31. Seznam Poročevalcev iz leta 2005

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 1 (7. 1. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Narodne in univerzitetne knjižnice, najete za financiranje izgradnje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani (UKL-NUK 2) - prva obravnava - EPA 76 - IV [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Mandatno-volilna komisija [PDF]
   • Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ [PDF]
   • Odbor za gospodarstvo [PDF]
   • Odbor za finance in monetarno politiko [PDF]
   • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide [PDF]
   • Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj [PDF]
  • REVIZIJSKA POROČILA [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Aktivne Slovenije za poslance Državnega 14 zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Demokratične stranke upokojencev Slovenije 25 -DeSUS za poslance Državnega zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje LDS Liberalne demokracije Slovenije za 36 poslance Državnega zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje NSi - Nove Slovenije - Krščanske ljudske 45 stranke za poslance Državnega zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje SDS Slovenske demokratske stranke za 54 poslance Državnega zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje SLS Slovenske ljudske stranke za poslance 63 Državnega zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke Slovenija je naša za poslance 72 Državnega zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Slovenske nacionalne stranke za poslance 81 Državnega zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke mladih Slovenije za poslance 90 Državnega zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Združene liste socialnih demokratov za 99 poslance Državnega zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Jožefa Kocona za poslanca Državnega 108 zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Marie Pozsonec za poslanko Državnega 116 zbora v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Franca Vida za poslanca Državnega zbora 123 v letu 2004 [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 2 (13. 1. 2005) [SIstory]:
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 (ReNPPP) - EPA 1501 - III [PDF]
  • OBVESTILI O SPREMEMBI sestave delovnih teles Državnega zbora RS [PDF]:
   • Odbor za promet [PDF]
   • Odbor za okolje in prostor [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 3 (13. 1. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE RS [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za spremembo 83. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 86 - IV [PDF]
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-B) - nujni postopek - EPA 81 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (MOSZOT) - EPA 83 - IV [PDF]
  • POROČILA delovnih teles Državnega zbora RS [PDF]:
   • Poročilo odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-C) - druga obravnava - EPA 33 - IV [PDF]
   • Poročila Obdora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Spremembam in dopolnitvam pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 1336 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Spremembam in dopolnitvam pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji -EPA 1455 -III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu (ZDSve-A) - druga obravnava - EPA 36 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1 A) - druga obravnava - EPA 37 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu za sprejem avtentične razlage 125. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ORZPPSL125) - EPA 1438 - III [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 4/1 (17. 1. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo s Sklepno listino (MPUE) - EPA 84 - IV (nadaljevanje) [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 4/2 (17. 1. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo s Sklepno listino (MPUE) - EPA 84 - IV (nadaljevanje) [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 4/3 (17. 1. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo s Sklepno listino (MPUE) - EPA 84 - IV (nadaljevanje) [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 5 (25. 1. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o istospolni partnerski zvezi (ZIPZ) - prva obravnava - EPA 80 - IV [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog za sprejem avtentične razlage 2.do 5. točke prvega odstavka 68. člena in 84. člena zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. RS, št. 40/04 in 139/04) (ORZDDPO68) - EPA 95 - IV [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide [PDF]
   • Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj [PDF]
   • Odbor za zadeve Evropske unije [PDF]
   • Odbor za zunanjo politiko [PDF]
  • SKLEP O IMENOVANJU DELEGACIJ DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Sklep o imenovanju delegacij Državnega zbora Republike Slovenije v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE [PDF]:
   • Pisna poslanska vprašanja in pobude [PDF]
  • REVIZIJSKO POROČILO [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Nacionalne stranke dela za poslance iz Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 6 (4. 2. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE RS [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za spremembo 83. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 101 - IV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih (ZJU-A) - skrajšani Postopek - EPA 103 - IV [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREMEMBO ZAKONODAJNEGA POSTOPKA [PDF]:
   • Predlog, da se pr©dlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 27 - IV, obravnava po rednem postopku [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide [PDF]
   • Odbor za obrambo [PDF]
   • Sklep o razrešitvi in izvolitvi člana Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor Va|nih in varnostnih služb - EPA 90 - IV [PDF]
   • Sklep o razrešitvi podpredsednika in imenovanju podpredsednice Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ - EPA 93 - IV [PDF]
   • Sklep o razrešitvi in imenovanju podpredsednice Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti - EPA 94 - IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil za leto 2004 - EPA 104 - IV [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 2. redne seje Državnega zbora Republke Slovenije [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 7 (11. 2. 2005) [SIstory]:
  • ZAHTEVA SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Zahteva skupine poslank in poslancev, da Državni zbor Republike Slovenije odloča o odločitvi kolegija o obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih (ZJU-A) - EPA 103 - IV - po skrajšanem postopku [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-B) - druga obravnava - EPA 51 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah o veterinarstvu (ZVet-1 A) - druga obravnava - EPA 54 - IV [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (RZ2003) - EPA 1500 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic o problematiki "izbrisanih" v letnih poročilih varuha - EPA 1507 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic Nasilje v družini - poti do rešitev - EPA 1508 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o uresničevanju letnega načrta gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za leto 2003 - EPA 108 - IV [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 8 (18. 2. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Pred|og zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BNLDOU) EPA 114- IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih Protokolom (BTRDOU) - EPA 115 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Slovenija - kreditna linija za sofinanciranje projektov strukturnih skladov) (MGPEISS) - EPA 116 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (projekt avtocest VI - Slovenija) (MGPEIA6) - EPA 117 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o razvojnem sodelovanju (BCSRS) - EPA 118 - IV [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih (ZJU-A) - skrajšani postopek - EPA 103 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogoma razdelitve sredstev, namenjenih sofinanciranju političnih strank za mesece od oktobra do decemba v letu 2004 in za celotno leto 2005 - EPA 87 - IV [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 9 (18. 2. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG DEKLARACIJE [PDF]:
   • Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v letu 2005 (U1) - EPA 109-IV [PDF]
  • PREDNOSTNE NALOGE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Prednostne naloge Slovenije za delo v Svetu Evropske unije v letu 2005 (U2) - EPA 110 - IV [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog odloka o dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-B) - EPA 121 - IV [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 10 (23. 2. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1 A) - skrajšani postopek - EPA 120 - IV [PDF]
  • OBVESTILO o spremembi sestave delovnega telesa državnega zbora RS [PDF]:
   • Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE [PDF]:
   • Pisna poslanska vprašanja in pobude [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (PoDRKJN) - EPA 122- IV [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 11 (24. 2. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe do 31.12.2004 - EPA 124 - IV [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 12 (3. 3. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 5 (ZZVZZ-H) - skrajšani postopek - EPA 136 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ustanovitvi Zgornje Savinjske in Šaleške pokrajine (ZUZSŠP) - prva obravnava - EPA 105 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO) - prva obravnava - EPA 130 - IV [PDF]
  • SKLEPI državnega zbora Republike Slovenije [PDF]:
   • Sklepi 3. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Popravek obvestila o spremembi sestave delovnega telesa Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 13 (4. 3. 2005) [SIstory]:
  • RAZISKAVA TIMSS 2003 [PDF]:
   • Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS 2003 - EPA 137 - IV [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 14 (8. 3. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o prekrških (ZP-1B) - skrajšani postopek - EPA 125 - IV [PDF]
   • Predlog akta o nosledstvu Konvencije o preprečevanju ponarejanja denarja, Protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja ter Neobveznega protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja, sklenjenih v Ženevi 20. aprila 1929 (MNKPPD) - EPA 144 - IV [PDF]
  • POROČILI delovnega telesa Državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu odloka o dopolnitvah odloka o programu Prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFP0405-B) - EPA 121 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politike k predlogu za sprejem avtentične razlage 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena in 84. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ORZDDPO68) EPA 95 - IV [PDF]
  • PARLAMENTARNA PREISKAVA [PDF]:
   • Akt o odreditvi parlamentarne preiskave o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije ter za sprermembo zakonodaje in sprejem drugih odločitev - EPA 96 - IV [PDF]
  • LETNI PLAN [PDF]:
   • Predlog letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005 - EPA 138 - IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delovanju Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije in okoljskih problemih v letu 2004 - EPA 145 - IV [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 15 (12. 3. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo k predlogu resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 (ReNPPP) - EPA 1501 - III [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 16 (12. 3. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (ZPVZDruP) - prva obravnava - EPA 146 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo nedovoljeno in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo nedovoljeno (BCHPSO) - EPA 149 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju v boju proti kriminalu in Protokola med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o napotitvi uradnikov za zvezo (BCHBPK) - EPA 150 - IV [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1 A) - skrajšani postopek - EPA 120 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o istospolni partnerski zvezi - druga obravnava - EPA 80 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu Akta o nasledstvu Konvencije o preprečevanju ponarejanja denarja, Protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja ter Neobveznega protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja, sklenjenih v Ženevi 20. aprila 1929 (MNKPPD) - EPA 144 - IV [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 17 (12. 3. 2005) [SIstory]:
  • POROČILI delovnih teles Državnega zbora z dopolnjenim predlogom deklaracije [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zadeve Evropske unije k predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v letu 2005 - EPA 109 - IV in k prednostnim nalogam Slovenije za delo v Svetu Evropske unije v letu 2005 - EPA 110 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v letu 2005 - EPA 109 - IV in k prednostnim nalogam Slovenije za delo v Svetu Evropske unije v letu 2005 - EPA 110 - IV [PDF]
   • ^Dopolnjen predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v letu 2005 - EPA 109 - IV, EPA 110-IV [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 18 (18. 3. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1 C) - nujni postopek - EPA 155 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (ZUDPPKZ) - nujni postopek - EPA 156 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popravi krivic (ZPKri-D) - skrajšani postopek - EPA 153 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o policiji (ZPol-D) - škrajšani postopek - EPA 154 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-D) - skrajšani postopek - EPA 157 - IV [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 19 (23. 3. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1F) - prva obravnava - EPA 27 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1B) - prva obravnava - EPA 162 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ukrepih za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci v Zgornji mežiški dolini [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o urejanju vojnih grobišč (BCZUVG) - EPA 164 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BROZM) - EPA 165 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, mednarodnemu terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BTUBOK) - EPA 166 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o vzajemnem varovanju tajnih podatkov (BSKVTP) - EPA 167 - IV [PDF]
  • POROČILO delovnega telesa državnega zbora [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi načina uporabe 72. člena poslovnika državnega zbora [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Osmo Poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb - EPA 159 - IV [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 20 (30. 3. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-1 C) - skrajšani postopek - EPA 170 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-B) - prva obravnava - EPA 171 - IV [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 2. seji Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (PoDRKJN) - EPA 122 - IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2004 - EPA 169 - IV [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 21 (6. 4. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovah (ZU-A) - skrajšani postopek - EPA 173 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS) - prva obravnava - EPA 178 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-C) - prva obravnava - EPA 179 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, minja nadzorni sistem Konvencije (MPKVCP) - EPA 174 - IV [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-H) - skrajšani postopek - EPA 136 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k Poročilu o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za obdobje september 2003 - november 2004 - EPA 97 - IV [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (PoDRKJN) - EPA 122 - IV [PDF]
  • SKLEPA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepa 4. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 22 (8. 4. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO DEL0VN£GA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport ob obravnavi Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2003 - EPA 137 - IV [PDF]
  • REVIZIJSKA POROČILA [PDF]:
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje SEG - Stranke ekoloških gibanj Slovenije za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Socialne liberalne stranke za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Zelenih Slovenije za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje liste kandidatov Glas žensk Slovenije - GŽS, Zveza za Primorsko-ZZP, Zveza neodvisnih Slovenije - ZNS, Nova demokracija Slovenije - NDS za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje liste kandidatov Za podjetno Slovenijo za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Naprej Slovenija za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje samostojnega kandidata Štefana Hudobivnika za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Junijske liste za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke slovenskega naroda za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Demokratske stranke Slovenije za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Združenih za samostojno in pravično Slovenijo - Združeni za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Mihaela Svanjaka za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
   • Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Marka Breclja za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 23 (12. 4. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCSZM) - EPA 168 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 80 milijonov EUR (MPSZ 80) - EPA 186 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 74 milijonov EUR (MPSZ 74) - EPA 187 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj o prevzemu pravic in obveznosti iz posojilne pogodbe (Projekt Slovenskih železnic) z dne 12.04.1994 med Slovenskimi železnicami, d.d. in Evropsko banko za obnovo in razvoj in Pogodbe med Republiko Slovenijo, Evropsko investiciisko banko in Holdingom Slovenske železnice, d.o.o., o odstopu in prevzemu pravic in obveznosti (Projekt Slovenskih železnic/A, Projekt Slovenskih železnic/B, Projekt Slovenskih železnic II, Transjugoslovanski železniški projekt ll/A) (MEBPSZ) - EPA 188 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BTUMCP) - EPA 189 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MPKPPK) - EPA 190 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MKPPKZ) - EPA 138 - IV [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za promet k predlogu letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005 - EPA 138 - IV [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 24 (15. 4. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o socialnem varstvu (ZSV-D) - prva obravnava - EPA 197- IV [PDF]
  • SPREMEMBE SKLEPA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti [PDF]
   • Odbor za obrambo [PDF]
   • Odbor za kulturo,šolstvo in šport [PDF]
   • Odbor za zadeve Evropske unije [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance, za obdobje od julija do decembra 2004 - EPA 175 - IV [PDF]
   • Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2004 - EPA 198 - IV [PDF]
   • Dopolnitev skupnega poročila o delu državnih tožilstev za leto 2003 - EPA 1345 - III [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 25 (18. 4. 2005) [SIstory]:
  • POROČILI delovnega telesa državnega zbora republike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage 240. člena poslovnika državnega zbora [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage 272. člena poslovnika državnega zbora [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o poslovanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2004 - EPA 199 - IV [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 26 (20. 4. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-H) - skrajšani postopek - EPA 208 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih grobiščih (ZVG-A) - skrajšani postopek - EPA 209 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) - prva obravnava - EPA 206 - IV [PDF]
  • ZAHTEVE SKUPIN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Zahteve skupin poslancev državnega zbora Republike Slovenije, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) - prva obravnava - EPA 206 -IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije v letu 2004 - EPA 205 - IV [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 27 (5. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-C) - skrajšani postopek - EPA 216 - IV [PDF]
  • SKLEP O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU PREDSEDNIKA DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Odbor za kulturo, šolstvo in šport [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2004 - EPA 210 - IV [PDF]
  • SKLEPI IN STALIŠČE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 5. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Sklep in stališče 8. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 28 (7. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-D) - nujni postopek - EPA 221 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E) - skrajšani postopek - EPA 220 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-A) - skrajšani postopek - EPA 224 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-A) - skrajšani postopek - EPA 225 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe in o lastništvu zaposlenih (ZUZDDLZ) - Prva obravnava - EPA 219 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1G) - Prva obravnava - EPA 222 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola iz leta 2003 k Mednarodni konvenciji o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1992 (MMSON) - EPA 223 - IV [PDF]
  • ZAHTEVA SKUPINE POSLANK IN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Zahteva skupine poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe in o lastništvu zaposlenih (ZUZDDLZ) - EPA 219-IV [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 29 (9. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o vzajemnem zastopanju obeh držav na njunih predstavništvih v tujini pri izdajanju vizumov za letalski tranzit (vizum A), tranzit (vizum B) ln kratkoročno bivanje (vizum C) - EPA 92 - IV [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu ln zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-H) - skrajšani postopek - EPA 136 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - skrajšani postopek - EPA 52 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in doPolnitvah zakona o popravi krivic (ZPKri-D) - skrajšani postopek - EPA 153 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembi zakona o policiji (ZPol-D) - skrajšani postopek - EPA 154 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in doPolnitvah zakona o ustanovah (ZU-A) - skrajšani postopek - EPA 173 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (ZPVZDruP) - druga obravnava - EPA 146 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-D) - skrajšani postopek - EPA 157 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-1 C) - skrajšani postopek - EPA 170 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Narodne in univerzitetne knjižnice, najete za financiranje izgradnje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani (UKL-NUK2) (ZPKNUK2) - druga obravnava - EPA 76 - IV [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 30 (14. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-C) - skrajšani postopek - EPA 230 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o eksplozivih (ZE-A) - skrajšani postopek - EPA 231 - IV [PDF]
  • UMIK PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 27 - IV [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE [PDF]:
   • Pisna poslanska vprašanja in pobude [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 31 (18. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 - EPA 236 IV [PDF]:
   • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 - EPA 236 IV [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 [PDF]
   • I. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA [PDF]
   • II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 31/1 (18. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 EPA236 -IV [PDF]:
   • II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA (nadaljevanje iz Poročevalca št. 31) [PDF]
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
  • OBRAZL0ŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]:
   • 1. Nevladni proračunski uporabniki [PDF]
   • 2. Vladni proračunski uporabniki [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 31/2 (18. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 EPA236 -IV [PDF]:
   • OBRAZL0ŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna : 2. Vladni proračunski uporabniki (nadaljevanje iz Poročevalca št. 31/1) [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 31/3 (18. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 EPA236 -IV [PDF]:
   • OBRAZL0ŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna : 2. Vladni proračunski uporabniki (nadaljevanje iz Poročevalca št. 31/II) [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 31/4 (18. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 EPA236 -IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna: 2. Vladni proračunski uporabniki (nadaljevanje iz Poročevalca št. 31/III) [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 31/5 (18. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 EPA236 -IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna: 2. Vladni proračunski uporabniki (nadaljevanje iz Poročevalca št. 31/IV) [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 31/6 (18. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 EPA236 -IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna: 2. Vladni proračunski uporabniki (nadaljevanje iz Poročevalca št. 31/V) [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 31/7 (18. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 EPA236 -IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna [PDF]
   • 2. Vladni proračunski uporabniki (nadaljevanje iz Poročevalca št. 31/VI) [PDF]
   • 3. Pravosodni proračunski uporabniki [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 31/8 (18. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 EPA 236 -IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA: 3. Pravosodni proračunski uporabniki (nadaljevanje iz Poročevalca št. 31/VII) [PDF]
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405-A) - nujni postopek - EPA 237 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o prevzemu dolga Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - nujni postopek - EPA 239 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E) - skrajšani postopek - EPA 234 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola 1996 h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja z odpadnimi snovmi, 1972 (M96KPOM) - EPA 233 - IV [PDF]
