3. Seznam Poročevalcev iz leta 1977

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 1 (11. 1. 1977) [SIstory]:
  • Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1977 - AS 407 [PDF]
  • Predsedstvo Zvezne konference SZDLJ - Akcijski program uresničevanja politike družbeno-ekonomskega razvoja v letu 1977 [PDF]
  • Informacija Zveznega komiteja za kmetijstvo o regulaciji reke Save in urejanju njenih pritokov [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 2 (24. 1. 1977) [SIstory]:
  • UVOD [PDF]
  • I. Pomen in udeležba dejavnosti prometa in zvez vgospodarstvu SRS [PDF]
  • II. Analiza stanja po posameznih prometnih panogah [PDF]:
   • 1. železnica in železniški promet [PDF]
   • 2. Cestni promet [PDF]
   • 3. Ceste [PDF]
   • 4. Pomorski promet - Trgovska mornarica [PDF]
   • 5. Luški promet - Luka Koper [PDF]
   • 6. Zračni promet [PDF]
   • 7. Letališka dejavnost [PDF]
   • 8. Špedicijska dejavnost in blagovno transportni centri [PDF]
   • 9. PTT promet [PDF]
  • III. Dolgoročne razvojne možnosti prometnega omrežjav SBS [PDF]:
   • 1. Železniško omrežje [PDF]
   • 2. Cestno omrežje [PDF]
   • 3. Omrežje letališč [PDF]
   • 4. Prometna vozlišča [PDF]
  • IV. Izhodišča in potrebni ukrepi za politiko skladnega razvoja prometa v SBS [PDF]:
   • Železnica [PDF]
   • Cestni prevoz [PDF]
   • Luški promet [PDF]
   • PTT promet [PDF]
   • Trgovska mornarica [PDF]
   • Letališka infrastruktura [PDF]
   • Zračni prevoz [PDF]
   • Trasportni terminali [PDF]
   • Ukrepi na področju investicijske politike [PDF]
   • Ukrepi in pogoji gospodarjenja [PDF]
   • Administrativni ukrepi [PDF]
  • VIRI [PDF]
  • Stališča za usmerjanje skladnega razvoja in delitvena področju prometa in zvez v SR Sloveniji [PDF]:
   • I. Temeljni cilji usmerjanja skladnega razvoja in delitve dela [PDF]
   • II. Usmerjanje razvoja in delitve dela [PDF]
   • III. Ukrepi za usmerjanje razvoja in delitve dela [PDF]
   • IV. Izvajanje sprejetih nalog in ukrepov [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 3 (31. 1. 1977) [SIstory]:
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih organizacijah, ki se poleg šol ukvarjajo z izobraževanjem, z osnutkom zakona (ESA-761) [PDF]
  • Predlog zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (ESA-631) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o ravnanju z odpadki, s tezami za osnutek zakona (ESA-762) [PDF]
  • Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije za leto 1977 (ESA-768) [PDF]
  • Predlog za izdajo kazenskega zakona z osnutkom zakona (ESA-770) [PDF]
  • Predsedstvo Zvezne konference SZDLJ - Sklepi o družbenopolitični aktivnosti pri uporabi Zakona o združenem delu [PDF]
  • Poročilo o doseženih rezultatih v letu tehnoloških inovacij in varstva pravic industrijske lastnine v Jugoslaviji [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 4 (8. 2. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • PROBLEMATIKA VARSTVA DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA IN VREDNOT ČLOVEKOVEGA OKOLJA V SR SLOVENIJI [PDF]:
    • I. Ocena razmer v SR Sloveniji z vidika odpravljanja onesnaženosti okolja [PDF]
    • II. Problematika urejanja prostora in okolja z vidika planiranja in organizacije [PDF]
    • III. Analiza vključitve varstva in urejanja človekovega okolja v srednjeročnih planskih dokumentih [PDF]
    • IV. Nekatera vprašanja kmetijskih zemljišč in problematika občinskih prostorskih načrtov [PDF]
    • Stališča, sklepi in priporočila za reševanje problematike varstva naravnih dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki Slovaniji [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o pomilostitvi, z osnutkom zakona (ESA-773) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o varnosti na javnih smučiščih, z osnutkom zakona (ESA-774) [PDF]
    • Razpored delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SSRRJ za vzdrževanje stikov s skupščinami občin v SR Sloveniji [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Interesne skupnosti bodo vračale prispevek iz dohodka tistim, ki poslujejo z izgubo (Sprejet zakon o spremembah zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega prihodka in dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela - (AS 481) [PDF]
    • Predlagani zakon o vrednostnih papirjih ne bo sprejet (Zvezni zbor Skupščine SFRJ je odložil sprejetje zakona o vrednostnih papirjih - K AS 431) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Široka družbena akcija za varstvo in izboljšanje človekovega okolja (Odlok o razglasitvi leta 1977 za leto varstva in izboljšanje človekovega življenjskega in delavnega okolja) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Akcijo za zatiranje nalezljivih bolezni bo treba izvajati še bolj organizirano (Analiza varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo, za leto 1975) [PDF]
    • V vseh okoljih bo treba sprejeti in uresničevati programe za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (Sklepi Zveznega zbora Skupščine SFRJ v zvezi z obravnavo Analize varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo, za leto 1975) [PDF]
    • Začeti družbeno akcijo za izkoreninjenje bolezni zasvojenosti (Zvezni izvršni svet - Stanje in problemi alkoholizma in narkomanije v Jugoslaviji) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 5 (25. 2. 1977) [SIstory]:
  • Iz skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • ENERGETSKA BILANCA SR SLOVENIJE ZA LETO 1977 (ESA-771) [PDF]:
    • Uvod [PDF]
    • Izhodišča energetske bilance za leto 1377 in problematika njihovih izvajanj [PDF]
    • Potrebna energija za ogrevanje [PDF]
    • Uveljavitev dohodkovnih odnosov v energetiki [PDF]
    • Naloge v zvezi z izvajanjem energetske bilance za leto 1977 [PDF]
   • UGOTOVITVE IN STALIŠČA K ENERGETSKI IN ELEKTROENERGETSKI BILANCI SR SLOVENIJE ZA LETO 1977 [PDF]
   • PROGRAM RACIONALIZACIJE IN ZMANJŠANJA STROŠKOV POSLOVANJA ELEKTROGOSPODARSTVA [PDF]:
    • Naloge s področja uveljavljanja samoupravnega združenega dela na podlagi ustave, zakona o združenem delu in zakonu o temeljih sistema družbenega planiranja [PDF]
    • Program racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslovanja združenih elektrogospodarskih podjetij Slovenije [PDF]
    • Naloge s področja izvajanja razširjene reprodukcije [PDF]
   • STALIŠČA V ZVEZI S POTEKOM PRIPRAV IN GRADNJO ENERGETSKIH OBJEKTOV V LETU 1976 TER PROGRAMOM RACIONALIZACIJE IN ZMANJŠANJA STROŠKOV POSLOVANJA ELEKTROGOSPODARSTVA (ESA-777) [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-776) [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci z osnutkom zakona (ESA-779) [PDF]
    • Predlog zakona o lukah (ESA-655) [PDF]
    • Predlog zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (ESA-670) [PDF]
    • Predlog zakona o dopolnitvi odloka o uporabi devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil delavcev in izseljencev (ESA-777) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Popolnejše vključevanje združenega dela v mednarodne ekonomske odnose (Predlog zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino - AS 391) [PDF]
   • PROMET IN ZVEZE [PDF]:
    • Več skrbi in odgovornosti do potnikov v letalskem prometu (Predlog zakona o obligacijskih in drugih temeljnih materialnopravnih razmerjih v letalskem prometu - AS 117 [PDF]
    • Enotno urejanje vseh razmerij v pomorski in notranji plovbi (Predlog zakona o pomorski in notranji plovbi - AS 148) [PDF]
   • ANALIZA IN OCENE [PDF]:
    • Hitreje in dosledneje uresničevati začrtano stanovanjsko politiko (Ocene in stališča družbenopolitičnih organizacij v federaciji o aktualnih vprašanjih uresničevanja stanovanjske politike) [PDF]
    • Družbeno varstvo otrok - med prednostnimi nalogami našega razvoja (Zvezni komite za zdravstvo in socialno varstvo - Družbeno varstvo otrok) [PDF]
    • Razvoj turizma ima širši družbeni in politični pomen (Družbenoekonomski problemi turističnega gospodarstva - povzetek mnenj in stališč s posvetovanja v Zvezni konferenci SZDU) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 6 (10. 3. 1977) [SIstory]:
  • Predlog zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (ESA-617) [PDF]
  • Predlog zakona o zavarovanju socialne varnosti delavcev rudnika Idrijain nadaljnjega razvoja občine Idrija (ESA-783) [PDF]
  • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1977 (ESA-784) [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 7 (17. 3. 1977) [SIstory]:
  • I. RAZVOJ DRUŽBENEKONOMSKEGA IN POLITIČNEGA SISTEMA [PDF]:
   • Družbenoekonomski sistem [PDF]
   • Družbenopolitični sistem [PDF]
   • Uresničevanje in varstvo človekovih pravic ter ustavnosti in zakonitosti [PDF]
