državnega zbora republike Slovenij [PDF]:
   • Sklepi 32. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 2 (8. 1. 2004) [SIstory]:
  • Predlog zakona [PDF]:
   • Predlog zakona o dohodnini (ZDoh-1) - prva obravnava - EPA 1088 - III [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 3 (8. 1. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja - EPA 1091 - III [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 4 (19. 1. 2004) [SIstory]:
  • Predlog zakona [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) - tretja obravnava - EPA 991 - III [PDF]
  • POROČILA delovnih teles državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-E) - druga obravnava - EPA 323 - II [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-D) - druga obravnava - EPA 1017 - III [PDF]
   • Ooročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o trgovini (ZT-B) - druga obravnava - EPA 750 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-C) - druga obravnava - EPA 1034 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-B) - skrajšani postopek - EPA 1041 - III [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 5 (19. 1. 2004) [SIstory]:
  • Poročila delovnih teles državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) 3 - skrajšani postopek - EPA 988 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) - druga obravnava - EPA 536 - II [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A) - druga obravnava - EPA 1008 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) - druga obravnava - EPA 1040 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Novo Zelandijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Novo Zelandijo (BNZNNSNJ) - EPA 1078 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije vlado Republike Madžarske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne Publike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega novembra 1975 v Budimpešti (BHUDPMO) - EPA 1094 - III [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 6 (21. 1. 2004) [SIstory]:
  • Predlogi zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski Parlament (ZVPEP-A) - skrajšani postopek - EPA 1095 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-A) - skrajšani postopek - EPA 1096 - III [PDF]
   • Predlog zakona o društvih (ZDru-1) - prva obravnava - EPA 1087 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (MSKOO) -EPA 1097-III [PDF]
  • POROČILI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (BHSPV) - EPA 437 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino 83 Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski Uniji s Sklepno listino (MPPEU) - EPA 1069 - III [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 7 (22. 1. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG zakona [PDF]:
   • Predlog zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) - prva obravnava - EPA 1089 - III [PDF]
  • Zahteve za splošno razpravo [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o društvih (ZDru-1) Prva obravnava - EPA 1087 - III - opravi splošna razprava [PDF]
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o o dohodnini (ZDoh-1) Prva obravnava - EPA 1088 - III - opravi splošna razprava [PDF]
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) - prva obravnava - EPA 1089 - III - opravi splošna razprava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o realizaciji programov ukrepov za odpravo posledic plazov večjega obsega za leto 2003 (ZAR) - EPA 1098 - III [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 8 (4. 2. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog odloka o sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) - EPA 1112- III [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 8/1 (4. 2. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog odloka o sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) - EPA 1112-III nadaljevanje iz Poročevalca št. 8) [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 9 (6. 2. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-D) - prva obravnava - EPA 1114-III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (MSGKRS) - EPA 1115-III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o pomorskem prometu (BUKPM) - EPA 1116 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe (MSAP) - EPA 1117-III [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 10 (7. 2. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) - tretja obravnava - EPA 536 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A) - tretja obravnava - EPA 1008 - III [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Vlade Republike Slovenije za sprejem avtentične razlage 137. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ORZISDU137) - EPA 1118 - III [PDF]
  • OBVESTILO 0 SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Komisija za narodni skupnosti [PDF]
  • POSLOVNI NAČRT [PDF]:
   • Poslovno načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2004 - EPA 1120 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Državno - revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil za leto 2003 - EPA 1121 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 33. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 11 (12. 2. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI RATIFIKACIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Evropske skupnosti k mednarodni Konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. december 1960, ki je bila večkrat spremenjena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997 (MPESEC) - EPA 1124 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BFIMCP) - EPA 1125 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola za uskladitev Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960 (MPEC) - EPA 1126 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov (MPMKCP) - EPA 1128 - III [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 12 (13. 2. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-C) 3 - skrajšani postopek - EPA 1123 - III [PDF]
   • Predlog zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP) - prva obravnava - EPA 1119 - III [PDF]
   • Predlog zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) - prva obravnava - EPA 1142 - III [PDF]
  • ZAHTEVI ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-D) - prva obravnava - EPA 1114 - III [PDF]
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o podpornem okolju za Podjetništvo (ZPOP) - EPA 1119 - III [PDF]
  • Poročila delovnih teles državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah zakona o trgovini (ZT-B) - tretja obravnava - EPA 750 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o spremembi zakona o graditvi objektov (ZGO-1A) - druga obravnava - EPA 1086 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu resolucije o nacionalnem Programu na področju drog 2003 - 2008 (ReNPPD) - EPA 998 - III [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 13 (14. 2. 2004) [SIstory]:
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Dodatno poročilo Ustavne komisije k osnutkom ustavnih zakonov - EPA 702 - III, 390 - III in 391 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Resolucije o nacionalnem Programu za kulturo 2004 - 2007, z dopolnjenim predlogom resolucije (ReNPK0407) - EPA 1033 - III [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 14 (16. 2. 2004) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije, z dopolnjenim predlogom zakona (ZSDZVZEU) - druga obravnava - EPA 1077 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, z dopolnjenim predlogom zakona (ZVPEP-A) - skrajšani postopek - EPA 1095 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, z dopolnjenim predlogom resolucije (ReNPlA) - EPA 950 - III [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 15 (16. 2. 2004) [SIstory]:
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti, z dopolnjenim predlogom zakona (ZICPES) - druga obravnava - EPA 1072 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, z dopolnjenim predlogom zakona (ZKGZ-A) - skrajšani postopek -EPA 1096 -III [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 16 (18. 2. 2004) [SIstory]:
  • Predlogi zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) - skrajšani postopek - EPA 1143 - III [PDF]
   • Predlog zakona o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES) - prva obravnava - EPA 1127-III [PDF]
   • Predlog zakona o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHZ) - prva obravnava - EPA 1145-III [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 17 (19. 2. 2004) [SIstory]:
  • Predlogi zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C) - Prva obravnava - EPA 1151 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBGIDO) - EPA 1146 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka (BFIIDO) - EPA 1147 - III [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 18 (19. 2. 2004) [SIstory]:
  • Predlog zakona [PDF]:
   • Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) - prva obravnava - EPA 1152 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BSKIDO) - EPA 1148 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o izogibanju dvojnega odavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUKIDO) - EPA 1149-III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BTHIDO) - EPA 1150 - III [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 19 (24. 2. 2004) [SIstory]:
  • Predloga zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem Podpisu (ZEPEP-A) - nujni postopek - EPA 1154 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP) - Prva obravnava - EPA 1153 - III [PDF]
  • Zahteva za splošno razpravo [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spodbujanju skladnega 37 regionalnega razvoja (ZSRR-1) - prva obravnava - EPA 1152 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Sedmo redno poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb - EPA 1155-III [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 20 (28. 2. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) - skrajšani postopek - EPA 1156 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-B) - skrajšani postopek - EPA 1157 - III [PDF]
