Zakonodaja 1975-1993 (ESA)
NaslovDatumESAPovezava
Predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje SIS na področju družbenih dejavnosti v letu 1975 ( ESA 205)18. 1. 1975205SIstory
Predlog zakona o varstvu zraka ( ESA 193)18. 1. 1975193SIstory
Predlog zakona o rudarstvu ( ESA 326-73)18. 1. 1975326-73SIstory
Predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili ( ESA 79)18. 1. 197579SIstory
Osnutek resolucije o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v razvoju ( ESA 183)27. 1. 1975183SIstory
Osnutek zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev ter razmerjih pri delu v upravnih organih v SR Sloveniji ( ESA 171)27. 1. 1975171SIstory
Predlog zakona o varstvu zraka ( ESA 193)27. 1. 1975193SIstory
Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu ( ESA 212)14. 3. 1975212SIstory
Osnutek sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SRS ( ESA 216)14. 3. 1975216SIstory
Predlog za obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih ( ESA 201)14. 3. 1975201SIstory
Predlog za izvolitev članov Sveta republike ( ESA 222)14. 3. 1975222SIstory
Predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem ( ESA 221)14. 3. 1975221SIstory
Osnutek zakona o dedovanju ( ESA 220/73)2. 4. 1975220/73SIstory
Osnutek zakona o založništvu ( ESA 229)2. 4. 1975229SIstory
Predlog zakona o visokem šolstvu ( ESA 393)2. 4. 1975393SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov ( ESA 235)9. 4. 1975235SIstory
Predlog priporočil in sklepov glede nadaljnjega uveljavljanja in izvajanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije ( ESA 245)11. 4. 1975245SIstory
Osnutek poslovnika Skupščine SR Slovenije ( ESA 248)16. 4. 1975248SIstory
Predlog odloka o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici ( ESA 246)16. 4. 1975246SIstory
Osnutek zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje ( ESA 244)16. 4. 1975244SIstory
Osnutek zakona o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic ( ESA 247)16. 4. 1975247SIstory
Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije imetnikom obveznic, izdanih za dograditev TE Šoštanj IV, v znesku 42 milijonov dolarjev ( ESA 257)9. 5. 1975257SIstory
Informacija o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu ( ESA 239)9. 5. 1975239SIstory
Predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije in Osnutek ustavnega zakona ( ESA 266)14. 5. 1975266SIstory
Osnutek zakona o varnosti cestnega prometa ( ESA 265)14. 5. 1975265SIstory
Osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja ( ESA 46)14. 5. 197546SIstory
Predlog sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v SR Sloveniji ( ESA 270)23. 5. 1975270SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih ( ESA 276)23. 5. 1975276SIstory
Osnutek zakona o interesnih skupnostih za PTT promet ( ESA 81)23. 5. 197581SIstory
Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih ( ESA 262)23. 5. 1975262SIstory
Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za l. 1974 ( ESA 264)23. 5. 1975264SIstory
Predlog zakona o rudarstvu ( ESA 326/73)23. 5. 1975326/73SIstory
Predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili ( ESA 79)23. 5. 197579SIstory
Informacija o organizaciji sodišč združenega dela ( ESA 287)5. 6. 1975287SIstory
Predlog sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji ( ESA 216) in Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini5. 6. 1975216SIstory
Energetska bilanca SR Slovenije za l. 1975 in Informacija o izvajanju izgradnje objektov elektroenergetike in premogovništva ter ostalih energetskih objektov ( ESA 281)5. 6. 1975281SIstory
Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o skupnem financiranju gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena na Kraškem gozdnogospodarskem območju ( ESA 279)5. 6. 1975279SIstory
Poročilo o učinkovitosti samoupravnih sporazumov o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov za l. 1974 ter o poteku samoupravnega sporazumevanja ( ESA 295)23. 6. 1975295SIstory
Predlog zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu ( ESA 212)23. 6. 1975212SIstory
Predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije ( ESA 248)2. 7. 1975248SIstory
Informacija Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji ( ESA 317)2. 7. 1975317SIstory
Poročilo o odpravi posledic potresa na Kozjanskem ( ESA 300)10. 7. 1975300SIstory
Osnutek zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji ( ESA 316)10. 7. 1975316SIstory
Pobude, da prevzamejo ustanoviteljstvo fakultete družbenopolitične organizacije za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani ( ESA 288)10. 7. 1975288SIstory
Predlog zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja ( ESA 46)10. 7. 197546SIstory
Predlog odloka o finančnem programu za nabavo računalniške in mikrofilmske opreme organov za notranje zadeve v SR Sloveniji ( ESA 308)10. 7. 1975308SIstory
Predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini občine Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski in snežni plazovi ( ESA 321)10. 7. 1975321SIstory
ZDRUŽENO DELO V DRUŽBENI REPRODUKCIJI —POROČILO O URESNIČEVANJU USTAVNIH DOLOČBO ZDRUŽENEM DELU IN O ZDRUŽEVANJU DELA IN SREDSTEV DRUŽBENE REPRODUKCIJE ( ESA 342 )18. 8. 1975342SIstory
DOHODEK IN DOHODKOVNI ODNOSI V LUČI REŠITEV V OSNUTKU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU ( ESA 342)18. 8. 1975342SIstory
URESNIČEVANJE USTAVNIH NAČEL O ORGANIZIRANOSTI IN PRIPRAVAH DRUŽBE NA SPLOŠNI LJUDSKI ODPOR ( ESA 344)18. 8. 1975344SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA Z OSNUTKOM ZAKONA O LJUDSKI OBRAMBI SR SLOVENIJE ( ESA 344)18. 8. 1975344SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI OBRTNEGA ZAKONA ( ESA 339)18. 8. 1975339SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKIH OBČANOV ( ESA 315)18. 8. 1975315SIstory
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STAROSTNEM ZAVAROVANJU KMETOV ( ESA 346)18. 8. 1975346SIstory
PREDLOG ZAKONA O KOMUNALNIH DEJAVNOSTIH POSAMEZNEGA DRUŽBENEGA POMENA ( ESA 260/73)18. 8. 1975260/73SIstory
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH ( ESA 262)18. 8. 1975262SIstory
PREDLOG ZAKONA O SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH ZA PTT PROMET ( ESA 81)18. 8. 197581SIstory
Osnutek zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb ( ESA 367)1. 10. 1975367SIstory
Osnutek zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA 363)1. 10. 1975363SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi pristojnost upravnih organov za odločanje in opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, z osnutkom zakona ( ESA 366)1. 10. 1975366SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči, z osnutkom zakona ( ESA 375)17. 10. 1975375SIstory
Predlog za izdajo zakona o pomorski pilotaži, z osnutkom zakona ( ESA 374)17. 10. 1975374SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SRS (republiškem proračunu) za l. 1975 ( ESA 386)28. 10. 1975386SIstory
Predlog - za izdajo zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference SZDL Slovenije, z osnutkom zakona ( ESA 382)28. 10. 1975382SIstory
Predlog zakona o obračunavanju in prenosu dohodka, doseženega v prometu z živino in mesom ( ESA 381)28. 10. 1975381SIstory
Predlog za izdajo zakona o investicijski dokumentaciji, z osnutkom zakona ( ESA 380)28. 10. 1975380SIstory
Predlog za izdajo zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v l. 1975, z osnutkom zakona ( ESA 378)28. 10. 1975378SIstory
ANALIZA IZVAJANJA POLITIKE DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA V SR SLOVENIJI V L. 1975 IN TENDENCE V GOSPODARSKIH TOKOVIH NA PREHODU V L. 1976 ( ESA 388)31. 10. 1975388SIstory
POROČILO O IZVAJANJU STALIŠČ IN PREDLOGOV UKREPOV IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K OCENI URESNIČEVANJA RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI IN RAZVOJU SR SLOVENJE TER NEPOSREDNIH NALOGAHV L. 1975 ( ESA 388)31. 10. 1975388SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI IN RAZVOJU SR SLOVENIJE TER NEPOSREDNIH NALOGAH V L. 1976 ( ESA 389)31. 10. 1975389SIstory
PREDLOG IZHODIŠČ ZA SESTAVO REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA L. 1976 ( ESA 390)31. 10. 1975390SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki, z osnutkom zakona ( ESA 392)31. 10. 1975392SIstory
POROČILO O SPREMLJANJU IZVAJANJA DRUŽBENEGA DOGOVORA O NALOGAH PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU KADROVSKE POLITIKE V SR SLOVENIJI ( ESA 397)1. 11. 1975397SIstory
POROČILO O URESNIČEVANJU RESOLUCIJE O OSNOVAH KADROVSKE POLITIKE V SR SLOVENIJI ( ESA 397)1. 11. 1975397SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za l. 1975 ( ESA 386)13. 11. 1975386SIstory
Predlog zakona o podaljšanjem financiranju občinskih proračunov za leto 1975 s sredstvi iz vzajemnega prelivanja med občinami ( ESA 413)25. 11. 1975413SIstory
Predlog za izdajo zakona o prispevku določenih uporabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja z električno energijo, z osnutkom zakona ( ESA 415)25. 11. 1975415SIstory
Osnutek zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju ( ESA 227)25. 11. 1975227SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona ( ESA 416)25. 11. 1975416SIstory
Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju, z osnutkom zakona ( ESA 414)25. 11. 1975414SIstory
Predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 ( ESA 389)13. 12. 1975389SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov ( ESA 346)13. 12. 1975346SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka v TOZD v letu 1976 ( ESA 420)13. 12. 1975420SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka TOZD ( ESA 421)13. 12. 1975421SIstory
Predlog zakona o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih sredstev ( ESA 426)13. 12. 1975426SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v l. 1975 ( ESA 422)13. 12. 1975422SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev ( ESA 419)13. 12. 1975419SIstory
Predlog za izdajo zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom zakona ( ESA 424)13. 12. 1975424SIstory
Predlog zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v l. 1975 ( ESA 378)13. 12. 1975378SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference SZDL Slovenije ( ESA 382)13. 12. 1975382SIstory
Predlog zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov za odločanje o vprašanjih skupnih nalog s področja tuje informativne dejavnosti ( ESA 366)13. 12. 1975366SIstory
Predlog zakona o varstvu pred požarom ( ESA 322)13. 12. 1975322SIstory
Predlog za dopolnitev predloga resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v I. 1975 ( ESA 389)23. 12. 1975389SIstory
Predlog zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji ( ESA 341)23. 12. 1975341SIstory
Predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za l. 1976 ( ESA 390)23. 12. 1975390SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD v l. 1975 ( ESA 451)23. 12. 1975451SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA 365)23. 12. 1975365SIstory
Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju l. 1976 ( ESA 461)23. 12. 1975461SIstory
Poročilo o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije ( ESA 498)29. 1. 1976498SIstory
Aktualna vprašanja obveščanja v delegatskem sistemu in informacijsko-dokumentacijski centri ( ESA 498)29. 1. 1976498SIstory
Predlog za izdajo zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, z osnutkom zakona ( ESA 502)29. 1. 1976502SIstory
Predlog za izdajo zakona o pravicah na delih stavb, z osnutkom zakona ( ESA 503)29. 1. 1976503SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe, z osnutkom zakona ( ESA 505)29. 1. 1976505SIstory
Predlog za izdajo zakona o prometu z nepremičninami, z osnutkom zakona ( ESA 504)29. 1. 1976504SIstory
Predlog zakona o investicijski dokumentaciji ( ESA 380)29. 1. 1976380SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ESA 474)29. 1. 1976474SIstory
Predlog odloka o načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, in o načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za SR Slovenijo v l. 1976 ( ESA 514)29. 1. 1976514SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 9. člena Zakona o samoupravnih stanovanjskih skupnostih ( ESA 496)29. 1. 1976496SIstory
Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1976 ( ESA 501)29. 1. 1976501SIstory
Predlog zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju ( ESA 414)29. 1. 1976414SIstory
Plan raziskovalne dejavnosti za obdobje 1976—1980 ( ESA 490)29. 1. 1976490SIstory
Plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976 ( ESA 491)29. 1. 1976491SIstory
Predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste ( ESA 517)10. 2. 1976517SIstory
Poročilo o solidarnostni akciji za odpravo posledic potresana Kozjanskem ( ESA 515)10. 2. 1976515SIstory
Informacije o nekaterih problemih pri odpravljanju posledic potresa na Kozjanskem, gledano z vidika vlog in pritožb občanov ( ESA 315)10. 2. 1976315SIstory
Informacije o delovanju in organiziranost SIS na področju energetike, problematika gradnje elektroenergetskih objektov in stanje v premogovništvu v SR Sloveniji ( ESA 515)10. 2. 1976515SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov ( ESA 424)10. 2. 1976424SIstory
Predlog zakona o spremembah o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA 462)10. 2. 1976462SIstory
Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD za l. 1976 ( ESA 420)10. 2. 1976420SIstory
Predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za obdobje od l. 1976 do1980 ( ESA 522)10. 2. 1976522SIstory
Predlog zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki ( ESA 392)10. 2. 1976392SIstory
Predlog odloka o usmerjanju sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici v l. 1976 ( ESA 521)10. 2. 1976521SIstory
Predlog odloka o določitvi vpisa obveznic federacije iz sredstev rezerv ( ESA 523)10. 2. 1976523SIstory
Predlog odloka o posojilu iz rezervnega sklada SR Slovenije skupščini občine Ilirska Bistrica, skupščini občine Slovenska Bistrica in skupščini občine Idrija, ki so jih v l. 1975 prizadele elementarne nesreče ( ESA 524)10. 2. 1976524SIstory
Problemi kazenskega sodstva in kaznovalne politike v SR Sloveniji ( ESA 456)16. 2. 1976456SIstory
Poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine za l. 1975 ( ESA 531)16. 2. 1976531SIstory
Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji ( ESA 406)16. 2. 1976406SIstory
Predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za l. 1976 ( ESA 522)2. 3. 1976522SIstory
Predlog zakona o prispevku določenih porabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo ( ESA 415)2. 3. 1976415SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona ostanovanjskih razmerjih ( ESA 276)2. 3. 1976276SIstory
Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona ( ESA 540)8. 3. 1976540SIstory
Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih ( ESA 537)8. 3. 1976537SIstory
Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih( ESA 539)8. 3. 1976539SIstory
Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu ( ESA 541)8. 3. 1976541SIstory
Predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona ( ESA 542)8. 3. 1976542SIstory
Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD za l. 1976 ( ESA 420)8. 3. 1976420SIstory
Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji ( ESA 533)8. 3. 1976533SIstory
Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SRS, da sklene družbeni dogovor oustanovitvi in nalogah jugoslovanskega sveta za varnost prometa ( ESA 547)16. 3. 1976547SIstory
Poročilo Javnega tožilstva SR Slovenije odelu javnih tožilstev v l. 1975 ( ESA 548)30. 3. 1976548SIstory
Predlog zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb ( ESA 367)30. 3. 1976367SIstory
Predlog za izdajo zakona o republiških blagovnih rezervah, z osnutkom zakona ( ESA 552)30. 3. 1976552SIstory
Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu živali ( ESA 551)30. 3. 1976551SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov ( ESA 550)30. 3. 1976550SIstory
Poročilo o delu SDK v SR Sloveniji v l. 1975 ( ESA 560 )8. 4. 1976560SIstory
Predlog za izdajo zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem z osnutkom zakona ( ESA 565)22. 4. 1976565SIstory
Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za l. 1975 ( ESA 569)22. 4. 1976569SIstory
Zaključni račun dohodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za l. 1975 ( ESA 563)22. 4. 1976563SIstory
Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1976 ( ESA 564)22. 4. 1976564SIstory
Poročilo o delu javnih pravobranilstev v SR Sloveniji v letu 1975 ( ESA 557)22. 4. 1976557SIstory
Predlog zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji ( ESA 316)22. 4. 1976316SIstory
Predlog odloka o zavarovanju redkih in ogroženih rastlinskih vrst ( ESA 166)22. 4. 1976166SIstory
Predlog za črtanje 21. člena zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci ( ESA 562)22. 4. 1976562SIstory
Ocena gospodarskih gibanj v prvih mesecih l. 1976 ( ESA 580)4. 5. 1976580SIstory
Analiza varstva borcev NOV in drugih borcev, vojaških invalidov ter drugih zadev iz pristojnosti Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov ( ESA 572)10. 5. 1976572SIstory
Predlog zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ( ESA 286)10. 5. 1976286SIstory
Predlog zakona o delovanju ( ESA 220)10. 5. 1976220SIstory
Predlog zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju ( ESA 227)10. 5. 1976227SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za l. 1976 ( ESA 583)10. 5. 1976583SIstory
Predlog odloka o uporabi devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil delavcev in izseljencev ( ESA 582)10. 5. 1976582SIstory
Predlog za izdajo zakona o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom zakona ( ESA 586)17. 5. 1976586SIstory
Ocene in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenijeo izvajanju Resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v l. 1976 ( ESA 580)17. 5. 1976580SIstory
Informacija o upniško-dolžniških razmerjih ( ESA 580)17. 5. 1976580SIstory
Predlog zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju ( ESA 565)17. 5. 1976565SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA 592)17. 5. 1976592SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev ( ESA 591)17. 5. 1976591SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah, z osnutkom zakona ( ESA 603)1. 6. 1976603SIstory
Predlog za izdajo zakona o morskem ribištvu, z osnutkom zakona ( ESA 598)1. 6. 1976598SIstory
Predlog za izdajo zakona o sladkovodnem ribištvu, z osnutkom zakona ( ESA 601)1. 6. 1976601SIstory
Predlog za izdajo zakona o zagotovitvi dela sredstev za pokritje izpada transportnih dohodkov v železniškem prometu v l. 1975, z osnutkom zakona( ESA 599)1. 6. 1976599SIstory
Predlog za izdajo zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, z osnutkom zakona ( ESA 596)1. 6. 1976596SIstory
Odločba Ustavnega sodišča Slovenije o ugotovitvi, da določbe 116. člena zakona o pokojninskem ininvalidskem zavarovanju niso v skladu z ustavo SR Slovenije ( ESA 590)1. 6. 1976590SIstory
Inovacije - pogoj gospodarskega in celotnega družbenega napredka ( ESA 606)7. 6. 1976606SIstory
OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA RAZVOJA SRSLOVENIJE ZA OBDOBJE 1976—1980 ( ESA 159)10. 6. 1976159SIstory
Predlog za izdajo zakona o himni SR Slovenije, z osnutkom zakona ( ESA 616)17. 6. 1976616SIstory
Predlog za izdajo zakona o državljanstvu Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona ( ESA 618)17. 6. 1976618SIstory
Osnutek zakona o rednih sodiščih ( ESA 537)17. 6. 1976537SIstory
Osnutek zakona o samoupravnih sodiščih ( ESA 539)17. 6. 1976539SIstory
Osnutek zakona o javnem tožilstvu ( ESA 541)17. 6. 1976541SIstory
Predlog zakona o javnem pravobranilstvu ( ESA 540)17. 6. 1976540SIstory
Osnutek zakona o skupnostih za ceste ( ESA 517)17. 6. 1976517SIstory
Predlog zakona o prometu z nepremičninami ( ESA 504)17. 6. 1976504SIstory
Predlog zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev ( ESA 502)17. 6. 1976502SIstory
Predlog zakona o pravicah na delih stavb ( ESA 503)17. 6. 1976503SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravic uporabe ( ESA 505)17. 6. 1976505SIstory
Predlog za izdajo zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, z osnutkom zakona ( ESA 617)17. 6. 1976617SIstory
Predlog zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ( ESA 542)17. 6. 1976542SIstory
Predlog zakona o republiških blagovnih rezervah ( ESA 552)17. 6. 1976552SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov ( ESA 609). Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov ( ESA 611).17. 6. 1976609SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov ( ESA 609). Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov ( ESA 611).17. 6. 1976611SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 - 1976 ( ESA 613)17. 6. 1976613SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v l. 1976 ( ESA 612)17. 6. 1976612SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, z osnutkom zakona ( ESA 631)5. 7. 1976631SIstory
Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ( ESA 637)5. 7. 1976637SIstory
Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike naših delavcev v tujini za leto 1975 ( ESA 607)15. 7. 1976607SIstory
Predlog sklepov in priporočil za postopno vračanje delavcev iz dela iz tujine in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji ( ESA 607)15. 7. 1976607SIstory
Informacija o izvajanju investicijskih in podobnih del v tujini in o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega dela pošiljati delavce na delo v tujino ( ESA 607)15. 7. 1976607SIstory
Predlog zakona o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo ( ESA 586)15. 7. 1976586SIstory
Predlog zakona o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokrivanje izpada. transportnih dohodkov v železniškem prometu v l. 1975 ( ESA 599)15. 7. 1976599SIstory
Ocena izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ( ESA 389)12. 8. 1976389SIstory
Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o nekaterih pojavih in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti ( ESA 639)12. 8. 1976639SIstory
Predlog zakona o ljudski obrambi v SR Sloveniji ( ESA 344)12. 8. 1976344SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona v notranjih zadevah ( ESA 603)12. 8. 1976603SIstory
Predlog zakona o državljanstvu ( ESA 618)12. 8. 1976618SIstory
Predlog zakona o geodetski službi ( ESA 650)12. 8. 1976650SIstory
Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ( ESA 596)12. 8. 1976596SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije, z osnutkom zakona ( ESA 649)12. 8. 1976649SIstory
Predlog za izdajo zakona o postopku z najdenimi stvarmi, z osnutkom zakona ( ESA 651)12. 8. 1976651SIstory