  • II. GOSPODARSKI IN SOCIALNI RAZVOJ [PDF]:
   • Razvoj materialnih proizvajalnih sil in problemi gospodarskega razvoja [PDF]
   • Razvoj družbenih dejavnosti [PDF]:
    • vzgoja in izobraževanje [PDF]
    • Raziskovalna dejavnost [PDF]
    • Kultura [PDF]
    • Telesna kultura [PDF]
    • Zdravstvo [PDF]
    • Socialno varstvo [PDF]
  • III. VARSTVO USTAVNE UREDITVE [PDF]
  • IV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA [PDF]
  • V. MEDNARODNI ODNOSI [PDF]
  • VI. SVET REPUBLIKE [PDF]
  • VII. PRILOGA [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 8 (21. 3. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • Informacija o gospodarskih gibanjih na začetku leta 1977 Delovanje sodišč združenega dela v SR Sloveniji pri uresničevanju varstva samoupravnih pravic in zakonitosti v letu 1976 [PDF]
   • Poročilo družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije [PDF]:
    • Predlog zakona o samoupravnih sodiščih (ESA-539) [PDF]
    • Predlog zakona o javnem tožilstvu (ESA-541) [PDF]
    • Predlog zakona o dopolnitvi 60. člena obrtnega zakona (ESA-339) [PDF]
    • Predlog zakona o rednih sodiščih (ESA-537) [PDF]
  • Iz skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Veselin Djuranović - novi predsednik Zveznega izvršnega sveta (Seja Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin) [PDF]
    • Nizka produktivna sposobnost v gospodarstvu ogroža politiko stabilizacije (Odbor Zveznega zbora za družbenoekonomske odnose o rezultatih poslovanja organizacij združenega dela v letu 1976) [PDF]
    • Pospešiti proces združevanja dela in sredstev v zračuem prometu (Odbor Zbora republik in pokrajin za vprašanja združevanja v gospodarstvu o stanju in ekonomskem položaju zračnega prometa) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Podrobneje določiti kriterije in merila za oblikovanje politike cen (Stališča, pripombe in predlogi skupščine republik in pokrajin na Osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen - k AS 408) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Pospešena rast proizvodnje v manj razvitih področjih (Uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v obdobju od 1971. do 1975. leta) [PDF]
    • Uspešno Izpolnjevanje obveznosti do borcev In vojaških invalidov (Informacije o izvrševanju funkcije, federacijev zagotavljanju pravic borcev in vojaških invalidov) [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Ustavne spremembe se kažejo tudi na področju pravosodja (Poročilo o delu in stanju s področja zveznega sekretariata za pravosodje in organizacijo zvezne uprave (maj 1974—31. december 1976) [PDF]
   • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]:
    • Ukrepi za izboljšanje položaja našega ladjarstva [PDF]
    • V pripravi so republiški zakoni o presajanju človeških organov [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 9 (7. 4. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV SKUPŠČINESR SLOVENIJE [PDF]
   • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • SKLICANI SEJI ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije k osnutku stališč, sklepov in priporočil za reševanje problematike naravnih dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji (ESA-772) [PDF]
   • Stališča zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k razvoju energetike v SR Sloveniji (ESA-771) [PDF]
   • Sklep Zbora občin Skupščine SR Slovenije po obravnavi energetske bilance ŠR Slovenije za leto 1977, elektroenergetske bilance za leto 1977 in predloga ugotovitev in stališč k energetski in elektroenergetski bilanci SR Slovenije za leto 1977 s predlogi zaključkov in sklepov (ESA-771) [PDF]:
    • Iz programa dela službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1977 (ESA-804) [PDF]
    • Iz letnega poročila o delu službe družbenega knjigovodstvav SR Sloveniji v letu 1976 (ESA-805) [PDF]
    • Zaključni račun prihodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1976 (ESA-796) [PDF]
    • Finančni načrt prihodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1977 (ESA-797) [PDF]
    • Aktualni problemi v zvezi z ustanavljanjem posebnih sodišč združenega dela (ESA-792) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o živinoreji (ESA-798) [PDF]
    • Predlog za spremembo 18. člena zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini (ESA-791) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, z osnutkom zakona (ESA-808) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj, z osnutkom zakona (ESA-809) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o založništvu (ESA-815) [PDF]
    • Predlog odloka o pristopu k ugotavljanju katastrskega dohodka (ESA-810) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR OBČIN - 23. 3. 1917 [PDF]:
     • Kdaj predpis, ki bo SIS omogočil najemanje posojil za gradnjo šol in drugih objektov na področju družbenih dejavnosti? [PDF]
     • Dohodkovni odnosi - dolgoročna perspektiva ekonomske stabilnosti proizvodnje in predelave ter garancija boljše in kontinuirane preskrbe potrošnikov [PDF]
     • Kako tolmačiti 9. člen zakona o dedovanju? [PDF]
     • Kako poteka združevanje sredstev za gradnjo dijaškihin študentskih domov? [PDF]
     • Nova zakonodaja bo oblikovala tudi vprašanja rekonstrukcij in vzdrževanja javnih cest [PDF]
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23. 3. 1977 [PDF]:
     • Dolsko — nuklearno energetska cona Ljubljane? [PDF]
     • Zahteva za uvoz mleka umaknjena [PDF]
     • Ali družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1976 - 1980 sloni na realnih predpostavkah? [PDF]
   • Informacija o seji Izvršnega odbora Kluba delegatov dne 31. 3. 1977 [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Učinkovito vojaško šolanje (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaških šolah in znanstveno raziskovalnih zavodih v Jugoslovanski ljudski armadi - AS 481) [PDF]
    • Razveljavitev interventnega ukrepa pri potrjevanju intervencijskih kreditov (Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o posebnih pogojih za odobravanje intervencijskih kreditov - AS 485) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Pravočasno in učinkovito reševati probleme uresničevanja pravic borcev in vojaških invalidov (Informacija o ugotovitvah skupine za kontrolo nad delom občinskih organov uprave pri uresničevanju pravic borcev in vojaških invalidov) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Izreden družbenoekonomski pomen regulacije Save in njenih pritokov (Poročilo o informaciji o regulaciji reke Save in urejanju njenih pritokov) [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Perspektive razvoja turističnega gospodarstva (Poročilo o delu Zveznega komiteja za turizem - junij 1974 - december 1976) [PDF]
    • Boljše in učinkovitejše delo sodišč in organov uprave pri reševanju problemov občanov (Poročilo o delu Urada za vloge in pritožbe Skupščine SFRJ za leto 1976) [PDF]
    • Finančni rezultati kreditno-denarne in devizne politike (Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1977 - AS 462) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Mednarodna oporoka - instrument bolj doslednega spoštovanja poslednje volje (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o enako oblikovanem zakonu o obliki mednarodne oporoke - AS 483) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 10 (25. 4. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • Stališča in sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o predlogih samoupravnih sporazumov o temeljih srednjeročnih planov družbenih dejavnosti [PDF]
    • Ocene in predlogi k samoupravnim sporazumom o osnovah planov družbenih dejavnosti za obdobje 1976 - 1980 [PDF]
    • Teze za določbe zakona o republiškem proračunuza leto 1977 glede zagotavljanja dopolnilnih sredstev občinam [PDF]
    • Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiški proračun) za leto 1976 (ESA-833) [PDF]
    • Osnutek zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (ESA-828) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o Rdečem križu Slovenije (ESA-830) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o nagradah v SR Sloveniji (ESA-831) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 20. 4. 1977 [PDF]:
     • Financiranje geološke karte Slovenije in Jugoslavije [PDF]
     • Problematika zastoja v stanovanjski gradnji in pomanjkanje cementa zaradi remonta naših cementarn [PDF]
    • ZBOR OBČIN - 20. 4. 1977 [PDF]:
     • Delitev sredstev, zbranih od zvišanih cen goriva [PDF]
     • Pomen prispevka za uporabo mestnega zemljišča [PDF]
