10. Seznam Poročevalcev iz leta 1984

 1. Priloga Poročevalca, letnik 10(1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu z osnutkom zakona (ESA-605) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu [PDF]:
    • I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
    • II. OCENA STANJA NA PODROČJU STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
    • III. OSNOVNA NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE [PDF]
    • IV. FINANČNE POSLEDICE [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu [PDF]:
    • OBRAZLOŽITEV [PDF]
    • DOLOČBE ZAKONA O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU, KI SE SPREMINJAJO [PDF]
  • ANALIZA republiških predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil (ESA-608) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. SPLOŠNE UGOTOVITVE ANALIZE [PDF]
   • III. UGOTOVITVE IN PREDLOGI PO PODROČJIH DELA OZIROMA PRISTOJNOSTIH UDELEŽENCEV ANALIZE [PDF]:
    • I. NOTRANJE ZADEVE [PDF]
    • II. PRAVOSODJE IN UPRAVA [PDF]
    • III. LJUDSKA OBRAMBA [PDF]
    • IV. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE TER TELESNA KULTURA [PDF]
    • V. ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO [PDF]
    • VI. INFORMIRANJE [PDF]
    • VII. PODROČJE DELA [PDF]
    • VIII. VPRAŠANJA BORCEV IN VOJAŠKIH INVALIDOV [PDF]
    • IX. VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA [PDF]
    • X. FINANCE [PDF]
    • XI. SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA [PDF]
    • XII. DRUŽBENO PLANIRANJE [PDF]
    • XIII. MEDNARODNO SODELOVANJE [PDF]
    • XIV. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANA [PDF]
   • IV. SKLEPNE UGOTOVITVE [PDF]
  • UČINKOVITOST DELA OBČINSKIH SKUPŠČIN (Splošne ugotovitve in konkretni predlogi za spremembo zakonodaje) [PDF]:
   • SPLOŠNE UGOTOVITVE [PDF]
   • KONKRETNI PREDLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONODAJE [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o spremembi in dopolnitvi dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč (ESA-606) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • I. Ustavna podlaga za sklenitev dogovora [PDF]
    • II. Razlogi za sklenitev dogovora [PDF]
    • III. Ocena stanja na področju, ki se ureja z dogovorom in cilji, ki jih je treba doseči [PDF]
    • IV. Udeleženci dogovora [PDF]
    • V. Pojasnilo temeljnih pravnih rešitev, predloženih v dogovoru [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov (ESA-604) [PDF]:
   • DOGOVOR o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
 2. Priloga Poročevalca, letnik 10(10. 1. 1984) [SIstory]:
  • PROGRAM DELA Zbora združenega dela,Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1984 [PDF]:
   • I. DEL TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • II. DEL SOGLASJA K AKTOM, KI JIH SPREJEMA ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ V SOGLASJU S SKUPŠČINAMI SOCIALISTIČNIH REPUBLIK IN SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH POKRAJIN [PDF]
  • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1984 [PDF]:
   • SEJE ZBOROV 25.JANUARJA 1984 [PDF]
   • SEJE ZBOROV 20. FEBRUARJA 1984 [PDF]
   • SEJE ZBOROV 28. MARCA 1984 [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 1 (10. 1. 1984) [SIstory]:
  • STANJE IN USMERITVE razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji (ESA-401) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o skladu skupnih rezerv (ESA-309) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zaščiti podatkov v družbenem sistemu informiranja (ESA-396) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o kulturno umetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot (ESA-232) [PDF]
  • Poročilo o izvajanju zakona o sistemu obrambe pred točo v SR Sloveniji (ESA-400) [PDF]
  • Poročilo o problematiki določb zakona o zdravstvenem varstvu, ki urejajo delo v podaljšanem delovnem času, dežurstvo in stalno pripravljenost (ESA-399) [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 2 (19. 1. 1984) [SIstory]:
  • DOPOLNITVE POROČILA »Uresničevanje odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah s področja SRS« (ESA-362) [PDF]
  • NEKATERA AKTUALNA VPRAŠANJA gospodarjenje z denarjem, preobrazbe odnosov in samoupravne organiziranosti bank (ESA-362) [PDF]
  • ANALIZA o ekonomičnosti, konkurenčnosti, tehnični opremljenosti in drugih vidikih, ki jih odpira širjenje žagarske dejavnosti samostojnih obrtnikov (ESA-401) [PDF]
  • NAČRT prizadevanj za izpolnjevanje zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot (ESA-232) [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o obnovi in modernizaciji oddajniškega in prenosnega sistema RTV Ljubljana za obdobje 1984-1986 (ESA-398) [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 3 (24. 1. 1984) [SIstory]:
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 20. februarja 1984 [PDF]
  • INFORMACIJA o pojavih in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti z vidika dvajsetletne prakse Ustavnega sodišča SR Slovenije [PDF]:
   • Uvod [PDF]
   • I. Ustanovitev in pristojnost ustavnega sodišča [PDF]
   • II. Nekaj splošnih pojasnil o ustavnih sporih in načinu njihovega reševanja [PDF]
   • III. Odgovornost organov družbenopolitičnih skupnosti in drugih družbenih dejavnikov za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti ter sodelovanje med njimi in ustavnim sodiščem [PDF]
   • IV. Podatki o prejetih predlogih in pobudah ter rešenih zadevah [PDF]
   • V. Obvestila ustavnega sodišča republiški skupščini o pojavih in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • VI. Nekatere splošne ugotovitve o ustavnih sporih iz obdobja 1964-1973 [PDF]
   • VII. Ustavni spori v obdobju 1974-1983 glede na obravnavana področja in predmet spora [PDF]
   • VIII. Retroaktivnost predpisov in drugih splošnih aktov [PDF]
   • IX. Obvezno združevanje sredstev za financiranje družbene reprodukcije in plačevanje obveznih prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim materialne proizvodnje [PDF]
   • X. Spreminjanje namembnosti kmetijskih zemljišč [PDF]
   • XI. Nekateri pojavi in problemi v zvezi z urejanjem samoupravnih odnosov v delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združenega dela in zvezi z načinom sprejemanja samoupravnih splošnih aktov [PDF]
   • XII. Samoupravno urejanje delovnih razmerij [PDF]
   • XIII. Nekateri pojavi v zvezi z delovanjem delegatskega sistema [PDF]
   • XIV. Splošna ocena stanja na področju ustavnosti republiških zakonov ter ustavnosti in zakonitosti drugih splošnih aktov z vidika ugotovitev ustavnega sodišča v ustavnih sporih [PDF]
   • XV. Izvrševanje odločb ustavnega sodišča in njihov vpliv na samoupravno normativno prakso [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Zagotavljanje obratnih sredstev samo iz trajnih in dolgoročnih virov [PDF]:
     • ZAGOTAVLJANJE OBRATNIHSREDSTEV [PDF]
     • KRATKOROČNI PLASMAJI [PDF]
     • UPORABA POSLOVNIH SREDSTEV [PDF]
     • POGOJI ZA NAJEMANJE KREDITOV [PDF]
     • POŠILJANJE OBRAČUNA OBRATNIH SREDSTEV [PDF]
     • PET LET PREHODNEGA OBDOBJA [PDF]
     • [PDF]
    • Večja družbena disciplina pri gospodarskem in finančnem poslovanju [PDF]:
     • VEČJE DENARNE KAZNI [PDF]
     • PRAVNE POSLEDICE OBSODBE [PDF]
     • ENOTEN POSTOPEK ZA GOSPODARSKI PRESTOPEK [PDF]
     • VLOŽITEV UGOVORA [PDF]
     • UKINITEV SKRAJŠANEGA POSTOPKA [PDF]
    • Izboljšanje učinkovitosti postopka o prekrških [PDF]:
     • KRAJ IZVRŠITVE PREKRŠKA [PDF]
     • VEČJE DENARNE KAZNI [PDF]
     • ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI [PDF]
     • DOLOČITEV PREDSTAVNIKA [PDF]
     • ZAHTEVEK ZA OBNOVO POSTOPKA [PDF]
    • Odprava določb pristojnih organov, če so bile izdane pod prisilo, z izsiljevanjem ali drugimi oblikami pritiskov [PDF]:
     • OBNOVA POSTOPKA [PDF]
     • RAZVELJAVITEV ODLOČB PO NADZORSTVENI PRAVICI [PDF]
     • VEČJA ODGOVORNOST UPRAVNIH ORGANOV [PDF]
    • Rezerve - pomemben vir sredstev za povečanje likvidnosti [PDF]:
     • DOSEŽENI POZITIVNI REZULATI [PDF]
     • ZDRUŽEVANJE SREDSTEV REZERV [PDF]
     • VEČJE REZERVE [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Vse bolj poudarjeni pojavi omejevanja svobodnega prometa na enotnem trgu [PDF]:
     • SKROMNI REZULTATI PRI ZDRUŽEVANJU DELA IN SREDSTEV [PDF]
     • SPODKOPAVANJE ENOTNEGA JUGOSLOVANSKEGA TRGA [PDF]
     • ZAPIRANJE TRGA V OŽJE LOKALNE MEJE [PDF]
     • EKONOMSKA IN SOCIALNA FUNKCIJA DAVKA [PDF]
     • NAČIN RAZPOLAGANJA Z DEVIZAMI [PDF]
     • UKREPI EKONOMSKE POLITIKE [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 4 (31. 1. 1984) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o razpolaganju z obratnimi sredstvi v organizacijah združenega dela (AS 140/16) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka z osnutkom zakona (AS 331/1) [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 5 (7. 2. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ODLOKA o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-413) [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o spremembah odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000 (ESA-414) [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o valorizaciji katastrskega dohodka (ESA-412) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o stanovanjskih razmerjih s predlogom zakona (ESA-418) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Potrča (ESA-315) [PDF]
  • POROČILO o aktivnosti družbenih pravobranilcev samoupravljanja pri uveljavljanju zakonskih določil o motnjah v poslovanju organizacij združenega dela [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 6 (21. 2. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo z osnutkom zakona (ESA-432) [PDF]
  • ANALIZA Uresničevanja sprejetega srednjeročnega programa ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko (ESA-415) [PDF]
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 7 (24. 2. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o urejanju prostora (ESA-295) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ESA-283) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o stavbnih zemljiščih (ESA-582) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o graditvi objektov (ESA-298) [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 8 (6. 3. 1984) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o določitvi obveznosti plačevaje prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva (ESA-439) [PDF]
   • OSNUTEK DOGOVORA o usklajevanju davčnega sistema (ESA-433) [PDF]