   • Tehnični popravek k predlogu zakona o ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe (MSAP) - EPA 1117-III [PDF]
  • Zahteva za splošno razpravo [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) - Prva obravnava - EPA 1142 - III [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 21 (2. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) - prva obravnava - EPA 1131 - IIIK [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 22 (4. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (ZON-B) - nujni postopek - EPA 1158 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A) - nujni postopek - EPA 1159 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-A) - nujni postopek-EPA 1160-III [PDF]
   • Predlog zakona ospremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-A) - nujni postopek - EPA 1161 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačilnem prometu (ZPIaP-B) - nujni postopek - EPA 1164 - III [PDF]
   • Umik Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih (ZMed-A) - EPA 573 - III [PDF]
  • ZAHTEVE ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Zahteve skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) - prva obravnava - EPA 1152 - III [PDF]
   • Zahteve skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES) - prva obravnava - EPA 1127 - III [PDF]
   • Zahteve skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C) - prva obravnava - EPA 115 [PDF]
   • Zahteve skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP) - prva obravnava -1153 - III [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 23 (9. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potročniških kreditih (ZPotK-A) - nujni postopek - EPA 1167 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-B) - EPA 1166 - III [PDF]
   • Predlog zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU) - tretja obravnava - EPA 1077 - III [PDF]
   • Popravlejeno besedilo predloga zakona o rafitikaciji Protokola o pristopu Evropske skupnosti k mednarodni konvenciji Eurocontrol o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. december 1960, ki je bila večkrat spremenjena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997 (MPESEC) - EPA 1124 - III [PDF]
   • Popravlejeno besedilo predloga zakona o rafitikaciji Protokola za uskladitev Mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960 (MPEC) - EPA 1126 - II [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 34. seje Državnega zbora [PDF]
   • Sklepi 41. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 24 (10. 3. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. v likvidaciji do 31.12.2003 - EPA 1168 - III [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 25 (11. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o evropskem nalogu za prijetje in predajo (ZENPP) - nujni postopek - EPA 1165 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o industrijski lastnini (ZIL-1B) - nujni postopek - EPA 1169 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poštnih storitvah (ZPSto-1 A) - nujni postopek EPA 1170 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-C) - nujni postopek - EPA 1171 - III [PDF]
   • Predlog zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR) - nujni postopek - EPA 1172 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Finančne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Slovenija - projekt sektorja železniškega prometa)(MFEIBŽ) - EPA 1173 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Uzbekistan o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BUZVSN) - EPA 1174 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BINIDO) - EPA 1175 - III [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 26 (12. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP) - nujni postopek - EPA 1178 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-B) nujni postopek-EPA 1179-III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gorskih vodnikih (ZGV-A) - nujni postopek EPA 1180 - III [PDF]
   • Predlog zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) - nujni postopek - EPA 1182 III [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 27 (13. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-D) Prva obravnava - EPA 1181 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BMDVSN) - EPA 1176 - III [PDF]
  • POROČILO delovnega telesa državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage tretjega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 28 (13. 3. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO delovnega telesa Državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o varstvu okolja (ZVO-1) - druga obravnava - EPA 1073-III [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 29 (13. 3. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu resolucije o nacionalnem energetskem programu 3 (ReNEP) - EPA 1043 - III [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 30 (15. 3. 2004) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za obrambo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-d) druga obravnava - EPA 1114-III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) - druga obravnava - EPA 1089 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu k predlogu za sprejem avtentične razlage 137. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ORZISDU137) - enofazni postopek - EPA 1118 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP) Druga obravnava - EPA 1119 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-B) - druga obravnava - EPA 1042 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu za sprejem avtentične razlage 195. člena Obligacijskega zakonika (OROZ195) - enofazni postopek - EPA 1071 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Evropske skupnosti k mednarodni Konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, bila večkrat spremenjena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997 (MPESEC) - EPA 1124 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BFIMPC) - EPA 1125 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBGIDO) - EPA 1146 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka (BFIIDO) - EPA 1147 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BSKIDO) - EPA 1148 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUKIDO) - EPA 1149 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike 133 Slovenije in vlado Kraljevine Tajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BTHIDO) - EPA 1150 - III [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 31 (17. 3. 2004) [SIstory]:
  • Poročila delovnih teles Ddržavnega zbora [PDF]:
   • Dodatno poročilo Ustavne komisije k osnutku ustavnega zakona pri predlogu - EPA 703 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Protokola za uskladitev Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960 (MPEC) - EPA 1126 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Mednarodne 35 konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov (MPMKCP) - EPA 1128 - III [PDF]
  • Mnenje zakonodajno - pravne službe Državnega zbora [PDF]:
   • Mnenje zakonodajno - pravne službe k predlogu zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 25.2.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče (ZSPTDDD) - tretja obravnava - EPA 1016 - III [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 32 (20. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • pRedlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-F) - nujni postopek - EPA 1194-III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih (ZMed-B) - prva obravnava - EPA 1183 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-A) - nujni postopek - EPA 1160 - III [PDF]
   • Porocilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-A) - nujni postopek - EPA 1161 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o industrijski lastnini (ZIL-1B) - nujni postopek - EPA 1169 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gorskih vodnikih (ZGV-A) - nujni postopek - EPA 1180 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP) - nujni postopek - EPA 1178 - III [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 33 (20. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Popravek predloga zakona o ratifikaciji Protokola za uskladitev Mednarodne konvencije Eurocontrol delovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960 (MPEC) - EPA 1126 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A) - nujni postopek - EPA 1159 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačilnem prometu (ZPIaP-B) - nujni postopek - EPA 1164 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poštnih storitvah (ZPSto-1 A) - nujni postopek - EPA 1170-III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR) -nujni postopek - EPA 1172 - III [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 34 (24. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-A) - nujni postopek - EPA 1196 - III [PDF]
   • Predlog zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) - nujni postopek - EPA 1198 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-G) - nujni postopek - EPA 1199 - III [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 35 (25. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1A) - nujni postopek - EPA 1197 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D) - nujni postopek - EPA 1200 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila (ZDMV-A) - nujni postopek - EPA 1201 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola, s katerim se spreminja Evropska konvencija o zatiranju terorizma (MPEKZT) - EPA 1202 - III [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 36 (25. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške Republike v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino (MEGP) - EPA 1177 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju, 1996 (MKONŠ) - EPA 1191 - III [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 37 (26. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP) - nujni postopek - EPA 1206 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sodniški službi (ZSS-E) - skrajšani postopek - EPA 1207 - III [PDF]