     • Financiranje splošne komunalne porabe iz sredstev občinskega proračuna [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • Priznanje Titovi legendarni osebnosti (Predlog Zvezne konference SZDLJ, da se tovarišu Josipu Brozu Titu tretjič podeli red narodnega heroja - AS 488) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Plodna bilanca triletnega dela (Nekatere izkušnje iz dela Zveznega zbora Skupščine SFRJ) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Uvajanje vsestranske evidence - pogoj učinkovitejšega zdravstvenega varstva (Predlog zakona o evidencah na področju zdravstva AS 486) [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Novi procesi in gibanja na področju dela in zaposlovanja (Poročilo o delu Zveznega komiteja za delo in zaposlovanje maj 1974 - december 1978) [PDF]
    • Ustvarjati pogoje za vrnitev naših zdomcev (Poročilo o delu in dejavnostih Zveznega urada zazadeve zaposlovanja maj 1974 - december 1976) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Rezultati pospeševalnih ukrepov v kmetijstvu (Informacija o položaju in učinkih na področju kmetijstva, za katerega se iz proračuna federacije plačujejo določene intervencije) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 11 (9. 5. 1977) [SIstory]:
  • IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPI K SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM O TEMELJIH PLANOV DRUŽBENIH DEJAVNOSTI ZA OBDOBJE 1976 - 1980 [PDF]:
    • osnutek zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah in plinih ter o drugih nevarnih snoveh (ESA 829) [PDF]
    • predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o prisilni upravi nad zavodi in začasni upravi nad organizacijami združenega dela v sestavi zavodov ter o prenehanju uporabljanja nekaterih določb temeljnega zakona o podjetjih na območju SR Slovenije z osnutkom zakona [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV ZBOR OBČIN - 28. 4. 1977 [PDF]:
    • Problem racionalnejšega izkoriščanja telegrafsko telefonskih zvez [PDF]
   • POROČILO DELEGACIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJEV ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN V SKUPŠČINI SFRJ O USKLAJEVANJU OSNUTKA ZAKONA O NAČINU ZAGOTOVITVE, OBSEGU IN NAMENIH DODATNIH OBRATNIH SREDSTEV ZA KREDITIRANJE GOSPODARSTVA NA TERITORIJU SAP KOSOVO [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Ugodni rezultati in problemi ustavne preobrazbe skupščinskega sistema (Nekatere ugotovitve pri delu Zbora republik in pokrajin) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Vlaganja tujih oseb morajo biti v skladu z našo družbeno ekonomsko ureditvijo (Osnutek zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela - AS 428) [PDF]
    • Učinkovitejše varstvo pred nalezljivimi boleznimi (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo - AS 499) [PDF]
    • Spremembe v sistemu zdravstvenega varstva tujih oseb (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu tujih oseb v Jugoslaviji - AS 498) [PDF]
    • Pomoč Jugoslavije državam v razvoju (Osnutek zakona o določitvi celotnega zneska obveznosti federacije za financiranje pete dopolnitve sredstev Mednarodnega združenja za razvoj (IDA) - AS 500) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Pomembni rezultati pri usposabljanju mlade generacije za splošni ljudski odpor (Vzgoja in usposabljanje mladine, prebivalstva in kadrov za obrambo in zaščito ter izvajanje vaj splošnega ljudskega odpora) [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Učinkovitejši nadzor zakonitosti poslovanja (Poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva za leto 1976) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Federacija - porok za redno odplačilo posojila (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 490) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 12 (16. 5. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • Predlog kazenskega zakona SR Slovenije (ESA-770) [PDF]
    • Predlog zakona o prekrških (ESA-663) [PDF]
    • Predlog zakona o pomilostitvi (ESA-773) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči (ESA-845) [PDF]
    • Osnutek zakona o blagovnem prometu (ESA-700) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1977 (ESA-857) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977 (ESA-858) [PDF]
   • ODGOVORI DELEGACIJ IN DELEGATOV: ZBOR OBČIN - 5. 5. 1977 [PDF]:
    • Določitev lestvice katastrskega dohodka [PDF]
    • Nerešena vprašanja financiranja krajevnih skupnosti [PDF]
    • Cenitve nepremičnin [PDF]
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 5. 5. 1977 [PDF]:
    • Cenitev nepremičnin [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Ustvarjene so korenite spremembe v družbeno ekonomskih odnosih in političnem sistemu (Poročilo o delu Zveznega Izvršnega sveta za obdobje maj 1974 december 1976) (I) [PDF]
    • Vsestransko in objektivno obveščanje - eden od pogojev za uspešno delovanje delegatskega sistema (Poročilo o delu Zveznega komiteja za informacije julij 1974 - december 1976) [PDF]
    • Mesto in vloga federacije v samoupravni preobrazbi izobraževanja znanosti in kulture (Poročilo o delu Zveznega komiteja za znanost in kulturo julij 1974 - december 1976) [PDF]
    • Stabilen razvoj investiranja investicij v manj razvitih območjih (Zaključni račun sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin - AS 505) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Široka solidarnost pri sanaciji izgub (Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv - AS 506) [PDF]
    • Solidarna pomoč Romuniji (Osnutek zakona o dodelitvi pomoči socialistični republiki Romuniji iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije - AS 508) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Intenzivne obrambne priprave v družbeno političnih skupnostih (Osnovne ocene o poteku in stanju obrambnih priprav v družbenopolitičnih skupnostih v letu 1976) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 13 (23. 5. 1977) [SIstory]:
  • Namesto predgovora: Deli govora tov. Edvarda Kardelja, dne 17.2.1977, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani [PDF]
  • NAMEN GRADIVA [PDF]
  • UVOD [PDF]
  • Raziskovalna dejavnost - pogoj za dosego družbenih premikov in ciljev [PDF]
  • Vidiki obdelave [PDF]
  • 1. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST IN DRUŽBENA VGRAJENOST SISTEMA RSS, PRS IN ORS TER DRUŽBENOEKONOMSKA VLOGA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI [PDF]:
   • 1.1 Organiziranost sistema raziskovalnih skupnosti [PDF]
   • 1.2 Raziskovalna dejavnost - odgovornost združenega dela [PDF]
   • 1.3 Kje je meja med rutinskim delom in raziskovalno dejavnostjo ter razlike med raznimi vrstami raziskovalne dejavnosti [PDF]
   • 1.4 Raziskovalna dejavnost in visoko šolstvo [PDF]
   • 1.5 Posledica neupoštevanja specifik raziskovalne dejavnosti [PDF]
  • 2. IZVAJANJE SISTEMA NAČRTOVANJA IN ZZD V ODNOSU DO RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI, PROGRAMIRANJE IN FINANCIRANJE [PDF]:
   • 2.1 Planiranje raziskovalne dejavnosti v interesnih skupnostih in večjih asociaciah združenega dela [PDF]
   • 2.2 Planiranje v raziskovalni dejavnosti in povezava planov združenega dela s programiranjem in financiranjem prek raziskovalnih skupnosti [PDF]
   • 2.3 Planiranje v raziskovalnih organizacijah [PDF]
   • 2.4 Globalni pregled finančnih sredstev za raziskovalno dejavnost [PDF]
  • 3. ORGANIZIRANOST IZVAJANJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI [PDF]:
   • 3.1 Nekateri podatki [PDF]
   • 3.2 Razdrobljenost - integracija [PDF]
  • 4. NEKATERA POSEBNA VPRAŠANJA [PDF]:
   • 4.1 Kadri [PDF]
   • 4.2 Materialno finančni odnos v svobodni menjavi dela [PDF]
   • 4.3 Oprema [PDF]
   • 4.4 Medrepubliški in mednarodni odnosi, sodelovanje z deželami v razvoju [PDF]
   • 4.5 Vprašanje stimulacije [PDF]
  • 5. OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV S POSEBNIM OZIR0M NA UPORABO V PRAKSI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 14 (31. 5. 1977) [SIstory]:
  • IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • POROČILO O URESNIČEVANJU RESOLUCIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O OSNOVAH KADROVSKE POLITIKE V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI [PDF]
   • POROČILO O IZVAJANJU DRUŽBENEGA DOGOVORAo O NALOGAH PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU KADROVSKE POLITIKE V SR SLOVENIJI ZA LETO 1976 [PDF]:
    • Družbenopolitični vidiki uresničevanja kadrovske politike [PDF]
    • Načrtovanje kadrov in izobraževanje [PDF]
    • POKLICNO USMERJANJE in štipendiranje [PDF]
    • Vzgoja in izobraževanje [PDF]
    • Kadrovske službe [PDF]
    • Uresničevanje načel nagrajevanja po delu [PDF]
