14. Seznam Poročevalcev iz leta 1988

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 1 (12. 1. 1988) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1988 [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka z osnutkom zakona (ESA-397) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v letu 1988 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma, s predlogom zakona (ESA-400) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o razpolaganju z družbenimi sredstvi za negospodarske in neproizvodne investicije v letu 1988 (ESA-401) [PDF]
   • POROČILO o izvajanju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji (ESA-387) [PDF]
   • PREDLOG energetske bilance SRS za leto 1988 [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 2 (16. 1. 1988) [SIstory]:
  • OSNUTEK amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV osnutka amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • USTAVNE SPREMEMBE SO DEL NUJNE DRUŽBENE PREOBRAZBE (Govor predsednika Komisije Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja dr. Marjana Rožiča ob določitvi osnutka amandmajev k ustavi SFRJ) [PDF]
  • POVZETEK razprave o besedilu osnutka amandmajev k ustaviSFRJ na seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ dne 29. decembra 1987 [PDF]
  • PROGRAM politične aktivnosti SZDLJ v javni razpravi o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 3 (26. 1. 1988) [SIstory]:
  • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 3. februarja 1988 [PDF]
  • PREDLOGI IN STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti [PDF]
  • MNENJA delovnih teles Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o urejanju prostora in obvestila Ustavnega sodišča SR Slovenije o nekaterih pojavih in problemih na področju varstva kmetijskih zemljišč in urejanja prostora [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]:
   • MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA OBČINE MARIBOR-TEZNO, 42. OKOLIŠ [PDF]
   • ODGOVOR Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na delegatsko pobudo skupine delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, gospodarsko področje, 1. okoliš [PDF]
   • ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE NA DELEGATSKO POBUDO TOVARIŠA DUŠKA KOSA PODANEGA NA 16. SEJI DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA Z DNE 24. 9. 1987 [PDF]:
    • I. EKOLOŠKI VPLIVI IZGRADNJE AVTOCEST [PDF]:
     • Pozitivni učinki izgradnje avtocest [PDF]
     • Negativni učinki izgradnje avtocest [PDF]
    • II. PREUSMERJANJE TOVORNEGA PROMETA NA ŽELEZNICO [PDF]
    • III. POVZETEK [PDF]
   • STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K DELEGATSKI POBUDI TOV. FRANCA FAŠALEKA V ZVEZI Z DOPOLNITVIJO SISTEMA SOLIDARNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR [PDF]:
    • - Zakaj so bili naši državljani nepopolno obveščeni o sklenitvi konvencije o socialnem zavarovanju z Republiko Italijo? [PDF]
  • PRIPOROČILO Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi odgovora Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na delegatsko vprašanje Jolande Kos v zvezi s konvencijo o socialnem zavarovanju med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo [PDF]
  • ANALIZA izvajanja zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ESA-402) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • UVOD [PDF]
   • I. UVODNE DOLOČBE [PDF]
   • II. ZAKONSKA ZVEZA [PDF]:
    • 1. Splošne določbe [PDF]
    • 2. Pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze [PDF]
    • 3. Oblika sklenitve zakonske zveze [PDF]
    • 4. Neveljavnost zakonske zveze [PDF]
    • 5. Pravice in dolžnosti zakoncev [PDF]
    • 6. Premoženjska razmerja med zakoncema [PDF]
    • 7. Prenehanje zakonske zveze [PDF]
    • 8. Razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze [PDF]
    • 9. Razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze [PDF]
    • 10. Izvenzakonska skupnost [PDF]
   • III. RAZMERJA MED STARŠI IN OTROCI [PDF]:
    • 1. Ugotavljanje in izpodbijanje očetovstva in materinstva [PDF]
    • 2. Pravice in dolžnosti staršev ter otrok [PDF]
    • 3. Izvrševanje roditeljske pravice [PDF]
    • 4. Odvzem roditeljske pravice [PDF]
    • 5. Prenehanje roditeljske pravice [PDF]
    • 6. Podaljšanje roditeljske pravice [PDF]
    • 7. Ukrepi občinske skupnosti socialnega skrbstva [PDF]
    • 8. Dolžnost preživljanja [PDF]
    • Ugotovitve in sklepi: [PDF]
   • IV. POSVOJITVE [PDF]:
    • 1. Pogoji za posvojitev in razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo [PDF]
