8. Seznam Poročevalcev iz leta 1982

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 1 (12. 1. 1982) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 27. JANUARJA 1982 [PDF]
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 27. januarja 1982 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. DECEMBRA 1981 [PDF]
  • SEJA SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI SLOVENIJE 23. decembra 1981 [PDF]
  • SEJA SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 24. decembra 1981 [PDF]
  • SEJA SKUPŠČINE KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 29. decembra 1981 [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 [PDF]
  • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi delovnega besedila predloga zakona o davkih občanov s predlogi amandmajev, analizo o delovanju in izvajanju davčnega sistema in davčne politike in analizo o delovanju dosedanjih sistemov obdavčenja dohodkov iz kmetijstva in predlog možnega prehoda na obdavčitev po dohodku [PDF]
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o davkih občanov [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad skupnih rezerv za leto 1981 [PDF]
  • SKLEP ob obravnavi informacije o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji ter sklepne ugotovitve in programa aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na področju zdravstvenega varstva [PDF]
  • NAČRTI AKTIVNOSTI za nadaljnjo preobrazbo zdravstvenega varstva na dogovorjenih sistemskih podlagah [PDF]:
   • I. Samoupravna organiziranost: [PDF]
   • II. Uresničevanje nalog delitve dela v zdravstvu: [PDF]
   • III. Nadaljnje poglabljanje in uresničevanje svobodne menjave dela v zdravstvenih skupnostih: [PDF]
   • IV. Uskladitve planskih in drugih samoupravnih aktov skupnosti z resolucijskimi usmeritvami in opredelitvami za leto 1982 [PDF]
   • V. Izvajanje nalog kadrovske politike [PDF]
   • VI. Oblikovanje informacijskega sistema [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 16. 12. 1981 [PDF]:
   • - Ogrožene možnosti za raziskovalno delo [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 16. 12. 1981 [PDF]:
   • - Začasni sklep o prepovedi carinjenja uvoza blaga za uporabnike v SR Slovenije povzroča težave [PDF]
   • - Samoupravni sporazum med Impolom in Energoinvestom vključiti v izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije pri zagotavljanju sredstev za hitrejši razvoj manj razvitih republik in SAP Kosova [PDF]
   • - Nov zakon o amortizaciji in valorizaciji osnovnih sredstev [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 12. 1981 [PDF]:
   • - Kako zagotoviti devize za močna krmila? [PDF]
   • - Ali res nepotrebno administrativno delo? [PDF]
   • - Kako financirati program zdravstvenega varstva? [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 25. 12. 1981 [PDF]:
   • - Kako zmanjšati zvezno administracijo? [PDF]
   • - Izboljšati programiranje sej in način dela na sejah Zveznega zbora Skupščine SFRJ [PDF]
   • - Kdaj zmanjšani prometni davek za izolacijske materiale? [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]:
   • MNENJE IZVRŠNEGA SVETA: [PDF]
  • POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA SR SLOVENIJE V NOVEMBRU 1981 Z OCENO ZA LETO 1981 [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja [PDF]
  • Učinkovitejše gospodarjenje in dosledno izvajanje politike ekonomske stabilizacije [PDF]:
   • TEMELJNI CILJI IN RAZVOJNE NALOGE [PDF]
   • SPODBUJANJE PROIZVODNJE ZA IZVOZ [PDF]
   • PORAST DRUŽBENEGA PROIZVODA [PDF]
   • PRIDOBIVANJE IN RAZPOREJANJE DOHODKA [PDF]
   • ZMANJŠANJE INVESTICIJ [PDF]
   • URESNIČEVANJE POLITIKE ZAPOSLOVANJA [PDF]
   • DOLGOROČNI PROGRAM EKONOMSKE STABILIZACIJE [PDF]
  • Ohraniti avtentičnost in celoto ambienta, v katerem je živel in delal Josip Broz Tito [PDF]:
   • NALOGE SPOMINSKEGA CENTRA [PDF]
   • OBVEZNO VODENJE EVIDENC [PDF]
  • Samoupravno sodstvo v neposredni funkciji potreb združenega dela [PDF]:
   • ORGANIZACIJA IN SESTAVA SODIŠČ [PDF]
   • PRISTOJNOST SODIŠČ [PDF]
   • POSTOPEK PRED SODIŠČI ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • IZREDNO PRAVNO SREDSTVO [PDF]
  • Enako obravnavanje vseh prispevkov iz osebnega dohodka [PDF]:
   • RAZLIČNI NAZIVI PRISPEVKOV [PDF]
   • TERITORIALNO NAČELO PLAČEVANJA PRISPEVKOV [PDF]
   • NAČIN VPLAČEVANJA PRISPEVKOV [PDF]
   • POZNAVANJE REPUBLIŠKIH PREDPISOV TER ODLOKOV [PDF]
  • Celovit in enoten postopek vpisovanja in vodenja sodnega registra v vsej državi [PDF]:
   • VPIS V REGISTER - ZAPLETEN POSTOPEK [PDF]
   • VODENJE SODNEGA REGISTRA [PDF]
   • POSTOPEK VPISA [PDF]
   • SPREMEMBE PRI VPISNEM SUBJEKTU [PDF]
  • Pomanjkljiva usposobljenost družbe za varstvo pred požari in eksplozijami [PDF]:
   • POŽARI NA OBJEKTIH [PDF]
   • GOZDNI POŽARI [PDF]
   • EKSPLOZIJE [PDF]
   • ZAKONSKA UREDITEV VARSTVA PRED POŽARI [PDF]
   • SLUŽBE ZA VARSTVO PRED POŽARI [PDF]
   • POMANJKLJIVA SODOBNA OPREMA [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 2 (26. 1. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnutkom zakona (ESA-906) [PDF]
   • INFORMACIJA o uresničevanju zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA-906) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, z osnutkom zakona (ESA-904) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije (ESA-679) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o samostojnih kulturnih delavcih (ESA-152) [PDF]
 3. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 1 (2. 2. 1982) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona (ESA-701) [PDF]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih [PDF]:
   • I. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE TREBA UREDITI S PREDLAGANIM ZAKONOM [PDF]
   • III. RAZLOGI, KI NAREKUJEJO IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • IV. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN POGLAVITNE REŠITVE Z ALTERNATIVAMI [PDF]
   • V. OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • ANALIZA o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih (ESA-701) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • DELOVNI ČAS: [PDF]
   • RAZPOREJANJE DELAVCEV: [PDF]
   • IZOBRAŽEVANJE ZA DELO IN SAMOUPRAVLJANJE: [PDF]
   • POGLABLJANJE PODLAG ZA ODGOVORNO DELO [PDF]
   • PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA DELAVCEM, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA POLNO OSEBNO POKOJNINO [PDF]
   • POGODBE O DELU: [PDF]
   • UVOD [PDF]
   • I. DELOVNI ČAS [PDF]:
    • 1. Učinkovito razporejanje in prerazporejanje delovnega časa [PDF]
    • 2. Krajši delovni čas delavke-matere [PDF]
    • 3. Delo delavcev, ki že delajo poln delovni čas, še v drugi temeljni organizaciji združenega dela, vendar največ do 1/3 polnega delovnega časa [PDF]
    • 4. Delo prek polnega delovnega časa - »nadurno delo« [PDF]
    • 5. Delo v podaljšanem delovnem času (dežurstvo in stalna pripravljenost za delo) [PDF]
    • 6. Določanje polnega delovnega časa, ki traja manj kot 42 ur na teden [PDF]
   • II. RAZPOREJANJE DELAVCEV [PDF]:
    • 1. Prerazporejanje delavcev v okviru temeljne organizacije združenega dela [PDF]
    • 2. Prerazporejanje delavcev za določen čas v drugo temeljno organizacijo združenega dela v okviru delovne organizacije oz. sestavljene organizacije združenega dela in izven [PDF]
    • 3. Pravica delavca, da preide na delo v drugo organizacijo združenega dela izven okvirov samoupravnega združevanja organizacij združenega dela [PDF]
   • III. IZOBRAŽEVANJE ZA DELO IN SAMOUPRAVLJANJE [PDF]:
    • 1. Izobraževanje [PDF]
    • 2. Pripravništvo [PDF]
   • IV. POGLABLJANJE PODLAG ZA ODGOVORNO DELO [PDF]:
    • 1. Disciplinska odgovornost [PDF]
    • 2. Odškodninska odgovornost [PDF]
    • 3. Pavšalna odškodnina [PDF]
   • V. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA DELAVCA, KI IZPOLNJUJE POGOJE ZA POLNO OSEBNO POKOJNINO [PDF]