   • PRIPOMBE posredovane Skupščini SR Slovenije k predlogu za izdajo zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka, z osnutkom zakona [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 9 (13. 3. 1984) [SIstory]:
  • POROČILO o uresničevanju sklepov Skupščine SR Slovenije od 29. 6. 1983 k poročilu o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu in stanju ter razvoju energetskega gospodarstva [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje elektroenergetskih objektov in objektov premogovništva [PDF]
  • ANALIZA poslovanja in vzrokov, ki so pripeljali do izgub v sestavljenih organizacijah združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva v letu 1983 ter predlog aktivnosti za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v letu 1984 [PDF]
  • MNENJE Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu za izdajo zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu (ESA-86) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (ESA-85) [PDF]
 12. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 1 (16. 3. 1984) [SIstory]:
  • ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE: Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1995/2000 [PDF]:
   • I. DRUŽBENO-EKONOMSKI RAZVOJ V PRETEKLEM OBDOBJU [PDF]
   • II. SPLOŠNE PREDPOSTAVKE ZA OCENO MOŽNOSTI RAZVOJA [PDF]
   • III. OSNOVNI CILJI IN USMERITVE DOLGOROČNEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE [PDF]
   • IV. GLOBALNI OKVIRI GOSPODARSKE RASTI IN DELITVE DRUŽBENEGA PROIZVODA [PDF]
   • V. ANALIZA RAZPOLOŽLJIVIH FAKTORJEV RAZVOJA [PDF]:
    • 5.2. TEHNIČNI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ [PDF]:
     • Tehnološki razvoj v svetu [PDF]
     • Ocena stanja v tehnološkem razvoju v Sloveniji [PDF]
    • 5.3. ZNANOST [PDF]:
     • Ocena stanja [PDF]
     • Smeri razvoja [PDF]
    • 5.4. INFORMATIKA IN KOMUNIKACIJE [PDF]:
     • Analiza dosedanjega razvoja [PDF]
     • Osnovne naloge in ocena razvojnih možnosti [PDF]
    • 5.5. AKUMULACIJA IN INVESTICIJE [PDF]:
     • Akumulacija v procesu družbene reprodukcije [PDF]
     • Značilnosti preteklega obdobja [PDF]
     • Projekcija sredstev za investicije [PDF]
     • Investicije [PDF]
    • 5.6. RAZPOLOŽLJIVI NARAVNI IN PROSTORSKI POGOJI RAZVOJA [PDF]
    • 5.7. GOSPODARSKI TOKOVI NA OBMOČJU SFR JUGOSLAVIJE [PDF]:
     • Ocena dosedanjih gibanj [PDF]
     • Osnovne naloge in smeri ukrepanja [PDF]
    • 5.8. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO [PDF]:
     • Ocena dosedanjih gibanj [PDF]
     • Osnovne naloge in smeri ukrepanja [PDF]
   • VI. SOCIALNI RAZVOJ [PDF]
   • VII. REGIONALNI RAZVOJ [PDF]:
    • Nekatere značilnosti dosedanjega razvoja [PDF]
    • Osnovne razvojne usmeritve in naloge [PDF]
   • VIII. GLOBALNI PROCESI IN RAZVOJNE TEŽNJE V PROSTORU TER UREJANJE OKOLJA [PDF]:
    • 8.1. RAZPOREDITEV IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU [PDF]:
     • Nekatere značilnosti dosedanjega razvoja [PDF]
     • Razvojne perspektive, težnje in možnosti [PDF]
    • 8.2. RABA PROSTORA IN KRAJINSKA PREOBRAZBA [PDF]:
     • Dosedanje stanje [PDF]
     • Smeri razvoja [PDF]
    • 8.3. UREJANJE IN VARSTVO OKOLJA [PDF]:
     • Nekatere značilnosti dosedanjega razvoja [PDF]
     • Osnovne razvojne usmeritve in naloge [PDF]
    • 8.4. NEKATERA MOŽNA OBVEZNA IZHODIŠČA DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA SREDNJEROČNE PLANE NA OBMOČJU SR SLOVENIJE [PDF]
   • IX. DOLGOROČNI RAZVOJ GOSPODARSTVA [PDF]:
    • 9.1. INFRASTRUKTURA [PDF]:
     • 9.1.1. Energija [PDF]:
      • Pretekla gibanja in ocena stanja v svetu in doma [PDF]
      • Osnovne usmeritve in naloge, možni okviri in smeri ukrepanja [PDF]
      • Hidroenergija [PDF]
      • Premog [PDF]
      • Jedrska energija [PDF]
      • Oskrba z naftnimi derivati [PDF]
      • Zemeljski plin [PDF]
      • Novi viri energije [PDF]
     • 9.1.2. Promet in zveze [PDF]:
      • Ocena stanja [PDF]
      • Osnovne usmeritve, naloge in okviri razvoja [PDF]
      • Železnica [PDF]
      • Cestni promet [PDF]
      • Vodni in luški promet [PDF]
      • Zračni promet [PDF]
      • Integralni transport [PDF]
      • Pošta in telekomunikacije [PDF]
     • 9.1.3. Vodno gospodarstvo [PDF]:
      • Ocena razpoložljivih vodnih virov in gospodarjenja z vodo [PDF]
      • Osnovne naloge, okviri in smeri urejanja [PDF]
    • 9.2. DRUGE PRDIZVODNE DEJAVNOSTI [PDF]:
     • 9.2.1. Industrija [PDF]:
      • Dosedanji razvoj [PDF]
      • Usmeritve razvoja [PDF]
     • 9.2.2. Kmetijstvo [PDF]:
      • Ocena dosedanjih gibanj [PDF]
      • Možnosti in osnovne naloge [PDF]
     • 9.2.3. Gozdarstvo [PDF]:
      • Dosedanji razvoj [PDF]
      • Osnovne naloge, okviri razvoja in smeri ukrepanja [PDF]
     • 9.2.4. Turizem [PDF]:
      • Dosedanji razvoj [PDF]
      • Možnosti in smeri razvoja [PDF]
     • 9.2.5. Gradbeništvo in industrija gradbenega materiala [PDF]:
      • Gradbeništvo [PDF]
      • Industrija gradbenega materiala [PDF]
     • 9.2.6. Stanovanjsko gospodarstvo [PDF]:
      • Dosedanji razvoj in sedanje stanje [PDF]
      • Osnovne naloge in smeri razvoja [PDF]
     • 9.2.7. Komunalno gospodarstvo [PDF]:
      • Dosedanji razvoj [PDF]
      • Osnovne naloge in usmeritve [PDF]
    • 9.3. DROBNO GOSPODARSTVO [PDF]:
     • Dosedanji razvoj [PDF]
     • Možnosti in smeri razvoja [PDF]
   • X. DOLGOROČNI RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI [PDF]:
    • 10.1. KULTURA [PDF]
    • 10.2. IZOBRAŽEVANJE [PDF]
    • 10.3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST [PDF]
    • 10.4. ZDRAVSTVO [PDF]
    • 10.5 OTROŠKO VARSTVO [PDF]
    • 10.7. TELESNA KULTURA [PDF]
    • 10.8. OCENA DOLGOROČNIH MATERIALNIH MOŽNOSTI NA PODROČJU SKUPNE PORABE [PDF]
   • XI. STRATEŠKI ELEMENTI DRUŽBENOEKONOMSKEGA SISTEMA IN EKONOMSKE POLITIKE ZA URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA RAZVOJA NA OSNOVAH PROGRAMA GOSPODARSKE STABILIZACIJE [PDF]
   • LITERATURA [PDF]:
    • A RAZISKAVE, KNJIGE IN ČLANKI [PDF]
    • B PRISPEVKI DELAVCEV ZAVODA SRS ZA DRUŽBENO PLANIRANJE O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH SR SLOVENIJE DO LETA 2000 [PDF]
    • [PDF]
    • [PDF]
    • [PDF]
 13. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 2 (16. 3. 1984) [SIstory]:
  • ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE: Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1995/2000, Priloga I: Tabelarična in grafična dokumentacija [PDF]:
   • I. Prebivalstvo, zaposlenost, kadri [PDF]
   • II. Družbeni proizvod [PDF]
   • III. Razpoložljiva sredstva za porabo [PDF]
   • IV. Družbena produktivnost dela [PDF]
   • V. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
   • VI. Cene [PDF]
   • VII. Menjave in sodelovanje z drugimi republikami in pokrajinama [PDF]
   • VIII. Regionalni razvoj [PDF]
   • IX. Investicije [PDF]
   • X. Družbene dejavnosti, socialni razvoj [PDF]
   • XI. Pregled po področjih [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 10 (20. 3. 1984) [SIstory]:
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka ter čistega dohodka, delitvi sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev v SFRJ [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez [PDF]
  • INFORMACIJA o aktivnosti v Zvezi sindikatov Slovenije pri urejanju delovnega in obratovalnega časa [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 11 (27. 3. 1984) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1983 (ESA-458) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o obveznem posojilu SR Slovenije v letu 1984, z osnutkom zakona (ESA-457) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije (ESA-314) [PDF]
  • PREDLOGA ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (ESA-236) [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju aktivnosti, ki jih je leta 1982 sprejela Skupščina SR Slovenije o pospešenem izvrševanju temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanje trgovinske mreže in zunanje trgovinskih kadrov doma in v tujini [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju sklepov zborov Skupščine SR Slovenije glede aktivnosti pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (ESA-462) [PDF]
  • PROGRAM AKTIVNOSTI za izvajanje še neuresničenih sklepov zborov Skupščine SR Slovenije z dne 3.oktobra 1983, ki se nanašajo na uresničevanje politike hitrejšega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji [PDF]
  • POROČILA nekaterih nosilcev, ki so sprejeli obveznosti v zvezi s pospeševanjem skladnejšega razvoja v SR Sloveniji [PDF]
 16. Priloga Poročevalca, letnik 10(3. 4. 1984) [SIstory]:
  • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1984 (ESA-441) [PDF]:
   • SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 12. APRILA 1984 [PDF]
   • SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 7. MAJA 1984 [PDF]
   • SEJE ZBOROV 7. MAJA 1984 [PDF]
   • SEJE ZBOROV 20. JUNIJA 1984 [PDF]
   • SEJE ZBOROV 11. JULIJA 1984 [PDF]
   • SEJE ZBOROV 25. julija 1984 [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 12 (3. 4. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o spremembah dogovora o zagotavljanju dela sredstev za financiranje izdelave študije za projekte Plavega plana in Programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana programa Združenih narodov za človekovo okolje (UNEP) (ESA-461) [PDF]
  • PROGRAM nalog za uresničevanje obveznosti, ki izhajajo iz dokumentov VII. konference šefov držav ali vlad neuvrščenih držav v New Delhiju, VI. zasedanja konference Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) v Beogradu in Madridskega sestanka predstavnikov držav udeležencev konference o varnosti in sodelovanju (KVSE). [PDF]
  • POROČILO o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1984, v letu 1983 [PDF]
  • POROČILO o izvajanju Zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985 v letu 1983 [PDF]
  • POROČILO o izvedbi programa jesenske setve v letu 1983 in program spomladanske setve v letu 1984 [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 13 (10. 4. 1984) [SIstory]:
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o uresničevanju ustavne koncepcije oobčini [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji, z osnutkom zakona (ESA-466) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo (ESA-432). [PDF]
 19. Priloga Poročevalca Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 3 (17. 4. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG SMERNIC za dolgoročni plan SR Slovenije [PDF]
 20. Priloga Poročevalca, letnik 10(19. 4. 1984) [SIstory]:
  • POROČILO O DELU PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE v času od maja 1982 do aprila 1984 [PDF]:
   • I. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI DRUŽBENOEKONOMSKIH IN POLITIČNIH RAZMER IN DELOVANJE PREDSEDSTVA [PDF]
   • II. AKTIVNOST PREDSEDSTVA PRI URESNIČEVANJU NJEGOVIH USTAVNIH PRAVIC IN ODGOVORNOSTI [PDF]:
    • A. URESNIČEVANJE NALOG GOSPODARSKE STABILIZACIJE [PDF]
    • B RAZVOJ DRUŽBENOPOLITIČNEGA SISTEMA SOCIALISTIČNEGA SAMOUPRAVLJANJA TER VARSTVO IN URESNIČEVANJE USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI TER VREDNOT ČLOVEKOVEGA OKOLJA [PDF]
    • C. Družbene dejavnosti [PDF]:
     • 1. Preobrazba vzgojno-izobraževalnega sistema in družbenoekonomskih odnosov pri vzgoji in izobraževanju [PDF]
     • 2. Značilnosti, stanje in aktualno vprašanje kulturnega življenja ter kulturne politike [PDF]
     • 3. Zdravstvo [PDF]
    • D. SOCIALNA VARNOST [PDF]:
     • 1. Zaposlovanje [PDF]
     • 2. Stanovanjska politika [PDF]
     • 3. Otroško varstvo [PDF]
     • 4. Pokojninsko-invalidsko zavarovanje [PDF]
     • 5. Varstvo borcev in invalidov NOV [PDF]
     • 6. Socialno skrbstvo [PDF]
    • E. VARSTVO USTAVNE UREDITVE [PDF]
    • F. MEDNARODNI ODNOSI [PDF]
    • G. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
    • H. URESNIČEVANJE DRUGIH NALOG [PDF]:
     • 1. Kadrovska vprašanja [PDF]
     • 2. Politika odlikovanj [PDF]
     • 3. Pomilostitve [PDF]
   • III. SVET REPUBLIKE [PDF]
   • ŠTEVILO SEJ IN DRUGI STATISTIČNI PODATKI O DELU PREDSEDSTVA OD 1982 DO 1984 [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 14 (19. 4. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa z osnutkom zakona (ESA-474) [PDF]
  • PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji z osnutkom zakona (ESA-481) [PDF]
  • ANALIZA o delovanju temeljnega, posebnega republiškega oziroma pokrajinskega in posebnega občinskega prometnega davka [PDF]
  • PREDLOG ugotovitev, stališč in sklepov ob obravnavi gradiva Stanje in usmeritve razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji [PDF]
  • PREDLOG ugotovitev, stališč in sklepov ob obravnavi Poročila o uresničevanju preobrazbe odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah z območja SR Slovenije [PDF]
 22. Priloga Poročevalca, letnik 10(8. 5. 1984) [SIstory]:
  • POROČILO o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1983 (ESA-485) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. PREGLED OPRAVLJENEGA DELA [PDF]
   • III. NEKATERE POMEMBNEJŠE UGOTOVITVE PRI IZVAJANJU PREDPISOV [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih (ESA-237) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • OCENE UČINKOV predlaganih sprememb v osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih [PDF]
   • PREGLED DOLOČB ZAKONA o vojaških invalidih, pri katerih predlagamo spremembe in dopolnitve [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (ESA-386) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • INFORMACIJA o stanju in problematiki civilnih invalidov vojne [PDF]:
    • UVOD [PDF]
    • ZAKONSKA UREDITEV DRUŽBENE SKRBI ZA CIVILNE INVALIDE VOJNE [PDF]
    • ŠTEVILČNI PODATKI IN STRUKTURALNE ZNAČILNOSTI CIVILNIH INVALIDOV VOJNE V SR SLOVENIJI [PDF]
    • UVELJAVLJANJE SVOJSTVA CIVILNEGA INVALIDA VOJNE IN DRUGIH PRAVIC [PDF]
    • PROBLEMATIKA OSEB, KI JIM NI BILO PRIZNANO SVOJSTVO CIV [PDF]
    • SOCIALNI POLOŽAJ CIVILNIH INVALIDOV VOJNE [PDF]
    • ORGANIZIRANOST CIVILNIH INVALIDOV VOJNE [PDF]
    • PREDLAGANE ZAKONSKE SPREMEMBE [PDF]
    • SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI [PDF]
   • PREGLED DOLOČB ZAKONA o civilnih invalidih vojne, pri katerih predlagamo spremembe [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov (ESA-237) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (ESA-483) [PDF]:
   • I. Ustavna podlaga [PDF]:
    • II. Ocena stanja področja, ki ga je treba urediti s predlaganim zakonom [PDF]
    • III. Razlogi, ki narekujejo izdajo zakona [PDF]
    • IV. Načela, na katerih temelji predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu, s predlogi za ureditev. [PDF]
    • V. Ocena potreb po finančnih sredstvih [PDF]
    • VI. Nove naloge [PDF]
    • VII. Spremembe izvršilnih predpisov [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o sofinanciranju programa obnove in modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema radiotelevizije Ljubljana v obdobju 1984-1986 z osnutkom zakona (ESA-484) [PDF]:
   • 1. Ustavna podlaga [PDF]
   • 2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • 3. Načela in cilji [PDF]
   • 4. Poglavitne rešitve [PDF]
   • 5. Finančne in druge posledice [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o sofinanciranju programa obnove in modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema radiotelevizije Ljubljana v obdobju 1984-1986 [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 15 (8. 5. 1984) [SIstory]:
  • SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 7. maja 1984 [PDF]:
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 7. maja 1984 [PDF]
   • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 23. maja 1984 [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 23. aprila 1984 [PDF]
  • SKLEPI, STALISCA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPSCINE SRS [PDF]:
   • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju sklepov Skupščine SR Slovenije od 29. 6. 1983 k poročilu o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu in stanju ter razvoju energetskega gospodarstva [PDF]
   • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva [PDF]
   • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o nekritih izgubah v organizacijah združenega dela po zaključnih računih za leto 1983 in dosedanjih aktivnostih za njihovo pokrivanje [PDF]
  • IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • MNENJE Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k poročilu o delu Komisije za oceno investicij v SR Sloveniji za čas od 1. 8. 1981 do 1. 10. 1983 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23. 4. 1984 [PDF]:
    • Vrsta vprašanj v zvezi s pokrivanjem izgub v elektrogospodarstvu [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 3. 1984 [PDF]:
    • Pobuda glede zagotavljanja deviz za uvoz strokovne literature [PDF]
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23. 4. 1984 [PDF]:
    • Pobuda skupine delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 36. okoliš - gospodarstvo, občina Ravne na Koroškem, za delovanje ZZD pri določanju cene električne energije [PDF]
    • Pobuda skupine delegatov za zbor združenega dela Skupščine SRS, občine Tolmin za novi sistem vezave registrskih tablic za motorna in priklopna vozila na lastnika vozila [PDF]
  • OD ZAKONODAJNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE SMO PREJELI [PDF]:
   • MNENJE k zaprosilu Pedagoške akademije VTO Predmetni pouk, Univerza v Mariboru za tolmačenje uporabe 225. in 228. člena zakona o usmerjenem izobraževanju [PDF]
   • UGOTOVITEV k zaprosilu Visoke tehniške šole VTO Kmetijska tehnologija, Univerza v Mariboru v zvezi z nejasnostmi pri določanju strokovnih naslovov [PDF]
  • INFORMACIJA o obravnavi vprašanja znanstveno-tehnološkega sodelovanja med SFRJ in EGS v luči razvojne strategije Skupnosti ter raziskovalne dejavnosti na področju mednarodnih odnosov v SR Sloveniji [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Aktivnost usmerjena na premagovanje težkih nagrmadenih ekonomskih problemov [PDF]:
     • TEMELJNE ZNAČILNOSTI POLOŽAJA PO IZVOLITVI ZIS [PDF]
     • SMERI DEJAVNOSTI [PDF]
     • DRUŽBENO-EKONOMSKI RAZVOJ [PDF]
     • IZVOZ BLAGA IN STORITEV [PDF]
     • SPODBUDA OŽIVLJANJU PROIZVODNJE [PDF]
     • NELIKVIDNOST GOSPODARSTVA [PDF]
     • ZMANJŠEVANJE PORABE [PDF]
     • UREJANJE RAZMER NA TRŽIŠČU [PDF]
     • NARAŠČANJE ZAPOSLENOSTI [PDF]
     • KREPITEV MATERIALNIH TEMELJEV GOSPODARSTVA [PDF]
     • MEDNARODNI ODNOSI [PDF]
     • SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA [PDF]
     • VARNOST IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
     • URESNIČEVANJE USTAVNE VLOGE ZIS [PDF]
     • DELO ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANOV [PDF]
     • NALOGE V PRIHODNJEM OBDOBJU [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Ugodni krediti za nakup domačih tirnih vozil [PDF]:
     • SLABO RAZVIT ŽELEZNIŠKI PROMET [PDF]
     • PORABA SREDSTEV [PDF]
     • DELEŽ ŽELEZNICE V PREVOZU SE ZMANJŠUJE [PDF]
     • REŠITVE, KI JIH PREDLAGA OSNUTEK ZAKONA [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Novo mednarodno posojilo za modernizacijo in elektrifikacijo jugoslovanskih železnic [PDF]:
     • OBVEZNOSTI FEDERACIJE [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Pogoji gospodarjenja neugodno vplivajo na ekonomski položaj elektrogospodarstva [PDF]:
     • PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE [PDF]
     • PORABA ELEKRTIČNE ENERGIJE [PDF]
     • DELOVANJE ELEKTRO-ENERGETSKEGA SISTEMA [PDF]
     • ELEKTRO-ENERGETSKA BILANCA ZA LETO 1984 [PDF]
     • GRADITEV ZMOGLJIVOSTI [PDF]
     • RAZVOJ ELEKTRO-GOSPODARSTVA 1985-1990 [PDF]
     • DOHODKOVNI ODNOSI IN FINANCIRANJE ELEKTRO-GOSPODARSTVA [PDF]
     • CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE [PDF]
     • EKONOMSKI POLOŽAJ ELEKTROGOSPODARSKIH ORGANIZACIJ [PDF]
 24. Priloga Poročevalca, letnik 10(22. 5. 1984) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o javnem obveščanju (ESA-339) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije (ESA-314) [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • BESEDILO DOLOČB KAZENSKEGA ZAKONA SR SLOVENIJE, KI SE SPREMINJAJO OZIROMA DOPOLNJUJEJO [PDF]
  • Z USTAVNEGA SODIŠČA SR SLOVENIJE SMO PREJELI SKLEP [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 16 (22. 5. 1984) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o 28. seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ, ki je bila 14. in 15. maja 1984 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 20. junija 1984 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
   • SKLEP Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izvajanju sklepov zborov Skupščine SR Slovenije v letu 1983 glede skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji [PDF]
   • SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja [PDF]
   • SKLEPI Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu [PDF]
   • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije [PDF]
   • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije [PDF]
   • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi Poročila o uresničevanju sklepov in stališč Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah na področju zunanjetrgovinske mreže [PDF]
   • STALIŠČE Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o urejanju prostora in drugih posegov v prostor [PDF]
   • [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 7. 5. 1984 [PDF]:
    • Kako odkleniti cene ključavnic? [PDF]
    • Ali naj vgrajeni izolacijski materiali dvigajo število točk pri vrednosti stanovanj? [PDF]
    • Kako do neporavnanih stroškov za zdravstvene storitve tujih državljanov? [PDF]
    • Predlog za racionalizacijo [PDF]
    • ZBOR OBČIN - 7. 5. 1984 [PDF]:
     • Ali naj v zboru Skupščine SR Slovenije zasedajo ob sobotah? [PDF]
     • Postopek za spremembo območja občine [PDF]
   • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
    • NOVI PREDPISI [PDF]:
     • Ustvarjanje pogojev za učinkovitejše samoupravno organiziranje delavcev v zveznih upravnih organih [PDF]:
      • STATUSNO- ORGANZACIJSKE SPREMEMBE [PDF]
      • UČINKOVITEJŠE SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE DELAVCEV [PDF]
      • SKRAJŠUJE SE TRAJANJE DELOVNO-PRAVNEGA VARSTVA FUNKCIONARJEV [PDF]
      • UKINJEN POSEBNI DODATEK [PDF]
    • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
     • Zvezni zakoni in predpisi se izvršujejo nedosledno in neizenačeno [PDF]:
      • VELIKO ŠTEVILO ZVEZNIH ZAKONOV IN PREDPISOV [PDF]
      • RAZLIČNI IZVRŠEVANJE ZAKONOV [PDF]
      • NEPOPOLNO URESNIČEVANJE ZAKONOV [PDF]
      • NEPRAVILNO IN NEZAKONITO OBNAŠANJE [PDF]
      • VZROKI ZA NEIZVRŠEVANJE ZVEZNIH ZAKONOV [PDF]
      • SPREJEMANJE ZAKONOV NAMESTO IZVRŠEVANJA PREDPISOV [PDF]
      • DRUŽBENI DOGOVORI IN SAMOUPRAVNI SPORAZUMI [PDF]
      • STALIŠČA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA [PDF]
     • Preventivno delovanja SDK proti nezakonitosti in finančni nedisciplini [PDF]:
      • DELO SDK V LETU 1983 [PDF]
      • TEŽAVE PRI DELU [PDF]
      • PRIJAVA NEZAKONITOSTI PRI UPORABI DRUŽBENIH SREDSTEV [PDF]
      • EKONOMSKO-FINAČNA REVIZIJA [PDF]
      • ZLORABA DRUŽBENIH SREDSTEV [PDF]
      • PLAČILNI PROMET [PDF]
     • Povečana aktivnost za doslednejšo uporabo zakonov, družbeno odgovornost in krepitev socialistične morale [PDF]:
      • SPREMLJANJE NAJBOLJ PEREČIH VPRAŠANJ IN POJAVOV [PDF]
      • VARSTVO ENOTNOSTI JUGOSLOVANSKEGA TRŽIŠČ [PDF]
      • ZAHTEVE ZA VARSTVO ZAKONITOSTI [PDF]
      • DILEME IN PROBLEMI PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH ZAKONOV [PDF]
     • Pri dograjevanju in delovanju varstva za borce in invalide je bil dosežen pomemben napredek [PDF]:
      • URESNIČEVANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA VOJAŠKIH INVALIDOV-KMETOV [PDF]
      • POENOTENO IZPLAČILO DENARNIH PREJEMKOV [PDF]
      • SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE STANJA [PDF]
 26. Priloga Poročevalca, letnik 10(29. 5. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene (ESA-493) [PDF]:
   • I. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • II. OCENA STANJA [PDF]
   • III. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • IV. OSNOVNA NAČELA IN NAMEN, NA KATERIH MORAJO BITI UREJENI ODNOSI NA TEM PODROČJU IN CILJI, KI NAJ SE DOSEŽEJO [PDF]
   • V. POGLAVITNE REŠITVE [PDF]
   • VI. POSLEDICE IN POTREBNA FINANČNA SREDSTVA [PDF]
  • TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 17 (29. 5. 1984) [SIstory]:
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI Skupščine SR Slovenije ob obravnavi uresničevanja preobrazbe odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah z območja SR Slovenije [PDF]
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in fihančno konsolidacijo gospodarstva [PDF]
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora o sprejemanju ukrepov za zmanjševanje materialnih obveznosti gospodarstva [PDF]
  • UGOTOVITVE STALIŠČA IN SKLEPI Skupščine SR Slovenije ob obravnavi stanja in usmeritve razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji [PDF]
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka ter čistega dohodka, delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v SFRJ [PDF]
  • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za sklenitev družbenega dogovora o skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike, z osnutkom družbenega dogovora, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal Zvezni izvršni svet [PDF]
  • POROČILO o delu Komisije za oceno investicij v SR Sloveniji za čas od 1. 8. 1981 do 1. 10.1983 [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 18 (5. 6. 1984) [SIstory]:
  • POROČILO o izvajanju energetske bilance SR Slovenije za leto 1983 [PDF]
  • POVZETEK POROČILA Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 1983 [PDF]
  • POROČILO delegacije o poteku 30., 31. in 32. seje Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ ki so bile 18 in26. aprila ter 14. maja 1984 [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 19 (12. 6. 1984) [SIstory]:
  • PROGRAM UKREPOV IN AKTIVNOSTI po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva (ESA-505) [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. UKREPI IN AKTIVNOSTI NA PODROČJU CEN [PDF]
   • OCENA VPLIVA PROJEKCIJE CEN NA SLOVENSKO GOSPODARSTVO [PDF]
   • III. UKREPI IN AKTIVNOSTI PO SPREJEMU NEKATERIH ZAKONOV IZ PROGRAMA FINANČNE KONSOLIDACIJE [PDF]
   • IV. PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE OBVEZNOSTI V GOSPODARSTVU V LETU 1984 [PDF]
   • V. UKREPI NA PODROČJU SOCIALNE POLITIKE IN ZAGOTAVLJANJA SOCIALNE VARNOSTI [PDF]
   • VI. PREGLED IZVAJANJA UKREPOV IN AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH NOSILCIH [PDF]:
    • A. ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
    • B. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE IN SPLOŠNA ZDRUŽENJA [PDF]
    • C. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI [PDF]
    • D. REPUBLIŠKA SKUPNOST ZA CENE [PDF]
    • E. TEMELJNE BANKE [PDF]
    • F. ZAVAROVALNE SKUPNOSTI [PDF]
    • G. SKLAD SKUPNIH REZERV GOSPODARSTVA SLOVENIJE [PDF]
    • H. SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA [PDF]
    • I. IZVRŠNI SVETI SKUPŠČ IN OBČIN [PDF]
    • J. IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvi zakona o Višji upravni šoli s predlogom zakona [PDF]:
   • DOPOLNITEV USTANOVITVENEGA AKTA VIŠJE UPRAVNE ŠOLE [PDF]
   • KLEP Skupine delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju Skupščine SR Slovenije o pripravi predloga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o Višji upravni šoli [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvi zakona o Višji upravni šoli [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o dopolnitvi zakona o Višji upravni šoli [PDF]
 30. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 20/1 (19. 6. 1984) [SIstory]:
  • POROČILO o uresničevanju politike družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 in prva ocena možnosti razvoja v letu 1985 [PDF]
  • ANALIZA uresničevanja srednjeročnih razvojnih usmeritev 1981-1985 in razvoj v letih 1984 s prvimi ocenami potreb ter možnosti razvoja v letu 1985 (»majska analiza«) [PDF]
  • POROČILO Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 in 1984 in ocenitev možnosti razvoja v letu 1985 [PDF]
 31. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 20/2 (21. 6. 1984) [SIstory]:
  • ANALIZA razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1990 [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • I. GLOBALNA OCENA IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 [PDF]
   • II. OMEJITVE IN POGOJI RAZVOJA V OBDOBJU 1986-1990 [PDF]:
    • 2.1. Objektivni pogoji v svetu [PDF]
    • 2.2. Pogoji in omejitve z vidika dosedanjega razvoja [PDF]
    • 2.3. Demografski in kadrovski pogoji razvoja v obdobju 1986-1990 [PDF]
    • 2.4. Tehnološke omejitve v SR Sloveniji [PDF]
   • IDI. MOŽNI CILJI DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE V OBDOBJU 1986-1990 [PDF]
   • IV. PROJEKCIJA GLOBALNIH OKVIROV MATERIALNIH MOŽNOSTI RAZVOJA SR SLOVENIJE V OBDOBJU 1986-1990 [PDF]:
    • 4.1. Oblikovanje družbenega proizvoda, zaposlenost in produktivnost dela [PDF]
    • 4.2. Ekonomski odnosi s tujino [PDF]
    • 4.3. Oblikovanje in razporejanje dohodka gospodarstva [PDF]
    • 4.4. Oblikovanje sredstev za reprodukcijo in njihova razporeditev po namenih financiranja [PDF]
    • 4.5. Spremembe v strukturi investicij [PDF]
    • 4.6. Oblikovanje sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb [PDF]
    • 4.7. Oblikovanje in razporeditev razpoložljivih sredstev za končno potrošnjo v SR Sloveniji [PDF]
   • V. RAZVOJNE USMERITVE [PDF]:
    • 5.1. Smeri in problemi prestrukturiranja [PDF]
    • 5.1.2. Upoštevaje temeljne razvojne usmeritve sodimo, da so na posameznih področjih primerne naslednje usmeritve: [PDF]:
     • 5.1.2.1. Tehnološko intenzivne proizvodnje [PDF]
     • 5.1.2.2. Druge predelovalne dejavnosti [PDF]
     • 5. 1. 2. 3. Surovinska osnova [PDF]
     • 5.1.2.4. Gradbeništvo in industrija gradbenega materiala [PDF]
     • 5.1.2.5. Gozdarstvo [PDF]
     • 5. 1. 2. 6. Kmetijstvo, ribištvo in živilska industrija [PDF]
     • 5.1.2.7. Promet [PDF]
     • 5.1.2.8. Gostinstvo in turizem [PDF]
     • 5.1.2.9. Drobno gospodarstvo [PDF]
     • 5.1.2.10 Notranja trgovina [PDF]
     • 5.1.2.11. Znanost in raziskovalna dejavnost [PDF]
     • 5.1.2.12. Informatika [PDF]
     • 5.1.2.13. Usmerjeno izobraževanje in kadri [PDF]
    • 5.2. Razvoj gospodarske infrastrukture [PDF]:
     • 5.2.1. Energetika [PDF]
     • 5.2.2. Prometna infrastruktura [PDF]
     • 5.2.3. Vodno gospodarstvo [PDF]
    • 5. 3. Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo [PDF]:
     • 5.3.1. Stanovanjsko gospodarstvo [PDF]
     • 5.3.2. Komunalno gospodarstvo [PDF]
    • 5.4. Razvoj družbenih dejavnosti [PDF]:
     • 5.4.1. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti [PDF]
     • 5.4.2. Zdravstvo [PDF]
     • 5.4.3. Vzgoja in izobraževanje [PDF]
     • 5.4.4. Kultura [PDF]
     • 5.4.5.Telesna kultura [PDF]
     • 5.4.6. Otroško varstvo [PDF]
     • 5.4.7. Socialno skrbstvo [PDF]
    • 5.5. Skladnejši regionalni razvoj [PDF]
    • 5.6. Urejanje prostora in ekološka vprašanja [PDF]
    • 5.7. Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v obdobju 1986-1990 [PDF]
   • VI. SMERI IN OKVIRI ZA SPREJEMANJE UKREPOV IN EKONOMSKE POLITIKE [PDF]
   • VII. NADALJNJI POSTOPKI PRI PRIPRAVI DRUŽBENEGA PLANA [PDF]
