1. Seznam Poročevalcev iz leta 1975

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 2 (18. 1. 1975) [SIstory]:
  • Predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje SIS na področju družbenih dejavnosti v letu 1975 (ESA 205) [PDF]
  • Predlog zakona o varstvu zraka (ESA 193) [PDF]
  • Predlog zakona o rudarstvu (ESA 326-73) [PDF]
  • Predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (ESA 79) [PDF]
  • Pripravljamo plane ter zakon o družbenem planiranju [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 1 (27. 1. 1975) [SIstory]:
  • Osnutek resolucije o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v razvoju (ESA 183) [PDF]
  • Osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter razmerjih pri delu v upravnih organih v SR Sloveniji (ESA 171) [PDF]
  • Predlog zakona o varstvu zraka (ESA 193) [PDF]
  • Predlog za ureditev pogrebnih svečanosti [PDF]
  • Medrepubliški dogovor o uresničevanju politike splošne in skupne porabe v letu 1975 [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 3 (14. 3. 1975) [SIstory]:
  • Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu (ESA 212) [PDF]
  • Osnutek sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SRS (ESA 216) [PDF]
  • Predlog za obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih (ESA 201) [PDF]
  • Predlog za izvolitev članov Sveta republike (ESA 222) [PDF]
  • Predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem (ESA 221) [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 4 (2. 4. 1975) [SIstory]:
  • Osnutek zakona o dedovanju (ESA 220/73) [PDF]
  • Osnutek zakona o založništvu (ESA 229) [PDF]
  • Predlog zakona o visokem šolstvu (ESA 393) [PDF]
  • Osnovne značilnosti gospodarskih gibanj v januarju in februarju 1975 [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 5 (9. 4. 1975) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SRS [PDF]:
   • Globalni okviri in možnosti razvoja SR Slovenije v letih 1976—1980 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (ESA 235) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • Globalna dognanja o razvojnih možnostih SFR Jugoslavije v obdobju 1976—1980 [PDF]
   • Uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v obdobju 1971—1975 s posebnim ozirom na regionalni razvoj [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 6 (11. 4. 1975) [SIstory]:
  • Uveljavljanje in izvajanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in skupščini SR Slovenije [PDF]:
   • Uvod [PDF]
   • I. Uresničevanje delegatskega sistema v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih [PDF]
   • II. Uresničevanje delegatskih odnosov v občinskih skupščinah [PDF]
   • III. Uresničevanje delegatskih odnosov v Skupščini SR Slovenije [PDF]:
    • 1. Zbor združenega dela [PDF]
    • 2. Zbor občin [PDF]
    • 3. Družbeno-politični zbor [PDF]
    • 4. Sodelovanje samoupravnih interesnih skupnosti [PDF]
    • 5. Pogoji dela delegacij in delegatov na sejah zborov [PDF]
    • 6. Aktivnost delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • 7. Usklajevanje stališč v zboru in med zbori Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • 8. Zakonodajna dejavnost zborov Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • 9. Komisije skupščine SR Slovenije in odbori zborov [PDF]:
     • KOMISIJE SKUPŠČINE [PDF]
     • ODBORI ZBOROV [PDF]
     • SKUPNE UGOTOVITVE ZA KOMISIJE IN ODBORE [PDF]
    • 10. Programiranje dela skupščine in zborov [PDF]
    • 11. Strokovne službe skupščine [PDF]
   • IV. O dosedanjih izkušnjah delegacije Skupščine SR Slovenije v zboru republik in pokrajin in delegatov SR Slovenije v zveznem zboru skupščine SFRJ [PDF]:
    • Zvezni zbor [PDF]
    • Zbor republik in pokrajin [PDF]
   • V. Nekatera aktualna vprašanja obveščanja v delegatskem sistemu s posebnim poudarkom na izdajanju glasila Skupščine SR Slovenije [PDF]:
    • 1. OBVEŠČANJE V DELEGATSKEM SISTEMU [PDF]
    • 2. »POROČEVALEC« [PDF]
   • PRILOGA (statistični podatki) [PDF]:
    • Število članov skupin delegatov, ki delegirajo delegate v zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Število članov skupin delegatov, ki delegirajo delegate v zbor občin Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Podatki o dnevnih redih, udeležbi in sodelovanju delegatov v razpravah na sejah zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Nekateri drugi podatki o aktivnosti delegatov na sejah zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Podatki o dnevnih redih, udeležbi in sodelovanju delegatov v razpravah na sejah zbora občin Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Število razprav delegatov iz posameznih občin [PDF]
    • Nekateri drugi podatki o aktivnosti delegatov na sejah zbora občin Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Podatki o dnevnih redih, udeležbi in sodelovanju delegatov v razpravah na sejah družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Nekateri drugi podatki o aktivnosti delegatov na sejah družbeno-političnega zbora Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Podatki o številu sej, dnevnih redih in udeležbi članov na sejah odborov zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Pregled udeležbe posameznih članov na sejah odborov zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Podatki o številu sej, dnevnih redih in udeležbi članov na sejah odborov zbora občin Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Pregled udeležbe posameznih članov na sejah odborov zbora občin Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Podatki o številu sej, dnevnih redih in udeležbi članov na sejah odborov družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Podatki o številu sej, dnevnih redih in udeležbi članov na sejah komisij Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Pregled udeležbe posameznih članov na sejah komisij Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Število sej teles Skupščine SR Slovenije in število obravnavanih točk dnevnih redov [PDF]
    • Pregled pošiljanja gradiv za seje zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Pregled pošiljanja gradiv za seje zbora občin Skupščine SR Slovenije [PDF]
    • Pregled pošiljanja gradiv za seje družbeno-političnega zbora Skupščine SR Slovenije [PDF]
  • INFORMACIJA O NEKATERIH VPRAŠANJIH V ZVEZI Z DOSEDANJIM DELOM IN IZKUŠNJAMI DRUŽBENO-POLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • STATISTIČNI PODATKI: ŠTEVILO TOČK DNEVNEGA REDA NA POSAMEZNIH SEJAH DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA: [PDF]
   • OBRAVNAVANI REPUBLIŠKI ZAKONI [PDF]
   • ZVEZNI PREDPISI: [PDF]
   • POROČILA, IZHODIŠČA, OCENE, RESOLUCIJE IN INFORMACIJE: [PDF]
   • ODLOKI IN ODLOČBE: [PDF]
   • PROGRAMI: [PDF]
   • RAZNO: [PDF]
   • AMANDMAJI: [PDF]
   • DELEGATSKA VPRAŠANJA: [PDF]
   • ŠTEVILO TOČK DNEVNEGA REDA SEJ ODBOROV: [PDF]
   • ŠTEVILO DELEGATOV NA POSAMEZNIH SEJAH OBEH ODBOROV: [PDF]
  • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
   • Predlog priporočil in sklepov glede nadaljnjega uveljavljanja in izvajanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije (ESA 245) [PDF]:
    • PRIPOROČILA IN SKLEPE: [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 7 (16. 4. 1975) [SIstory]:
  • SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: [PDF]:
   • Osnutek poslovnika Skupščine SR Slovenije (ESA 248) [PDF]:
    • Obrazložitev [PDF]:
     • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
     • II. DELEGACIJE IN DELEGATI [PDF]
     • III. ZBORI IN NJIHOVO DELOVNO PODROČJE [PDF]
     • IV. MEDSEBOJNA RAZMERJA ZBOROV IN NJIHOVO SODELOVANJE [PDF]
     • V. SEJE ZBOROV [PDF]
     • VI. SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV [PDF]
     • VII. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIKI SKUPŠČINE, PREDSEDNIKI ZBOROV IN GENERALNI SEKRETAR [PDF]
     • VIII DELOVNA TELESA SKUPŠČINE IN ZBOROV [PDF]
     • IX. DELEGACIJA SKUPŠČINE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN IN DELEGATI IZ SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
      • 1. Delegacija skupščine v Zboru republik in pokrajin [PDF]
      • 2. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ [PDF]
     • X. IZVRŠNI SVET REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE [PDF]:
      • 1. Izvršni svet [PDF]
      • 2. Republiški upravni organi in organizacije [PDF]
     • XI. AKTI SKUPŠČINE [PDF]
     • XII. POSTOPEK PRI VOLITVAH, IMENOVANJIH, RAZREŠITVAH IN ODPOKLICU [PDF]
     • XIII. RAZMERJA MED SKUPŠČINO IN PREDSEDSTVOM REPUBLIKE [PDF]
     • XIV. RAZMERJA MED SKUPŠČINO IN REPUBLIŠKIMI SVETI [PDF]
     • XV. SODELOVANJE SKUPŠČINE Z ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA DELA IN DRUGIMI SAMOUPRAVNIMI ORGANIZACIJAMI IN SKUPNOSTMI [PDF]
     • XVI. SODELOVANJE SKUPŠČINE Z OBČINSKIMI SKUPŠČINAMI SKUPNOSTI OBČIN KOT POSEBNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI [PDF]
     • XVII. SODELOVANJE SKUPŠČINE Z DRUŽBENOPOLITIČNIMI ORGANIZACIJAMI [PDF]
     • XVIII. RAZMERJE SKUPŠČINE DO USTAVNEGA SODIŠČA SR SLOVENIJE [PDF]
     • XIX. RAZMERJE SKUPŠČINE DO VRHOVNEGA SODIŠČA SR SLOVENIJE, SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA SR SLOVENIJE, JAVNEGA TOŽILSTVA SR SLOVENIJE, DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE IN REPUBLIŠKEGA JAVNEGA PRAVOBRANILSTVA [PDF]
     • XX. SODELOVANJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE S SKUPŠČINO SFRJ [PDF]
     • XXI. SODELOVANJE SKUPŠČINE S SKUPŠČINAMI DRUGIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN [PDF]
     • XXII. PROGRAMIRANJE DELA SKUPŠČINE IN NJENIH TELES [PDF]
     • XXIII. JAVNOST DELA SKUPŠČINE [PDF]
     • XXIV. SEKRETARIAT SKUPŠČINE [PDF]
   • Predlog odloka o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici (ESA 246) [PDF]
   • Osnutek zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje (ESA 244) [PDF]
   • Osnutek zakona o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic (ESA 247) [PDF]
  • DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKLICANIH SEJ ZBOROV [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 8 (26. 4. 1975) [SIstory]:
  • VSEBINA [PDF]
  • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
   • Dinamičen in stabilen razvoj jugoslovanske družbene skupnosti [PDF]
   • Hitreje od poprečja — počasneje od predvidenega [PDF]
  • GOSPODARSKI ZAKONI [PDF]:
   • Odpravljeno bo obdavčenje neplačane realizacije [PDF]
   • Usklajevanje vrednosti sredstev s tekočimi tržnimi cenami [PDF]
   • Enotno bo določeno, komu pripadajo prispevki, davki in takse [PDF]
   • Povečati proizvodnjo soje [PDF]
   • Združevanje zagotavlja enotnost železnic [PDF]
   • Večje pravice potnikov v letalskem prometu [PDF]
  • PRAVOSODJE [PDF]:
   • Pomilostitve za kazniva dejanja daje Predsedstvo SFRJ [PDF]
   • Odgovornost in kazni za prekrške [PDF]
   • Kaj vsebujejo in kako se rešujejo pritožbe občanov [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 9 (9. 5. 1975) [SIstory]:
  • Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije imetnikom obveznic, izdanih za dograditev TE Šoštanj IV, v znesku 42 milijonov dolarjev (ESA 257) [PDF]
  • Informacija o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu (ESA 239) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
   • Kakšna bo Jugoslavija I. 1985 [PDF]
   • Pospešiti usklajevanje stališč o razvoju Jugoslavije do l. 1985 [PDF]
   • Dodatni ukrepi za hitrejši razvoj Kosova [PDF]
   • Podpora dodatnim ukrepom za hitrejši razvoj Kosova [PDF]
   • Sprejeti zakoni in osnutki zakonov [PDF]
  • PRAVOSODJE [PDF]:
   • Ostrejše kazni za gospodarske prestopke [PDF]
   • Podpora predlaganim rešitvam [PDF]
  • Novi uredniški odbor [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 10 (14. 5. 1975) [SIstory]:
  • Predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije in Osnutek ustavnega zakona (ESA 266) [PDF]
  • Osnutek zakona o varnosti cestnega prometa (ESA 265) [PDF]
  • Osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (ESA 46) [PDF]
  • Ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v prvem trimesečju leta 1975 [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 11 (23. 5. 1975) [SIstory]:
  • Predlog sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v SR Sloveniji (ESA 270) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (ESA 276) [PDF]
  • Osnutek zakona o interesnih skupnostih za PTT promet (ESA 81) [PDF]
  • Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA 262) [PDF]
  • Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za l. 1974 (ESA 264) [PDF]
  • Predlog zakona o rudarstvu (ESA 326/73) [PDF]
  • Predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (ESA 79) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • NOVI PREDPISI [PDF]:
   • Konec nepokritih investicij [PDF]
  • ZDRUŽENO DELO [PDF]:
   • Obvezno vodenje knjigovodstva za sleherno temeljno organizacijo združenega dela [PDF]
   • Rok za plačilo terjatev se skrajšuje s 60 na 45 dni [PDF]
  • GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Omejuje se čas shranjevanja blaga v carinskih prostorih [PDF]
   • Zlatniki in spominske plakete po enotnem standardu [PDF]
  • PRAVOSODJE [PDF]:
   • Popolnejše varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine [PDF]
   • Jasneje opredeliti pojem odgovorne osebe [PDF]
   • Varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine v federaciji [PDF]
   • Proti določilu o skrajšanem sodnem postopku [PDF]
  • ORGANIZACIJA ZVEZNE UPRAVE [PDF]:
   • Dohodek funkcionarjev je odvisen od gibanja dohodka zaposlenih v gospodarstvu [PDF]
  • KMETIJSTVO [PDF]:
   • Spodbuda za stabilnejšo proizvodnjo mesa in mleka [PDF]
  • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
   • Skrb za borce — obveznost družbe [PDF]
  • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
   • Pomembna vloga sklada pri spodbujanju hitrejšega razvoja [PDF]
   • Učinkovitejše delo Službe družbenega knjigovodstva [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 12 (5. 6. 1975) [SIstory]:
  • Informacija o organizaciji sodišč združenega dela (ESA 287) [PDF]
  • Predlog sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji (ESA 216) in Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini [PDF]
  • Energetska bilanca SR Slovenije za l. 1975 in Informacija o izvajanju izgradnje objektov elektroenergetike in premogovništva ter ostalih energetskih objektov (ESA 281) [PDF]
  • Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o skupnem financiranju gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena na Kraškem gozdnogospodarskem območju (ESA 279) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
   • Le na dolgoročni podlagi je mogoče reševati skupne probleme [PDF]
  • NOVI PREDPISI [PDF]:
   • PROMET IN ZVEZE [PDF]:
    • Enotno se ureja vsa razmerja s področja pomorstva in notranje plovbe [PDF]
   • ZVEZNA UPRAVA [PDF]:
    • Ustanavlja se stanovanjska skupnost delovnih ljudi v zveznih organih [PDF]
    • Enotno upravljanje stanovanjskega sklada JLA [PDF]
    • Večja skrb za grobišča zavezniških armad [PDF]
    • Statistična raziskovanja — del družbenega sistema informiranja [PDF]
   • ZDRUŽENO DELO [PDF]:
    • Povečati odgovornost podpisnikov družbenih dogovorov o investicijah [PDF]
    • Tudi dolžnike zavezati, da dajo pismeno soglasje glede svojega dolga [PDF]
   • PRAVOSODJE [PDF]:
    • Preširoko dana pooblastila [PDF]
    • Sodišče združenega dela mora reševati sporna vprašanja [PDF]
  • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
   • Povečanje planiranih dohodkov in izdatkov [PDF]
  • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
   • Politika zaposlovanja — bistven element razvoja [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Del doline Belega Drima bo trajno potopljen [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 13 (23. 6. 1975) [SIstory]:
  • Sklep o načelnem soglasju k osnutku temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ do l. 1985 [PDF]
  • Sklepi in priporočila za nadaljnje delo pri organizaciji in delovanju sodišč združenega dela v SR Sloveniji [PDF]
  • Poročilo o učinkovitosti samoupravnih sporazumov o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov za l. 1974 ter o poteku samoupravnega sporazumevanja (ESA 295) [PDF]
  • Predlog zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu (ESA 212) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
   • Hitrejše premagovanje dosedanjih problemov v razvoju [PDF]
   • Planiranje — instrument delavskega razreda [PDF]
  • NOVI PREDPISI [PDF]:
   • Polog na negospodarske investicije se povečuje na 50 odstotkov [PDF]
   • Uvaja se novo razvrstitev vseh dejavnosti [PDF]
   • KMETIJSTVO [PDF]:
    • Kmetijska gospodarstva bodo podrobno popisana [PDF]
  • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
   • Enotnost zbornice za vsa področja gospodarstva [PDF]
   • Zvečati načrtovano stopnjo povečevanja zaposlenosti [PDF]
   • Precej doseženega pri zagotavljanju ugodnejših razmer [PDF]
  • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
   • Povečan obseg zadev carinske službe [PDF]
  • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 14 (2. 7. 1975) [SIstory]:
  • Predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije (ESA 248) [PDF]
  • Informacija Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji (ESA 317) [PDF]
  • Analiza tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog iz resolucije o družbeno ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v l. 1975 [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
   • Temeljni skupni cilji in naloge razvoja [PDF]
   • Pospešiti izdelavo in usklajevanje načrtov na vseh ravneh [PDF]
  • NOVI PREDPISI [PDF]:
   • Spodbuda izvozu opreme in ladij [PDF]
   • Ne gre enako obravnavati vse negospodarske investicije [PDF]
   • Urejanje razmerij na področju varstva arhivskega gradiva [PDF]
  • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
   • Razlike med razvitimi in manj razvitimi se ne zmanjšujejo [PDF]
  • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SPREJETI ZAKONI [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 15 (10. 7. 1975) [SIstory]:
  • Poročilo o odpravi posledic potresa na Kozjanskem (ESA 300) [PDF]
  • Osnutek zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (ESA 316) [PDF]
  • Pobude, da prevzamejo ustanoviteljstvo fakultete družbenopolitične organizacije za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (ESA 288) [PDF]
  • Predlog zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (ESA 46) [PDF]
  • Predlog odloka o finančnem programu za nabavo računalniške in mikrofilmske opreme organov za notranje zadeve v SR Sloveniji (ESA 308) [PDF]
  • Predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini občine Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski in snežni plazovi (ESA 321) [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 16 (25. 7. 1975) [SIstory]:
  • VSEBINA [PDF]
  • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
   • Skupna politika dolgoročnega razvoja - bistvena predpostavka razvoja celotne socialistične skupnosti [PDF]
   • Družbene dejavnosti obravnavati kot del združenega dela [PDF]
  • NOVI PREDPISI [PDF]:
   • Zagotoviti, da se bo obveznosti dolžnikov v celoti izvrševalo [PDF]
   • Obvezno vodenje knjigovodstva za vse uporabnike družbenih sredstev [PDF]
   • Garancije za financiranje jugoslovanskega naftovoda [PDF]
   • Na realnem dohodku zasnovan obračun [PDF]
   • Financiranje federacije — skupna odgovornost republik in pokrajin [PDF]
  • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
   • Poraba raste hitreje od družbenega proizvoda [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 17 (18. 8. 1975) [SIstory]:
  • OSNUTEK DOGOVORA O DRUŽBENEM PLANU SR SLOVENIJEZA OBDOBJE 1976 - 1980 [PDF]:
   • I. Rezultati dosedanjega in pogoji nadaljnjega družbenega razvoja SRS [PDF]
   • II. Temeljni cilji in naloge družbenega razvoja [PDF]:
    • A. Temeljni cilji družbenega razvoja [PDF]
    • B. Temeljne naloge skupne politike razvoja [PDF]:
     • 1. Pogoji življenja in dela delovnih ljudi [PDF]:
      • 1.1. Življenjski standard [PDF]
      • 1.2. Temeljne naloge pri usposabljanju delovnih ljudi za produktivno delo, njihovo zdravstveno in socialno varnost in kulturno življenje [PDF]
      • 1.3. Stanovanjski standard in gradnja [PDF]
      • 1.4. Temeljne naloge na področju regionalnega družbenega razvoja, urejanje prostora in okolja [PDF]
     • 2. Temelji in naloge skupne politike gospodarskega razvoja [PDF]:
      • 2.1. Gospodarski odnosi s tujino [PDF]
      • 2.2. Povečanje učinkovitosti gospodarjenja in varčevanja [PDF]
      • 2.3. Usmeritev razširjene reprodukcije na ustvarjanje pogojev skladnega razvoja [PDF]
      • 2.4. Gospodarska infrastruktura [PDF]
      • 2.5. Surovinska in prehrambena osnova [PDF]
      • 2.6. Modernizacija gospodarstva in postopno prestrukturiranje predelovalnih in storitvenih dejavnosti [PDF]
   • III. Uresničevanje družbenega plana SR Slovenije [PDF]
  • ANEKS K OSNUTKU DOGOVORA O DRUŽBENEM PLANU SRS ZA OBDOBJE 1976 - 1980 [PDF]:
   • 1. Globalno predvidevanje razvoja v združenem delu in samoupravnih interesnih skupnostih [PDF]
   • 2. Razvoj po področjih združenega dela [PDF]:
    • 2.1. Energetika [PDF]
    • 2.2. Proizvodnja ta predelava kovin [PDF]:
     • 2.2.1. Črna metalurgija [PDF]
     • 2.2.2. Barvna metalurgija [PDF]
     • 2.2.3. Livarstvo [PDF]
     • 2.2.4. Kovinska industrija [PDF]
     • 2.2.5. Elektro industrija [PDF]
    • 2.3. Proizvodnja in predelava lesa [PDF]:
     • 2.3.1. Gozdarstvo [PDF]
     • 2.3.2. Lesna industrija [PDF]
     • 2.3.3. Papirna industrija [PDF]
     • 2.3.4. Grafična industrija [PDF]
    • 2.4. Kemična in gumarska, tekstilna ter usnjarsko obutvena industrija [PDF]
    • 2.5. Kmetijstvo in živilska industrija [PDF]
    • 2.6. Industrija gradbenega materiala, nekovin, gradbeništva, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo [PDF]
    • 2.7. Promet [PDF]
    • 2.8. Terciarne dejavnosti [PDF]:
     • 2.8.1. Trgovina [PDF]
     • 2.8.2. Turizem ta gostinstvo [PDF]