   • VI. POGODBE O DELU [PDF]
   • VII. VARSTVO INVALIDNIH OSEB [PDF]
   • VIII. VARSTVO MATERINSTVA [PDF]
   • IX. DELOVNA RAZMERJA DELAVCEV V DELOVNIH SKUPNOSTIH [PDF]
   • X. PROBLEMI, KI SE POJAVLJAJO PRI UREJANJU DELOVNIH RAZMERIJ V SAMOUPRAVNIH SPLOŠNIH AKTIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • XI. DRUGI PROBLEMI, KI SE POJAVLJAJO V ZVEZI Z URESNIČEVANJEM DOLOČB ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH [PDF]:
    • 1. Sklenitev delovnega razmerja [PDF]
    • 2. Z delom pridobljena delovna zmožnost [PDF]
    • 3. Poskusno delo [PDF]
    • 4. Mirovanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja [PDF]
    • 5. Letni dopust [PDF]
    • 6. Odsotnost z dela s pravico do nadomestila osebnega dohodka [PDF]
    • 7. Varstvo pri delu [PDF]
   • SKLEP [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 3 (9. 2. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PROGRAM DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1982 [PDF]
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT zborov Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1982 [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 4 (18. 2. 1982) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o varstvu samoupravnih pravic (ESA-917) [PDF]:
   • Uvod [PDF]
   • I. NEKATERI VIDIKI URESNIČEVANJA PRAVICE DELA Z DRUŽBENIMI SREDSTVI [PDF]:
    • Samoupravna organiziranost in dohodkovni odnosi v TOZD in DO [PDF]
    • Sestavljene organizacije združenega dela in reprodukcijske celote [PDF]
    • Deformacije pri združevanju dela in sredstev [PDF]
    • Razporejanje dohodka in čistega dogodka [PDF]
    • Varstvo družbenega premoženja [PDF]
   • II. NEKATERI VIDIKI URESNIČEVANJA PRAVICE DO SAMOUPRAVLJANJA [PDF]:
    • Oblike osebnega izjavljanja [PDF]
    • Uresničevanje samoupravne delavske kontrole [PDF]
    • Samoupravno urejanje odnosov v združenem delu [PDF]
    • Nekateri problemi v zvezi z uresničevanjem pravice do stanovanja [PDF]
   • III. URESNIČEVANJE ODGOVORNOSTI V ZDRUŽENEM DELU [PDF]
   • IV. VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC IN DRUŽBENE LASTNINE [PDF]:
    • Družbeni pravobranilec samoupravljanja [PDF]
    • Uresničevanje nadzornih funkcij skupščin družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
   • V. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI [PDF]
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ESA-357) [PDF]:
   • I. [PDF]
   • II. [PDF]
   • III. [PDF]
   • IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA [PDF]
  • POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o posledicah prenehanja veljavnosti besedila na koncu 2. odstavka in 3. odstavka 17. člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov [PDF]
  • ZAKLJUČNO POROČILO o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981 [PDF]:
   • 1. Gradnja vodovoda Slanice - Samoupravna komunalna interesna skupnost Idrija [PDF]
   • 2. Gradnja telekomunikacijskega centra Maribor - Podjetje za PTT promet Maribor [PDF]
   • 3. Gradnja vodarne Jarški brod - IPK Mestni vodovod Ljubljana [PDF]
   • 4. Izgradnja tehničnega objekta za sprejem in odpravo letal - Aerodrom Ljubljana-Pula [PDF]
   • 5. Kreditiranje OZD drobnega gospodarstva iz kreditne linije IFC [PDF]
   • 6. Gradnja doma krajevnih skupnosti Semedela - Koper z zakloniščem - Izvršni svet Skupščine občine Koper [PDF]
   • 7. Gradnja montažnega objekta v Buljaricah pri Petrovcu na moru - Občinska zveza prijateljev mladine Slovenska Bistrica [PDF]
   • 8. Sofinanciranje izgradnje I. faze II. etape vodovoda Gradole - Rižanski vodovod Koper [PDF]
  • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 24. februarja 1982 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 10. marca 1982 [PDF]
  • PREGLED SEJ SKUPŠČIN SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI Seja Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 21. januarja 1982 [PDF]
  • SKLEP Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o stanovanjskih razmerjih [PDF]
  • SKLEP Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja [PDF]
  • SKLEP Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju [PDF]
  • SKLEP Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona [PDF]
  • Zbor občin - 27. 1. 1982 [PDF]:
   • - Kako se povezovati z drugimi republikami in pokrajinama za več hrane? [PDF]
   • - Kdo bo nadzoroval uresničevanje programov proizvodnje hrane? [PDF]
   • - Zakaj ni mogoče dolgoročno zagotoviti potrebnih količin krmil? [PDF]
   • - Izvedba meritev in zemljiško-pravne ureditve sprememb pri državni meji v Osimskih sporazumih [PDF]
   • - Registracija državne meje v pristojnosti republike [PDF]
   • - Kako stimulirati uvajanje cenenih vrst energije? [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 5 (25. 2. 1982) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke porabe s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982 (ESA-921) [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • 1. OPREDELITEV PRESKRBE V PLANSKIH DOKUMENTIH IN USMERITVAH DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ [PDF]
   • 2. OCENA PRESKRBLJENOSTI TRŽIŠČA V LETU 1981 [PDF]
   • 3. VLOGA IN ODGOVORNOST ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA, DRUŽBENO POLITIČNIH SKUPNOSTI IN DRUGIH ORGANOV PRI PRESKRBI [PDF]
   • 4. TRGOVSKE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA - NOSILCI PRESKRBE [PDF]
   • 5. POMEN IN VLOGA BLAGOVNIH REZERV [PDF]
   • 6. OCENA PRESKRBLJENOSTI Z OSNOVNIMI PREHRAMBENIMI IN DRUGIMI PROIZVODI ŠIROKE POTROŠNJE, Z ZDRAVILI IN NAFTNIMI DERIVATI [PDF]:
    • 6. 1. Ocena preskrbljenosti z osnovnimi proizvodi široke potrošnje [PDF]:
     • 6.1.1. Pšenica [PDF]
     • 6.1.2. Sladkor [PDF]
     • 6.1.3. Olje [PDF]
     • 6.1.4. Meso [PDF]
     • 6.1.5. Limone [PDF]
     • 6.1.6. Kava [PDF]
     • 6.1.7. Surovo maslo [PDF]
     • 6.1.8. Pralni praški [PDF]
    • 6.2. Zdravila in sanitetni material [PDF]:
     • 6.2.1. Zdravila [PDF]
     • 6.2.2. Sanitetni material [PDF]
    • 6.3. Naftni derivati [PDF]
   • 7. UGOTOVITVE IN SKLEPI [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]:
   • INFORMACIJA O MATERIALNEM POLOŽAJU OSNOVNEGA ŠOLSTVA - POSNETEK STANJA OKTOBER 1981 [PDF]
  • Gospodarjenje z investicijskimi sredstvi mora zagotoviti stalno povečanje dohodka [PDF]:
   • UVODNE DOLOČBE [PDF]
   • ODNOSI PRI GOSPODARJENJU Z INVESTICIJSKIMI SREDSTVI [PDF]
   • DOLOČANJE POVEČANEGA DOHODKA Z GOSPODARJENJEM Z INVESTICIJSKIMI SREDSTVI [PDF]
   • PRIDOBIVANJE POVEČANEGA DOHODKA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH [PDF]
   • ODNOSI PRI SKUPNEM GOSPODARJENJU [PDF]
   • CILJI SKUPNEGA GOSPODARJENJA [PDF]
   • SKUPNO GOSPODARJENJE V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH [PDF]
   • PRAVICA DELAVCA DO DELA OSEBNEGA DOHODKA NA PODLAGI MINULEGA DELA [PDF]
   • KAZALCI ZA DOLOČANJE SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE NA PODLAGI MINULEGA DELA [PDF]
  • Dvomi o smotrnosti ustanavljanja sodišč v organizacijah združenega dela [PDF]:
   • POLOŽAJ SODIŠČ V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SODIŠČ [PDF]
   • Sodišča v okviru panoge ali grupacije [PDF]
   • NADALJNJA UVELJAVITEV OBSTOJEČEGA SAMOUPRAVNEGA SODSTVA [PDF]
   • PRESOJA POSAMEZNIH ODLOČITEV [PDF]
  • Delovanje enotnega jugoslovanskega trga je obremenjeno s številnimi slabostmi [PDF]:
   • OTEŽENO PLANIRANJE [PDF]
   • BREZVESTNO OBNAŠANJE OZD V PROMETU [PDF]
   • MONOPOLNI POLOŽAJ VELIKIH ORGANIZACIJ [PDF]
   • ZAPIRANJE IN PREUSMERJANJE BLAGOVNIH TOKOV [PDF]
   • NEENAKOMERNA PRESKRBA TRGA [PDF]
   • VZPOREDNOST PRISTOJNOSTI PRI PRIDOBIVANJU DEVIZ [PDF]
   • NEUPRAVIČENO ŠIRJENJE SELEKTIVNIH KREDITOV [PDF]
   • NEUSKLAJENA DAVČNA POLITIKA [PDF]
   • NI PODLAGE ZA SPREJETJE POSEBNEGA ZAKONA O TRGU [PDF]
  • Delavci uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti v temeljni organizaciji [PDF]:
   • URESNIČEVANJE PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELAVCA [PDF]
   • Omejena solidarna in subsidiarna odgovornost za obveznosti [PDF]
   • Pristojnost za tolmačenje samoupravnih splošnih aktov [PDF]
   • Izvolitev v delavski svet pomočnika delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi [PDF]
 7. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 2 (2. 3. 1982) [SIstory]:
  • ANALIZA spremenjenih pogojev in okvirov za dopolnjevanje srednjeročnih planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 (ESA-925) [PDF]:
   • 1. UVOD [PDF]
   • 2. SPREMENJENI OKVIRI RAZVOJA SFR JUGOSLAVIJE V OBDOBJU 1981-1985 [PDF]:
    • 2.1. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
    • 2.2. Investicije [PDF]
    • 2.3. Proizvodnja in tekoča potrošnja [PDF]
    • 2.4. Usmeritve v SFRJ [PDF]
    • 2.5. Komentar k usmeritvam v SFRJ [PDF]
   • 3. URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA PLANA IN GOSPODARSKA GIBANJA V SR SLOVENIJI V l. 1981 [PDF]:
    • 3.1. Globalna ocena [PDF]
    • 3.2. Uresničevanje nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 v letu 1981 z vidika dopolnjevanja planskih aktov [PDF]:
     • I. KRITERIJI ZA PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA [PDF]
     • II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]
     • III. RAZMERJA PRI RAZPOREJANJU DOHODKA [PDF]
     • IV. ZAPOSLOVANJE [PDF]
     • V. NEKATERE NALOGE PRESTRUKTURIRANJA V INDUSTRIJI [PDF]
     • VI. ENERGIJA [PDF]
     • VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO [PDF]
     • VIII. GOZDARSTVO [PDF]
     • IX. VODNO GOSPODARSTVO [PDF]
     • X. PROMET IN ZVEZE [PDF]
     • XI. TURIZEM [PDF]
     • XII. DROBNO GOSPODARSTVO [PDF]
     • XIII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO [PDF]
     • XIV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI [PDF]
     • XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
     • XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ [PDF]
     • XVII. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA [PDF]
     • XVIII. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA [PDF]
     • XIX. GOSPODARSKO POVEZOVANJE Z DRUGIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA [PDF]
   • 4. NOVE OCENE MOŽNIH OKVIROV RAZVOJA SR SLOVENIJE V TEKOČEM SREDNJEROČNEM OBDOBJU [PDF]:
    • 4.1. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
    • 4.2. Rast proizvodnje [PDF]
    • 4.3. Dohodkovni položaj organizacij združenega dela [PDF]
    • 4.4. Razporejanje bruto dohodka gospodarstva [PDF]
    • 4.5. Oblikovanje in poraba sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu [PDF]
    • 4.6. Zaposlovanje [PDF]
    • 4.7. Razpoložljiva sredstva za potrošnjo v SR Sloveniji [PDF]
   • 5. DOPOLNJEVANJE PROSTORSKEGA VIDIKA RAZVOJA V SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTIH [PDF]
   • 6. OSNOVNE AKTIVNOSTI V ZVEZI Z DOPOLNJEVANJEM IN SPREJEMANJEM SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTOV V SR SLOVENIJI [PDF]:
    • 6.1. Razvoj družbenoekonomskih odnosov [PDF]
    • 6.2. Postopki dopolnjevanja in spreminjanja planskih aktov [PDF]
    • 6.3. Nekatere dodatne usmeritve za dopolnjevanje in spreminjanje planskih aktov [PDF]
  • DOKUMENTACIJA k analizi spremenjenih pogojev in okvirov za dopolnjevanje srednjeročnih planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • PREDLOG STALIŠČ za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 6 (9. 3. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO o delu Predsedstva Socialistične republike Slovenije od 1978 do 1982 (ESA-933) [PDF]
   • URESNIČEVANJE SKLEPOV, STALIŠČ IN PRIPOROČIL Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti (ESA-929) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (ESA-904) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA-906) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi republiških komitejev (ESA-928) [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 7 (16. 3. 1982) [SIstory]:
  • POROČILO o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za leto 1981 [PDF]:
   • I. DEL [PDF]
   • POROČILO O DELU ZA LETO 1981 [PDF]:
    • 1. 1. Splošne značilnosti razmer in dela Zveznega zbora Skupščine SFRJ v letu 1981 [PDF]
    • 1.2. Socialistični samoupravni družbenoekonomski odnosi [PDF]
    • 1.3. Družbenopolitični odnosi [PDF]
    • 1.4. Notranja politika [PDF]
    • 1.5. Zunanja politika [PDF]
    • 1.6. Ljudska obramba [PDF]
    • 1.7 Pravosodje [PDF]
    • 1.8. Varstvo borcev in vojaških invalidov [PDF]
    • 1.9. Delo, zdravstvo in socialna politika [PDF]
    • 1.10. Zakonodajno-pravna vprašanja dela Zveznega zbora [PDF]
    • 1.11. Sodelovanje delegatov v republiki [PDF]
   • II. DEL [PDF]
   • NEKAJ UGOTOVITEV O DELU ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ, O URESNIČEVANJU DELEGATSKIH ODNOSOV IN O IZKUŠNJAH DELEGATOV V RAZDOBJU 1978-1982 [PDF]:
    • 2.1. Uresničevanje ustavne vloge Zveznega zbora [PDF]
    • 2.2. Uresničevanje delegatskih odnosov [PDF]
    • 2.3. Sodelovanje med Zveznim zborom in Zborom republik in pokrajin [PDF]
    • 2.4. Programiranje dela Zveznega zbora [PDF]
    • 2.5. Sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami v republiki [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 10. marca 1982 [PDF]
  • MNENJE Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilom samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike v zvezi s sprejemanjem planskih dokumentov za obdobje 1981-1985 [PDF]
  • STALIŠČA IN PREDLOGI Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročil o aktivnostih in ukrepih samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike v zvezi s sprejemanjem planskih dokumentov [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o aktivnostih in ukrepih samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike v zvezi s sprejemanjem planskih aktov [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke porabe s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982 [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih s predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona [PDF]
  • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva [PDF]
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju plana setve v letu 1981/82 [PDF]
  • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona [PDF]
  • ANALIZA URESNIČEVANJA SREDNJEROČNEGA PROGRAMA RSC V OBDOBJU 1976-1980 IN URESNIČEVANJE PROGRAMA V LETU 1981 [PDF]:
   • 1.1. UVOD [PDF]
   • 1.2. ANALIZA URESNIČEVANJA PLANA V OBDOBJU 1976-1980 [PDF]:
    • 1.2.1. Analiza realizacije virov sredstev [PDF]
    • 1.2.2. Analiza realizacije razporeditve sredstev po namembnosti [PDF]
   • 1.3 SKLEP [PDF]
   • 2. URESNIČEVANJE PROGRAMA REPUBLIŠKE SKUPNOSTI ZA CESTE V LETU 1981 [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 8 (6. 4. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • NEKATERI PODATKI o dejavnosti Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles v mandatnem obdobju 1978-1982 [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 9 (10. 5. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO o uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji (ESA-923) [PDF]
   • ANALIZA uresničevanja akcijskega programa boja proti alkoholizmu [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva s tezami za osnutek zakona (ESA-959) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o knjižničarstvu (ESA-112) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1981 (ESA-957) - povzetek [PDF]
 12. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 3 (25. 5. 1982) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o prekrških (ESA-739) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • Prvi del - MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE [PDF]
   • TEMELJNE DOLOČBE [PDF]
   • PREKRŠEK IN ODGOVORNOST ZANJ [PDF]