  • SKUPNA DOKUMENTACIJSKA OSNOVA »ANALIZE URESNIČEVANJA SREDNJEROČNIH RAZVOJNIH USMERITEV 1981-1985 V SR SLOVENIJI« IN »ANALIZE RAZVOJNIH MOŽNOSTI SR SLOVENIJE 1986-1990« [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Nadaljuje se proces oživljanja industrijske proizvodnje in izboljšanja kakovosti gospodarjenja [PDF]:
     • GIBANJA V PRVIH MESECIH LETA 1984 [PDF]
     • KMETIJSKA PROIZVODNJA [PDF]
     • EKONOMSKA MENJAVA S TUJINO [PDF]
     • ZAPOSLENOST IN INVESTICIJE [PDF]
     • DENARNA MASA IN PLASMAJI BANK [PDF]
     • OSEBNI DOHODKI IN PORABA [PDF]
     • GIBANJA NA NERAZVITIH OBMOČ JIH [PDF]
     • OCENE IN MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1985 [PDF]
     • RAST INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE [PDF]
     • ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI [PDF]
    • Močna spodbuda razvoju prednostnih dejavnosti v gospodarsko manj razvitih področjih [PDF]:
     • OBLIKOVANJE SREDSTEV SKLADA [PDF]
     • AKTIVNOST SKLADA PRI ZDRUŽEVANJU [PDF]
     • DOSEŽENI REZULTATI PRI ZDRUŽEVANJU [PDF]
     • UPORABA SREDSTEV SKLADA [PDF]
     • ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV SKLADA [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Uspešno preventivno varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine [PDF]:
     • ŠTEVILO VLOG [PDF]
     • INTERVENCIJE NA PODROČJU SAMOUPRAVNEGA ORGANIZIRANJA [PDF]
     • RAZŠIRJENA ZAKONSKA UREDITEV [PDF]
     • OSEBNI DOHODKI IN STANOVANJSKA VPRAŠANJA: NAJPOGOSTEJŠI VZROKI SPOROV [PDF]
     • PREVENTIVNO DELOVANJ [PDF]
    • Okrepljena odgovornost virov in sredstev obveščanja za javno besedo [PDF]:
     • JAVNOST JE POPOLNEJE OBVEŠČENA O POLITKI ZIS [PDF]
     • IZVIRNO OBVEŠČANJE TUJIH DOPISNIKOV [PDF]
     • INFORMATIVNA DEJAVNOST DO TUJINE [PDF]
     • POVEČANA VLOGA ORGANOV FEDERACIJE KOT VIROV OBVEŠČANJA [PDF]
 32. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 21 (2. 7. 1984) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o spremembah cen v SR Sloveniji v obdobju januar-maj 1984 [PDF]:
   • Uvod [PDF]
   • II. SPREMEMBE CEN V PRVIH PETIH MESECIH 1984 [PDF]:
    • 1. Temeljne značilnosti sprememb cen [PDF]
    • 2. Značilnosti sprememb cen po posameznih vrstah cen [PDF]:
     • 2.1. Proizvajalske cene industrijskih izdelkov [PDF]
     • 2.2. Cene na drobno s storitvami [PDF]
     • 2.3. Cene življenjskih potrebščin [PDF]
     • [PDF]
   • III. DEJAVNOSTI REPUBLIŠKE SKUPNOSTI ZA CENE IN PROBLEMATIKA IZVAJANJA PREDPISOV NA PODROČJU CEN V OBDOBJU PO ODMRZNITVI CEN [PDF]:
    • 1. Dejavnosti Republiške skupnosti za cene [PDF]
    • 2. Problematika izvajanja dogovorjene politike cen [PDF]
   • IV. PROBLEMATIKA IZVAJANJA POLITIKE CEN IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI [PDF]
  • STALIŠČA sprejeta na svetu Republiške skupnosti za cene ob obravnavi informacije o spremembah cen v SR Sloveniji v obdobju januar-maj 1984 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin s predlogom zakona (ESA-522) [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo občine ter o območjih občin [PDF]:
    • 1. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
    • 2. Stanje in razlogi za izdajo zakona [PDF]
    • 3. Dosedanji postopek za spremembo območja občine [PDF]
    • 4. Cilji, ki bodo doseženi s sprejemom zakona [PDF]
    • 5. Finančne in druge posledice [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin [PDF]
  • POROČILO o obsegu, vzrokih in načinu pokrivanja izgub, izkazanih v zaključnih računih za leto 1983 - povzetek [PDF]
  • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 11. julija 1984 [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. julija 1984 [PDF]
  • SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI SLOVENIJE 18. julija 1984 [PDF]
  • SKLIC SEJE SKUPŠČINE SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 19. julija 1984 [PDF]
  • SKLIC ZASEDANJA SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 24. julija 1984 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 20. junija 1984 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
   • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva [PDF]
   • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih [PDF]
   • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne [PDF]
   • SKLEP Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o temeljih skupne zemljiške politike [PDF]
   • SKLEPA Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o sofinanciranju programa obnove in modernizacije oddajniškega in prenosnega sistema Radiotelevizije Ljubljana v obdobju 1984-1986, z osnutkom zakona [PDF]
   • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letu 1983 [PDF]
  • IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • MNENJE Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k informaciji o združevanju dela in sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v letih 1981-1983 [PDF]
   • INFORMACIJA o združevanju dela in sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v letih 1981-1983 [PDF]:
    • I. Uvod [PDF]
    • II. Rezultati združevanja dela in sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v letih 1981-1983 [PDF]:
     • 1. Izpolnjene obveznosti SR Slovenije na osnovi sklenjenih in verificiranih programov v letih 1981-1983 [PDF]
     • 2. Višina združenih sredstev v programih za leta 1981-1984 [PDF]
     • 3. Združevanje sredstev v izvozno usmerjene programe [PDF]
     • 4. Združevanje sredstev po poslovnih in drugih Interesih [PDF]
     • 5. Združevanje sredstev z vidika povečevanja kapacitet In zaposlovanja [PDF]
     • 6. Stanje realizacije programov za katere so samoupravni sporazumi sklenjeni v letih 1981-1983 [PDF]
    • III. Problemi, ki nastajajo pri dogovarjanju in realizaciji programov [PDF]:
     • 1. SR Bosna in Hercegovina [PDF]
     • 2. SR Črna gora [PDF]
     • 3. SR Makedonija [PDF]
     • 4. SAP Kosovo [PDF]
    • IV. Predlogi za pospeševanje združevanja sredstev [PDF]
    • V. Sklep [PDF]
   • SKLEPI IN PRIPOROČILA Službe za sodelovanje z republikami in pokrajinama Gospodarske zbornice Slovenije ob obravnavi Informacije o združevanju dela in sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v letih 1981-1983 [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 20. 6. 1984 [PDF]:
    • Zakaj prekupčevanje s cementom? [PDF]
    • Koliko gradimo? [PDF]
    • Dodelitev sredstev za odpravo posledic, ki jih je povzročil orkanski veter [PDF]
    • Kakšen je delež stanovanjske gradnje v vseh investicijah v SR Sloveniji? [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 20. 6. 1984 [PDF]:
    • Kako na seje republiške skupščine? [PDF]
    • Upravljanje in gospodarjenje s protokolarnimi objekti [PDF]
    • Boljša organiziranost-večji prihranki [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • ANALIZA IN OCENE [PDF]:
    • Realni osebni dohodki in življenjski standard se še naprej znižujejo [PDF]:
     • ŽIVLJENJSKI STANDARD IN DENARNI PREJEMKI OBČANOV [PDF]
     • OSEBNI DOHODKI IN PRODUKTIVNOST [PDF]
     • STRUKTURA PORABE IN ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV [PDF]
     • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]
     • OTROŠKO VARSTVO [PDF]
     • SOCIALNO VARSTVO IN ZAPOSLENOST [PDF]
     • STANOVANJSKO-KOMUNALNO PODROČJE IN ZDRAVSTVO [PDF]
    • Razvoj drobnega gospodarstva je treba usmeriti h krepitvi proizvodnih in storitvenih zmogljivosti [PDF]:
     • RAZVOJ DROBNEGA GOSPODARSTVA MED LETI 1981 IN 1983 [PDF]
     • DRUŽBENI IN INDIVIDUALNI SEKTOR [PDF]
     • RAZVOJ SAMOSTOJNEGA OSEBNEGA DELA [PDF]
     • PROBLEMI RAZVOJA DROBNEGA GOSPODARSTVA [PDF]
     • SMERI NADALJNJEGA RAZVOJA DROBNEGA GOSPODARSTVA [PDF]
     • UKREPI IN DEJAVNOSTI [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Realno usklajevanje nabavnih in tržnih vrednosti družbenih sredstev [PDF]:
     • NOVI NAČIN OBRAČUNAVANJA [PDF]
     • OSNOVE ZA OBRAČUN [PDF]
     • USKLAJEVANJE VREDNOSTI [PDF]
 33. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 22 (17. 7. 1984) [SIstory]:
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. julija 1984 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 11. julija 1984 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
   • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o obsegu, vzrokih in načinu pokrivanja izgub, izkazanih v zaključnih računih za leto 1983 [PDF]
   • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pobude skupine delegatov iz občine Laško in Ljubljana Šiška za zmanjšanje prometnega davka na pivo, predloga Splošnega združenja gradbeništva in Industrije gradbenega materiala Slovenije za ukinitev posebnega prometnega republiškega prometnega davka na projektantske storitve in pobude skupine delegatov iz občine Novo mesto za spremembo zakonodaje na področju prometnih davkov [PDF]
  • IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • MNENJE Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanje in varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije k poročilu o izvajanju dogovora o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in njegovem uresničevanju v obdobju 1981—1983 [PDF]
   • Poročilo o izvajanju Dogovora o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in njegovem uresničevanju v obdobju 1981-1983 [PDF]:
    • 1. UVOD [PDF]
    • 2. IZVAJANJE DOGOVORA [PDF]:
     • 2.1. Financiranje in obseg geodetskih del [PDF]:
      • 2.1.1. Financiranje [PDF]
      • 2.1.2. Obseg [PDF]
      • 2.1.3. Posledice zmanjšanega obsega izvajanja [PDF]
      • 2.1.4. Prioritete v izvedbi [PDF]
     • 2.2. Izvajanje geodetskih del [PDF]
     • 2.3. Skupni ukrepi za uresničevanje dogovora [PDF]
    • 3. SKLEPNE UGOTOVITVE IN STALIŠČA [PDF]
    • PRILOGE [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Hitrejše in učinkovitejše plačilo turističnih terjatev [PDF]:
     • PLAČEVANJE Z BARIRANIMI ČEKI [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Razširitev sodelovanja pri izkoriščanju skupne ribolovne cone v Tržaškem zalivu [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Poslabšan položaj bazičnih panog gospodarstva v primarni delitvi dohodka [PDF]:
     • POSLABŠALI ODNOSI V PRIMARNI DELITVI [PDF]
     • VZROKI VISOKE INFLACIJE [PDF]
     • VELIKE DISPARITETE CEN [PDF]
     • NIZKA STOPNJA AKUMULACIJE [PDF]
     • POSLABŠAN POLOŽAJ ENERGETIKE [PDF]
     • NUJNO JE POVEČANJE CEN ČRNE METALURGIJE [PDF]
    • Nepravilnosti in zlorabe pri poravnavi davčnih obveznosti [PDF]:
     • PRIZADEVANJA ZA PREPREČEVANJE NEPRAVILNOSTI [PDF]
