9. Seznam Poročevalcev iz leta 1983

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 1 (4. 1. 1983) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju (ESA-43) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ESA-454) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravah za družbene prihodke (ESA-924) [PDF]
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1983 [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 2 (11. 1. 1983) [SIstory]:
  • IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS [PDF]:
   • Poročilo o usklajevanju predlogov programskih zasnov v času med 4. in 5. sejo Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije ter ugotovitve in stališča Izobraževalne skupnosti Slovenije v zvezi z nadaljnjim usklajevanjem [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in Republiko Avstrijo o izročanju - AS 101 [PDF]
    • Predlog zakona o ratifikaciji pogodb med SFRJ in Republiko Avstrijo o pravni pomoči v kazenskih zadevah (AS 101) in o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb o kazenskih zadevah (AS 117) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Uresničevanje investicijske politike v letih 1981 in 1982 in ocene za leto 1983 [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PROGRAM DELA Zbora združenega dela, Zbora občin inDružbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1983 [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 3 (25. 1. 1983) [SIstory]:
  • Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja in sprejemanju resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Jugoslavje za obdobje 1981-1985 v letu 1983 s spremljajočimi akti po sejah zborov Skupščine SR Slovenije, ki so bile 27. 12. 1982 [PDF]
  • Razširitev dnevnega reda sej zborov Skupščine SR Slovenije - 9. februarja 1983 [PDF]
  • Sklic skupne seje zborov Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije - 9. februarja 1983 [PDF]
  • ZA RAZPRAVO V SKUPŠČINAH IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog družbenega dogovora o organizirani preskrbi osnovnih in srednjih šol z učbeniki [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ: RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
   • Socialistična zveza v borbi za družbeno in ekonomsko stabilizacijo. (Akcijski program) [PDF]
  • NOVI PREDPISI [PDF]:
   • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanaciji in prenehanju organizacij [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji - AS 151 [PDF]
  • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in Republiko Italijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju davka in premoženja [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah med SFRJ in Alžirom - AS 118 [PDF]
  • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
   • Analiza ocene smotrnosti, da mreža v tujini ustanovljenih gospodarskih enot nadaljuje delo [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 4. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 1 (31. 1. 1983) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (ESA-85) [PDF]:
   • 1. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • 2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • 3. Predlagane rešitve [PDF]
   • 4. Finančne posledice [PDF]
  • DOPOLNJENI PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu (ESA-86) [PDF]:
   • 1. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • 2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • 3. Načela, s katerimi naj bodo urejena razmerja na področju, ki ga ureja zakon [PDF]
   • 4. Predlagane rešitve [PDF]
   • 5. Finančna sredstva, ki so potrebna za izvedbo zakona [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ESA-207) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • Vprašanja, ki naj se uredijo z zakonom in načela na katerih bo temeljil [PDF]
   • Finančne posledice [PDF]
  • TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA o pokopališčni in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč [PDF]:
   • 1. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • 2. PRENOS POSMRTNIH OSTANKOV [PDF]
   • 3. POGREBNE STORITVE IN STORITVE V ZVEZI Z UPEPELJEVANJEM [PDF]
   • 4. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM [PDF]
   • 5. UREJANJE POKOPALIŠČ [PDF]
   • 6. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • 7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prostoru (ESA-295) [PDF]:
   • POVZETEK predloga za izdajo zakona o prostoru [PDF]
   • I. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • II. OCENA STANJA [PDF]:
    • 1. Problematika v prostoru [PDF]
    • 2. Veljavna zakonska ureditev [PDF]
    • 3. Izvajanje veljavne zakonske ureditve [PDF]
   • III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • IV. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA [PDF]
   • V. POGLAVITNE ZAKONSKE REŠITVE [PDF]
   • VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA [PDF]
  • TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA o prostoru [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. TEMELJNA NAČELA ZA UREJANJE PROSTORA [PDF]
   • III. PLANIRANJE V PROSTORU [PDF]:
    • Prostorski deli dolgoročnih planov [PDF]
    • Prostorski del družbenega plana [PDF]
   • IV. POSTOPEK ZA USKLAJEVANJE INTERESOV V PROSTORU [PDF]
   • V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 4 (8. 2. 1983) [SIstory]:
  • POROČILO Odbora za komunalni sistem in krajevno samoupravo RK SZDL Slovenije o javni razpravi o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti [PDF]
  • PREDLOG UGOTOVITEV IN STALIŠČ o samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti [PDF]
  • AKTUALNA VPRAŠANJA UREJANJA DELOVNEGA ČASA [PDF]:
   • Osnutek družbenega dogovora o urejanju delovnega časa [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE — 16. marca 1983 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-27. 12. 1982 [PDF]:
    • Oprostitev plačila participacije za bolnike tistih bolezni, ki resno ogrožajo zdravje in življenje ljudi [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • POROČILO o delu uredništva Poročevalca in službe za obveščanje delegacij, delegatov in javnosti [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju plačil med uporabniki družbenih sredstev [PDF]
    • Osnutek zakona o zagotavljanju obratnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela - AS 140 [PDF]
    • Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o carinski tarifi [PDF]
    • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o službi družbenega knjigovodstva [PDF]
    • Osnutek zakona o uporabi jedrske energije - AS 439 [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Informacija o stanju in problemih prometa in cestah v letu 1981 in v prvem polletju 1982, s poročilom o izvaianju zakona o temeljih prometne varnosti na cestah [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 155 [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 5 (15. 2. 1983) [SIstory]:
  • POROČILO o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 v letu 1982 (ESA-218) [PDF]
  • Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985 letu 1982 (ESA-219) [PDF]
  • Dogovor o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane v letu 1983 (ESA-218) [PDF]
  • Poročilo o izvajanju ugotovitev, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije za izvajanje zakonov s področja kmetijstva (ESA-220) [PDF]
  • Poročilo o stanju in razvoju turizma v SR Sloveniji (ESA-221) [PDF]
  • Operativni program nalog za zagotovitev večjega tujskega turističnega prometa in deviznega priliva v letu 1983 (ESA-221) [PDF]
  • Poročilo o izvajanju nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino SR Slovenije od sprejetja zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino leta 1977 (ESA-217) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom zakona (ESA-212) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti z osnutkom zakona (ESA-213) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo oziroma plačujejo davek od prometa proizvodov (ESA-214) [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 9. februarja 1983 [PDF]
  • SEJA SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE - 9.februarja 1983 [PDF]
  • IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklep ZZD in ZO Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja in sprejemanju resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 s spremljajočimi akti [PDF]
   • Sklep DPZ Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja in sprejemanju resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 s spremljajočimi akti [PDF]
   • Sklepa ZZD in ZO Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije GZS o stanju in pobudah za nadaljnji razvoj domače in umetne obrti v SR Sloveniji [PDF]
   • Sklep ZZD Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona [PDF]
   • Sklep ZO Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izršnega sveta o pogojih, možnostih in poteku uresničevanja resolucij o politiki družbenoekonomskega razvoja v letu 1983 [PDF]
   • Sklep ZO Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen nastanek in zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravic za svobodno odločanje o rojstvu otrok [PDF]
   • Sklep ZO Skupščine SR Slovenije ob obranavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tržni inšpekciji [PDF]
   • Sklep ZO Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku [PDF]
   • Stališče DPZ Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o evidenci nastanitve in registru prebivalstva [PDF]
  • IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS [PDF]:
   • Poročilo o nadaljnjem usklajevanju predlogov programskih zasnov v času med 5. in 6. sejo Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije ter priporočila in sklepi Skupščine Izobraževalne skupnosti v zvezi z nadaljnjim usklajevanjem [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 9. 2.1983 [PDF]:
    • Združevanje sredstev za nekatere samoupravne skupnosti materialne proizvodnje [PDF]
    • Z devalvacijo se povečuje zainteresiranost organizacij združenega dela za večji izvoz [PDF]
    • Polaganje depozita za dinarje [PDF]
    • Delegat lahko postavi delegatsko vprašanje tudi v svojem imenu [PDF]
   • ZBOR OBČIN-9. 2. 1983 [PDF]:
    • Delegat lahko postavi delegatsko vprašanje tudi v svojem imenu [PDF]
    • Zakaj zamuda pri dogovoru za pospeševanje kmetijstva? [PDF]
    • Društva ne morejo obračunavati amortizacije po zmanjšanih stopnjah [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 7. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 2 (21. 2. 1983) [SIstory]:
  • Socialistična zveza v sodelovanju z Zvezo sindikatov Slovenije nosilec in organizator javne razprave [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-55) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • Splošne določbe [PDF]
   • Zavarovanci [PDF]
   • Pridobitev in odmera pravic [PDF]
   • Pokojninska doba [PDF]
   • Zagotavljanje sredstev [PDF]
   • Postopek za uveljavljanje pravice in sodno varstvo [PDF]
   • Povrnitev povzročene škode [PDF]
   • Kazenske določbe [PDF]
   • Prvi del SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • Drugi del - ZAVAROVANCI [PDF]
   • Tretji del - PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC [PDF]:
    • I. POGLAVJE [PDF]
    • Odmera starostne pokojnine [PDF]
    • Zajamčena pokojnina [PDF]
    • Najnižja in najvišja pokojnina [PDF]
    • Predčasna pokojnina [PDF]
    • Povečanje pokojnine [PDF]
    • Ponovna odmera pokojnine [PDF]
    • II. POGLAVJE [PDF]
    • Usklajevanje pokojnin [PDF]
    • III. POGLAVJE [PDF]
    • Varstveni dodatek [PDF]
    • IV. POGLAVJE [PDF]
    • Pravice zavarovancev, pri katerih je podana neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti ali spremenjena delovna zmožnost [PDF]
    • V. POGLAVJE [PDF]