   • Predlog zakona o občinskem redarstvu (ZObRed) - prva obravnava - EPA 1192 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MZNMOK) - EPA 1203 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o statutu Evropskih šol (MKSEŠ) - EPA 1204 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (MOPODŽ) - EPA 1205 - III [PDF]
  • OBVESTlL0 O SPREMEMBI SESTAVE DELEGACIJE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Delegacija Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarni Skupščini Sveta Evrope [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 38 (27. 3. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu računskega sodišča v letu 2003 - EPA 1195 - III [PDF]
  • Odgovori na poslanska vprašanja [PDF]:
   • Pisna Poslanska vprašanja in pobude [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 39 (31. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-B) - nujni postopek - EPA 1208 -III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (ZS-D) - nujni postopek - EPA 1213 -III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z gorivom, 2001 (EU) (MKCOŠOG) - EPA 1215 - III [PDF]
  • Poočili delovnih teles državnega zbora republike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage prvega odstavka 64. člena poslovnika davnega zbora [PDF]
   • Poročilo Komisije za peticije Državnega zbora Republike Slovenije za leto 2003 [PDF]
  • OBVESTILO o spremembi sestave delovnega telesa Državnega zbora [PDF]:
   • Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 40 (31. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (ZZavar-B) - nujni postoDek - EPA 1210 - III [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 41 (31. 3. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o krmi (ZKrmi-A) nujni postopek - EPA 1209 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju zdravja (ZdZPZ) - nujni postopek - EPA 1211 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG) - nujni postopek - EPA 1214 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-H) - skrajšani postopek - EPA 1212-III [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 42 (1. 4. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-A) - nujni postopek - EPA 1221 -III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-D) - nujni postopek - EPA 1222 -III [PDF]
   • Predlog zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD) - nujni postopek - EPA 1223 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-B) - nujni postopek - EPA 1229 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o državni upravi (ZDU-1B) - skrajšani postopek - EPA 1219 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-C) - skrajšani postopek - EPA 1220 - III [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 43 (2. 4. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o policijskem sodelovanju (BATPS) - EPA 1217 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe št. 1 Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o mednarodnem cestnem prevozu (BSK1MCP) - EPA 1218 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroci, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPTLMOK) - EPA 1225 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPNOMOK) - EPA 1226 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPNOMOK) - EPA 1227 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (RZ2002) - EPA 999 - III [PDF]
  • Zahteva za splošno razpravo [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o: - predlogu zakona o občinskem redarstvu - prva obravnava - EPA 1192 - III in - predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih - prva obravanava - EPA 1183 - III [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 44 (2. 4. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D) - nujni postopek - EPA 1200 - III [PDF]
   • Predlog zakona o finančnih zavarovanjih (ŽFZ) - nujni postopek - EPA 1231 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-B) - nujni postopek - EPA 1232 - III [PDF]
   • Popravek k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva - nujni postopek - EPA 1214 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju, 1996 - EPA 1191 - III [PDF]
  • PREDLOG RESOLUCIJE [PDF]:
   • Predlog resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (RePKRS) - EPA 1224 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHSZ) - druga obravnava - EPA 1145 - III [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 45 (3. 4. 2004) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-F) - nujni postopek - EPA 1194 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance m monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-C) - nujni postopek - EPA 1171 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sarinah (ZTro-G) - nujni postopek - EPA 1199 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila (ZDMV-A) - nujni postopek - EPA 1201 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP) - nujni postopek - EPA 1206 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlgu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A) - druga obravnava - EPA 1039 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-A) - nujni postopek - EPA 1167 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES) - druga obravnava - EPA 1127 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Finančne pogodbe med Republiko Slovenijo in tropsko investicijsko banko (Slovenija - projekt sektorja železniškega prometa) (MFEIBŽ) - EPA 1173 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Uzbekistan o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BUZVSN) - EPA 1174 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BINIDO) - EPA 1175 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BMDVSN) - EPA 1176 - III [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 46 (3. 4. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-A) - nujni postopek - EPA 1233 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rudarstvu (ZRud-A) - nujni postopek - EPA 1234 - III [PDF]
   • Umik podpisa k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EPA 207 - II [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 35. Seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 47 (7. 4. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) - prva obravnava - EPA 1228 - III [PDF]
   • Predlog zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) - prva obravnava - EPA 1237 - III [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 48 (8. 4. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o davčnem postopku (ZDavP-1) - nujni postopek - EPA 1244 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1B) - skrajšani postopek - EPA 1245 - III [PDF]
  • OBVESTILO P SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbor za notranjo politiko [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 49 (9. 4. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ) - EPA 1239 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BUKPCZ) - EPA 1240 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o prepovedi vojaškega ali vsakega drugega sovražnega delovanja, ki povzroča spremembe okolja (MKPSO) - EPA 1241 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Italijansko Republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju člena III(1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MSPNJO) - EPA 1242 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko Avstrijo, Kraljevino Belgijo, 57 Kraljevino Dansko Republiko Finsko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Irsko, Italijansko Republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko republiko, Kraljevino Španijo, Kraljevino Švedsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo pri izvajanju člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MDPNJO) - EPA 1243 - III [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 50 (13. 4. 2004) [SIstory]:
  • Poročilo delovnega telesa državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Preiskovalne komisije za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede 3 nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva - EPA 1248 - III [PDF]
  • LETNI PLAN [PDF]:
   • Predlog letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004 - EPA 1230 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za leto 2003 [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 51 (15. 4. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-D) - skrajšani postopek - EPA 1251 - III [PDF]
   • Predlog zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci, ki živijo zunaj njenih meja (ZOSŽZNM) - prva obravnava - EPA 1249 - III [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog reolucije onacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (ReNPIO) - EPA 1235 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Skupno letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja - EPA 1236 - III [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 52 (17. 4. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-G) - nujni postopek - EPA 1254 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dohodnini (ZDoh-1) - tretja obravnava - EPA 1088 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o kibernetski kriminaliteti in Dodatnega protokola h Konvenciji o kibernetski krimilaniteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih (MKKKDP) - EPA 1252 - III [PDF]
  • ZAHTEVl SKUPIN poslancev državnega zbora [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov (ZvOP-1) - EPA 1228 - III [PDF]