     • 2.8.3. Malo gospodarstvo [PDF]
    • 2.9. Ostala proizvodnja [PDF]:
     • 2.9.1. Tobačna industrija [PDF]
     • 2.9.2. Kinematografija [PDF]
   • 3. Razvojni programi samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti [PDF]:
    • 3.1. Politika zaposlovanja in program dejavnosti skupnosti za zaposlovanje [PDF]
    • 3.2. Razvoj vzgoje in izobraževanja [PDF]
    • 3.3. Razvoj raziskovalne dejavnosti [PDF]
    • 3.4. Razvoj otroškega varstva [PDF]
    • 3.5. Razvoj zdravstvenega varstva [PDF]
    • 3.6. Razvoj socialnega skrbstva [PDF]
    • 3.7. Razvoj kulture [PDF]
    • 3.8. Razvoj telesne kulture [PDF]
    • 3.9. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje [PDF]
   • 4. Informacijski sistemi [PDF]
  • TABELARNI PREGLED K ANEKSU [PDF]:
   • Uvodna pojasnila [PDF]
   • A. Ocena razvoja na osnovi rezultatov ankete o minimumu kazalcev razvoja TOZD 1976—1980 [PDF]:
    • I. Zaposlenost [PDF]
    • II. Celotni dohodek in delitev [PDF]
    • III. Investicije v osnovna sredstva [PDF]
    • IV. Bilanca investicijskih sredstev [PDF]
    • V. Gibanje proizvodnje in storitev ter materialne bilance [PDF]
   • B. Primerjalni pregledi razvojnih možnosti na osnovi »Globalnih okvirov in možnosti razvoja SR Slovenije v letih 1976—1980« in minimumu kazalcev razvoja TOZD 1976—1980 [PDF]:
    • I. Družbeni proizvod [PDF]
    • II. Zaposlenost in kadri [PDF]
    • III. Življenjski standard [PDF]
    • IV. Investicije [PDF]
   • C. Nekateri kazalci razvoja na osnovi »Globalnih okvirov in možnosti razvoja SR Slovenije v letih 1976 - 1980« [PDF]:
    • I. Osnovni primerjalni kazalci razvoja SRS ta SFRJ [PDF]
    • II. Prebivalstvo in zaposlenost [PDF]
    • III. Življenjski standard [PDF]
    • IV. Investicije [PDF]
    • V. Materialne bilance [PDF]
  • OCENE IN STALIŠČA KOMISIJE IS SKUPŠČINE SRS ZA POSPEŠEVANJERAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SRS V ZVEZI Z RAZPRAVAMI O »POROČILU KOMISIJE IN INFORMACIJI O DRUŽBENI AKTIVNOSTI PRI POSPEŠEVANJU RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SRS V OBDOBJU 1971—1974« [PDF]
  • STALIŠČA PREDSEDSTVA IN IO RK SZDL SLOVENIJE O RAZVOJUMANJ RAZVITIH OBMOČIJ [PDF]
  • POROČILO O DELU KOMISIJE IS SKUPŠČINE SRS ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SRS IN INFORMACIJA O DRUŽBENI AKTIVNOSTI PRI POSPEŠEVANJU RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SRS [PDF]:
   • I. Poročilo komisije IS skupščine SRS za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SRS v letih 1973 - 1974 [PDF]
   • II. Kratek pregled ukrepov in vlaganj samoupravnih interesnih skupnosti, s katerimi pospešujemo razvoj manj razvitih območij v SRS [PDF]
   • III. Nekaj osnovnih ugotovitev o gospodarskih gibanjih v manj razvitih območjih v SRS [PDF]
   • Priloge k poglavju I. [PDF]
   • Priloge k poglavju III. [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA O UKREPIH ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ IN MANJ RAZVITIH OBMEJNIH OBMOČIJ V SRS [PDF]
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA O POSPEŠEVANJU RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ IN MANJ RAZVITIH OBMEJNIH OBMOČIJ V SRS V OBDOBJU 1976 - 1980 [PDF]
  • KAZALO [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 18 (18. 8. 1975) [SIstory]:
  • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
  • STALIŠČA IN PREDLOGI UKREPOV IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K OCENI URESNIČEVANJA RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI IN RAZVOJU SR SLOVENIJE TER NEPOSREDNIH NALOGAH V LETU 1875 [PDF]:
   • 1. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
   • 2. Področje cen [PDF]
   • 3. Področje investicij [PDF]
   • 4. Likvidnost gospodarstva in kreditno-monterna politika [PDF]
   • 5. Področje osebnih dohodkov, splošne in skupne porabe [PDF]
   • 6. Področje zaposlovanja [PDF]
  • STALIŠČA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • ZDRUŽENO DELO V DRUŽBENI REPRODUKCIJI —POROČILO O URESNIČEVANJU USTAVNIH DOLOČBO ZDRUŽENEM DELU IN O ZDRUŽEVANJU DELA IN SREDSTEV DRUŽBENE REPRODUKCIJE (ESA 342 ) [PDF]:
    • I. Uresničevanje ustavne preobrazbe v združenem delu Družbenoekonomski položaj delavcev in njihovo organiziranje v TOZD [PDF]:
     • Organiziranje TOZD [PDF]
     • Delegatski odnosi v TOZD [PDF]
     • Procesi povezovalca [PDF]
     • Samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje [PDF]
     • Samoupravne interesne skupnosti [PDF]
    • II. Nekatera stališča o nadaljnjem uresničevanju ustavnega položaja delavcev v združenem delu [PDF]:
     • Negativne težnje pri organiziranju delavcev v temeljne in druge organizacije združenega dela [PDF]:
      • Upoštevanje ustavnih pogojev pri organiziranju [PDF]
      • Skupne službe in poslovodni organ [PDF]
      • Samoupravna delavska kontrola [PDF]
      • Pomanjkljivosti pri združevanju dela in sredstev [PDF]
      • Minulo delo v samoupravnih sporazumih [PDF]
      • Interne banke [PDF]
      • Sestavljene organizacije združenega dela [PDF]
      • Samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje [PDF]
     • Nadaljnje oblikovanje družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnih interesnih skupnosti [PDF]:
      • SIS za gospodarske dejavnosti [PDF]
      • SIS za družbene dejavnosti [PDF]
     • Odnosi med proizvodnjo in trgovino [PDF]
     • Vloge in organiziranost v gospodarski zbornici [PDF]
     • Informacijski sistem v samoupravljanju [PDF]
    • Informacija o nekaterih izhodiščih za nadaljnje uresničevanje ustave na posameznih področjih izgrajevanja družbenoekonomskega sistema [PDF]:
     • I. Organiziranost združenega dela [PDF]:
      • 1. Temeljna ocena sedanjih razmer na področju preobrazbe in dograjevanja organiziranosti združenega dela [PDF]
      • 2. Združeno delo, njegova organiziranost, oblike organiziranosti, temeljne organizacije združenega dela [PDF]
      • 3. Temeljna stališča glede sestavin, ki opredeljujejo temeljno organizacijo [PDF]
      • 4. Izhodišča in osnove za določnejšo opredelitev pogojev in kriterijev za organiziranje temeljne organizacije [PDF]
      • 5. Stališča o normativni obdelavi področja medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu [PDF]
      • 6. Stališče o ključnih družbenoekonomskih osnovah odnosov med temeljnimi organizacijami v okviru delovnih ali sestavljenih organizacij in v celotni družbeni reprodukciji [PDF]
      • 7. Organizacijska institucionalna zgradba organizacij združenega dela [PDF]
     • II. Urejanje ugotavljanja in obračunavanja celotnega dohodka in dohodka v OZD [PDF]
     • III. Denarni, kreditni in bančni sistem [PDF]
     • IV. Samoupravno družbeno planiranje [PDF]
     • V. Delovanje uprave [PDF]
     • VI. Sistem in politika cen [PDF]
     • VII. Devizni in zunanje trgovinski sistem [PDF]
   • DOHODEK IN DOHODKOVNI ODNOSI V LUČI REŠITEV V OSNUTKU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU (ESA 342) [PDF]:
    • I. Pojmovna opredelitev kategorije »dohodek« [PDF]
    • II. Dohodek kot sintetični izraz za celotnost družbenoekonomskih odnosov v združenem delu (dohodkovni odnosi) [PDF]
    • III. Pridobivanje dohodka [PDF]
    • IV. Shema strukture dohodka in njegovo namensko razporejanje [PDF]
    • V. Izkazovanje dohodka [PDF]
    • VI. Samoupravno planiranje dohodka na podlagi dohodkovnih družbenoekonomskih odnosov [PDF]