    • Pravice zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo [PDF]
    • Denarna nadomestila [PDF]
    • Uveljavljanje pravic zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo [PDF]
    • VI. POGLAVJE [PDF]
    • Denarno nadomestilo za telesno okvaro [PDF]
    • VII. POGLAVJE [PDF]
    • Pogoji za pridobitev in odmero družinske pokojnine [PDF]
    • VIII. POGLAVJE [PDF]
    • Uživanje in izguba pravic [PDF]
    • IX. POGLAVJE [PDF]
    • Dolžnost obveščanja in evidenca [PDF]
    • X. POGLAVJE [PDF]
    • Pravice borcev NOV [PDF]
   • Četrti del - POKOJNINSKA DOBA [PDF]
   • Peti del - ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV [PDF]
   • Šesti del - POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IN SODNO VARSTVO [PDF]
   • Sedmi del - SKUPNOST [PDF]
   • Osmi del - POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE [PDF]
   • Deveti del - KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • Deseti del - PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • UVOD [PDF]
    • SPLOŠNE DOLOČBE (členi 1 do 8) [PDF]
    • ZAVAROVANCI (od 9. do 19. člena) [PDF]:
     • 1. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki opravljajo samostojne dejavnosti in vrhunskih športnikov (10., 11., 113., 114. in 128. člen) [PDF]
     • 2. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov v SR Sloveniji (členi 12, 13, 14, 57, 59, 60, 102, 109, 114, 117, 124, 129, 130, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 168) [PDF]
     • 3. Vključitev v sistem zmerno, težje in najtežje duševno in telesno prizadetih oseb [PDF]
    • PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC [PDF]:
     • 1. Odmera starostne pokojnine (členi 20 do 22) [PDF]
     • 2. Zajamčena pokojnina (23. člen) [PDF]
     • 3. Najnižja in najvišja pokojnina (24. in 25. člen) [PDF]
     • 4. Predčasna pokojnina (26. člen) [PDF]
     • 5. Usklajevanje pokojnin (29., 30. in 31. člen) [PDF]
     • 6. Varstveni dodatek (32., 33. in 34. člen) [PDF]
    • PRAVICE ZAVAROVANCEV, PRI KATERIH JE PODANA NEPOSREDNA NEVARNOST ZA NASTANEK INVALIDNOSTI ALI SPREMENJENA DELOVNA ZMOŽNOST (členi 35 do 37) [PDF]
    • PRAVICE ZAVAROVANCEV S PREOSTALO DELOVNO ZMOŽNOSTJO (člen 38 do 42) [PDF]:
     • 1. Denarna nadomestila (členi 43 do 51) [PDF]
     • 2. Uveljavljanje pravic zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo (členi 52 do 59) [PDF]
     • 3. Denarno nadomestilo za telesno okvaro (členi 60, 61 in 62) [PDF]
    • POGOJI ZA PRIDOBITEV IN ODMERO DRUŽINSKE POKOJNINE (členi 63 do 68) [PDF]
    • UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC (členi 69 do 99) [PDF]
    • DOLŽNOST OBVEŠČANJA IN EVIDENCA (členi 101 do 107) [PDF]
    • POKOJNINSKA DOBA (členi od 111 do 123) [PDF]
    • ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV (členi 124 do 131) [PDF]
    • POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IN SODNO VARSTVO (členi 132 do 136) [PDF]
    • SKUPNOST (členi 136 do 143) [PDF]
    • POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE (členi 144 do 154) [PDF]
    • KAZENSKE DOLOČBE (člen 155 do 156) [PDF]
  • PREGLED NOVOSTI na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja po zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (zveznem zakonu) [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • PREGLED TEMELJNIH NOVOSTI SPREJETIH Z ZAKONOM O TEMELJNIH PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (Uradni list SFRJ, št. 23/82) [PDF]:
    • I. TEMELJNE DOLOČBE [PDF]
    • II. TEMELJNE PRAVICE [PDF]
    • III. PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC [PDF]:
     • 1. Starostna pokojnina [PDF]:
      • a) Pogoji za priznanje pravice [PDF]
      • b) Odmera starostne pokojnine [PDF]
      • c) Ponovna odmera pokojnine [PDF]
      • č) Najnižja in najvišja pokojnina [PDF]
     • 2. Pravice na podlagi invalidnosti [PDF]
     • 3. Družinska pokojnina [PDF]
     • 4. Denarno nadomestilo za telesno okvaro [PDF]
    • IV. PRIDOBITEV IN UVELJAVLJANJE PRAVIC BORCEV NARODNOOSVOBODILNE VOJNE [PDF]
    • V. POKOJNINSKA DOBA [PDF]:
     • 1. Zavarovalna doba, ki se šteje v dejanskem trajanju [PDF]
     • 2. Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem [PDF]
    • VI. UVELJAVLJANJE IN UŽIVANJE PRAVIC [PDF]
    • VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • KVANTIFIKACIJA NOVIH REŠITEV v osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju [PDF]:
   • 1. VKLJUČITEV KMETOV V ENOTEN SISTEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA [PDF]:
    • Povečanje prihodkov skupnosti v prvem letu izvajanja zakona [PDF]
    • Povečanje odhodkov skupnosti v prvem letu izvajanja zakona [PDF]
   • 2. DRUGE NOVOPREDLAGANE REŠITVE, KI POMENIJO ŠIRITEV PRAVIC [PDF]:
    • Obvezno zavarovanje vrhunskih športnikov (11. člen) [PDF]
    • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje za primer brezposelnosti (15. člen) [PDF]
    • Predčasna pokojnina (26. člen) [PDF]
    • Varstveni dodatek oseb, ki so pred upokojitvijo opravljale samostojno poklicno dejavnost (III. poglavje) [PDF]
    • Priznanje pravice do družinske pokojnine izvenzakonskemu tovarišu (VII. poglavje) [PDF]
    • Čas vštevanja služenja vojaškega roka nad 24 mesecev v zavarovalno dobo (118. člen) [PDF]
   • 3. SKLEPNA UGOTOVITEV [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • OKVIRNE ZASNOVE novega statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji [PDF]:
   • 1. STAROSTNA POKOJNINA [PDF]:
    • a) o oblikovanju pokojninske osnove in odmere pokojnine [PDF]
   • 2. PRAVICE NA PODLAGI INVALIDNOSTI [PDF]:
    • a) Pravice zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo [PDF]
    • b) Denarna nadomestila [PDF]
    • c) Uveljavljanje pravic zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo [PDF]
   • 3. INVALIDSKA POKOJNINA [PDF]:
    • a) Splošnih pojmih [PDF]
    • b) Pogoji za invalidsko pokojnino [PDF]
    • c) Osnova za odmero invalidske pokojnine [PDF]
   • 4. DENARNO NADOMESTILO ZA TELESNO OKVARO [PDF]:
    • a) Določitev pogojev za pridobitev pravice do denarnega nadomestila za telesno okvaro: [PDF]
    • b) Odmera denarnega nadomestila za telesno okvaro: [PDF]
   • 5. DRUŽINSKA POKOJNINA [PDF]:
    • a) Odmera družinske pokojnine [PDF]
    • b) Odpravnina in oskrbnina [PDF]
   • 6. VARSTVENI DODATEK [PDF]
   • 7. DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO [PDF]
   • 8. OBLIKOVANJE, NAMEN IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA REKREACIJO [PDF]
   • 9. USKLAJEVANJE POKOJNIN [PDF]
   • 10. UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC [PDF]
   • 11. POKOJNINSKA DOBA [PDF]
   • 12. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC [PDF]
   • 13. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST SKUPNOSTI [PDF]
   • 14. PLANIRANJE IN FINANCIRANJE [PDF]
   • 15. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 6 (22. 2. 1983) [SIstory]:
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o zadolževanju Narodne banke Jugoslavije v tujini v letu 1983 - AS 166 [PDF]
    • Osnutek zakona o spremembi zakona o obveznostih federacije za pokojnine borcev - AS 161 [PDF]
    • Osnutek odloka o merilih za zamenjavo kreditov iz primarne emisije za selektivne namene z monetarizacijo s selektivno označbo - AS 163 [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Informacija o opaženih pojavih neopravičenega odlivanja družbenih deviznih sredstev v blagajne tujih institucij socialnega zavarovanja [PDF]
    • Informacija o stanju v pomorskem gospodarstvu s predlogi ukrepov za reševanje ključnih problemov [PDF]
    • Aktualna vprašanja delovanja in nadaljnjega razvoja kreditno-monetarnega in bančnega sistema [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 7 (8. 3. 1983) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 30. marca 1983 [PDF]
  • RAZŠIRJENI DNEVNI RED SEJE DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE -16. marca 1983 [PDF]
  • SEJA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 4. marca 1983 [PDF]
  • IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • MNENJE Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k poročilu o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zveze [PDF]
   • Poročilo odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitev dela na področju prometa in zvez [PDF]
   • Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema - AS 162 [PDF]
    • Osnutek zakona o najemanju določenih blagovnih kreditov v tujini v letih 1983 in 1984 - AS 172 [PDF]
  • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
   • Informacija o problemih v zračnem prometu s predlogi ukrepov in aktivnosti za njihovo reševanje [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 10. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 3 (15. 3. 1983) [SIstory]:
  • TEMELJNE ZNAČILNOSTI delovanja SISEOT v letu 1982 in sedanjih razmer na področju ekonomskih odnosov s tujino [PDF]
  • INFORMACIJA o nekaterih aktualnih vprašanjih ustvarjanja in razporejanja skupnih deviznih prilivov po 67. členu ter združevanja deviz po 68. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. REZULTATI SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMEVANJA PO 67. IN 68. ČLENU ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU V LETU 1982 IN OCENA STANJA NA TEM PODROČJU V ZAČETKU LETA 1983 [PDF]:
    • 1. PODATKI O SKLENJENIH SAMOUPRAVNIH SPORAZUMIH PO 67. IN 68. ČLENU ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU V LETU 1982 [PDF]
    • 2. OCENA URESNIČEVANJA SKLENJENIH SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV [PDF]
    • 3. OCENA STANJA IN PROBLEMI SPORAZUMEVANJA O OSNOVAH ZA ŠIRŠE POVEZOVANJE ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA V OKVIRU SPLOŠNIH ZDRUŽENJ JUGOSLAVIJE IN SLOVENIJE [PDF]
   • III. DOLOČILA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU IN KREDITNIH ODNOSIH S TUJINO TER DOLOČILA ENOTNIH KRITERIJEV PO 69. A ČLENU O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMU PO 67. IN 68. ČLENU ZAKONA [PDF]:
    • 1. PLANIRANJE EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO [PDF]
    • 2. RAZPOREJANJE SKUPNEGA DEVIZNEGA PRILIVA (67. člen) [PDF]
    • 3. ZDRUŽEVANJE DEVIZNIH SREDSTEV (68. člen) [PDF]
    • 4. MNENJE KOMISIJE ZA VPRAŠANJE SISTEMA IN POLITIKE EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO PRI KO EOT GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE V ZVEZI Z UPORABO 68. ČLENA ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU IN KREDITNIH ODNOSIH S TUJINO [PDF]
    • 5. VELJAVNOST SKLENJENIH SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV PO 67. IN 68. ČLENU [PDF]
   • IV. ODPRTA VPRAŠANJA URESNIČEVANJA NOVIH DOLOČIL 67., 68. IN 69. ČLENA ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU [PDF]
   • V. PREDLOGI STALIŠČ IN USMERITEV ZA NADALJNJE DELO NA TEM PODROČJU [PDF]
  • POROČILO o vplivu ukrepov ekonomske politike na materialni položaj izvoznih OZD [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • 1. Osnovni podatki in ugotovitve o reprodukcijski sposobnosti gospodarstva, posebno v izvoznih dejavnostih [PDF]
   • 2. Ocena materialnega položaja izvoznih OZD v letu 1982 [PDF]
   • 3. Ocena učinkov ukrepov ekonomske politike v letu 1983 na spodbujanje izvoza [PDF]
  • INFORMACIJA o združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela iz Slovenije z organizacijami združenega dela iz gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo (ESA 235) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. REZULTATI ZDRUŽEVANJA SREDSTEV 50 % DELA SKLADA FEDERACIJE ZA LETO 1981 IN 1982 [PDF]
   • III. Ocena ureditve družbeno-ekonomskih odnosov v sklenjenih samoupravnih sporazumih [PDF]
   • IV. PROBLEMI IN TEŽAVE PRI SPORAZUMEVANJU IN REALIZACIJI PROGRAMOV V GOSPODARSKO NEZADOSTNO RAZVITIH REPUBLIKAH IN POKRAJINI KOSOVO [PDF]