   • Zahteva skupine poslancev, da Državni zbor Republike Slovenije odloča o odločitvi kolegija o obravnavi predloga zakona o davčnem postopku (ZDavP-1) - EPA 1244 - III - po nujnem postopku [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 53 (17. 4. 2004) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D) - nujni postopek - EPA 1200 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-B) - nujni postopek - EPA 1208 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD) - nujni postopek - EPA 1223 -III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-B) - nujni postopek - EPA 1229 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o krmi (ZKrmi-A) - nujni postopek - EPA 1209 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG) - nujni postopek - EPA 1214 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) - nujni postopek - EPA 1198 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-A) - nujni postopek - EPA 1233 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-A) - nujni postopek - EPA 1221 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-C) - skrajšani postopek - EPA 1220 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju zdravja (ZdZPZ) - nujni postopek - EPA 1211 - III [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 54 (17. 4. 2004) [SIstory]:
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona varovalništvu (ZZavar-B) - nujni postopek - EPA 1210 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1A) - skrajšani postopek - EPA 1156 - III [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 55 (23. 4. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Deveto redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 2003 - enofazni postopek - EPA 1261 - III [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 55/1 (23. 4. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Deveto redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 2003 - enofazni postopek - EPA 1261 - III (Nadaljevanje iz Poročevalca št. 55) [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 56 (24. 4. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije na eni strani in 7 Francosko skupnostjo v Belgiji terValonsko regijo na drugi strani (BBEFV) - EPA 1262 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o štipendiranju (ZSti) - EPA 605 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-C) - skrajšani postopek - EPA 1123 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije za leto 2003 - EPA 1253 - III [PDF]
  • ODOGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja in odgovori [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 42. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 57 (5. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o davčni službi (ZDS-1) - nujni postopek - EPA 1278 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-A) - skrajšani postopek - EPA 1265 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-C) - skrajšani postopek - EPA 1270 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o statusu Slovencev brez slovenskega državljanstva (ZSSBSD) - EPA 664 - II [PDF]
   • Predlog dopolnitev poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1 A) - skrajšani postopek - EPA 1273 - III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA OBRAVNAVO GRADIVA IN SKLIC IZREDNE SEJE [PDF]:
   • Zahteva za obravnavo gradiva "odgovornost državnih institucij in nosilcev javnih funkcij v povezavi s poslovanjem javnih podjetij v večinski državni lasti - utemeljen sum korupcije, klientelizma in pranja denarja v povezavah med Vlado Republike Slovenije, javnimi podjetji v večinski državni lasti ter politiki vladajočih strank v Republiki Sloveniji s predlogi sklepov", z zahtevo za sklic izredne seje - EPA 1267 - III [PDF]
  • ZAHTEVA IN UMIK ZAHTEVE SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci, ki živijo zunaj njenih meja - prva obravnava - EPA 1249 - III [PDF]
   • Umik zahteve skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku - prva obravnava - EPA 1151 - III [PDF]
  • PRIORITETE SLOVENIJE NA PODROČJU EU [PDF]:
   • Prioritete Slovenije na področju evropskih zadev v letu 2004 - EPA 1268 - III [PDF]
  • Poročilo delovnega telesa državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu za izbiro revizorske družbe za 73 revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leta 2001, 2002 in 2003 - EPA 1266-III [PDF]
 60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 58 (6. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1 A) - nujni postopek -EPA 1035 -III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi (ZCS-1 A) - nujni postopek 57 -EPA 1276 -III [PDF]
   • Predlog zakona o istospolni partnerski zvezi (ZIPZ) - prva obravnava - EPA 1271 - III [PDF]
 61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 59 (7. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na delovnih in socialnem sodišču (ZPMSPDSS) nujni postopek - EPA 1277 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu (ZN-C) - prva obravnava - EPA 1269 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o pomilostitvi (ZPom-A) - prva obravnava - EPA 1279 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o odprtih zračnih prostorih (MPOZP) - EPA 1272 - III [PDF]
 62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 60 (8. 5. 2004) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o dopolnitvah zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-B) -skrajšani postopek - EPA 1166-III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o državni upravi (ZDU-1B) - skrajšani postopek - EPA 1219 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) - druga obravnava - EPA 1075 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1 B) - druga obravnava - EPA 1245 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu razdelitve sredstev, namenjenih sofinanciranju političnih strank v letu 2004 - enofazni postopek - EPA 1263 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ) - EPA 1239 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BUKPCZ) - EPA 1240 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije o prepovedi vojaškega ali vsakega drugega sovražnega delovanja, ki povzroča spremembe okolja (MKPSO) - EPA 1241 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije na eni strani in Francosko skupnostjo v Belgiji ter Valonsko regijo na drugi strani (BBEFV) - EPA 1272 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Pogodbe o odprtih zračnih prostorih (MPOZP)- EPA 1272 -III [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik k p.redlogu dopolnitev poslovnika državnega zbora (PoDZ-1 A) -skrajšani postopek - EPA 1273 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004 - EPA 1230 -III [PDF]
 63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 61 (8. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s 3 prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju, 1996 - EPA 1294 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola h Kazenskopravni konvenciji o korupciji - EPA 1295 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, sestavljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji - EPA 1296 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji i Konvencije na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) - EPA 1297 - III [PDF]
 64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 62 (10. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji ratifikaciji Protokola, sestavljenega na podlagi člena 43(1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencije o Europolu) o spremembi člena 2 in Priloge k tej konvenciji - EPA 1298 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, Sporazuma o začasni uporabi Konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropsku uniji, med nekaterimi državami članicami Evropske unije, Protokola, pripravljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, glede področja pranja premoženjske koristi v Konvenciji o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene in vključitvi registrske številke prevoznega sredstva v Konvencijo, Protokola, sestavljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o razlagi Konvencije o uporabi informacijske tehnologije v carinske namene v obliki predhodne odločitve Sodišča Evropskih skupnosti in Protokola na podlagi 34 Pogodbe o Evropski uniji o spremembi Konvencije o uporabi informacijske tehnologije v carinske namene glede vzpostavitve identifikacijske podatkovne baze carinskih datotek - EPA 1299 -III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) in Protokola o privilegijih in imunitetah Europola, članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev Europola - EPA 1300 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji in člena 41 (3) Konvencije o Europolu o privilegijih, imunitetah Europola, članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev Europola - EPA 1301 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola na podlagi člena 43(1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu), o spremembah te konvencije - EPA 1302 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o razlagi Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada, s predhodnim odločanjem Sodišča evropskih skupnosti - EPA 1303 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji ratifikaciji Protokola iz leta 1996 h Konvenciji o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976 - EPA 1304 -III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o delovnem času pomorščakov in številu članov posadke na ladji (Konvencija ILO št. 180) - EPA 1305 - III [PDF]
 65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 63 (13. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) - prva obravnava - EPA 1281 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembi zakona o osnovni šoli (ZOsn-C) - redni postopek - EPA 1034 - II [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o oprav|jenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.2004 do 31.3.2004 - EPA 1275 - III [PDF]
   • Letno poročilo Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije za leto 2003 - EPA 1274 - III [PDF]