  • ZAHTEVE SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora Republike Slovenije za odločitev Državnega zbora o sklepu kolegija predsednika Državnega zbora, da se predloga zakonov o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 208 - IV in o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih grobiščih - EPA 209 - IV, obravnavata po skrajšanem postopku [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 32 (25. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-C) - skrajšani postopek - EPA 235 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-A) - skrajšani postopek - EPA 238 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-A) - skrajšani p ostopek - EPA 249-IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1B) - skrajšani postopek - EPA 250 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Državnem svetu (ZDSVe-A) - skrajšani postopek - EPA 251 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1) - prva obravnava - EPA 228 - IV [PDF]
  • ZAHTEVA SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora Republike Slovenije, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1) - prva obravnava - EPA 228 - IV [PDF]
  • POROČILO DEL0VNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Dodatno poročilo k posebnemu poročilu varuha človekovih pravic o problematiki "izbrisanih" v letnih poročilih varuha - EPA 1507 - lil [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 6. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 33 (31. 5. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-E) - skrajšani postopek - EPA 247 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) - skrajšani postopek - EPA 248 - IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2004 - EPA 253 - IV [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 34 (1. 6. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-C) - skrajšani postopek - EPA 252 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter opravljanju njihovih posledic (BPLNN) - EPA 251 - IV [PDF]
  • POROČILO IN FINANČNI NAČRT [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2004 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2004 (računovodski izkazi) [PDF]
   • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2005 - EPA 256 - IV [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 35 (3. 6. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-C) - nujni postopek - EPA 265 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-A) -nujni postopek - EPA 266 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (ZS-E) - skrajšani postopek - EPA 264 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah - prva obravnava - EPA 263 - IV [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 36 (6. 6. 2005) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-C) - skrajšani postopek - EPA 216 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-A) - skrajšani postopek - EPA 224 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-A) - skrajšani postopek - EPA 225 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o začasni zaščiti Vseljenih oseb (ZZZRO) - druga obravnava - EPA 130 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E) - skrajšani postopek - EPA 220 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) - druga obravnava - EPA 206 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za okolje in prostor k predlogu zakona o ukrepih za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci v Zgornji mežiški dolini (ZUZOOPD) - druga obravnava - EPA 163 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti - druga obravnava - EPA 178 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o socialnem varstvu - druga obravnava - EPA 197 - IV [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 37 (7. 6. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) - prva obravnava - EPA 276 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Chestrskega večstranskega usklajevalnega sporazuma iz leta 1997 o tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T) - EPA 277 - IV [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 38 (7. 6. 2005) [SIstory]:
  • Predlogi zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola 1996 h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja z odpadnimi ln drugimi snovmi, 1972 (M96KPOM) - EPA 233 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola iz leta 1997 o spremembi Mednarodne konvencije o preprečevanju oneesnaževanja morja z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, ki se nanaša nanjo (MPKPOM) - EPA 278 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o oneesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (MPOKOZ) - EPA 279 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP) - EPA 280 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BSEBOK) - EPA 281 - IV [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 39 (9. 6. 2005) [SIstory]:
  • Predlogi zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi - (ZDU-1 D) skrajšani postopek - EPA 288 - iv [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu (ZGas-B) - prva obravnava - EPA 262 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolski inšpekciji (ZSoll-A) - prva obravnava - EPA 286 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1 B) - prva obravnava - EPA 287 - IV [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 40 (11. 6. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG zakona [PDF]:
   • Predlog zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPRRD) - prva obravnava - EPA 291 - IV [PDF]
  • Zahteva skupine poslancev državnega zbora republike Slovenije [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev državnega zbora RS, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih - EPA 276 - IV [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za obdobje od 1.10.2004 do 23.5.2005 - EPA 273 - IV [PDF]
   • Poročilo o delu inšpektorata za varstvo osebnih podatkov v letu 2004 - EPA 274 - IV [PDF]
  • Resolucija [PDF]:
   • Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005 - 2013 (ReNPEMZM) - EPA 290 - IV [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 41 (13. 6. 2005) [SIstory]:
  • Poročila delovnega telesa državnega zbora republike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Protokola 1996 h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja z odpadnimi in drugimi snovmi, 1972 (M96KPOM) - EPA 233 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BPLNN) - EPA 261 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Chestrskega večstranskega usklajevalnega sporazuma iz leta 1997 o tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T) - EPA 277 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Protokola iz leta 1997 o spremembi Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, ki se nanaša nanjo (MPKPOM) - EPA 278 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (MPOKOZ) - EPA 279 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP) - EPA 280 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BSEBOK) - EPA 281 - IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo D.S.U. družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. o izvajanju nalog na podlagi 62. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe do 31.3.2005 - EPA 275 - IV [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 42 (15. 6. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 [PDF]:
   • Popravek splošnega dela Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2005 - EPA 236 - IV [PDF]
  • SPREMEMBE SKLEPA DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • OBVESTILA o spremembah sestave delovnih teles Državnega zbora RS [PDF]:
   • Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano [PDF]
   • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide [PDF]
   • Odbor za zadeve Evropske unije [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO) - EPA 292 - IV [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 43 (15. 6. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Deseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2004 - EPA 293 - IV [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 44 (18. 6. 2005) [SIstory]:
  • Predlogi zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBIoP-A) - skrajšani postopek - EPA 305 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registru (ZSReg-A) - prva obravnava - EPA 304 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o prenehanju zakona o davku na izplačane plače in stopnji davka za leto 2006 (ZPZDIP06) - prva obravnava - EPA 306 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-E) - prva obravnava - EPA 307 - IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Sklada Republike Slovenije za sukcesijo za leto 2004 - EPA 296 - IV [PDF]
  • Stališča [PDF]:
   • Predlog stališča do predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem (U13) - EPA 301 - IV [PDF]
   • Predlog stališča do predloga sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnega prevoza (U14) - EPA 302 - IV [PDF]