    • 2. Postopek za posvojitev [PDF]
    • 3. Neveljavnost posvojitve [PDF]
    • Ugotovitve in sklepi: [PDF]
   • V. REJNIŠTVO [PDF]:
    • 1. Namen rejništva [PDF]
    • 2. Rejništvo po odločbi pristojnega organa občinske skupnosti socialnega varstva [PDF]
    • 3. Rejnik [PDF]
    • 4. Prenehanje rejništva [PDF]
    • 5. Oddaja otroka v rejništvo po starših [PDF]
    • Ugotovitve in sklepi: [PDF]
   • VI. SKRBNIŠTVO [PDF]:
    • 1. Namen skrbništva [PDF]
    • 2. Skrbnik [PDF]
    • 3. Skrbništvo nad mladoletniki [PDF]
    • 4. Skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost [PDF]
    • 5. Skrbništvo za posebne primere [PDF]
    • 6. Postopek [PDF]
    • Ugotovitve in sklepi: [PDF]
   • VII. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]:
    • Ugotovitev in sklep: [PDF]
   • VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]:
    • Ugotovitve in sklepi: [PDF]
   • IX. UGOTOVITVE, SKLEPI IN PRIPOROČILA [PDF]
  • STALIŠČA Zveznega izvršnega sveta v zvezi s pobudo Skupščine SR Slovenije o začetku postopka za spremembe družbenega plana Jugoslavije od 1986. do 1990. leta in dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije od leta 1986 do leta 2000 glede izgradnje nuklearnih elektrarn v Jugoslaviji: [PDF]
  • POROČILO o uporabi jedrske energije v SR Sloveniji [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. VARNOST JEDRSKIH OBJEKTOV [PDF]:
    • 1. Nuklearna elektrarna Krško [PDF]:
     • 1.1. Pregled dosedanjega obratovanja [PDF]
     • 1.2. Vzdrževanje in remontna dela [PDF]
     • 1.3. Usposabljanje kadrov [PDF]
     • 1.4. Varstvo pred sevanji in zdravstveno varstvo [PDF]
     • 1.5. Radioaktivni odpadki v elektrarni [PDF]
     • 1.6. Izrabljeno jedrsko gorivo [PDF]
    • 2. Raziskovalni reaktor TRIGA [PDF]
    • 3. Nadzor nad jedrskimi objekti [PDF]:
     • 3.1. Inšpekcija za jedrsko varnost [PDF]
     • 3.2. Varstvo pred ionizirajočimi sevanji [PDF]
     • 3.3. Inšpekcije Mednarodne agencije za atomsko energijo [PDF]
     • 3.4. Delo pooblaščenih organizacij [PDF]
     • 3. 5. Mednarodno sodelovanje [PDF]
    • 4. Formiranje Republiške uprave za jedrsko varnost [PDF]
    • 5. Odgovornost za jedrske škode [PDF]
   • III. UPORABA VIROV IONIZIRAJOČIH SEVANJ [PDF]
   • IV. NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI JEDRSKIH NAPRAV [PDF]:
    • 1. Nadzor radioaktivnosti okolja NE Krško [PDF]
    • 2. Nadzor radioaktivnosti okolja Rudnika urana Žirovski vrh [PDF]
    • 3. Radioaktivno onesnaženje Slovenije zaradi nesreče v Černobilu [PDF]
   • V. SKLADIŠČENJE IN ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV [PDF]:
    • 1. Skladiščenje nizko in srednjeaktivnih odpadkov iz NE Krško [PDF]
    • 2. Zagotovitev odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NE Krško [PDF]
    • 3. Cilji, naloge in možnosti v SR Sloveniji [PDF]
   • VI. IZKORIŠČANJE RUDNIKA URANA ŽIROVSKI VRH [PDF]
   • VII. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI JEDRSKIH OBJEKTOV PO ČERNOBILU [PDF]
   • VIII. PREDPISI ZA JEDRSKO VARNOST [PDF]:
    • 1. Zvezni predpisi [PDF]
    • 2. Republiški predpisi [PDF]
   • IX. SKLEPNE UGOTOVITVE [PDF]
   • X. PREDLOGI IN SKLEPI IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • A) Predlogi [PDF]
    • B) Sklepi [PDF]
  • POROČILO o opravljenih aktivnostih in ukrepih varstva okolja v SR Sloveniji [PDF]:
   • I. Ključne naloge varstva okolja [PDF]
   • II. Druge naloge varstva in izboljšanja okolja [PDF]:
    • 1. Zakonodajno področje [PDF]
    • 2. Informacijski sistem varstva okolja [PDF]
    • 3. Izobraževanje [PDF]
    • 4. Zakonitost in pravni red [PDF]
    • 5. Druge naloge [PDF]
   • UGOTOVITEV [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 4 (9. 2. 1988) [SIstory]:
  • ZAHTEVA Skupščine SR Slovenije za izdajo zakona o prenehanju veliavnosti zakona o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1988 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o stanovanjskem gospodarstvu (ESA-376) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona (ESA-410) [PDF]
  • PROGRAM DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1988 (ESA-383) [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 5 (23. 2. 1988) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko (ESA-229) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (ESA-398) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih (ESA-399) [PDF]
  • PREDLOG UKREPOV za opredelitev nalog na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva in dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in iz družbenega dogovora o uresničevanju skupnih prvin stanovanjske in komunalne politike [PDF]