 66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 64 (14. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR-A) - prva obravnava - EPA 601 - III [PDF]
   • Predlog zakona o Kočevskem narodnem parku (ZKNP) - prva obravnava - EPA 1307 - III [PDF]
  • ZAHTEVI SKUPIN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu (ZN-C) - EPA 1296 - III [PDF]
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o istospolni partnerski zvezi (ZIPZ) - EPA 1271 - III [PDF]
  • PREDNOSTNE NAL0GE SLOVENIJE ZA DELO V SVETU EU [PDF]:
   • Prednostne naloge Slovenije za delo v Svetu Evropske unije v letu 2004 - EPA 1268 - III [PDF]
 67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 65 (17. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o spremembi sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje - EPA 1314 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu (BCZMKP) - EPA 1315 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-D) - nujni postopek - EPA 1222 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2003 - EPA 1306 -1 [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklep 43. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Sklep 44. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 66 (19. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o meroslovju (ZMer-1A) - skrajšan postopek - EPA 1317 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-D) - prva obravnava - EPA 1316 - III [PDF]
  • PROGRAM RAZVOJA [PDF]:
   • Predlog splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske - EPA 1318 - III [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbor za gospodarstvo [PDF]
 69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 67 (27. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu (ZN-C) - nujni postopek - EPA 1329 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-F) - skrajšani postopek - EPA 1327 - III [PDF]
   • Predlog zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZOSZNM) - prva obravnava - EPA 1313 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1B) - prva obravnava - EPA 1328 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o privilegijih in imunitetah mednarodnega kazenskega sodišča (MSPMKS) - EPA 1326 - III [PDF]
  • ZAHTEVA SKUPINE POSLANCEV ZA SKLIC IZREDNE SEJE [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev za sklic izredne seje in obravnavo gradiva "Problematika korupcije, klientelizma in pranja denarja v povezavah med vlado RS, javnimi podjetji oz. gospodarskimi družbami v večinski državni lasti ter politiki vladajočih strank v RS ter problematika učinkovitosti državnih organov pri preprečevanju velikih goljufij in naklepnih stečajev hranilnic, s predlogi sklepov" EPA 1331 - III [PDF]
 70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 68 (28. 5. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI-C) skrajšani postopek-EPA 1332-III [PDF]
  • PREDLOG POSLOVNIKA [PDF]:
   • Predlog poslovnika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS) - EPA 1321 - III [PDF]
  • POROČILO DEL0VNEGA TELESA Državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (ZOro-1A) - druga obravnava - EPA 1085 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog odloka o dopolnitvi odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405) - EPA 1330 - III [PDF]
 71. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 69 (31. 5. 2004) [SIstory]:
  • POROČILI delovnega telesa Državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi pobude za razlago tretjega odstavka 67. člena poslovnika Državnega zbora in [PDF]
   • Poročilo o obravnavi pobude za razlago 58. člena poslovnika državnega zbora [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. v likvidaciji do 31.3.2004 - EPA 1320 - III [PDF]
 72. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 70 (31. 5. 2004) [SIstory]:
  • POROČILI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sodniški službi (ZSS-E) - skrajšani postopek - EPA 1207 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o cestnega prometa (ZVCP-1) - druga obravnava - EPA 1131 - II [PDF]
 73. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 71 (2. 6. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu in Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu (MOSSB) - EPA 1340 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek - EPA 1212 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-C) - skrajšani postopek - EPA 1251 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) - druga obravnava - EPA 1237 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C) - druga obravnava - EPA 1151 - III [PDF]
  • Zahteva skupine poslancev državnega zbora [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-D) - EPA 1316 - III [PDF]
 74. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 72 (3. 6. 2004) [SIstory]:
  • Predlogi zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in dvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-B) - nujni postopek - EPA 1342 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-C) - skrajšani postopek - EPA 1341 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kobilami Lipica - prva obravnava - EPA 1338 - III [PDF]
  • Poročili delovnih teles državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Resolucije o nacionalnem programu obraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (ReNPlO) - EPA 1235 - III [PDF]
   • Poročilo Ustavne komisije o pripravi: [PDF]:
    • Poročilo Ustavne komisije o pripravi: predloga ustavnega zakona o spremembi 43. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, p 97, 66/2000, 24/2003), - EPA 365-III [PDF]
    • Predloga ustavnega zakona o spremembi 14. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000, 24/2003), - EPA 390-III [PDF]
    • Predloga ustavnega zakona o spremembi 50. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, £2/97, 66/2000, 24/2003), - EPA 391-III [PDF]
    • Predloga Odloka o razglasitvi ustavnega zakona o spremembi 43. člena ustave Republike Slovenije -EPA 365-III [PDF]
    • Predloga Odloka o razglasitvi ustavnega zakona o spremembi 14. člena ustave Republike Slovenije - EPA 390-III [PDF]
    • Predloga Odloka o razglasitvi ustavnega zakona o spremembi 50. člena ustave Republike Slovenije - EPA 391-III. [PDF]
  • Spremembe in dopolnitve pravil in pravilnika FIHO [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ter spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - enofazni postopek - EPA 1336 - III [PDF]
 75. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 73 (4. 6. 2004) [SIstory]:
  • LETNO POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o poslovanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2003 - enofazni postopek - EPA 1325 - III [PDF]
 76. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 74 (4. 6. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (ZIDPPZS) - nujni postopek - EPA 1343 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-C) - nujni postopek - EPA 1363 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO-A) - nujni postopek - EPA 1344 - III [PDF]
   • Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPVZPDBH) - skrajšani postopek - EPA 1346 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-1 A) - skrajšani postopek -EPA 1347-III [PDF]
   • Predlog zakona o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ZUARLPP) - skrajšani postopek - EPA 1364 - III [PDF]
   • Popravek k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu - EPA 1315 - III [PDF]
 77. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 75 (4. 6. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo posledic rudarskih del v okolju opuščenega rudnika Sitarjevec Litija (ZZSOPRD) - prva obravnava - EPA 1365 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2003 - enofazni postopek - EPA 1362 - III [PDF]
   • Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2003 - enofazni postopek - EPA 1345 - III [PDF]
 78. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 76 (5. 6. 2004) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-C) - skrajšani postopek - EPA 1270 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (ZS-D) - druga obravnava - EPA 1213 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (RePKRS) - enofazni postopek - EPA 1224 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v mednarodnsm kombiniranem prevozu (BCZMPK) - EPA 1315 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodnega kazenskega sodišča (MSPMKS) - EPA 1326 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu in Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu (MOSSB) - EPA 1340 - III [PDF]
  • PREDLOG za sprejem avtentične razlage [PDF]:
   • Predlog skupine poslancev za sprejem avtentične razlage prvega stavka 55.c člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04) (ORZJN55C) - EPA 1366 - III [PDF]
 79. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 77 (5. 6. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO delovnega telesa Državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu odloka o sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) - druga obravnava - EPA 1112-III [PDF]
 80. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 78 (15. 6. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo (MPSMVP) - EPA 1376 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnosti izumov, ki so povezani z obrambo in za katere so bile vložene patentne prijave (MSVVTI) - EPA 1377 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov in naprav, ki jih zagotavlja in upravlja Eurocontrol v srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prometu v zgornjem zračnem prostoru (CEATS) (Bruselj, 27. junij 1997) (MSSZP) - EPA 1378 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil (MSPSPS) - EPA 1381 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Dopolnitev končnega poročila Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi česarje bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva -EPA 1382 -III [PDF]
 81. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 79 (16. 6. 2004) [SIstory]:
  • LETNO POROČILO IN FINANČNI NAČRT [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2003 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2003 (računovodski izkazi) [PDF]
   • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2004 (OdLOBS03) - EPA 1335 - III [PDF]
 82. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 80 (17. 6. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za Projekt slovenskih avtocest/VI (ZSDSA6) - nujni postopek - EPA 1388 - III [PDF]
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 110 milijonov evrov, ki ga najame DARS d.d., pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocestA/l (ZPDSA6) - nujni postopek - EPA 1389 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1 A) - nujni Postopek-EPA 1390-III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-A) - nujni postopek - EPA 1391 - III [PDF]
 83. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 81 (18. 6. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-B) - nujni postopek - EPA 1392 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa (BRUPMP) - EPA 1385 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov (MSPSPV)-EPA 1386 -III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma (MMKZFT) - EPA 1387 -III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance za obdobje od julija do decembra 2003 - EPA 1379 - III [PDF]
 84. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 82 (21. 6. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Ustavne komisije o pripravi: - Predloga ustavnega zakona za spremembo 140. člena ustave Republike Slovenije in predlog stališč o osnutku ustavnega zakona za spremembo 121140. in 143. člena ustave Republike Slovenije - EPA 702 - III [PDF]
  • LETNO POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2003 - EPA 1380 - III [PDF]
 85. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 83 (22. 6. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki (ZPJSRR) - nujni postopek - EPA 1394 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-N) - nujni postopek - EPA 1395 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma NATO o sporočanju tehničnih informacij za obrambne namene (MSTION)-EPO 1396 -III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Spremenjene konvencije o ustanovitvi Evropske organizacije za satelitske talekomunikacije EUTELSAT (MKEOST) - EPA 1397 - III [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Komisija za poslovnik [PDF]
   • Komisija za evropske zadeve [PDF]
   • Ustavna komisija [PDF]
   • Odbor za zunanjo politiko [PDF]
   • Odbor za obrambo [PDF]
   • Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide [PDF]
   • Mandatno-volilna komisija [PDF]
   • Odbor za zadeve Evropske unije [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 36. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Sklepi 46. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 86. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 84 (24. 6. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o nagradah in priznanjih za raziskovalno in razvojno dejavnost (ZNPRRD) - prva obravnava -EPA 1375 -III [PDF]
   • Predlog zakona o planinskih poteh (ZPIanP) - prva obravnava - EPA 1404 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o statusu misij in predstavnikov tretjih držav pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (MSMPTD) - EPA 1401 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (MSOSP) - EPA 1402 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok (MKSOVO) - EPA 1403 - III [PDF]
  • PREDLOGI ODLOKOV [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopoinitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1 B) - EPA 1398 - III [PDF]
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1 B) -EPA 1399 -III [PDF]
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-A) - EPA 1400 - III [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 37. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 87. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 85 (2. 7. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1 A) - nujni postopek -EPA 1035-III [PDF]
   • Predlog zakona o preoblikovanju Sklada Republike Slovenije za sukcesijo v Javno agencijo Republike Slovenije za nasledstvo (ZPSSJA) - nujni postopek - EPA 1417 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in 59 internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP) - druga obravnava - EPA 1153 - III [PDF]
 88. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 86 (2. 7. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov 3 preko meja in njihovega odstranjevanja, sprejete na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. septembra 1995 v Ženevi (MSBKNO) - EPA 1416 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, 7 o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (MKKUES) -EPA 1418- III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok 13 v oboroženih spopadih (MIPKOPO) - EPA 1419 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, 21 otroške prostitucije in otroške pornografije (MIPKOP) - EPA 1420 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko 31 Nemčijo, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MSPNJO) - EPA 1242 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko Avstrijo, Kraljevino 51 Belgijo, Kraljevino Dansko, Republiko Finsko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko republiko, Kraljevino Španijo, Kraljevino Švedsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MDPNJO) -EPA 1243 -III [PDF]
 89. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 87 (2. 7. 2004) [SIstory]:
  • Predlog odloka [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFP0405) - EPA 1330 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI-C) - skrajšani postopek - EPA 1332 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR-A) - druga obravnava - EPA 601 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo nadzornega Odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2003 - EPA 1393 - III [PDF]
 90. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 88 (3. 7. 2004) [SIstory]:
  • POROČILA DEL0VNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Ustavne komisije o pripravi predloga Ustavnega zakona za spremembo 121. in 140. člena Ustave Republike Slovenije - EPA 702 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o meroslovju (ZMer-1 A) - skrajšani postopek - EPA 1317 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ZUARLPP) - skrajšani postopek - EPA 1364 III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov - druga obravnava - EPA 1228 - III [PDF]
 91. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 89 (3. 7. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov za financiranje izgradnje Narodne in univerzietne knjižnice v Ljubljani (UKL-NUK 2) (ZPFINUK) - prva obravnava - EPA 1407 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) - druga obravnava - EPA 1281 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1 B) - EPA 1398 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1 B) - EPA 1399 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-A) - EPA 1400 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za obrambo k predlogu splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske - EPA 1318 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb k predlogu poslovnika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS) - EPA 1321 - III [PDF]
 92. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 90 (3. 7. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-E) - nujni postopek - EPA 1432 -III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1C) - nujni postopek - EPA 1429 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-B) - nujni postopek - EPA 1392 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek - EPA 1212 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFP0405) - EPA 1330 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-C) - skrajšani postopek - EPA 1341 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPVZPDBH) - skrajšani postopek - EPA 1346 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-1A) - skrajšani postopek - EPA 1347 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-A) - skrajšani postopek - EPA 1265 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) druga obravnava - EPA 1142 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o pomilostitvi (ZPom-A) - druga obravnava - EPA 1279 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k Devetemu rednemu letnemu poročilu varuha človekovih pravic za leto 2003 - EPA 1261 - III [PDF]
  • MNENJA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje Odbora za notranjo politiko k zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) - EPA 1131 - III [PDF]
   • Mnenje Odbora za zunanjo politiko p predstavitvi predlaganega kandidata za ministra za zunanje zadeve - EPA 1408 - III [PDF]
   • Ločeno mnenje na končno poročilo Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva - EPA 1382 - III [PDF]