Predlog za izdajo zakona o lukah, z osnutkom zakona ( ESA 655)20. 9. 1976655SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov zafinanciranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976 ( ESA 658)20. 9. 1976658SIstory
Predlog odloka o uporabi sredstev, vplačanih kot depozit pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije ( ESA 656)20. 9. 1976656SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona ( ESA 590)5. 10. 1976590SIstory
Predlog zakona o skupnostih za ceste ( ESA 517)5. 10. 1976517SIstory
Predlog za izdajo zakona o prekrških, z osnutkom zakona ( ESA 662)5. 10. 1976662SIstory
Predlog zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o gospodarjenju z lovišči ( ESA 375)5. 10. 1976375SIstory
Predlog zakona o sladkovodnem ribištvu ( ESA 601)5. 10. 1976601SIstory
Predlog zakona o morskem ribištvu ( ESA 588)5. 10. 1976588SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona oposebnem republiškem davku od prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev ( ESA 662)5. 10. 1976662SIstory
Predlog za izdajo zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči, z osnutkom zakona ( ESA 670)19. 10. 1976670SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije ( ESA 649)19. 10. 1976649SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o javnih cestah ( ESA 619)19. 10. 1976619SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča ( ESA 666)19. 10. 1976666SIstory
Predlog odloka o zavarovanju redkih ali ogroženih živalskih vrst ter njihovih razvojnih oblik ( ESA 165)19. 10. 1976165SIstory
Predlog za Izdajo zakona o podaljšanem financiranju občinskih proračunov za leto 1976 s sredstvi iz vzajemnega prelivanja med občinami, z osnutkom zakona ( ESA-690)11. 11. 1976690SIstory
Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona ograditvi objektov ( ESA-606)11. 11. 1976606SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem ( ESA-696)11. 11. 1976696SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) ( ESA-698)11. 11. 1976698SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih ( ESA-697)11. 11. 1976697SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti za področje družbenih dejavnosti v letih 1875 in 1976, z osnutkom zakona ( ESA-673)11. 11. 1976673SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih, z osnutkom zakona ( ESA-675)11. 11. 1976675SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o skupnostih socialnega varstva, z osnutkom zakona ( ESA-672)11. 11. 1976672SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kulturnih skupnostih, z osnutkom zakona ( ESA-671)11. 11. 1976671SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih ( ESA-677)11. 11. 1976677SIstory
ANALIZA IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE V LETU 1976 IN OCENA MOŽNOSTI ZA NJEGOVO URESNIČEVANJE V LETU 1977 ( ESA-678)16. 11. 1976678SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o skupnostih socialnega varstva, z osnutkom zakona ( ESA-672/1)25. 11. 1976672/1SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu,z osnutkom zakona ( ESA-674/1)25. 11. 1976674/1SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom zakona ( ESA-713)25. 11. 1976713SIstory
Predlog zakona o postopku z najdenimi stvarmi ( ESA-651)25. 11. 1976651SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ESA-590)25. 11. 1976590SIstory
Predlog za izdajo zakona o blagovnem prometu ( ESA-700)25. 11. 1976700SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1977 ( ESA-676)25. 11. 1976676SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih organizacijah, ki se poleg šol ukvarjajo z izobraževanjem, z osnutkom zakona ( ESA-761)31. 1. 1977761SIstory
Predlog zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi ( ESA-631)31. 1. 1977631SIstory
Predlog za izdajo zakona o ravnanju z odpadki, s tezami za osnutek zakona ( ESA-762)31. 1. 1977762SIstory
Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije za leto 1977 ( ESA-768)31. 1. 1977768SIstory
Predlog za izdajo kazenskega zakona z osnutkom zakona ( ESA-770)31. 1. 1977770SIstory
Predlog za izdajo zakona o pomilostitvi, z osnutkom zakona ( ESA-773)8. 2. 1977773SIstory
Predlog za izdajo zakona o varnosti na javnih smučiščih, z osnutkom zakona ( ESA-774)8. 2. 1977774SIstory
ENERGETSKA BILANCA SR SLOVENIJE ZA LETO 1977 ( ESA-771)25. 2. 1977771SIstory
STALIŠČA V ZVEZI S POTEKOM PRIPRAV IN GRADNJO ENERGETSKIH OBJEKTOV V LETU 1976 TER PROGRAMOM RACIONALIZACIJE IN ZMANJŠANJA STROŠKOV POSLOVANJA ELEKTROGOSPODARSTVA ( ESA-777)25. 2. 1977777SIstory
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ESA-776)25. 2. 1977776SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci z osnutkom zakona ( ESA-779)25. 2. 1977779SIstory
Predlog zakona o lukah ( ESA-655)25. 2. 1977655SIstory
Predlog zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem ( ESA-670)25. 2. 1977670SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi odloka o uporabi devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil delavcev in izseljencev ( ESA-777)25. 2. 1977777SIstory
Predlog zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ( ESA-617)10. 3. 1977617SIstory
Predlog zakona o zavarovanju socialne varnosti delavcev rudnika Idrijain nadaljnjega razvoja občine Idrija ( ESA-783)10. 3. 1977783SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1977 ( ESA-784)10. 3. 1977784SIstory
Predlog zakona o samoupravnih sodiščih ( ESA-539)21. 3. 1977539SIstory
Predlog zakona o javnem tožilstvu ( ESA-541)21. 3. 1977541SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi 60. člena obrtnega zakona ( ESA-339)21. 3. 1977339SIstory
Predlog zakona o rednih sodiščih ( ESA-537)21. 3. 1977537SIstory
Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije k osnutku stališč, sklepov in priporočil za reševanje problematike naravnih dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji ( ESA-772)7. 4. 1977772SIstory
Stališča zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k razvoju energetike v SR Sloveniji ( ESA-771)7. 4. 1977771SIstory
Sklep Zbora občin Skupščine SR Slovenije po obravnavi energetske bilance ŠR Slovenije za leto 1977, elektroenergetske bilance za leto 1977 in predloga ugotovitev in stališč k energetski in elektroenergetski bilanci SR Slovenije za leto 1977 s predlogi zaključkov in sklepov ( ESA-771)7. 4. 1977771SIstory
Iz programa dela službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1977 ( ESA-804)7. 4. 1977804SIstory
Iz letnega poročila o delu službe družbenega knjigovodstvav SR Sloveniji v letu 1976 ( ESA-805)7. 4. 1977805SIstory
Zaključni račun prihodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1976 ( ESA-796)7. 4. 1977796SIstory
Finančni načrt prihodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1977 ( ESA-797)7. 4. 1977797SIstory
Aktualni problemi v zvezi z ustanavljanjem posebnih sodišč združenega dela ( ESA-792)7. 4. 1977792SIstory
Predlog za izdajo zakona o živinoreji ( ESA-798)7. 4. 1977798SIstory
Predlog za spremembo 18. člena zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini ( ESA-791)7. 4. 1977791SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, z osnutkom zakona ( ESA-808)7. 4. 1977808SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj, z osnutkom zakona ( ESA-809)7. 4. 1977809SIstory
Predlog za izdajo zakona o založništvu ( ESA-815)7. 4. 1977815SIstory
Predlog odloka o pristopu k ugotavljanju katastrskega dohodka ( ESA-810)7. 4. 1977810SIstory
Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiški proračun) za leto 1976 ( ESA-833)25. 4. 1977833SIstory
Osnutek zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi ( ESA-828)25. 4. 1977828SIstory
Predlog za izdajo zakona o Rdečem križu Slovenije ( ESA-830)25. 4. 1977830SIstory
Predlog za izdajo zakona o nagradah v SR Sloveniji ( ESA-831)25. 4. 1977831SIstory
osnutek zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah in plinih ter o drugih nevarnih snoveh ( ESA 829)9. 5. 1977829SIstory
Predlog kazenskega zakona SR Slovenije ( ESA-770)16. 5. 1977770SIstory
Predlog zakona o prekrških ( ESA-663)16. 5. 1977663SIstory
Predlog zakona o pomilostitvi ( ESA-773)16. 5. 1977773SIstory
Predlog za izdajo zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči ( ESA-845)16. 5. 1977845SIstory
Osnutek zakona o blagovnem prometu ( ESA-700)16. 5. 1977700SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1977 ( ESA-857)16. 5. 1977857SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977 ( ESA-858)16. 5. 1977858SIstory
PREDLOG ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE (republiškem proračunu) za leto 1977 ( ESA-682)31. 5. 1977682SIstory
Predlog za izdajo zakona o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, z osnutkom zakona ( ESA-870)31. 5. 1977870SIstory
Predlog za izdajo zakona o koordinacijskem odboru za organizacije združenega dela, ki opravljajo zunanje trgovinski promet ter nalogah in pooblastilih nekaterih organov in organizacij v republiki na področju zunanje trgovinskega prometa, z osnutkom zakona ( ESA-871)31. 5. 1977871SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških upravnih organih, z osnutkom zakona ( ESA-862)31. 5. 1977862SIstory
Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o sestavi republiških komitejev ( ESA-863)31. 5. 1977863SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o socialnem skrbstvu ( ESA-866)31. 5. 1977866SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov ( ESA-867)31. 5. 1977867SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ESA-868)31. 5. 1977868SIstory
Predlog zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva ( ESA-869)31. 5. 1977869SIstory
Osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj sodnih postopkov, z osnutkom zakona ( ESA-864)31. 5. 1977864SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj ( ESA-809)31. 5. 1977809SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu ( ESA-808)31. 5. 1977808SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena ( ESA-872)31. 5. 1977872SIstory
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH - ESA-88214. 6. 1977882SIstory
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH - ESA-88214. 6. 1977882SIstory
Predlog zakona o varnosti na smučiščih ( ESA-774)28. 6. 1977774SIstory
Predlog zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci ( ESA-779)28. 6. 1977779SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ESA-776)28. 6. 1977776SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških upravnih organih ( ESA-862)28. 6. 1977862SIstory
Predlog za izdajo zakona o seizmološkem zavodu SR Slovenije ( ESA-895)5. 7. 1977895SIstory
Predlog odloka o dopolnitvi odloka o sestavi republiških komitejev ( ESA-863)5. 7. 1977863SIstory
Predlog zakona o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino ( ESA-870)5. 7. 1977870SIstory
Predlog zakona o koordinacijskem odboru za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa ter o nalogah in pooblastilih nekaterih organov in organizacij v Socialistični republiki Sloveniji na področju zunanjetrgovinskega prometa ( ESA-871)5. 7. 1977871SIstory
Osnutek zakona o Rdečem križu Slovenije ( ESA-830)1. 8. 1977830SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela ( ESA-913)1. 8. 1977913SIstory
Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o prisilni upravi nad zavodi in o začasni upravi nad organizacijami združenega dela v sestavi zavodov ter o prenehanju uporabljanja nekaterih določb temeljnega zakona o podjetjih na območju SR Slovenije ( ESA-844)1. 8. 1977844SIstory
Predlog za izdajo zakona o Narodni banki Slovenije ( ESA-916)1. 8. 1977916SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona ( ESA-917)1. 8. 1977917SIstory
Predlog zakona o skupnostih za ceste ( ESA-517)1. 8. 1977517SIstory
Predlog zakona o blagovnem prometu ( ESA-700)13. 10. 1977700SIstory
Osnutek zakona o Narodni banki Slovenije ( ESA-916)13. 10. 1977916SIstory
Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi komisije SR Slovenije za odlikovanja, z osnutkom zakona ( ESA-954)13. 10. 1977954SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi, z osnutkom zakona ( ESA-955)13. 10. 1977955SIstory
Predlog za izdajo zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, z osnutkom zakona ( ESA-956)13. 10. 1977956SIstory
Predlog za izdajo zakona o družbenoekonomskih osnovah svobodne menjave dela ( ESA-966)3. 11. 1977966SIstory
Osnutek zakona o družbe neekonomskih osnovah svobodne menjave dela ( ESA-966)3. 11. 1977966SIstory
Predlog za izdajo zakona o skupščinskih volitvah z osnutkom zakona ( ESA-967)3. 11. 1977967SIstory
Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije ( ESA-969)3. 11. 1977969SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in Posočju ( ESA-932)8. 11. 1977932SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978 ( ESA-970)8. 11. 1977970SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, z osnutkom zakona ( ESA-976)8. 11. 1977976SIstory
Osnutek zakona o grobiščih in grobovih borcev ( ESA-989)22. 11. 1977989SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini ( ESA-791)22. 11. 1977791SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih ( ESA-896)22. 11. 1977896SIstory
Predlog zakona o določitvi stopnje amortizacije stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini za leto 1977 ( ESA-993)22. 11. 1977993SIstory
PREDLOG RESOLUCIJE O POLITIKI IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE ODLETA 1976 DO 1980 V LETU 1978 ( ESA-889)7. 12. 1977889SIstory
PREDLOG TEMELJNIH RAZVOJNIH NALOG V LETU 1978 IN OPREDELITEV NJIHOVIH NOSILCEV ( ESA-889)7. 12. 1977889SIstory
Predlog zakona o delovnih razmerjih ( ESA-882)7. 12. 1977882SIstory
Predlog zakona o Narodni banki Slovenije ( ESA-916)7. 12. 1977916SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah ( ESA-917)7. 12. 1977917SIstory
Predlog zakona o spremmebah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev ( ESA-976)7. 12. 1977976SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih ( ESA-999)7. 12. 1977999SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA-1000)7. 12. 19771000SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona odavkih občanov z osnutkom zakona ( ESA-1001)7. 12. 19771001SIstory
Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978 ( ESA-1002)7. 12. 19771002SIstory
Predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1978 ( ESA-1006)7. 12. 19771006SIstory
Predlog sprememb in dopolnitev Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 ( ESA 889/1)12. 12. 1977889/1SIstory
Osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ESA-947)12. 12. 1977947SIstory
Predlog zakona o ustanovitvi komisije SR Slovenije za odlikovanja ( ESA-954)12. 12. 1977954SIstory
Predlog zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji ( ESA-956)12. 12. 1977956SIstory
Predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije ( ESA-968)12. 12. 1977968SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije ( ESA-969)12. 12. 1977969SIstory
Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1678 ( ESA-970)12. 12. 1977970SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977 ( ESA-1003)12. 12. 19771003SIstory
Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvih štirih mesecih 1978 ( ESA-1004)12. 12. 19771004SIstory
Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1878-1982( ESA-1005)12. 12. 19771005SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1977 ( ESA-1008)12. 12. 19771008SIstory
Predlog zakona o podaljšanem financiranju občinskih proračunov za leto 1977 z dopolnilnimi sredstvi iz republiškega proračuna ( ESA-1009)12. 12. 19771009SIstory
Predlog zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978 ( ESA-1010)12. 12. 19771010SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju ( ESA-909)20. 12. 1977909SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona ( ESA-1011)20. 12. 19771011SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev ( ESA-1013)20. 12. 19771013SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zatona o sodnih taksah ( ESA-1014)20. 12. 19771014SIstory
Predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona ( ESA-1015)20. 12. 19771015SIstory
Predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona ( ESA-991)10. 1. 1978991SIstory
Predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti Vodogradbenemu laboratoriju v Ljubljani ( ESA-1016)10. 1. 19781016SIstory
Predlog za izdajo zakona o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih, z osnutkom zakona ( ESA-1039)30. 1. 19781039SIstory
Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe ( ESA-897)30. 1. 1978897SIstory
Predlog zakona o varstvu članov oseb v obvezni vojaški službi ( ESA-955)30. 1. 1978955SIstory
Predlog zakona o grobiščih in grobovih borcev ( ESA-889)30. 1. 1978889SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih ( ESA-999)30. 1. 1978999SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi to stopnjah republiških davkov to taks ( ESA-1000)30. 1. 19781000SIstory
Predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1978 do 1982 ( ESA-1005)30. 1. 19781005SIstory
Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1978 ( ESA-1031)30. 1. 19781031SIstory
Predlog za izdajo zakona o nagradah to priznanjih Staneta Žagarja z osnutkom zakona ( ESA-1033)30. 1. 19781033SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti z osnutkom zakona ( ESA-1036)30. 1. 19781036SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenje (republiškem proračunu) za leto 1978 ( ESA-1038)30. 1. 19781038SIstory
Predlog odloka o uvajanju obveznih prijav prostorskih planov v SR Sloveniji ( ESA-1040)30. 1. 19781040SIstory
PREDLOG ENERGETSKE BILANCE SR SLOVENIJE ZA LETO 1978 ( ESA-1046)7. 2. 19781046SIstory
Osnutek zakona o seizmološki službi ( ESA-895)7. 2. 1978895SIstory
Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopnje in osnov davkov za leto 1978 z osnutkom zakona ( ESA-1047)7. 2. 19781047SIstory
INFORMACIJA o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji ( ESA-1064)21. 2. 19781064SIstory
Predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju ( ESA-1063)21. 2. 19781063SIstory
Predlog stališč in priporočil o samoupravnem sporazumevanju o združevanju dela delavcev v temeljnih organizacijah ( ESA-1069)28. 2. 19781069SIstory
Predlog zakona o založništvu ( ESA-815)28. 2. 1978815SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju ( ESA-909)28. 2. 1978909SIstory
Predlog zakona o civilnih invalidih vojne ( ESA-991)28. 2. 1978991SIstory
Predlog zakona o ravnanju z odpadki ( ESA-762)14. 3. 1978762SIstory
Osnutek zakona o ukrepih v živinoreji ( ESA-798)14. 3. 1978798SIstory
Osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole ( ESA-883)14. 3. 1978883SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o davkih občanov ( ESA-1001)14. 3. 19781001SIstory
Predlog zakona o zaposlovanju za primer brezposelnosti ( ESA-1011)14. 3. 19781011SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti ( ESA-1036)14. 3. 19781036SIstory
Predlog zakona o spremembah zakona o republiških svetih ( ESA-1070)14. 3. 19781070SIstory
Predlog odloka o prevzemu obveznosti SR Slovenije za eksponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja Franca Kavčiča ( ESA-1071)14. 3. 19781071SIstory
Predlog za izdajo zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice, z osnutkom zakona ( ESA-1072)14. 3. 19781072SIstory
Predlog zakona o uporabi presežka vplačanega prispevka in anuitet iz posojila za odpravo posledic potresa v Bosenski Krajini ( ESA-1075)14. 3. 19781075SIstory
Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, s tezami za osnutek zakona ( ESA-1079)14. 3. 19781079SIstory
Predlog za izdajo zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice do preživninskega varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona ( ESA-1080)14. 3. 19781080SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih ( ESA-1081)14. 3. 19781081SIstory
Predlog za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in o kompenzacijah v porabi hrane, s tezami za osnutek zakona ( ESA-1083)14. 3. 19781083SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč ( ESA-1087)14. 3. 19781087SIstory
Predlog zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije ( ESA-830)22. 3. 1978830SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o podaljševanju rokov za določitev rokov in osnov davkov za leto 1978 ( ESA-1047)22. 3. 19781047SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1978 ( ESA-1097)22. 3. 19781097SIstory
Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sredstev občanov pri poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1977 do 1980 ( ESA-1092)22. 3. 19781092SIstory
Prelog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona ( ESA-1100)22. 3. 19781100SIstory
Predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku s tezami za osnutek zakona ( ESA-1101)22. 3. 19781101SIstory
Zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1977 ( ESA-23)14. 6. 197823SIstory
Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1978 ( ESA-24)14. 6. 197824SIstory
POROČILO o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela iz tujine in za njihovo vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1977 ( ESA-47)14. 6. 197847SIstory
Predlog zakona o ukrepih v živinoreji ( ESA-798)14. 6. 1978798SIstory
Osnutek zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice ( ESA-1072)14. 6. 19781072SIstory
Predlog razdelitve dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1978, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije ( ESA-29)14. 6. 197829SIstory
Predlog odloka o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva družinskih članov oseb, ki so v obvezni vojaški službi ( ESA-43)14. 6. 197843SIstory
Predlog odloka o ustanoviteljstvu Veterinarskega zavoda Slovenije ( ESA-45)14. 6. 197845SIstory
INFORMACIJA o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov ( ESA-61) - povzetek29. 6. 197861SIstory
Osnutek zakona o pravni pomoči ( ESA-845)29. 6. 1978845SIstory
Predlog zakona o organu samoupravne delavske kontrole ( ESA-883)29. 6. 1978883SIstory
Predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do 1982 ( ESA-1005)29. 6. 19781005SIstory
Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku ( ESA-1101)29. 6. 19781101SIstory
Predlog odloka o določitvi sodnikov in sodnikov porotnikov višjih sodišč v SR Sloveniji ( ESA-51)29. 6. 197851SIstory
Predlog za izdajo zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, z osnutkom zakona ( ESA-52)29. 6. 197852SIstory
Predlog odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana razvoja SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000 ( ESA-53)29. 6. 197853SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja, z osnutkom zakona ( ESA-55)29. 6. 197855SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, s tezami za osnutek zakona ( ESA-59)29. 6. 197859SIstory