     • KONTROLA DAVČNIH PRIHODKOV [PDF]
     • NEUPRAVIČENE OPROSTITVE PLAČILA DAVKOV [PDF]
     • VISOK FINANČNI UČINEK KONTROLE [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Učinkoviti ukrepi za socialne probleme, ki naraščajo [PDF]:
     • ZAPOSLENOST IN ZAPOSLOVANJE [PDF]
     • RAZPOREJANJE DOHODKA IN SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE [PDF]
     • BOLJŠA IZRABA DELOVNEGA ČASA IN VARSTVO PRI DELU [PDF]
     • PRESKRBA Z ZDRAVILI IN ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA [PDF]
     • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE TER SOCIALNO VARSTVO [PDF]
     • SANITARNO NADZORSTVO NA MEJI [PDF]
 34. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 23 (31. 7. 1984) [SIstory]:
  • OSTNUTEK ZAKONA o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (ESA-481) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (ESA-536) [PDF]
  • DOPOLNITVE K OBRAZLOŽITVI OSNUTKA ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (ESA-386, ESA-389) [PDF]
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (ESA-435) [PDF]
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih prireditev v Jugoslaviji (ESA-263) [PDF]
 35. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 24 (5. 8. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG SMERNIC za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990. leta (ESA-540) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1985 z osnutkom zakona (ESA-538) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (ESA-85) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu (ESA-86) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o gozdovih (ESA-539) [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku Zbora republik in pokrajin, ki je bila 28. 6. 1984 [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku 35. seje Zbora republik in pokrajin, ki je bila 19. 7. 1984 [PDF]
 36. Priloga Poročevalca, letnik 10(7. 8. 1984) [SIstory]:
  • Značilnosti varnostnih razmer v SR Sloveniji v letu 1983 [PDF]:
   • I. ZNAČILNOSTI VARNOSTNIH RAZMER V SR SLOVENIJI TER AKTIVNOSTI PROTI USTAVNIM TEMELJEM SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE [PDF]:
    • 1. Kazniva dejanja in prekrški s političnim obeležjem ter druge oblike delovanja proti ustavni ureditvi SR Slovenije [PDF]
    • 2. Sovražno delovanje slovenske politične emigracije [PDF]
    • 3. Obveščevalne, propagandne in subverzivne aktivnosti iz tujine [PDF]
   • II. VAROVANJE DRŽAVNE MEJE IN UKREPI ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI S PREHAJANJEM DRŽAVNE MEJE [PDF]:
    • 1. Promet potnikov prek mejnih prehodov za mednarodni in obmejni promet [PDF]
    • 2. Kontrola prehajanja državne meje in ukrepi na mejnih prehodih za mednarodni in obmejni promet [PDF]
   • III. KRIMINALITETA [PDF]:
    • 1. Gospodarska kriminaliteta [PDF]
    • 2. Splošna kriminaliteta [PDF]
   • IV. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU TER SPLOŠNE VARNOSTI DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV [PDF]:
    • 1. Prekrški zoper javni red in mir [PDF]
    • 2. Uporaba prisilnih sredstev, napadi na miličnike in pritožbe občanov [PDF]
   • V.VARNOST V CESTNEM PROMETU [PDF]:
    • 1. Ukrepi organov za notranje zadeve pri kontroli in urejanju cestnega prometa [PDF]
    • 2. Prometne nezgode [PDF]
   • VI. POŽARI, EKSPLOZIJE IN NESREČE S PLINOM [PDF]:
    • 1.Požari in eksplozije [PDF]
  • VRHOVNO SODIŠČE SR SLOVENIJE: Informacija o izvajanju usmeritve za nadaljnjo družbeno preobrazbo pravosodja pri delu rednih sodišč v letu 1983 [PDF]
  • REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO: statistični pregled dela rednih sodišč v letu 1983 [PDF]
  • SODIŠČE ZDRUŽENEGA DELA SR SLOVENIJE: Nekateri zapaženi pojavi ob delu sodišč združenega dela v letu 1983 (povzetek) [PDF]:
   • Obseg dela sodišč združenega dela [PDF]
   • INFORMACIJA O NEKATERIH VRAŠANJIH SODIŠČ ZDRUŽENEGA DELA O UPORABI ZAKONOV IN SAMOUPRAVNIH SPLOŠNIH AKTOV TER O DRUŽBENIH ODNOSIH [PDF]:
    • Prenehanje delovnega razmerja zaradi izreka disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja [PDF]
    • Spori v zvezi z uveljavljanjem pravic inovatorjev [PDF]
    • Lastna udeležba za pridobitev stanovanjske pravice na stanovanju v družbeni lastnini [PDF]
    • Zdravstveno varstvo [PDF]
    • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje [PDF]
  • JAVNO TOŽILSTVO SR SLOVENIJE: Letno poročilo Javnega tožilstva SR Slovenije za leto 1983 (povzetek) [PDF]:
   • Uvod [PDF]
   • Politična kazniva dejanja [PDF]
   • Kriminaliteta v gospodarstvu [PDF]:
    • a) Gospodarski kriminal [PDF]
    • b) Gospodarski prestopki [PDF]
   • Kršitve s področja varstva človekovega okolja [PDF]
   • Splošni kriminal [PDF]
   • Prestopništvo mladoletnikov [PDF]
  • REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE SR SLOVENIJE: Letno poročilo Republiškega senata za prekrške za leto 1983 (povzetek) [PDF]:
   • Kaznovalna politika [PDF]
   • Mladoletniki [PDF]
   • Problemski del [PDF]:
    • Prekrški na področju varnosti cestnega prometa [PDF]
    • Prekrški zoper javni red in mir [PDF]
    • Prekrški s političnim obeležjem [PDF]
    • Prekrški na področju gospodarstva [PDF]
    • Prekrški na področju urbanizma [PDF]
    • Prekrški s področja cen [PDF]
    • Prekrški s področja blagovnega prometa [PDF]
    • Prekrški po zakonu o gozdovih [PDF]
    • Prekrški na področju zdravstvene neoporečnosti živil [PDF]
    • Prekrški s področja kršitev finančno materialnih predpisov [PDF]
  • JAVNO PRAVOBRANILSTVO SR SLOVENIJE: Poročilo o delu Javnega pravobranilstva v SR Sloveniji za leto 1983 (povzetek) [PDF]:
   • I. DELOVNO PODROČ JE JAVNIH PRAVOBRANILSTEV [PDF]
   • II. OPRAVLJENO DELO VSEH JAVNIH PRAVOBRANILSTEVVLETU1983 [PDF]:
    • 1. Pripad in reševanje zadev na javnih pravobranilstvih [PDF]
    • 2. Zastopanje [PDF]
    • 3. Upravni in nepravdni postopki [PDF]
    • 4. Pravna mnenja [PDF]
    • 5. Presoja pogodb [PDF]
   • III. Spremljanje družbenih pojavov in odnosov [PDF]:
    • 1. Stanovanjska problematika [PDF]
    • 2. Problematika sodnih cenilcev [PDF]
 37. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 25 (11. 9. 1984) [SIstory]:
  • OSNUTEK dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 (ESA-545) [PDF]
  • OSNUTEK ODLOKA o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (ESA-537) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o sistemu družbene kontrole cen (ESA-541) [PDF]
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (ESA-456) [PDF]
  • PREGLED NALOG, ki izhajajo iz uresničevanja predloga Družbenega dogovora o temeljih skupne politike zaposlovanja in njenem uresničevanju v SFRJ (ESA-435) [PDF]
 38. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 26 (12. 9. 1984) [SIstory]:
  • URESNIČEVANJE družbene preobrazbe državne uprave (ESA-543) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji (ESA-466) [PDF]
 39. Priloga Poročevalca, letnik 10(18. 9. 1984) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • OSNUTEK ANALIZE uresničevanja delegatskih odnosov v delegatskem skupščinskem sistemu [PDF]:
    • UVODNE PRIPOMBE [PDF]
    • I. TEMELJNA VPRAŠANJA URESNIČEVANJA DELEGATSKEGA SKUPŠČINSKEGA SISTEMA [PDF]
    • II. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANI DELOVNI LJUDJE IN OBČANI KOT TEMELJNI SUBJEKT DELEGATSKEGA SKUPŠČINSKEGA SISTEMA [PDF]:
     • 1. Ocena stanja [PDF]
     • 2. Predlogi ukrepov [PDF]
    • III. DELEGACIJA V PROCESU DELEGATSKEGA SKUPŠČINSKEGA ODLOČANJA [PDF]:
     • 1. Ocena stanja [PDF]
     • 2. Predlogi ukrepov [PDF]
    • IV. NEKATERI PROBLEMI URESNIČEVANJA DELEGATSKEGA VOLILNEGA SISTEMA [PDF]:
     • Nekateri temeljni problemi in možne smeri njihovega reševanja [PDF]
    • V. DELEGAT V PROCESU DELEGATSKEGA SKUPŠČINSKEGA ODLOČANJA [PDF]:
     • 1. Ocena stanja [PDF]
     • 2. Predlogi ukrepov [PDF]
    • VI. ORGANIZACIJA IN FUNKCIONIRANJE SKUPŠČIN NA DELEGATSKIH TEMELJIH [PDF]:
     • 1. Ocena stanja [PDF]
     • 2. Predlogi ukrepov [PDF]
    • VII. IZVRŠILNA FUNKCIJA V DELEGATSKEM SKUPŠČINSKEM SISTEMU [PDF]:
     • 1. Ocena stanja [PDF]
     • 2. Predlogi ukrepov [PDF]
    • SKLEPNA RAZMIŠLJANJA [PDF]
 40. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 27 (18. 9. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o graditvi objektov (ESA-298) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (ESA-207) [PDF]
  • POROČILO o stanju varnosti v železniškem prometu na območjuv SR Slovenije [PDF]
 41. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 28 (25. 9. 1984) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o poteku javne razprave o osnutku zakona o javnem obveščanju [PDF]
  • POROČILO o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu [PDF]
  • ANALIZA o stanju osebnih dohodkov v državni upravi (ESA-543) [PDF]
 42. Priloga Poročevalca, letnik 10(9. 10. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotovitvi sredstev za graditev objektov z osnutkom zakona (ESA-555) [PDF]:
   • I. Ustavna podlaga [PDF]
   • II. Ocena stanja na področju, ki se ureja z zakonom in razlogi za izdajo zakona [PDF]
   • III. Načela, na katerih temelji zakon in poglavitne rešitve [PDF]
   • IV. Ocena posledic izvajanja predlaganega zakona [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o zagotovitvi sredstev za graditev objektov [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prenehanju veljavnosti temeljnega zakona o tobaku v SR Sloveniji s predlogom zakona (ESA-554) [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prenehanju veljavnosti temeljnega zakona o tobaku v SR Sloveniji [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o prenehanju veljavnosti temeljnega zakona o tobaku v SR Sloveniji [PDF]:
    • Obrazložitev [PDF]
  • INFORMACIJA o stanju na področju računalniške pismenosti v SR Sloveniji (ESA-558) [PDF]:
   • 1. Povod [PDF]
   • 2. Izhodišča [PDF]
   • 3. Stanje v svetu [PDF]
   • 4. Stanje računalniške pismenosti in akcije za računalniško opismenjevanje [PDF]:
    • 4.1. Računalniška vzgoja in izobraževanje [PDF]
    • 4.2. Računalniško izobraževanje v osnovni šoli [PDF]
    • 4.3. Računalništvo v srednjem izobraževanju [PDF]
    • 4.4. Računalništvo v visokem šolstvu [PDF]
    • 4.5. Opremljenost šol [PDF]
    • 4.6. Izobraževanje učiteljev za pouk računalništva [PDF]
    • 4.7. Vloga Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije pri širjenju računalniške pismenosti v Sloveniji [PDF]
    • 4.8. Pregled nekaterih akcij za odpravljanje računalniške nepismenosti v SR Sloveniji v letu 1984 [PDF]