    • Izbira kadrov in izobraževanje kadrov za najodgovornejše delovne naloge na ravni družbenopolitičnih skupnosti ter za področje mednarodnih odnosov [PDF]
    • Uresničevanje vsebine družbenih dogovorov o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v temeljnih organizacijah združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih v letu 1976 [PDF]
    • Naloge podpisnikov pri izvajanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki in uresničevanju načel kadrovske politike [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE (republiškem proračunu) za leto 1977 (ESA-682) [PDF]
   • PROBLEMATIKA ODVETNIŠTVA IN DRUGE PRAVNE POMOČI V SR SLOVENIJI [PDF]
   • OPREDELITEV NALOG IN FUNKCIJ V REPUBLIKI NA PODROČJU EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO [PDF]:
    • Predlog za izdajo zakona o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, z osnutkom zakona (ESA-870) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o koordinacijskem odboru za organizacije združenega dela, ki opravljajo zunanje trgovinski promet ter nalogah in pooblastilih nekaterih organov in organizacij v republiki na področju zunanje trgovinskega prometa, z osnutkom zakona (ESA-871) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških upravnih organih, z osnutkom zakona (ESA-862) [PDF]
    • Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o sestavi republiških komitejev (ESA-863) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembi zakona o socialnem skrbstvu (ESA-866) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (ESA-867) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ESA-868) [PDF]
    • Predlog zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva (ESA-869) [PDF]
    • Osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj sodnih postopkov, z osnutkom zakona (ESA-864) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (ESA-809) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (ESA-808) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena (ESA-872) [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR OBČIN - 26. 5. 1977 [PDF]:
     • Kazniva dejanja in prekrški naperjeni zoper ustavno ureditev v odločnem upadanju [PDF]
     • Uresničevanje obveznosti republike in federacije, ki izhajajo iz Osimskih sporazumov [PDF]
     • Kdaj prvo besedilo osnutka zakona SR Slovenije o ugotavljanju izvora premoženja? [PDF]
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 26. 5. 1977 [PDF]:
     • Uresničevanje obveznosti republike in federacije, ki izhajajo iz Osimskih sporazumov [PDF]
     • Možnost oprostitve krajevnih skupnosti davka na promet proizvodov ob nakupu reprodukcijskega materiala za komunalna dela [PDF]
     • Smiselnost uvajanja novega kontnega plana in bilanc za organizacije združenega dela [PDF]
     • Problematika operativnosti centralnega registra prebivalstva [PDF]
     • Kaj je s predlogom kriterijev za razpis štipendij iz združenih sredstev [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Predsedniku Titu - tretji Red narodnega heroja [PDF]
   • IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV [PDF]:
    • Poln prispevek razvoju dosledne usmeritve politike neuvrščanja (Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta za obdobje od maja 1974 do decembra 1976 (I) [PDF]
    • Tržišče dobro preskrbljeno - gibanje cen in življenjskih stroškov premalo enakomerno (Poročilo o delu Zveznega sekretariata za tržišče in cene - maj 1974 - december 1976) [PDF]
    • Doseženi vidni uspehi na področju zdravstva in socialnega varstva (Poročilo o delu Zveznega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo za obdobje od 1. junija 1974 do 31. decembra 1976) [PDF]
    • Dosežena ugodnejša struktura prometnega sistema (Poročilo o delu Zveznega komiteja za promet in zveze v obdobju od maja 1974 do konca leta 1976) [PDF]
    • Povečana odgovornost pravosodja pri varstvu družbenih vrednot in interesov (Poročilo o delu Zveznega sodišča za leto 1976) [PDF]
    • Delo pravobranilstva v vlogi varstva pravic in interesov federacije (Poročilo o delu zveznega javnega pravobranilstva v letu 1976) [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Neposredno uporabljati določbe Zakona o združenem delu (Mnenje Komisije Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu o nekaterih vprašanjih uporabe tega zakona) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 15 (9. 6. 1977) [SIstory]:
  • UVOD [PDF]
  • I. ZNAČILNOSTI IN SESTAV DELEGATSKE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN POŠILJANJE DELEGATOV V ZBORE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • 1. Nekatere značilnosti iz vsebine dela Skupščine SR Slovenije [PDF]
   • 2. Zbori Skupščine SR Slovenije - sestava [PDF]
   • 3. Pošiljanje delegatov v zbore Skupščin SR Slovenije [PDF]
   • 4. Delo delegacij temeljnih samoupravnih organizacijin skupnosti [PDF]
   • 5. Delo skupin delegatov in občinskih skupščin kot konferenc delegacij za zbore republiške in zvezne skupščine [PDF]
   • 6. Uveljavljanje načela zamenljivosti delegatov [PDF]
  • II POGOJI ZA DELO DELEGATOV IN ZA NJIHOVO ODLOČANJE V REPUBLIŠKI SKUPŠČINI [PDF]:
   • 1. Delegatski sistem kot del samoupravnih odnosov [PDF]
   • 2. Programiranje dela v Skupščini SR Slovenije [PDF]
   • 3. Obveščanje [PDF]
   • 4. Oblikovanje medsebojnega sodelovanja za spodbujanje aktivnosti delegatov - Klub delegatov [PDF]
   • 5. Materialni in drugi pogoji za delo delegatov [PDF]
   • 6. Naloge strokovnih služb Skupščine SR Slovenije [PDF]
  • III. URESNIČEVANJE FUNKCIJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • 1. Vsebina dela zborov [PDF]
   • 2. Vključevanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike v delo Skupščine SR Slovenije [PDF]
   • 3. Načini in oblike dela zborov [PDF]:
    • a) Sklicevanje sej, oblikovanje dnevnih redov in udeležba delegatov na sejah [PDF]
    • b) Delo delegatov na sejah [PDF]
    • c) Delegatska vprašanja [PDF]
    • d) Razmerja med zbori in njihovo sodelovanje [PDF]
   • 4. Delovna telesa Skupščine in zborov [PDF]
  • IV. POSTOPEK V ZVEZI S SPREJEMANJEM AKTOV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • 1. Zakonodajna dejavnost republike [PDF]
   • 2. Splošno o postopku sprejemanja zakonov [PDF]
   • 3. Predlagatelji zakonov in drugih splošnih aktov [PDF]
   • 4. Zahteve za izdajo zakonov [PDF]
   • 5. Vloga delovnih teles zborov pri sprejemanju zakonov [PDF]
   • 6. Amandmaji [PDF]
   • 7. Usklajevanje besedila zakona med zbori [PDF]
   • 8. Postopek v zvezi z dajanjem soglasij k aktom Zbora republik in pokrajin in obravnava aktov Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije [PDF]
  • V. VLOGA PREDSEDSTVA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • VI. VLOGA IZVRŠNEGA SVETA IN REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV V DELU DELEGATSKE SKUPŠČINE [PDF]
  • VII. RAZMERJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE OZIROMA NJENO SODELOVANJEZ DRUGIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI [PDF]:
   • a) S predsedstvom SR Slovenije [PDF]
   • b) Z republiškimi sveti [PDF]
   • c) Z ustavnim sodiščem SR Slovenije [PDF]
   • d) Z organizacijami združneaa dela in druqimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi [PDF]
   • e) Z občinskimi skupščinami in skupščinami skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti [PDF]
  • PRILOGA (statistični podatki) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 16 (14. 6. 1977) [SIstory]:
  • ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH - ESA-882 [PDF]:
   • I. Ustavna podlaga za izdajo zakona [PDF]
   • II. Razlogi, ki narekujejo izdajo zakona [PDF]
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA [PDF]
   • III. Načela, na katerih temelji predlog za izdajo zakona [PDF]
   • ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH - ESA-882 [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 17 (21. 6. 1977) [SIstory]:
  • 1. OSNOVNI CILJI IN POLITIKA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1976-1980 TER POGOJI ZA URESNIČEVANJE PLANA V LETIH 1976 IN 1977 [PDF]
  • 2. GLOBALNA OCENA RAZVOJA V LETIH 1976 IN 1977 TER OCENA IZVAJANJA OSNOVNIH RAZVOJNIH USMERITEV [PDF]
  • 3. URESNIČEVANJE NALOG NA POSAMEZNIH PODROČJIH SKUPNE POLITIKE RAZVOJA [PDF]:
   • 3.1. UVELJAVLJANJE SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV PRI USMERJANJU RAZVOJA [PDF]
   • 3.2. GLOBALNI KAZALCI IZ SREDNJEROČNIH PLANOV TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA V MATERIALNI PROIZVODNJI [PDF]
   • 3.3. NEKATERI VIDIKI UVELJAVLJANJA KVALITETNIH DEJAVNIKOV RAZVOJA [PDF]
   • 3.4. OCENA RAZMERIJ PRI PRIDOBIVANJU IN RAZPOREJANJU DOHODKA [PDF]