   • V. PREDLOGI IN AKTIVNOSTI ZA NADALJNJI RAZVOJ TER UVELJAVLJANJA ZDRUŽEVANJA SREDSTEV 50% DELA SKLADA FEDERACIJE [PDF]
   • VI. SKLEPNE UGOTOVITVE [PDF]
  • INFORMACIJA delegatov v skupščini sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o aktivnostih sklada federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo [PDF]:
   • I. [PDF]:
    • a) SR Bosna in Hercegovina [PDF]
    • b) SR Črna gora [PDF]
    • c) SR Makedonija [PDF]
    • č) SAP Kosovo [PDF]
   • II. [PDF]
   • III. [PDF]
   • IV. [PDF]
   • V. [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 8 (22. 3. 1983) [SIstory]:
  • Ugotovitve in stališča o samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti [PDF]
  • Priporočila in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi aktualnih vprašanj urejanja delovnega časa [PDF]
  • Sklepi in usmeritve Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o družbenem sistemu informiranja [PDF]
  • Sklep Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem prvobranilcu samoupravljanja [PDF]
  • Sklepi Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu [PDF]
  • Sklep Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč [PDF]
  • IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • Mnenje odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k poročilu o uresničevanju programa jesenske setve v letu 1982 in program spomladanske setve v letu 1983 [PDF]
   • Poročilo o uresničevanju programa jesenske setve v letu 1982 in program spomladanske setve v letu 1983 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 20. aprila 1983 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE -16. marca 1983 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 16. 3.1983 [PDF]:
    • Tudi lastni prispevek organizacij [PDF]
    • Uresničevanje gospodarske stabilnosti le s porabo, določeno z letošnjo resolucijo [PDF]
    • Poenotenje sistema računalniške obdelave podatkov v občini [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 16. 3.1983 [PDF]:
    • Poenotenje sistema računalniške obdelave podatkov v občini [PDF]
    • Pravica do zdravstvenega varstva že ustrezno urejena [PDF]
    • Kalkulativni prihodki [PDF]
   • POBUDE DELEGATOM [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Povzetek razprave v Socialistični zvezi o uresničevanju stabilizacijske politike na začetku leta [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Osnutek zakona o merskih enotah in merilih AS 175 [PDF]
    • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozu nevarnih snovi - AS 173 [PDF]
    • Osnutek resolucije o temeljih skupne politike zdravstvenega varstva prebivalstva- AS 174 [PDF]
  • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
   • Poročilo o ukrepih, dejavnostih in rezultatih uresničevanja programa dolgoročnih ukrepov zaracionalizacijo, nadomestitev in varčevanje z energijo [PDF]
   • Informacija o problemih in uresničevanju politike proizvodnje in odkupa kmetijskih pridelkov [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 12. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 4 (29. 3. 1983) [SIstory]:
  • POROČILO o uresničevanju sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 28. 7. 1982 glede odpravljanja izgub (ESA-241) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. OBSEG IN ZNAČILNOSTI IZGUB PO ZAKLJUČNIH RAČUNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA ZA LETO 1982 [PDF]
   • III. POLOŽAJ DELAVCEV V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA Z IZGUBO [PDF]
   • IV. NEKATERI SPLOŠNI VZROKI ZA IZGUBE V LETU 1982 [PDF]
   • V. POKRIVANJE IZGUB PO ZAKLJUČNIH RAČUNIH ZA LETO 1981 IN OCENA MOŽNOSTI POKRIVANJA IZGUB PO ZAKLJUČNIH RAČUNIH ZA LETO 1982 [PDF]
   • VI. AKTIVNOSTI IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE, SPLOŠNIH ZDRUŽENJ TER DRUGIH DRUŽBENIH SUBJEKTOV PRI SPREMLJANJU IN OCENJEVANJU IZGUB TER SPREJEMANJU UKREPOV ZA ODPRAVO VZROKOV IZGUB OZIROMA ZA SANIRANJE POSLEDIC IZGUB [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov z osnutkom zakona (ESA-237) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN POGLAVITNE REŠITVE [PDF]
   • IV. POSLEDICE, POTREBNA FINANČNA SREDSTVA, NOVE NALOGE REPUBLIŠKIH IN OBČINSKIH ORGANOV, IZVRŠILNI PREDPISI [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov [PDF]:
   • I. TEMELJNE DOLOČBE [PDF]
   • II. STEČAJNI POSTOPEK [PDF]:
    • 1. Splošne določbe [PDF]
    • 2. Organi v stečajnem postopku [PDF]
    • 3. Uvedba stečajnega postopka in prisilna poravnava [PDF]
    • 4. Izpodbijanje pravnih dejanj [PDF]
    • 5. Prijava terjatev [PDF]
    • 6. Vnovčenje in razdelitev stečajne mase [PDF]
    • 7. Zaključitev stečajnega postopka [PDF]
   • III. KONČNA DOLOČBA [PDF]
  • »PREDLOG ZAKONA o prekrških (ESA-739) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • Prvi del - MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE [PDF]
   • Prvo poglavje - TEMELJNE DOLOČBE [PDF]
   • Drugo poglavje - PREKRŠEK IN ODGOVORNOST ZANJ [PDF]
   • Tretje poglavje - KAZNI ZA PREKRŠKE IN OPOMIN [PDF]
   • Četrto poglavje - VARSTVENI UKREPI [PDF]
   • Peto poglavje - ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S PREKRŠKOM [PDF]
   • Šesto poglavje - VZGOJNI UKREPI IN KAZNI ZA MLADOLETNIKE [PDF]
   • Sedmo poglavje - ZASTARANJE [PDF]
   • Drugi del - POSTOPEK O PREKRŠKIH [PDF]
   • Osmo poglavje - TEMELJNE DOLOČBE [PDF]
   • Deveto poglavje - SPLOŠNE DOLOČBE POSTOPKA [PDF]
   • Deseto poglavje - ZAČETEK IN POTEK POSTOPKA [PDF]
   • Enajsto poglavje - ODLOČBA O PREKRŠKU [PDF]
   • Dvanajsto poglavje - PRITOŽBA [PDF]
   • Trinajsto poglavje - IZREDNA PRAVNA SREDSTVA [PDF]
   • Štirinajsto poglavje - POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM [PDF]
   • Petnajsto poglavje - IZTERJAVA DENARNE KAZNI TAKOJ NA KRAJU PREKRŠKA [PDF]
   • Šestnajsto poglavje - POSTOPEK ZA ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI [PDF]
   • Sedemnajsto poglavje - POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJA IN DRUGE PRAVICE OSEB, KI SO BILE NEOPRAVIČENO KAZNOVANE, ALI JIM JE BIL NEOPRAVIČENO IZREČEN VARSTVENI ALI VZGOJNI UKREP, ALI JIM JE BILA NEUTEMELJENO VZETA PROSTOST [PDF]
   • Tretji del [PDF]
   • Osemnajsto poglavje - IZVRŠITEV ODLOČBE [PDF]
   • Četrti del [PDF]
   • Devetnajsto poglavje - ORGANI ZA POSTOPEK O PREKRŠKIH [PDF]
   • Peti del [PDF]
   • Dvajseto poglavje - PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • I. [PDF]
    • II. [PDF]
    • Prvi del: materialnopravne določbe [PDF]
    • Drugi del: postopek o prekrških [PDF]
    • Tretji del: izvršitev odločbe [PDF]
    • Četrti del: organi za postopek o prekrških [PDF]
    • Peti del: prehodne in končne določbe [PDF]
    • III. [PDF]
  • ANALIZA o prekrških, ki se določajo s podzakonskimi akti republiških upravnih organov [PDF]:
   • I. Uvod [PDF]
   • II. Pravilniki in odredbe, ki določajo prekrške, izdani v SR Sloveniji v obdobju od 1972. leta do 1982. leta [PDF]:
    • a) Pravilniki, ki določajo prekrške [PDF]
    • b) Odredbe, ki določajo prekrške [PDF]
   • III. Ugotovitve in predlogi [PDF]
  • INFORMACIJA o kadrovski in organizacijski problematiki občinskih sodnikov za prekrške v SR Sloveniji (po stanju 31. 12. 1982) [PDF]:
   • I. Kadrovska problematika [PDF]
   • II. Organizacijska problematika [PDF]
   • III. Sklepne ugotovitve in predlogi stališč [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku (ESA-81) [PDF]:
   • Obrazložitev [PDF]:
    • Členi zakona, ki se spremenijo oziroma dopolnijo: [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 9 (5. 4. 1983) [SIstory]:
  • PREGLED SEJ ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA SKUPŠČINE SRS [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Gospodarska gibanja v letu 1983 [PDF]
    • Informacija o gibanju ustvarjenih prihodkov za splošne družbene in skupne potrebe v obdobju januar-februar [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Program aktivnosti za nadaljnjo preobrazbo zvezne uprave [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Poročilo o rezultatih izvajanja zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za financiranje graditve novih termoelektrarn, toplarn in energetskih objektov na kurilno olje-mazut [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 10 (19. 4. 1983) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet za področje železniškega prometa za obdobje 1981-1985 [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 11 (4. 5. 1983) [SIstory]:
  • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 11. maja 1983 [PDF]
  • SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 11. maja 1983 [PDF]
  • SKLIC SEJE SKUPŠČINE SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 10. maja 1983 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 20. in 21. aprila 1983 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi aktualnih vprašanj s področja obmejnega sodelovanja SR Slovenije s sosednimi državami in republikami [PDF]
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI Zbora združenega dela in zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi aktualnih vprašanj o izvajanju nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino [PDF]
  • UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi problematike v zvezi s VI. UNCTAD [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz manj razvitih republik in SAP Kosovo in informacije delegatov v Skupščini Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o aktivnosti Sklada federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo [PDF]
  • UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPI Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo ter informacije delegatov v skupščini Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o aktivnostih Sklada federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1982 in poročila Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji o nadaljnji aktivnosti na področju racionalizacije in preureditve informacijskega sistema, ki ga zagotavlja Služba družbenega knjigovodstva [PDF]
  • SKLEP Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o prostoru [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 21. 4. 1983 [PDF]:
    • - Blagovne rezerve [PDF]
    • - Zakaj je izpadla obdavčitev luksuznega premoženja? [PDF]
    • - Kaj je z družbenim svetom pri Upravi za družbene prihodke? [PDF]
    • - Zagotoviti rezervne dele za traktorje in druge kmetijske stroje [PDF]
    • - Pripravništvo za II., III. in IV. stopnjo zahtevnosti dela [PDF]
    • - Ažurnejša davčna politika [PDF]
    • - Neusklajene cene kmetijskih pridelkov [PDF]
    • - Kako učinkuje stabilizacija? [PDF]
   • ZBOR OBČIN -20. 4. 1983 [PDF]:
    • - Ponovno delegatsko vprašanje [PDF]
    • - Kdaj zagotovljena pravičnejša razporeditev dovoljene višine splošne porabe občinam? [PDF]
    • - Kako do bonov za plinsko olje? [PDF]
  • Omejevanje trga in prostega prometa blaga in storitev samo na podlagi zveznega zakona [PDF]:
   • OMEJEVANJE TRŽIŠČA - PRISTOJNOST FEDERACIJE [PDF]
   • POOBLASTILA ZIS [PDF]
   • UKREPI ZA REDNEJŠO PRESKRBO TRŽIŠČA [PDF]
  • Učinkovito varstvo družbenih sredstev in premoženjsko-pravnih interesov zveznih organov [PDF]:
   • POVEČANO ŠTEVILO ZADEV [PDF]
   • SPORI Z MEDNARODNIM ELEMENTOM [PDF]
   • PROBLEMI V SPORIH S TUJINO [PDF]
   • PREVENTIVNO DELOVANJE [PDF]
   • SPORI ZARADI ODŠKODNINE [PDF]
   • SPORI V ZVEZI S POSLOVANJEM Z BLAGOVNIMI REZERVAMI [PDF]
   • SPORI IZ STANOVANJSKIH RAZMERIJ [PDF]
   • SPORI PRED SODIŠČI ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 12 (13. 5. 1983) [SIstory]:
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 11. maja 1983 [PDF]
  • Delo pri vsebinski preobrazbi bank v samoupravne asociacije združenega dela teče počasi [PDF]:
   • Odnosi v bankah se počasi spreminjajo [PDF]
   • Kdo je lahko ustanovitelj banke? [PDF]