  • MNENJA IN STALIŠČA Družbenega sveta Socialistične republike Slovenije za vprašanja družbene ureditve SR Slovenije o načelnih in odprtih vprašanjih s področja stanovanjske prenove [PDF]
  • POROČILO skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za stanovanjsko gospodarstvo k predlogu ukrepov Zveznega izvršnega sveta za opredelitev nalog na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva iz Dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in iz Družbenega dogovora o uresničevanju prvin stanovanjske in komunalne politike. [PDF]
  • INFORMACIJA skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije o poteku izdelave strokovnih zasnov-modelov stanovanjskega gospodarstva [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 6 (8. 3. 1988) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 20. aprila 1988 [PDF]
   • POROČILO o delu Predsedstva SR Slovenije od 1986. leta do 1988. leta [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe (ESA-197) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski varnosti (ESA-420) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o varnosti pomorske in notranje plovbe (ESA-223) [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 7 (9. 3. 1988) [SIstory]:
  • PREDLOG SMERNIC za spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 in družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • ANALIZA pogojev in možnosti za spreminjanje in dopolnjevanje dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 [PDF]
  • DOKUMENTACIJA k analizi pogojev in možnosti za spreminjanje in dopolnjevanje dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 [PDF]
  • ANALIZA predlogov za spremembo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • DOKUMENTACIJA k analizi predlogov za spremembo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 8 (22. 3. 1988) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju (ESA-429) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih s predlogom zakona (ESA-430) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja s predlogom zakona (ESA-435) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela s predlogom zakona (ESA-434) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih s predlogom zakona (ESA-433) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1987 (ESA-431) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o povračilu stroškov in nagradah sodnikov Sodišča združenega dela SR Slovenije in splošnih sodiščih združenega dela, ki niso v delovnem razmerju v delovni skupnosti sodišča (ESA-432) [PDF]
   • INFORMACIJA o nekaterih vprašanjih uporabe sredstev sklada solidarnosti za odpravo posledic potresa v SR Črni gori [PDF]
   • INFORMACIJA o uresničevanju programa obnove in graditve v obdobju od leta 1979 do leta 1987 [PDF]
  • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje 1988 [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 9 (5. 4. 1988) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, z osnutkom zakona (ESA-437) [PDF]
  • POROČILO o izvajanju družbenih dogovorov na področju izobraževanja, katerih podpisniki so organi in organizacije v SR in SAP (ESA-428) [PDF]
  • OSNUTEK DOGOVORA o medsebojnih pravicah in obveznostih pri zagotavljanju pogojev za opravljanje dejavnosti Jugoslovanskega bibliografskega inštituta, zanimive za SR in SAP (ESA-441) [PDF]
  • OSNUTEK DOGOVORA o enotnih temeljih in merilih za urejanje pravic proizvajalcev fonogramov ali videogramov in organizacij za radiodifuzijo (ESA-442) [PDF]
  • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o višini stopnje zamudnih obresti z osnutkom zakona (AS 423) [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o pravosodnem informacijskem sistemu, ki je pomemben za vso državo, z osnutkom zakona [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO o delu Zveznega izvršnega sveta od maja 1986 do maja 1988 [PDF]
   • SPREMEMBE V GOSPODARSKEM SISTEMU (priloga k poročilu ZIS za obdobje od maja 1986 do maja 1988) [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 10 (12. 4. 1988) [SIstory]:
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • POROČILO o mednarodnem sodelovanju SR Slovenije (ESA-446) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom zakona (ESA-447) [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 11 (19. 4. 1988) [SIstory]:
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 6. maja 1988 [PDF]:
   • PREDLOG UKREPOV za uresničevanje ekonomske politike v letu 1988 po 15. maju [PDF]
   • KRATKA OCENA gospodarskih gibanj v SR Sloveniji in učinkov protiinflacijskih ukrepov v začetku leta 1988 [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 25. maja 1988 [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona, z osnutkom zakona (ESA 448) [PDF]
   • OSNUTEK DOGOVORA o skupnih temeljih za urejanje uveljavljanja socialnovarstvenih pravic (ESA-449) [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 12 (10. 5. 1988) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Poročilo o delu Zveznega sodišča v letu 1987 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 25. maja 1988 [PDF]:
    • INFORMACIJA o poteku obravnave poročila o komunalnem gospodarstvu [PDF]
    • POVZETEK STALIŠČ javne obravnave poročila o komunalnem gospodarstvu [PDF]
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 22. junija 1988 [PDF]:
    • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ESA-397) [PDF]
    • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ESA-410) [PDF]
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ESA-458) [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 13 (17. 5. 1988) [SIstory]:
  • NEKATERA TEMELJNA VPRAŠANJA V ZVEZI S PRIPRAVO OSNUTKA SPREMEMB USTAVE SR SLOVENIJE [PDF]
  • SKLEPI zborov Skupščine SR Slovenije ob obravnavi zahtev za izvedbo referenduma o ustavnih amandmajih [PDF]
  • UVODNA BESEDA Mirana Potrča k pobudam za razpis referenduma o ustavnih spremembah [PDF]
  • MNENJE Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije k pobudam za razpis referenduma v postopku za spremembo ustave [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 14 (24. 5. 1988) [SIstory]:
  • POROČILO o uresničevanju razvojne politike in svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji [PDF]
  • PREDLOG PROGRAMA aktivnosti SR Slovenije za izvajanje jugoslovanskega programa ukrepov in aktivnosti za zaustavljanje izseljevanja Srbov in Črnogorcev s Kosova, hitrejšo vrnitev tistih, ki so ga zapustili, in prihod vseh, ki želijo živeti in delati na Kosovu [PDF]
  • IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 15 (30. 5. 1988) [SIstory]:
  • OSNUTEK MNENJA k osnutku sprememb ustave SFRJ [PDF]
  • V amandmajski obliki zasnovane pripombe in predlogi iz osnutka mnenje k spremembam ustave SFRJ [PDF]
  • STALIŠČA IN USMERITVE Republiške konference SZDL Slovenije in Republiškega sveta ZSS pojavni razpravi o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • POROČILO o javni razpravi o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ v SR Sloveniji [PDF]
  • MNENJE Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k osnutku amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Gospodarske zbornice Slovenije k osnutku amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 16 (7. 6. 1988) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o sprejetih in uveljavljenih ukrepih ekonomske politike po 15.maju ter potrebnih aktivnostih v SR Sloveniji [PDF]
  • INFORMACIJA Martina Mlinarja, vodje delegacije Skupščne SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin SkupščineSFRJ, na skupnem zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije 25. maja 1988 v zvezi z razpravo o poročilu Zveznega izvršnega sveta o njegovem delu za obdobje maj 1986— maj 1988 na 25. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ z dne 14. in 15. maja 1988 [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ - 25. seja Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ z dne 14. in 15. maja 1988 [PDF]
  • INFORMACIJA delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ o nekaterih vprašanjih, o katerih je razpravljal in sklepal Zvezni zbor Skupščine SFRJ na seji 14. in 15. maja 1988 [PDF]
  • UVODNA BESEDA Andreja Škerlavaja, predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose k razpravi o mednarodnem sodelovanju SR Slovenije, 25. maja 1988 [PDF]
  • UVODNA BESEDA Cvetke Selšek, predsednice Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje k razpravi o mednarodnem sodelovanju SR Slovenije, 25. maja 1988 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o medsebojnih obveznostih ter načinu združevanja dela in sredstev in koriščenju sredstev za pripravo in izvedbo mladinskih delovnih akcij v SR Sloveniji v letu 1988 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • INFORMACIJA o problemih uresničevanja obveznosti SR Slovenije v zvezi s pospeševanjem razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo s predlogi rešitev [PDF]