Predlog odloka o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva civilnih invalidov vojne ( ESA-62)29. 6. 197862SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918, s tezami za osnutek zakona ( ESA-60)29. 6. 197860SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiških svetih ( ESA-70)12. 7. 197870SIstory
Predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic in dolžnosti nasproti zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec- Trate ( ESA-66)31. 7. 197866SIstory
Predlog za izdajo zakona o sodnih taksah s tezami za osnutek zakona in taksno tarifo ( ESA-77)31. 7. 197877SIstory
Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, z osnutkom zakona ( ESA-78)31. 7. 197878SIstory
Osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela ( ESA-966)26. 9. 1978966SIstory
POROČILO o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji ( ESA-89) - povzetek26. 9. 197889SIstory
Osnutek zakona o združevanju kmetov ( ESA-1079)26. 9. 19781079SIstory
Osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov ( ESA-1080)26. 9. 19781080SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih ( ESA-1081)26. 9. 19781081SIstory
Predlog za izdajo zakona o skladih skupnih rezerv, s tezami za osnutek zakona ( ESA-90)26. 9. 197890SIstory
Predlog zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice ( ESA-1064)26. 9. 19781064SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov, z osnutkom zakona ( ESA-111)26. 9. 1978111SIstory
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev SR Slovenije v depozit pri Narodni banki Slovenije ( ESA-105)26. 9. 1978105SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi za pridobitev lokacijskega dovoljenja ( ESA-55)10. 10. 197855SIstory
POROČILO o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o temeljih družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976-1980 - povzetek ( ESA-117)10. 10. 1978117SIstory
OSNUTEK STALIŠČ, SKLEPOV IN PRIPOROČIL za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji ( ESA-113)10. 10. 1978113SIstory
Osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu in v porabi hrane ( ESA-1083)10. 10. 19781083SIstory
Predlog za izdajo zakona o hranilno-kreditnih organizacijah ( ESA-119)10. 10. 1978119SIstory
Predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu ( ESA-118)10. 10. 1978118SIstory
Predlog odloka o pripravi in sprejetju Družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 1985 ( ESA-116)10. 10. 1978116SIstory
Predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini ( ESA-52)10. 10. 197852SIstory
Predlog za izdajo zakona o družbenih svetih, s tezami za osnutek zakona ( ESA-123)10. 10. 1978123SIstory
Predlog zakona o založništvu ( ESA-815)10. 10. 1978815SIstory
Predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu ( ESA-112)10. 10. 1978112SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih ( ESA-59)10. 10. 197859SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918 ( ESA-60)10. 10. 197860SIstory
OSNUTEK ZAKONA o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih ( ESA-1039)20. 10. 19781039SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ( ESA-125)20. 10. 1978125SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih ( ESA-127)20. 10. 1978127SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o družbenih svetih s tezami za osnutek zakona ( ESA-123)20. 10. 1978123SIstory
PREDLOG RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 ( ESA-151)12. 11. 1978151SIstory
PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1979 ( ESA-150)12. 11. 1978150SIstory
Predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih ( ESA-171)15. 11. 1978171SIstory
Predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih ( ESA-179)15. 11. 1978179SIstory
Predlog za izdajo zakona o telesno kulturnih skupnostih ( ESA-180)15. 11. 1978180SIstory
Predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen ( ESA-176)15. 11. 1978176SIstory
Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva ( ESA-210)9. 1. 1979210SIstory
Predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu ( ESA-211)9. 1. 1979211SIstory
Predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva ( ESA-212)9. 1. 1979212SIstory
Predlog za izdajo zakona o osnovni šoli ( ESA-215)9. 1. 1979215SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu in vzgoji predšolskih otrok ( ESA-216)9. 1. 1979216SIstory
Predlog odloka o dodelitvi posojil in dotacij iz sredstev rezerve SR Slovenije ( ESA-213)9. 1. 1979213SIstory
Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1979 ( ESA-194)9. 1. 1979194SIstory
Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv ( ESA-90)9. 1. 197990SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin ( ESA-144)23. 1. 1979144SIstory
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o upravnih taksah ( ESA-153)23. 1. 1979153SIstory
Predlog za izdajo zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne matične številke občanov v SR Sloveniji z osnutkom zakona ( ESA-173)23. 1. 1979173SIstory
Osnutek zakona o knjižničarstvu ( ESA-112)6. 2. 1979112SIstory
Predlog za izdajo zakona o odrsko kulturni dejavnosti in posredovanju kulturnih prireditev ( ESA-232)6. 2. 1979232SIstory
Predlog zakona o skladih skupnih rezerv ( ESA-90)6. 3. 197990SIstory
Osnutek zakona o hranilno- kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči ( ESA-119)6. 3. 1979119SIstory
Predlog za izdajo zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte ( ESA-239)6. 3. 1979239SIstory
Poročilo o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednost človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978 - povzetek ( ESA-248)20. 3. 1979248SIstory
Predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih ( ESA-245)20. 3. 1979245SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji ( ESA-246)20. 3. 1979246SIstory
Osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku ( ESA-158)20. 3. 1979158SIstory
Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o ustanovitvi Mednarodnega centra za upravljanje podjetij v javni lastnini ( ESA-247)20. 3. 1979247SIstory
Osnutek zakona o Rudniku živega srebra Idrija ( ESA-249)20. 3. 1979249SIstory
Predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske plovbe z osnutkom zakona ( ESA-259)3. 4. 1979259SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici z osnutkom zakona ( ESA-255)3. 4. 1979255SIstory
Osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini ( ESA-126)17. 4. 1979126SIstory
Predlog zakona o Rudniku živega srebra Idrija ( ESA-249)17. 4. 1979249SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978, z osnutkom zakona ( ESA-267)17. 4. 1979267SIstory
OBVESTILO Skupščini SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti ( ESA-269)26. 4. 1979269SIstory
Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč v obdobju od leta 1981 do leta 1985, z osnutkom zakona ( ESA-274)26. 4. 1979274SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, z osnutkom zakona ( ESA-275)26. 4. 1979275SIstory
Predlog odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške ( ESA-270)26. 4. 1979270SIstory
Predlog za izdajo zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb ( ESA-281)8. 5. 1979281SIstory
PRILOGA Osnutek zakona o družbenih svetih ( ESA-123)14. 5. 1979123SIstory
POROČILO o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978 ( ESA-248)22. 5. 1979248SIstory
POROČILO o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976-1979 in ocena možnosti razvoja v letu 1980 ( ESA-311)26. 6. 1979311SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov ( ESA-205)31. 7. 1979205SIstory
Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu ( ESA-118)31. 7. 1979118SIstory
Predlog za izdajo zakona o območjih občin v Socialistični republiki Sloveniji ( ESA-340)31. 7. 1979340SIstory
Predlog za izdajo zakona o vpisu v sodni register ( ESA-337)31. 7. 1979337SIstory
Osnutek zakona o davkih občanov ( ESA-284)20. 11. 1979284SIstory
Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti ( ESA-287)20. 11. 1979287SIstory
Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona ( ESA-384)20. 11. 1979384SIstory
Predlog za izdajo zakona notranjih zadevah ( ESA-389)20. 11. 1979389SIstory
Predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije ( ESA-388)20. 11. 1979388SIstory
Predlog zakona o enotni matični številki občanov ( ESA-173)20. 11. 1979173SIstory
PREDLOG RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 ( ESA-372)7. 12. 1979372SIstory
PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1980 ( ESA-371)7. 12. 1979371SIstory
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo ESA-3947. 12. 1979394SIstory
Predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980 ESA-3967. 12. 1979396SIstory
PREDLOG ZAKONA o usmerjenem izobraževanju ( ESA-1063)19. 2. 19801063SIstory
PROGRAM DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980 ( ESA-398)26. 2. 1980398SIstory
POROČILO o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji ( ESA-452)3. 3. 1980452SIstory
INFORMACIJA o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih slovenskega turizma ( ESA-306)3. 3. 1980306SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o turistični dejavnosti ( ESA-306)3. 3. 1980306SIstory
ANALIZA družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti ( ESA-469)26. 3. 1980469SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o kompenzacijah ( ESA-468)26. 3. 1980468SIstory
OSNUTEK ZAKONA o družbeni kontroli cen ( ESA-176)26. 3. 1980176SIstory
OSNUTEK ZAKONA o stanovanjskem gospodarstvu ( ESA-362)14. 5. 1980362SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih ( ESA-361)14. 5. 1980361SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih s tezami za osnutek zakona ( ESA-481)14. 5. 1980481SIstory
PREDLOG ZAKONA o davkih občanov ( ESA-284)20. 8. 1980284SIstory
OSNUTEK ZAKONA o upravah za družbene prihodke ( ESA-296)20. 8. 1980296SIstory
INFORMACIJA o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja ( ESA-551)20. 8. 1980551SIstory
OSNUTEK ZAKONA o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti ( ESA-390)7. 10. 1980390SIstory
Predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju ( ESA-127)9. 1. 1980127SIstory
Predlog zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči ( ESA-119)9. 1. 1980119SIstory
Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini ( ESA-126)23. 1. 1980126SIstory
Predlog zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb ( ESA-281)23. 1. 1980281SIstory
PREDLOG ZAKONA o osnovni šoli ( ESA-215)23. 1. 1980215SIstory
Predlog odloka o financiranju programa vzpostavitve in organizacije republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije ( ESA-430)6. 2. 1980430SIstory
Predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in 1981 ( ESA-431)6. 2. 1980431SIstory
Predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980, z osnutkom zakona ( ESA-432)6. 2. 1980432SIstory
Predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije ( ESA-433)6. 2. 1980433SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom zakona ( ESA-435)6. 2. 1980435SIstory
Predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije ( ESA-434)6. 2. 1980434SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu ( ESA-343)4. 3. 1980343SIstory
Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi obrtnega zakona ( ESA-454)4. 3. 1980454SIstory
Predlog za izdajo zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb v SR Sloveniji v letu 1981 ( ESA-453)4. 3. 1980453SIstory
Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah z osnutkom zakona ( ESA-470)2. 4. 1980470SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, z osnutkom zakona ( ESA 491)12. 5. 1980491SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa, s tezami za osnutek zakona ( ESA-436)12. 5. 1980436SIstory
Osnutek zakona o vpisu v sodni register ( ESA-337)12. 5. 1980337SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa, z osnutkom zakona ( ESA-421)12. 5. 1980421SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini ( ESA-435)28. 5. 1980435SIstory
Osnutek zakona o notranjih zadevah ( ESA-389)11. 6. 1980389SIstory
Predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti ( ESA-287)11. 6. 1980287SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981 ( ESA-287)11. 6. 1980287SIstory
Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini ( ESA-188)25. 6. 1980188SIstory
Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku ( ESA-1101)25. 6. 19801101SIstory
Osnutek zakona o spominskem parku Trebče ( ESA-189)25. 6. 1980189SIstory
Predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981-1985 ( ESA-535)9. 7. 1980535SIstory
Predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb v SR Sloveniji v letu 1981 ( ESA-453)15. 9. 1980453SIstory
Predlog zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah ( ESA-473)15. 9. 1980473SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi nomadske paše, z osnutkom zakona ( ESA-555)15. 9. 1980555SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi zaokroženega urbanističnega območja občin Maribor- Pesnica, Maribor- Pobrežje, Maribor- Rotovž, Maribor-Ruše, Maribor-Tabor in Maribor-Tezno, z osnutkom zakona ( ESA-507)9. 12. 1980507SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov ( ESA-241)9. 12. 1980241SIstory
Predlog zakona o upravah za družbene prihodke ( ESA-269)9. 12. 1980269SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih vlaganjih Socialistične republike Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982 ( ESA-631)16. 12. 1980631SIstory
Predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981 ( ESA-514)16. 12. 1980514SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA-585)16. 12. 1980585SIstory
Predlog zakona o določitvi stopenj in obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev ( ESA-586)16. 12. 1980586SIstory
Predlog zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti ( ESA-587)16. 12. 1980587SIstory
Predlog zakona o združevanju sredstev za nadaljevanje gradnje cestnih in luških objektov v letu 1981 ( ESA-626)16. 12. 1980626SIstory
Predlog zakona o združevanju dela in sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov v letu 1981 ( ESA-624)16. 12. 1980624SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varnosti cestnega prometa ( ESA-711)21. 4. 1981711SIstory
Predlog za izdajo ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA ( ESA-711)21. 4. 1981711SIstory
TEZE ZA ZAKON o varnosti cestnega prometa ( ESA-711)21. 4. 1981711SIstory
OSNUTEK ZAKONA o javnih cestah ( ESA-619)21. 4. 1981619SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in delegiranju v skupščine ( ESA-678)16. 6. 1981678SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem ( ESA-582)16. 6. 1981582SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982 ( ESA-840)20. 10. 1981840SIstory
PREDLOG IZHODIŠČ za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 ( ESA-835)20. 10. 1981835SIstory
POROČILO o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo ( ESA-841)20. 10. 1981841SIstory
PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo ( ESA-771)20. 10. 1981771SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zajamčenem osebnem dohodku ( ESA-158)20. 10. 1981158SIstory
POROČILO o uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepov v letu 1981 ( ESA-834)20. 10. 1981834SIstory
POROČILO Gospodarske zbornice Slovenije o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije ( ESA-836)20. 10. 1981836SIstory
POROČILO Gospodarske zbornice Slovenije o aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje s predlogi ukrepov ( ESA-843)20. 10. 1981843SIstory
POROČILO o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981-1982 ( ESA 852)17. 11. 1981852SIstory
PREDLOG ZAKONA o cestah ( ESA-619)17. 11. 1981619SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah ( ESA-584)17. 11. 1981584SIstory
PREDLOG ZAKONA o Prešernovi nagradi ( ESA 281)17. 11. 1981281SIstory
PREDLOG ZAKONA o varnosti cestnega prometa ( ESA-711)30. 12. 1981711SIstory
Predlog zakona o določitvi zaokroženega urbanega območja občin Maribor-Pesnica, Maribor-Pobrežje, Maribor-Rotovž, Maribor-Ruše, Maribor- Tabor in Maribor-Tezno ( ESA-50)10. 2. 198150SIstory
Predlog za izdajo zakona o svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve, z osnutkom zakona ( ESA-675)24. 2. 1981675SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih ( ESA-491)24. 2. 1981491SIstory
Predlog zakona o objavljanju zakonov, drugih predpisov in aktov ter časopisni organizaciji Časopisni zavod Uradni list Socialistične republike Slovenije ( ESA-504)24. 2. 1981504SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa ( ESA-496)24. 2. 1981496SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in delegiranju v skupščine z osnutkom zakona ( ESA-678)3. 3. 1981678SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona ( ESA-679)3. 3. 1981679SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih s tezami ( ESA-701)7. 4. 1981701SIstory
Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sredstev občanov pri poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1981 do 1985 ( ESA-698)7. 4. 1981698SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov s tezami za osnutek zakona ( ESA-697)7. 4. 1981697SIstory
PREDLOG ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1980 ( ESA-716) - povzetek21. 4. 1981716SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem imenu, z osnutkom zakona ( ESA-706)21. 4. 1981706SIstory
Predlog zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah ( ESA-473)21. 4. 1981473SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju ( ESA-154)21. 4. 1981154SIstory
Osnutek zakona o knjižničarstvu ( ESA-112)12. 5. 1981112SIstory
Predlog za izdajo zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja ( ESA-720)12. 5. 1981720SIstory
POROČILO o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije za uresničevanje posebnih pravic italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov v Socialistični republiki Sloveniji ( ESA 729)26. 5. 1981729SIstory
INFORMACIJA o uresničevanju zakona o pravni pomoči ( ESA 732)26. 5. 1981732SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena ( ESA-583)1. 6. 1981583SIstory
POROČILO o izvajanju zakona o varstvu zraka ter o uresničevanju sklepov in priporočil za izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva zraka ( ESA-747)1. 6. 1981747SIstory
POVZETEK IN UGOTOVITVE poročila o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini ( ESA-748)1. 6. 1981748SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ( ESA-481)9. 6. 1981481SIstory
Predlog zakona o svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve ( ESA-675)25. 6. 1981675SIstory
Osnutek zakona o samostojnih kulturnih delavcih ( ESA-152)25. 6. 1981152SIstory
Osnutek zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 ( ESA-682)25. 6. 1981682SIstory
Predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, z osnutkom zakona ( ESA-771)7. 7. 1981771SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o skladih skupnih rezerv ( ESA-758)7. 7. 1981758SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih ( ESA-740)7. 7. 1981740SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o prekrških ( ESA-738)7. 7. 1981738SIstory
Predlog za izdajo zakona o Prešernovi nagradi z osnutkom zakona ( ESA-781)21. 7. 1981781SIstory
Predlog za izdajo zakona o določanju in usmerjanju dela prodajne cene bencina in plinskega olja z osnutkom zakona ( ESA-780)21. 7. 1981780SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o osebnem imenu ( ESA-706)24. 8. 1981706SIstory
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o matičnih knjigah ( ESA-705)24. 8. 1981705SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona ( ESA-829)13. 10. 1981829SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ( ESA-679)13. 10. 1981679SIstory
POROČILO o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke (po periodičnem obračunu za l. polletje 1981)( ESA-827)13. 10. 1981827SIstory
OSNUTEK ZAKONA o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja ( ESA-720)27. 10. 1981720SIstory
POROČILO o uresničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v razvoju ( ESA-844)10. 11. 1981844SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih ( ESA-361)24. 11. 1981361SIstory
PREDLOG RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 ( ESA-840)8. 12. 1981840SIstory
PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1982 ( ESA-835)8. 12. 1981835SIstory
PREDLOG ODLOKA o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1982 ( ESA-870)8. 12. 1981870SIstory
PREDLOG ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1982 ( ESA-838)8. 12. 1981838SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA-839)8. 12. 1981839SIstory
PREDLOG ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1982 ( ESA-869)8. 12. 1981869SIstory
PREDLOG ZAKONA o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva ( ESA-832)8. 12. 1981832SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov ( ESA-697)8. 12. 1981697SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona ( ESA-701)2. 2. 1982701SIstory
ANALIZA o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih ( ESA-701)2. 2. 1982701SIstory
ANALIZA spremenjenih pogojev in okvirov za dopolnjevanje srednjeročnih planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 ( ESA-925)2. 3. 1982925SIstory
OSNUTEK ZAKONA o prekrških ( ESA-739)25. 5. 1982739SIstory
INFORMACIJA o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju in dograjevanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov ( ESA-24)25. 5. 198224SIstory
ANALIZA izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letih 1981-1982, z oceno možnosti njegovega uresničevanja v prihodnjih letih ( ESA-59)26. 6. 198259SIstory
POROČILO o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije v prvih dveh letih srednjeročnega obdobja ( ESA-59)26. 6. 198259SIstory
POROČILO o uresničevanju nalog in ciljev glede skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji ( ESA-57)26. 6. 198257SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s tezami za osnutek zakona ( ESA-55)2. 7. 198255SIstory
PREDLOG ZAKONA o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti ( ESA-390)20. 7. 1982390SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku ( ESA-81)20. 7. 198281SIstory
POROČILO o uvajanju samoprispevkov in izvajanju zakona o samoprispevku ( ESA-81)20. 7. 198281SIstory
POROČILO o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini, o poteku preoblikovanja te mreže in o izvozni usmerjenosti in ekonomičnosti naših gospodarskih enot v tujini ( ESA-80)20. 7. 198280SIstory
OSNUTEK ZAKONA o gozdovih ( ESA-357)9. 8. 1982357SIstory