   • 3.5. BILANCA KONČNE PORABE DRUŽBENEGA PROIZVODA IN RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV [PDF]
   • 3.6. URESNIČEVANJE POLITIKE INVESTIRANJA IN SPREMEMBE V PROIZVODNI STRUKTURI [PDF]
   • 3.7. CENE IN RAZMERJA NA TRŽIŠČU [PDF]
   • 3.8. VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO MENJAVO [PDF]
   • 3.9. POGOJI ŽIVLJENJA IN DELA DELOVNIH LJUDI [PDF]
   • 3.10. KREPITEV VARNOSTI, DRUŽBENE SAMOZAŠČITE IN LJUDSKE OBRAMBE [PDF]
   • 3.11. NALOGE V PRAVOSODJU IN UPRAVI [PDF]
   • 3.12. IZVAJANJE POLITIKE SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE [PDF]
   • 3.13. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA [PDF]
   • 3.14. INFORMACIJSKI SISTEM [PDF]
  • 4. PRVA OCENA GLOBALNIH MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1978 [PDF]
  • DOKUMENTACIJA K ANALIZI IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA V LETIH 1976 - 1977 [PDF]:
   • TABELA 1: Osnovni kazalci razvoja SR Slovenije 1976 - 1977 [PDF]
   • TABELA 2: Osnovni kazalci razvoja SFR Jugoslavije 1976 - 1977 [PDF]
   • TABELA 3: Družbeni proizvod po gospodarskih dejavnostih - čiste dejavnosti [PDF]
   • TABELA 4: Stopnje rasti industrijske proizvodnje po panogah [PDF]
   • TABELA 5: Stopnja rasti industrijske proizvodnje po kompleksih [PDF]
   • TABELA 6: Stopnje rasti kmetijske proizvodnje [PDF]
   • TABELA 7: Gibanje zaposlenosti [PDF]
   • TABELA 8: Zaposleni v družbenem sektorju po dejavnostih [PDF]
   • TABELA 9: Produktivnost dela v družbenem sektorju [PDF]
   • TABELA 10: Oblikovanje in razdelitev skupnega prihodka TOZD v SR Sloveniji v letih 1975 in 1976 [PDF]
   • TABELA 11: Oblikovanje sredstev za reprodukcijo celotnega združenega dela [PDF]
   • TABELA 12: Sredstva gospodarstva - aktiva [PDF]
   • TABELA 13: Viri sredstev gospodarstva - pasiva [PDF]
   • TABELA 14: Udeležba materialnih naložb v družbenem proizvodu - družbeni sektor [PDF]
   • TABELA 15: Struktura investicij v osnovna sredstva [PDF]
   • TABELA 16: Tekoča plačilna bilanca [PDF]
   • TABELA 17: Izvoz blaga po gospodarskih področjih in uvoz blaga po namenu porabe [PDF]
   • TABELA 18: Regionalna struktura blagovne menjave s tujino [PDF]
   • TABELA 19: Osebni prejemki prebivalstva [PDF]
   • TABELA 20: Življenjski standard prebivalstva [PDF]
   • TABELA 21: Gibanje cen [PDF]
   • TABELA 22: Indeksi proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov po panogah [PDF]
   • TABELA 23: Proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov po panogah [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 18 (28. 6. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije k Predlogu za izdajo zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči [PDF]
    • Predlog zakona o varnosti na smučiščih (ESA-774) [PDF]
    • Predlog zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci (ESA-779) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-776) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških upravnih organih (ESA-862) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 22. 6. 1977 [PDF]:
     • Problematika zagotovitve nepovratnih ali kreditnih sredstev samoupravnim interesnim skupnostim za odpravljanje posledic potresa na objektih družbenih dejavnosti [PDF]
     • Tolmačenje pravilnika o uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja [PDF]
     • Problematika odprtih vprašanj financiranja geološke karte Slovenije in Jugoslavije [PDF]
     • Ali lahko Izvršni svet brez predhodnega sprejema v Skupščini odvaja sredstva, ki bi sicer morala priteči v proračun za leto 1977 [PDF]
     • Uveljavljanje novega zakona o kontnem planu [PDF]
    • ZBOR OBČIN - 22.6. 1977 [PDF]:
     • Problematika zagotovitve nepovratnih ali kreditnih sredstev samoupravnim interesnim skupnostim za odpravljanje posledic potresa na objektih družbenih dejavnosti [PDF]
     • Problematika vodenja dvojnega knjigovodstva v krajevnih skupnostih [PDF]
     • Kdaj revizija stanovanjske zakonodaje? [PDF]
     • Ali sredstva javnega obveščanja delo delegatov predstavljajo na ustrezen način? [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • iz Dela skupščinskih teles [PDF]:
    • Priznanje za uspešno delo Zveznim upravnim organom, vendar tudi kritika slabosti (Obravnavanje poročila Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov v delovnih telesih Zveznega zbora Skupščine SFRJ) [PDF]
    • Uresničevanje politične kontrole skupščine nad delom izvršnih organov (Obravnavanje poročila o delu Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ) [PDF]
    • Prednost poglavitnim vprašanjem sistemskega značaja (Osnutek delovnega programa Zveznega zbora Skupščine SFRJ za obdobje september 1977 - maj 1978) [PDF]
   • OCENE IN ANALIZE [PDF]:
    • Ustvarjeni so temelji za stabilno gospodarjenje (Poročilo zveznega izvršnega sveta o uresničevanju Družbenega plana za dobo 1976 - 1980 v letu 1976 s prvo oceno razvoja v letu 1977 in možnostmi v letu 1978) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 19 (5. 7. 1977) [SIstory]:
  • Razširitev dnevnih redov sej zborov skupščine SR Slovenije [PDF]
  • Poročilo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v letu 1976 in prvi polovici leta 1977 [PDF]
  • Resolucija o temeljih zakonodajne politike republike [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o seizmološkem zavodu SR Slovenije (ESA-895) [PDF]
  • Predlog odloka o dopolnitvi odloka o sestavi republiških komitejev (ESA-863) [PDF]
  • Predlog zakona o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino (ESA-870) [PDF]
  • Predlog zakona o koordinacijskem odboru za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa ter o nalogah in pooblastilih nekaterih organov in organizacij v Socialistični republiki Sloveniji na področju zunanjetrgovinskega prometa (ESA-871) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 20 (14. 7. 1977) [SIstory]:
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • SKLEPI IN PRIPOROČILA Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije po obravnavi Poročila o uresničevanju družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji [PDF]:
   • sklepe in priporočila [PDF]
  • SKLEP Zbora občin Skupščine SR Slovenije po obravnavi Poročila o uresničevanju družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji [PDF]:
  • SKLEPI Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR S lovenije po obravnavi Poročila o uresničevanju družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji [PDF]:
  • ORGANIZACIJA IN PROGRAM JAVNE RAZPRAVE O OSNUTKIH REPUBLIŠKIH ZAKONOV [PDF]
  • Pomembna dopolnilna sredstva za pospeševanje razvoja Kosova [PDF]:
   • DOGOVORJENI UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA KOSOVA [PDF]
   • POSEBNI UKREPI ZA SPODBUJANJE NAJHITREJŠEGA RAZVOJA KOSOVA [PDF]
   • DOPOLNILNA SREDSTVA [PDF]
  • Podpora osnovnim stališčem in ocenam iz Poročila zveznih upravnih organov [PDF]:
   • OBRAMBNE PRIPRAVE DRUŽBE [PDF]
   • PODRUŽBLJANJE ZUNANJE POLITIKE [PDF]
   • POZITIVNI REZULTATI V INFORMATIVNI DEJAVNOSTI [PDF]
  • Posojilo 59 milijonov dolarjev za gradnjo cest [PDF]
  • Neskladje med proizvodnjo ter splošno in skupno porabo [PDF]:
   • INFORMACIJA O GOSPODARSKIH GIBANJIH V PRVIH MESECIH LETA 1977 [PDF]
   • PORAST INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE [PDF]
   • SPREMEMBE V BLAGOVNO-DENARNIH ODNOSIH [PDF]
   • REZULTATI GOSPODARJENJA PO PANOGAH [PDF]
   • VISOK PORAST DAJATEV ZA SPLOŠNO IN SKUPNO PORABO [PDF]
   • NEUGODNA BLAGOVNA MENJAVA [PDF]
   • POVEČANJE STOPNJE INFLACIJE [PDF]
   • USKLADITI POTROŠNJO S PROIZVODNJO [PDF]
  • Velik ugled In pomen Jugoslavije v mednarodnih odnosih [PDF]:
   • MEDNARODNE AKTIVNOSTI [PDF]
   • ODNOSI S SOSEDNJIMI DRŽAVAMI [PDF]
   • POROČILO O DELU ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA ZUNANJE ZADEVE V OBDOBJU OD MAJA 1974 DO KONCA LETA 1976 [PDF]
   • ODNOSI Z ZAHODNIM! DRŽAVAMI [PDF]
   • ODNOS! S SOCIALISTIČNIMI DRŽAVAMI [PDF]
   • SODELOVANJE Z DRŽAVAMI V RAZVOJU [PDF]
   • SODELOVANJE Z DRUGIMI DRŽAVAMI [PDF]
   • ZNANSTVENO, TEHNIČNO IN KULTURNO SODELOVANJE [PDF]
   • DELO DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV [PDF]
  • Nova kakovost v družbenem samoupravnem planiranju [PDF]:
   • SPREMENJEN ZNAČAJ IN VSEBINA PLANSKIH DOKUMENTOV [PDF]
   • POROČILO O DELU ZVEZNEGA ZAVODA ZA DRUŽBENO PLANIRANJE (MAJ 1974 - DECEMBER 1976) [PDF]
   • VSESTRANSKA ANALIZA IZVAJANJA PLANA [PDF]
   • PLODNO SODELOVANJE 2 NOSILCI PLANIRANJA [PDF]
  • Delovne organizacije niso dolžne predložiti obračun trajnih obratnih sredstev [PDF]
  • Sprejeti bodo ukrepi za preprečevanje škode v sadjarstvu [PDF]
  • Pravica za regres za prevoz otrok v notranjem prometu [PDF]