   • Predlog stališča do predloga sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Azerbejdžansko republiko o nekaterih vidikih zračnega prevoza (U15) - EPA 303 - IV [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 45 (21. 6. 2005) [SIstory]:
  • Predlogi zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFo-B) - skrajšani postopek - EPA 312 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPIeK) - skrajšani postopek - EPA 309 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o reševanju na morju, 1989 (MKRM89) - EPA 311 - IV [PDF]
  • Odgovori na poslanska vprašanja [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 3. seji Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 46 (27. 6. 2005) [SIstory]:
  • PREDL0G ZA ZAČETEK postopka za SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog za začetek Postopka za spremembo 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 317 - IV [PDF]
  • PREDL0G ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS) - prva obravnava - EPA 313 - IV [PDF]
  • ZAHTEVA SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o prenehanju zakona o davku na izplačane plače in stopnji davka za leto 2006 - EPA 306 - IV [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-A) - skrajšani postopek - EPA 249 - IV [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 7. redne in 9. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 47 (30. 6. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) - nujni postopek - EPA 327 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZSDSA7) - nujni postopek - EPA 328 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski Investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7) - nujni postopek - EPA 330 - IV [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu sklepa za izbiro revizorske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2004 - EPA 329 - IV [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 48 (1. 7. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2004 - EPA 332 - IV [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 48/1 (1. 7. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2004 - EPA 332 - IV (nadaljevanje iz Poročevalca št. 48) [PDF]
 60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 49 (1. 7. 2005) [SIstory]:
  • Poročila delovnih teles državnega zbora republike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-C) - skrajšani postopek - EPA 230 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o eksplozivih (ZE-A) - skrajšani postopek - EPA 231 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem svetu (ZDSve-A) - skrajšani postopek - EPA 251 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (ZS-E) - skrajšani postopek - EPA 264 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-A) - skrajšani postopek - EPA 238 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - druga obravnava - EPA 171 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 F) - druga obravnava - EPA 222 - IV [PDF]
 61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 50 (2. 7. 2005) [SIstory]:
  • Predlog zakona [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-B) - skrajšani postopek - EPA 343 - IV [PDF]
  • Poročila delovnih teles DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-C). skrajšani postopek - EPA 235 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E) - skrajšani postopek - EPA 234 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) - skrajšani postopek - EPA 248 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za promet k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1B) - skrajšani postopek - EPA 250 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za promet k predlogu zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) - druga obravnava - EPA 276 - IV [PDF]
 62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 51 (7. 7. 2005) [SIstory]:
  • SPREMEMBE SKLEPA DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora Reublike Slovenije in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • OBVESTILA O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
   • Odbor za finance in monetarno politiko [PDF]
   • Mandatno - volilna komisija [PDF]
   • Odbor za okolje in prostor [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2004 [PDF]
   • Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2004 - EPA 336 IV [PDF]
 63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 52 (9. 7. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU) - nujni postopek - EPA 348 - IV [PDF]
  • LETNO POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o stanju na področju zavarovalništva in [PDF]
   • Letno poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2004 - EPA 347 - IV [PDF]
 64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 53 (19. 7. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o finančni stabilnosti in nadzoru bančnega poslovanja v letu 2004 - EPA 346 - IV [PDF]
 65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 54 (21. 7. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-H) - nujni postopek - EPA 365 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-A) - skrajšani postopek - EPA 352 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (ZJC-B) - skrajšani postopek - EPA 353 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-A) - skrajšani postopek - EPA 354 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-B) - skrajšani postopek - EPA 356 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o poslancih (ZPos-B) - skrajšani postopek - EPA 358 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-A) - skrajšani postopek - EPA 369 - IV [PDF]
 66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 55 (22. 7. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izbraževanja (ZOFVI-F) - skrajšani postopek - EPA 373 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-G) - prva obravnava - EPA 357 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določanju države, odgovorne za obravnavanje prošenj za azil, vloženih v eni od držav članic evropskih skupnosti (MKDOPA) - EPA 351 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BKRIDO) - EPA 370 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BROPCZ) - EPA 371 - IV [PDF]
 67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 56 (25. 7. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZSNKNPIA) - nujni postopek - EPA 378 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360,00 mio evrov (ZPNPIA) - nujni postopek - EPA 379 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-E) - prva obravnava - EPA 355 IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-A) - prva obravnava - EPA 359 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE) - prva obravnava - EPA 368 - IV [PDF]
  • ZAHTEVA SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Zahteva skupine poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - EPA 355 - IV [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o prometni politiki Republike Slovenije (RePPRS) - EPA 375 - IV [PDF]
  • SKLEPI [PDF]:
   • Sklepi 8. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 57 (27. 7. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih (ZJU-B) - prva obravnava - EPA 361 - IV [PDF]
 69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 58 (28. 7. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-E) - skrajšani postopek - EPA 384 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (ZGos-B) - prva obravnava - EPA 383 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja glede nadzora nad emisijami dušikovih oksidov ali njihovih čezmejnih tokov - EPA 381 - IV [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2004 - EPA 345 - IV [PDF]
   • Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji za leto 2004 - EPA 362 - IV [PDF]
 70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 59 (29. 7. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Skupno letno poročilo o delu Državnega pravobranilstva v letu 2004 - EPA 377 - IV [PDF]
 71. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 60 (29. 7. 2005) [SIstory]:
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006 - 2010 - EPA 386 - IV [PDF]
 72. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 61 (3. 8. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Sedmo poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2002, 2003 in 2004) - EPA 385 - IV [PDF]
 73. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 61/1 (3. 8. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Sedmo poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2002, 2003 in 2004) - EPA 385 - IV (nadaljevanje) [PDF]
 74. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 62 (4. 8. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o verski svobodi in verskih skupnostih (ZVSVS) - prva obravnava - EPA 380 - IV [PDF]
 75. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 63 (10. 8. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije - skrajšani postopek - EPA 387 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - skrajšani postopek - EPA 390 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozu nevarnega blaga - prva obravnava - EPA 389 - IV [PDF]