POROČILO o uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju - s posebnim poudarkom na pripravi programskih zasnov in programov v visokem izobraževanju ( ESA-99)9. 8. 198299SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju s predlogom zakona ( ESA-43)9. 8. 198243SIstory
OSNUTEK ZAKONA o evidenci nastavitve občanov in o registru prebivalstva ( ESA-759)9. 8. 1982759SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti z osnutkom zakona ( ESA-96)9. 8. 198296SIstory
OSNUTEK ZAKONA o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti z osnutkom zakona ( ESA-96)9. 8. 198296SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu, z osnutkom zakona ( ESA-42)21. 9. 198242SIstory
PREDLOG RESOLUCIJE o politiki družbenogospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1983 ( ESA-138)14. 12. 1982138SIstory
PREDLOG ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1983 ( ESA-135)14. 12. 1982135SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo ( ESA-151)14. 12. 1982151SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino ( ESA-160)14. 12. 1982160SIstory
PREDLOG ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1983 ( ESA-175)14. 12. 1982175SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev ( ESA-178)14. 12. 1982178SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA-136)14. 12. 1982136SIstory
PREDLOG ODLOKA o odstopu dela posebnega republiškega davka od proizvodov občinam v letu 1983 ( ESA-177)14. 12. 1982177SIstory
PREDLOG ODLOKA o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1983 ( ESA-176)14. 12. 1982176SIstory
PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1983 ( ESA-179)14. 12. 1982179SIstory
PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva od izvoza blaga domače proizvodnje in storitev za leto 1983 ( ESA-161)14. 12. 1982161SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana ( ESA-180)14. 12. 1982180SIstory
PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1983 ( ESA-137)14. 12. 1982137SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnutkom zakona ( ESA-906)26. 1. 1982906SIstory
INFORMACIJA o uresničevanju zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih ( ESA-906)26. 1. 1982906SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, z osnutkom zakona ( ESA-904)26. 1. 1982904SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije ( ESA-679)26. 1. 1982679SIstory
PREDLOG ZAKONA o samostojnih kulturnih delavcih ( ESA-152)26. 1. 1982152SIstory
INFORMACIJA o varstvu samoupravnih pravic ( ESA-917)18. 2. 1982917SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih ( ESA-357)18. 2. 1982357SIstory
INFORMACIJA o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke porabe s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982 ( ESA-921)25. 2. 1982921SIstory
POROČILO o delu Predsedstva Socialistične republike Slovenije od 1978 do 1982 ( ESA-933)9. 3. 1982933SIstory
URESNIČEVANJE SKLEPOV, STALIŠČ IN PRIPOROČIL Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti ( ESA-929)9. 3. 1982929SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ( ESA-904)9. 3. 1982904SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih ( ESA-906)9. 3. 1982906SIstory
PREDLOG ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi republiških komitejev ( ESA-928)9. 3. 1982928SIstory
POROČILO o uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji ( ESA-923)10. 5. 1982923SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva s tezami za osnutek zakona ( ESA-959)10. 5. 1982959SIstory
PREDLOG ZAKONA o knjižničarstvu ( ESA-112)10. 5. 1982112SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1981 ( ESA-957) - povzetek10. 5. 1982957SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih ( ESA-701)1. 6. 1982701SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ESA-891)1. 6. 1982891SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot s tezami ( ESA-232)1. 6. 1982232SIstory
DOPOLNITEV K INFORMACIJI o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji ( ESA-830)1. 6. 1982830SIstory
POROČILO o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju in delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v letu 1981 ( ESA-56)14. 6. 198256SIstory
POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju nalog in ugotovitev, predlogov in sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 28. 10. 1981 pri izvajanju sanacijskih postopkov po zaključnih računih za leto 1981 ( ESA-67)29. 6. 198267SIstory
POROČILO Gospodarske zbornice Slovenije o razreševanju problematike izgub po zaključnih računih za leto 1981 ( ESA-67)29. 6. 198267SIstory
POROČILO o aktivnosti Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v zvezi z izgubami gospodarstva, izkazanimi v zaključnih rakunih za leto 1981 ( ESA-67)29. 6. 198267SIstory
NEKATERE AKTIVNOSTI Službe družbenega knjigovodstva v zvezi z organizacijami združenega dela, ki so v zaključnih računih 1981 ugotovile izgubo ( ESA-67)29. 6. 198267SIstory
INFORMACIJA o oskrbi SR Slovenije z energijo v obdobju januar-april 1982 z oceno do konca leta ter ukrepi za zagotovitev energetske oskrbe ( ESA-59)29. 6. 198259SIstory
PREDLOG ZAKONA o stanovanjskih razmerjih ( ESA-361)6. 7. 1982361SIstory
POROČILO o mednarodnem sodelovanju in dejavnosti v SR Sloveniji pri oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjene zunanje politike SFR Jugoslavije ( ESA-88)27. 7. 198288SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o sistemu zvez in PTT prometu ( ESA-82)27. 7. 198282SIstory
TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA o sistemu zvez in PTT prometu ( ESA-82)27. 7. 198282SIstory
OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ( ESA-92)2. 8. 198292SIstory
PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA NAČRTA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1982 ( ESA-91)2. 8. 198291SIstory
POROČILO o izvajanju stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uresničevanje družbene preobrazbe pravosodnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji ( ESA-95)2. 8. 198295SIstory
INFORMACIJA o uresničevanju zakona o pravni pomoči ( ESA-87)2. 8. 198287SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja z osnutkom zakona ( ESA-85)2. 8. 198285SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu ( ESA-86)2. 8. 198286SIstory
OSNUTEK ZAKONA o družbenem sistemu informiranja ( ESA-797)2. 8. 1982797SIstory
INFORMACIJA o izvajanju zveznih interventnih ukrepov in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije do zveznega proračuna ( ESA-123)4. 10. 1982123SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 1983. letu ( ESA-138)15. 10. 1982138SIstory
OSNUTEK ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1983 ( ESA-137)15. 10. 1982137SIstory
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1983, z osnutkom zakona ( ESA-135)15. 10. 1982135SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona ( ESA-136)15. 10. 1982136SIstory
PREDLOG ZAKONA o davkih občanov ( ESA-284)26. 10. 1982284SIstory
POROČILO o uresničevanju zakona o ravnanju z odpadki ( ESA-148)9. 11. 1982148SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v letu 1983 ( ESA-149)9. 11. 1982149SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja ( ESA-85)31. 1. 198385SIstory
DOPOLNJENI PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu ( ESA-86)31. 1. 198386SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč ( ESA-207)31. 1. 1983207SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prostoru ( ESA-295)31. 1. 1983295SIstory
OSNUTEK ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ESA-55)21. 2. 198355SIstory
INFORMACIJA o združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela iz Slovenije z organizacijami združenega dela iz gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo ( ESA 235)15. 3. 1983235SIstory
POROČILO o uresničevanju sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 28. 7. 1982 glede odpravljanja izgub ( ESA-241)29. 3. 1983241SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov z osnutkom zakona ( ESA-237)29. 3. 1983237SIstory
»PREDLOG ZAKONA o prekrških ( ESA-739)29. 3. 1983739SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku ( ESA-81)29. 3. 198381SIstory
PREDLOG ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ESA-51)7. 6. 198351SIstory
PREDLOG ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ESA-51)7. 6. 198351SIstory
OSNUTEK ZAKONA o urejanju prostora ( ESA-295)21. 6. 1983295SIstory
OSNUTEK ZAKONA o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( ESA-283)21. 6. 1983283SIstory
OSNUTEK ZAKONA o stavbnih zemljiščih ( ESA-582)21. 6. 1983582SIstory
POROČILO o izvajanju zakona o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji ( ESA-284)21. 6. 1983284SIstory
POROČILO o problematiki prostorske in zemljiške politike in varovanje okolja v SR Sloveniji ( ESA-295)21. 6. 1983295SIstory
INFORMACIJA o pripombah in predlogih, danih v razpravah k osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki niso vključeni v predlog zakona ( ESA-55)21. 6. 198355SIstory
PREDLOG UGOTOVITEV, PRIPOROČIL IN SKLEPOV o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji v obdobju 1980-1982 ( ESA-303)29. 7. 1983303SIstory
POROČILO o uresničevanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki v letih 1980-1982 ter akcijske usmeritve ( ESA-303)29. 7. 1983303SIstory
POROČILO o delu in problemih kmetijskih zemljiških skupnosti v SR Sloveniji od ustanovitve do vključno leta 1982 ( ESA-307)9. 8. 1983307SIstory
DOSEŽENI REZULTATI IN PROBLEMI pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v letih 1981 in 1982 ter v prvih mesecih leta 1983 ( ESA-306)9. 8. 1983306SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev ( ESA-214)9. 8. 1983214SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv ( ESA-309)9. 8. 1983309SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ( ESA-247)9. 9. 1983247SIstory
OSNUTEK ZAKONA o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb ( ESA-256)9. 9. 1983256SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv ( ESA-309)9. 9. 1983309SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 1984. letu ( ESA-348)18. 10. 1983348SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 z osnutkom zakona ( ESA-345)18. 10. 1983345SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1984 z osnutkom zakona ( ESA-344)18. 10. 1983344SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva v letih 1982 in 1983 z osnutkoma zakona ( ESA-346)18. 10. 1983346SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona ( ESA-343)18. 10. 1983343SIstory
OSNUTEK ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1984 ( ESA-347)18. 10. 1983347SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije ( ESA-314)28. 10. 1983314SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom ( ESA-236)28. 10. 1983236SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju ( ESA-43)4. 1. 198343SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona ( ESA-454)4. 1. 1983454SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravah za družbene prihodke ( ESA-924)4. 1. 1983924SIstory
POROČILO o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 v letu 1982 ( ESA-218)15. 2. 1983218SIstory
Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985 letu 1982 ( ESA-219)15. 2. 1983219SIstory
Dogovor o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane v letu 1983 ( ESA-218)15. 2. 1983218SIstory
Poročilo o izvajanju ugotovitev, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije za izvajanje zakonov s področja kmetijstva ( ESA-220)15. 2. 1983220SIstory
Poročilo o stanju in razvoju turizma v SR Sloveniji ( ESA-221)15. 2. 1983221SIstory
Operativni program nalog za zagotovitev večjega tujskega turističnega prometa in deviznega priliva v letu 1983 ( ESA-221)15. 2. 1983221SIstory
Poročilo o izvajanju nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino SR Slovenije od sprejetja zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino leta 1977 ( ESA-217)15. 2. 1983217SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom zakona ( ESA-212)15. 2. 1983212SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti z osnutkom zakona ( ESA-213)15. 2. 1983213SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo oziroma plačujejo davek od prometa proizvodov ( ESA-214)15. 2. 1983214SIstory
POROČILO o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu ( ESA-262)17. 5. 1983262SIstory
POROČILO o stanju in razvoju energetskega gospodarstva v SR Sloveniji ( ESA-262)17. 5. 1983262SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin ( ESA-146)17. 5. 1983146SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb ( ESA-256)31. 5. 1983256SIstory
POROČILO o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih ( ESA-275)14. 6. 1983275SIstory
PREDLOG DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodovin narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč ( ESA-272)14. 6. 1983272SIstory
PREDLOG DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah dogovora o dajanju sredstev solidarnosti republikam in avtonomnim pokrajinam za medsebojno pomoč za odpravljanje posledic večjih potresov ali poplav ( ESA-271)14. 6. 1983271SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o temeljih strategije tehnološkega razvoja v SFRJ ( ESA-276)14. 6. 1983276SIstory
PREDLOG ODLOGA o usmeritvi dela depozitov družbeno političnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije ( ESA-350)25. 10. 1983350SIstory
PREDLOG ODLOGA o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije ( ESA-349)25. 10. 1983349SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvoda in storitev ( ESA-214)25. 10. 1983214SIstory
POROČILO o izvajanju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti od 1.1.1983 do 30.9.1983 ( ESA-353)8. 11. 1983353SIstory
PREDLOG RESOLUCIJE o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 1984. letu ( ESA-348)12. 12. 1983348SIstory
PREDLOG energetske bilance SR Slovenije za leto 1984 ( ESA-348)12. 12. 1983348SIstory
INFORMACIJA o preskrbi z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki vsakdanje rabe v letu 1983 v SR Sloveniji in izhodišča za leto 1984 ( ESA-348)12. 12. 1983348SIstory
PROGRAM AKTIVNOSTI za pospeševanje domačega in tujskega turizma v letu 1984 ( ESA-348)12. 12. 1983348SIstory
DRUŽBENI DOGOVOR o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984 ( ESA-348)12. 12. 1983348SIstory
PREDLOG DOGOVORA o usklajevanju davčne politike v letu 1984 ( ESA-348)12. 12. 1983348SIstory
PREDLOG ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 ( ESA-345)12. 12. 1983345SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA-343)12. 12. 1983343SIstory
PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1984 ( ESA-344)12. 12. 1983344SIstory
PREDLOG ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1984 ( ESA-347)12. 12. 1983347SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1982 in 1983 ( ESA-346)12. 12. 1983346SIstory
PREDLOG ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1984 ( ESA-382)12. 12. 1983382SIstory
PREDLOG ZAKONA o dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva od izvoza blaga domačeproizvodnje in storitev za leto 1983 ( ESA 379)12. 12. 1983379SIstory
PREDLOG ODLOKA o odstopu dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1984 ( ESA-381)12. 12. 1983381SIstory
PREDLOG ODLOKA o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1984 ( ESA-380)12. 12. 1983380SIstory
PREDLOG ZAKONA o dopolnitvi zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v železniškem gospodarstvu Ljubljana ( ESA-335)12. 12. 1983335SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih ( ESA-389)20. 12. 1983389SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne ( ESA-386)20. 12. 1983386SIstory
SAMOUPRAVNI SPORAZUM o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti energetike SR Slovenije ( ESA-327)20. 12. 1983327SIstory
STATUT Samoupravne interesne skupnosti energetike SR Slovenije ( ESA-327)20. 12. 1983327SIstory
PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1984 ( ESA-441)3. 4. 1984441SIstory
POROČILO o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1983 ( ESA-485)8. 5. 1984485SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih ( ESA-237)8. 5. 1984237SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne ( ESA-386)8. 5. 1984386SIstory
PREDLOG ZAKONA o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov ( ESA-237)8. 5. 1984237SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu ( ESA-483)8. 5. 1984483SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o sofinanciranju programa obnove in modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema radiotelevizije Ljubljana v obdobju 1984-1986 z osnutkom zakona ( ESA-484)8. 5. 1984484SIstory
OSNUTEK ZAKONA o javnem obveščanju ( ESA-339)22. 5. 1984339SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije ( ESA-314)22. 5. 1984314SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene ( ESA-493)29. 5. 1984493SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotovitvi sredstev za graditev objektov z osnutkom zakona ( ESA-555)9. 10. 1984555SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prenehanju veljavnosti temeljnega zakona o tobaku v SR Sloveniji s predlogom zakona ( ESA-554)9. 10. 1984554SIstory
INFORMACIJA o stanju na področju računalniške pismenosti v SR Sloveniji ( ESA-558)9. 10. 1984558SIstory
ANALIZA o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji ( ESA-561)16. 10. 1984561SIstory
OSNUTEK PROGRAMA DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1985 ( ESA-568)30. 10. 1984568SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona ( ESA-609)18. 12. 1984609SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o družbeni kontroli cen z osnutkom zakona ( ESA-619)18. 12. 1984619SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zdravstvenem varstvu živali ( ESA-618)18. 12. 1984618SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu z osnutkom zakona ( ESA-605)1984605SIstory
ANALIZA republiških predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil ( ESA-608)1984608SIstory
PREDLOG DOGOVORA o spremembi in dopolnitvi dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč ( ESA-606)1984606SIstory
PREDLOG DOGOVORA o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov ( ESA-604)1984604SIstory
STANJE IN USMERITVE razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji ( ESA-401)10. 1. 1984401SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o skladu skupnih rezerv ( ESA-309)10. 1. 1984309SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zaščiti podatkov v družbenem sistemu informiranja ( ESA-396)10. 1. 1984396SIstory
PREDLOG ZAKONA o kulturno umetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot ( ESA-232)10. 1. 1984232SIstory
Poročilo o izvajanju zakona o sistemu obrambe pred točo v SR Sloveniji ( ESA-400)10. 1. 1984400SIstory
Poročilo o problematiki določb zakona o zdravstvenem varstvu, ki urejajo delo v podaljšanem delovnem času, dežurstvo in stalno pripravljenost ( ESA-399)10. 1. 1984399SIstory
DOPOLNITVE POROČILA »Uresničevanje odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah s področja SRS« ( ESA-362)19. 1. 1984362SIstory
NEKATERA AKTUALNA VPRAŠANJA gospodarjenje z denarjem, preobrazbe odnosov in samoupravne organiziranosti bank ( ESA-362)19. 1. 1984362SIstory
ANALIZA o ekonomičnosti, konkurenčnosti, tehnični opremljenosti in drugih vidikih, ki jih odpira širjenje žagarske dejavnosti samostojnih obrtnikov ( ESA-401)19. 1. 1984401SIstory
NAČRT prizadevanj za izpolnjevanje zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot ( ESA-232)19. 1. 1984232SIstory
PREDLOG DOGOVORA o obnovi in modernizaciji oddajniškega in prenosnega sistema RTV Ljubljana za obdobje 1984-1986 ( ESA-398)19. 1. 1984398SIstory
PREDLOG ODLOKA o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA-413)7. 2. 1984413SIstory
PREDLOG ODLOKA o spremembah odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000 ( ESA-414)7. 2. 1984414SIstory
PREDLOG ODLOKA o valorizaciji katastrskega dohodka ( ESA-412)7. 2. 1984412SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o stanovanjskih razmerjih s predlogom zakona ( ESA-418)7. 2. 1984418SIstory
PREDLOG ZAKONA o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Potrča ( ESA-315)7. 2. 1984315SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo z osnutkom zakona ( ESA-432)21. 2. 1984432SIstory
ANALIZA Uresničevanja sprejetega srednjeročnega programa ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ( ESA-415)21. 2. 1984415SIstory
PREDLOG ZAKONA o urejanju prostora ( ESA-295)24. 2. 1984295SIstory
PREDLOG ZAKONA o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( ESA-283)24. 2. 1984283SIstory
PREDLOG ZAKONA o stavbnih zemljiščih ( ESA-582)24. 2. 1984582SIstory
PREDLOG ZAKONA o graditvi objektov ( ESA-298)24. 2. 1984298SIstory
PREDLOG ZAKONA o določitvi obveznosti plačevaje prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva ( ESA-439)6. 3. 1984439SIstory
OSNUTEK DOGOVORA o usklajevanju davčnega sistema ( ESA-433)6. 3. 1984433SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu ( ESA-86)13. 3. 198486SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja ( ESA-85)13. 3. 198485SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1983 ( ESA-458)27. 3. 1984458SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o obveznem posojilu SR Slovenije v letu 1984, z osnutkom zakona ( ESA-457)27. 3. 1984457SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije ( ESA-314)27. 3. 1984314SIstory
PREDLOGA ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom ( ESA-236)27. 3. 1984236SIstory
POROČILO o uresničevanju sklepov zborov Skupščine SR Slovenije glede aktivnosti pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji ( ESA-462)27. 3. 1984462SIstory
PREDLOG DOGOVORA o spremembah dogovora o zagotavljanju dela sredstev za financiranje izdelave študije za projekte Plavega plana in Programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana programa Združenih narodov za človekovo okolje (UNEP) ( ESA-461)3. 4. 1984461SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji, z osnutkom zakona ( ESA-466)10. 4. 1984466SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo ( ESA-432).10. 4. 1984432SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa z osnutkom zakona ( ESA-474)19. 4. 1984474SIstory
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji z osnutkom zakona ( ESA-481)19. 4. 1984481SIstory
PROGRAM UKREPOV IN AKTIVNOSTI po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva ( ESA-505)12. 6. 1984505SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin s predlogom zakona ( ESA-522)2. 7. 1984522SIstory
OSTNUTEK ZAKONA o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji ( ESA-481)31. 7. 1984481SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu ( ESA-536)31. 7. 1984536SIstory