   • Natančnejša ureditev rizika banke [PDF]
   • Omejevanje kreditne aktivnosti banke [PDF]
   • Sredstva za prevzemanje rizika bank [PDF]
  • Obveščanje še ni sestavni del določanja in izvajanja politike [PDF]:
   • OBVEŠČANJE DOMAČE JAVNOSTI [PDF]
   • OBVEŠČANJE NAŠIH DRŽAVLJANOV V TUJINI [PDF]
   • DEJAVNOST TUJIH DOPISNIKOV V JUGOSLAVIJI [PDF]
   • INFORMACIJSKA DEJAVNOST DO SOSEDNJIH DRŽAV [PDF]
   • MULTILATERALNO SODELOVANJE [PDF]
   • SODELOVANJE SEKRETARIATA Z NOSILCI INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI [PDF]
   • IZVAJANJE ZVEZNIH PREDPISOV S PODROČJA OBVEŠČANJA [PDF]
   • NAJPOMEMBNEJŠI PROBLEMI NA PODROČJU OBVEŠČANJA [PDF]
   • MATERIALNO-FINANČNE TEŽAVE [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 13 (17. 5. 1983) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu (ESA-262) [PDF]
   • POROČILO o stanju in razvoju energetskega gospodarstva v SR Sloveniji (ESA-262) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin (ESA-146) [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 14 (31. 5. 1983) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb (ESA-256) [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • OSNUTEK RESOLUCIJE o temeljih skupne politike zdravstvenega varstva prebivalstva [PDF]
 19. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 5 (7. 6. 1983) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-51) [PDF]:
   • Prvi del - SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • Drugi del - ZAVAROVANCI [PDF]
   • Tretji del - PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC [PDF]:
    • 1. POGLAVJE - Odmera starostne pokojnine [PDF]
    • 2. POGLAVJE - Usklajevanje pokojnin [PDF]
    • 3. POGLAVJE - Varstveni dodatek [PDF]
    • 4. POGLAVJE - Pravice na podlagi invalidnosti [PDF]
    • 5. POGLAVJE - Pravice zavarovancev, pri katerih je podana neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti ali spremenjena delovna zmožnost [PDF]
    • 6. POGLAVJE - Denarno nadomestilo za telesno okvaro [PDF]
    • 7. POGLAVJE - Pogoji za pridobitev in odmero družinske pokojnine [PDF]
    • 8. POGLAVJE - Uživanje in izguba pravic [PDF]
    • 9. POGLAVJE - Matična evidenca in dolžnost obveščanja [PDF]
    • 10. POGLAVJE - Pravice borcev NOV [PDF]
   • Četrti del - POKOJNINSKA DOBA [PDF]
   • Peti del - ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV [PDF]
   • Šesti del - POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IN SODNO VARSTVO [PDF]
   • Sedmi del - SKUPNOST [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letih 1981, 1982 in 1983 z oceno možnosti razvoja v letu 1984 [PDF]:
   • Uresničevanje plana v letih 1981 in 1982 [PDF]
   • Uresničevanje ekonomske politike v letu 1983 [PDF]
   • Ukrepi in delovanje za uresničevanje ekonomske politike do konca leta 1983 [PDF]
   • Prve ocene pogojev in možnosti razvoja v letu 1984 [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-51) [PDF]:
   • Osmi del - POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE IN NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH SREDSTEV SKUPNOSTI [PDF]
   • Deveti del - KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • Deseti del - PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • UVOD [PDF]
    • USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
    • SPLOŠNE DOLOČBE (členi 1 do 7) [PDF]
    • ZAVAROVANCI (členi 8 do 18) [PDF]
    • PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC [PDF]
    • PRAVICE NA PODLAGI INVALIDNOSTI (členi 33 do 54) [PDF]
    • PRAVICE ZA VAROVANCEV, PRI KATERIH JE PODANA NEPOSREDNA NEVARNOST ZA NASTANEK INVALIDNOSTI ALI SPREMENJENA DELOVNA ZMOŽNOST (členi 55 do 58) [PDF]
    • POGOJI ZA PRIDOBITEV IN ODMERO DRUŽINSKE POKOJNINE (členi 62 do 68) [PDF]
    • UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC (členi 69 do 91) [PDF]
    • POKOJNINSKA DOBA (členi 103 do 110) [PDF]
    • POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IN SODNO VARSTVO (členi 118 do 122) [PDF]
    • POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE IN NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH SREDSTEV SKUPNOSTI (členi 128 do 136) [PDF]
    • PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 15 (14. 6. 1983) [SIstory]:
  • POROČILO o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (ESA-275) [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodovin narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč (ESA-272) [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah dogovora o dajanju sredstev solidarnosti republikam in avtonomnim pokrajinam za medsebojno pomoč za odpravljanje posledic večjih potresov ali poplav (ESA-271) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o temeljih strategije tehnološkega razvoja v SFRJ (ESA-276) [PDF]
 21. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 7 (21. 6. 1983) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o urejanju prostora (ESA-295) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. POSEBNI POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA [PDF]:
    • Posebni pogoji za smotrno rabo dobrin splošnega pomena [PDF]
    • Posebni pogoji za usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru [PDF]
   • III. PLANIRANJE V PROSTORU [PDF]:
    • Strokovne podlage [PDF]
    • Evidence [PDF]
    • Prostorski deli dolgoročnih planov [PDF]
    • Prostorski deli srednjeročnih družbenih planov [PDF]
   • IV. POSTOPEK ZA USKLAJEVANJE INTERESOV V PROSTORU [PDF]
   • V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ESA-283) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. TEMELJNA NAČELA ZA UREJANJE NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR [PDF]
   • III. PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI [PDF]:
    • Prostorski izvedbeni načrti [PDF]
    • Prostorski ureditveni pogoji [PDF]
    • Priprava in sprejem prostorskih izvedbenih aktov [PDF]
   • IV. PARCELACIJA [PDF]
   • V. LOKACIJA [PDF]
   • VI. ORGANIZACIJA UPRAVNIH IN STROKOVNIH SLUŽB ZA UREJANJE PROSTORA [PDF]
   • VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO [PDF]
   • VI. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o stavbnih zemljiščih (ESA-582) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. PRIDOBIVANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ V DRUŽBENO LASTNINO [PDF]
   • III. UPRAVLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ [PDF]
   • IV. UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ [PDF]
   • V. ODDAJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ [PDF]
   • VI. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ [PDF]
   • VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • POROČILO o izvajanju zakona o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (ESA-284) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. UVOD [PDF]
   • 2. URESNIČEVANJE SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV [PDF]:
    • 2.1. Temeljne zakonske usmeritve [PDF]
    • 2.2. Planiranje [PDF]
    • 2.3. Zagotavljanje sredstev [PDF]
    • 2.4. Stanovanjska graditev [PDF]
    • 2.5. Reševanje stanovanjskih vprašanj [PDF]
    • 2.6. Stanovanjsko zadružništvo [PDF]
   • 3. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST IN GOSPODARJENJE S STANOVANJI IN STANOVANJSKIMI HIŠAMI [PDF]:
    • 3.1. Samoupravno organiziranje stanovanjskega gospodarstva [PDF]
    • 3.2. Gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini [PDF]
  • POROČILO o problematiki prostorske in zemljiške politike in varovanje okolja v SR Sloveniji (ESA-295) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • 1. UVOD [PDF]
   • 2. STANJE V PROSTORU V SR SLOVENIJI [PDF]:
    • 2.1. Urbanizacija [PDF]
    • 2.2. Varovanje in zboljševanje okolja [PDF]
   • 3. ANALIZA IZVAJANJA PREDPISOV [PDF]:
    • 3.1. Stališča, sklepi in priporočila za oblikovanje in izvajanje prostorsko urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji [PDF]:
     • 3.1.1. Izvajanje skupščinskih stališč [PDF]
     • 3.1.2. Izvajanje sklepov in priporočil [PDF]
    • 3.2. Izvajanje zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SRS [PDF]
    • 3.3. Izvajanje zakona o urbanističnem planiranju [PDF]
   • 4. PRIPRAVA IN IZVAJANJE DRUŽBENIH PLANOV V OBČINAH SR SLOVENIJE NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA [PDF]
   • 5. UPRAVNI ORGANI IN STROKOVNE SLUŽBE [PDF]
   • 6. PRIDOBIVANJE IN UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ [PDF]
   • 7. SKLEP [PDF]
  • INFORMACIJA o pripombah in predlogih, danih v razpravah k osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki niso vključeni v predlog zakona (ESA-55) [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • ZAVAROVANCI [PDF]:
    • 1. Vključitev duševno in telesno prizadetih odraslih oseb kot zavarovancev v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja [PDF]
    • 2. Izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine [PDF]
    • 3. Predčasna pokojnina [PDF]
    • 4. Usklajevanje pokojnin [PDF]
    • 5. Uživanje in izguba pravic [PDF]
    • 6. Pokojninska doba [PDF]
    • 7. Ni upoštevan predlog republiškega štaba za teritorialno obrambo glede priznanja zavarovalne dobe s povečanjem pooblaščenim starešinam varnostnih organov stalne sestave teritorialne obrambe, ker sodi v urejanje zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. [PDF]
    • 8. Niso bili sprejeti predlogi o zagotovitvi nekaterih posebnih ugodnosti v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja t. i. »ukradenim otrokom«, ker gre le za eno od številnih kategorij otrok, prizadetih v vojni. [PDF]
   • 9. Republiški odbor sindikata delavcev energetike in premogovništva je za delavce v premogovništvu predlagal ureditev naslednjih vprašanj v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju: [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 16 (5. 7. 1983) [SIstory]:
  • Informacija o uresničevanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih urejanja delovnega časa [PDF]
  • Predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke »XIV. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE, SARAJEVO 1984« [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE -20. julija 1983 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 29. in 30. junija 1983 [PDF]
  • STALIŠČA, UGOTOVITVE IN SKLEPI ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • VPRAŠANJA IN ODGOVORI DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Poročilo Zveznega izvršnega sveta o izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ v zvezi z izseljevanjem Srbov in Črnogorcev iz SAP Kosova pod pritiskom [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 17 (14. 7. 1983) [SIstory]:
  • INFORMACIJA IN STALIŠČA Sveta za znanost pri predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije o ugotovitvah regijskih posvetov o raziskovalnem delu [PDF]
  • RAZPRAVA na seji Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije ob poročilu o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 18 (26. 7. 1983) [SIstory]:
  • SKUPNO POROČILO ob obravnavi poročila o uresničevanju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v obdobju 1979-1982 na skupni seji odborov Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem in odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin ter na njihovih ločenih sejah dne 25. maja 1983 [PDF]
  • POROČILO Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije k Poročilu o delu Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 1982 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 6. 1983 [PDF]:
    • - Kakšna so navodila glede sestave izpitnih komisij, nagrajevanja pripravnikov in dolžine pripravniške dobe? [PDF]
    • - Omejitev porabe goriva onemogoča normalno poslovanje [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - MNENJE [PDF]