    • VII. Razporejanje sredstev, materialnih odgovornosti in jamstvo [PDF]
   • URESNIČEVANJE USTAVNIH NAČEL O ORGANIZIRANOSTI IN PRIPRAVAH DRUŽBE NA SPLOŠNI LJUDSKI ODPOR (ESA 344) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA Z OSNUTKOM ZAKONA O LJUDSKI OBRAMBI SR SLOVENIJE (ESA 344) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI OBRTNEGA ZAKONA (ESA 339) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKIH OBČANOV (ESA 315) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STAROSTNEM ZAVAROVANJU KMETOV (ESA 346) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA O KOMUNALNIH DEJAVNOSTIH POSAMEZNEGA DRUŽBENEGA POMENA (ESA 260/73) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ESA 262) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA O SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH ZA PTT PROMET (ESA 81) [PDF]
   • POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV IN PRIPOROČIL SKUPŠČINE SRS TER O STANJU NA PODROČJU ORGANIZACIJE SODIŠČ ZDRUŽENEGA DELA V SR SLOVENIJI (z dne 10. julija 1975) [PDF]
   • IZ DELA DELEGACIJ V SKUPŠČINI SFRJ [PDF]:
    • POROČILO DELEGACIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN TER DELEGACIJE SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU SKUPŠČINE SFRJ [PDF]
   • IZ DELA PREDSEDSTVA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • POROČILO O OBISKU DELEGACIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V SSR ESTONIJI [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • Zbor združenega dela 24. julija 1975 [PDF]:
     • Zaupna gradiva [PDF]
     • Razvoj PTT prometa [PDF]
     • Mariborsko prometno vozlišče [PDF]
     • Lokacijski postopki [PDF]
     • Habilitacijska komisija pri univerzi [PDF]
     • Uvoz reprodukcijskega materiala [PDF]
    • Zbor občin 24. julija 1975 [PDF]:
     • Uvoz reprodukcijskega materiala [PDF]
     • Proračun občine Logatec [PDF]
     • Mariborsko prometno vozlišče [PDF]
     • Popravek [PDF]
   • KAZALO [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 19 (19. 9. 1975) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Zagotoviti učinkovitost sistema carinske zaščite (Osnutek carinskega zatona — AS 211) [PDF]
    • Celotna sredstva v bankah mora upravljati združeno delo (Osnutek zakona o bančnem poslovanju in bančnih organizacijah — AS 228) [PDF]
    • Zavarovalna sredstva bodo upravljali sami zavarovanci (Osnutek zakona o temeljih sistema zavarovanja premoženja in oseb — AS 226) [PDF]
    • Nadaljnje izpopolnjevanje invalidsko-borčevskega varstva (Osnutek zakona o evidencah borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev — AS 212) [PDF]
    • Izenačuje se pravice vojaških in drugih zavarovancev (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev — AS 216) [PDF]
    • Federacija bo krila negativni saldo tečajnih razlik (Osnutek zakona o poravnavanju tečajnih razlik v poslovanju bank z deviznimi vlogami občanov v letih 1973 in 1974 - AS 214) [PDF]
    • PROMET IN ZVEZE [PDF]:
     • Obvezno zavarovanje tudi za lastnike tujih vozil (Osnutek zatona o obveznem zavarovanju v prometu - AS 225) [PDF]
     • KMETIJSTVO [PDF]:
      • Premija za pšenico bo večja za 10 par (Osnutek zakona o spremembi Zakona o premijah za pšenico - AS 234) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Ugodnosti za transport nafte čez Jugoslavijo (Ratifikacija sporazuma s ČSSR in Madžarsko o dolgoročnem sodelovanju pri izkoriščanju »Jugoslovanskega naftovoda«) [PDF]
    • Posojilo za izvedbo projektov nekaterih fakultet (Ratifikacija sporazuma o posojilu med vlado SFRJ in Agencijo za mednarodna razvoj (AID)) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
   • VSEBINA [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 20 (1. 10. 1975) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
    • Sklepi in stališča, ki jih je DPZ sprejel k poročilu o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije [PDF]
    • Stališča, ki jih je DPZ sprejel k osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976 - 1980 [PDF]
    • Ugotovitve in stališča, ki jih je ZZD sprejel k poročilu o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o Združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije [PDF]
    • Stališča, ki jih je ZO sprejel k poročilu o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije [PDF]
    • Stališča, ki sta jih ZZD in ZO sprejela k osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje1976 - 1980 [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV (ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 24. 9. 1875) [PDF]:
    • Kaj je šolska izobrazba, kaj strokovna usposobljenost [PDF]
    • Programiranje zdravstvenega varstva [PDF]
    • Depoziti na negospodarske in neproizvodne investicije [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Osnutek zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (ESA 367) [PDF]
    • Osnutek zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA 363) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o določitvi pristojnost upravnih organov za odločanje in opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, z osnutkom zakona (ESA 366) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • PRAVOSODJE [PDF]:
     • Varstvo samoupravne socialistične družbe - glavna funkcija naše kazenske zakonodaje (Osnutek mesnega kazenskega zakona - AS 230) [PDF]
    • DENARNO-KREDITNI SISTEM [PDF]:
     • Večji vpliv združenega dela na denarne tokove (Osnutek zakona o temeljih denarnega sistema - AS 2312) [PDF]
     • Kreditna politika - sestavni del družbenih načrtov (Osnutek zakona o temeljih kreditnega sistema - AS 231) [PDF]
     • Odgovornost za stabilnost valute in splošno plačilno likvidnost (Osnutek zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin - AS 228) [PDF]
     • Najemanje posojil in kreditov brez posrednikov (Osnutek zakona o ustanavljanju in poslovanju skupnih bank - AS 233) [PDF]
     • Kreditni odnosi s tujino na novi podlagi (Osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino - AS 220) [PDF]
    • PROMET IN ZVEZE [PDF]:
     • Ukrepi za zboljšanje varnosti letalskega prometa (Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov - AS 321) [PDF]
  • KAZALO [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 21 (17. 10. 1975) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
    • Izjava Skupščine SRS o nasilju v Španiji [PDF]
    • Sklep, ki sta ga sprejela ZZD in ZO v zvezi z informacijo o organiziranosti zdravstvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji [PDF]
    • Stališča DPZ k osnutku zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji [PDF]
    • Stališča priporočila in sklepi o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV (ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 8 10. 1975) [PDF]:
    • Beneficiranje delovne dobe nekaterim učiteljem [PDF]
    • Obdavčenje nadurnega dela zdravstvenega osebja [PDF]
    • Cene izdelkov črne metalurgije [PDF]
    • Vključevanje kulturnih in rekreacijskih objektov republiškega pomena v dogovor o družbenem planu SRS [PDF]
   • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči, z osnutkom zakona (ESA 375) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o pomorski pilotaži, z osnutkom zakona (ESA 374) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Pomembna aktivnost delegatov v Zveznem zboru (Pregled izvršitve delavnega programa Zveznega zbora Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 1974 do julija 1975) [PDF]