  • Enotne cene mesnih izdelkov [PDF]
  • Preprečene bodo motnje v preskrbi z naftnimi derivati [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 21 (1. 8. 1977) [SIstory]:
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPI [PDF]
   • SKLEPI [PDF]
  • Delo javnih tožilstev v SR Sloveniji v letu 1076 [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • PREGON STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ [PDF]
   • STRUKTURA KRIMINALITETE [PDF]
   • SPLOŠNI KRIMINAL [PDF]
   • GOSPODARSKI KRIMINAL [PDF]
   • KAZNIVA DEJANJA ZOPER SAMOUPRAVLJANJE [PDF]
   • POLITIČNA KAZNIVA DEJANJA [PDF]
   • PRESTOPNIŠTVO MLADOLETNIKOV [PDF]
   • GOSPODARSKI PRESTOPKI [PDF]
   • CIVILNOPRAVNA IN UPRAVNOPRAVNA DEJAVNOST [PDF]
  • Ugotovitve, sklepi in stališča delovnih teles Skupščine SR Slovenije, sprejeta ob obravnavanju poročila Javnega tožilstva SR Slovenije o delu javnih tožilstev v letu 1976 [PDF]
  • POROČILO o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje delavce v z dela iz tujine in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1976 [PDF]
  • IZ INFORMACIJE o Izvajanju davčne politike v letu 1976 [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • ORGANIZACIJA IN NALOGE OBČINSKIH DAVČNIH UPRAV [PDF]
   • UČINKOVITOST IZVAJANJA DAVČNE POLITIKE [PDF]:
    • Ugotavljanje dejanskega dohodka [PDF]
    • Vodenje poslovnih knjig [PDF]
    • Izterjava davkov [PDF]
    • Kaznovalna politika [PDF]
   • KADRI [PDF]
   • SKLEPNE UGOTOVITVE [PDF]
   • Osnutek zakona o Rdečem križu Slovenije (ESA-830) [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela (ESA-913) [PDF]:
    • UVODNE PRIPOMBE [PDF]
    • PRIKAZ SREDSTEV IN PRAVIC SKLADA SKUPNIH REZERV SR SLOVENIJE [PDF]
    • UTEMELJITEV PREDLOGOV USMERITEV IN PRAVIC SKLADA SKUPNIH REZERV SR SLOVENIJE [PDF]
   • Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o prisilni upravi nad zavodi in o začasni upravi nad organizacijami združenega dela v sestavi zavodov ter o prenehanju uporabljanja nekaterih določb temeljnega zakona o podjetjih na območju SR Slovenije (ESA-844) [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o Narodni banki Slovenije (ESA-916) [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona (ESA-917) [PDF]
   • Predlog zakona o skupnostih za ceste (ESA-517) [PDF]:
    • OBRAZLOŽITEV [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 19. 7. 1977 [PDF]:
   • Problematika oskrbe gospodarstva s cementom [PDF]
   • Problematika industrije ivernih plošč, cen in možnosti, da bi bili proizvajalci razbremenjeni določenih dajatev [PDF]
   • Možnost dopolnitve zakona o davku na promet nepremičnin [PDF]
   • Kaj je z uvozom elektronskega računalnika za potrebe tekstilne industrije Podravske regije? [PDF]
   • Kdaj bo Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije predlog zakona o samoupravljanju in medsebojnih razmerjih v upravnih organih? [PDF]
   • Kdaj bo Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju? [PDF]
   • Štetje kadrovskega roka v JLA v pokojninsko dobo [PDF]
   • Ali sredstva javnega obveščanja delo delegatov predstavljajo na ustrezen način? [PDF]
  • ZBOR OBČIN — 19. 7. 1977 [PDF]:
   • Uresničevanje resolucije Skupščine SR Slovenije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji [PDF]
   • Ali je dopustno obremenjevati starše za njihov prispevek k usposabljanju in oskrbi otrok, kadar so ti v zavodskem varstvu ali v rejniški družini? [PDF]
  • DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR — 19. 7. 1977 [PDF]:
   • Kako Izvršni svet ocenjuje izvajanje 50. člena zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe? [PDF]
  • Uspešno opravljene naloge iz pristojnosti Zveznega izvršnega sveta [PDF]:
   • OPRAVLJENE VELIKE IN ZAHTEVNE NALOGE [PDF]
   • POMEMBNA VLOGA PRI ZAKONODAJNEM DELU [PDF]
   • RAZVOJ DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV [PDF]
   • DELOVANJE DELEGATSKEGA SISTEMA [PDF]
   • POMEMBNI REZULTATI V SOCIALNI POLITIKI [PDF]
   • VARSTVO USTAVNE UREDITVE [PDF]
   • REFORMA PRAVOSODNEGA SISTEMA [PDF]
   • PRIPRAVLJENOST DRUŽBE NA OBRAMBO [PDF]
   • FINANCIRANJE FEDERACIJE [PDF]
   • POVEČANJE MEDNARODNEGA UGLEDA JUGOSLAVIJE [PDF]
   • IZBOLJŠEVATI SODELOVANJE MED ZIS IN ZVEZNIM ZBOROM [PDF]
   • NADALJNJE USPOSABLJANJE ZVEZNE UPRAVE [PDF]
   • IZVAJANJE ZAČRTANE POLITIKE [PDF]
   • SKLEPNA OCENA [PDF]
  • Polno angažiranje Zveznega izvršnega sveta pri uresničevanju začrtane politike [PDF]:
   • URESNIČEVANJE USTAVNE FUNKCIJE ZIS [PDF]
   • SODELOVANJE Z REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA [PDF]
   • DOPRINOS K USKLAJEVANJU STALIŠČ [PDF]
   • POSPEŠITI SPREJEMANJE PREOSTALIH SISTEMSKIH ZAKONOV [PDF]
   • IZVAJANJE EKONOMSKE POLITIKE [PDF]
   • ZBOLJŠATI ORGANIZACIJO IN METODE DELA [PDF]
   • IZPOLNJEVATI RAZMERJA ZIS Z ZBOROM [PDF]
  • Popolnejše varstvo pravic oseb, službujočih v oboroženih silah [PDF]:
   • STIMULATIVNEJŠI SISTEM NAPREDOVANJA [PDF]
   • ODGOVORNOST VOJAŠKIH OSEB [PDF]
   • SISTEM NAGRAJEVANJA [PDF]
   • PRENEHANJE AKTIVNE VOJAŠKE SLUŽBE [PDF]
  • Trajna obratna sredstva zagotavljati na samoupravni osnovi [PDF]
  • Odprava Zakona o evidentiranju investicijskih vlaganj [PDF]
  • Vsaka temeljna organizacija mora imeti svoj žiro račun [PDF]:
   • OBVEZEN ŽIRO RAČUN [PDF]
   • ORGANIZIRANJE DELAVCEV V PREDSTAVNIŠ- TVIH, LOCIRANIH V RAZLIČNIH KRAJIH [PDF]
   • NEKATERA VPRAŠANJA DOHODKOVNIH ODNOSOV V ZVEZI S SKUPNIM PROIZVODOM [PDF]
   • DOHODEK TEMELJNE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA POSLE PROMETA [PDF]
   • POVEČANJE DOHODKA Z INOVACIJO, RACIONALIZACIJO ALI DRUGIMI OBLIKAMI USTVARJALNOSTI [PDF]
   • ORGANIZIRANJE TEMELJNIH ORGANIZACIJ IZ DELOV TEMELJNE ORGANIZACIJE [PDF]
  • Povečanje delovne storilnosti - bistven pogoj za nadaljnji razvoj [PDF]:
   • GIBANJE DELOVNE STORILNOSTI [PDF]
   • NEZADOVOLJIVA RAVEN ZAPOSLOVANJA [PDF]
   • UČINKOVITEJŠA UPORABA MATERIALNIH SREDSTEV [PDF]
   • ZAPOSTAVLJANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 22 (27. 9. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Celovita razčlenitev obračunskega sistema (Osnutek zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka - AS 542) [PDF]
    • Realna ocena proračunske porabe v prihodnjem letu (Osnutek proračuna federacije za leto 1978) [PDF]
    • Tujci se lahko zaposlijo v Jugoslaviji pod določenimi pogoji (Predlog zakona o pogojih za sklenitev delovnega razmerja s tujimi državljani - AS 537) [PDF]
    • Pravila za odpravljanje kolizije zakonov in pristojnosti (Osnutek zakona o reševanju notranje kolizije zakonov in pristojnosti v statusnem, rodbinskem in premoženjskem pravu - AS 538) [PDF]
    • Udeležba federacije pri izgradnji Kongresnega centra v Beogradu (Osnutek zakona o udeležbi federacije pri financiranju izgradnje druge faze Kongresnega centra »Sava« v Novem Beogradu - AS 536) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Sodelovanje sredozemskih držav na področju izobraževanja (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokošolskega študija, diplom in stopenj v sredozemskih arabskih in evropskih državah - AS 533) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Napredek družbenega položaja žensk - nujna sestavina družbenega razvoja (Napredek družbenega položaja žensk - temeljni problemi in smeri družbenega delovanja) [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • V temeljni organizaciji lahko oblikujejo le eno disciplinsko komisijo (Praktična vprašanja uporabe Zakona o združenem delu) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 23 (13. 10. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • Stališče Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o delovnih razmerjih, z osnutkom zakona [PDF]
    • Predlog zakona o blagovnem prometu (ESA-700) [PDF]
    • Osnutek zakona o Narodni banki Slovenije (ESA-916) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi komisije SR Slovenije za odlikovanja, z osnutkom zakona (ESA-954) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi, z osnutkom zakona (ESA-955) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, z osnutkom zakona (ESA-956) [PDF]
   • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 9. 1977 [PDF]:
    • Status in pravice delavcev, zaposlenih pri hišnih svetih in tolmačenje o možnosti analogne uporabe odločbe Ustavnega sodišča v primerih neusklajenih sporazumov o delitvi osebnih dohodkov [PDF]
    • Kako lahko združeno delo pospeši združevanje sredstev za pokrivanje nadomestil za osebne dohodke delavcev, ki sodelujejo na vojaških vajah [PDF]
   • ZBOR OBČIN - 28. 9. 1977 [PDF]:
    • Možnost spremembe Zakona o javnih cestah, glede na dejstvo, da je trasa za širitev avtoceste Ljubljana - Zagreb že določena [PDF]