   • KAZNI ZA PREKRŠKE IN OPOMIN [PDF]
   • VARSTVENI UKREPI [PDF]
   • ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S PREKRŠKOM [PDF]
   • VZGOJNI UKREPI IN KAZNI ZA MLADOLETNIKE [PDF]
   • ZASTARANJE [PDF]
   • Drugi del - POSTOPEK O PREKRŠKIH [PDF]
   • TEMELJNE DOLOČBE [PDF]
   • SPLOŠNE DOLOČBE POSTOPKA [PDF]
   • ZAČETEK IN POTEK POSTOPKA [PDF]
   • ODLOČBA O PREKRŠKU [PDF]
   • PRITOŽBA [PDF]
   • IZREDNA PRAVNA SREDSTVA [PDF]
   • IZTERJANJE DENARNE KAZNI TAKOJ NA KRAJU PREKRŠKA [PDF]
   • POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM [PDF]
   • POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJA IN DRUGE PRAVICE OSEB, KI SO BILE NEOPRAVIČENO KAZNOVANE, ALI JIM JE BIL NEOPRAVIČENO IZREČEN VARSTVENI ALI VZGOJNI UKREP, ALI JIM JE BILA NEUTEMELJENO VZETA PROSTOST [PDF]
   • Tretji del - IZVRŠITEV ODLOČBE [PDF]
   • Četrti del - ORGANI ZA POSTOPEK O PREKRŠKIH [PDF]
   • Peti del - PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • I. [PDF]
    • II. [PDF]
    • III. Prvi del: Materialno pravne določbe [PDF]:
     • Prvo poglavje — temeljne določbe [PDF]
     • Drugo poglavje: Prekršek in odgovornost zanj [PDF]
     • Tretje poglavje: Kazni za prekrške in opomin [PDF]
     • Četrto poglavje: Varstveni ukrepi [PDF]
     • Peto poglavje: Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom [PDF]
     • Šesto poglavje: Vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike [PDF]
     • Sedmo poglavje: Zastaranje [PDF]
    • Drugi del: Postopek o prekrških [PDF]
    • Tretji del: Izvršitev odločbe [PDF]
    • Četrti del: Organi za postopek o prekrških [PDF]
    • Peti del: Prehodne in konč ne določ be [PDF]
    • IV. Posledice, ki bodo nastale za delovne ljudi in občane na podlagi predlaganih rešitev in finančna sredstva [PDF]
  • INFORMACIJA o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju in dograjevanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov (ESA-24) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. UVOD [PDF]
   • II. NEKAJ PODATKOV O UDELEŽENCIH NOV [PDF]
   • III. SISTEM SOCIALNE VARNOSTI UDELEŽENCEV NOV IN VOJAŠKIH INVALIDOV [PDF]:
    • 1 a) Temeljne pravice, ki jih ureja federacija [PDF]
    • 1. b) Spremembe zveznih predpisov in aktualna vprašanja na tem področju [PDF]
    • 2. Dopolnilno varstvo urejeno s predpisi SR Slovenije [PDF]
    • 3. Pravice in oblike socialne varnosti, ki jih zagotavljajo posamezne samoupravne interesne skupnosti in občinske skupščine [PDF]
   • IV. podružbljanje sistema socialne varnosti borcev [PDF]:
    • 1. Delovanje koordinacijskih odborov za vprašanja borcev [PDF]
   • V. ZDRAVSTVENO VARSTVO [PDF]:
    • 1. Splošne ugotovitve [PDF]
    • 2. Organiziranost in delovanje služb za zdravstveno varstvo borcev [PDF]
    • 3. Zdraviliško zdravljenje borcev NOV [PDF]
    • 4. Načrti za razvoj zdravstvenega varstva borcev NOV v prihodnje [PDF]
   • VI. POKOJNINSKO ZAVAROVANJE BORCEV NOV [PDF]:
    • 1. Sistemska ureditev in nekateri osnovni podatki [PDF]:
     • a) po zveznih predpisih [PDF]
     • b) po republiških predpisih [PDF]
     • c) novi zvezni zakon s področja pokojninsko-invalidskega zavarovanja [PDF]
    • 2. Problematika priznanja posebne dobe [PDF]
    • 3. Problematika izpolnjevanja obveznosti za pokojnine borcev [PDF]
   • VII. STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV - BORCEV NOV [PDF]
   • VIII. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA [PDF]
   • IX. STROKOVNE SLUŽBE ZA VPRAŠANJA BORCEV IN VOJAŠKIH INVALIDOV [PDF]
   • X. NEKATERE POMEMBNEJŠE UGOTOVITVE [PDF]
   • XI. PREDLOGI NADALJNJIH USMERITEV [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 10 (1. 6. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (ESA-701) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ESA-891) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot s tezami (ESA-232) [PDF]
   • DOPOLNITEV K INFORMACIJI o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji (ESA-830) [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 11 (14. 6. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letih 1981 in 1982 z oceno možnosti za uresničevanje plana v letu 1983 [PDF]
   • POROČILO o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju in delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v letu 1981 (ESA-56) [PDF]
 15. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 4 (26. 6. 1982) [SIstory]:
  • ANALIZA izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letih 1981-1982, z oceno možnosti njegovega uresničevanja v prihodnjih letih (ESA-59) [PDF]:
   • I. GLOBALNA OCENA URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE V LETIH 1981 IN 1982 S PRVO OCENO MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1983 [PDF]
   • II. IZVAJANJE DRUŽBENEGA PLANA NA POSAMEZNIH KLJUČNIH PODROČJIH [PDF]:
    • 1. Plačilno-bilančni in devizno-bilančni položaj ter vključevanje SR Slovenije v mednarodno menjavo [PDF]
    • 2. Oblikovanje in delitev družbenega proizvoda in razpoložljivih sredstev v letih 1981 in 1982 [PDF]:
     • 1. Oblikovanje in razporejanje bruto dohodka v gospodarstvu [PDF]
     • 2. Oblikovanje in poraba sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu [PDF]
    • 3. Nove ocene možnih okvirov razvoja SR Slovenije v letih 1982-1985 in v celotnem srednjeročnem obdobju [PDF]
    • 4. Razvojne naloge na področju gospodarstva [PDF]:
     • 4.1. Uresničevanje usmeritev investicijske politike [PDF]
     • 4.2. Uresničevanje prestrukturiranja gospodarstva [PDF]
     • 4.3. Ostale naloge na področju gospodarstva [PDF]
    • 5. Produktivnost dela in zaposlovanje [PDF]
    • 6. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti [PDF]
    • 7. Življenjski standard in socialna varnost [PDF]
    • 8. Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji [PDF]
    • 9. Sodelovanje SR Slovenije z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama [PDF]
    • 10. Urejanje prostora in varstvo okolja [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije v prvih dveh letih srednjeročnega obdobja (ESA-59) [PDF]:
   • POROČILO o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije v prvih dveh letih srednjeročnega obdobja [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju nalog in ciljev glede skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (ESA-57) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. DOSEDANJI RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SR SLOVENIJI [PDF]
   • II. URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V LETU 1981 [PDF]
   • III. VPLIV SPREMEMB V UKREPIH SR SLOVENIJE ZA POSPEŠEVANJE GOSPODARSKIH VLAGANJ V MANJ RAZVITIH OBMOČJIH SR SLOVENIJE [PDF]
   • IV. URESNIČEVANJE NALOG PO PODROČJIH SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI MATERIALNE PROIZVODNJE ZA HITREJŠI RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V LETIH 1981 IN 1982 [PDF]:
    • 1. Republiška skupnost za ceste [PDF]
    • 2. Elektrogospodarstvo Slovenije [PDF]
    • 3. Zveza vodnih skupnosti Slovenije [PDF]
    • 4. Združene PTT organizacije Slovenije [PDF]:
     • Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije [PDF]
     • Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije [PDF]
   • V. URESNIČEVANJE CILJEV IN NALOG NA PODROČJIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH V SR SLOVENIJI V LETU 1981 [PDF]
   • VI. UGOTOVITVE IN STALIŠČA [PDF]:
    • Na področju gospodarskih vlaganj [PDF]
    • Na področju gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 12 (29. 6. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju nalog in ugotovitev, predlogov in sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 28. 10. 1981 pri izvajanju sanacijskih postopkov po zaključnih računih za leto 1981 (ESA-67) [PDF]
   • POROČILO Gospodarske zbornice Slovenije o razreševanju problematike izgub po zaključnih računih za leto 1981 (ESA-67) [PDF]