    • Pred nami je izdajanje pomembnih zakonodajnih aktov (Orientacijski delovni program Zveznega zbora Skupščine SFRJ za obdobje september 1975 - julij 1976) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Organizacijam združenega dela omogočiti normalen promet (Obravnavanje Osnutka zakona o zagotavljanju, plačil med uporabniki družbenih sredstev - K AS 208) [PDF]
    • Nujno je urediti celotno tvarino pridobivanja in delitve dohodka (Delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFRJ o Osnutku zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka - K AS 227) [PDF]
    • Popolneje urediti vprašanje upravljanja v zavarovalnih skupnostih (Obravnavanje Osnutka zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (AS 236) v delovnih telesih Zveznega zbora) [PDF]
    • Razširiti kriterije za priznavanje izjemnih pokojnin (Delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFRJ so obravnavala Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev - K AS 216) [PDF]
    • Pregled in žigosanje meril bodo opravljale tudi organizacije združenega dela (Osnutek zakona o merskih enotah in merilih - AS 237) [PDF]
    • Za izdajo takega zakona ni ustavne podlage (Zvezni zbor Skupščine SFRJ zavrnil Predlog za izdajo zakona o obveznem zavarovanju v prometu - K AS 235) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Obdavčiti le v eni državi (Ratifikacija Sporazuma med SFRJ in Avstrijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 22 (28. 10. 1975) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
    • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SRS (republiškem proračunu) za l. 1975 (ESA 386) [PDF]
    • Predlog - za izdajo zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference SZDL Slovenije, z osnutkom zakona (ESA 382) [PDF]
    • Predlog zakona o obračunavanju in prenosu dohodka, doseženega v prometu z živino in mesom (ESA 381) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o investicijski dokumentaciji, z osnutkom zakona (ESA 380) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v l. 1975, z osnutkom zakona (ESA 378) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Razvojna politika - osnova dela Zbora (Delovni program Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 1975 do julija 1976) [PDF]
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Dinamična rast gospodarstva - cilj razvoja v prihodnjem letu (Obravnavanje »Poročila o uresničevanju Resolucije o temeljih skupne politike ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1975 s prvo skico temeljev skupne politike za l. 1976« v Zboru republik in pokrajin) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Boljše varstvo družin oseb, ki so v obvezni vojaški službi (Osnutek zakona o varstvu družin oseb v obvezni vojaški službi - AS 240) [PDF]
    • Natančen pogoj za oddajo del tujemu izvajalcu(Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu - AS 241) [PDF]
   • DENARNO-KREDITNI SISTEM [PDF]:
    • Previsoka stopnja obvezne rezerve bank (Pripombe k Osnutku zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin — K AS 228) [PDF]
    • Potreben je enoten zakon o denarnem in kreditnem sistemu (Odbor Zbora republik in pokrajin za kreditno monetarni sistem obravnaval osnutka zakonov o temeljih denarnega in kreditnega sistema) [PDF]
   • KMETIJSTVO [PDF]:
    • Kompenzacije za odkupljeno pšenico [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Posojilo 50 milijonov dolarjev za razvoj kmetijstva (Ratifikacija Sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj) [PDF]
    • Večja varnost pomorskega prometa (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenju na morju - AS 242) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 23 (31. 10. 1975) [SIstory]:
  • Iz skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • ANALIZA IZVAJANJA POLITIKE DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA V SR SLOVENIJI V L. 1975 IN TENDENCE V GOSPODARSKIH TOKOVIH NA PREHODU V L. 1976 (ESA 388) [PDF]:
    • 1. Težišče politike družbeno-ekonomskega razvoja SR Slovenije v l. 1975 [PDF]
    • 2. Osnovne značilnosti razvoja v SR Sloveniji in v SFRJ v prvih mesecih l. 1975 [PDF]
    • 3. Gospodarska rast [PDF]:
     • 3.1. Globalna ocena [PDF]
     • 3.2. Industrija [PDF]
     • 3.3. Izvajanje nalog na prioritetnih področjih gospodarstva [PDF]:
      • 3.3.1. Energetika [PDF]
      • 3.3.2. Promet [PDF]
      • 3.3.3. Kmetijstvo [PDF]
     • 3.4. Razvoj na ostalih področjih gospodarstva [PDF]
     • 3.5. Zaposlenost [PDF]
    • 4. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
    • 5. Položaj gospodarstva v I. polletju 1975 in ocena reprodukcijske sposobnosti v gospodarstvu v l. 1975 [PDF]
    • 6. Investicije v osnovna sredstva in prestrukturiranje gospodarstva [PDF]
    • 7. Likvidnost gospodarstva in kreditno-monetarna politika [PDF]
    • 8. Osebni dohodki, skupni in splošna poraba [PDF]:
     • 8.1. Uresničevanje medobčinskega dogovora o skupni in splošni porabi [PDF]
     • 8.1. Uresničevanje medrepubliškega dogovora o skupni in splošni porabi [PDF]
     • 8.2. Razvoj osebnih prejemkov prebivalstva [PDF]
     • 8. 3. Izvajanje prednostnih nalog na področju družbenih dejavnosti [PDF]
     • 8.4. Razvoj splošne porabe [PDF]
    • 9. Gibanje cen kot globalni odraz naporov za postopno stabilizacijo gospodarskih gibanj [PDF]
    • 10. Razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji [PDF]
    • 11. Problemi prostorskih lokacij v SR Sloveniji [PDF]
    • 12. Pričakovane tendence v gospodarskih tokovih do konca leta in na prehodu v l. 1976 [PDF]
   • POROČILO O IZVAJANJU STALIŠČ IN PREDLOGOV UKREPOV IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K OCENI URESNIČEVANJA RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI IN RAZVOJU SR SLOVENJE TER NEPOSREDNIH NALOGAHV L. 1975 (ESA 388) [PDF]:
    • A) Uvod [PDF]
    • B) OSNOVNE UGOTOVITVE [PDF]
    • C) PREGLED KONKRETNIH NALOG,NOSILCEV, IZVAJANJA IN PROBLEMOV [PDF]:
     • I. Področje ekonomskih odnosov s tujino [PDF]
     • II. Področje cen [PDF]
     • III. Področje investicij [PDF]
     • IV. Likvidnost gospodarstva in kreditno-monetarna politika [PDF]
     • V. Področje osebnih dohodkov, skupne in splošne porabe [PDF]:
      • 1. Osebni dohodki [PDF]
      • 2. Skupna poraba [PDF]
      • 3. Splošna poraba [PDF]
     • VI. Področja zaposlovanja [PDF]
   • OSNUTEK RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI IN RAZVOJU SR SLOVENIJE TER NEPOSREDNIH NALOGAH V L. 1976 (ESA 389) [PDF]:
    • I. Izvajanje osnovnih ciljev In politike razvoja v letu 1975 [PDF]
    • II. Težišče politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1976 [PDF]
    • III. Možni okviri razvoja v letu 1976 [PDF]
    • IV. Smernice in ukrepi na področju proizvodne politike [PDF]
    • V. Smernice in smeri ukrepov na področju ekonomskih odnosov s tujino [PDF]
    • VI. Smernice in ukrepi na področju tržišča in cen [PDF]
    • VII. Denarno-kreditna politika in likvidnost gospodarstva [PDF]
    • VIII. Smernice in naloge na področju zaposlovanja [PDF]
    • IX. Prednostne naloge na področju družbenih dejavnosti [PDF]
    • X. Osnovna načela pri politiki razporejanja dohodka in oblikovanja sredstev za osebno, skupno in splošno porabo [PDF]