    • Ukrepi za odpravo kritične točke na magistralna cesti Podtabor - Ljubelj [PDF]
    • Določitev enotne cene pitne in tehnološke vode v SR Sloveniji [PDF]
   • DRUŽBENO POLITIČNI ZBOR - 5. 10. 1977 [PDF]:
    • Izvajanje 50. člena zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe [PDF]
    • Klub delegatov - Razgovori v občinah, stalna oblika dela delegatov [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • V vsej državi enotni temelji sistema sredstev rezerv (Osnutek zakona o sredstvih rezerv - AS 545) [PDF]
    • Kompenzacija za umetna gnojila se bo izplačevala še dve leti (Osnutek zakona o kompenzaciji proizvajalcem gnojil in zagotovitvi sredstev za njihovo izplačevanje - AS 551) [PDF]
   • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
    • Pomemben napredek v reformi Mednarodnega monetarnega sistema (Predlog zakona o ratifikaciji druge spremembe statuta Mednarodnega sklada - AS 543) [PDF]
    • Sodelovanje obalnih držav pri varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem - AS 544) [PDF]
    • Posojilo 80 milijonov dolarjev organizacijam v elektrogospodarstvu (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 548) [PDF]
    • Za financiranje razvoja kmetijstva - 75 milijonov dolarjev (Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 549) [PDF]
   • IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES [PDF]:
    • Ustvarjati moramo boljše pogoje za uresničevanje srednjeročnega plana (Dejavnost Zbora republik in pokrajin pri spremljanju uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976. do 1980. leta) [PDF]
    • Širše vključevanje žensk v samoupravne tokove - pogoj za hitrejši skupni razvoj (Delovna telesa zborov skupščine SFRJ o vprašanju pospeševanja napredka družbenega položaja žensk) [PDF]
    • Večino pritožb občanov lahko uspešno rešijo le v družbeni sredini (Poročilo o delu Komisije Skupščine SFRJ za vloge in pritožbe v času med 1. avgustom 1975. in 31. majem 1977. leta) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 24 (27. 10. 1977) [SIstory]:
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki izvajanja Družbenega plana SR Slovenijeza obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978 [PDF]
  • GLOBALNA OCENA razvoja SR Slovenije v letu 1977 in možnosti razvoja v letu 1978 (aktualizacija osnovnih ugotovitev iz Analize izvajanja Družbenega plana SR Slovenije v letih 1976 in 1977) [PDF]
  • DOKUMENTACIJA h gradivu globalna ocena razvoja SR Slovenijev letu 1977 in možnosti razvoja v letu 1978 [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 25 (3. 11. 1977) [SIstory]:
  • Predlog za izdajo zakona o družbenoekonomskih osnovah svobodne menjave dela (ESA-966) [PDF]:
   • I. USTAVNA PODLAGA ZA ZAKON [PDF]
   • II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI NAJ BO Z ZAKONOM UREJENO [PDF]
   • III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • IV. OSNOVNA IZHODIŠČA ZAKONA TER POGLAVITNE REŠITVE [PDF]
   • V. FINANČNE POSLEDICE [PDF]
  • Osnutek zakona o družbe neekonomskih osnovah svobodne menjave dela (ESA-966) [PDF]:
   • I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE [PDF]
   • II. DRUŽBENOEKONOMSKE OSNOVE SVOBODNE MENJAVE DELA [PDF]
   • III. EKONOMSKI INSTRUMENTI, NA PODLAGI KATERIH SE OBLIKUJEJO SREDSTVA ZA SVOBODNO MENJAVO DELA PREK SIS [PDF]
   • IV. NAČIN USTANAVLJANJA IN UDELEŽENCI [PDF]
   • V. ORGANIZIRANOST SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI [PDF]
   • VI. UPRAVLJANJE SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI [PDF]
   • VII. RAZMERJE MED SAMOUPRAVNO INTERESNO SKUPNOSTJO TER DRUŽBENOPOLITIČNO SKUPNOSTJO [PDF]
   • VIII. SAMOUPRAVNA DELAVSKA KONTROLA IN NADZOR ZAKONITOSTI [PDF]
   • IX. REŠEVANJE SPOROV V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH [PDF]
   • X. ZAČASNI UKREPI ZA VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC IN DRUŽBENE LASTNINE [PDF]
   • XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE [PDF]
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]
   • INFORMACIJA o možnih rešitvah za prehodni režim v zvezi z uveljavitvijo zakona o družbenoekonomskih osnovah svobodne menjave dela [PDF]
  • IZHODIŠČA za pripravo predloga republiškega proračuna za leto 1978 [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o skupščinskih volitvah z osnutkom zakona (ESA-967) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije (ESA-969) [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 26 (8. 11. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • UMAKNJENA TOČKA Z DNEVNEGA REDA SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • OSNUTEK TEMELJNIH RAZVOJNIH NALOG V LETU 1978 IN OPREDELITEV NJIHOVIH NOSILCEV [PDF]:
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in Posočju (ESA-932) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978 (ESA-970) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, z osnutkom zakona (ESA-976) [PDF]
    • Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije o delu v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Večje možnosti za zaposlovanje naših delavcev, ki se vračajo iz tujine (Osnutek zakona o pridobivanju in uporabi sredstev za povečanje zaposlenosti in za zaposlovanje naših delavcev, ki se vračajo z dela iz tujine - AS 556) [PDF]
    • Proračun federacije usklajen s kazalci razvoja v resoluciji za leto 1978 (Dopolnilni predlogi za Predlog proračuna federacije za leto 1978) [PDF]
    • Popolnejša ureditev dohodkovnih odnosov po načelih ustave in zakona o združenem delu (Razprava o Osnutku zakona o zagotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka v delovnih telesih Zveznega zbora - K AS 542) [PDF]
    • Vse oblike porabe moramo uskladiti z ustvarjenim dohodkom (Razprava o Osnutku zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka v družbenopolitičnih organizacijah federacije) [PDF]
    • Nadomestilo za izplačane premije za mleko (Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za vrnitev premij za mleko, ki so jih republike in avtonomni pokrajini izplačali v obdobju od leta 1973 do leta 1975) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Rast proizvodnje in dohodka - bistveno prispevala k uresničevanju plana v prihodnjem letu (Uresničevanje Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letih 1976 in 1977 z ocenami možnosti razvoja v letu 1978) [PDF]
    • Hitrejši razvoj dejavnosti posebnega pomena bo prispeval k spremembi strukture našega gospodarstva (Razvoj in ekonomski položaj dejavnosti posebnega pomena za uresničevanje politike skupnega razvoja države za obdobje od leta 1976 do 1980) [PDF]
    • Rast proizvodnje je ugodno vplivala na izvajanje politike cen (Uresničevanje politike cen v Družbenem planu Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1977 [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • PROGRAM DELA [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 27 (22. 11. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
    • Informacija o izvajanju zakona o varstvu zraka [PDF]
    • Informacija o onesnaženosti vodotokov SR Slovenije [PDF]
    • Informacija o arhivski službi v SR Sloveniji [PDF]:
     • Osnutek zakona o grobiščih in grobovih borcev (ESA-989) [PDF]
     • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini (ESA-791) [PDF]
     • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-896) [PDF]
     • Predlog zakona o določitvi stopnje amortizacije stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini za leto 1977 (ESA-993) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR OBČIN [PDF]:
     • Ali so znani konkretnejši tehnično-tehnološki podatki za bodoči računalnik Zavoda SR Slovenije za statistiko? [PDF]
     • Pogovori o aktualnih problemih družbenega razvoja (Klub delegatov) [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Večja zavzetost vseh družbenih sil - pogoj za uspešno uresničevanje plana (Delovna telesa Zbora republikin pokrajin so razpravljala o Osnutku resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Predložen zmanjšan proračun še za 6 milijard (Drugi dopolnilni predlog Zveznega izvršnega sveta k Osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih izdatkov federacijeza leto 1978) [PDF]
    • Prispevek k razčlenitvi in uresničevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov (Stališča Predsedstva Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije o Osnutku zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka - K AS 542) [PDF]
    • Pomoč in solidarnost z ogroženimi ob elementarnih nesrečah (Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč - AS 566) [PDF]