  • Izpolnjevanje obveznosti na podlagi združevanja sredstev je precej manjše kot predvideva plan [PDF]:
   • OBLIKOVANJE IN DELITEV SREDSTEV SKLADA [PDF]
   • DOSEŽKI ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV [PDF]
   • UPORABA SREDSTEV SKLADA [PDF]
   • IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI SKLADA, BANK IN REPUBLIK TER POKRAJIN [PDF]
  • Izognili smo se večjim okvaram v delovanju elektroenergetskega sistema [PDF]:
   • STANJE SAMOUPRAVNE ORGANIZIRANOSTI [PDF]
   • SAMOUPRAVNO INTERESNO ORGANIZIRANJE [PDF]
   • DELOVANJE ELEKTRO-ENERGETSKEGA SISTEMA [PDF]
   • SODELOVANJE ELEKTRO-GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ [PDF]
   • ELEKTRO-ENERGETSKA SITUACIJA V LETU 1983 [PDF]
   • RAZVOJ ELEKTRO-GOSPODARSTVA V TEKOČEM PLANSKEM OBDOBJU [PDF]
   • DOHODKOVNO POVEZOVANJE ELEKTROGOSPODARSTVA [PDF]
  • Preskrbljenost trga je odločilnega pomena za povečanje turističnega prometa [PDF]:
   • ZA 10 ODSTOTKOV MANJ TUJIH GOSTOV [PDF]
   • VISOKA RAST IZGUB [PDF]
   • ZMANJŠANA STOPNJA ZADOLŽENOSTI [PDF]
   • OBSEŽNE PRIPRAVE ZA LETOŠNJO SEZONO [PDF]
   • UKREPI ZA HITREJŠI RAZVOJ TURIZMA [PDF]
  • Racionalno porabo proračunskih sredstev je treba zagotoviti predvsem s preventivno kontrolo [PDF]:
   • PREVENTIVNO DELO INŠPEKCIJE [PDF]
   • RAZLIČNE OBLIKE OBRAČUNAVANJA PROMETNEGA DAVKA [PDF]
   • REPUBLIŠKI ZAKON JE DOVOLIL DAVČNE OLAJŠAVE [PDF]
   • NEPRAVILNOSTI PRI UPORABI SREDSTEV ZA BORČEVSKO - INVALIDSKO VARSTVO [PDF]
 25. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 8 (29. 7. 1983) [SIstory]:
  • PREDLOG UGOTOVITEV, PRIPOROČIL IN SKLEPOV o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji v obdobju 1980-1982 (ESA-303) [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki v letih 1980-1982 ter akcijske usmeritve (ESA-303) [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • 1. Družbeno dogovarjanje na področju kadrovske politike [PDF]:
    • 1.2. Družbeni dogovori o uresničevanju kadrovske politike v republikah in pokrajinah [PDF]
    • 1.3. Spremembe in dopolnitve občinskih družbenih dogovorov [PDF]
    • 1.4. Konkretizacija določil družbenih dogovorov o kadrovski politiki v samoupravnih splošnih aktih temeljnih in drugih organizacij združenega dela in skupnosti. [PDF]
    • 1.5. Ugotovitev stanja družbenih dogovorov o kadrovski politiki in predlagane spremembe in dopolnitve družbenega dogovora o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji [PDF]
   • 2. Planiranje kadrov in zaposlovanje [PDF]:
    • 2.1. Ocena planskih aktivnosti [PDF]
    • 2.2. Zaposlovanje delavcev [PDF]
    • 2.3. Ocena uresničevanja družbenih usmeritev na področju zaposlovanja [PDF]:
     • 1. Produktivno zaposlovanje [PDF]
     • 2. Ustvarjanje novih možnosti za zaposlovanje [PDF]
    • 2.4. Minimalni standardi za življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev [PDF]
    • 2.5. Strokovno delo pri uresničevanju kadrovske politike [PDF]
    • 2.6. Uresničevanje načel delitve po delu [PDF]
   • 3. Vzgoja in izobraževanje [PDF]:
    • 3.1. Družbeno ekonomski odnosi v vzgoji in izobraževanju [PDF]
    • 3.2. Vzgojnoizobraževalni programi [PDF]
    • 3.3. Proizvodno delo in delovna praksa [PDF]
    • 3.4. Realizacija programa gradnje domov za učence in študente [PDF]
    • 3.5. Uresničevanje republiškega družbenega dogovora v visokem šolstvu [PDF]
    • 3.6. Funkcionalno izpopolnjevanje in usposabljanje [PDF]
    • 3.7. Uresničevanje enotnega temeljnega programa družbenopolitičnega izobraževanja [PDF]
   • 4. Poklicno usmerjanje (usmerjanje v izobraževanje in delo) in štipendiranje [PDF]:
    • 4.1. Usmerjanje v izobraževanje in delo [PDF]
    • 4.2. Načrtno usmerjanje in priprava pedagoških kadrov [PDF]
    • 4.3. Uresničevanje družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o štipendijski politiki [PDF]
   • 5. Kadrovanje za opravljanje najodgovornejših nalog in funkcij [PDF]:
    • 5.1. Uresničevanje sistema stalnih kadrovskih priprav na volitve [PDF]
    • 5.2. Kadrovanje v upravne organe [PDF]:
     • 1. Republiški upravni organi, republiške organizacije in strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije [PDF]
     • 2. Občinski upravni organi [PDF]
     • 3. Izobraževanje delavcev v državni upravi in pravosodju [PDF]
     • 4. Štipendiranje za potrebe republiških upravnih organov in organizacij ter za pravosodne organe [PDF]
    • 5.3. Kadrovanje na področju pravosodja [PDF]:
     • 1. Redna sodišča [PDF]
     • 2. Sodišča združenega dela [PDF]
     • 3. Sodnike za prekrške [PDF]
     • 4. Javna tožilstva [PDF]
    • 5.4. Ustavno sodišče SR Slovenije [PDF]
    • 5.5. Kadrovanje v organe federacije [PDF]
    • 5.6. Kadrovanje poslovodnih organov in delavcev s posebnimi pooblastili [PDF]
    • 5.7. Kadrovanje za oborožene sile in področje splošne ljudske obrambe [PDF]
    • 5.8. Kadrovanje za delo na področju mednarodnih odnosov [PDF]
   • 6. Uresničevanje politike odlikovanj SFRJ in družbenih priznanj v SR Sloveniji [PDF]:
    • 6.1. Uresničevanje politike odlikovanj SFRJ v SR Sloveniji [PDF]
    • 6.2. Družbena priznanja [PDF]
   • 7. Uresničevanje kadrovske politike pri udeležencih, katerih področja in konkretne naloge niso posebej opredeljene v republiškem družbenem dogovoru [PDF]:
    • 7.1. Uresničevanje republiškega družbenega dogovora v Telesno kulturni skupnosti Slovenije [PDF]
    • 7.2. Uresničevanje republiškega družbenega dogovora v Kulturni skupnosti Slovenije [PDF]
    • 7.3. Uresničevanje republiškega družbenega dogovora v Skupnosti socialnega varstva Slovenije [PDF]
    • 7.4. Uresničevanje republiškega družbenega dogovora v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji [PDF]
    • 7.5. Uresničevanje republiškega družbenega dogovora v Zdravstveni skupnosti Slovenije [PDF]
    • 7.6. Uresničevanje republiškega družbenega dogovora v Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije [PDF]
    • 7.7. Uresničevanje republiškega družbenega dogovora v Raziskovalni skupnosti Slovenije [PDF]
   • 8. Razvijanje strokovne kadrovske dejavnosti [PDF]:
    • 8.1. Razvijanje strokovne kadrovske dejavnosti v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in skupnostih [PDF]
    • 8.2. Razvijanje strokovne kadrovske dejavnosti v družbenopolitičnih skupnostih [PDF]
   • 9. Kadrovski informacijski sistem kot ena izmed osnov spremljanja kadrov in uresničevanja kadrovske politike [PDF]:
    • 9.1. Evidence kadrovske vsebine [PDF]
    • 9.2. Usklajevanje in povezava kadrovskih evidenc z družbenim sistemom informiranja [PDF]
   • 10. Ocena stanja in uveljavljanja smotrov, načel in nalog kadrovske politike [PDF]
   • 11. Predlogi prednostnih nalog pri uresničevanju kadrovske politike [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 19 (2. 8. 1983) [SIstory]:
  • STALIŠČA IN PRIPOROČILA Skupščine SR Slovenije o nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov [PDF]:
   • I. [PDF]
   • II. [PDF]
   • III. [PDF]:
    • 1. Delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in konference delegacij bodo: [PDF]
    • 2. Občinske skupščine kot konference delegacij bodo: [PDF]
    • 3. Skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije: [PDF]
    • 4. Delegati v zborih Skupščine SR Slovenije: [PDF]
    • 5. Delovna telesa Skupščine SR Slovenije in njenih zborov: [PDF]
    • 7. Zaradi racionalizacije metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije si bodo funkcionarji Skupščine SR Slovenije in vsi drugi subjekti, ki sodelujejo v njenem delu, prizadevali: [PDF]
    • 8. Izvršni sveti in upravni organi bodo [PDF]
    • 9. Uveljavljanje delegatskih odnosov v Zboru republik In pokrajin in v Zveznem zboru Skupščine SFRJ: [PDF]
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1983 [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]
   • Zbor občin [PDF]
   • Družbenopolitični zbor [PDF]
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku preteklih sej [PDF]
  • SKLEPI Skupščine SR Slovenije ob obravnavi dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije [PDF]
  • UGOTOVITVE IN SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih urejanja delovnega časa [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]
   • Zbor občin [PDF]
   • Družbenopolitični zbor [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju [PDF]
  • STALIŠČA IN UGOTOVITVE problemske konference Skupščine SR Slovenije o varnostnih razmerah in o delu organov za notranje zadeve [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 28. septembra 1983 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 20. julija 1983 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. julija 1983 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 20.7. 1983 [PDF]:
    • - Pomanjkanje sredstev za uresničitev sistema mreže merilnih postaj za varstvo zraka [PDF]
    • - Koliko je pri nas kmetov? [PDF]
    • - Obresti od kreditov šteti med stroške? [PDF]
    • - Kakšni so osebni dohodki predstojnikov republiških organov? [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 20. 7. 1983 [PDF]:
    • - Kako se uresničuje zakon o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva? [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]:
   • MNENJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA GOSPODARSKO PODROČJE IZ OBČINE TOLMIN ZA PODALJŠANJE ZAKONA O MOŽNOSTI OBRAČUNAVANJA ZNIŽANE v AMORTIZACIJE ZA PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 1984 in 1985 [PDF]
   • MNENJE DO POBUDE OZIROMA ODGOVOR NA DELEGATSKO VPRAŠANJE DELEGATOV ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE OBČINE MARIBOR TABOR IN ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE OBČINE GROSUPLJE [PDF]
   • MNENJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA PROSVETNOKULTURNO PODROČJE LJUBLJANA CENTER ZA SPREMEMBO PRAVILNIKA O PRIPRAVNIŠTVU IN STROKOVNIH IZPITIH DELAVCEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA [PDF]
   • SKLEP Zbora združenega dela Skupščina SR Slovenije ob obravnavi predlogov in vprašanj delegatov v zvezi s pismenim mnenjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na pobude delegatov iz občin Maribor Tabor in Grosuplje glede izvoznih stimulacij [PDF]
   • MNENJE V ZVEZI Z DELEGATSKO POBUDO, OZIROMA VPRAŠANJEM SKUPINE ZA POŠILJANJE DELEGATOV V ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ OBČINE LENART [PDF]
   • MNENJE DO POBUDE SKUPŠČINE OBČINE ŠKOFJA LOKA IN SKUPŠČINE OBČINE KOPER ZA UREDITEV OPROSTITVE PLAČEVANJA PRISPEVKOV IN DAVKOV OD DODATNO ORGANIZIRANEGA SOLIDARNOSTNEGA DELA [PDF]
   • - POBUDO SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE PTUJ ZA SPREJETJE ZAKONSKIH UKREPOVZA ZMANJŠANJE FOSFATOV V PRALNIH SREDSTVIH [PDF]
 27. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 9 (9. 8. 1983) [SIstory]:
  • POROČILO o delu in problemih kmetijskih zemljiških skupnosti v SR Sloveniji od ustanovitve do vključno leta 1982 (ESA-307) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. ORGANIZIRANOST IN IZVAJANJE NALOG KZS [PDF]:
    • 1. USTANOVITEV IN ORGANIZIRANOST KZS [PDF]
    • 2. DELEGATSKI SISTEM, OBVEŠČANJE IN SODELOVANJE USTANOVITELJIC PRI DELU KZS [PDF]
    • 3. TAJNIK KZS IN DELOVNA SKUPNOST [PDF]
    • 4. ZVEZA KZS SLOVENIJE [PDF]
    • 5. VIRI IN PORABA SREDSTEV KZS TER PLAČEVANJE ODŠKODNIN [PDF]
    • 6. IZVAJANJE NALOG KMETIJSKIH ZEMLJIŠKIH SKUPNOSTI [PDF]:
     • 6.1. PROSTORSKO PLANIRANJE, KATEGORIZACIJA IN RAZVRSTITEV KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ [PDF]
     • 6.2. SKRB ZA PRAVILNO RABO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ [PDF]
     • 6.3. RAZPOLAGANJE S SKLADOM KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ [PDF]
     • 6.4. UVELJAVLJANJE PREDNOSTNE PRAVICE DO NAKUPA KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA [PDF]
     • 6.5. IZVAJANJE AGRARNIH OPERACIJ [PDF]
     • 6.6. UPRAVLJANJE S SKUPNIMI PAŠNIKI [PDF]