   • POROČILO o aktivnosti Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v zvezi z izgubami gospodarstva, izkazanimi v zaključnih rakunih za leto 1981 (ESA-67) [PDF]
   • NEKATERE AKTIVNOSTI Službe družbenega knjigovodstva v zvezi z organizacijami združenega dela, ki so v zaključnih računih 1981 ugotovile izgubo (ESA-67) [PDF]
   • POROČILO o realizaciji politike cen v SR Sloveniji v prvih petih mesecih 1982 [PDF]
   • INFORMACIJA o oskrbi SR Slovenije z energijo v obdobju januar-april 1982 z oceno do konca leta ter ukrepi za zagotovitev energetske oskrbe (ESA-59) [PDF]
 17. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 5 (2. 7. 1982) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s tezami za osnutek zakona (ESA-55) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • 1. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti z zakonom in razlogi, ki narekujejo izdajo zakona [PDF]
   • III. Načela, na katerih temelji predlagani zakon in novosti, ki jih prinaša nova zakonska ureditev [PDF]
   • IV. Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo zakona [PDF]
   • V. Nove naloge in izvršilni predpisi [PDF]
  • TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju [PDF]:
   • Prvi del: SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • Drugi del: ZAVAROVANCI [PDF]
   • Tretji del: PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC [PDF]:
    • I. POGLAVJE - Odmera starostne pokojnine [PDF]
    • II. POGLAVJE - Predčasna pokojnina [PDF]
    • III. POGLAVJE - Pravice zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo in pravice iz invalidskega zavarovanja kmetov [PDF]
    • IV. POGLAVJE - Denarno nadomestilo za telesno okvaro [PDF]
    • V. POGLAVJE - Pogoji za pridobitev in odmero družinske pokojnine [PDF]
    • VI. POGLAVJE - Usklajevanje pokojnin [PDF]
    • VII. POGLAVJE - Varstveni dodatek [PDF]
    • VIII. POGLAVJE - Uživanje in izguba pravic [PDF]
    • IX. POGLAVJE - Dolžnost obveščanja in evidenca [PDF]
    • X. POGLAVJE - Pravice borcev NOV [PDF]
   • Četrti del: POKOJNINSKA DOBA [PDF]:
    • Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem [PDF]
   • Peti del: FINANCIRANJE [PDF]
   • Šesti del: POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IN SODNO VARSTVO [PDF]
   • Sedmi del: SKUPNOST [PDF]
   • Osmi del: POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE [PDF]
   • Deveti del: KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • Deseti del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 13 (6. 7. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o stanovanjskih razmerjih (ESA-361) [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 14 (13. 7. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA k poročilu o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju in delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v letu 1981 - kršitelji dogovora [PDF]
  • Stališča in usmeritve Gospodarske zbornice Slovenije za nadaljnje aktivnosti [PDF]
  • UGOTOVITVE IN PREDLOGI Izvršnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije v zvezi z informacijo o samoupravnem sporazumevanju na področju cen v posameznih dejavnostih [PDF]:
   • I. Ugotovitve [PDF]
   • II. Predlogi za nadaljnje delo s poudarkom na osnovah za politiko cen v letu 1983 [PDF]
  • Odločno omejevanje nepokritih investicij [PDF]:
   • NEZAGOTOVLJENA LASTNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE [PDF]
   • PREPOVED KREDITOV ZA POKRIVANJE PREKORAČITEV INVESTICIJ [PDF]
  • Nadaljnje zmanjševanje vlaganj v negospodarske in neproizvodne investicije [PDF]:
   • POČASNEJŠA RAST GOSPODARSKIH INVESTICIJ [PDF]
   • ZMANJŠUJE SE ŠTEVILO IZJEM [PDF]
   • GRADITEV NOVIH OBJEKTOV - S POMOČJO SAMOPRISPEVKA [PDF]
  • Omejevanje prihodkov proračunov družbenopolitičnih skupnosti iz dohodka [PDF]:
   • ZMANJŠANJE SPLOŠNE PORABE V DOGOVORJENE OKVIRE [PDF]
  • Skupna poraba samo v skladu z možnostmi gospodarstva [PDF]:
   • DEL SREDSTEV SIS NA POSEBNEM RAČUNU [PDF]
  • Spodkopavanje enotnega jugoslovanskega trga v nasprotju z življenjskimi interesi delavskega razreda [PDF]:
   • RESNE MOTNJE NA TRGU [PDF]
   • OTEŽENO PLANIRANJE [PDF]
   • POČASEN PROCES ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV [PDF]
   • OTEŽENO PRESKRBOVANJE TRGA [PDF]
   • EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO - NAJBOLJ ODTUJEN DEL REPRODUKCIJE [PDF]
   • UVOZ TEHNOLOGIJE - OVIRA ZA ZDRUŽEVANJE DELA IN SREDSTEV [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV, KI UREJAJO DELOVANJE TRGA [PDF]
   • BREZVESTNO OBNAŠANJE DELOVNIH ORGANIZACIJ [PDF]
   • KREPITEV MONOPOLISTIČNIH TEŽENJ [PDF]
   • NEENAK POLOŽAJ OZD NA TRGU [PDF]
   • VZPOREDNOST PRISTOJNOSTI ZA PRIDOBIVANJE DEVIZ [PDF]
   • ZOŽEVANJE SELEKTIVNIH KREDITOV IZ PRIMARNE EMISIJE [PDF]
   • NEUSKLAJENA DAVČNA POLITIKA [PDF]
  • Restriktivna monetarno-kreditna politika ni prinesla pričakovanih rezultatov [PDF]:
   • DENARNO IN KREDITNO UREJANJE [PDF]
   • KREDITNI POTENCIAL BANK [PDF]
   • LIKVIDNOST BANK [PDF]
   • OBRESTNE STOPNJE [PDF]
  • Nadaljnje podružbljanje pravosodnih funkcij [PDF]:
   • Skupna seja in sodelovanje sodišč [PDF]
   • Delo Zveznega sodišča pri reševanju zadev [PDF]
   • Gospodarski in drugi prestopki [PDF]
   • Kolizija pristojnosti sodišč [PDF]
   • IZREDNA PRAVNA SREDSTVA V UPRAVNEM SPORU [PDF]
  • Preventivno delovanje pri preprečevanju nezakonitega razpolaganja z družbenimi sredstvi [PDF]:
   • INFORMIRANJE O VPRAŠANJIH DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV IN DRUGIH PREDPISOV [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONA O ZAVAROVANJU PLAČIL [PDF]
   • NADZORSTVO NAD IZVAJANJEM INTERVENCIJSKIH ZAKONOV [PDF]
   • UPORABA ZAKONSKIH UKREPOV [PDF]
   • Ekonomsko finančna revizija [PDF]
   • Povečana učinkovitost plačilnega prometa [PDF]
 20. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 6 (20. 7. 1982) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (ESA-390) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. TEMELJNA NAČELA [PDF]
   • II. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]:
    • 1. Komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito [PDF]
    • 2. Druge splošne določbe [PDF]
   • III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV [PDF]:
    • 1. Temeljne pravice in dolžnosti [PDF]
    • 2. Druge pravice in dolžnosti [PDF]
   • IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI, TEMELJNIH IN DRUGIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI [PDF]:
    • 1. Krajevne skupnosti [PDF]
    • 2. Organizacije združenega dela [PDF]:
     • a) Pravice in dolžnosti temeljnih in drugih organizacij združenega dela [PDF]
     • b) Pravice in dolžnosti določenih organizacij združenega dela [PDF]
    • 3. Samoupravne interesne skupnosti [PDF]
    • 4. Druge samoupravne organizacije in skupnosti [PDF]
    • 5. Delovne skupnosti [PDF]
   • V. DRUŽBENOPOLITIČNE IN DRUŽBENE ORGANIZACIJE TER DRUŠTVA [PDF]
   • VI. DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI [PDF]:
    • 1. Občine [PDF]:
     • a) Splošne določbe [PDF]
     • b) Občinska skupščina [PDF]
     • c) Svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito občinske skupščine [PDF]
     • č) Občinski komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito [PDF]
     • d) Izvršni svet občinske skupščine [PDF]
     • e) Občinski upravni organ pristojen za zadeve ljudske obrambe [PDF]
     • f) Občinski upravni organ pristojen za notranje zadeve [PDF]
     • g) Drugi občinski upravni organi [PDF]
    • 2. Mestne in regionalne skupnosti ter pokrajine [PDF]:
     • a) Mestne in regionalne skupnosti [PDF]
     • b) Pokrajine [PDF]
    • 3. Socialistična republika Slovenija [PDF]:
     • a) Skupščina Socialistične republike Slovenije [PDF]
     • b) Predsedstvo Socialistične republike Slovenije [PDF]
