15. Seznam Poročevalcev iz leta 1989

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 1 (31. 1. 1989) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z osnutkom zakona [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PROGRAM DELA zbora združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1989 [PDF]
  • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT zbora združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1989 [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 3 (6. 2. 1989) [SIstory]:
  • POROČILO o dosedanjih in predvidenih aktivnostih za razbremenjevanje gospodarstva (ESA-675) [PDF]
  • GLOBALNI BILANČNI IZRAČUNI za SR Slovenijo v letih 1985-1988 z osnovnimi elementi splošnih bilanc sredstev za leto 1989 (ESA-675) [PDF]
  • INFORMACIJA o stanju združevanja sredstev za področje stanovanjskega, komunalnega, stavbno-zemljiškega ter vodnega gospodarstva [PDF]
  • PRIMERJAVA združevanja sredstev prispevkov za stanovanjsko, komunalno, stavbnozemljiško in vodno gospodarstvo in njihov delež v dohodku, občin in republike [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 4 (28. 2. 1989) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]
  • KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • INFORMACIJA o Evropskih skupnostih in o Evropi 1992 ter vključevanje in priprave Slovenije na nove zahteve evropskega trga [PDF]
   • INFORMACIJAo vključevanju SR Slovenije v obstoječe oblike regionalnega sodelovanja v Evropskem prostoru [PDF]
   • POROČILO o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije iz leta 1975 in srednjeročnega programa ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 5 (14. 3. 1989) [SIstory]:
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • SKLEPI ki jih je sprejela Skupšina SFRJ zaradi varstva ustavne ureditve, javnega reda in miru, osebne in premoženjske varnosti ter varnosti vseh občanov in družbenega premoženja ter zaradi čim hitrejše normalizacije poslabšanih razmer v SAP Kosovo [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o vrednostnih papirjih z osnutkom zakona [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o trgu denarja in vrednostnih papirjev z osnutkom zakona [PDF]
   • PRILOGA [PDF]:
    • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 29. marca 1989 [PDF]:
     • PREDLOG ZAKONA o nadomestilu za del cene določenih živil v letu 1989 (ESA-709) [PDF]
    • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 14. aprila 1989 [PDF]:
     • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela s predlogom zakona (ESA-701) [PDF]
     • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju prostora s predlogom zakona (ESA-703) [PDF]
     • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije (ESA-702) [PDF]
     • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije [PDF]
     • OSNUTEK ZAKONA o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini [PDF]
     • POBUDA za sklenitev družbenega dogovora o ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plinskih polj (ESA-697) [PDF]
   • INFORMATIVNO GRADIVO [PDF]:
    • CILJI IN UKREPI na področju zaposlovanja v tržnih pogojih gospodarjenja (Smeri aktivne politike zaposlovanja) [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 6 (21. 3. 1989) [SIstory]:
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenijev mesecu aprilu 1989 [PDF]:
   • OSNUTEK deviznega zakona (ESA-716) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o zunanjetrgovinskem prometu (ESA-713) [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 7 (28. 3. 1989) [SIstory]:
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu aprilu [PDF]:
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo s predlogom zakona (ESA-723) [PDF]
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi in dopolnitvi zakona o usmerjanju dela temeljnega davka od prometa naftnih derivatov s predlogom zakona (ESA-721) [PDF]
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije24. maja 1989 [PDF]:
    • PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-722) [PDF]
    • SPREMENJEN IN DOPOLNJEN kartografski del družbenega plana [PDF]
    • PRIPOMBE NA OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, ki jih ni moč vključiti [PDF]
    • ČISTOPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV posameznih poglavij družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
   • PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 8 (4. 4. 1989) [SIstory]:
  • BILANCA nalog in sredstev SIS družbenih dejavnosti v letu 1989 [PDF]
  • PREDSTAVITEV STANJA na področju SIS materialne proizvodnje [PDF]
  • PROGRAM KLJUČNIH AKTIVNOSTI Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za uresničevanje razvojne in tekoče ekonomske politike v letu 1989 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje 1989 [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 9 (11. 4. 1989) [SIstory]:
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v maju 1989 [PDF]:
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije (ESA-737) [PDF]