     • 6.7. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE ZARAŠČANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ [PDF]
     • 6.8. MNENJE KZS O STATUSU KMETA [PDF]
     • 6.9. SODELOVANJE KZS V LOKACIJSKIH POSTOPKIH IN IZDAJANJE SOGLASIJ PO 141. ČLENU ZKZ [PDF]
     • 6.10. IZVAJANJE ZAKONA O DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (KMETIJ) [PDF]
     • 6.11. IZVAJANJE ZAKONA O PREŽIVNINSKEM VARSTVU KMETOV [PDF]
   • III. SKLEPI [PDF]
  • DOSEŽENI REZULTATI IN PROBLEMI pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v letih 1981 in 1982 ter v prvih mesecih leta 1983 (ESA-306) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SR SLOVENIJI DO LETA 1980 [PDF]
   • II. URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V LETIH 1981 IN 1982 Z NEKATERIMI ELEMENTI RAZVOJA V PRVIH MESECIH V LETU 1983 [PDF]:
    • A. Globalni rezultati razvoja [PDF]
    • B. Uresničevanje nalog na področjih samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje za hitrejši razvoj manj razvitih območij [PDF]:
     • 1. Republiška skupnost za ceste [PDF]
     • 2. Elektrogospodarstvo Slovenije [PDF]
     • 3. Zveza vodnih skupnosti Slovenije [PDF]
     • 4. Združene PTT organizacije Slovenije [PDF]
     • 5. Aktivnost JLA pri razvoju gospodarske infrastrukture [PDF]
     • 6. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije [PDF]
    • C. Nekateri problemi razvoja kmetijstva z vidika hitrejšega razvoja manj razvitih območij [PDF]
    • D. Uresničevanje nalog na področjih družbenih dejavnosti na manj razvitih območjih v SR Sloveniji [PDF]
    • E. Mladinske delovne akcije [PDF]
   • III. POGOJI IN USPEŠNOST GOSPODARJENJA V GOSPODARSTVU IN INDUSTRIJI MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SR SLOVENIJI V PRIMERJAVI S POVPREČJEM SR SLOVENIJE [PDF]:
    • 1. Stopnja akumulativne sposobnosti [PDF]
    • 2. Stopnja reprodukcijske sposobnosti [PDF]
    • 3. Delež prihodkov, ustvarjenih na tujem trgu v celotnem prihodku [PDF]
    • 4. Dohodek na delavca [PDF]
    • 5. Čisti osebni dohodek na delavca na mesec [PDF]
    • 6. Tehnična opremljenost delavcev [PDF]
    • 7. Stopnja odpisanosti opreme [PDF]
    • 8. Delež trajnih virov v skupnih virih poslovnih sredstev [PDF]
    • 9. Odplačila investicijskih kreditov v primerjavi z reprodukcijskimi sredstvi [PDF]
    • 10. Produktivnost dela v industriji [PDF]
    • 11. Pogoji in uspešnost gospodarjenja glede na povprečno velikost TOZD na posameznih območjih [PDF]
   • IV. UGOTOVITVE IN PREDLOGI V ZVEZI Z URESNIČEVANJEM POLITIKE POSPEŠEVANJA SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA [PDF]:
    • A. Ugotovitve [PDF]
    • B. Predlogi [PDF]
   • PRILOGA k poglavju III. [PDF]:
    • METODE ZA IZRAČUN KAZALNIKOV [PDF]
    • PRILOGA [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA-214) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • DOLOČBE ZAKONA O POSEBNEM REPUBLIŠKEM DAVKU OD PROMETA PROIZVODOV IN OD PLAČIL ZA STORITVE TER O NAČINU, PO KATEREM OBČANI IN ZASEBNE PRAVNE OSEBE OBRAČUNAVAJO IN PLAČUJEJO DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV (Uradni list SRS, št. 54/72... 45/82), KI SE SPREMINJAJO [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv (ESA-309) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • 1. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • 2. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE TREBA UREDITI Z ZAKONOM, IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]:
    • Določitev zneska sredstev rezerv, ki se združujejo v sklade [PDF]
    • Način določanja stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklade [PDF]
    • Združevanje sredstev rezerv temeljnih organizacij družbenih dejavnosti [PDF]
   • 3. CILJI IN NAČELA ZAKONA [PDF]
   • 4. POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU [PDF]
   • 5. FINANČNE POSLEDICE IZVAJANJA ZAKONA [PDF]
   • PREDLOG DOLOČB ZAKONA O SKLADIH SKUPNIH REZERV, KI SE SPREMENIJO OZIROMA DOPOLNIJO [PDF]
 28. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 10 (9. 9. 1983) [SIstory]:
  • POZIV ZA POBUDE IN PREDLOGE ZA PRIPRAVO PROGRAMOV DELA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1984 [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ESA-247) [PDF]:
   • TAKSNA TARIFA [PDF]
   • I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK [PDF]:
    • 1. Vloga [PDF]
    • 2. Odločbe [PDF]
    • 3. Pravna sredstva [PDF]
    • 4. Poravnava [PDF]
   • II. NEPRAVDNI POSTOPKI [PDF]:
    • A. Splošne določbe [PDF]:
     • 1. Predlogi [PDF]
     • 2. Odločbe [PDF]
     • 3. Pravna sredstva [PDF]
     • 4. Poravnava [PDF]
    • B. Posebne določbe za posamezne vrste nepravdnega postopka [PDF]:
     • 1. Zapuščinski postopek [PDF]
     • 2. Sestavitev in hramba oporoke [PDF]
     • 3. Delitveni postopek [PDF]
     • 4. Postopek za ureditev meje in postopek za določitev zasilne poti [PDF]
     • 5. Overitev podpisov, pisave in prepisov [PDF]
     • 6. Vpisi ladij v vpisnike [PDF]:
      • Ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti ladjarja [PDF]
   • III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK [PDF]
   • IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU [PDF]:
    • 1. Vloge [PDF]
    • 2. Poprečna taksa [PDF]
   • V. VPIS V SODNI REGISTER [PDF]:
    • 1. Vloga [PDF]
    • 2. Vpis v sodni register [PDF]
    • 3. Vpis in evidentiranje poslovne enote [PDF]
   • VI. KAZENSKI POSTOPEK NA ZASEBNO TOŽBO [PDF]:
    • 1. Vloge [PDF]
    • 2. Odločbe [PDF]
    • 3. Pravna sredstva [PDF]
   • VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH IN UPRAVNO RAČUNSKIH SPORIH [PDF]:
    • 1. Vloga [PDF]
    • 2. Odločbe [PDF]
   • VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO V POSTOPKU O PREKRŠKIH [PDF]
   • IX. POSEBNI PRIMERI [PDF]:
    • 1. Sodna potrdila [PDF]
    • 2. Prepisi [PDF]
    • 3. Izpiski iz javnih knjig [PDF]
    • 4. Sodni pologi [PDF]
    • 5. Protesti [PDF]
    • 6. Pravna pomoč [PDF]
    • 7. Druge zadeve [PDF]
   • Obrazložitev [PDF]
  • DOLOČBE ZAKONA O SODNIH TAKSAH (URADNI LIST SRS, ŠT. 30/78), ZA KATERE SE PREDLAGAJO SPREMEMBE OZIROMA DOPOLNITVE [PDF]:
   • Sprememba vrednosti med postopkom [PDF]
   • TAKSNA TARIFA [PDF]
   • I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK [PDF]:
    • 1. Vloge [PDF]
    • 2. Odločbe [PDF]
    • 3. Pravna sredstva [PDF]
   • II. NEPRAVDNI POSTOPKI [PDF]:
    • A. Splošne določbe [PDF]:
     • 1. Predlogi [PDF]
     • 2. Odločbe [PDF]
     • 3. Pravna sredstva [PDF]
     • 4. Poravnava [PDF]
    • B. Posebne določbe za posamezne vrste nepravdnega postopka [PDF]:
     • 1. Zapuščinski postopek [PDF]
     • 2. Sestavitev in hramba oporoke [PDF]
     • 3. Delitveni postopek [PDF]
     • 4. Postopek za ureditev meja [PDF]
     • 5. Overitev podpisov, rokopisov in prepisov [PDF]
     • 6. Vpisovanje ladij v vpisnike [PDF]
   • III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK [PDF]:
   • IV. TAKSE V STEČAJU NAD ORGANIZACIJO ZDRUŽENEGA DELA ALI NAD PREMOŽENJEM IMETNIKA OBRTI IN V POSTOPKU ZA PRISILNO PORAVNAVO [PDF]:
    • 1. Vloge [PDF]
    • 2. Poprečna taksa [PDF]
   • V. VPIS V SODNI REGISTER [PDF]:
    • 1. Vloge [PDF]
    • 2. Vpis v sodni register [PDF]
    • 3. Vpis in evidentiranje poslovne enote [PDF]
   • VI. KAZENSKI POSTOPEK ZA ZASEBNO TOŽBO [PDF]:
    • 1. Vloge [PDF]
    • 2. Odločbe [PDF]
    • 3. Pravna sredstva [PDF]
   • VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH IN UPRAVNO RAČUNSKIH SPORIH [PDF]:
    • 1. Vloge [PDF]
    • 2. Odločbe [PDF]
   • VIII. ZAHTEVA ZA SQDNO VARSTVO V POSTOPKU O PREKRŠKIH [PDF]
   • IX. POSEBNI PRIMERI [PDF]:
    • 1. Sodna potrdila [PDF]
    • 2. Prepisi [PDF]
    • 3. Izpiski iz javnih knjig [PDF]
    • 4. Sodni pologi [PDF]
    • 5. Protesti [PDF]
    • 6. Pravna pomoč [PDF]
    • 7. Druge zadeve [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb (ESA-256) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • I. [PDF]
    • II. [PDF]:
     • - Status invalida [PDF]
     • - Oblike družbenega varstva [PDF]
     • - Nadomestilo za invalidnost [PDF]
     • - Postopek za priznanje nadomestila [PDF]
    • III. [PDF]
    • IV. [PDF]
    • V. [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv (ESA-309) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 20 (27. 9. 1983) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 3. oktobra 1983 [PDF]
  • SKLIC SEJE SKUPŠČINE SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 19. oktobra 1983 [PDF]
  • SLAVNOSTNO ZASEDANJE OB 40- LETNICI ZBORA ODPOSLANCEV SLOVENSKEGA NARODA V KOČEVJU 3. oktobra 1983 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 26. oktobra 1983 [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]:
   • STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE DOMŽALE ZA SPREMEMBO ZAKONA O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU [PDF]
  • Pravočasna priprava novega srednjeročnega plana države [PDF]:
   • ROKI ZA PRIPRAVO DRUŽBENEGA PLANA [PDF]
  • Družbena samozaščita - najširša osnova državne varnosti [PDF]:
   • ŠIRŠA IN NATANČNEJŠA POOBLASTILA ZA PREPREČEVANJE SOVRAŽNEGA DELOVANJA [PDF]
   • USKLAJEVANJE DELA REPUBLIŠKIH IN POKRAJINSKIH ORGANOV [PDF]
   • NADZORSTVO NAD IZVAJANJEM ZVEZNIH PREDPISOV [PDF]
  • Vojaški rok vojakov-študentov bo trajal neprekinjeno [PDF]:
   • LE LETO DNI PRI POUKU [PDF]
   • VOJAKI - ŠPORTNIKI NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH [PDF]
  • Uspešnejše varstvo pred nalezljivimi boleznimi [PDF]:
   • ENOSTAVNEJŠI POSTOPEK PRI RAZGLASITVI EPIDEMIJE [PDF]
   • NOVI UKREPI PRI PREPREČEVANJU IN ZATIRANJU KOLERE [PDF]
   • OBVEZNOSTI ZDRAVSTVENIH ORGANOV [PDF]
  • Zaostrovanje problema nezaposlenosti na nerazvitih področjih [PDF]:
   • AKTUALNO STANJE ZAPOSLENOSTI IN ZAPOSLOVANJA [PDF]
   • SPREJEM PRIPRAVNIKOV [PDF]
   • PROBLEM NEZAPOSLENOSTI [PDF]
   • VPLIV DEMOGRAFSKEGA RAZVOJA [PDF]
   • GOSPODARSKI RAZVOJ IN ZAPOSLENOST [PDF]
   • VPLIV IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA NA ZAPOSLENOST [PDF]
   • NOTRANJE IN ZUNANJE MIGRACIJE [PDF]
   • PROGRAM UKREPOV IN AKTIVNOSTI [PDF]
  • Večja proizvodnja in izvoz - edino zdravilo proti pomanjkanju [PDF]:
   • KDO LAHKO UREJA TRŽIŠČE? [PDF]
   • OMEJITEV PORABE BENCINA IN DIZELSKEGA GORIVA [PDF]
   • RACIONALNO PRESKRBOVANJE PREBIVALSTVA [PDF]
   • UKREPI ZA ODPRAVO POMANJKANJ [PDF]
   • MOŽNOSTI REDNEJŠE PRESKRBE [PDF]
   • ŠE NADALJE NEREDNA PRESKRBA S KAVO [PDF]
  • Neprestano izboljševanje dela pri vlogah in predlogih [PDF]:
   • ENAKO OBRAVNAVANJE OBČANOV [PDF]
   • ODSTOPANJE VLOG [PDF]
   • JAVNO DELO PRI OBRAVNAVI VLOG IN PREDLOGOV [PDF]
  • Nezadostno varstvo pred požari in eksplozijami [PDF]:
   • VZROKI IN VARSTVO PRED POŽAROM [PDF]
   • MATERIALNA IN KADROVSKA USPOSOBLJENOST GASILSKIH ENOT [PDF]
 30. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 21 (11. 10. 1983) [SIstory]:
  • UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPI Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki v letih 1980-1982 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 28. septembra 1983 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 3. oktobra 1983 [PDF]
  • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 26. oktobra 1983 [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o urejanju prostora, osnutka zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in predloga za izdajo zakona o graditvi objektov [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o urejanju prostora [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o stavbnih zemljiščih [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o graditvi objektov [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu in problemih kmetijskih zemljiških skupnosti v SR Sloveniji od ustanovitve do vključno leta 1982 [PDF]
  • STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji [PDF]:
   • Družbenopolitični zbor [PDF]