  • Poslanska vprašanja in pobude [PDF]:
   • Pisna poslanska vprašanja in pobude ter odgovori nanje [PDF]
 76. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 64 (6. 9. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (ZRZECEP) - nujni postopek - EPA 411 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - skrajšani postopek - EPA 388 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-A) - skrajšani postopek - EPA 396 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu (ZN-D) - skrajšani postopek - EPA 416 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj in Vlado Republike Slovenije in Upravnega dogovora o posebnih namenskih prispevkih v Sklad za industrijski razvoj (MNSZNIR) - EPA 299 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BSKCZ) - EPA 412 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sprememb, 1997, k spremenjeni Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP97) - EPA 413 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHUDOV) - EPA 417 - IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije v letu 2005 do 15.8.2005 - EPA 397 - IV [PDF]
 77. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 65 (9. 9. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o zaščiti prič (ZZPrič) - prva obravnava - EPA 419 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sprememb 1995 priloge k Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP95) - EPA 414 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju (BGRTGO-A) - EPA 426 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom s Sklepno listino (MESCHBG) - EPA 428 - IV [PDF]
 78. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 66 (10. 9. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o poslovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2004 - EPA 415 - IV [PDF]
 79. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 67 (12. 9. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo D.S.U. družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. o izvajanju nalog na podlagi 62. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe do 30.6.2005 - EPA 398 - IV [PDF]
 80. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 68 (15. 9. 2005) [SIstory]:
  • Predlogi zakonov [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHRIDO) - EPA 441 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo (MPRGV)-EPA 442-IV [PDF]
  • Poročila delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-A) - skrajšani postopek - EPA 354 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBIoP-A) - skrajšani postopek - EPA 305 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-I) - druga obravnava - EPA 263 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolski inšpekciji (ZSOII-A) - druga obravnava - EPA 286 - IV [PDF]
   • Dodatno poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o socialnem varstvu - druga obravnava - EPA 197 - IV [PDF]
 81. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 69 (17. 9. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim Vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (države članice Evropske unije) ter Republiko Bolgarijo in Romunijo o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji s Sklepno listino (MPEUBR) - EPA 443 - IV [PDF]
  • Poročila delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Odbora za promet k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (ZJC-B) - skrajšani postopek - EPA 353 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za obrambo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu (ZGas-B) - druga obravnava - EPA 262 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj k predlogu zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPRRD) - druga obravnava - EPA 291 - IV [PDF]
 82. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 70 (18. 9. 2005) [SIstory]:
  • Poročila delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Mandatno-volilne komisije k predlogu zakona o spremembah zakona o poslancih (ZPos-B) - skrajšani postopek - EPA 358 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-E) - druga obravnava - EPA 307 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS) - druga obravnava - EPA 313 - IV [PDF]
 83. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 71 (19. 9. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti - skrajšani postopek - EPA 445 - IV [PDF]
  • poročila delovnih teles državnega zbora rEpublike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - skrajšani postopek - EPA 252 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi (ZDU-1 D) - skrajšani postopek - EPA 288 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-A) - skrajšani postopek - EPA 352 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-B) - skrajšani postopek - EPA 343 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-B) - skrajšani postopek - EPA 356 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1 B) - druga obravnava - EPA 287 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registru (ZSReg-A) - druga obravnava - EPA 304 - IV [PDF]
 84. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 72 (19. 9. 2005) [SIstory]:
  • Poročili delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) - nujni postopek - EPA 327 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFo-B) - skrajšani postopek - EPA 312 - IV [PDF]
 85. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 73 (22. 9. 2005) [SIstory]:
  • ODLOK [PDF]:
   • Predlog odloka o ravnanju s tajnimi podatki (OdRTP) - EPA 360 - IV [PDF]
  • Resolucija [PDF]:
   • Predlog resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010 (ReNRRP) - EPA 446 - IV [PDF]
 86. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 74 (29. 9. 2005) [SIstory]:
  • Predlog zakona [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-A) - skrajšani postopek - EPA 449 - IV [PDF]
  • Odlok [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-C) - EPA 450 - IV [PDF]
 87. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 75 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 IN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 459 - IV in EPA 460 - IV [PDF]
  • Proračunski memorandum republike Slovenije za obdobje 2006 2007 EPA 459 - IV, EPA 460 - IV [PDF]
 88. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 75/1 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • I. SPLOSNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA [PDF]
   • II. POSEBNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA [PDF]
 89. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 75/2 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2006 - 2009 [PDF]
 90. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459-IV [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]
 91. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/1 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • Obrazložitev posebnega dela predloga PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna [PDF]
 92. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/2 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • Obrazložitev posebnega dela predloga PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna [PDF]
 93. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/3 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • Obrazložitev posebnega dela predloga PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna [PDF]
 94. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/4 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna [PDF]
 95. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/5 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna [PDF]
 96. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/6 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna [PDF]
 97. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/7 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna [PDF]
 98. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/8 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 99. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/9 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 100. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/10 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 101. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/11 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 102. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 76/12 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 103. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 77 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • I. SPLOSNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA [PDF]
   • II. POSEBNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA [PDF]
 104. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 77/1 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • II. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 - 2010 [PDF]
 105. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 [PDF]