   • IZVLEČEK POROČILA o združevanju dela stalnih sredstev sklada federacije v programe za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v letu 1987 (ESA-492) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev in izpoljnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1989, s predlogom zakona (ESA-488) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (ESA-489) [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 17 (9. 6. 1988) [SIstory]:
  • OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 [PDF]
  • DOLGOROČNI PLAN SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-2000 KARTOGRAFSKI DEL DOPOLNJEN 1988 - OSNUTEK [PDF]
  • OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986 - 1990 KARTOGRAFSKI DEL DOPOLNJEN 1988 - OSNUTEK [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 18 (15. 6. 1988) [SIstory]:
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenijev mesecu juliju [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slovenije (ESA-437) [PDF]
  • URESNIČEVANJE planskih ciljev na področju kmetijstva [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 19 (21. 6. 1988) [SIstory]:
  • POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • OSNUTEK ANALIZE uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-90 v letih 1986, 1987 in 1988 s prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1989 (majska analiza) [PDF]
  • IZBOR IZ DOKUMENTACIJE k analizi uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letih 1986, 1987in 1988 s prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1989 (majska analiza) [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 20 (28. 6. 1988) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
  • MNENJA Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine SR Slovenije [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • IZHODIŠČNE OSNOVE za reformo gospodarskega sistema [PDF]
   • TEMELJI POLITIKE sprememb gospodarske strukture Jugoslavije [PDF]
   • MNENJA IN PREDLOGI Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in Republiškega družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve ob obravnavi Osnovnih smeri reforme gospodarskega sistema - Teze [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti, z osnutkom zakona (ESA 503) [PDF]
  • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za III. trimesečje 1988 [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 21 (26. 7. 1988) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu septembru [PDF]:
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zemljiški knjigi (ESA-521) [PDF]
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ESA-512) [PDF]
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije predvidoma v mesecu oktobru [PDF]:
    • POROČILO o uresničevanju zakona o javnem obveščanju (ESA-522) [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 22 (2. 8. 1988) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
  • INFORMACIJA o uresničevanju ugotovitev in stališč Skupščine SR Slovenije v zvezi s postopkom zoper Borštnerja, Janšo in Tasića [PDF]
  • MNENJA Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine SR Slovenije [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1988 z osnutkom zakona (ESA-523) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (ESA-447) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih s predlogom zakona (ESA-525) [PDF]
   • DODATNA INFORMACIJA k poročilu o urejanju prostora v SR Sloveniji [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom zakona (ESA-527) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo (ESA-492) [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 23 (3. 8. 1988) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah, s predlogom zakona (ESA-529) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ESA-448) [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 24 (30. 8. 1988) [SIstory]:
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 28. septembra 1988 [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ESA-541) [PDF]
   • OSNUTEK ODLOKA o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Skupščine SR Slovenije za nadzor nad delom službe državne varnosti [PDF]
  • Gradiva bodo na podlagi programa dela Skupščine SR Slovenije najprej obravnavala pristojna delovna telesa Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • POROČILO o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1987 (ESA-528) [PDF]
   • POROČILO o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1987 (ESA-528) [PDF]