    • ZAHTEVA za izdajo sprememb in dopolnitev Kazenskega zakona SFR Jugoslavije [PDF]
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona Socialistične federativne republike Jugoslavije z osnutkom zakona (ESA-738) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvi zakona o notranjih zadevah z osnutkom zakona (ESA-739) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju (ESA-741) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah obrtnega zakona s predlogom zakona (ESA-740) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o republiških praznikih in dela prostih dnevih v Socialistični republiki Sloveniji z osnutkom zakona (ESA-742) [PDF]
   • SKLEPI Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije ob obravnavi gradiva Slovensko gospodarstvo in Evropa 1992 [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 10 (21. 4. 1989) [SIstory]:
  • UVOD [PDF]
  • OSNUTEK AMANDMAJEV K USTAVI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE (ESA-689) [PDF]
  • POROČILO o odprtih vprašanjih v zvezi s spremembami ustave SR Slovenije [PDF]
  • STALIŠČA IN POJASNILA v zvezi s predlogi, pripombami in mnenji, ki jih ni bilo mogoče sprejeti v besedilo amandmajev in obrazložitev [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 11 (24. 4. 1989) [SIstory]:
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o dosedanjem delu in ugotovitvah skupine delegatov za celovito preučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKAo ravnanju z gradivi zaupne narave [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO Komisije Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja k poročilu o umiranju gozdov in o možnosti za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov [PDF]
   • POROČILO o umiranju gozdov in o možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov [PDF]
   • POROČILO Komisije Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja k poročilu o izvajanju programa ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save ob izgradnji HE na Savi v obdobju 1986—1990 [PDF]
   • POROČILO o izvajanju programa ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save ob izgradnji HE na Savi v obdobju 1986-1990 [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 12 (9. 5. 1989) [SIstory]:
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu maju [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 s predlogom zakona (ESA-754) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini s predlogom zakona (ESA-747) [PDF]
   • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ (ESA-750) [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu juniju [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju (ESA-429) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja (ESA-605) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o pedagoški službi (ESA-604) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah fn dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ESA-751) [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • Obvestilo ZIS Zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o medsebojnih obveznostih ter načinu združevanja dela in sredstev in koriščenju sredstev za pripravo in izvedbo mladinskih delovnih akcij v SR Sloveniji v letu 1989 [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 13 (30. 5. 1989) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o regijskih posvetih s predsedniki skupščin občin in vodji skupin delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije s predlogi za razrešitev nekaterih problemov pri delu zborov Skupščine SR Slovenije s sklepi [PDF]
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI [PDF]
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI O VKLJUČEVANJU SFRJ V ZDRUŽEVALNE PROCESE V EVROPI [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • KOMISIJA ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o podjetjih [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in drugih finančnih organizacijah [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o računovodstvu [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 14 (13. 6. 1989) [SIstory]:
  • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
   • VMESNO POROČILO [PDF]:
    • Skupine delegatov za celovito preučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • KOMISIJA ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o deviznem poslovanju (ESA-802) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o zunanjetrgovinskem poslovanju (ESA-803) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor Skupščine SFRJ z osnutkom zakona [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 15/1 (20. 6. 1989) [SIstory]:
  • POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-806) [PDF]
  • ANALIZA izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letih 1986 do 1988 in v letu 1989, s prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1990 (»Majska analiza«) (ESA-806) [PDF]