    • XI. Skladnejši razvoj vseh območij v SR Sloveniji [PDF]
    • XII. Naloge na področju krepitve varnosti, samozaščite in ljudske obrambe [PDF]
    • XIII. Samoupravno organiziranje in dogovarjanje združenega dela kot pogoj za uresničevanje resolucije [PDF]
   • PREDLOG IZHODIŠČ ZA SESTAVO REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA L. 1976 (ESA 390) [PDF]:
    • I. Osnovna načela [PDF]
    • II. Republiške finančne obveznosti za priznavalnine borcev NOV v letu 1976 [PDF]
    • III. Starostno zavarovanje kmetov [PDF]
    • IV. Zdravstveno in socialno varstvo [PDF]
    • V. Področje kmetijstva [PDF]
    • VI. Intervencije v gospodarstvu [PDF]
    • VII. Dejavnost organov družbenopolitične skupnosti [PDF]
    • VIII. Obveznosti do federacije [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki, z osnutkom zakona (ESA 392) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 24 (1. 11. 1975) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • POROČILO O SPREMLJANJU IZVAJANJA DRUŽBENEGA DOGOVORA O NALOGAH PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU KADROVSKE POLITIKE V SR SLOVENIJI (ESA 397) [PDF]:
    • Uvod [PDF]
    • 1. Sistemizacije delovnih mest, nomenklature poklicev in profilov poklicev, družbeno usmerjanje delitve osebnih dohodkov in enotna kadrovska evidenca [PDF]:
     • 1.1.Sistemizacija delovnih mest [PDF]
     • 1.2. Nomenklatura poklicev in profilov poklicev [PDF]
     • 1.3. Načrtovanje kadrov [PDF]
     • 1.4. Družbeno usmerjanje delitve osebnih dohodkov [PDF]
     • 1.5. Enotna kadrovska evidenca [PDF]
    • 2. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
     • 2.1. Preobrazba sistema vzgoje in izobraževanja [PDF]
     • 2.2. Kadrovanje in izobraževanje pedagoških delavcev [PDF]
     • 2.3. Štipendiranje [PDF]
     • 2. 4. Družbeno izobraževanje [PDF]
    • 3. ORGANIZIRANOST KADROVSKIH SLUŽB IN IZOBRAŽEVANJE KADROVSKIH DELAVCEV [PDF]
    • 4. KADROVSKA PROBLEMATIKA V UPRAVNIH ORGANIH [PDF]:
     • 4.1. Kadrovski problemi v občinskih upravnih organih [PDF]
     • 4.2. Kadrovski problemi v republiških upravnih organih [PDF]
    • 5. PROBLEMATIKA V ZVEZI S KADROVANJEM V ZVEZNE ORGANE IN ORGANIZACIJE TER JLA [PDF]:
     • 5.1. Kadrovanje v zvezne organe in organizacije [PDF]
     • 5.2. Pridobivanje in usposabljanje kadrov za oborožene sile in potrebe ljudske obrambe [PDF]
    • 6. URESNIČEVANJE IN IZVAJANJE OBČINSKIH DRUŽBENIH DOGOVOROV O KADROVSKI POLITIKI [PDF]
    • 7. NALOGE PODPISNIKOV PRI IZVAJANJU DRUŽBENEGA DOGOVORA O KADROVSKI POLITIKI [PDF]
   • POROČILO O URESNIČEVANJU RESOLUCIJE O OSNOVAH KADROVSKE POLITIKE V SR SLOVENIJI (ESA 397) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 25 (13. 11. 1975) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • PRELOŽENE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS IN RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV [PDF]
   • SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za l. 1975 (ESA 386) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Poročilo o delu javnih tožilstev v SR Sloveniji v l. 1974 [PDF]:
     • Struktura kriminalitete [PDF]
     • Splošen kriminal [PDF]
     • Kazniva dejanja v gospodarstvu [PDF]
     • Politična kazniva dejanja [PDF]
     • Gospodarski prestopki [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Nujno je dinamizirati gospodarske aktivnosti(Osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1976 — AS 261) [PDF]
    • Resolucijo je treba sprejeti do konca leta (Sklepi Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ glede poteka in rokov obravnavanja Osnutka resolucijeo skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l.1976 — K AS 261) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • PRAVOSODJE [PDF]:
     • Pretresti uvedbo enotne kazni zapora (Zvezni zbor Skupščine SFRJ sprejel Osnutek zveznega kazenskega zakona — K AS 230) [PDF]
    • DENARNO-KREDITNI SISTEM [PDF]:
     • Malo novih rešitev za bistveno preobrazbo bank (Pripombe delovnih teles Zveznega zbora Skupščine SFRJ k Osnutku zakona o bančnem poslovanju in bančnih organizacijah — K AS 229) [PDF]
    • Načrtovanje na vseh ravneh družbe (Osnutek zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbene planu Jugoslavije — AS 248) [PDF]
    • Sistem načrtovanja na samoupravnih temeljih(Delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFRJ o Osnutku zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije — K AS 248) [PDF]
    • Rdeči križ — humanitarna samoupravna organizacija (Osnutek zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Jugoslavije — AS 239) [PDF]
   • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 26 (25. 11. 1975) [SIstory]:
  • Iz skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • PREGLED SEJ ZZD IN ZO [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 19. 11. 1975 [PDF]:
     • Premija za pšenico [PDF]
     • Financiranje starostnega zavarovanja kmetov [PDF]
     • Izterjava obveznosti za zdravstvene storitve nezavarovanim občanom [PDF]
     • Se zakonodajalec zaveda posledic depozita na investicije iz samoprispevka? [PDF]
     • »Tretji zavod« za otroke, ki so težje duševno prizadeti [PDF]
     • Kako iz živinorejske zagate? [PDF]
     • Obeti za deagrarizirana področja [PDF]
    • ZBOR OBČIN 19. 11. 1975 [PDF]:
     • Vključevanje novih dejavnosti v skupno porabo [PDF]
     • Razmerje med bolnišnično in izvenbolnišnično zdravstveno službo [PDF]
     • Ni več pologa na investicije iz samoprispevka [PDF]
     • Staž v obdelovalnih zadrugah priznati v delovno dobo [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog zakona o podaljšanjem financiranju občinskih proračunov za leto 1975 s sredstvi iz vzajemnega prelivanja med občinami (ESA 413) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o prispevku določenih uporabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja z električno energijo, z osnutkom zakona (ESA 415) [PDF]
    • Osnutek zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (ESA 227) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona (ESA 416) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju, z osnutkom zakona (ESA 414) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Proračun federacije v mejah stopnje rasti splošne in skupne porabe (Osnutek proračuna federacije za leto 1976 - AS 243) [PDF]
    • Ureditev odnosov v sistemu financiranja federacije (Osnutek zakona o izvrševanju proračuna federacije za leto 1976 - AS 259) [PDF]
    • Višje obresti na obveznice federacije (Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije v letu 1975 - AS 270) [PDF]
    • Večja uporaba rezerv za nakup obveznic (Osnutek zakona o spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in drugih vrednostnih papirjev - AS 271) [PDF]
    • Obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev za leto 1975 glede na podražitve (Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev - AS 272) [PDF]
    • Enoten zakon o patentih, modelih, vzorčili, znamkah ter označbah izvora (Osnutek zakona o varstvu industrijske lastnine - AS 269) [PDF]
    • Dokler ne bo sprejet nov plan, se podaljša veljavnost ustreznih zakonov (Zvezni izvršni svet - predlogi za spremembe in dopolnitve več spremljajočih zakonov k družbenemu planu Jugoslavije za obdobje od leta 1971 do 1975) [PDF]