   • 5. Ponudba hišnih računalnikov na domačem trgu [PDF]:
    • 5.1. Domača proizvodnja [PDF]
    • 5.2. Sprostitev uvoza hišnih računalnikov [PDF]
   • 6. Informacijska pismenost [PDF]
   • 7. Program aktivnosti [PDF]
   • PRILOGA: OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV [PDF]:
    • Računalniška pismenost [PDF]
    • Informacijska pismenost [PDF]
    • Ekspertni informacijski sistem [PDF]
    • Računalnik [PDF]
    • Hišni računalnik [PDF]
    • Osebni računalnik [PDF]
    • Informacijske tehnologije [PDF]
 43. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 29 (9. 10. 1984) [SIstory]:
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 26. septembra 1984 [PDF]
  • SEJA SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI SLOVENIJE 18. julija 1984 [PDF]
  • SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI SLOVENIJE 25. oktobra 1984 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE [PDF]:
   • STALIŠČA Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga smernic za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986—1990. leta ob upoštevanju stališč, ki jih je na podlagi stališč in razprave zlasti v Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije in Republiške konference ZSMS sprejelo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 26. 9. 1984 [PDF]:
    • Kdo odgovarja za smotrnost in in utemeljenost investicij? [PDF]
    • Informacija glede stanja sredstev republiškega sklada za pospeševanje kmetijstva [PDF]
    • Kdaj male elektrarne na Kolpi? [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 26. 9. 1984 [PDF]:
    • Kdo odgovarja za smotrnost in utemeljenost investicij? [PDF]
    • Zakaj reklamiranje Körtinga? [PDF]
    • Izvažamo, da nato zopet uvažamo [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV [PDF]:
   • MNENJE Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude Zbora združenega dela Skupščine občine Ljubljana Bežigrad za spremembo oziroma dopolnitev 20. člena Družbenega dogovora o skupnih osnovah za urejanje določenih stroškov [PDF]
   • STALIŠČE DO POBUDE DELEGATA BORISA FLORJANČIČA IZOBČINE RAVNE NA KOROŠKEM NA SEJI ZBORA OBČIN DNE 25. 7. 1984 [PDF]
   • STALIŠČE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA V ZVEZI Z DELITVIJO BONOV ZA NAKUP GORIVA [PDF]
   • STALIŠČE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE NOVA GORICA ZA SPREMEMBO REPUBLIŠKEGA DOGOVORA O ENOTNI POLITIKI IN UKREPIH PRI POSPEŠEVANJU HRANE V SR SLOVENIJI [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 36. seji Zbora republik in pokrajin, ki je bila 13. 9. 1984 [PDF]:
   • 1. Ekspoze podpredsednika Zveznega izvršnega sveta k osnutku Dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do leta 2000. [PDF]
   • 2. Zakon o spremembah zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa izgradnje in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavije v obdobju 1981-1990. [PDF]
   • 3. Odlok o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in pokrajini vplačale za leto 1983 za odpravljanje posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979. [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Pri financiranju investicij večji lastni delež [PDF]:
     • POSEBNI POGOJI ZA DAJANJE KREDITOV [PDF]
     • ZMANJŠEVANJE VLAGANJ V NEGOSPODARSKE IN NEPROIZVODNE INVESTICIJE [PDF]
     • DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE [PDF]
     • NAČIN ZAGOTAVLJANJA LASTNIH SREDSTEV [PDF]
     • IZJEME OD OBVEZNE LASTNE UDELEŽBE [PDF]
     • PREHODNE DOLOČBE [PDF]
     • POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV [PDF]
    • Z novim sistemom amortizacije bolje zavarovana celovitost družbene lastnine [PDF]:
     • AMORTIZACIJA TUDI ZA SREDSTVA SKUPNE PORABE [PDF]
     • AMORTIZACIJA SREDSTEV V ZASEBNI LASTI [PDF]
     • NAČIN OBRAČUNAVANJA AMORTIZACIJE [PDF]
     • DOLOČANJE ZAČASNE OSNOVE [PDF]
     • AMORTIZACIJA - STROŠEK POSLOVANJA [PDF]
     • POPRAVKI AMORTIZACIJE [PDF]
    • Položaj uporabnikov ptt storitev se izboljšuje [PDF]:
     • BOLJŠA KAKOVOST DOSTAVE [PDF]
     • UPORABA SODOBNH NAPRAV [PDF]
     • PREPOVEDANO IZKLJUČEVANJE TELEPRINTERJA [PDF]
    • Večji izvoz blaga in storitev prek prostih carinskih con [PDF]:
     • OPROSTITEV OD CARINE [PDF]
     • KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
    • Nove olajšave pri preskrbi delovnih organizacij z gorivom za motorna vozila [PDF]:
     • ISTA KOLIČINA BENCINA V PRETEKLEM IN LETOŠNJEM LETU [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Enakopravnejši pogoji v mednarodnem prometu blaga [PDF]:
     • POMEN KONVENCIJE ZA DRŽAVE V RAZVOJU [PDF]
     • KONVENCIJA IN DOMAČA ZAKONODAJA [PDF]
    • Sodelovanje držav pri preprečevanju, preganjanju in kaznovanju jemanja talcev [PDF]:
     • SODELOVANJE PRI PREPREČEVANJU UGRABITEV [PDF]
     • PRIPOMBE NAŠE DRŽAVE [PDF]
 44. Priloga Poročevalca, letnik 10(16. 10. 1984) [SIstory]:
  • ANALIZA o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji (ESA-561) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • UVOD [PDF]
   • I. DRUŽBENOEKONOMSKA GIBANJA V LETIH 1981-1985 [PDF]:
    • a) Drugačne dohodkovne možnosti [PDF]
    • b) Spremembe v družbenih dejavnostih. [PDF]
    • c) Programi ostajajo, zmanjšujejo se osebni dohodki in materialna osnova [PDF]
   • II. RAZVOJ SVOBODNE MENJAVE DELA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI [PDF]:
    • Planiranje na področju družbenih dejavnosti v tem srednjeročnem obdobju [PDF]
    • Samoupravno usklajevanje planov - bistvena sestavina planiranja na področju družbenih dejavnosti [PDF]
    • Vpliv zmanjšanih možnosti na uresničevanje svobodne menjave dela [PDF]
    • Posebnosti svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih [PDF]
    • Nekaj problemov iz prakse svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih [PDF]
   • III. UREJANJE MEDSEBOJNIH ODNOSOV PRI URESNIČEVANJU SVOBODNE MENJAVE DELA [PDF]:
    • Predmet in pogoji svobodne menjave dela [PDF]
    • Standardi in normativi - podlaga za samoupravni dogovor [PDF]
    • Oblikovanje povračil oziroma cen storitev [PDF]
    • Vloga amortizacije [PDF]
    • Negotovo ohranjanje in povečevanje materialne osnove dela [PDF]
    • Družbenoekonomski položaj delavcev družbenih dejavnosti je povsod aktualno vprašanje [PDF]
    • Solidarnost delavcev in izenačevanje standarda dejavnosti [PDF]
    • Osebna soudeležba občanov (participacija) se postopoma povečuje [PDF]
    • Neposredna svobodna menjava dela se le počasi uveljavlja [PDF]
    • Tehnika združevanja sredstev [PDF]
   • IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE UDELEŽENCEV SVOBODNE MENJAVE DELA IN ODLOČANJE V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH [PDF]:
    • Samoupravno organiziranje udeležencev svobodne menjave dela po zakonih [PDF]
    • Samoupravno organiziranje v praksi [PDF]
    • Odločanje in upravljanje v samoupravnih interesnih skupnostih [PDF]
    • Skupščine republiških skupnosti [PDF]
    • Opravljanje strokovnega dela za samoupravne interesne skupnosti [PDF]
    • Možnosti za sprostitev samoupravnega organiziranja in odločanja v samoupravnih interesnih skupnostih [PDF]
   • V. RAZVOJNA POLITIKA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBDOBJU 1981-1984 IN NJENO URESNIČEVANJE [PDF]
   • VI. SKLEPNE UGOTOVITVE [PDF]
   • VII. PREDLOGI [PDF]
 45. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 30 (16. 10. 1984) [SIstory]:
  • SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA [PDF]:
   • POROČILO k osnutku zakona o javnem obveščanju (ESA-339 - za seje zborov 24. oktobra 1984) [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]:
   • UGOTOVITVE IN SKLEPI Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga smernic za družbeni plqn Slovenije za obdobje 1986—1990 [PDF]
   • SKLEP Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986—1990 [PDF]
  • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 24. oktobra 1984 [PDF]
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 10. oktobra 1984 [PDF]
 46. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 31 (23. 10. 1984) [SIstory]:
  • OSNUTEK RESOLUCIJE politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 (ESA-565) [PDF]
  • GLOBALNA OCENA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1984 z ocenami možnosti razvoja v letu 1985 (Jesenska analiza) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1985 z osnutkom zakona [PDF]
 47. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 32 (24. 10. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (ESA-481) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1985 (ESA-538) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona (ESA-564) [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o izdajanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 85« (ESA-562) [PDF]
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji (ESA-460) [PDF]
 48. Priloga Poročevalca, letnik 10(30. 10. 1984) [SIstory]:
  • OSNUTEK PROGRAMA DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1985 (ESA-568) [PDF]
 49. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 33 (30. 10. 1984) [SIstory]:
  • OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV poslovnika Skupščine SR Slovenije (ESA-571) [PDF]
  • Pregled določb poslovnika Skupščine SR Slovenije, pri katerih se predlagajo spremembe [PDF]
  • INFORMACIJA o gibanju ravni in dinamiki osebnih dohodkov v družbeni dejavnosti (v letih sprejetega družbenega plana) (ESA-572) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA a spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ESA-474) [PDF]
 50. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 34 (6. 11. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov z osnutkom zakona (ESA-575) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1984 (ESA-551) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1985 z osnutkom zakona (ESA-574) [PDF]
  • POROČILO o graditvi neproizvodnih in negospodarskih investicijskih objektov v obdobju od 1. 1. do 31. 8. 1984 (ESA-569) [PDF]
 51. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 35 (13. 11. 1984) [SIstory]:
  • OSNUTEK DOGOVORA o temeljih davčne politike [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o usklajevanju davčnega sistema [PDF]
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji [PDF]
 52. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 36 (20. 11. 1984) [SIstory]:
  • VSEBINA [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ESA-593) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o Narodni banki Slovenije z osnutkom zakona (ESA-598) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (ESA-602) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 (ESA-601) [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju sklepov Skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejela 23. 4. 1984 ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu in stanju ter razvoju energetskega gospodarstva [PDF]
  • INFORMACIJA o preskrbi z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki vsakdanje rabe v letu 1984 v SR Sloveniji in izhodišča za leto 1985 [PDF]
  • DOKUMENTACIJA k informaciji o ravni in dinamiki osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih (v letih sprejetega družbenega plana) [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA LETO 1985 [PDF]
   • OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ ZA LETO 1985 [PDF]
   • OBRAVNAVA DRUŽBENIH PLANOV V DELEGATSKIH GLASILIH [PDF]
 53. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 37 (6. 12. 1984) [SIstory]:
  • OBRAVNAVA DRUŽBENIH PLANOV V DELEGATSKIH GLASILIH [PDF]
  • OSNUTEK ODLOKA O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE EMISIJSKE POLITIKE IN SKUPNIH OSNOVAH KREDITNE POLITIKE V LETU 1985 - AS 453 [PDF]
  • OSNUTEK PRORAČUNA FEDERACIJE (AS 459), OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI CELOTNEGA OBSEGA ODHODKOV PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 1985 (AS 452) IN OSNUTEK ZAKONA O IZVRŠITVI PRORAČUNA FEDERACIJE V LETU 1985 (AS 460) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU FEDERACIJE - AS 449 [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU IN KREDITNIH ODNOSIH S TUJINO - AS 462 [PDF]
  • STALIŠČA IN MNENJA REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN O OSNUTKU ZAKONA O DRUŽBENI KONTROLI CEN - K AS 428 [PDF]
 54. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 38 (11. 12. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG RESOLUCIJE o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 (ESA-565) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1985 [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1985 (ESA-614) [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o odstopu posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1985 (ESA-613) [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju sklepov zborov Skupščine SR Slovenije glede aktivnosti pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1985 [PDF]
  • OSNUTEK DOGOVORA o usklajevanju davčne politike v letu 1985 (ESA-565) [PDF]
  • PROGRAM AKTIVNOSTI za povečanje turističnega prometa in deviznega priliva v letu 1985 (ESA-565) [PDF]
  • OSNUTEK SKLEPA o sprejetju usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino za leto 1985 [PDF]
  • SKLEP o sprejetju izhodišč za pripravo planov ekonomskih odnosov s tujino za leto 1985 in izvajanje samoupravnega sporazuma o temeljih plana ekonomskih odnosov s tujinov letu 1985 [PDF]
 55. Priloga Poročevalca, letnik 10(18. 12. 1984) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona (ESA-609) [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah [PDF]:
    • I. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
    • II. Ocena stanja in razlogi, ki narekujejo izdajo zakona [PDF]
    • III. Osnovna načela in predlagane rešitve v zakonu [PDF]
    • Finančni učinek [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o družbeni kontroli cen z osnutkom zakona (ESA-619) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o družbeni kontroli cen [PDF]:
    • I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
    • II. OCENA STANJA NA PODROČJU DRUŽBENE KONTROLE CEN IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
    • III. POGLAVITNE REŠITVE ZA UREDITEV NEKATERIH VPRAŠANJ NA PODROČJU DRUŽBENE KONTROLE CEN V SR SLOVENIJI [PDF]
    • IV. FINANČNA SREDSTVA IN NOVE NALOGE, KI SO POTREBNE ZA IZVEDBO ZAKONA [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o družbeni kontroli cen [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zdravstvenem varstvu živali (ESA-618) [PDF]:
   • POVZETEK [PDF]
   • I. USTAVNA PODLAGA [PDF]
   • II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]:
    • 1. Normativna ureditev zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 2. Stanje zdravstvenega varstva živali [PDF]:
     • 2.1 Organiziranost veterinarske službe [PDF]
     • 2.2. Izvajanje nalog veterinarske službe in sedanje zdravstveno stanje [PDF]
     • 2.3. Družbeno ekonomski odnosi v veterinarskih organizacijah [PDF]
     • 2.4. Uresničevanje posebnega družbenega interesa [PDF]
     • 2.5. Ocene zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 3. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • lil. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽIVALI [PDF]
   • IV. POGLAVITNE ZAKONSKE REŠITVE [PDF]:
    • 1. Temeljne določbe [PDF]
    • 2. Družbeni pomen zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 3. Zagotavljanje zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 4. Družbenoekonomski odnosi med uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 5. Varstvo živali pred kužnimi boleznimi [PDF]
    • 6. Najmanjši obseg varstva živali pred kužnimi boleznimi [PDF]
    • 7. Zdravstveno varstvo živali v vojnih ali naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah [PDF]
    • 8. Zaščita živali pri izvajanju zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 9. Organizacijske oblike dejavnosti zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 10. Načini in oblike uresničevanja posebnega družbenega interesa [PDF]
    • 11. Posebni pogoji dela in obveznosti pri izvajanju zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 12. Delavci, ki opravljajo veterinarske storitve [PDF]
    • 13. Veterinarska inšpekcija [PDF]
   • IV. PODZAKONSKI PREDPISI [PDF]
   • V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE [PDF]
  • TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA o zdravstvenem varstvu živali [PDF]:
   • I. TEMELJNE DOLOČBE [PDF]
   • II. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI [PDF]:
    • 1. Vsebina in temeljna področja zdravstvenega varstva živali [PDF]
   • III. VARSTVO ŽIVALI PRED KUŽNIMI BOLEZNIMI [PDF]:
    • 1. Kužne bolezni [PDF]
    • 2. Ukrepi za preprečevanje pojava kužnih bolezni [PDF]
    • 3. Veterinarsko-sanitarna preventiva v notranjem prometu [PDF]
    • 4. Veterinarsko-sanitarna preventiva pri uvozu, izvozu in tranzitu [PDF]
    • 5. Veterinarsko-sanitarna preventiva v proizvodnji in prometu živil in krmil - preventiva v objektih [PDF]
    • 6. Ukrepi za zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni [PDF]
    • 7. Najmanjši obseg varstva živali pred kužnimi boleznimi [PDF]
    • 8. Pristojbine za zdravstvena spričevala in za veterinarsko-sanitarne preglede ter zbiranje sredstev [PDF]
   • IV. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI VVOJNI ALI NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH TER IZREDNIH RAZMERAH [PDF]
   • V. ZAŠČITA ŽIVALI PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI [PDF]
   • VI. VETERINARSKE ORGANIZACIJE [PDF]:
    • 1. Organizacijske oblike dejavnosti zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 2. Ustanovitev in statusne spremembe veterinarskih organizacij [PDF]
    • 3. Samoupravno organiziranje delavcev na področju zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 4. Samoupravljanje v veterinarskih organizacijah [PDF]
    • 5. Delavci, ki opravljajo dela in naloge zdravstvenega varstva živali [PDF]
    • 6. Posebni pogoji, pravice in obveznosti pri izvajanju zdravstvenega varstva živali [PDF]
   • VII. VETERINARSKA INŠPEKCIJA [PDF]
   • VIII. KAZENSKE DOLOČBE [PDF]
   • IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
  • SKLEP Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva »Nekatera aktualna vprašanja prakse družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti kot oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji« [PDF]
  • NEKATERA AKTUALNA VPRAŠANJA prakse družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti kot oblika uresničevanja skupnih interesov v federaciji [PDF]:
   • I. UVOD [PDF]
   • II. MESTO IN VLOGA DRUŽBENIH DOGOVOROV IN DOGOVOROV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI PRI URESNIČEVANJU SKUPNIH INTERESOV V FEDERACIJI [PDF]
   • III. Vsebina družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti glede na njihovo pravno naravo in funkcijo [PDF]:
    • 1. Vnašanje elementov dogovorov družbenopolitičnih skupnosti v družbene dogovore in narobe [PDF]
    • 2. Nekateri značilni primeri dogovorov z elementi družbenih dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
    • 3. Vnašanje elementov predpisov, samoupravnih sporazumov in planskih dogovorov v družbene dogovore [PDF]
   • IV. UDELEŽENCI DRUŽBENIH DOGOVOROV IN DOGOVOROV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI TER POSTOPEK DOGOVARJANJA [PDF]:
    • 1. Udeleženci družbenih dogovorov [PDF]
    • 2. Udeleženci dogovora družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
    • 3. Postopek dogovarjanja [PDF]
   • V. SKLEPI [PDF]
 56. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 10, št. 39 (18. 12. 1984) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN REPUBLIK IN POKRAJIN K OSNUTKU RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI JUGOSLAVIJE V LETU 1985 (AD 451) [PDF]
   • STALIŠČA IN MNENJA PREDSEDSTVA ZVEZNE KONFERENCE SZDLJ K OSNUTKU RESOLUCIJE ODRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985 - AS 451 [PDF]
   • STALIŠČA IN MNENJA SVETA ZVEZE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE K OSNUTKU RESOLUCIJE ODRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985 - AS 451 [PDF]
   • STALIŠČA IN MNENJA IZVRŠNEGA ODBORA GOSPODARSKE ZBORNICE JUGOSLAVIJE K OSNUTKU RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE V LETU 1985- AS 451 [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KNJIGOVODSTVU - AS 467 [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O AVTORSKI PRAVICI - AS 445 [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRILOŽNOSTNIH KOVANCIH - AS 471 [PDF]
   • URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVOV LETIH 1983 in 1984 IN MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1985 [PDF]
   • INFORMACIJA O GIBANJU GOSPODARSKE KRIMINALITETE S POSEBNIM POUDARKOM NA DEJANJA GOSPODARSKEGA KRIMINALA S KATERIMI SE OGROŽA IN OTEŽUJE IZVAJANJE UKREPOV EKONOMSKE STABILIZACIJE [PDF]