DOPOLNITVE K OBRAZLOŽITVI OSNUTKA ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne ( ESA-386, ESA-389)31. 7. 1984386SIstory
DOPOLNITVE K OBRAZLOŽITVI OSNUTKA ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne ( ESA-386, ESA-389)31. 7. 1984389SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji ( ESA-435)31. 7. 1984435SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih prireditev v Jugoslaviji ( ESA-263)31. 7. 1984263SIstory
PREDLOG SMERNIC za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990. leta ( ESA-540)5. 8. 1984540SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1985 z osnutkom zakona ( ESA-538)5. 8. 1984538SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja ( ESA-85)5. 8. 198485SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu ( ESA-86)5. 8. 198486SIstory
PREDLOG ZAKONA o gozdovih ( ESA-539)5. 8. 1984539SIstory
OSNUTEK dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 ( ESA-545)11. 9. 1984545SIstory
OSNUTEK ODLOKA o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990 ( ESA-537)11. 9. 1984537SIstory
OSNUTEK ZAKONA o sistemu družbene kontrole cen ( ESA-541)11. 9. 1984541SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji ( ESA-456)11. 9. 1984456SIstory
PREGLED NALOG, ki izhajajo iz uresničevanja predloga Družbenega dogovora o temeljih skupne politike zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ ( ESA-435)11. 9. 1984435SIstory
URESNIČEVANJE družbene preobrazbe državne uprave ( ESA-543)12. 9. 1984543SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji ( ESA-466)12. 9. 1984466SIstory
PREDLOG ZAKONA o graditvi objektov ( ESA-298)18. 9. 1984298SIstory
PREDLOG ZAKONA o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč ( ESA-207)18. 9. 1984207SIstory
ANALIZA o stanju osebnih dohodkov v državni upravi ( ESA-543)25. 9. 1984543SIstory
POROČILO k osnutku zakona o javnem obveščanju ( ESA-339 - za seje zborov 24. oktobra 1984)16. 10. 1984339SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 ( ESA-565)23. 10. 1984565SIstory
PREDLOG ZAKONA o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji ( ESA-481)24. 10. 1984481SIstory
PREDLOG ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1985 ( ESA-538)24. 10. 1984538SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona ( ESA-564)24. 10. 1984564SIstory
PREDLOG DOGOVORA o izdajanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 85« ( ESA-562)24. 10. 1984562SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji ( ESA-460)24. 10. 1984460SIstory
OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV poslovnika Skupščine SR Slovenije ( ESA-571)30. 10. 1984571SIstory
INFORMACIJA o gibanju ravni in dinamiki osebnih dohodkov v družbeni dejavnosti (v letih sprejetega družbenega plana) ( ESA-572)30. 10. 1984572SIstory
OSNUTEK ZAKONA a spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa ( ESA-474)30. 10. 1984474SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov z osnutkom zakona ( ESA-575)6. 11. 1984575SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1984 ( ESA-551)6. 11. 1984551SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1985 z osnutkom zakona ( ESA-574)6. 11. 1984574SIstory
POROČILO o graditvi neproizvodnih in negospodarskih investicijskih objektov v obdobju od 1. 1. do 31. 8. 1984 ( ESA-569)6. 11. 1984569SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona ( ESA-593)20. 11. 1984593SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o Narodni banki Slovenije z osnutkom zakona ( ESA-598)20. 11. 1984598SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti ( ESA-602)20. 11. 1984602SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 ( ESA-601)20. 11. 1984601SIstory
PREDLOG RESOLUCIJE o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 ( ESA-565)11. 12. 1984565SIstory
PREDLOG ODLOKA o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1985 ( ESA-614)11. 12. 1984614SIstory
PREDLOG ODLOKA o odstopu posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1985 ( ESA-613)11. 12. 1984613SIstory
OSNUTEK DOGOVORA o usklajevanju davčne politike v letu 1985 ( ESA-565)11. 12. 1984565SIstory
PROGRAM AKTIVNOSTI za povečanje turističnega prometa in deviznega priliva v letu 1985 ( ESA-565)11. 12. 1984565SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o samoprispevku z osnutkom zakona ( ESA-624)8. 1. 1985624SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o nepravdnem postopku ( ESA-620)8. 1. 1985620SIstory
PREDLOG ZAKONA o sanitarni inšpekciji ( ESA-466)8. 1. 1985466SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju z osnutkom zakona ( ESA-625)8. 1. 1985625SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prispevku za pospeševanje konvertibilnega deviznega pravila v letu 1985, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma s predlogom zakona ( ESA-629)8. 1. 1985629SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu ( ESA-483)8. 1. 1985483SIstory
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 1985« s predlogom zakona ( ESA-626)8. 1. 1985626SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih združenega dela z osnutkom zakona ( ESA-628)15. 1. 1985628SIstory
PREDLOG ODLOKA o programu statističnih raziskovanj Socialistične republike Slovenije v letu 1985 ( ESA-627)15. 1. 1985627SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o Narodni banki Slovenije ( ESA-598)15. 1. 1985598SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv z osnutkom zakona ( ESA-637)22. 1. 1985637SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin z osnutkom zakona ( ESA-636)22. 1. 1985636SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA-564)22. 1. 1985564SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih ( ESA-389)22. 1. 1985389SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne ( ESA-384)22. 1. 1985384SIstory
POROČILO o pripravah na uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov v visokem šolstvu ( ESA-635)22. 1. 1985635SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov ( ESA-575)29. 1. 1985575SIstory
POROČILO o urejanju strokovnega naslova za diplomante medicinskih fakultet ( ESA-638)5. 2. 1985638SIstory
PROGRAM DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1985 ( ESA-568)5. 2. 1985568SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v letu 1985 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma, s predlogom zakona ( ESA-652)19. 2. 1985652SIstory
PREDLOG da naj bo Skupščina SFRJ udeleženka pri sklepanju družbenega dogovora o elementih skupne politike in o merilih za varstvo človekovega okolja (in prostorsko ureditev) ( ESA-651)19. 2. 1985651SIstory
ANALIZA uresničevanja politike razvoja kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije v SR Sloveniji ( ESA-665)26. 2. 1985665SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih ( ESA-662)26. 2. 1985662SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) ( ESA-658)26. 2. 1985658SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju kmetov ( ESA-660)26. 2. 1985660SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov ( ESA-659)26. 2. 1985659SIstory
PREDLOG ZAKONA o gozdovih ( ESA-357)26. 2. 1985357SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvi zakona o Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani, s predlogom zakona ( ESA-653)26. 2. 1985653SIstory
POROČILO o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez ( ESA-608)5. 3. 1985608SIstory
SKLEP o sprejetju usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino za leto 1985 ( ESA-569)5. 3. 1985569SIstory
OSNUTEK ZAKONA o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene ( ESA-493)19. 3. 1985493SIstory
POROČILO o nekritih izgubah po zaključnih računih za leto 1984 in možnostih za njihovo pokritje ( ESA-682)2. 4. 1985682SIstory
PREDLOG DOGOVORA o temeljih skupne zemljiške politike ( ESA-477)2. 4. 1985477SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv ( ESA-637)9. 4. 1985637SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti ( ESA 602)9. 4. 1985602SIstory
PREDLOG ZAKONA o zagotovitvi sredstev za graditev objektov ( ESA-555)9. 4. 1985555SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona ( ESA-593)9. 4. 1985593SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah ( ESA-609)9. 4. 1985609SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu ( ESA-536)9. 4. 1985536SIstory
DOPOLNJENI PREDLOGI za pospeševanje uveljavljanja in razvoja odnosov svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih ( ESA-561)7. 5. 1985561SIstory
NEKATERA VPRAŠANJA uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje ( ESA-697)7. 5. 1985697SIstory
POROČILO o uresničevanju zakona o družbenem sistemu informiranja ( ESA-688)8. 5. 1985688SIstory
PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanja ( ESA-641)8. 5. 1985641SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu ( ESA-605)8. 5. 1985605SIstory
INFORMACIJA o izvajanju zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ESA-704)8. 5. 1985704SIstory
POROČILO o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1984 z oceno za leto 1985 ( ESA-702)14. 5. 1985702SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji z osnutkom zakona ( ESA-702)14. 5. 1985702SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih združenega dela ( ESA-628)14. 5. 1985628SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku ( ESA-621)14. 5. 1985621SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčitvi tujih oseb z osnutkom zakona ( ESA-696)14. 5. 1985696SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin ( ESA-636)14. 5. 1985636SIstory
Družbenoekonomski položaj notranje trgovine v SR Sloveniji ( ESA-710)21. 5. 1985710SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih ( ESA-717)4. 6. 1985717SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju ( ESA-625)4. 6. 1985625SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 z osnutkom zakona ( ESA-716)4. 6. 1985716SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih ( ESA-662)4. 6. 1985662SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) ( ESA-658)4. 6. 1985658SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju kmetov ( ESA-660)4. 6. 1985660SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov ( ESA-659)4. 6. 1985659SIstory
POROČILO o varnosti v železniškem, cestnem, pomorskem in zračnem prometu ter na žičnicah ( ESA-703) - povzetek18. 6. 1985703SIstory
POROČILO o uresničevanju družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1985 ( ESA-742)25. 6. 1985742SIstory
POROČILO o uresničevanju aktivnosti, ki jih je leta 1984 sprejela Skupščina SR Slovenije o pospešenem izvrševanju temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanje trgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini ( ESA-741)25. 6. 1985741SIstory
URESNIČEVANJE splošne ljudske obrambe in določenih nalog družbene samozaščite v obdobju 1981-1984 (povzetek) ( ESA-733)25. 6. 1985733SIstory
SKRAJŠANO POROČILO o izvajanju priprav civilne zaščite v SR Sloveniji od 1981. do 1984. leta ( ESA-733)25. 6. 1985733SIstory
RAZVOJ teritorialne obrambe SR Slovenije v obdobju 1981-1984 (povzetek) ( ESA-733)25. 6. 1985733SIstory
POROČILO o pripravi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA 747)1. 7. 1985747SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih ( ESA-749)1. 7. 1985749SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1985 ( ESA-716)9. 7. 1985716SIstory
INFORMACIJA o uresničevanju sprejetih ukrepov in aktivnosti za odpravo najbolj perečih problemov v kmetijstvu pri temeljnih bankah, združenih v Ljubljansko banko - Združeno banko ( ESA-665)9. 7. 1985665SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji ( ESA-702)1. 8. 1985702SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa ( ESA-760)1. 8. 1985760SIstory
PREDLOG ODLOKA o valorizaciji katastrskega dohodka ( ESA-765)1. 8. 1985765SIstory
POROČILO o uresničevanju stališč in sklepov zborov Skupščine SR Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji ( ESA-769)1. 8. 1985769SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona ( ESA-593)1. 8. 1985593SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu ( ESA-536)1. 8. 1985536SIstory
PREDLOG ZAKONA o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene ( ESA-493)1. 8. 1985493SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v letu 1986 z osnutkom zakona ( ESA-770)5. 8. 1985770SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1986 z osnutkom zakona ( ESA-768)5. 8. 1985768SIstory
PREDLOG ZAKONA o dopolnitvah zakona o volitvah in delegiranju v skupščine ( ESA-727)6. 8. 1985727SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ ( ESA-735)6. 8. 1985735SIstory
PREDLOG ZAKONA o zdravstvenem varstvu živali ( ESA-618)6. 8. 1985618SIstory
PREDLOG dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ( ESA-673)6. 8. 1985673SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih ( ESA-717)1. 10. 1985717SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ESA-728)1. 10. 1985728SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčitvi tujih oseb ( ESA-696)1. 10. 1985696SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev ( ESA-726)1. 10. 1985726SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo ( ESA-791)15. 10. 1985791SIstory
OSNUTEK ZAKONA o nepravdnem postopku ( ESA-620)15. 10. 1985620SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ( ESA-796)15. 10. 1985796SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor s predlogom zakona ( ESA-797)22. 10. 1985797SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti ( ESA-602)22. 10. 1985602SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom zakona ( ESA-798)22. 10. 1985798SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1986 in 1987 z osnutkom zakona ( ESA-799)22. 10. 1985799SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih ( ESA-662)22. 10. 1985662SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) ( ESA-658)22. 10. 1985658SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov ( ESA-659)22. 10. 1985659SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju kmetov ( ESA-660)22. 10. 1985660SIstory
PREDLOG ZAKONA o javnem obveščanju ( ESA-339)29. 10. 1985339SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1985 ( ESA-785)29. 10. 1985785SIstory
PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1986 ( ESA-768)29. 10. 1985768SIstory
PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v letu 1986 ( ESA-770)29. 10. 1985770SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1986 ( ESA-802)5. 11. 1985802SIstory
GLOBALNA OCENA uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 z oceno možnosti razvoja v letu 1986 (jesenska analiza) ( ESA-802)5. 11. 1985802SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1986 z osnutkom zakona ( ESA-803)5. 11. 1985803SIstory
DOPOLNJEN OSNUTEK družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA-774)14. 11. 1985774SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih ( ESA-749)14. 11. 1985749SIstory
PREDLOG POROČILA o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji v obdobju 1981-1990 ( ESA-808)14. 11. 1985808SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ESA-728)19. 11. 1985728SIstory
OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji ( ESA-826)3. 12. 1985826SIstory
PREDLOG ODLOKA o programu statističnih raziskovanj Socialistične republike Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA-820)3. 12. 1985820SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o zagotovitvi dela sredstev za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani ( ESA-711)3. 12. 1985711SIstory
POROČILO o izvajanju sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 26. 6. 1985, sprejetih ob obravnavi družbenoekonomskega položaja notranje trgovine v SR Sloveniji ( ESA-802)3. 12. 1985802SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prevozih v cestnem prometu ( ESA 819)3. 12. 1985819SIstory
PREDLOG RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 ( ESA-802)10. 12. 1985802SIstory
PREDLOG DOGOVORA o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 ( ESA-802)10. 12. 1985802SIstory
PREDLOG DOGOVORA o usklajevanju davčne politike za obdobje 1986-1990 ( ESA-802)10. 12. 1985802SIstory
PREGLED URESNIČEVANJA skupščinskih stališč in sklepov za izboljšanje pogojev gospodarjenja v kmetijstvu ter nadaljnje usmeritve ( ESA-802)10. 12. 1985802SIstory
PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1986 ( ESA-803)10. 12. 1985803SIstory
PREDLOG ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990 ( ESA-805)10. 12. 1985805SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti ( ESA-798)10. 12. 1985798SIstory
PREDLOG ZAKONA o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1986 in 1987 ( ESA-799)10. 12. 1985799SIstory
PREDLOG ODLOKA o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti za leto 1986 ( ESA-838)10. 12. 1985838SIstory
PREDLOG ODLOKA o odstopu posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1986 ( ESA-841)10. 12. 1985841SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks s predlogom zakona ( ESA-806)10. 12. 1985806SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 s predlogom zakona ( ESA-839)10. 12. 1985839SIstory
POROČILO o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja Socialistični republiki Sloveniji v obdobju 1981—1985 ( ESA-774)10. 12. 1985774SIstory
OSNUTEK ZAKONA o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo iz sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo 1. januarja 1986 ( ESA-849)17. 12. 1985849SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo iz sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin ( ESA-848)17. 12. 1985848SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela ( ESA-857)14. 1. 1986857SIstory
INFORMACIJA o kršitvah družbene lastnine in drugih pojavnih oblikah neodgovornega odnosa do družbene lastnine in njenega varstva ( ESA-860)14. 1. 1986860SIstory
PROGRAM DELA izbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1986 ( ESA-818)14. 1. 1986818SIstory
PREDLOG ODLOKA o dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije ( ESA-870)4. 2. 1986870SIstory
POROČILO o potrebah, možnostih in pogojih izobraževanja in zaposlovanja mladih ( ESA-893)4. 2. 1986893SIstory
ANALIZA uveljavljanja inovativnosti združenih delavcev-ključna smer stabilizacije ( ESA-871)4. 2. 1986871SIstory
OSNUTEK DOGOVORA o zagotovitvi dela sredstev za financiranje mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih prirejamo v Jugoslaviji, in za pripravo jugoslovanskih športnikov za udeležbo na olimpijskih igrah ( ESA-874)4. 2. 1986874SIstory
OSNUTEK ODLOKA o strategiji tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije ( ESA-877)11. 2. 1986877SIstory
OSNUTEK STRATEGIJE tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije ( ESA-877)11. 2. 1986877SIstory
POROČILO o uresničevanju zakonodajne politike v SR Sloveniji ( ESA-891)28. 2. 1986891SIstory
POROČILO o delu Skupščini SR Slovenije v mandatnem obdobju od maja 1982 do aprila 1986 ( ESA-892)28. 2. 1986892SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji ( ESA-826)4. 3. 1986826SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli z osnutkom zakona ( ESA-890)4. 3. 1986890SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v letu 1986 s predlogom zakona ( ESA-895)4. 3. 1986895SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varnosti v urejenih kopališčih ( ESA-907)1. 4. 1986907SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo zizgubo ( ESA-791)1. 4. 1986791SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1985 ( ESA-909)8. 4. 1986909SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu ( ESA-483)8. 4. 1986483SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi ( ESA-1)22. 4. 19861SIstory
OSNUTEK ZAKONA, o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja železniškega prometa ( ESA-760)22. 4. 1986760SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih ( ESA-7)5. 5. 19867SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli ( ESA-890)5. 5. 1986890SIstory
PREDLOG ZAKONA o nepravdnem postopku ( ESA-620)5. 5. 1986620SIstory
PREDLOG ZAKONA o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov ( ESA-237)5. 5. 1986237SIstory
POROČILO o uresničevanju stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Gospodarske zbornice Slovenije »Nekatera vprašanja uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje« ( ESA-6)13. 5. 19866SIstory
POROČILO o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve v letu 1985 ( ESA-22)20. 5. 198622SIstory
POROČILO o propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Sloveniji ter ukrepih za sanacijo ( ESA-23)20. 5. 198623SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih akcijah pri preprečevanju onesnaženja in zboljšanju kakovosti vod porečja reke Save ( ESA-862)20. 5. 1986862SIstory
PROŠNJA za soglasje za kandidaturo Judo zveze Jugoslavije za organizacijo ekipnega prvenstva Evrope v judu za člane in članice v letu 1986 ( ESA-20)20. 5. 198620SIstory
INFORMACIJA o predlogih, spremembah in dopolnitev kazenskih določb v nekaterih republiških zakonih ( ESA-34)3. 6. 198634SIstory
POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o usklajevanju dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA-33)3. 6. 198633SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pedagoški službi ( ESA-32)3. 6. 198632SIstory
PREDLOG PROGRAMA za ugotovitev pogojev in meril za skrajševanje delovnega in podaljševanje obratovalnega časa ( ESA-35)3. 6. 198635SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1989 s predlogom zakona ( ESA-46)10. 6. 198646SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom zakona ( ESA-47)10. 6. 198647SIstory
SOGLASJE h kandidaturi Jugoslovanske zveze za dviganje uteži za organizacijo svetovnega in evropskega prvenstva v dviganju uteži (juniorji), ki bo leta 1987 v Beogradu ( ESA-44)10. 6. 198644SIstory
POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 ( ESA-52)16. 6. 198652SIstory
MAJSKA ANALIZA 1986 Analiza ključnih trendov in procesov razvoja SR Slovenije v obdobju 1981-1985 ter uresničevanja usmeritev srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986-1990 v letu 1986 s prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1987 ( ESA-52)*16. 6. 198652SIstory
Družbenoekonomski položaj in razvojne usmeritve elektrogospodarstva in premogovništva v SR Sloveniji ( ESA-55)16. 6. 198655SIstory
Dokumentacija k majski analizi 1986 (obdobje 1981-1986), ki jo objavljamo v tej številki Poročevalca (štev. 18-11), je podlaga k majski analizi 1986 ( ESA-52), ki jo objavljamo v Poročevalcu štev. 18-1).17. 6. 198652SIstory
OSNUTEK DOGOVORA o solidarni zagotovitvi električne energije SR Črni gori zaradi odstopa od izgradnje hidroelektrarne v kanjonu Tare zaradi zaščite kanjona ( ESA-65)1. 7. 198665SIstory
OSNUTEK ZAKONA o varnosti v urejenih kopališčih ( ESA-907)15. 7. 1986907SIstory