 93. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 91 (7. 7. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o meteorološki dejavnosti (ZMD) - prva obravnava - EPA 1442 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češče republiko o urejanju vojnih grobišč (BCZUVG) - EPA 1431 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MSPNJO) - EPA 1242 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko Avstrijo, Kraljevino Dansko, Republiko Finsko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko republiko, Kraljevino Španijo, Kraljevino švedsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo pri izvajanju člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MDPNJO) - EPA 1243 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Protokola o statusu Mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo (MPSMVP) - EPA 1376 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil (MSPSPS) - EPA 1381 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnosti izumov, ki so povezani z obrambo in za katere so bile vložene patentne prijave (MSVVTI) - EPA 1377 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa (BRUPMP) - EPA 1385 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov (MSPSPV) - EPA 1386 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma (MMKZFT) - EPA 1387 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma NATO o sporočanju tehničnih informacij za obrambne namene (MSTION) - EPA 1396 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Spremenjene konvencije o ustanovitvi Evropske organizacije za satelitske telekomunikacije EUTELSAT (MKEOST) - EPA 1397 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o statusu misij in predstavnikov tretjih držav pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (MSMPTD) - EPA 1401 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (MSOSP) - EPA 1402 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok (MKSOVO) - EPA 1403 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Spremembe Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, sprejete na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. septembra 1995 v Ženevi (MSBKNO) - EPA 1416 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (MKKVES) - EPA 1418 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih (MIPKOPO) - EPA 1419 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije (MIPKOP) - EPA 1420 - III [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ [PDF]
  • STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Stališča 47. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 94. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 92 (7. 7. 2004) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o delu Sklada Republike Slovenije za sukcesijo za leto 2002 in Poročilo o delu Sklada Republike Slovenije za sukcesijo za leto 2003 - EPA 1405 - III [PDF]
   • Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa Republike Slovenije - EPA 1409 - III [PDF]
   • Poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto 2003 in Poročilo o delu Agencije za zavarovalni nazdor za leto 2003 - EPA 1433 - III [PDF]
 95. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 93 (9. 7. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo odelu inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2003 - EPA 1421 - III [PDF]
 96. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 94 (10. 7. 2004) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Ustavne komisije o nezaključenih postopkih za spremembo Ustave v zvezi s predlogi za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona - EPA 398 - III (državni simboli), - EPA 700 - III (zakonodajni referendum) in - EPA 703 - III (sodstvo) [PDF]
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-A) - nujni postopek - EPA 1391 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 110 milijonov evrov, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za financiranje slovenskih avtocestA/l (ZPDSA6) - nujni postopek - EPA 1389 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 200 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki (ZPJSRR) - nujni Postopek-EPA 1394-III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2003 in Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2003 - EPA 1423 - III [PDF]
 97. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 95 (19. 7. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) - prva obravnava - EPA 1430 - III [PDF]
   • Predlog zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID) - prva obravnava - EPA 1441 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k Poročilu o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2003 - EPA 1362 - III [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Popravek naslova Poročila Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki (ZPJSRR) - nujni Postopek-EPA 1394-III [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE [PDF]:
   • Predlog Državnega sveta Republike Slovenije za sprejem avtentične razlage 125. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ORZPPSL125) - EPA 1438 - III [PDF]
 98. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 96 (20. 7. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji do 30.6.2004 - EPA 1446 - III [PDF]
 99. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 97 (24. 7. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 F) skrajšani postopek - EPA 1450 - III [PDF]
  • PREDLOG RESOLUCIJE [PDF]:
   • Predlog resolucije o prometni politiki Republike Slovenije - "Predvidljivo v skupno prihodnost" (RePPPSP) -EPA 1452-III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.4.2004 do 30.6.2004 - EPA 1449 - III [PDF]
  • SKLEPI IN PRIROROČILA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi in priporočila 38. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 100. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 98 (29. 7. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o zavodih - prva obravnava - EPA 1456 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Šesto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2001, 2002 in 2003) - EPA 1458 - III [PDF]
  • ZAHTEVA SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o pravnih naslednicah Pooblaščenih investicijskih družb - EPA 1441 - III [PDF]
 101. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 99 (30. 7. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvrševanju letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 - EPA 1457 - III [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Komisija za peticije [PDF]
   • Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano [PDF]
   • Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide [PDF]
   • Ustavna komisija [PDF]
   • Odbor za zunanjo politiko [PDF]
   • Odbor za notranjo politiko [PDF]
   • Odbor za obrambo [PDF]
   • Delegacija v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope [PDF]
   • Odbor za zadeve Evropske unije [PDF]
   • Komisija za zunanjo politiko [PDF]
   • Odbor za notranjo politiko [PDF]
   • Ustavna komisijia [PDF]
   • Odbor za zunanjo politiko [PDF]
   • Odbor za zunanjo politiko [PDF]
   • Odbor za zunanjo politiko [PDF]
   • Odbor za obrambo [PDF]
   • Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide [PDF]
   • Delegacija v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope [PDF]
 102. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 100 (3. 9. 2004) [SIstory]:
  • DOLOPNITEV USTAVNEGA ZAKONA [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) z osnutkom ustavnega zakona (UZITUL-C) - EPA 1467 - III [PDF]
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-A) - skrajšani postopek - EPA 1468 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga - EPA 1461 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in n Vlado Republike Turčije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, mednarodnemu terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem - EPA 1470 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj s protokolom - EPA 1471 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Končno poročilo o delu Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij po stanju na dan 31.7.2004 - EPA 1464 - III [PDF]
  • PRAVILA IN PRAVILNIK FIHO [PDF]:
   • Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slovenij - EPA 1336 - III [PDF]
   • Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 1455 - III [PDF]
 103. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 101 (5. 9. 2004) [SIstory]:
  • POROČILI [PDF]:
   • Skupno letno poročilo o delu Državnega pravobranilstva v letu 2003 - EPA 1459 - III [PDF]
   • Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2003 - EPA 1463 - III [PDF]
 104. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 102 (7. 9. 2004) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 v obdobju januar - junij - EPA 1462 - III [PDF]
 105. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 103 (16. 9. 2004) [SIstory]:
  • POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Predlog spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1 B) a obravnava- EPA 1466- III [PDF]
  • ZAHTEVA SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-A) - EPA 1468 - III [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Ustavna komisija [PDF]
   • Mandatno volilna komisija [PDF]
   • Komisija Po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo [PDF]
   • Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb [PDF]
   • Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ [PDF]
   • Komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu [PDF]
   • Odbor za gospodarstvo [PDF]
   • Odbor za infrastrukturo in okolje [PDF]
   • Odbor za finance in monetarno politiko [PDF]
   • Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano [PDF]
   • Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide [PDF]
   • Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport [PDF]
  • SKLEPA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepa 50. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 106. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 104 (27. 9. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona ospremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (ZVet-1 A) - prva obravnava - EPA 1474 - III [PDF]
   • Predlog zakona ospremembah in dopolnitvah zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-A) - prva obravnava - EPA 1475 -III [PDF]
  • REBALANS [PDF]:
   • Rebalans poslovnega načrta družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. 2004 - EPA 1476 - III [PDF]
 107. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 105 (4. 10. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-E) - nujni postopek - EPA 1496 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o poteku popotresne obnove po potresu v Posočju v letu 1998 (stanje popotresne obnove 31 avgust 2004)-EPA 1473-III [PDF]