     • c) Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito Socialistične republike Slovenije [PDF]
     • č) Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije [PDF]
     • d) Republiški sekretariat za ljudsko obrambo [PDF]
     • e) Drugi republiški upravni organi [PDF]
    • 4. Upravni in drugi delavci na področju ljudske obrambe [PDF]
   • VII. TERITORIALNA OBRAMBA [PDF]:
    • 1. Skupne določbe [PDF]
    • 2. Enote in zavodi teritorialne obrambe [PDF]
    • 3. Vodenje in poveljevanje v teritorialni obrambi [PDF]
    • 4. Popolnjevanje teritorialne obrambe [PDF]
    • 5. Mobilizacija, pripravljenost in uporaba teritorialne obrambe [PDF]
    • 6. Pristojnosti za imenovanje in povišanje oseb v rezervni sestavi [PDF]
    • 7. Socialno varstvo [PDF]
    • 8. Materialna odgovornost [PDF]
    • 9. Povračila potnih in drugih stroškov [PDF]
    • 10. Služba v teritorialni obrambi [PDF]
   • VIII. NARODNA ZAŠČITA [PDF]
   • IX. CIVILNA ZAŠČITA [PDF]:
    • 1. Skupne določbe [PDF]
    • 2. Osebna in vzajemna zaščita [PDF]
    • 3. Ukrepi civilne zaščite [PDF]:
     • a) Zaklanjanje prebivalstva in materialnih dobrin [PDF]
     • b) Drugi ukrepi [PDF]
    • 4. Mobilizacija ljudi in sredstev za zaščito in reševanje [PDF]
    • 5. Enote civilne zaščite [PDF]
    • 6. Štabi za civilno zaščito [PDF]
    • 7. Posebne pravice in dolžnosti pripadnikov civilne zaščite [PDF]
   • X. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE [PDF]
   • XI. OBRAMBNO IN SAMOZAŠČITNO USPOSABLJANJE [PDF]:
    • 1. Skupne določbe [PDF]
    • 2. Obrambno in samozaščitno usposabljanje mladine [PDF]
    • 3. Usposabljanje delovnih ljudi in občanov [PDF]
    • 4. Usposabljanje pripadnikov teritorialne obrambe [PDF]
    • 5. Usposabljanje narodne zaščite, pripadnikov civilne zaščite in službe za opazovanje in obveščanje [PDF]
    • 6. Usposabljanje delavcev za delo na področju splošne ljudske obrambe [PDF]
   • XII. ČASTNA SODIŠČA [PDF]
   • XIII. UKREPI ZA VARNOST IN ZA VAROVANJE TAJNOSTI [PDF]:
    • 1. Varovanje tajnosti splošne ljudske obrambe [PDF]
    • 2. Varovanje materialnih in drugih dobrin [PDF]
   • XIV. FINANCIRANJE SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE IN DRUŽBENE SAMOZAŠČITE [PDF]
   • XV. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku (ESA-81) [PDF]:
   • I. Ustavna podlaga [PDF]
   • II. Ocena stanja na področju, ki naj bi ga uredil zakon, in razlogi za novo zakonsko ureditev [PDF]
   • III. Načela, na katerih naj bi temeljila nova ureditev in poglavitne rešitve [PDF]
   • IV. Finančne posledice [PDF]
  • TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • POROČILO o uvajanju samoprispevkov in izvajanju zakona o samoprispevku (ESA-81) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. ŠTEVILO SAMOPRISPEVKOV [PDF]
   • III. ČAS TRAJANJA SAMOPRISPEVKOV [PDF]
   • IV. NAMEN UVEDBE SAMOPRISPEVKOV [PDF]
   • V. OSNOVE ZA PLAČEVANJE SAMOPRISPEVKOV [PDF]
   • VI. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE [PDF]
   • VIII. VIŠINA SREDSTEV, ZBRANIH S SAMOPRISPEVKOM [PDF]
   • IX. NEKATERI PRIMERI NEZAKONITOSTI IN POMANJKLJIVOSTI AKTOV O UVEDBI SAMOPRISPEVKOV [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini, o poteku preoblikovanja te mreže in o izvozni usmerjenosti in ekonomičnosti naših gospodarskih enot v tujini (ESA-80) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. OCENA STANJA IN PROBLEMI ORGANIZIRANOSTI ZUNANJETRGOVINSKE MREŽE IN KADROV DOMA IN V TUJINI [PDF]:
    • A) ZUNANJETRGOVINSKA MREŽA DOMA [PDF]
    • B) ZUNANJETRGOVINSKA MREŽA V TUJINI [PDF]
    • C) ZUNANJETRGOVINSKI DELAVCI [PDF]
   • III. PREDLOG AKTIVNOSTI [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 15 (27. 7. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO o mednarodnem sodelovanju in dejavnosti v SR Sloveniji pri oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjene zunanje politike SFR Jugoslavije (ESA-88) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o sistemu zvez in PTT prometu (ESA-82) [PDF]
   • TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA o sistemu zvez in PTT prometu (ESA-82) [PDF]
   • STATUT Kulturne skupnosti Slovenije [PDF]
   • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 16 (2. 8. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 (ESA-92) [PDF]
   • PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA NAČRTA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1982 (ESA-91) [PDF]
   • POROČILO o izvajanju stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uresničevanje družbene preobrazbe pravosodnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji (ESA-95) [PDF]
   • INFORMACIJA o uresničevanju zakona o pravni pomoči (ESA-87) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja z osnutkom zakona (ESA-85) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu (ESA-86) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o družbenem sistemu informiranja (ESA-797) [PDF]
 23. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 7 (9. 8. 1982) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o gozdovih (ESA-357) [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI [PDF]
   • III. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI [PDF]:
    • 1. Gozdnogospodarski načrti [PDF]
    • 2. Planski akti [PDF]
    • 3. Zagotavljanje sredstev [PDF]
    • 4. Skupno gospodarjenje z gozdovi [PDF]
    • 5. Gojenje in izkoriščanje gozdov [PDF]
    • 6. Varstvo gozdov [PDF]
    • 7. Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom [PDF]
    • 8. Graditev in vzdrževanje gozdnih prometnic [PDF]
   • IV. PROMET Z GOZDOVI TER ARONDACIJA, KOMASACIJA IN MELIORACIJA GOZDOV [PDF]
   • V. GOZDARSKA INŠPEKCIJA [PDF]
   • VI. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju - s posebnim poudarkom na pripravi programskih zasnov in programov v visokem izobraževanju (ESA-99) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. NEKATERE UGOTOVITVE O IZVAJANJU NOVIH PROGRAMOV V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU V ŠOL. L. 1981/82 [PDF]
   • II. OBLIKOVANJE PROGRAMSKIH ZASNOV IN PRIPRAVA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V VISOKEM IZOBRAŽEVANJU [PDF]:
    • 1. Nekatere nove vsebinske rešitve v smernicah za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjenem izobraževanju [PDF]
    • 2. Usklajevanje in sprejemanje programskih zasnov [PDF]
    • 3. Odprta vprašanja v zvezi z oblikovanjem novih vzgojnoizobraževalnih programov v visokem izobraževanju [PDF]
   • III. STANJE IN RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA [PDF]:
    • 1. Gibanje pri vpisu in učinkovitost študija [PDF]
    • 2. Kadrovska situacija v visokem šolstvu [PDF]
    • 3. Položaj in vloga študentov [PDF]
    • 4. Organiziranost višjega in visokega šolstva [PDF]
    • 5. Položaj in vloga univerze [PDF]
    • 6. Materialni položaj visokega šolstva [PDF]
   • IV. STALIŠČA IN USMERITVE ZA NADALJNJE URESNIČEVANJE USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju s predlogom zakona (ESA-43) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • II. Ocena stanja [PDF]
   • III. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po izdaji zakona [PDF]
   • IV. Načela, na katerih naj zakon temelji, vsebina zakona in bistvene predlagane rešitve [PDF]
   • V. Ocena finančnih in drugih obveznosti [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • BESEDILO DOLOČB ZAKONA O USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU, ZA KATERE SE PREDLAGAJO SPREMEMBE IN DOPOLNITVE [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o evidenci nastavitve občanov in o registru prebivalstva (ESA-759) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. PRIJAVA IN ODJAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA TER PRIJAVA SPREMEMBE NASLOVA STANOVANJA [PDF]
   • III. PRIJAVA IN ODJAVA ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA [PDF]