PREDLOG ZAKONA o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini ( ESA-47)5. 8. 198647SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti s predlogom zakona ( ESA-80)5. 8. 198680SIstory
ANALIZA izvajanja zakona o cestah ( ESA-87)5. 8. 198687SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa ( ESA-760)5. 8. 1986760SIstory
OSNUTEK ZAKONA o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih ( ESA-7)5. 8. 19867SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje hrane v letu 1987 z osnutkom zakona ( ESA-86)5. 8. 198686SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1987 z osnutkom zakona ( ESA-85)5. 8. 198685SIstory
OSNUTEK ZAKONA o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi ( ESA-1)5. 8. 19861SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah o sodnih taksah z osnutkom zakona ( ESA-82)5. 8. 198682SIstory
OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o elementih skupne politike in temeljih za določanje meril za varstvo in izboljšanje človekovega okolja in urejanje prostora ( ESA-76)5. 8. 198676SIstory
POROČILO o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji ( ESA-84)5. 8. 198684SIstory
POROČILO o stanju voda v SR Sloveniji ( ESA-83)5. 8. 198683SIstory
ANALIZA izvajanja zakona o morskem ribištvu ( ESA-83)5. 8. 198683SIstory
ANALIZA uresničevanja zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ESA-86)16. 9. 198686SIstory
PREDLOG ZA SOGLASJE h kandidaturi Zveze za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije za organizacijo odprtega prvenstva Evrope v sedeči odbojki (Sarajevo, 25.-28. junija 1987) ( ESA-79)16. 9. 198679SIstory
PREDLOG ZAKONA o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe ( ESA-7)7. 10. 19867SIstory
PREDLOG ZAKONA o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje hrane v letu 1987 ( ESA-86)7. 10. 198686SIstory
PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1987 ( ESA-85)7. 10. 198685SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo ( ESA-791)7. 10. 1986791SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ( ESA-82)7. 10. 198682SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1987 ( ESA-112)28. 10. 1986112SIstory
GLOBALNA OCENA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1986, z oceno možnosti razvoja v letu 1987 (Jesenska analiza) ( ESA-112)28. 10. 1986112SIstory
OSNUTEK ZAKONA o prevozih v cestnem prometu ( ESA-819)29. 10. 1986819SIstory
PREDLOG ZAKONA o varnosti v urejenih kopališčih ( ESA-907)29. 10. 1986907SIstory
PREDLOG ZAKONA o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov ( ESA-237)29. 10. 1986237SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986—1990 v letu 1987 ( ESA-115)4. 11. 1986115SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov z osnutkom zakona ( ESA-129)11. 11. 1986129SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987—1990 z osnutkom zakona ( ESA-138)11. 11. 1986138SIstory
OSNUTEK DOGOVORA o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Slovenije v letu 1987 ( ESA-112)11. 11. 1986112SIstory
OSNUTEK ENERGETSKE BILANCE SR Slovenije za leto 1987 ( ESA-112)11. 11. 1986112SIstory
PREDLOG ODLOKA o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA-127)11. 11. 1986127SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju od leta 1987 do leta 1990 s predlogom zakona ( ESA-148)17. 11. 1986148SIstory
POBUDA Z OSNUTKOM DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke ( ESA-140)17. 11. 1986140SIstory
POBUDA Z OSNUTKOM DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema ( ESA-141)17. 11. 1986141SIstory
POBUDA Z OSNUTKOM DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih davčne politike ( ESA-142)17. 11. 1986142SIstory
PREDLOG DOGOVORA o usmerjanju dela kreditnega potenciala bank prek Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje za kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini na kredit v obdobju od leta 1987 do 1990. leta ( ESA-143)17. 11. 1986143SIstory
PREDLOG DOGOVORA o zagotavljanju sredstev za financiranje raziskovanj in stalnega spremljanja (monitoring) onesnaženosti Jadranskega morja ( ESA-128)17. 11. 1986128SIstory
PREDLOG ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1987 ( ESA-159)3. 12. 1986159SIstory
PREDLOG ZAKONA o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 ( ESA-111)3. 12. 1986111SIstory
OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti v SFR Jugoslaviji, s spremembami in dopolnitvami ( ESA-153)3. 12. 1986153SIstory
PREDLOG ZA SOGLASJE h kandidaturi Ragbi zveze Jugoslavije za organizacijo mladinskega prvenstva Mednarodne amaterske federacije v ragbiju (FIRA), ki bo leta 1988 v Makarski ( ESA-150)3. 12. 1986150SIstory
PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1987 ( ESA-121)10. 12. 1986121SIstory
PREDLOG ZAKONA o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990 ( ESA-138)10. 12. 1986138SIstory
PREDLOG ODLOKA o odstopu posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1987 ( ESA-162)10. 12. 1986162SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prenehanju veljavnosti zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva s predlogom zakona ( ESA-165)6. 1. 1987165SIstory
PROGRAM DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1987 ( ESA-113)6. 1. 1987113SIstory
PREDLOG ZAKONA o prispevku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za sanacijo izgub organizacij združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva nastalih v letu 1986 ( ESA-175)16. 1. 1987175SIstory
PREDLOG ZAKONA o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi ( ESA-1)27. 1. 19871SIstory
POBUDA ZA SKLENITEV DOGOVORA o enotnem urejanju pogojev in načinov za opravljanje gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja v zadruge ( ESA-181)27. 1. 1987181SIstory
Strategija tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije ( ESA-877)27. 1. 1987877SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe ( ESA-197)12. 2. 1987197SIstory
PREDLOG za sklenitev družbenega dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji ( ESA-190)12. 2. 1987190SIstory
OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji ( ESA-199)12. 2. 1987199SIstory
POBUDA za sklenitev dogovora o spremembi dogovora o uskladitvi temeljev politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o izdajanju enotnih meničnih golic in njihovem dajanju v obtok z osnutkom dogovora ( ESA-191)12. 2. 1987191SIstory
POROČILO o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letu 1986 ( ESA-211)17. 3. 1987211SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO IN OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu ( ESA-217)24. 3. 1987217SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1986 ( ESA-222)31. 3. 1987222SIstory
POROČILO o izvajanju vseh ukrepov in aktivnosti za izboljšanje družbenoekonomskega položaja elektrogospodarstva in premogovništva ( ESA-206)31. 3. 1987206SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu ( ESA-206)31. 3. 1987206SIstory
PREDLOG ZA SOGLASJE h kandidaturi Judo zveze Jugoslavije za organizacijo svetovnega prvenstva v judu za seniorje in seniorke leta 1989 ( ESA-220)31. 3. 1987220SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji ( ESA-199)7. 4. 1987199SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu pred nevarnimi snovmi ( ESA-231)7. 4. 1987231SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah z osnutkom zakona ( ESA-232)7. 4. 1987232SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varnosti pomorske in notranje plovbe z osnutkom zakona ( ESA-223)7. 4. 1987223SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnutkom zakona ( ESA-225)7. 4. 1987225SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona ( ESA-224)7. 4. 1987224SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov ( ESA-129)12. 5. 1987129SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija z osnutkom zakona ( ESA-241)19. 5. 1987241SIstory
INFORMACIJA o stanju in rešitvah za sanacijo posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija ( ESA-241)19. 5. 1987241SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o varstvu in zboljšanju človekovega okolja ter urejanju prostora v SFRJ ( ESA-76)26. 5. 198776SIstory
PREDLOG DOGOVORA o temeljnih kriterijih za izračun in valorizacijo katastrskega dohodka ( ESA-100)26. 5. 1987100SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu ( ESA-206)26. 5. 1987206SIstory
TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu ( ESA-206)26. 5. 1987206SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona ( ESA-252)2. 6. 1987252SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona ( ESA-253)2. 6. 1987253SIstory
OSNUTEK ZAKONA o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe ( ESA-197)2. 6. 1987197SIstory
POROČILO o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1986 ( ESA-258)9. 6. 1987258SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 z osnutkom zakona ( ESA-257)9. 6. 1987257SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko ( ESA-229)9. 6. 1987229SIstory
OSNUTEK DOGOVORA o solidarni zagotovitvi električne energije SR Črni gori, ker se zaradi varstva kanjona Tare v njem ne bodo gradile hidroelektrarne ( ESA-65)16. 6. 198765SIstory
PREDLOG DOGOVORA o enotnem urejanju pogojev in načinov za opravljanje gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja v zadruge ( ESA-181)16. 6. 1987181SIstory
POBUDA za sklenitev družbenega dogovora o zagotavljanju sredstev za nakup letal za gašenje gozdnih in drugih požarov ter motornih jadralnih letal za izvidništvo, z osnutkom dogovora ( ESA-268)16. 6. 1987268SIstory
POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA-272)19. 6. 1987272SIstory
ANALIZA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letih 1986 in 1987 s prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1988 (Majska analiza) ( ESA-272)19. 6. 1987272SIstory
POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1986 in v prvih mesecih leta 1987 z oceno do konca leta 1987 ( ESA-272)19. 6. 1987272SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1987 ( ESA-257)30. 6. 1987257SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkom za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom zakona ( ESA-281)30. 6. 1987281SIstory
POVZETEK OCENE uresničevanja programa Raziskovalne skupnosti Slovenije s programom raziskav za preseganje znanstvenega in tehnološkega zaostajanja v letu 1986 ( ESA-272)30. 6. 1987272SIstory
UGOTOVITVE IN STALIŠČA Gospodarske zbornice Slovenije na področju ekonomskih odnosov s tujino in predlogi za ureditev posebnih določb plačilnega prometa s tujino ( ESA-272)7. 7. 1987272SIstory
INFORMACIJA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gibanjih na področju ekonomskih odnosov s tujino ( ESA-272)7. 7. 1987272SIstory
SAMOUPRAVNI SPORAZUM o spremembah in dopolnitvah sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije ( ESA-289)7. 7. 1987289SIstory
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije ( ESA-289)7. 7. 1987289SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah ( ESA-310)20. 7. 1987310SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu ( ESA-303)20. 7. 1987303SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih ( ESA-309)20. 7. 1987309SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih ( ESA-225)28. 7. 1987225SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ( ESA-224)28. 7. 1987224SIstory
OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o oblikovanju Družbenega sveta za republiško upravo za jedrsko varnost ( ESA-312)28. 7. 1987312SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah ( ESA-232)28. 7. 1987232SIstory
PREDLOG ZA SKLENITEV DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije ( ESA-280)28. 7. 1987280SIstory
POBUDA za sklenitev dogovora o temeljih varstva naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije ( ESA-226)28. 7. 1987226SIstory
OSNUTEK DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA-299)4. 8. 1987299SIstory
OSNUTEK DOPOLNITEV dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 ( ESA-299)4. 8. 1987299SIstory
PREDLOG ZAKONA o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra - Idrija ( ESA-241)4. 8. 1987241SIstory
OSNUTEK ZAKONA o varstvu pred nevarnimi snovmi ( ESA-231)4. 8. 1987231SIstory
OSNUTEK ZAKONA o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000 ( ESA-298)4. 8. 1987298SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona ( ESA-129)4. 8. 1987129SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških z osnutkom zakona ( ESA-314)4. 8. 1987314SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe z osnutkom zakona ( ESA-311)4. 8. 1987311SIstory
POBUDA za sklenitev družbenega dogovora o uresničevanju strategije razvoja agroindustrijske proizvodnje do leta 2000 ( ESA-313)4. 8. 1987313SIstory
OSNUTEK ODLOKA o določitvi programa razvoja energetike SFRJ od leta 2000 z vizijo razvoja do leta 2020 ( ESA-326)14. 9. 1987326SIstory
OSNUTEK PROGRAMA razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z vizijo razvoja do leta 2020 ( ESA-326)14. 9. 1987326SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ESA-253)6. 10. 1987253SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ESA-252)6. 10. 1987252SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti z osnutkom zakona ( ESA-340)6. 10. 1987340SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leta 1988 do1990 z osnutkom zakona ( ESA-341)6. 10. 1987341SIstory
PREDLOG DOPOLNITEV dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 ( ESA-299)6. 10. 1987299SIstory
PREDLOG DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA-299)6. 10. 1987299SIstory
OSNUTEK ZAKONA o energetskem gospodarstvu ( ESA-206)13. 10. 1987206SIstory
PREDLOG ZAKONA o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000 ( ESA-298)13. 10. 1987298SIstory
POROČILO o uresničevanju programa za varen in urejen železniški promet ( ESA-339)13. 10. 1987339SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 za leto 1987 z osnutkom zakona ( ESA-339)13. 10. 1987339SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe ( ESA-311)13. 10. 1987311SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ( ESA-316)13. 10. 1987316SIstory
PROGRAM ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva ( ESA-346)15. 10. 1987346SIstory
PREDLOG ZAKONA o prevozih v cestnem prometu ( ESA-819)19. 10. 1987819SIstory
POROČILO o stanju in možnostih za nadaljnji razvoj TOZD Rudniški obrati s separacijo ter TOZD Metalurgija v Delovni organizaciji Rudniki svinca in topilnica Mežica, s predlogi rešitev ( ESA-343)19. 10. 1987343SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju ( ESA-349)19. 10. 1987349SIstory
GLOBALNA OCENA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje1986—1990 v letih 1986 in 1987 z oceno možnosti razvoja v letu 1988 (jesenska analiza) ( ESA-352)3. 11. 1987352SIstory
DOKUMENTACIJA h globalni oceni uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letih 1986 in 1987 z oceno možnosti razvoja v letu 1988 (jesenska analiza) ( ESA-352)3. 11. 1987352SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1988 z osnutkom zakona ( ESA-353)3. 11. 1987353SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1988 ( ESA-352)10. 11. 1987352SIstory
PREDLOG ODLOKA o programu statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko, za leto 1988 ( ESA-357)10. 11. 1987357SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ESA-314)10. 11. 1987314SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o morskem ribištvu ( ESA-315)10. 11. 1987315SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije s predlogom zakona ( ESA-354)10. 11. 1987354SIstory
PREDLOG ODLOKA o valorizaciji katastrskega dohodka ( ESA-350)10. 11. 1987350SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici ( ESA 343)10. 11. 1987343SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ustanovitvi družbenega sveta za Republiško upravo za jedrsko varnost s predlogom zakona ( ESA-362)17. 11. 1987362SIstory
PREDLOG ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi republiških komitejev ( ESA-363)17. 11. 1987363SIstory
PREDLOG ZAKONA o dopolnitvi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev ( ESA-365)17. 11. 1987365SIstory
OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986 do 1990 v letu 1988 ( ESA-366)20. 11. 1987366SIstory
OSNUTEK ZAKONA o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1988 ( ESA-370)24. 11. 1987370SIstory
OSNUTEK ODLOKA o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljih kreditne politike v letu 1988 ( ESA-369)24. 11. 1987369SIstory
OSNUTEK ODLOKA o določitvi sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1988 ( ESA-367)24. 11. 1987367SIstory
OSNUTEK ODLOKA o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1988 ( ESA-368)24. 11. 1987368SIstory
PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1988 ( ESA-353)8. 12. 1987353SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti ( ESA-340)8. 12. 1987340SIstory
PREDLOG ZAKONA o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leta 1988 do 1990 ( ESA-341)8. 12. 1987341SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990, s predlogom zakona ( ESA-378)8. 12. 1987378SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ESA-253)8. 12. 1987253SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( ESA-252)8. 12. 1987252SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici ( ESA-343)22. 12. 1987343SIstory
OSNUTEK ZAKONA o statističnih raziskovanjih pomembnih za republiko ( ESA-229)22. 12. 1987229SIstory
OSNUTEK ZAKONA o varnosti pomorske in notranje plovbe ( ESA-224)22. 12. 1987224SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka z osnutkom zakona ( ESA-397)12. 1. 1988397SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v letu 1988 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma, s predlogom zakona ( ESA-400)12. 1. 1988400SIstory
PREDLOG ZAKONA o razpolaganju z družbenimi sredstvi za negospodarske in neproizvodne investicije v letu 1988 ( ESA-401)12. 1. 1988401SIstory
POROČILO o izvajanju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji ( ESA-387)12. 1. 1988387SIstory
ANALIZA izvajanja zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ( ESA-402)26. 1. 1988402SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o stanovanjskem gospodarstvu ( ESA-376)9. 2. 1988376SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona ( ESA-410)9. 2. 1988410SIstory
PROGRAM DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1988 ( ESA-383)9. 2. 1988383SIstory
PREDLOG ZAKONA o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko ( ESA-229)23. 2. 1988229SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne ( ESA-398)23. 2. 1988398SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih ( ESA-399)23. 2. 1988399SIstory
PREDLOG ZAKONA o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe ( ESA-197)8. 3. 1988197SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski varnosti ( ESA-420)8. 3. 1988420SIstory
PREDLOG ZAKONA o varnosti pomorske in notranje plovbe ( ESA-223)8. 3. 1988223SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju ( ESA-429)22. 3. 1988429SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih s predlogom zakona ( ESA-430)22. 3. 1988430SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja s predlogom zakona ( ESA-435)22. 3. 1988435SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela s predlogom zakona ( ESA-434)22. 3. 1988434SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih s predlogom zakona ( ESA-433)22. 3. 1988433SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1987 ( ESA-431)22. 3. 1988431SIstory
PREDLOG ODLOKA o povračilu stroškov in nagradah sodnikov Sodišča združenega dela SR Slovenije in splošnih sodiščih združenega dela, ki niso v delovnem razmerju v delovni skupnosti sodišča ( ESA-432)22. 3. 1988432SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, z osnutkom zakona ( ESA-437)5. 4. 1988437SIstory
POROČILO o izvajanju družbenih dogovorov na področju izobraževanja, katerih podpisniki so organi in organizacije v SR in SAP ( ESA-428)5. 4. 1988428SIstory
OSNUTEK DOGOVORA o medsebojnih pravicah in obveznostih pri zagotavljanju pogojev za opravljanje dejavnosti Jugoslovanskega bibliografskega inštituta, zanimive za SR in SAP ( ESA-441)5. 4. 1988441SIstory
OSNUTEK DOGOVORA o enotnih temeljih in merilih za urejanje pravic proizvajalcev fonogramov ali videogramov in organizacij za radiodifuzijo ( ESA-442)5. 4. 1988442SIstory
POROČILO o mednarodnem sodelovanju SR Slovenije ( ESA-446)12. 4. 1988446SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom zakona ( ESA-447)12. 4. 1988447SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona, z osnutkom zakona ( ESA 448)19. 4. 1988448SIstory
OSNUTEK DOGOVORA o skupnih temeljih za urejanje uveljavljanja socialnovarstvenih pravic ( ESA-449)19. 4. 1988449SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ( ESA-397)10. 5. 1988397SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah ( ESA-410)10. 5. 1988410SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ESA-458)10. 5. 1988458SIstory
IZVLEČEK POROČILA o združevanju dela stalnih sredstev sklada federacije v programe za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v letu 1987 ( ESA-492)7. 6. 1988492SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1989, s predlogom zakona ( ESA-488)7. 6. 1988488SIstory
PREDLOG ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije ( ESA-489)7. 6. 1988489SIstory
PREDLOG ZAKONA o dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slovenije ( ESA-437)15. 6. 1988437SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti, z osnutkom zakona ( ESA 503)28. 6. 1988503SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zemljiški knjigi ( ESA-521)26. 7. 1988521SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ( ESA-512)26. 7. 1988512SIstory
POROČILO o uresničevanju zakona o javnem obveščanju ( ESA-522)26. 7. 1988522SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1988 z osnutkom zakona ( ESA-523)2. 8. 1988523SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov ( ESA-447)2. 8. 1988447SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih s predlogom zakona ( ESA-525)2. 8. 1988525SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom zakona ( ESA-527)2. 8. 1988527SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo ( ESA-492)2. 8. 1988492SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah, s predlogom zakona ( ESA-529)3. 8. 1988529SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona ( ESA-448)3. 8. 1988448SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah ( ESA-541)30. 8. 1988541SIstory
POROČILO o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1987 ( ESA-528)30. 8. 1988528SIstory
POROČILO o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1987 ( ESA-528)30. 8. 1988528SIstory