 106. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/1 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 107. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/2 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 108. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/3 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 109. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/4 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 110. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/5 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 111. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/6 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 112. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/7 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 113. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/8 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 114. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/9 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 115. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/10 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 116. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/11 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 117. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 78/12 (4. 10. 2005) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
 118. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 79 (5. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 IN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 459-IV in EPA 460 -IV [PDF]:
   • SKUPNI NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETI 2006 - 2007 [PDF]
   • SKUPNI NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA POTREBE PRAVOSODNIH ORGANOV NA PRORAČUNSKI POSTAVKI 2987- INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB PRAVOSODNIH ORGANOV V LETU 2006 IN 2007 [PDF]
   • SKUPNI KADORVSKI NAČRT ORGANOV DRŽAVNE UPRAVE ZA LETI 2006 IN 2007 [PDF]
   • SKUPNI NAČRT INFORMATIZACIJE DRŽAVNIH ORGANOV ZA LETI 2006-2007 [PDF]
 119. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 79/1 (5. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 IN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 459-IV in EPA 460 -IV [PDF]:
   • PREDLOGI F|NANČNIH NAČRTOV SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ ZA LETI 2006 IN 2007 Z OBRAZLOŽITVAMI [PDF]
 120. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 79/2 (5. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 IN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 459-IV in EPA 460 -IV [PDF]:
   • PREDLOGI FiNANČNIH NAČRTOV SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ ZA LETI 2006 IN 2007 Z OBRAZLOŽITVAMI (nadaljevanje iz Poročevalca št. 79/I) [PDF]
 121. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 80 (5. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 IN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 459-IV in EPA 460 -IV [PDF]:
   • PREDLOG ZAK0NA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2006 IN 2007 - nujni postopek - EPA 461 - IV [PDF]
   • PREDLOG ODL0KA O PROGRAMU PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2006 IN 2007 - EPA 462 - IV [PDF]
  • POPRAVEK: OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA [PDF]
   • SKUPNO KAZALO PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2006 in 2007 [PDF]
 122. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 81 (14. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD) - nujni postopek - EPA 472 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o poslancih (ZPos-C) - skrajšani postopek - EPA 470 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o planinskih poteh (ZPIaninP) - prva obravnava - EPA 451 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM) - prva obravnava - EPA 473 - IV [PDF]
 123. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 82 (14. 10. 2005) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-B) - skrajšani postopek - EPA 388 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK) - druga obravnava - EPA 309 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za promet k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-A) - druga obravnava - EPA 389 - IV [PDF]
   • Poročilo Komisije po zakonu o preprečevanju korupcije k Poročilu o delu Komisije za preprečevanje korupcije za obdobje od 1.10.2004 do 23.5.2005 - EPA 273 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu Resolucije o nacionalnem programu za enake Možnosti žensk in moških 2005 - 2013 (ReNPEMZM) - EPA 290 - IV [PDF]
 124. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 83 (14. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o ustanovitvi Evropskega univerzitetnega inštituta, kot je bila spremenjena s Konvencijo o spremembah iz leta 1992 - EPA 483 - IV [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F) - skrajšani postopek - EPA 373 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za okolje in prostor k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-A) - skrajšan postopek - EPA 390 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za okolje in prostor k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-A) - skrajšani postopek - EPA 396 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za okolje in prostor o Poročilu o realizaciji programov ukrepov za odpravo posledic plazov večjega obsega za leto 2003 (ZAR) - EPA 1098 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za okolje in prostor o letnem poročilu o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2004 - EPA 415 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-A) - druga obravnava - EPA 359 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za a gospodarstvo k predlogu zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE) - druga obravnava - EPA 368 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (ZGos-B) - druga obravnava - EPA 383 - IV [PDF]
   • Poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Desetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2004 - EPA 293 - IV [PDF]
 125. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 84 (17. 10. 2005) [SIstory]:
  • Poročila delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-A) - skrajšani postopek - EPA 369 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-E) - skrajšani postopek - EPA 384 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1 A) - skrajšani postopek - EPA 387 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu (ZN-D) - skrajšani postopek - EPA 416 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-G) - druga obravnava - EPA 357 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1) - druga obravnava - EPA 228 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o verski svobodi in verskih skupnostih (ZVSVS) - druga obravnava - EPA 380 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFP0405-C) - EPA 450 - IV [PDF]
 126. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 85 (19. 10. 2005) [SIstory]:
  • ZAHTEVI SKUPIN POSLANK IN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE [PDF]:
   • Zahtevi skupin poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o gospodarskih družbah - EPA 479 - IV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) - prva obravnava - EPA 479 - IV [PDF]
 127. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 85/1 (19. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) - prva obravnava - EPA 479 - IV (nadaljevanje) [PDF]
 128. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 86 (21. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1 C) - skrajšani postopek - EPA 457 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o informacijskem pooblaščencu (ZinfP) - prva obravnava - EPA 452 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe in o lastništvu zaposlenih (ZUZDDLZ) - prva obravnava - EPA 455 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1) - prva obravnava - EPA 456 - IV [PDF]
 129. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 87 (22. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o vinu (ZVin) - prva obravnava - EPA 458 - IV [PDF]
  • UMIH PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • Umik predloga zakona o planinskih poteh (ZPIanP) - EPA 55 - IV [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo nadzornega odbora Slovenske odškodninske družbe, d.d. za mandatno obdobje od 24.5.2001 do 24.5.2005 - EPA 471 - IV [PDF]
 130. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 88 (26. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (RZ2004) - EPA 464 - IV [PDF]:
   • i. SPLOŠNI del zaključnega računa proračuna [PDF]
   • II. POSEBNI del zaključnega računa proračuna [PDF]
 131. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 88/1 (26. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (RZ2004) - EPA 464 - IV [PDF]:
   • II. POSEBNI del zaključnega računa proračuna (nadaljevanje) [PDF]
   • III. obrazložitve zaključnega računa proračuna [PDF]
 132. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 88/2 (26. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA [PDF]:
   • REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI IZKAZOV IN IZVRŠITVE PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 (RZ2004) - EPA 464 - IV [PDF]
 133. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 88/3 (26. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA [PDF]:
   • REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI IZKAZOV IN IZVRŠITVE PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 (RZ2004) - EPA 464 - IV (nadaljevanje) [PDF]
 134. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 88/4 (26. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA [PDF]:
   • REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI IZKAZOV IN IZVRŠITVE PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 (RZ2004) - EPA 464 - IV (nadaljevanje) [PDF]
 135. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 89 (29. 10. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-F) - nujni postopek - EPA 509 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-1 B) - nujni postopek - EPA 510 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-1 D) - nujni postopek - EPA 511 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1 D) - nujni postopek - EPA 512 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-D) - nujni postopek - EPA 513 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) - prva obravnava - EPA 508 - IV [PDF]
 136. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 90 (4. 11. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2005 v obdobju januar - junij 2005 - EPA 463 - IV [PDF]
 137. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 90/1 (4. 11. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2005 v obdobju januar - junij 2005 - EPA 463 - IV (nadaljevanje) [PDF]
 138. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 90/2 (4. 11. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2005 v obdobju januar - junij 2005 - EPA 463 - IV (nadaljevanje) [PDF]
 139. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 91 (8. 11. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (ZZad-B) - prva obravnava - EPA 485 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o osebnem imenu (ZOI-1) - prva obravnava - EPA 486 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N) - prva obravnava - EPA 504 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS) - prva obravnava EPA 517 - IV [PDF]
  • ZAHTEVE SKUPIN POSLANK IN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Zahteva skupine poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o spremembah zakona o lokalni samoupravi - EPA 504 - IV [PDF]
   • Zahteva skupine poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM) - EPA 473 - IV [PDF]
 140. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 92 (10. 11. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-A) - skrajšani postopek - EPA 521 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-F) - skrajšani postopek - EPA 524 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-D) - skrajšani postopek - EPA 529 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1) -tretja obravnava - EPA 228 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP) - prva obravnava - EPA 519 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli cen (ZKC-A) - prva obravnava - EPA 520 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO) - prva obravnava - EPA 522 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, na voljo za podpis 19. junija 1980 v Rimu, ter k Prvemu in Drugemu protokolu o razlagi te konvencije s strani Sodišča (MKKUP) - EPA 528 - IV [PDF]
  • Poročila delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (DP2006) - EPA 459 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (DP2007) - EPA 460 - IV [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k Poročilu nadzornega odbora Slovenske odškodninske družbe, d.d. za mandatno obdobje od 24.5.2001 do 24.5.2005 - EPA 471 - IV [PDF]
   • Poročilo Komisije po Zakonu o preprečevanju korupcije k Poročilu o delu Komisije za preprečevanje korupcije za obdobje od 1.10.2004 do 23.5.2005 - EPA 273 - IV [PDF]
   • Dopolnitev poročila Komisije po Zakonu o preprečevanju korupcije k Poročilu o delu Komisije za preprečevanje korupcije za obdobje od 1.10.2004 do 23.5.2005 - EPA 273 - IV [PDF]
 141. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 93 (11. 11. 2005) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj k predlogu zakona o spremembah zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-A) - skrajšani postopek - EPA 445 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za promet k predlogu zakona o spremembah zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-A) - skrajšani postopek - EPA 449 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu resolucije o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006 - 2010 (ReNPVP) - EPA 386 - IV [PDF]
 142. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 94 (11. 11. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Odbora za okolje in prostor k predlogu resolucije o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO) - EPA 292 - IV [PDF]
 143. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 95 (12. 11. 2005) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C) - skrajšani postopek - EPA 457 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih (ZJU-B) - druga obravnava - EPA 361 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona zakona o zaščiti prič (ZZPrič) - druga obravnava - EPA 419 - IV [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o informacijskem pooblaščencu (ZInfP) - druga obravnava - EPA 452 - IV [PDF]
   • Poročilo Mandatno-volilne komisije k predlogu zakona o spremembah zakona o poslancih (ZPos-C) - druga obravnava - EPA 470 - IV [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (RZ2004) - EPA 464 - IV [PDF]
 144. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 96 (17. 11. 2005) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 IN DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 459 - IV in - EPA 460 -IV [PDF]:
   • PRORAČUNSKI MEMORANDUM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2006 - 2007 - EPA 459 - IV, EPA 460 - IV [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]
   • I. SPLOŠNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA [PDF]
   • II. POSEBNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA [PDF]
 145. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 96/1 (17. 11. 2005) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]
 146. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 97 (17. 11. 2005) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 - EPA 459 - IV [PDF]:
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 147. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 98 (17. 11. 2005) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 460 -IV [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 460 - IV [PDF]
   • I. SPLOŠNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA [PDF]
   • II. POSEBNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA [PDF]
 148. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 98/1 (17. 11. 2005) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 460 -IV [PDF]:
   • II. POSEBNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA [PDF]
 149. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 99 (17. 11. 2005) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 - EPA 460 -IV [PDF]:
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 150. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 100 (21. 11. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D) - skrajšani postopek - EPA 537 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini (ZIL-1 C) - skrajšani postopek - EPA 553 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (ZNSVS-A) - prva obravnava - EPA 532 - IV [PDF]
   • Predlog zakona o društvih (ZDru-1) - prva obravnava - EPA 533 - IV [PDF]
  • PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA [PDF]:
   • Predlog za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 187. in drugega odstavka 188. člena zakona o varstvu okolja (ORZVO187) - EPA 552 - IV [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Sklepi 9. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Sklepi 10. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 151. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 101 (23. 11. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) - prva obravnava - EPA 531 - IV [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna za obdobje od januarja do junija 2005 - EPA 475 - IV [PDF]
   • Poročilo o izvrševanju letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004 - EPA 474 - IV [PDF]
 152. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 102 (24. 11. 2005) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ) - prva obravnava - EPA 525 - IV [PDF]
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog reso|ucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom (ReNPROJG) - EPA 518 - IV [PDF]
 153. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 103 (25. 11. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o regionalnem razvoju 2004 - EPA 514 - IV [PDF]
 154. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 31, št. 103/1 (25. 11. 2005) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o regionalnem razvoju 2004 - EPA 514 - IV (nadaljevanje) [PDF]