 108. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 106 (7. 10. 2004) [SIstory]:
  • REVIZIJSKA POROČILA [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje e N.Si Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Združene liste socialnih demokratov za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje SDS Slovenske demokratske stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke Slovenija je naša za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Slovenske nacionalne stranke za poslance Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje LDS Liberalne demokracije Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje SLS Slovenske ljudske stranke za poslance Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke mladih Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
 109. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 107 (8. 10. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1A) - prva obravnava - EPA 1477 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Ustave Mednarodne telekomunikacijske zveze ter Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze (MSUKMTZ) - EPA 1495 - III [PDF]
 110. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 108 (15. 10. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA računa proračuna [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (ZR2003) - EPA 1500 - III [PDF]
 111. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 108/1 (15. 10. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA računa proračuna [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (ZR2003) - EPA 1500 - III (nadaljevanje iz Poročevalca št. 109) [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti izkazov in izvršitve proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (ZR2003) - EPA 1500 - III [PDF]
 112. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 109 (15. 10. 2004) [SIstory]:
  • Resolucija [PDF]:
   • Predlog resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 (ReNPPP) - EPA 1501 - III [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbor za infrastrukturo in okolje [PDF]
   • Odbor za obrambo [PDF]
   • Odbor za zadeve Evropske unije [PDF]
   • Pridružena delegacija v Parlamentarno skupščino NATO [PDF]
 113. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 110 (18. 10. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG RESOLUCIJE [PDF]:
   • Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO) - EPA 1502 - III [PDF]
 114. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 111 (21. 10. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) - prva obravnava - EPA 1503 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BNLIDO)- EPA 1504 -III [PDF]
  • KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA [PDF]:
   • Konsolidiirana premoženjska bilanca države in občin na dan 31.12.2003 (RZ2003) - EPA 1500 - III [PDF]
 115. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 112 (29. 10. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola iz leta 2003 k Mednarodni konvenciji o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1992 - EPA 1505 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju regionalne politike 2004 - EPA 1506 - III [PDF]
 116. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 113 (8. 11. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vladi (ZVRS-D) - skrajšani postopek - EPA 24 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi (ZDU-1 C) - skrajšani postopek - EPA 25 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o poslancih (ZPos-A) - skrajšani postopek - EPA 26 - IV [PDF]
 117. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 114 (11. 11. 2004) [SIstory]:
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance- Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna za obdobje od januarja do junija 2004 - EPA 7 - IV [PDF]
   • Poročilo o finančni stabilnosti in nadzoru bančnega poslovanja - EPA 20 - IV [PDF]
 118. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 115 (24. 11. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - skrajšani postopek - EPA 27 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo posledic rudarskih del v okolju opuščenega rudnika Sitarjevec Litija (ZZSOPRD) - prva obravnava - EPA 30 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-C) - prva obravnava - EPA 33 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem svetu (ZDSve-A) - prva obravnava - EPA 36 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZPCP-1 D) - prva obravnava - EPA 37 - IV [PDF]
  • PREVZEM PREDLAGATELJSTVA PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku - EPA 753 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo sveta za radiodifuzijo za leto 2003 - EPA 35 - IV [PDF]
  • SKLEP IN STALIŠČE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklep 1. redne seje Državnega zbora [PDF]
   • Stališče 2. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 119. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 116 (25. 11. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog o ratifikaciji aktov Svetovne poštne zveze (UPU) (MAUPU) - EPA 38 - IV [PDF]
  • SKLEP KOLEGIJA PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora [PDF]
  • OBVESTILO O SESTAVI IN SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
 120. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 117 (29. 11. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) - nujni postopek - EPA 40 - IV [PDF]
 121. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 118 (29. 11. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1A) - nujni postopek - EPA 41 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-1 A) - nujni postopek - EPA 42 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-1 A) - nujni postopek - EPA 43 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodnega sodišča za pomorsko mednarodno pravo (MMSPMP) - EPA 44 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa - EPA 37 - IV [PDF]
  • REVIZIJSKI POROČILO [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke ekoloških gibanj za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke slovenskega naroda za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
  • Obvestilo o spremembi sestave delovnega telesa državnega zbora [PDF]:
   • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide [PDF]
 122. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 119 (8. 12. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-C) - skrajšani postopek - EPA 50 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - skrajšani postopek - EPA 52 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-B) - prva obravnava - EPA 51 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (ZVet-1A) - prva obravnava - EPA 54 - IV [PDF]
  • SKLEPA O IZVOLTVI ČLANOV KOMISIJ DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb [PDF]
   • Komisija Državnega zbora Republike Slovenije po zakonu o preprečevanju korupcije [PDF]
  • REVIZIJSKI POROČILI [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Demokratske stranke Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje stranke Glas žensk Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
  • SKLEP DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklep 3. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 123. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 120 (14. 12. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-1 B) - nujni postopek - EPA 66 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) - nujni postopek - EPA 67 - IV [PDF]
 124. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 121 (14. 12. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o romski skupnosti (ZRom-S) - prva obravnava - EPA 53 - IV [PDF]
  • POROČILI VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]:
   • Posebno poročilo o problematiki "izbrisanih" v letnih poročilih varuha - EPA 1507 - III [PDF]
   • Posebno poročilo Nasilje v družini - poti do rešitev - EPA 1508 - III [PDF]
 125. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 122 (21. 12. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o planinskih poteh (ZPIanP) - prva obravnava - EPA 55 - IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe do 30.9.2004 - EPA 68 - IV [PDF]
 126. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 30, št. 123 (28. 12. 2004) [SIstory]:
  • PREDLOG za začetek postopka za spremembo Ustave RS [PDF]:
   • PREDLOG za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ83) - EPA 56 - IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2003 - EPA 75 - IV [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA [PDF]:
   • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora Republike Slovenije in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in Podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Mandatno - volilna komisija [PDF]
   • Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ [PDF]
   • Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu [PDF]
   • Odbor za promet [PDF]
   • Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano [PDF]
   • Odbor za finance in monetarno politiko [PDF]
   • Odbor za zunanjo politiko [PDF]
   • Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj [PDF]
   • Odbor za zdravstvo [PDF]
   • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide [PDF]
   • Odbor za kulturo, šolstvo in šport [PDF]
   • Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj [PDF]
   • Odbor za zadeve Evropske unije [PDF]
  • SKLEP O IMENOVANJU PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Sklep o imenovanju predsednika in podpredsednika Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Sklep o imenovanju podpredsednice Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije ter za Človekove pravice in enake možnosti [PDF]
  • OBVESTILO O SESTAVI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Ustavna komisija [PDF]
  • SKLEPA DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Sklepa 5. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]