OCENA tekočih gospodarskih gibanj v SR Sloveniji sredi leta 1988 ( ESA-544)12. 9. 1988544SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah ( ESA-541)11. 10. 1988541SIstory
PREDLOG ODLOKA o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad zakonitostjo dela službe državne varnosti ( ESA-571)11. 10. 1988571SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve ( ESA-542)11. 10. 1988542SIstory
OSNUTEK ODLOKA o ustanovitvi, nalogah in sestavi skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za celovito preučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani ( ESA-572)11. 10. 1988572SIstory
OSNUTEK ZAKONA o tujih vlaganjih ( ESA-565)12. 10. 1988565SIstory
OSNUTEK ZAKONA o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini ( ESA-566)12. 10. 1988566SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zunanjetrgovinskem prometu ( ESA-567)12. 10. 1988567SIstory
OSNUTEK ZAKONA o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje ( ESA-568)12. 10. 1988568SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ( ESA-458)18. 10. 1988458SIstory
OSNUTEK ZAKONA o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski varnosti ( ESA-420)18. 10. 1988420SIstory
OSNUTEK ZAKONA o posebnih pogojih za opravljanje zunanje trgovinskega prometa v posebnih carinskih conah ( ESA-585)18. 10. 1988585SIstory
OSNUTEK ZAKONA o davku od prometa proizvodov in storitev ( ESA-588)25. 10. 1988588SIstory
OSNUTEK ZAKONA o plačilnem prometu s tujino ( ESA-589)25. 10. 1988589SIstory
OSNUTEK ZAKONA o sistemu družbene kontrole cen ( ESA-587)25. 10. 1988587SIstory
OSNUTEK ZAKONA o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republikin narodnih bank avtonomnih pokrajin ( ESA-591)25. 10. 1988591SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu s predlogom zakona ( ESA-592)2. 11. 1988592SIstory
POROČILO o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1987, prvem polletju 1988, z oceno uresničevanja do konca leta 1988 in v letu 1989 ( ESA-595)2. 11. 1988595SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1989 z osnutkom zakona ( ESA-607)8. 11. 1988607SIstory
IZHODIŠČA ekonomske in razvojne politike za leto 1989 ( ESA-608)8. 11. 1988608SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini ( ESA-527)8. 11. 1988527SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja z osnutkom zakona ( ESA-605)8. 11. 1988605SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju ( ESA-429)8. 11. 1988429SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pedagoški službi z osnutkom zakona ( ESA-604)8. 11. 1988604SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ( ESA-512)8. 11. 1988512SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem skrbstvu s predlogom zakona ( ESA-596)8. 11. 1988596SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu ( ESA-606)8. 11. 1988606SIstory
PROGRAM UKREPOV ekonomske politike v letu 1989 ( ESA-617)15. 11. 1988617SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pravni pomoči z osnutkom zakona ( ESA-563)15. 11. 1988563SIstory
POROČILO o delovanju služb pravne pomoči v Zvezi sindikatov Slovenije za leto 1987 ( ESA-563)15. 11. 1988563SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti s predlogom zakona ( ESA-625)22. 11. 1988625SIstory
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ( ESA-493)22. 11. 1988493SIstory
POROČILO, o uresničevanju razvojnega načrta splošne ljudske obrambe in določenih nalog družbene samozaščite SR Slovenije - povzetek ( ESA-623)22. 11. 1988623SIstory
POROČILO o uresničevanju razvoja teritorialne obrambe SR Slovenije v obdobju 1985— 1988— povzetek ( ESA-623)22. 11. 1988623SIstory
OSNUTEK ZAKONA o temeljih davčnega sistema ( ESA-593)6. 12. 1988593SIstory
OSNUTEK ZAKONA o tujih vlaganjih ( ESA-565)6. 12. 1988565SIstory
OSNUTEK ZAKONA o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin ( ESA-591)6. 12. 1988591SIstory
PROGRAM uporabe sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1989 ( ESA-616)6. 12. 1988616SIstory
POROČILO o dosedanjih in predvidenih aktivnostih za razbremenjevanje gospodarstva ( ESA-675)6. 2. 1989675SIstory
GLOBALNI BILANČNI IZRAČUNI za SR Slovenijo v letih 1985-1988 z osnovnimi elementi splošnih bilanc sredstev za leto 1989 ( ESA-675)6. 2. 1989675SIstory
PREDLOG ZAKONA o nadomestilu za del cene določenih živil v letu 1989 ( ESA-709)14. 3. 1989709SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela s predlogom zakona ( ESA-701)14. 3. 1989701SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju prostora s predlogom zakona ( ESA-703)14. 3. 1989703SIstory
SAMOUPRAVNI SPORAZUM o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije ( ESA-702)14. 3. 1989702SIstory
POBUDA za sklenitev družbenega dogovora o ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plinskih polj ( ESA-697)14. 3. 1989697SIstory
OSNUTEK deviznega zakona ( ESA-716)21. 3. 1989716SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zunanjetrgovinskem prometu ( ESA-713)21. 3. 1989713SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo s predlogom zakona ( ESA-723)28. 3. 1989723SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi in dopolnitvi zakona o usmerjanju dela temeljnega davka od prometa naftnih derivatov s predlogom zakona ( ESA-721)28. 3. 1989721SIstory
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA-722)28. 3. 1989722SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije ( ESA-737)11. 4. 1989737SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona Socialistične federativne republike Jugoslavije z osnutkom zakona ( ESA-738)11. 4. 1989738SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvi zakona o notranjih zadevah z osnutkom zakona ( ESA-739)11. 4. 1989739SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju ( ESA-741)11. 4. 1989741SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah obrtnega zakona s predlogom zakona ( ESA-740)11. 4. 1989740SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o republiških praznikih in dela prostih dnevih v Socialistični republiki Sloveniji z osnutkom zakona ( ESA-742)11. 4. 1989742SIstory
OSNUTEK AMANDMAJEV K USTAVI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE ( ESA-689)21. 4. 1989689SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 s predlogom zakona ( ESA-754)9. 5. 1989754SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini s predlogom zakona ( ESA-747)9. 5. 1989747SIstory
OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ ( ESA-750)9. 5. 1989750SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju ( ESA-429)9. 5. 1989429SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja ( ESA-605)9. 5. 1989605SIstory
PREDLOG ZAKONA o pedagoški službi ( ESA-604)9. 5. 1989604SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah fn dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa ( ESA-751)9. 5. 1989751SIstory
OSNUTEK ZAKONA o deviznem poslovanju ( ESA-802)13. 6. 1989802SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zunanjetrgovinskem poslovanju ( ESA-803)13. 6. 1989803SIstory
POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ( ESA-806)20. 6. 1989806SIstory
ANALIZA izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letih 1986 do 1988 in v letu 1989, s prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1990 (»Majska analiza«) ( ESA-806)20. 6. 1989806SIstory
SKUPNA DOKUMENTACIJA k majski analizi 1989 in analizi razvojnih možnosti za obdobje 1991-1995 (preteklo obdobje) ( ESA-806)20. 6. 1989806SIstory
SKUPNA DOKUMENTACIJA k majski analizi 1989 in analizi razvojnih možnosti za obdobje 1991-1995 (preteklo obdobje)( ESA-806)20. 6. 1989806SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah ( ESA-739)27. 6. 1989739SIstory
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov ter drugih prejemkov in nadomestil funkcionarjev v organih družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij ( ESA-807)27. 6. 1989807SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu osebnih podatkov ( ESA-788)27. 6. 1989788SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije ( ESA-737)1. 8. 1989737SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju ( ESA-741)1. 8. 1989741SIstory
PREDLOG ZAKONA o praznikih in dela prostih dnevih v Socialistični republiki Sloveniji ( ESA-742)1. 8. 1989742SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stavbnih zemljiščih s predlogom zakona ( ESA-827)1. 8. 1989827SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 s tezami za osnutek zakona ( ESA-826)1. 8. 1989826SIstory
OSNUTEK ZAKONA o temeljih davčnega sistema ( ESA-593) (prečiščeno besedilo)1. 8. 1989593SIstory
POBUDA za sklenitev dogovora skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčnega sistema in davčne politike z OSNUTKOM DOGOVORA o usklajevanju davčnega sistema in davčne politike ( ESA-818)1. 8. 1989818SIstory
PREDLOG amandmajev k ustavi SR Slovenije ( ESA-689)19. 9. 1989689SIstory
PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Socialistične republike Slovenije ( ESA-689)19. 9. 1989689SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa ( ESA-751)20. 9. 1989751SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju ( ESA-741)30. 10. 1989741SIstory
OSNUTEK ZAKONA o varstvu osebnih podatkov ( ESA-788)30. 10. 1989788SIstory
OSNUTEK ZAKONA o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 ( ESA-826)30. 10. 1989826SIstory
POROČILO o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije ( ESA-883)7. 11. 1989883SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o samostojnem osebnem delu z osnutkom zakona ( ESA-882)7. 11. 1989882SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o volitvah v skupščine z delovnim osnutkom ( ESA-891)13. 11. 1989891SIstory
IZHODIŠČA za pripravo proračuna SR Slovenije z bilanco sredstev ( ESA-894)13. 11. 1989894SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije in Zvezni zbor Skupščine SFRJ z osnutkom (delovno besedilo) ( ESA-906)21. 11. 1989906SIstory
OSNUTEK ZAKONA o obvezni združitvi podjetij, ki sestavljajo enoten tehnološki sistem v skupnosti ( ESA-902)21. 11. 1989902SIstory
INFORMACIJA o izvajanju zakona o prekrških ( ESA-903)21. 11. 1989903SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških s predlogom zakona ( ESA-903)21. 11. 1989903SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah s predlogom zakona ( ESA-905)21. 11. 1989905SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah s predlogom zakona ( ESA-904)21. 11. 1989904SIstory
PREDLOG ODLOKA o programu statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko, za leto 1990 ( ESA-892)21. 11. 1989892SIstory
OSNUTEK ZAKONA o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije v letu 1990 ( ESA-910)27. 11. 1989910SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembi zakona o financiranju federacije ( ESA-910)27. 11. 1989910SIstory
OSNUTEK ODLOKA o višini sredstev za regresiranje dela obresti v letu 1990 za kredite, ki so jih delovne organizacije črpale za poravnavo obveznosti in že črpanih zunanjih kreditov ( ESA-913)27. 11. 1989913SIstory
OSNUTEK ZAKONA o predračunu odhodkov tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov za leto 1990 ( ESA-912)27. 11. 1989912SIstory
OSNUTEK ZAKONA o zagotovitvi dela sredstev za opravljanje železniškega tovornega prometa med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Ljudsko socialistično republiko Albanijo ter o pogojih in načinu uporabe teh sredstev za leto 1990 ( ESA-911)27. 11. 1989911SIstory
OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin ( ESA-908)27. 11. 1989908SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov s predlogom zakona ( ESA-935)5. 12. 1989935SIstory
PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 ( ESA-934)5. 12. 1989934SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990 ( ESA-932)5. 12. 1989932SIstory
PROGRAMI in financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture v SR Sloveniji v letu 1990 ( ESA-932)5. 12. 1989932SIstory
PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1990 ( ESA-894)5. 12. 1989894SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije z osnutkom zakona ( ESA-931)5. 12. 1989931SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o političnem združevanju z osnutkom zakona ( ESA-930)5. 12. 1989930SIstory
PREDLOG ODLOKA o dopolnitvi odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije ( ESA-937)5. 12. 1989937SIstory
PREDLOG SKLEPA o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pripravo podlag za izdajo dovoljenj tujim osebam za graditev avtocest ( ESA—923)5. 12. 1989ESA—923SIstory
PREDLOG ZAKONA o volitvah v skupščine ( ESA-891)5. 12. 1989891SIstory
OSNUTEK PROGRAMA DELA in periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1990 ( ESA-936)5. 12. 1989936SIstory
PREDLOG ZAKONA o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije in Zvezni zbor Skupščine SFRJ ( ESA-906)20. 12. 1989906SIstory
PREDLOG ZAKONA o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije ( ESA-931)20. 12. 1989931SIstory
PREDLOG ZAKONA o političnem združevanju ( ESA-930)20. 12. 1989930SIstory
PREDLOG ODLOKA o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljubljani ( ESA-946)20. 12. 1989946SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih s predlogom zakona ( ESA-944)20. 12. 1989944SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne s predlogom zakona ( ESA-945)20. 12. 1989945SIstory
DELOVNO BESEDILO osnutka amandmajev k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije ( ESA-947)27. 12. 1989947SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o delovnih razmerjih z osnutkom zakona ( ESA-949)27. 12. 1989949SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o himni SR Slovenije s tezami za osnutek zakona ( ESA-954)16. 1. 1990954SIstory
PREDLOG zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev za prestrukturiranje gospodarstva ( ESA 973)26. 1. 1990973SIstory
PREDLOG zakona o združevanju sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv v letu 1990 ( ESA 974)26. 1. 1990974SIstory
PREDLOG zakona o izdaji obveznic SR Slovenije ( ESA 975)26. 1. 1990975SIstory
POROČILO o uporabi sredstev za razvoj (»razvojni dinar«) in realizacija programov, pri katerih so udeležena sredstva za razvoj ( ESA 969)26. 1. 1990969SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu s predlogom zakona ( ESA 976)26. 1. 1990976SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih s predlogom zakona ( ESA 963)26. 1. 1990963SIstory
PREDLOG zakona o odškodnini za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč ( ESA 960)26. 1. 1990960SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o spremembah kazenskega zakona SR Slovenije s predlogom zakona ( ESA 956)26. 1. 1990956SIstory
PREDLOG zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ( ESA 903)26. 1. 1990903SIstory
PREDLOG odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti iz depozita pri Narodni banki Slovenije v depozit bank ( ESA 972)26. 1. 1990972SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o Gospodarski zbornici Slovenijez osnutkom zakona ( ESA 957)26. 1. 1990957SIstory
PREDLOG za Izdajo zakona o Gospodarski zbornici Slovenije z osnutkom zakona ( ESA 957)26. 1. 1990957SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o spremembah določb zakonov, ki določajo pooblastila in naloge družbenopolitičnih organizacij s predlogom zakona ( ESA 990)8. 2. 1990990SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rednih sodiščih s predlogom zakona ( ESA 984)8. 2. 1990984SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem tožilstvu s predlogom zakona ( ESA 983)8. 2. 1990983SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o financiranju zveze združenj borcev NOV Slovenije s predlogom zakona ( ESA 991)8. 2. 1990991SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in pokrajin skupščine SFR Jugoslavije s predlogom zakona ( ESA 993)8. 2. 1990993SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov s predlogom zakona ( ESA 992)8. 2. 1990992SIstory
PREDLOG zakona o državni upravi z osnutkom zakona ( ESA 955)8. 2. 1990955SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o funkcionarjih v državnih organih z osnutkom zakona ( ESA 988)8. 2. 1990988SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o delavcih v državnih organih z osnutkom zakona ( ESA 989)8. 2. 1990989SIstory
PREDLOG zakona o varstvu osebnih podatkov ( ESA 788)8. 2. 1990788SIstory
POROČILO o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije ( ESA 1013)1. 3. 19901013SIstory
Osnutek zakona o samostojnem osebnem delu ( ESA 882)1. 3. 1990882SIstory
Predlogi za izdajajo zakonov z osnutki, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom ( ESA 1016)1. 3. 19901016SIstory
Predlog za izdajo zakona o hranilno kreditnih službah z osnutkom zakona ( ESA 998)1. 3. 1990998SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu udeležencev vojne s predlogom zakona ( ESA 1015)1. 3. 19901015SIstory
PREDLOG zakona o delovnih razmerjih ( ESA 949)8. 3. 1990949SIstory
PREDLOG za izdajo zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah za čas brezposelnosti z osnutkom zakona ( ESA 1018)8. 3. 19901018SIstory
Predlog odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1991-1995 ( ESA 1019)8. 3. 19901019SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO zakona o svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin s predlogom zakona ( ESA 1030)14. 3. 19901030SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO zakona o razvojno zaposlitvenem skladu s predlogom zakona ( ESA 1024)14. 3. 19901024SIstory
Predlog za izdajo zakona o RTV Slovenije s predlogom zakona ( ESA 1025)14. 3. 19901025SIstory
Predlog za izdajo zakona o javnem podjetju »Oddajniki in zveze« z osnutkom zakona ( ESA 1031)14. 3. 19901031SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o zagotavljanju prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki s predlogom zakona ( ESA 1027)14. 3. 19901027SIstory
Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o združevanju kmetov s predlogom zakona ( ESA 1929)14. 3. 19901929SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za Prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini ( ESA 976)14. 3. 1990976SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona republiških blagovnih rezervah s predlogom zakona ( ESA 1028)14. 3. 19901028SIstory
Osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1989 ( ESA 1026)14. 3. 19901026SIstory
OSNUTEK amandmajev k ustavi SFRJ ( ESA-14)31. 3. 199014SIstory
PREDLOG, da se začne postopek za sprejem ustave Republike Slovenije ( ESA-58)2. 7. 199058SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO zakona o privatizaciji podjetij z osnutkom zakona ESA 14726. 10. 1990147SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO Zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo z osnutkom zakona ESA 14826. 10. 1990148SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj z osnutkom zakona ESA 14326. 10. 1990143SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO zakona o zadrugah z osnutkom zakona ESA 14126. 10. 1990141SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO zakona o zavodih z osnutkom zakona ESA 14626. 10. 1990146SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov ter o imenovanju delegatov družbene skupnosti v organe upravljanja podjetij in organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena z osnutkom zakona ESA 14426. 10. 1990144SIstory
PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju ESA 107226. 10. 19901072SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO zakona o javnih shodih in javnih prireditvah s tezami ESA 14526. 10. 1990145SIstory
PREDLOG ZA IZDAJO zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah z osnutkom zakona ESA 14226. 10. 1990142SIstory
Predlog za izdajo stanovanjskega zakona s tezami ESA 16714. 11. 1990167SIstory
Predlog za izdajo obrtnega zakona s tezami ESA 16814. 11. 1990168SIstory
Osnutek zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji ESA 10414. 11. 1990104SIstory
Predlog za izdajo zakona o odvetništvu ESA 16314. 11. 1990163SIstory
Predlog za izdajo zakona o društvih s tezami ESA 16914. 11. 1990169SIstory
Predlog za izdajo zakona o obrambi in zaščiti z osnutkom zakona ESA 18314. 11. 1990183SIstory
Predlog za izdajo zakona o financiranju javne porabe z osnutkom zakona ESA 17016. 11. 1990170SIstory
Predlog za izdajo zakona o dohodnini z osnutkom zakona ESA 18216. 11. 1990182SIstory
Predlog za izdajo zakona o davku od dobička pravnih oseb z osnutkom zakona ESA 17316. 11. 1990173SIstory
Predlog za izdajo zakona o davku na izplačane osebne dohodke z osnutkom zakona ESA 17116. 11. 1990171SIstory
Predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za potrebe na področju socialne varnosti z osnutkom zakona ESA 17216. 11. 1990172SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona ESA 20422. 11. 1990204SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih z osnutkom zakona ESA 18722. 11. 1990187SIstory
Osnutek zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah za čas brezposelnosti ESA 101822. 11. 19901018SIstory
Predlog za izdajo zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvu, proizvodnji in ponudbi hrane z osnutkom zakona ESA 20322. 11. 1990203SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji s predlogom zakona ESA 18622. 11. 1990186SIstory
Predlog zakona o začasni ureditvi ugovora vesti v vojaški službi ESA 16622. 11. 1990166SIstory
Predlog za izdajo zakona o prenehanju raziskovanja in izkoriščanja uranove rude v Rudniku urana Žirovski vrh, preprečevanju posledic rudarjenja in o zagotavljanju sredstev, potrebnih za zapiranje in sanacijo rudnika z osnutkom zakona ESA 18122. 11. 1990181SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne - ESA 10696. 12. 19901069SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah s tezami - ESA 2226. 12. 1990222SIstory
Predlog odloka o programu statističnih raziskovanj pomembnih za republiko za leto 1991 - ESA 2206. 12. 1990220SIstory
Predlog za izdajo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z osnutkom zakona - ESA 2126. 12. 1990212SIstory
Predlog zakona o začasnem financiranju potreb iz republiškega proračuna za leto 1991 - ESA 25118. 12. 1990251SIstory
Predlog odloka o razporeditvi določenih prihodkov med republiko in občine v letu 1991 - ESA 24518. 12. 1990245SIstory
Predlog za izdajo zakona o mladinskih svetih z osnutkom zakona - ESA 22718. 12. 1990227SIstory
Predlog zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti- ESA 10187. 1. 19911018SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih- ESA 2047. 1. 1991204SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih - ESA 1877. 1. 1991187SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu s predlogom zakona - ESA 2647. 1. 1991264SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem imenu- ESA 10677. 1. 19911067SIstory
Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave Republike Slovenije - ESA 26711. 1. 1991267SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini s tezami ESA 107311. 1. 19911073SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah - ESA 14211. 1. 1991142SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov s predlogom zakona - ESA 27229. 1. 1991272SIstory
Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o skladu skupnih rezerv s predlogom zakona - ESA 27511. 2. 1991275SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 - ESA 25011. 2. 1991250SIstory
Predlog zakona o preoblikovanju POZD - ESA 16211. 2. 1991162SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakon o funkcionarjih v državnih organih - ESA 21811. 2. 1991218SIstory
Predlog za izdajo stanovanjskega zakona z osnutkom zakona — ESA 16712. 2. 1991167SIstory
Predlog za izdajo zakona o gozdovih z osnutkom zakona - ESA 28812. 2. 1991288SIstory
Osnutek zakona o PRORAČUNU Republike Slovenije za leto 1991 — ESA 29718. 2. 1991297SIstory
Gospodarska politika v 1991. letu - ESA 29518. 2. 1991295SIstory
Izjava o pomorski usmeritvi Republike Slovenije - ESA 29418. 2. 1991294SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku - ESA 28918. 2. 1991289SIstory
Predlog za izdajo zakona o denacionalizaciji z osnutkom zakona - ESA 29919. 2. 1991299SIstory
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah - ESA 22219. 2. 1991222SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških s predlogom zakona - ESA 29819. 2. 1991298SIstory
Predlog za izdajo zakona o cenah s predlogom zakona - ESA 30322. 2. 1991303SIstory
Osnutek zakona o privatizaciji podjetij - ESA 14722. 2. 1991147SIstory
Predlog zakona o zavodih - ESA 14622. 2. 1991146SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - ESA 24922. 2. 1991249SIstory
Predlog za izdajo zakona o pospeševanju razvoja malih in srednjih podjetij z osnutkom zakona — ESA 30122. 2. 1991301SIstory
Osnutek zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo - ESA 14828. 2. 1991148SIstory
Osnutek zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj - ESA 14328. 2. 1991143SIstory
Predlog zakona o zadrugah - ESA 14128. 2. 1991141SIstory
Predlog za izdajo zakona o javnih glasilih - ESA 31728. 2. 1991317SIstory
Obvladovanje in razvoj invalidskega varstva v sodobni družbi KONCEPCIJA RAZVOJNE STRATEGIJE INVALIDSKEGA VARSTVA V SLOVENIJI - ESA 30828. 2. 1991308SIstory
Predlog zakona o obrambi in zaščiti - ESA 1838. 3. 1991183SIstory
Osnutek obrtnega zakona — ESA 1688. 3. 1991168SIstory
Temelji strategije zunanje politike Republike Slovenije - ESA 22926. 3. 1991229SIstory
Predlog zakona o turistični taksi - ESA 12626. 3. 1991126SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah s predlogom zakona - ESA 33626. 3. 1991336SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva z osnutkom zakona- ESA 33726. 3. 1991337SIstory
Predlog zakona o vojaški dolžnosti - ESA 2631. 4. 1991263SIstory
Osnutek zakona o cenah - ESA 3031. 4. 1991303SIstory
Predlog za izdajo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona - ESA 37420. 5. 1991374SIstory
Osnutek obrtnega zakona - ESA 16820. 5. 1991168SIstory
Predlog za izdajo zakona o registraciji dejavnosti zasebnikov z osnutkom zakona - ESA 37520. 5. 1991375SIstory
Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z osnutkom zakona - ESA 39023. 5. 1991390SIstory
Predlog za izdajo zakona o zdravstveni dejavnosti z osnutkom zakona - ESA 39123. 5. 1991391SIstory
Predlog za izdajo zakona o lekarniški dejavnosti z osnutkom zakona - ESA 39223. 5. 1991392SIstory
Osnutek stanovanjskega zakona - ESA 16723. 5. 1991167SIstory
Osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1990 - ESA 38923. 5. 1991389SIstory
Predlog zakona o razvoju malega gospodarstva - ESA 3013. 6. 1991301SIstory
Predlog za izdajo zakona o gospodarskih javnih službah z osnutkom zakona - ESA 3993. 6. 1991399SIstory
Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja — ESA 21211. 6. 1991212SIstory
Predlog za izdajo zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji z osnutkom - ESA 40311. 6. 1991403SIstory
Predlog zakona o raziskovalni dejavnosti - ESA 35327. 6. 1991353SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva - ESA 33727. 6. 1991337SIstory
Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladih skupnih rezerv s predlogom zakona - ESA 41327. 6. 1991413SIstory
Predlog za izdajo zakona o davku od prometa proizvodov in storitev z osnutkom zakona - ESA 41712. 7. 1991417SIstory
Predlog za izdajo zakona o igrah na srečo s tezami - ESA 41612. 7. 1991416SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - ESA 14725. 7. 1991147SIstory
Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo - ESA 14825. 7. 1991148SIstory
Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj - ESA 14325. 7. 1991143SIstory
Predlog zakona o denacionalizaciji - ESA 29925. 7. 1991299SIstory
Predlog zakona o zadrugah - ESA 14125. 7. 1991141SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah s predlogom zakona - ESA 41825. 7. 1991418SIstory
Predlog zakona o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo od 27. 6. 1991 - ESA 4368. 8. 1991436SIstory
Predlog za izdajo zakona o OSEBNIH DOHODKIH IN DRUGIH PREJEMKIH DELAVCEV V JAVNIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH z osnutkom zakona - ESA 4288. 8. 1991428SIstory
Predlog stanovanjskega zakona - ESA 1678. 8. 1991167SIstory
Osnutek zakona o gospodarskih javnih službah - ESA 3998. 8. 1991399SIstory
Predlog za izdajo zakona o socialnem varstvu z osnutkom zakona - ESA 4348. 8. 1991434SIstory
Predlog za izdajo zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z osnutkom zakona - ESA 4358. 8. 1991435SIstory
Predlog za izdajo zakona o Prešernovi nagradi z osnutkom zakona - ESA 4378. 8. 1991437SIstory
Predlog za izdajo zakona o reprezentativnosti sindikatov z osnutkom zakona - ESA 4388. 8. 1991438SIstory
Osnutek zakona o gozdovih - ESA 28818. 9. 1991288SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu okolja z osnutkom zakona - ESA 44418. 9. 1991444SIstory
Osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ESA 3741. 10. 1991374SIstory
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju— ESA 3901. 10. 1991390SIstory
Osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti - ESA 3911. 10. 1991391SIstory
Osnutek zakona o lekarniški dejavnosti - ESA 3921. 10. 1991392SIstory
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije - ESA 4587. 10. 1991458SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah s predlogom zakona - ESA 4547. 10. 1991454SIstory
Predlog zakona o prometnem davku - ESA 41731. 10. 1991417SIstory
Predlog zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije- ESA 43531. 10. 1991435SIstory
Predlog zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - ESA 40331. 10. 1991403SIstory
Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladih skupnih rezerv in o prenehanju delovanja skladov skupnih rezerv - ESA 41322. 11. 1991413SIstory
Predlog za izdajo zakona o službi za javne prihodke z osnutkom zakona - ESA 47922. 11. 1991479SIstory
Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ESA 3742. 12. 1991374SIstory
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ESA 3902. 12. 1991390SIstory
Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti - ESA 3912. 12. 1991391SIstory
Predlog zakona o lekarniški dejavnosti - ESA 3922. 12. 1991392SIstory
Program gospodarske in socialne politike Republike Slovenije v letu 1992 - ESA 3863. 12. 1991386SIstory
Osnutek zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1992 - ESA 3853. 12. 1991385SIstory
PREDLOG USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE - ESA 5812. 12. 199158SIstory
Predlog USTAVNEGA ZAKONA ZA IZVEDBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE - ESA 48712. 12. 1991487SIstory
Osnutek zakona o socialnem varstvu - ESA 43412. 12. 1991434SIstory
Predlog za izdajo zakona o družinskih dajatvah s tezami - ESA 50212. 12. 1991502SIstory
Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju tujcev z osnutkom zakona — ESA 49512. 12. 1991495SIstory
Predlog za izdajo zakona o prisilni poravnavi in stečaju z osnutkom zakona - ESA 50517. 12. 1991505SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu konkurence z osnutkom zakona ESA 50317. 12. 1991503SIstory
Predlog za izdajo zakona o TRAJNEM PRENEHANJU IZKORIŠČANJA URANOVE RUDE IN PREPREČEVANJU POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU URANA ŽIROVSKI VRH z osnutkom zakona - ESA 50417. 12. 1991504SIstory
Predlog za izdajo zakona o evidencah s področja javne varnosti z osnutkom zakona - ESA 50617. 12. 1991506SIstory
Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o obrambi in zaščiti s predlogom zakona - ESA 50717. 12. 1991507SIstory
Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o vojaških dolžnostih s predlogom zakona - ESA 50817. 12. 1991508SIstory
Osnutek zakona o javnih glasilih - ESA 31717. 1. 1992317SIstory
Predlog zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih - ESA 42817. 1. 1992428SIstory
Osnutek zakona o reprezentativnosti sindikatov - ESA 43817. 1. 1992438SIstory
Predlog zakona o industrijski lastnini - ESA 48427. 1. 1992484SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s predlogom zakona - ESA 52827. 1. 1992528SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji s predlogom zakona - ESA 52627. 1. 1992526SIstory
Predlog zakona o davčni službi - ESA 47927. 1. 1992479SIstory
Osnutek zakona o odvetništvu - ESA 16327. 1. 1992163SIstory
Predlog za izdajo zakona o notariatu z osnutkom - ESA 52527. 1. 1992525SIstory
Predlog za izdajo zakona o pravniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu z osnutkom zakona - ESA 52427. 1. 1992524SIstory
Osnutek zakona o igrah na srečo - ESA 41627. 1. 1992416SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij s predlogom zakona - ESA 52227. 1. 1992522SIstory
Predlog za izdajo zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije z osnutkom Zakona - ESA 52727. 1. 1992527SIstory
Predlog za izdajo zakona o posebnih dajatvah pri uvozu in izvozu kmetijskih pridelkov in živil z osnutkom zakona - ESA 53111. 2. 1992531SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravni in kulturni dediščini s predlogom zakona - ESA 54011. 2. 1992540SIstory
Predlog za izdajo zakona o trgovini z osnutkom zakona - ESA 54518. 2. 1992545SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o financiranju javne porabe s predlogom zakona - ESA 54418. 2. 1992544SIstory
Osnutek zakona o gozdovih - ESA 28827. 2. 1992288SIstory
Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO O UKINITVI VIZUMOV - ESA 54827. 2. 1992548SIstory
Predlog akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile - ESA 54727. 2. 1992547SIstory
Predlog za izdajo zakona O NEZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO z osnutkom zakona- ESA 5505. 3. 1992550SIstory
Predlog za izdajo zakona o uporabi grba, zastave in himne Republike Slovenije z osnutkom zakona - ESA 5515. 3. 1992551SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o ukinitvi vizumov - ESA 5535. 3. 1992553SIstory
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Zvezne Republike Nemčije o ukinitvi vizumov - ESA 5545. 3. 1992554SIstory
Predlog za izdajo zakona o gospodarskih družbah s tezami - ESA 55719. 3. 1992557SIstory
Predlog za izdajo zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij s tezami - ESA 55819. 3. 1992558SIstory
Predlog za izdajo zakona o Vladi Republike Slovenije z osnutkom zakona - ESA 57331. 3. 1992573SIstory
Predlog zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - ESA 50431. 3. 1992504SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini z osnutkom zakona - ESA 57531. 3. 1992575SIstory
Predlog za izdajo zakona o veterinarski dejavnosti - ESA 57431. 3. 1992574SIstory
Predlog zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije - ESA 51031. 3. 1992510SIstory
Predlog zakona o zaposlovanju tujcev - ESA 4959. 4. 1992495SIstory
Predlog zakona o gostinski dejavnosti - ESA 3949. 4. 1992394SIstory
Predlog za izdajo zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju z osnutkom zakona - ESA 5829. 4. 1992582SIstory
Predlog za izdajo zakona o prostih conah z osnutkom zakona - ESA 5809. 4. 1992580SIstory
Predlog za izdajo zakona o volitvah v državni zbor z osnutkom zakona - ESA 56714. 5. 1992567SIstory
Predlog za izdajo zakona o državnem svetu z osnutkom zakona - ESA 56814. 5. 1992568SIstory
Predlog za izdajo zakona o volitvah predsednika republike z osnutkom zakona - ESA 56914. 5. 1992569SIstory
Predlog za izdajo zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij z osnutkom zakona - ESA 59314. 5. 1992593SIstory
Predlog zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - ESA 43516. 6. 1992435SIstory
Predlog za izdajo zakona o obrestni meri z osnutkom zakona - ESA 59416. 6. 1992594SIstory
Osnutek zakona o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom - ESA 51416. 6. 1992514SIstory
Predlog za izdajo zakona o vzajemnih skladih, investicijskih družbah in družbah za upravljanje s tezami - ESA 59516. 6. 1992595SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih s predlogom zakona - ESA 59916. 6. 1992599SIstory
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah — ESA 61816. 6. 1992618SIstory
Predlog za izdajo zakona o lastninjenju in privatizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš in garaž zveznih organov in Jugoslovanske armade z osnutkom zakona - ESA 60316. 6. 1992603SIstory
Predlog za izdajo zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - ESA 60216. 6. 1992602SIstory
Predlog za izdajo zakona o Rdečem križu Slovenije z osnutkom zakona - ESA 63623. 6. 1992636SIstory
Predlog za izdajo zakona o jamstvu Republike Slovenije Ljubljanski banki d. d. za njene obveznosti pri najemu kreditov za ekološke in energetske projekte — ESA 63523. 6. 1992635SIstory
Predlog zakona o volitvah v državni zbor - ESA 5672. 7. 1992567SIstory
Predlog zakona o državnem svetu - ESA 5682. 7. 1992568SIstory
Predlog zakona o volitvah predsednika republike - ESA 5692. 7. 1992569SIstory
Osnutek zakona o evidencah s področja javne varnosti - ESA 5062. 7. 1992506SIstory
Predlog za izdajo zakona o neodvisnih proizvajalcih električne energije z osnutkom zakona - ESA 6412. 7. 1992641SIstory
Predlog za izdajo zakona o priložnostih kovancih z osnutkom zakona - ESA 6372. 7. 1992637SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor z osnutkom zakona ESA-75014. 7. 1992750SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet z osnutkom zakona ESA-64814. 7. 1992648SIstory
Predlog zakona o socialnem varstvu - ESA 43414. 7. 1992434SIstory
Predlog izhodišč za oblikovanje socialnovarstvenega programa Republike Slovenije - ESA 56214. 7. 1992562SIstory
Osnutek resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji - ESA 56314. 7. 1992563SIstory
Predlog za izdajo zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnine iz drugih republik bivše SFRJ s predlogom zakona - ESA 65114. 7. 1992651SIstory
Predlog zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog - ESA 64914. 7. 1992649SIstory
Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic - ESA 65014. 7. 1992650SIstory
Predlog zakona o odvetništvu — ESA 16314. 7. 1992163SIstory
Predlog za izdajo zakona o delovnih in socialnih sodiščih z osnutkom zakona - ESA 64714. 7. 1992647SIstory
Predlog za izdajo zakona o SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ z osnutkom zakona - ESA 14327. 7. 1992143SIstory
Predlog za izdajo zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo Podjetij z osnutkom zakona - ESA 67727. 7. 1992677SIstory
Osnutek zakona o notariatu - ESA 52527. 7. 1992525SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških s predlogom zakona - ESA 67427. 7. 1992674SIstory
Predlog za izdajo zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov s predlogom zakona - ESA 67527. 7. 1992675SIstory
Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol, Zemeljski plin d. o. o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina - ESA 67627. 7. 1992676SIstory
Predlog za izdajo zakona o zadružni reviziji s predlogom zakona - ESA 67227. 7. 1992672SIstory
Predlog za izdajo zakona o Bloudkovih priznanjih z osnutkom zakona - ESA 67327. 7. 1992673SIstory
Osnutek zakona o prisilni poravnavi in stečaju - ESA 50510. 8. 1992505SIstory
Predlog zakona o odkupu terjatev do Iraka in Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena — ESA 69410. 8. 1992694SIstory
Poročilo o položaju žensk v Republiki Sloveniji - ESA 69210. 8. 1992692SIstory
Osnutek zakona o ZAKLJUČNEM RAČUNU O IZVRŠITVI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1991 - ESA 69311. 8. 1992693SIstory
Predlog zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo - ESA 55028. 8. 1992550SIstory
Predlog za izdajo zakona o političnih strankah z osnutkom zakona - ESA 57128. 8. 1992571SIstory
Predlog za izdajo zakona o poslancih z osnutkom zakona - ESA 57228. 8. 1992572SIstory
Predlog za izdajo zakona o volilni kampanji z osnutkom zakona - ESA 70128. 8. 1992701SIstory
Predlog za izdajo zakona o evidenci volilne pravice z osnutkom zakona - ESA 69728. 8. 1992697SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor z osnutkom zakona - ESA 699 (NOVO BESEDILO)28. 8. 1992699SIstory
Predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet z osnutkom zakona - ESA 698 (NOVO BESEDILO)28. 8. 1992698SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu potrošnikov s tezami - ESA 69528. 8. 1992695SIstory
Predlog za izdajo zakona o vladi z osnutkom zakona - ESA 57324. 9. 1992573SIstory
Predlog zakona o gospodarskih javnih službah - ESA 39924. 9. 1992399SIstory
Predlog zakona o obrestni meri - ESA 59424. 9. 1992594SIstory
Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi visoke šole za hotelirstvo in turizem v Izoli z osnutkom zakona - ESA 70024. 9. 1992700SIstory
Predlog za izdajo zakona o lokalni samoupravi z osnutkom zakona - ESA 7146. 10. 1992714SIstory
Predlog zakona o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom - ESA 5146. 10. 1992514SIstory
Predlog zakona o trgovini - ESA 5456. 10. 1992545SIstory
Predlog zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju - ESA 5826. 10. 1992582SIstory
Predlog zakona o gostinski dejavnosti - ESA 3946. 10. 1992394SIstory
Predlog za izdajo zakona o revidiranju z osnutkom zakona - ESA 7036. 10. 1992703SIstory
Predlog za izdajo zakona o prevozih v cestnem prometu z osnutkom zakona - ESA 7166. 10. 1992716SIstory
Predlog za izdajo zakona o zasebnem varovanju, o detektivski dejavnosti in o obveznem organiziranju službe varovanja s tezami - ESA 7126. 10. 1992712SIstory
Osnutek poslovnika Skupščine Republike Slovenije o parlamentarni preiskavi - ESA 7046. 10. 1992704SIstory
Predlog zakona o varstvu okolja - ESA 44412. 10. 1992444SIstory
Predlog zakona o reprezentativnosti sindikatov - ESA 43812. 10. 1992438SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o menici - ESA 72012. 10. 1992720SIstory
Predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne z osnutkom zakona - ESA 71812. 10. 1992718SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu pred požarom s tezami - ESA 71712. 10. 1992717SIstory
Predlog za izdajo zakona o gasilstvu s tezami - ESA 71912. 10. 1992719SIstory
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - ESA 59315. 10. 1992593SIstory
Predlog za izdajo zakona o Slovenskem odškodninskem skladu z osnutkom zakona - ESA 72215. 10. 1992722SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o zadrugah s predlogom zakona - ESA 72115. 10. 1992721SIstory
Predlog zakona o gozdovih - ESA 28815. 10. 1992288SIstory
Osnutek zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju - ESA 55815. 10. 1992558SIstory
Predlog za izdajo zakona o pogojih koncesije za modernizacijo ceste na trasi državna meja pri Šentilju-Maribor-Celje-Ljubljana-Postojna-državna meja pri Novi Gorici z odseki za Koper in državno mejo pri Sežani (mejni prehod Fernetiči) ter državno mejo pri Lendavi z osnutkom zakona - ESA 72415. 10. 1992724SIstory
Predlog zakona o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb - ESA 72622. 10. 1992726SIstory
Predlog zakona o začasni ureditvi zavarovanja plačil v dolžniško-upniških razmerjih - ESA 72722. 10. 1992727SIstory
Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo - ESA 72922. 10. 1992729SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov z osnutkom zakona - ESA 72822. 10. 1992728SIstory
Predlog zakona o Vladi Republike Slovenije - ESA 57322. 10. 1992573SIstory
Predlog za izdajo zakona o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1992 s predlogom zakona - ESA 72322. 10. 1992723SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu živali pred mučenjem z osnutkom zakona - ESA 72522. 10. 1992725SIstory
Osnutek zakona o gospodarskih družbah - ESA 55726. 10. 1992557SIstory
Predlog zakona o družinskih prejemkih - ESA 50226. 10. 1992502SIstory
Predlog resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji - ESA 65326. 10. 1992653SIstory
Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij - ESA 67710. 11. 1992677SIstory
Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj - ESA 14310. 11. 1992143SIstory
Predlog zakona o Slovenskem odškodninskem skladu - ESA 72210. 11. 1992722SIstory
Predlog zakona o civilnih invalidih vojne — ESA 71810. 11. 1992718SIstory
Predlog zakona o evidenci s področja javne varnosti - ESA 50610. 11. 1992506SIstory
Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ESA 74710. 11. 1992747SIstory
Predlog zakona o priložnostnih kovancih - ESA 63710. 11. 1992637SIstory
Osnutek zakona o prostih carinskih conah - ESA 58010. 11. 1992580SIstory
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji z osnutkom zakona - ESA 74010. 11. 1992740SIstory
Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem na Bledu z osnutkom zakona - ESA 74510. 11. 1992745SIstory
Predlog zakona o Rdečem križu Slovenije - ESA 63626. 11. 1992636SIstory
Predlog za izdajo zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva s predlogom zakona - ESA 75326. 11. 1992753SIstory
Predlog zakona o gospodarskih družbah - ESA 5578. 12. 1992557SIstory
Predlog za izdajo zakona o visokem šolstvu s tezami - ESA 7598. 12. 1992759SIstory
Predlog za izdajo zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in audio dejavnosti z osnutkom zakona - ESA 7588. 12. 1992758SIstory
Predlog za izdajo zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - ESA 6728. 4. 1993672SIstory
Predlog za izdajo zakona o varstvu pred požarom s tezami - EPA 149 ( ESA 717)11. 5. 1993717SIstory
Predlog za izdajo o gasilstvu s tezami - EPA 148 ( ESA 719)11. 5. 1993719SIstory
Predlog za izdajo zakona o zasebnem varovanju, o detektivski dejavnosti in obveznem organiziranju službe varovanja s tezami - EPA 174 ( ESA 712)11. 5. 1993712SIstory