  • SKUPNA DOKUMENTACIJA k majski analizi 1989 in analizi razvojnih možnosti za obdobje 1991-1995 (preteklo obdobje) (ESA-806) [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 15/2 (20. 6. 1989) [SIstory]:
  • SKUPNA DOKUMENTACIJA k majski analizi 1989 in analizi razvojnih možnosti za obdobje 1991-1995 (preteklo obdobje)(ESA-806) [PDF]:
   • II. TEMATSKE TABELE [PDF]
   • VIRI IN METODOLOŠKA POJASNILA: [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 16 (27. 6. 1989) [SIstory]:
  • UVODNA BESEDA Aleksandra Ravnikarja, predsednika skupine delegatov, k vmesnemu poročilu Skupine delegatov za celovito preučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani [PDF]
  • OCENE IN STALIŠČA Predsedstva SR Slovenije ob obravnavi vmesnega poročila skupine delegatov, ki jih je podala Majda Gaspari, članica Predsedstva SR Slovenije [PDF]
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI [PDF]
  • POVZETEK poročila o delu komisije in službe za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije v letu 1988 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 26. julija 1989 [PDF]:
    • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ESA-739) [PDF]
    • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov ter drugih prejemkov in nadomestil funkcionarjev v organih družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij (ESA-807) [PDF]
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 27. septembra 1989 [PDF]:
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu osebnih podatkov (ESA-788) [PDF]
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za III. trimesečje 1989 [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 17 (17. 7. 1989) [SIstory]:
  • STALIŠČA, PREDLOGI IN USMERITVE Republiške konference SZDL Slovenije po končani javni razpravi o osnutku amandmajev k ustavi SR Slovenije [PDF]
  • DELOVNO BESEDILO PREDLOGA amandmajev k ustavi SR Slovenije [PDF]
  • ODPRTA VPRAŠANJA V ZVEZI S PRISTOJNOSTJO ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • DELOVNI PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA za izvedbo amandmajev IX — LXVIII k ustavi Socialistične republike Slovenije [PDF]
  • SLOVENSKO JAVNO MNENJE 1989: STALIŠČA O USTAVNIH DOPOLNILIH - PREGLED REZULTATOV [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 18 (1. 8. 1989) [SIstory]:
  • UVODNA BESEDA Mirana Potrča, predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ob delovnem besedilu predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije na skupnem zasedanju vseh zborov Skupščine SR Slovenije 26. julija 1989 [PDF]
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Gradiva za sejo zborov Skupščine SR Slovenije 27. septembra 1989 [PDF]:
    • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije (ESA-737) [PDF]
    • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju (ESA-741) [PDF]
    • PREDLOG ZAKONA o praznikih in dela prostih dnevih v Socialistični republiki Sloveniji (ESA-742) [PDF]
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stavbnih zemljiščih s predlogom zakona (ESA-827) [PDF]
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 s tezami za osnutek zakona (ESA-826) [PDF]
    • OSNUTEK ZAKONA o temeljih davčnega sistema (ESA-593) (prečiščeno besedilo) [PDF]
    • POBUDA za sklenitev dogovora skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčnega sistema in davčne politike z OSNUTKOM DOGOVORA o usklajevanju davčnega sistema in davčne politike (ESA-818) [PDF]
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu oktobru [PDF]:
    • POROČILO o delu organov za notranje zadeve z oceno varnostne problematike v SR Sloveniji v letu 1988 z ugotovitvami in stališči [PDF]
    • POROČILO k poročilu o delu organov za notranje zadeve z oceno varnostne problematike v SRS v letu 1988 [PDF]
    • REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NOTRANJE ZADEVE PROMETNOVARNOSTNE RAZMERE V SR SLOVENIJI in aktivnosti v okviru akcije —10% [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 19 (19. 9. 1989) [SIstory]:
  • PREDLOG amandmajev k ustavi SR Slovenije (ESA-689) [PDF]
  • PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Socialistične republike Slovenije (ESA-689) [PDF]
  • POROČILO k predlogu amandmajev k ustavi SR Slovenije [PDF]
  • SPOROČILO ZA JAVNOST, ki gaje Predsedstvo SFRJ sprejelo na seji 15. 9.1989 in posredovalo Tanjugu [PDF]
  • POROČILO zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k delovnem predlogu amandmajev k ustavi SR Slovenije [PDF]
  • SKUPNO POROČILO delovnih teles zborov Skupščine SR Slovenije o delovnem besedilu predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije in k delovnemu predlogu ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX-LXVIII k ustavi SR Slovenije [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 20 (20. 9. 1989) [SIstory]:
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 27. septembra 1989 [PDF]:
   • ZAVOD SR SLOVENIJEZA DRUŽBENO PLANIRANJE [PDF]:
    • OCENA DOSEŽENIH GLOBALNIH RAZMERIJ V USTVARJANJU IN DELITVI DOHODKAV GOSPODARSTVU SR SLOVENIJE V PRVEM POLLETJU 1989 IN URESNIČEVANJE BILANCE NALOG IN SREDSTEV SIS DRUŽBENIH DEJAVNOSTI (elementi splošne bilance sredstev) [PDF]