   • POVZETKI POROČIL o delu pravosodja v SR Sloveniji ter informacije o problematiki s področja pravosodja v letu 1987 [PDF]
   • POROČILO Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za pravosodje [PDF]
   • INFORMACIJA o politični delikvenci in kaznivih ravnanjih s področja gospodarstva in cestnega prometa v letu 1987 [PDF]
   • PREGLED opravljenega dela Vrhovnega sodišča SR Slovenije v letu 1987 [PDF]
   • POVZETEK analize poročil temeljnih in višjih sodišč o delu v letu 1987 [PDF]
   • POVZETEK POROČILA Javnega tožilstva SR Slovenije o delu javnih tožilstev v SR Sloveniji za leto 1987 [PDF]
   • POVZETEK POROČILA Republiškega senata za prekrške za leto 1987 [PDF]
   • PREDLOG Inormativnih in drugih sprememb za racionalizacijo dela in krepitev vloge pravosodnih organov pri varstvu ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • POVZETEK POROČILA o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji v letu 1987 z informacijo o nekaterih problemih in pojavih ter z mnenji in predlogi Sodišča združenega dela SR Slovenije [PDF]
   • POVZETEK POROČILA o delu Javnih pravobranilcev v SR Sloveniji za leto 1987 [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 25 (12. 9. 1988) [SIstory]:
  • PREDLOG AMANDMAJEV k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije z obrazložitvijo [PDF]
  • PREDLOG USTAVNEGA ZAKONAza izvedbo amandmajev od IX do XLI k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije z obrazložitvijo [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • OCENA tekočih gospodarskih gibanj v SR Sloveniji sredi leta 1988 (ESA-544) [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 26 (20. 9. 1988) [SIstory]:
  • POROČILO k besedilu predloga amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]:
   • 1. MONOPOLNI DOHODEK - amandma IX tč. 8 [PDF]
   • 2. VELIKI TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI SISTEMI - amandma X tč. 6 (prej amandma X tč. 5) [PDF]
   • 3.VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE (prej amandma XXIII tč. 2) [PDF]
   • 4. NASPROTJE MED REPUBLIŠKIM IN ZVEZNIM ZAKONOM - amandma XXV tč. 4 (prej amandma XXIII tč. 5) [PDF]
   • 5. DAVČNI SISTEM IN DAVČNA POLITIKA 2. alineja 1. tč. amandmaja XXIX (prej 1. alineja 1. tč. amandmaja XXVI) [PDF]
   • 6. ENOTNA STRATEGIJA TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 3. alineja 1. tč. amandmaja XXIX (prej 2. alineja 1. tč. amandmaja XXVI) [PDF]
   • 7. FINANCIRANJE JLA amandma XXXIV (prej amandma XXXI) [PDF]
   • 8. DRUŽBENE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA 1. podtočke, 1. tč. amandmaja XXXV (prej 1. alineja 1. tč. amandmaja XXXII) [PDF]
   • 9. PRISTOJNOST ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN 2. podtočka 3. tč. amandmaja XXXVI (prej 2. podtočka 5. tč. amandmaja XXXIII) [PDF]
   • 10. SOGLASJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN - 5. tč. amandmaja XXXVI (prej 6. tč. amandmaja XXXIII) [PDF]
   • 11. REDNA SODIŠČA IN JAVNA TOŽILSTVA 5., 6. in 7 tč. amandmaja XXV (prej 6., 7. in 8. tč. amandmaja XXIII) [PDF]
   • 12. ZVEZNO SODIŠČE - podtočki 5 in 6 tč. 1. amandmaja XXXVIII (prej 5., 6. in 7. podtočka 1. tč. amandmaja XXXVI) [PDF]
   • 13. Zvezni javni tožilec prej 2. tč. XXXVI [PDF]
   • 14. USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE 4. podtočka 1. tč. amandmaja XXXIX (prej 4. podtočka 1. tč. amandmaja XXXVII) [PDF]
   • 15. DRŽAVNA VARNOST - amandma XXXIII tč. 6 in amandma XXXV tč. 1, podt. 12 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR [PDF]:
    • - Kontradiktorni podatki? [PDF]
    • - Ukinjanje tozdov [PDF]
    • - Kdaj sprememba zakona o knjigovodstvu? [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]:
   • STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV MESTA MARIBOR ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ZAKONODAJE S PODROČJA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA IN ZAKONA O OROŽJU [PDF]
   • STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV MESTA MARIBOR V ZVEZI Z IZDAJO PREČIŠČENIH BESEDIL ZAKONOV [PDF]
   • STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV MESTA MARIBOR ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ZAKONA O BLAGOVNEM PROMETU [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 27 (11. 10. 1988) [SIstory]:
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • Komisija za ustavna vprašanja [PDF]:
    • Utemeljitev k predlagani rešitvi v zvezi z dajanjem začasne prednosti zveznemu zakonu (amandma XXV, 4. točka, 4. odstavek) [PDF]