   • Zbor združenega dela in Zbor občin [PDF]
  • Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o doseženih rezultatih in problemih pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v letih 1981 in 1982 ter v prvih mesecih leta 1983 [PDF]:
   • Zbor združenega dela [PDF]
   • Zbor občin [PDF]
   • Družbenopolitični zbor [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 9. 1983 [PDF]:
    • - Kako je s preskrbo naftnih derivatov? [PDF]
    • - Jugoslavija ni kandidirala za svetovno nogometno prvenstvo leta 1990 [PDF]
    • - Različna merila pri določanju odškodnine za razlaščanje zemljišča za gradnjo avtomobilske ceste? [PDF]
    • - Kdaj enotna metodologija za izdelavo agrokarte? [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 28. 9. 1983 [PDF]:
    • - Kdaj enotna metodologija za izdelavo agrokarte? [PDF]
    • - Kako do učinkovite pomoči? [PDF]
   • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 28. 9. 1983 [PDF]:
    • - Čim prej strniti razpravo o programskih jedrih v zvezni konferenci SZDLJ [PDF]
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 3. 10. 1983 [PDF]:
    • - Zakaj ostajajo blagovni krediti neizkoriščeni? [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 3. 10. 1983 [PDF]:
    • - Zakaj ostajajo blagovni krediti neizkoriščeni? [PDF]
  • INFORMACIJA o obravnavanju predloga zakona o spremembi zakona o združenem delu na 19. in na 20. seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ [PDF]:
   • 1. Obravnava pred in na 19. seji Zveznega zbora 28. in 29. 7. 1983 [PDF]
   • 2. Obravnava pred in na 20. seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ 28. 9. 1983 [PDF]
  • Enotna stopnja rasti za sredstva za splošne družbene in skupne potrebe [PDF]:
   • RACIONALNEJŠA UPORABA SREDSTEV ZA SKUPNO PORABO [PDF]
   • OMEJEVANJE SREDSTEV, KI IMAJO ZNAČAJ OSEBNIH DOHODKOV [PDF]
   • ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN VARSTVO [PDF]
  • Boljša izraba obstoječih možnosti za hitrejše produktivno zaposlovanje [PDF]:
   • VEČJA ODGOVORNOST VSEH SUBJEKTOV PRI ZAPOSLOVANJU [PDF]
   • SREDSTVA OBČANOV IN DROBNO GOSPODARSTVO [PDF]
   • VEČJE ZAPOSLOVANJE STROKOVNIH LJUDI [PDF]
   • SOCIALNA VARNOST BREZPOSELNIH [PDF]
   • LJUDJE NA DELU V TUJINI [PDF]
  • Umik drobiža iz obtoka [PDF]:
   • DROBIŽ SE V PROMETU IZGUBLJA [PDF]
  • V obtoku bankovci za dva in pet tisoč dinarjev [PDF]:
   • MANJŠA KOLIČINA DENARJA V OBTOKU [PDF]
  • Izboljšana preskrbljenost trga z osnovnimi izdelki [PDF]:
   • NEENAKOMERNA PRESKRBA POSAMEZNIH OBMOČIJ [PDF]
   • Omejiti porabo jedilnega olja v industriji [PDF]
   • POMANJKANJE SLADKORJA - ZARADI ZAKASNELEGA UVOZA [PDF]
   • PRESKRBA Z MESOM JE SLABŠA KOT LANI [PDF]
   • V PRIHODNJIH MESECIH MANJ MLEKA NA TRŽIŠČU [PDF]
   • NEENAKOMERNA PRESKRBA S KAVO [PDF]
   • POVEČANA PROIZVODNJA PRALNIH PRAŠKOV [PDF]
   • ZAGOTOVITEV TRAJNEGA VIRA DEVIZ ZA PROIZVODNJO GNOJIL IN SREDSTEV ZA VARSTVO RASTLIN [PDF]
   • NALOGE IN OBVEZNOSTI V PRIHODNJEM OBDOBJU [PDF]
  • Naraščanje nelikvidnosti ogroža učinke gospodarjenja [PDF]:
   • OTEŽENI POGOJI GOSPODARJENJA [PDF]
   • UČINKI SPREJETIH UKREPOV [PDF]
   • DINAMIKA FINANCIRANJA [PDF]
   • IZGUBE IN NELIKVIDNOST [PDF]
   • VPLIVI KREDITNO-MONETARNE POLITIKE [PDF]
   • INVESTICIJSKO FINANCIRANJE [PDF]
   • GIBANJA V LETU 1983 [PDF]
  • Nezadovoljivi rezultati dela in sredstev [PDF]:
   • ZDRUŽEVANJE NA PODLAGI SREDSTEV SKLADA [PDF]
   • REZULTATI ZDRUŽEVANJA [PDF]
   • POSEBNI PROBLEMI PRI ZDRUŽEVANJU [PDF]
   • AKTIVNOST V PRIHODNJEM OBDOBJU [PDF]
 31. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 11 (18. 10. 1983) [SIstory]:
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 1984. letu (ESA-348) [PDF]:
   • I. Ključni cilji družbenega in gospodarskega razvoja v 1984. letu [PDF]
   • II. Možnosti in cilji materialnega razvoja SR Slovenije v 1984. letu [PDF]
   • III. Naloge pri uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije ter spremenjenega in dopolnjenega dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije [PDF]:
    • 1. Povečanje izvoza in proizvodnje [PDF]
    • 2. Boljše gospodarjenje in krepitev reproduktivne sposobnosti gospodarstva [PDF]
    • 3. Politika osebnih dohodkov, prestrukturiranja družbenih dejavnosti in prilagajanja splošne porabe [PDF]
   • IV. Drugi dokumenti k Resoluciji [PDF]
  • GLOBALNA OCENA uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 z oceno možnosti razvoja v letu 1984 [PDF]:
   • I. Spremembe v pogojih za gospodarjenje in uresničevanje usmeritev družbenega plana ter resolucije v letu 1983 [PDF]
   • II. Problematika in cilji na ključnih področjih na prehodu 1983-1984 [PDF]:
    • 1. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
    • 2. Cene - inflacija z vidika razmerij v delitvi [PDF]
    • 3. Notranja likvidnost in zadolženost [PDF]
    • 4. Življenjski standard [PDF]
    • 5. Investicije [PDF]
    • 6. Oblikovanje in razporejanje dohodka ter razporejanje sredstev za osebno, skupno in splošno porabo [PDF]
    • 7. Proizvodnja [PDF]
    • 8. Kmetijstvo in proizvodnja hrane [PDF]
    • 9. Infrastrukturni pogoji za proizvodnjo [PDF]
    • 10. Turizem [PDF]
    • 11. Produktivnost in ekonomičnost [PDF]
    • 12. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti [PDF]
    • 13. Sodelovanje in gospodarska povezanost v jugoslovanskem gospodarskem prostoru - na enotnem jugoslovanskem trgu [PDF]
    • 14. Skladnejši regionalni razvoj - s prikazom učinkov zaostrene ekonomske politike na manj razvitih območjih v SR Sloveniji [PDF]
    • 15. Urejanje prostora in varstvo okolja [PDF]
   • III. Globalne osnove politike razvoja v letu 1984 [PDF]:
    • 1. Prikaz osnovnih možnosti razvoja SFRJ - predvidenih v resoluciji [PDF]
    • 2. Izhodišča za politiko razvoja v SR Sloveniji v letu 1984 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 z osnutkom zakona (ESA-345) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • 1. Davčne stopnje [PDF]
   • 2. Odstotni delež osebnih dohodkov [PDF]
   • 3. Olajšave [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 [PDF]:
   • I. Ustavna podlaga [PDF]
   • II. Razlogi za sprejetje zakona [PDF]
   • III. Ocena obstoječe ureditve [PDF]
   • IV. Predlogi za določitev posameznih davčnih elementov [PDF]:
    • 1. Davčne stopnje [PDF]
    • 2. Odstotni del osebnih dohodkov kot odbitna postavka [PDF]
    • 3. Davčne olajšave za naložbe [PDF]
    • 4. Davčne olajšave za vzpodbujanje izvoza [PDF]
    • 5. Olajšave za izdajatelje politično informativnih dnevnikov [PDF]
   • V. Finančne posledice [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1984 z osnutkom zakona (ESA-344) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • II. OCENA STANJA NA PODROČJU FINANCIRANJA REPUBLIŠKIH BLAGOVNIH REZERV IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • III. POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU [PDF]
   • IV. FINANČNA SREDSTVA, KI SO POTREBNA ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1984 [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva v letih 1982 in 1983 z osnutkoma zakona (ESA-346) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva v letih 1982 in 1983 [PDF]
   • I. Ustavna podlaga za sprejetje zakona [PDF]
   • II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti z zakonom in razlogi za sprejetje zakona [PDF]
   • III. Predlagane rešitve [PDF]
   • IV. Ocena materialnih in drugih posledic, nastalih z uveljavitvijo zakona [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembi zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva v letih 1982 in 1983 [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • PREGLED DOLOČB zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1982 in 1983, ki se spremenijo [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona (ESA-343) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • III. PREDLAGANE REŠITVE [PDF]:
    • 1. Uskladitev z zakonom o davkih občanov [PDF]
    • 2. Republiški davek od osebnih dohodkov [PDF]
    • 3. Davek od skupnega dohodka občanov [PDF]
   • IV. FINANČNI UČINEK [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • 1. Uskladitev z zakonom o davkih občanov [PDF]
    • 2. Republiški davek od osebnih dohodkov [PDF]
    • 3. Davek od skupnega dohodka občanov [PDF]
    • 4. Finančni učinek [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1984 (ESA-347) [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV OBČINAM [PDF]
   • III. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • I. [PDF]
    • II. [PDF]
    • SREDSTVA ZA DELO ORGANOV IN SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV [PDF]
    • SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO [PDF]
    • SREDSTVA VZPODBUJANJA RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ [PDF]
    • SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI [PDF]
    • SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE [PDF]
    • OBVEZNOST SR SLOVENIJE DO FEDERACIJE [PDF]
  • IZHODIŠČA za financiranje splošne porabe občin v SR Sloveniji v letu 1984 [PDF]
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 1984 [PDF]:
   • PRVI DEL - GLAVNE SMERI URESNIČEVANJA PRVE ETAPE DOLGOROČNEGA PROGRAMA EKONOMSKE STABILIZACIJE [PDF]:
   • DRUGI DEL - DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ IN EKONOMSKA POLITIKA V LETU 1984 [PDF]:
 32. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 22 (25. 10. 1983) [SIstory]:
  • PREDLOG ODLOGA o usmeritvi dela depozitov družbeno političnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije (ESA-350) [PDF]
  • PREDLOG ODLOGA o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (ESA-349) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvoda in storitev (ESA-214) [PDF]
  • POROČILO o obsegu kompenzacijskih in kooperacijskih poslov, poslov obmejnega gospodarskega sodelovanja in njihov vpliv na gibanje izvoza in deviznega priliva [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije zdne 20. 4. 1983 o samoupravnem združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela v manj razvitih republikah in SAP Kosovo [PDF]
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Gospodarske zbornice Slovenije glede gospodarske politike v letu 1984 [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV osnutka resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 1984 [PDF]
 33. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 12 (28. 10. 1983) [SIstory]:
  • POPRAVEK [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije (ESA-314) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO Z ZAKONOM IN POGLAVITNE REŠITVE [PDF]
   • IV. FINANČNE IN OSTALE POSLEDICE [PDF]
  • ANALIZA uporabe kazenskega zakona SR Slovenije [PDF]:
   • I. UVOD - NAMEN ANALIZE [PDF]
   • II. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ANALIZE UPORABE KZ SRS [PDF]
   • III. SPLOŠNA OCENA URESNIČEVANJA DOLOČB KZ SRS [PDF]
   • IV. PROBLEMATIKA UPORABE NEKATERIH DOLOČB KZ SRS [PDF]
   • V. SKLEPNE UGOTOVITVE [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (ESA-236) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • DOLOČBE ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM (URADNI LIST SRS, ŠT. 2/76), KI SE SPREMINJAJO ALI DOPOLNJUJEJO [PDF]
  • OSNUTEK PROGRAMA dejavnosti in ukrepov za pripravo, izdajo in izvrševanje resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFR Jugoslavije za leto 1984 (k AS 281/1) [PDF]:
   • OPOMBA [PDF]
   • I. RESOLUCIJA IN AKTI K RESOLUCIJI ZA LETO 1984 [PDF]
   • II. ZAKONI IN DRUGI PREDPISI SKUPŠČINE SFRJ [PDF]
   • III. PREDPISI ZIS [PDF]
   • IV. DOGOVORI [PDF]:
    • A) Za sklenitev v letu 1983 [PDF]
    • B) Za sklenitev v letu 1984 [PDF]
   • V. OBVEZNOSTI DRUGIH NOSILCEV [PDF]:
    • A) Za sklenitev v letu 1983 [PDF]
    • B) Za izdajo v letu 1984 [PDF]