  • URESNIČEVANE ekonomske politike v letu 1989 in nadaljnji ukrepi protiinflacijskega značaja [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu oktobru 1989 [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ESA-751) [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 21 (3. 10. 1989) [SIstory]:
  • UVODNA BESEDA Mirana Potrča, predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja na zborih Skupščine SR Slovenije 27.9.1989. [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • EKSPOZE predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tov. Dušana Šinigoja na zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije, 27. septembra 1989 [PDF]
  • JESENSKA ANALIZA 1989 I. del — ocena aktualne gospodarske situacije v SR Sloveniji na pragu jeseni 1989 [PDF]
  • POVZETEK IN GLAVNI POUDARKI iz razprave na posvetu o zasnovi stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji v pogojih družbenoekonomske prenove [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1989 [PDF]
   • PREDLOGI IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ob obravnavi predloga periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1989 [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 22 (30. 10. 1989) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • PRVO POROČILO o pripravah SR Slovenije in SFR Jugoslavije na Evropo poletu 1992 [PDF]
  • KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju (ESA-741) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o varstvu osebnih podatkov (ESA-788) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 (ESA-826) [PDF]
   • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 23 (7. 11. 1989) [SIstory]:
  • POROČILO o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije (ESA-883) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o samostojnem osebnem delu z osnutkom zakona (ESA-882) [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • MNENJE Komisije Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja ob obravnavi spornih vprašanj v zvezi z uveljavljanjem določb zakona o podjetjih [PDF]
   • INFORMACIJA o obravnavi poročila o delu Komisije Skupščine SR Slovenijeza vloge in pritožbe v nekaterih delovnih telesih Skupščine in zborov Skupščine SR Slovenije [PDF]
  • IZ SABORA SR HRVATSKE [PDF]:
   • STALIŠČA IN SKLEPI o aktualnem stanju in dogajanju v državi, ki jih je sprejel Sabor Socialistične republike Hrvaške [PDF]
   • STALIŠČA o aktualnem stanju in družbenopolitičnem dogajanju v državi [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 24 (13. 11. 1989) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o volitvah v skupščine z delovnim osnutkom (ESA-891) [PDF]
  • IZHODIŠČA za pripravo proračuna SR Slovenije z bilanco sredstev (ESA-894) [PDF]
  • ZAHTEVA za izdajo sprememb in dopolnitev zakona o vojaških sodiščih in zakona o vojaškem tožilstvu ter za izdajo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške osebe [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških sodiščih z osnutkom zakona [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaškem tožilstvu z osnutkom zakona [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o izvrševanju kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške osebe z osnutkom zakona [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 25 (21. 11. 1989) [SIstory]:
  • Sklic sej zborov Skupščine SR Slovenije 18. 12. 1989 [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zadrugah s predlogom zakona [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije in Zvezni zbor Skupščine SFRJ z osnutkom (delovno besedilo) (ESA-906) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o obvezni združitvi podjetij, ki sestavljajo enoten tehnološki sistem v skupnosti (ESA-902) [PDF]
   • INFORMACIJA o izvajanju zakona o prekrških (ESA-903) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških s predlogom zakona (ESA-903) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah s predlogom zakona (ESA-905) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah s predlogom zakona (ESA-904) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o programu statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko, za leto 1990 (ESA-892) [PDF]
   • MNENJE Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k informaciji o izgradnji avtomobilskih cest v Sloveniji [PDF]
   • INFORMACIJA o gradnji avtomobilskih cest v Sloveniji [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, posebna številka (27. 11. 1989) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije [PDF]
   • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije ob določitvi nekaterih dodatnih nalog pristojnim delovnim telesom [PDF]
   • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije [PDF]
   • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi Izhodišč za pripravo zakona o proračunu SR Slovenije v letu 1990 z bilanco sredstev [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 18. 12. 1989 [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije v letu 1990 (ESA-910) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembi zakona o financiranju federacije (ESA-910) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o regresiranju dela obresti za kredite, ki se uporabljajo za prednostne namene v kmetijstvu [PDF]
   • OSNUTEK ODLOKA o določitvi višine regresa za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1990 [PDF]
   • OSNUTEK ODLOKA o višini sredstev za regresiranje dela obresti v letu 1990 za kredite, ki so jih delovne organizacije črpale za poravnavo obveznosti in že črpanih zunanjih kreditov (ESA-913) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o predračunu odhodkov tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov za leto 1990 (ESA-912) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o zagotovitvi dela sredstev za opravljanje železniškega tovornega prometa med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Ljudsko socialistično republiko Albanijo ter o pogojih in načinu uporabe teh sredstev za leto 1990 (ESA-911) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spreminjanju tečajnih razlik iz deponiranih deviznih prihrankov pri Narodni banki Jugoslavije v javni dolg federacije [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (ESA-908) [PDF]
   • OSNUTEK ODLOKA o ciljih in nalogah skupne monetarne politike in skupnih temeljev kreditne politike za leto 1990 [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 26 (5. 12. 1989) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE Skupščine SR Slovenije sprejetih na skupni seji vseh zborov 27.11.1989 ob razpravi o aktualnih političnih in ekonomskih razmerah v SAP Kosovo in na podlagi uvodne besede podpredsednika Jožeta Kneza, pobud in predlogov skupin delegatov, organizacij, združenj in občanov ter razprave delegatov [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 18. in 19. decembra 1989 [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov s predlogom zakona (ESA-935) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 (ESA-934) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990 (ESA-932) [PDF]
   • PROGRAMI in financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture v SR Sloveniji v letu 1990 (ESA-932) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1990 (ESA-894) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije z osnutkom zakona (ESA-931) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o političnem združevanju z osnutkom zakona (ESA-930) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o dopolnitvi odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (ESA-937) [PDF]
   • PREDLOG SKLEPA o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pripravo podlag za izdajo dovoljenj tujim osebam za graditev avtocest (ESA—923) [PDF]
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 27. decembra 1989 [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o volitvah v skupščine (ESA-891) [PDF]
   • PREDLOG STATUTARNEGA SKLEPA o spremembah in dopolnitvah statuta skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji [PDF]
  • OSNUTEK PROGRAMA DELA in periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1990 (ESA-936) [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 27 (20. 12. 1989) [SIstory]:
  • ZAKLJUČNA BESEDA Mirana Potrča, predsednika Skupščine SR Slovenije na skupni seji zborov Skupščine SR Slovenije 11. decembra 1989 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]
  • POROČILO Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije o problematiki zaščite obalnega morja z mnenjem Komisije skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja [PDF]
  • IZ SOBRANJA SR MAKEDONIJE Deklaracija o splošnem stališču Sobranja SR Makedonije v zvezi z družbenopolitičnim položajemv državi [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 27. decembra 1989 [PDF]:
    • PREDLOG ZAKONA o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije in Zvezni zbor Skupščine SFRJ (ESA-906) [PDF]
    • PREDLOG ZAKONA o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije (ESA-931) [PDF]
    • PREDLOG ZAKONA o političnem združevanju (ESA-930) [PDF]
    • PREDLOG ODLOKA o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljubljani (ESA-946) [PDF]
   • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu januarju 1990 [PDF]:
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih s predlogom zakona (ESA-944) [PDF]
    • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne s predlogom zakona (ESA-945) [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 15, št. 28 (27. 12. 1989) [SIstory]:
  • PREDLOG, da se začne postopek za spremembo ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije [PDF]
  • DELOVNO BESEDILO osnutka amandmajev k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije (ESA-947) [PDF]
  • JUGOSLOVANSKI JAVNOSTI [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o delovnih razmerjih z osnutkom zakona (ESA-949) [PDF]