    • Utemeljitev v prid predloženi rešitvi o financiranju JLA (amandma XXXIV in amandma XXXVI, točka 6) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ESA-541) [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad zakonitostjo dela službe državne varnosti (ESA-571) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve (ESA-542) [PDF]
  • ZNAČILNOSTI varnostnih razmer v prvem polletju leta 1988 [PDF]
  • OSNUTEK ODLOKA o ustanovitvi, nalogah in sestavi skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za celovito preučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani (ESA-572) [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • STALIŠČA Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila k besedilu predloga amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški obveznosti - AS 510 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1988 [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 28 (12. 10. 1988) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o tujih vlaganjih (ESA-565) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini (ESA-566) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o zunanjetrgovinskem prometu (ESA-567) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje (ESA-568) [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 29 (18. 10. 1988) [SIstory]:
  • MNENJE Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o oceni programa porabe sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1988 [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ESA-458) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski varnosti (ESA-420) [PDF]
  • PRAVILNIK o varstvu pred ionizirajočimi sevanji v obratih za pridobivanje jedrskih surovin in v podzemskih rudnikih [PDF]
  • PRAVILNIK o izpopolnjevanju, usposabljanju in preizkusu usposobljenosti oseb, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ali v službah varstva pred temi sevanji [PDF]
  • PRAVILNIK o evidentiranju, poročanju in obveščanju na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji [PDF]
  • PRAVILNIK o poročanju in obveščanju na področju jedrske varnosti [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o posebnih pogojih za opravljanje zunanje trgovinskega prometa v posebnih carinskih conah (ESA-585) [PDF]
 30. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 30 (25. 10. 1988) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o davku od prometa proizvodov in storitev (ESA-588) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o plačilnem prometu s tujino (ESA-589) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o sistemu družbene kontrole cen (ESA-587) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republikin narodnih bank avtonomnih pokrajin (ESA-591) [PDF]
 31. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 31 (26. 10. 1988) [SIstory]:
  • GLOBALNA OCENA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-90 v letih 1986, 1987 in 1988 z oceno možnosti razvoja v letu 1989 (jesenska analiza) [PDF]
  • DOKUMENTACIJA k jesenski analizi (izbor nekaterih tematskih tabel) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o bankah in drugih finančnih organizacijah z osnutkom zakona [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prostih carinskih conah z osnutkom zakona [PDF]
  • LETNI (1989), SREDNJEROČNI (1989-1994) in DOLGOROČNI (1989-1999) program organizacije velikih športnih tekmovanj v Jugoslaviji [PDF]
 32. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 32 (28. 10. 1988) [SIstory]:
  • AMANDMAJI k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije [PDF]
  • USTAVNI ZAKON za izvedbo amandmajev od IX do XLVII k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije [PDF]
  • SKLEP Zveznega zbora Skupščine SFRJ, da se začne s pripravo in sprejemanjem nove ustave SFRJ [PDF]
  • UVODNA BESEDA Mirana Potrča, predsednika Skupščine SR Slovenije in predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja k Informaciji o usklajevanju predloga amandmajev k ustavi SFRJ na skupnem zasedanju zborov Skupščine SRS 25.10.1988 [PDF]
  • POROČILO Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja [PDF]
  • STALIŠČA IN USMERITVE Predsedstva RK SZDL Slovenije ob obravnavi informacije o poteku usklajevanja predloga amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o usklajevanju predloga amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • SKLEP Družbenolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o usklajevanju besedila predlogov amandmajev o ustavi SFRJ [PDF]