    • Poenostaviti postopek, v katerem se delavci izrekajo o planu (Odbor Zbora republik in pokrajin za družbeni planin razvojno politiko o osnutku zakona o družbenem planiranju - K AS 248) [PDF]
    • Ne krniti ustavnih pooblastil narodnim bankam (Pripombe k osnutku zakona o Narodni banki Jugoslavije in o enotnem monetarnem poslovanju Narodnih bank republik in Narodnih bank avtonomnih pokrajin - AS 228) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Pritožbe občanov - svojevrsten način preverjanja zakonov v praksi (Poročilo o delu komisije Skupščine SERJ za vloge za pritožbe med 15. majem 1974 ta 3) l. julijem 1975) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 27 (13. 12. 1975) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
   • Stališča Skupščine SRS do Osnutka resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 [PDF]
   • Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SRS do Osnutka resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v l. 1976 [PDF]
   • Stališča Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SRS do Osnutka resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 3. 12. 1975 [PDF]:
     • Polog za investicije [PDF]
     • Ugotavljanje zalog in trajnih obratnih sredstev v gradbeništvu [PDF]
     • Naravne nesreče in solidarnost [PDF]
    • ZBOR OBČIN 3. 12. 1975 [PDF]:
     • Vzajemno prelivanje za splošno porabo [PDF]
     • Staž v obdelovalnih zadrugah šteti v delovno dobo [PDF]
     • Naravne nesreče in solidarnost [PDF]
     • Revalorizacija stanovanjskih kreditov? [PDF]
    • DRUŽBENO POLITIČNI ZBOR 3. 12. 1975 [PDF]:
     • Polog za investicije [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]
   • Predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 (ESA 389) [PDF]:
    • I. Izvajanje osnovnih ciljev in politike razvoja v l. 1975 [PDF]
    • II. Težišče politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v l. 1976 [PDF]
    • III. Možni okviri razvoja v letu 1976 [PDF]
    • IV. Smernice in ukrepi na področju proizvodne politike [PDF]
    • V. Smernice in smeri ukrepov na področju ekonomskih odnosov s tujino [PDF]
    • VI. Smernice in ukrepi na področju tržišča in cen [PDF]
    • VII. Denarno-kreditna politika in likvidnost gospodarstva [PDF]
    • VIII. Smernice in naloge na področju zaposlovanja [PDF]
    • IX. Prednostne naloge na področju družbenih dejavnosti [PDF]
    • X. Osnovna načela pri politiki razporejanja dohodka in oblikovanja sredstev za osebno, skupno in splošno porabo [PDF]
    • XI. Skladnejši razvoj vseh območij v SR Sloveniji [PDF]
    • XII. Naloge na področju krepitve varnosti, samozaščite in ljudske obrambe [PDF]
    • XIII. Samoupravno organiziranje in dogovarjanje združenega dela kot pogoj za uresničevanje resolucije [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (ESA 346) [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka v TOZD v letu 1976 (ESA 420) [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka TOZD (ESA 421) [PDF]
   • Predlog zakona o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih sredstev (ESA 426) [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v l. 1975 (ESA 422) [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA 419) [PDF]
   • Predlog za izdajo zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom zakona (ESA 424) [PDF]
   • Predlog zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v l. 1975 (ESA 378) [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference SZDL Slovenije (ESA 382) [PDF]
   • Predlog zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov za odločanje o vprašanjih skupnih nalog s področja tuje informativne dejavnosti (ESA 366) [PDF]
   • Predlog zakona o varstvu pred požarom (ESA 322) [PDF]
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Stabilizacija - prvi pogoj za skladen gospodarski in družbeni razvoj (Predhodno obravnavanje Osnutka resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 v delovnih telesih obeh zborov Skupščine SFRJ - K AS 281) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Dokazovanje borčevske dobe z izjavami prič (Osnutek zakona o dopolnitvi Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - AS 277) [PDF]
    • Enoten program statističnih raziskav za vso državo (Predlog odloka o sprejetju programa statističnih raziskav, pomembnih za vso državo, za l. 1976 - AS 274) [PDF]
   • MEDNARODNE POGOBE [PDF]:
    • Posojilo 40 milijonov dolarjev za gradnjo avtomobilskih cest (Ratifikacija Sporazuma o garanciji med SPR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 276) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Poenotiti transportna sredstva in opremo (Informacija o nekaterih problemih tipizacije, unifikacije in standardizacije transportnih sredstev in opreme) [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA [PDF]:
    • Mnoge investicije so oproščene pologa (Odlog o merilih in postopku za oprostitev obveznega depozita pri investicijskih vlaganjih v negospodarske in neproizvodne investicije) [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Nižja dinamika plačil za investicije (Poročilo SDK Jugoslavije o izvajanju Zakona o zagotavljanju plačila investicij) [PDF]
    • Usklajanje investicij z draženim načrtom (Informacija Gospodarske zbornice Jugoslavije o izvajanju Zakona o obveznem evidentiranju investicij) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • PRILOGA [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 1, št. 28 (23. 12. 1975) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV 29. XII. 1975 IN SKLIC SEJ ZA 21. I.1976 [PDF]
   • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
    • Predlog za dopolnitev predloga resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v I. 1975 (ESA 389) [PDF]
    • Predlog zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (ESA 341) [PDF]
    • Predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za l. 1976 (ESA 390) [PDF]
    • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD v l. 1975 (ESA 451) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA 365) [PDF]
    • Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju l. 1976 (ESA 461) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Podpora osnovnim ciljem družbenoekonomskega razvoja (Pripombe in predlogi skupščin republik in avtonomnih pokrajin k Osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1976 - K AS 261) [PDF]
    • Politika razvoja v l. 1976 - skupen izraz potreb in možnosti Usklajanje stališč do pripomb in predlogov, ki so jih dale skupščine republik in pokrajin k Osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1976, v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ - K AS 261) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Kaznovalna politika sodišč - ustrezna družbeni nevarnosti kaznivih dejanj (Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne uprave - Analiza kaznivih dejanj, o katerih so bile izdane sodne odločbe v l. 1974, s posebnim ozirom na politični in gospodarski kriminal) [PDF]
    • Pozitivni rezultati pri preprečevanju kriminala (Obravnavanje Analize v delovnih telesih Zveznega zbora Skupščine SFRJ) [PDF]
   • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]:
    • Premije za kmetijstvo tudi v l. 1976 [PDF]
    • Samoupravno konstituiranje zunanje trgovine [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • PRILOGA [PDF]