  • INFORMACIJA o stopnji izvršenosti nekaterih nalog, ki so bistvene za uresničevanje prve faze dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije (k AS - 281/1) [PDF]:
   • 1. Področje cen [PDF]
   • 2. Ukrepi za krepitev notranje likvidnosti gospodarstva in bank [PDF]
   • 3. Monetarni in kreditno-bančni sistem [PDF]
   • 4. Dograjevanje deviznega sistema [PDF]
   • 5. Podlaga zunanje-finančnih odnosov Jugoslavije za leto 1984 in naslednja leta do leta 1990 [PDF]
   • 6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela. [PDF]
   • 7. Pridobivanje in razporejanja dohodka [PDF]
   • 8. Davčni sistem [PDF]
   • 9. Sistem družbenega planiranja [PDF]
   • 10. Sistem financiranja federacije [PDF]
   • 11. Vprašanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo [PDF]
   • 12. Razvoj malega gospodarstva [PDF]
   • 13. Strategija tehnološkega razvoja [PDF]
   • 14. Razvoj energetike [PDF]
   • 15. Razvoj znanosti [PDF]
   • 16. Razvoj agroindustrijske proizvodnje [PDF]
   • 17. Razvoj prometa [PDF]
   • 18. Socialni razvoj [PDF]
 34. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 23 (8. 11. 1983) [SIstory]:
  • URESNIČEVANJE PREOBRAZBE odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah s področja SR Slovenije [PDF]
  • POROČILO o izvajanju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti od 1.1.1983 do 30.9.1983 (ESA-353) [PDF]
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije k osnutku resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in osnutku resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ v letu 1984 [PDF]
  • OCENA oskrbe z energijo v obdobju september 1983 - marec 1984 [PDF]
 35. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 24 (15. 11. 1983) [SIstory]:
  • NAČRT URESNIČEVANJA dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • I. KONKRETIZACIJA USMERITEV DOLGOROČNEGA PROGRAMA GOSPODARSKE STABILIZACIJE ZA AKTIVNOSTI V SR SLOVENIJI [PDF]:
    • 1. Vključevanje v mednarodno delitev dela [PDF]
    • 2. Rast proizvodnje [PDF]
    • 3. Pridobivanje in razporejanje dohodka [PDF]
    • 4. Razvojna politika [PDF]
    • 5. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti [PDF]
    • 6. Zaposlovanje kot dejavnik razvoja [PDF]
   • II. PREGLED KONKRETNIH NALOG Z NOSILCI IN ROKI [PDF]:
    • A. Tekoči ukrepi in aktivnosti za povečanje izvoza, predvsem konvertibilnega, in za povečanje proizvodnje na osnovi prilagajanja proizvodnih programov spremenjenim razvojnim pogojem in zahtevam [PDF]:
     • 1. Gospodarski odnosi s tujino [PDF]
     • 2. Proizvodnja [PDF]
     • 3. Energetika [PDF]
     • 4. Proizvodnja hrane [PDF]
     • 5. Drobno gospodarstvo [PDF]
     • 6. Turizem [PDF]
     • 7. Promet in zveze [PDF]
     • 8. Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo [PDF]
    • B. Aktivnosti za učinkovitejše gospodarjenje, doseganje večjih delovnih rezultatov ter za krepitev reproduktivne sposobnosti gospodarstva [PDF]:
     • 1. Racionalnejše in produktivnejše gospodarjenje, zagotavljanje likvidnosti in mobilizacije notranjih rezerv [PDF]
     • 2. Smotrnejša organiziranost in delovna odgovornost [PDF]
     • 3. Ukrepi s področja finančnega poslovanja [PDF]
     • 4. Razporejanje ustvarjenega dohodka [PDF]
     • 5. Raziskovalno delo in kadri [PDF]
     • 6. Povezovanje organizacij združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu [PDF]
     • 7. Izvajanje politike cen in zagotavljanje oskrbe [PDF]
     • 8. Dopolnitve v obdavčevanju občanov [PDF]
    • C. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti [PDF]:
     • 1. Vzgoja in izobraževanje [PDF]
     • 2. Zdravstveno varstvo [PDF]
     • 3. Socialno varstvo [PDF]
     • 4. Kultura in javno obveščanje [PDF]
     • 5. Telesna kultura [PDF]
    • D. SPLOŠNA PORABA [PDF]
    • E. VLOGA OBČIN [PDF]
   • POJASNILO O NEKATERIH PREDLOGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV NAČRTA URESNIČEVANJA DOLGOROČNEGA PROGRAMA GOSPODARSKE STABILIZACIJE V SR SLOVENIJI [PDF]
 36. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 25 (22. 11. 1983) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 14. decembra 1983 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR OBČIN - 3. 10. 1983 [PDF]:
    • - Slabo oskrbo v rafinerijah rešujemo z interventnim uvozom [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]:
   • Zbor občin - 2. 11. 1983 [PDF]:
    • POBUDA ZA SPREMEMBO (DOPOLNITEV) ZAKONA O OBRAMBI PRED TOČO [PDF]
    • MNENJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ OBČINE LAŠKO ZA SPREMEMBO (DOPOLNITEV) ZAKONA O SISTEMU OBRAMBE PRED TOČO [PDF]
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 9. 11. 1983 [PDF]:
    • MNENJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA GOSPODARSKO PODROČJE 32. OKOLIŠA - VELENJE [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 9. 11. 1983 [PDF]:
    • MNENJE do pobude skupine delegatov občine Vrhnika v zvezi z izterjavo denarnih kazni za prekrške [PDF]
    • MNENJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE TRBOVLJE ZA SPREMEMBO ODLOKA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA O ZAČASNEM OMEJEVANJU SPREJEMANJA PRIJAV O SKLENJENIH POGODBAH O UVOZU IN UVOZU OPREME V LETIH 1983 IN 1984, KI SE PLAČUJEJO V KONVERTIBILNIH DEVIZAH [PDF]
  • Z ukrepi ekonomske politike jasno določiti pogoje gospodarjenja v prihodnjem letu [PDF]:
   • MANJKAJO SISTEMSKE SPREMEMBE [PDF]
   • DELOVANJE ENOTNEGA TRŽIŠČA [PDF]
   • ODPRAVLJANJE VIROV INFLACIJE [PDF]
   • OŽIVLJANJE PROIZVODNJE [PDF]
   • NOVO PRODUKTIVNO ZAPOSLOVANJE [PDF]
   • POČASNEJŠA RAST VSEH OBLIK PORABE [PDF]
   • AKTIVNA SOCIALNA POLITIKA [PDF]
  • Proračunska poraba v skladu s politiko ekonomskega in socialnega razvoja države [PDF]:
   • REALNO PLANIRANJE [PDF]
   • FINANCIRANJE JLA IN DOPOLNILNA SREDSTVA [PDF]
   • VARSTVO BORCEV IN INVALIDOV [PDF]
   • PRIHODKI PRORAČUNA [PDF]
   • PRORAČUNSKI PRISPEVKI [PDF]
  • Spodbuda za vključevanje našega gospodarstva v velike tranzitne tokove blaga [PDF]:
   • POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI CONA [PDF]
   • DEJAVNOST V CARINSKIH CONAH [PDF]
   • UKREPI CARINSKEGA NADZORSTVA [PDF]
  • Ekonomska in razvojna politika zasnovana na dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]
   • URESNIČEVANJE DOLOČENE POLITIKE [PDF]
   • PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE [PDF]
   • ZAKONODAJNI DEL [PDF]
   • OSTALA VPRAŠANJA [PDF]
  • Množično povečanje cen po julijski »odmrznitvi« [PDF]:
   • Pogoji za potrjevanje novih cen [PDF]
 37. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 26 (6. 12. 1983) [SIstory]:
  • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 14. decembra 1983 [PDF]
  • SKLIC SEJE SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI SLOVENIJE 21. decembra 1983 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 27. decembra 1983 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 23. novembra 1983 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 1. decembra 1983 [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 1984. letu [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1984 z osnutkom zakona [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23. 11.1983 [PDF]:
    • - Kdaj analiza uspešnosti premika urnih kazalcev? [PDF]
    • - Kaj je z dogovorom SR Slovenije o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka in čistega dohodka v letu 1984? [PDF]
    • - Zakaj je nagrajevanje učencev srednjega usmerjenega izobraževanja na delovni praksi neenotno? [PDF]
    • - Kaj je z družbenim svetom pri Republiški upravi za družbene prihodke? [PDF]
    • - Zagotavljanje potrebnih količin strešne opeke - bobrovca [PDF]
    • - Zakaj Skupnost za ceste Slovenije ne vnovčuje tekoče obveznic za ceste? [PDF]
    • - Zakaj Vila Bled ni na razpolago za turistične in gostinske namene? [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 1. 12. 1983 [PDF]:
    • - Zakaj Vila Bled ni na razpolago za turistične in gostinske namene? [PDF]
    • - Kdaj v naftnem gospodarstvu zmogljivosti polno izkoriščene? [PDF]
    • - Zakaj različne participacije v zdravstvu? [PDF]
    • - Kako je s pologom ob prehodu državne meje? [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • Breme ekonomske stabilizacije enakomerno razdeliti na vse dele družbe [PDF]:
   • IZBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽENSK [PDF]
  • Združeno delo mora pravočasno vedeti za pogoje gospodarjenja v prihodnjem letu [PDF]:
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
   • MONETARNO-KREDITNA POLITIKA [PDF]
  • Dosledno izvesti stališče o uvrstitvi stanovanjsko-komunalne graditve v prednostne dejavnosti [PDF]
  • Promet blaga in storitev v državi je mogoč samo z dinarji [PDF]:
   • DEVIZE - REZULTAT DELA DELAVCEV [PDF]
   • UKINITEV NELEGALNEGA NAKUPA IN PRODAJE DEVIZ [PDF]
   • DEVIZE ZA ORGANIZACIJE, KI NE IZVAŽAJO [PDF]
   • DELITEV DEVIZ V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • MOŽNOST PONOVNEGA ODKUPA PRODANIH DEVIZ [PDF]
   • PRODAJA DOMAČEGA BLAGA ZA DEVIZE [PDF]
   • PLAČEVANJE PREVOZA NA TUJIH RELACIJAH [PDF]
  • Oblikovanje mehanizma za zagotavljanje dinarske protivrednosti za prodane devize [PDF]:
   • IZDAJANJE NALOGOV ZA PRENOS DEVIZ [PDF]
   • IZJEME PRI OBVEZNOSTIH [PDF]
   • USTAVITEV TEKOČIH PLAČIL TUJINI [PDF]
 38. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 27 (12. 12. 1983) [SIstory]:
  • PREDLOG RESOLUCIJE o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 1984. letu (ESA-348) [PDF]
  • PREDLOG energetske bilance SR Slovenije za leto 1984 (ESA-348) [PDF]
  • INFORMACIJA o preskrbi z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki vsakdanje rabe v letu 1983 v SR Sloveniji in izhodišča za leto 1984 (ESA-348) [PDF]
  • PROGRAM AKTIVNOSTI za pospeševanje domačega in tujskega turizma v letu 1984 (ESA-348) [PDF]
  • DRUŽBENI DOGOVOR o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984 (ESA-348) [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o usklajevanju davčne politike v letu 1984 (ESA-348) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 (ESA-345) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-343) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1984 (ESA-344) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1984 (ESA-347) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1982 in 1983 (ESA-346) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1984 (ESA-382) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva od izvoza blaga domačeproizvodnje in storitev za leto 1983 (ESA 379) [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o odstopu dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1984 (ESA-381) [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1984 (ESA-380) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o dopolnitvi zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v železniškem gospodarstvu Ljubljana (ESA-335) [PDF]
  • POBUDA za sklenitev družbenega dogovora o enotni ureditvi strokovnega naslova po končanem študiju na medicinski in stomatološki fakulteti [PDF]
 39. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 9, št. 28 (20. 12. 1983) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
  • PRILOGA 2 [PDF]
  • PRILOGA 3 [PDF]
  • PRILOGA 4 [PDF]
  • PRILOGA 5 [PDF]
  • PRILOGA 6 [PDF]
  • PRILOGA 7 [PDF]
  • PRILOGA 8 [PDF]
  • PRILOGA 9 [PDF]
  • PRILOGA 10 [PDF]
  • PRILOGA 11 [PDF]
  • PRILOGA 12 [PDF]
  • PRILOGA 13 [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih (ESA-389) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (ESA-386) [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti energetike SR Slovenije (ESA-327) [PDF]
   • STATUT Samoupravne interesne skupnosti energetike SR Slovenije (ESA-327) [PDF]
   • PREDLOG DOPOLNITEV samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Posebne samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin [PDF]