 33. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 33 (2. 11. 1988) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • INFORMACIJA v zvezi s problematiko družbenih dejavnosti s poudarkom na zdravstvu, ki jo je na seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 25.10.1988 podal podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dr. Boris Frlec [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu s predlogom zakona (ESA-592) [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1987, prvem polletju 1988, z oceno uresničevanja do konca leta 1988 in v letu 1989 (ESA-595) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o podjetjih [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o delovnih razmerjih z osnutkom zakona [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije z osnutkom zakona [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o računovodstvu z osnutkom zakona [PDF]
 34. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 34 (8. 11. 1988) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 22. 11. 1988 [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV sprememb in dopolnitev v besedilu predloga amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1989 z osnutkom zakona (ESA-607) [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 14. 12. 1988 [PDF]:
   • IZHODIŠČA ekonomske in razvojne politike za leto 1989 (ESA-608) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (ESA-527) [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 23. 12. 1988 [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja z osnutkom zakona (ESA-605) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju (ESA-429) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pedagoški službi z osnutkom zakona (ESA-604) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ESA-512) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem skrbstvu s predlogom zakona (ESA-596) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (ESA-606) [PDF]
 35. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 35 (15. 11. 1988) [SIstory]:
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 22. 11. 1988 [PDF]:
   • INFORMACIJA o ocenah in razlogih, zaradi katerih je SR Slovenija ali Komisija za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije ocenila, da so rešitve oblikovane v predlogu amandmajev k ustavi SFRJ, skladne z mnenjem in stališči Skupščine SR Slovenije [PDF]
   • UVODNA BESEDA predsednika Skupščine SR Slovenije Mirana Potrča na posvetu s predsedniki skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti dne 10.11. 1988 [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 14. 12. 1988 [PDF]:
   • PROGRAM UKREPOV ekonomske politike v letu 1989 (ESA-617) [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu januarju 1989 [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pravni pomoči z osnutkom zakona (ESA-563) [PDF]
   • POROČILO o delovanju služb pravne pomoči v Zvezi sindikatov Slovenije za leto 1987 (ESA-563) [PDF]
 36. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 36 (22. 11. 1988) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 23. 12. 1988 [PDF]:
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti s predlogom zakona (ESA-625) [PDF]
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenijev mesecu januarju 1989 [PDF]:
    • PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (ESA-493) [PDF]
   • POROČILO, o uresničevanju razvojnega načrta splošne ljudske obrambe in določenih nalog družbene samozaščite SR Slovenije - povzetek (ESA-623) [PDF]
   • POROČILO o uresničevanju razvoja teritorialne obrambe SR Slovenije v obdobju 1985— 1988— povzetek (ESA-623) [PDF]
 37. Poročevalec: Gospodarski vestnik, letnik , posebna številka (12. 1988) [SIstory]:
  • Predlog zakona o podjetjih [PDF]
  • Predlog zakona o računovodstvu [PDF]
  • Predlog zakona o finančnem poslovanju [PDF]
  • Predlog zakona o družbenem planiranju in družbenem planu Jugoslavije [PDF]
 38. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 14, št. 37 (6. 12. 1988) [SIstory]:
  • POPRAVEK predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu [PDF]
  • SKLEPI, PREDLOGI IN STALIŠČA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Gradiva za seje zborov Skupščine SR Slovenije 19. 12. 1988 [PDF]:
    • OSNUTEK ZAKONA o temeljih davčnega sistema (ESA-593) [PDF]
    • OSNUTEK ZAKONA o tujih vlaganjih (ESA-565) [PDF]
    • OSNUTEK ZAKONA o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (ESA-591) [PDF]
    • PROGRAM uporabe sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1989 (ESA-616) [PDF]