   • IV. REGISTER STALNEGA PREBIVALSTVA, CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA IN RAZVID ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA [PDF]
   • V. POOBLASTILA [PDF]
   • VI. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • Obrazložitev [PDF]:
    • V. OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH IN NOVE NALOGE, KI IZHAJAJO IZ PREDLAGANIH REŠITEV OSNUTKA ZAKONA [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti z osnutkom zakona (ESA-96) [PDF]:
   • I. USTAVNA PODLAGA ZA ZAKONSKO UREDITEV [PDF]
   • II. OCENA STANJA [PDF]:
    • 1. Obstoječa zakonska ureditev [PDF]
    • 2. Izvajanje obstoječe zakonske ureditve [PDF]
   • III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • IV. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA [PDF]
   • V. POGLAVITNE ZAKONSKE REŠITVE [PDF]
   • VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti z osnutkom zakona (ESA-96) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV osnutka zakona o varstvu kmetijskih zemljišč [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o ustanovitvi delovne organizacije Restavratorski center SR Slovenije [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
 24. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 8 (21. 9. 1982) [SIstory]:
  • IZHODIŠČA za pripravo programa dela zborov skupščine SR Slovenije v letu 1983 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
  • POROČILO o izvajanju energetske bilance v I. polletju 1982 [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. REALIZACIJA V PRVEM POLLETJU 1982 [PDF]:
    • a) naftni derivati [PDF]
    • b) Zemeljski plin [PDF]
    • c) Premog za koksanje [PDF]
    • d) Premog [PDF]
    • e) Električna energija [PDF]
   • III. OCENA OSKRBE DO KONCA LETA [PDF]:
    • a) Naftni derivati [PDF]
    • b) Zemeljski plin [PDF]
    • c) Premog [PDF]
    • d) Premog za koksanje [PDF]
    • e) Električna energija [PDF]
   • IV. PREDLOG UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA ZAGOTOVITEV OSKRBE [PDF]
  • POROČILO o oblikovanju posebnih izobraževalnih skupnosti in o uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v njih [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • 1. OBLIKOVANJE POSEBNIH IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTI [PDF]:
    • 1.1. USTANAVLJANJE PIS [PDF]
    • 1.2. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PIS [PDF]
    • 1.3. ENOTE IN TEMELJNE SKUPNOSTI KOT OBLIKA NEPOSREDNEJŠEGA URESNIČEVANJA PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PIS [PDF]
   • 2. UVELJAVLJANJE DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV V PIS [PDF]:
    • 2.1. UGOTAVLJANJE IN USKLAJEVANJE POSAMIČNIH, SKUPNIH IN DRUŽBENIH POTREB PO USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU [PDF]
    • 2.2. PREDMET SVOBODNE MENJAVE DELA V PIS [PDF]
    • 2.3. STANDARDI IN NORMATIVI ZA OPRAVLJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI [PDF]
    • 2.4. OSNOVE IN MERILA ZA VREDNOTENJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH STORITEV [PDF]
    • 2.5. Uveljavljanje povračila izvajalcem kot ekvivalenta za opravljeno delo [PDF]
    • 2.6. Združevanje sredstev uporabnikov v svobodni menjavi dela v PIS in po njih [PDF]:
     • 2.6.1. Sistem združevanja sredstev [PDF]
     • 2.6.2. Usklajevanje priliva in porabe sredstev med PIS [PDF]
     • 2.6.3. Združevanje sredstev v izobraževalni skupnosti Slovenije [PDF]
     • 2.6.4. Ocena dosedanjega razvoja sistema združevanja sredstev [PDF]
   • 3. OSNUTEK STALIŠČ IN USMERITEV ZA NADALJNJI RAZVOJ PIS IN DRUŽBENO-EKONOMSKIH ODNOSOV V NJIH [PDF]
  • POROČILO Gospodarske zbornice Slovenije o izvajanju aktivnosti usmerjenega izobraževanja [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. PROIZVODNO DELO OZ. DELOVNA PRAKSA [PDF]
   • II. IZOBRAŽEVANJE OB DELU IN IZ DELA [PDF]
   • III. DELOVANJE KADROVSKIH SLUŽB V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • IV. STALIŠČA [PDF]
   • I. PROIZVODNO DELO OZIROMA DELOVNA PRAKSA [PDF]
   • II. IZOBRAŽEVANJE OB DELU IN IZ DELA [PDF]
   • III. DELOVANJE KADROVSKIH SLUŽB V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • IV. STALIŠČA [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu, z osnutkom zakona (ESA-42) [PDF]:
   • I. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • II. Ocena stanja [PDF]
   • III. Razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • IV. Načela, na katerih naj zakon temelji, vsebina zakona in poglavitne rešitve [PDF]
   • V. Ocena finančnih in drugih obveznosti [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • Določbe zakona o zdravstvenem varstvu, ki se z zakonom o spremembah in dopolnitvah spreminjajo oziroma dopolnjujejo [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju obrtnega zakona [PDF]:
   • Povzetek [PDF]
   • 1.0. UVOD [PDF]
   • 2.0. PRAVNA UREDITEV SAMOSTOJNEGA OSEBNEGA DELA S SREDSTVI V LASTI OBČANOV [PDF]
   • 3.0. NEKATERA VPRAŠANJA PRI IZVAJANJU OBRTNEGA ZAKONA [PDF]
   • 4.0. SAMOSTOJNO OSEBNO DELO KOT DEL DROBNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI IN RAZLOGI, KI OVIRAJO HITREJŠI RAZVOJ [PDF]
   • 5.0. POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • PREGLED ČLENOV OBRTNEGA ZAKONA (URADNI LIST SRS ŠT. 1/79), KI SE SPREMINJAJO [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 17 (28. 9. 1982) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 14. oktobra 1982 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 26. oktobra 1982 [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 28. 7. 1982 [PDF]:
   • - Kako planiramo v gozdni proizvodnji? [PDF]
  • Zadovoljivejši pogoji za sodelovanje domačih organizacij s tujimi firmami [PDF]:
   • POGODBA O VLAGANJU TUJIH SREDSTEV V DOMAČO OZD [PDF]
   • UPORABA DEVIZ, KI JIH VLOŽI TUJA OSEBA [PDF]
   • JEZIK V KATEREM SE SKLENE POGODBA [PDF]
  • Z nadaljnjim rušenjem odnosov pri delitvi dohodka se poslabšuje materialni položaj gospodarstva [PDF]:
   • PORABLJENI DOHODEK VEČJI OD USTVARJENEGA [PDF]
   • NEZADOVOLJIVI ODNOSI V DELITVI DOHODKA [PDF]
   • HITREJŠA RAST OSEBNIH DOHODKOV OD AKUMULACIJE [PDF]
   • POVEČANE IZGUBE GOSPODARSTVA [PDF]
   • NAJVEČJE IZGUBE V INDUSTRIJI [PDF]
   • POSLABŠANA LIKVIDNOST GOSPODARSTVA [PDF]
  • Smotrnejša uporaba družbenih sredstev v zveznih organih [PDF]:
   • SEDANJE STANJE DRUŽBENIH SREDSTEV [PDF]
   • SREDSTVA ZA REPREZENTANCO [PDF]
   • DRUGA DRUŽBENA SREDSTVA [PDF]
   • PROBLEMI ZBIRANJA DRUŽBENIH SREDSTEV [PDF]
   • ZBIRANJE SREDSTEV V LETU 1981 [PDF]
   • RAZPOLAGANJE IN UPORABA DRUŽBENIH SREDSTEV [PDF]
   • UPRAVLJANJE DRUŽBENIH SREDSTEV [PDF]
   • SMERI AKCIJE [PDF]
  • Povečanje osebnih dohodkov - resen dejavnik inflacije [PDF]:
   • HITREJŠA RAST OSEBNIH DOHODKOV OD ČISTEGA DOHODKA [PDF]
   • PREDNOST OSEBNI IN SKUPNI PORABI NAMESTO AKUMULACIJI IN REZERVAM [PDF]
   • OSEBNI DOHODKI V ORGANIZACIJAH Z IZGUBAMI VEČJI OD PANOŽNEGA POVPREČJA [PDF]
   • NIŽJA STOPNJA RASTI V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH [PDF]
   • UPADANJE REALNEGA OSEBNEGA DOHODKA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH [PDF]
   • GIBANJA IZPLAČANIH ČISTIH OSEBNIH DOHODKOV [PDF]
   • UKREPI IN DEJAVNOST V REPUBLIKAH IN POKRAJINAH [PDF]
   • VRAČANJE PRESEŽKOV Z ZMANJŠANJEM AKONTACIJ [PDF]
   • ANGAŽIRANJE VSEH DRUŽBENIH DEJAVNIKOV [PDF]
  • Samoupravno usklajevanje osebnih dohodkov namesto administrativnega omejevanja [PDF]:
   • ZMANJŠAN DELEŽ GOSPODARSTVA V DOHODKU [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 18 (4. 10. 1982) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o izvajanju zveznih interventnih ukrepov in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije do zveznega proračuna (ESA-123) [PDF]
  • POROČILO o odkupu pšenice in program jesenske setve 1982 [PDF]
  • POROČILO o rezultatih samoupravnega sporazumevanja na področju računalništva in ocena sporazumov [PDF]
  • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1982 [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 19 (15. 10. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 [PDF]
   • GLOBALNA OCENA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982 z oceno možnosti razvoja v letu 1983 [PDF]
   • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 1983. letu (ESA-138) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1983 (ESA-137) [PDF]
   • PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1983, z osnutkom zakona (ESA-135) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona (ESA-136) [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 20 (26. 10. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o davkih občanov (ESA-284) [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 21 (9. 11. 1982) [SIstory]:
  • POROČILO o uresničevanju zakona o ravnanju z odpadki (ESA-148) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova z osnutkom zakona [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v letu 1983 (ESA-149) [PDF]
 30. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 22 (23. 11. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK PROGRAMA DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1983 [PDF]
 31. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 23 (7. 12. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • INFORMACIJA o uresničevanju resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanj za njen nastanek in varnost, zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok z ugotovitvami, stališči in priporočili [PDF]
 32. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 9 (9. 12. 1982) [SIstory]:
  • PREDLOGI PROGRAMSKIH ZASNOV za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjenem izobraževanju [PDF]:
   • sklep [PDF]
   • UVOD [PDF]
   • I. Nekatera načela za usklajevanje programskih zasnov za oblikovanje vzgojnizobraževalnih programov v usmerjenem izobraževanju s potrebami razvoja združenega dela in celotne družbe [PDF]
   • II. Operativna izhodišča in kriteriji za doseganje večje integriranosti programov in smeri izobraževanja v visokem izobraževanju [PDF]:
    • 1. Oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev višje in visoke izobrazbe [PDF]
    • 2. Izbirni predmeti v programih za pridobitev izobrazbe [PDF]
    • 3. Prenos znanj iz programov za pridobitev izobrazbe v programe izpopolnjevanja [PDF]
    • 4. Interdisciplinarnost [PDF]
   • III. Predlogi programskih zasnov za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov, kot so jih sprejeli strokovni sveti posebnih izobraževalnih skupnosti v novembru 1982 [PDF]
   • IV. Stališča o uvajanju programov visokega izobraževanja na novih strokovnih področjih [PDF]
   • V. Stališča, pobude in priporočila za nadaljnje usklajevanje in reševanje odprtih vprašanj in problemov v programskih zasnovah [PDF]:
    • Posebna izobraževalna skupnost za agroživilstvo [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za rudarsko in geološko usmeritev [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za metalurgijo in kovinarstvo [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za kemijo, farmacijo, gumarstvo in nekovine [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za elektrotehniško in računalniško usmeritev [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za gradbeništvo [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za tisk in papir [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za tekstilne usmeritve [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za usnjarsko in usnjarsko predelovalno stroko [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost prometa in zvez [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za ekonomsko usmeritev [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za zdravstveno usmeritev [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za kulturo [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za pedagoško usmeritev [PDF]
    • Posebna izobraževalna skupnost za družboslovno usmeritev [PDF]
    • Izobraževalna skupnost Slovenije [PDF]
 33. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 10 (14. 12. 1982) [SIstory]:
  • PREDLOG RESOLUCIJE o politiki družbenogospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1983 (ESA-138) [PDF]:
   • I. KLJUČNI CILJI DRUŽBENOGOSPODARSKEGA RAZVOJA V 1983. LETU [PDF]
   • II. MATERIALNE RAZVOJNE MOŽNOSTI SR SLOVENIJE V 1983. LETU [PDF]
   • III. POLITIKA USMERJANJA GOSPODARSTVA V IZVOZ ZA ZAGOTAVLJANJE NADALJNJE RASTI PROIZVODNJE IN IZBOLJŠANJE DEVIZNOBILANČNEGA IN PLAČILNOBILANČNEGA POLOŽAJA SR SLOVENIJE [PDF]:
    • 1. Aktivnosti na področju gospodarskih odnosov s tujino [PDF]
    • 2. Druge aktivnosti za ohranjanje rasti proizvodnje [PDF]
    • 3. Aktivnosti na področju investicij [PDF]
    • 4. Aktivnosti na področju zaposlovanja [PDF]
    • 5. Razporejanje dohodka, oblikovanje sredstev in uresničevanje nalog pri zadovoljevanju osebnih, skupnih in splošnih potreb [PDF]
    • 6. Trg in cene [PDF]
    • 7. Aktivnosti za preprečevanje nelikvidnosti in izgub [PDF]
    • 8. Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita [PDF]
   • IV. DRUGI DOKUMENTI K RESOLUCIJI [PDF]
  • NALOGE, UKREPI IN AKTIVNOSTI na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1983 [PDF]
  • PROGRAM NALOG IN UKREPOV za povečanje tujskega turizma in deviznega priliva v letu 1983 [PDF]:
   • I. TEMELJNE USMERITVE [PDF]
   • II. Na podlagi naštetih usmeritev izhajajo naslednje AKTIVNOSTI [PDF]:
    • 1. Organiziran skupen nastop [PDF]
    • 2. Vzpostavitev enotnega sistema splošnih turističnih informacij in propagande [PDF]
    • 3. Podaljšanje bivanja tranzitnih gostov [PDF]
    • 4. Izboljšanje kvalitete storitev [PDF]
    • 5. Pospešitev izgradnje 4000 prenočitvenih zmogljivosti [PDF]
    • 6. Nemotena preskrba tržišča [PDF]
   • III. [PDF]
  • PREDLOG ENERGETSKE BILANCE SR Slovenije za leto 1983 [PDF]:
   • A. UVODNA OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • B. GLOBALNI PRIKAZ PREDLOGA ENERGETSKE BILANCE SR SLOVENIJE ZA LETO 1983 [PDF]
   • C. PRIKAZ RAZVOJA PROIZVODNJE, NABAVE IN PORABE POSAMEZNIH VIROV ENERGIJE V SR SLOVENIJI V LETU 1983 [PDF]
   • D. PREDLOG UKREPOV ZA IZVAJANJE ENERGETSKE BILANCE SRS V LETU 1983 [PDF]:
    • 1. Splošni ukrepi [PDF]
    • 2. Ukrepi s področja elektrogospodarstva [PDF]
    • 3. Ukrepi s področja premogovništva [PDF]
    • 4. Ukrepi s področja naftno-plinskeqa gospodarstva [PDF]
  • OSNUTEK ELEMENTOV NAČRTA zaposlovanja v SR Sloveniji v letu 1983 [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1983 (ESA-135) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo (ESA-151) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino (ESA-160) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1983 (ESA-175) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA-178) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-136) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o odstopu dela posebnega republiškega davka od proizvodov občinam v letu 1983 (ESA-177) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1983 (ESA-176) [PDF]:
   • I. Določitev skupnega zneska deviz [PDF]
   • II. Razdelitev deviz [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1983 (ESA-179) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva od izvoza blaga domače proizvodnje in storitev za leto 1983 (ESA-161) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana (ESA-180) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1983 (ESA-137) [PDF]:
   • I. SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV OBČINAM [PDF]
   • III. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
 34. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 8, št. 24 (21. 12. 1982) [SIstory]:
  • PRILOGA 1 [PDF]
  • PRILOGA 2 [PDF]
  • PRILOGA 3 [PDF]
  • PRILOGA 4 [PDF]