    • Največja odgovornost porabnikov jedrskih naprav (Osnutek zakona o odgovornosti za jedrske škode - AS 567) [PDF]
    • Učinkovit nadzor prometa blaga in storitev za potrebe JLA (Osnutek zakona o spremembi Zakona o Zvezni tržni inšpekciji - AS 563) [PDF]
    • Realnejše planiranje bodočih splošnih in drugih potreb (Osnutek zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o evidenci gibanja sredstev na področju splošne, skupne in druge porabe) [PDF]
    • Zagotavljanje sredstev za vračanje uvoznih davščin izvoznikom (Osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino - AS 569) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Doseženi začetni uspehi pri organizaciji preskrbovanja mest s povrtnino (Informacija o dogovarjanju na področju pridelovanja in preskrbovanja mest in industrijskih središč s povrtnino) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 28 (7. 12. 1977) [SIstory]:
  • Iz Skupščine SR Slovenije [PDF]:
   • SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]
   • PREDLOG RESOLUCIJE O POLITIKI IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE ODLETA 1976 DO 1980 V LETU 1978 (ESA-889) [PDF]
   • PREDLOG TEMELJNIH RAZVOJNIH NALOG V LETU 1978 IN OPREDELITEV NJIHOVIH NOSILCEV (ESA-889) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE (REPUBLIŠKEM PRORAČUNU ZA LETO 1978) [PDF]:
    • Predlog zakona o delovnih razmerjih (ESA-882) [PDF]
    • Predlog zakona o Narodni banki Slovenije (ESA-916) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ESA-917) [PDF]
    • Predlog zakona o spremmebah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA-976) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (ESA-999) [PDF]
    • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-1000) [PDF]
    • Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona odavkih občanov z osnutkom zakona (ESA-1001) [PDF]
    • Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978 (ESA-1002) [PDF]
    • Predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1978 (ESA-1006) [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]:
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 16. 11. 1977 [PDF]:
     • Izvajanje določil 31. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi [PDF]
    • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23. 11. 1977 [PDF]:
     • Smejo izvoljeni organi mimo vseh ugovorov občanov? [PDF]
  • Iz skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Z ekonomskimi ukrepi spodbujati združevanje dela in sredstev (Delovna telesa Zbora republik in pokrajin so obravnavala Osnutek resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978 - K AS 554) [PDF]
    • Konkretizirati najpomembnejše skupne planske naloge in ukrepe za izvajanje dogovorjene politike (Pripombe in sugestije Predsedstva Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije k Osnutku resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978) [PDF]
    • Zaostriti odgovornost vseh nosilcev planiranja (Temeljne načelne pripombe Gospodarske zbornice Jugoslavije k Osnutku resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978) [PDF]
    • Nujna objektivna družbena merila za pridobivanje in delitev dohodka (Poročilo Zveznega ekonomskega sveta po proučitvi Osnutka resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslaviji v letu 1978) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Prepoved reklamiranja vseh vrst alkoholnih pijač (osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov za splošno uporabo - AS 574) [PDF]
    • Točnejše določbe o upravnem postopku (osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku - AS 573) [PDF]
   • ANALIZE IN OCENE [PDF]:
    • Naglo povečano število prometnih nesreč na cestah (informacija Zveznega sekretariata za notranje zadeve o stanju prometne varnosti na cestah) [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Praktična vprašanja uporabe določb Zakona o združenem delu (višina celotnega prihodka ni pogoj za oblikovanje temeljne organizacije združenega dela) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 29 (12. 12. 1977) [SIstory]:
  • Predlog sprememb in dopolnitev Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 (ESA 889/1) [PDF]
  • RAZŠIRJENI DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • Osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ESA-947) [PDF]
   • Predlog zakona o ustanovitvi komisije SR Slovenije za odlikovanja (ESA-954) [PDF]
   • Predlog zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (ESA-956) [PDF]
   • Predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije (ESA-968) [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije (ESA-969) [PDF]
   • Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1678 (ESA-970) [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977 (ESA-1003) [PDF]
   • Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvih štirih mesecih 1978 (ESA-1004) [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1878-1982(ESA-1005) [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1977 (ESA-1008) [PDF]
   • Predlog zakona o podaljšanem financiranju občinskih proračunov za leto 1977 z dopolnilnimi sredstvi iz republiškega proračuna (ESA-1009) [PDF]
   • Predlog zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978 (ESA-1010) [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 30. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 30 (20. 12. 1977) [SIstory]:
  • PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE [PDF]:
   • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (ESA-909) [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona (ESA-1011) [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (ESA-1013) [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zatona o sodnih taksah (ESA-1014) [PDF]
   • Predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona (ESA-1015) [PDF]
  • ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 14. 12. 1977 [PDF]:
   • Poraba družbenih sredstev za izlete v tujino in vprašanje prekomerne rasti porabe [PDF]
   • Zakaj se rok za priznavanje oprostitve plačila prometnega davka ob nabavi določenega gradbenega materiala podaljšuje le za občane iz območja zahodne Slovenije [PDF]
   • Pojasnilo glede določb zakona o skupščinskih volitvah in zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije [PDF]
   • Zakaj uvoz plemenske živine lisaste pasme? [PDF]
   • Plačevanje zdravstvenih storitev Pomurske regionalne zdravstvene skupnosti [PDF]
  • ZBOR OBČIN - 14. 12. 1977 [PDF]:
   • Poraba družbenih sredstev za izlete v tujino in vprašanje prekomerne rasti porabe [PDF]
   • Projekt avtoceste Ljubljana-Bregana [PDF]
  • Iz Skupščine SFRJ [PDF]:
   • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
    • Vsestranska podpora temeljnim razvojnim ciljem in nalogam v letu 1978 (Pripombe in predlogi skupščin republik in pokrajin k Osnutku resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978 - K AS 554) [PDF]
    • Izvajanje politike ekonomske stabilizacije - bistven pogoj za skladnejši razvoj (Usklajevanje stališč o pripombah in predlogih k Osnutku resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978 in delovnih telesih Zbora republik in pokrajin - K AS 554) [PDF]
   • NOVI PREDPISI [PDF]:
    • Nadaljnja izgradnja in izpopolnitev volilnega sistema (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor skupščine SFRJ - AS 575) [PDF]
    • Povečale se bodo zvezne upravne takse (Osnutek zakona o tarifi zveznih upravnih taks - AS 576) [PDF]
   • IZVAJANJE ZAKONOV [PDF]:
    • Delavec ima pravico zahtevati varstvo svojih pravic pri samoupravnih organih (Praktična vprašanja uporabe določil Zakona o združenem delu) [PDF]
   • SPREJETI ZAKONI [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
 31. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 3, št. 31 (27. 12. 1977) [SIstory]:
  • AKCIJSKI PROGRAM neposrednih nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih odnosov na področju razporejanja dohodka, oblikovanja sredstev za osebne dohodke in prisvajanje osebnih dohodkov [PDF]
  • POROČILO o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov o merilih za razporejanje dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodkev letu 1976 in o predlogih za njihovo izgrajevanje - skladno z zakonom o združenem delu [PDF]
  • DOKUMENTACIJA k poročilu o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov o merilih za razporejanje dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke v letu 1976 in o predlogih za njihovo izgrajevanje - skladno z zakonom o združenem delu [PDF]
  • VSEBINA [PDF]
  • PRILOGA 1 [PDF]
  • PRILOGA 2 [PDF]
  • PRILOGA 3 [PDF]