19. Seznam Poročevalcev iz leta 1993

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 1 (11. 2. 1993) [SIstory]:
  • ZAVAROVALNE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb - EPA 67 [PDF]
  • PRAVICE TUJCEV [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o stvarnih pravicah tujcev na nepremičninah z osnutkom zakona - EPA 15 [PDF]
  • VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o varuhu človekovih pravic s tezami za osnutek zakona - EPA 62 [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 2 (11. 3. 1993) [SIstory]:
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Premog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti- EPA 112 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu - EPA 106 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu - EPA 105 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in švicarsko konfederacijo o rednem zračnem prometu - EPA 104 [PDF]
   • Ratifikaciji pogodbe o prijateljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - EPA 110 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - EPA 109 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic Slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji - EPA 111 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok - EPA 107 [PDF]
   • Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencije organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo - EPA 108 [PDF]
  • VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]:
   • Letno poročilo o delu Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin - nov. 91-nov. 92 [PDF]
   • Memorandum Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin [PDF]
  • SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA [PDF]:
   • Poročilo o problematiki sodnega varstva pravic iz delovnega razmerja [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • ODLOČBA Ustavnega sodišča Republike Slovenije [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 3 (19. 3. 1993) [SIstory]:
  • VARSTVO INDUSTRIJSKE LASTNINE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini - EPA 132 [PDF]
  • VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o varstvu topografije polvodniških vezij z osnutkom zakona - EPA 131 [PDF]
  • TERJATVE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o načinu izkazovanja določenih terjatev in o pravicah nosilcev teh terjatev za osnutkom zakona - EPA 113 [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani z osnutkom zakona - EPA 124 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije proti mučenju in drugim krutim nečloveškim ali Poniževalnim kaznim ali ravnanju - EPA 126 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji statusa Sveta Evrope - EPA 125 [PDF]
  • POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Predlog za izdajo poslovnika državnega zbora Republike Slovenije z osnutkom poslovnika [PDF]
  • SKLEP DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 4 (22. 3. 1993) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN O PRORAČUNU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1993 [PDF]
  • BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA TER RAČUN FINANCIRANJAZA LETO 1993 [PDF]
  • POSEBNI DEL PRORAČUNA, KI VSEBUJE ODHODKE PO UPORABNIKIH [PDF]
  • ZAČETNE STRANI - DRUGI DEL [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 5 (8. 4. 1993) [SIstory]:
  • CARINE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi z osnutkom zakona - EPA 150 [PDF]
  • REGISTER [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o sodnem registru z osnutkom zakona - EPA 138 [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o ustanovitvi visoke pravne šole v Mariboru s predlogom zakona - EPA 137 [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o ustanovitvi visoke pravne šole v Mariboru z osnutkom zakona - EPA 151 [PDF]
  • TOBAK IN TOBAČNI IZDELKI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - ESA 672 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Izraela o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov - EPA 136 [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 1, št. 1 (8. 4. 1993) [PDF]:
   • Državna ureditev [PDF]
   • Konstituiranje državnega sveta Republike Slovenije [PDF]
   • Organizacija državnega sveta Republike Slovenije [PDF]
   • Predlog državnega sveta državnemu zboru za sprejem zakona [PDF]
   • Mnenje državnega sveta državnemu zboru o zadevah iz njegove pristojnosti [PDF]
   • Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo ponovno odloča o zakonih [PDF]
   • Pobudi državnega sveta državnemu zboru [PDF]
   • Pobuda državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da ministrstvo za pravosodje pojasni pripravo predpisa za ustreznejše nagrajevanje občinskih sodnikov za prekrške [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 6 (15. 4. 1993) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1991 - EPA 69 [PDF]
  • REVIDIRANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o revidiranju - EPA 65 [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Četrto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 7 (19. 4. 1993) [SIstory]:
  • GOSPODARSKE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarskih družbah - EPA 64 [PDF]
  • GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o gospodarskih javnih službah - EPA 115 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju - EPA 162 [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 8 (29. 4. 1993) [SIstory]:
  • GOZDOVI [PDF]:
   • Predlog zakona o gozdovih - EPA 119 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji fakultativnega protokola k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah - EPA 164 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kitajske o ukinitvi vizumov - EPA 163 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju - EPA 172 [PDF]
  • DEMOGRAFSKO OGROŽENA OBMOČJA [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona in natečaja o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji v letu 1992 [PDF]
  • VARSTVO PRAVIC [PDF]:
   • Poročilo o delu Javnega pravobranilstva Republike Slovenije in občinskih Javnih pravobranilcev v Republiki Sloveniji za leto 1992 [PDF]
   • Poročilo družbenih pravobranilcev samoupravljanja v RS o stanju, pojavih in problemih na Področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1992 [PDF]
  • STATUTI [PDF]:
   • Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije [PDF]
   • Statut javnega zavoda RTV Slovenije [PDF]
   • Statut Prešernovega sklada [PDF]
  • SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 9 (3. 5. 1993) [SIstory]:
  • VARSTVO OKOLJA [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu okolja - EPA 69 [PDF]
  • KMETIJSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil - EPA 176 [PDF]
   • Strategija razvoja kmetijstva v Republiki Sloveniji [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 10 (7. 5. 1993) [SIstory]:
  • STATISTIKA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o državni statistiki s tezami - EPA 178 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o nacionalnem programu statističnih raziskovanj s tezami - EPA 179 [PDF]
   • Nacionalni program statističnih raziskovanj [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 11 (11. 5. 1993) [SIstory]:
  • NACIONALNA VARNOST [PDF]:
   • Predlog resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 - EPA 180 [PDF]
  • DRUŽBENI PRAVOBRANILEC SAMOUPRAVLJANJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja - EPA 128 [PDF]
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 177 [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini z osnutkom zakona - EPA 152 [PDF]
  • KINEMATOGRAFIJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o nacionalni produktivni kinematografiji z osnutkom zakona - EPA 114 [PDF]
  • POŽARNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o varstvu pred požarom s tezami - EPA 149 (ESA 717) [PDF]
   • Predlog za izdajo o gasilstvu s tezami - EPA 148 (ESA 719) [PDF]
  • DIREKTIVSKA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o zasebnem varovanju, o detektivski dejavnosti in obveznem organiziranju službe varovanja s tezami - EPA 174 (ESA 712) [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 12 (25. 5. 1993) [SIstory]:
  • UPRAVLJANJE PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju - EPA 71 [PDF]
  • OBVEZNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o poračunavanju obveznosti republike do Zavoda pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z osnutkom zakona - EPA 215 [PDF]
   • Predlog zakona o obveznostih republike za uresničevanje pravic iz Pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod ugodnejšimi pogoji - EPA 210 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Čile o ukinitvi vizumov - EPA 213 [PDF]
  • BANKE [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1992 in finančni načrt Banke Slovenije za leto 1993 - EPA 211 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 13 (3. 6. 1993) [SIstory]:
  • TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o trgu vrednostnih papirjev z osnutkom zakona - EPA 218 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih Nevladnih organizacij - EPA 214 [PDF]
  • Predlog akta o nasledstvu sporazuma nekdanje Jugoslavije z Zvezno Republiko Nemčijo- EPA 224 [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu mednarodnih večstranskih pogodb s področja varstva Sredozemskega morja, nekaterih mednarodnih pogodb s področja pomorskega prometa, dveh sporazumov s področja cestnega prometa in sporazuma o ustanovitvi Interameriške banke za razvoj - EPA 225 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o transferju obsojenih oseb - EPA 226 [PDF]
  • KOLESARJENJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o izgradnji 2000 kilometrov kolesarskih stez v Republiki Sloveniji s tezami - EPA 219 [PDF]
  • STANOVANJSKO GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Poročilo o delu nadzornega odbora stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1992 [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Predlog poslovnika državnega zbora - EPA 143 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 14 (4. 6. 1993) [SIstory]:
  • PLAČE [PDF]:
   • Poročilo o sistemu plač in drugih prejemkov v javnem sektorju [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 15 (10. 6. 1993) [SIstory]:
  • GRADNJA CEST [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije s predlogom zakona - EPA 230 [PDF]
  • NALOŽBE JAVNIH ZAVODOV, SKLADOV IN ZAVAROVALNIC [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnic z osnutkom zakona - EPA 233 [PDF]
  • SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o Službi družbenega knjigovodstva Republike Slovenije z osnutkom zakona - EPA 231 [PDF]
   • Poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije za leto 1992 in letni obračun Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije za leto 1992 [PDF]
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 16 (17. 6. 1993) [SIstory]:
  • JAMSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica - EPA 250 [PDF]
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih s predlogom zakona - EPA 247 [PDF]
  • AGRARNE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - EPA 237 [PDF]
  • ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - EPA 220 [PDF]
  • PARLAMENTARNA PREISKAVA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o parlamentarni preiskavi z osnutkom zakona - EPA 242 [PDF]
   • Predlog za izdajo poslovnika o parlamentarni preiskavi z osnutkom poslovnika - EPA 252 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o pomorskem prometu - EPA 240 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prometa - EPA 238 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o rednem zračnem prometu - EPA 239 [PDF]
  • TOŽILSTVA [PDF]:
   • Poročilo o delu javnih tožilstev v Republiki Sloveniji v letu 1992 [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 17 (28. 6. 1993) [SIstory]:
  • SOCIALNO VARSTVO IN SOCIALNO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Poročilo o aktivnostih za racionalizacijo pravic na področju socialnega varstva in socialnega zavarovanja ter delovnopravne zakonodaje - EPA 254 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s predlogom zakona - EPA 255 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s predlogom zakona - EPA 256 [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o lokalni samoupravi z osnutkom zakona - EPA 265 [PDF]
   • Stališča o uresničevanju ustavne zasnove lokalne samouprave [PDF]
  • RADIO IN TELEVIZIJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o RTV Slovenija - EPA 253 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o ustanovitvi, privilegijih in imuniteti delegacije komisije Evropske skupnosti v Republiki Sloveniji - EPA 263 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu oseb, katerih vstop ali bivanje sta v nasprotju z veljavnimi predpisi -EPA 264 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 1, št. 2 (28. 6. 1993) [PDF]:
   • Konstituiranje državnega sveta [PDF]
   • Organizacija državnega sveta [PDF]
   • Zahteve državnega sveta in njegovih delovnih teles, da državni organi pojasnijo zadeve, ki jih svet obravnava [PDF]
   • Mnenja, ki so jih dala delovna telesa državnega sveta delovnim telesom državnega zbora, o zadevah iz njihove pristojnosti [PDF]
   • Mnenja državnega sveta državnemu zboru o zadevah iz njegove pristojnosti [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo ponovno odloča o zakonu [PDF]
   • Pobuda državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 18 (8. 7. 1993) [SIstory]:
  • USTAVNO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o ustavnem sodišču z osnutkom zakona - EPA 267 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o sodiščih z osnutkom zakona - EPA 269 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o sodniški službi z osnutkom zakona - EPA 270 [PDF]
  • SODSTVO [PDF]
  • PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT [PDF]:
   • Osnutek zakona o pravniškem državnem izpitu - EPA 271 [PDF]
  • STEČAJ [PDF]:
   • Predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - EPA 73 [PDF]
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 177 [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 19 (12. 7. 1993) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1992 - EPA 272 [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 20 (13. 7. 1993) [SIstory]:
  • BANKE IN HRANILNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah - EPA 282 [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic - EPA 281 [PDF]
  • POSOJILA [PDF]:
   • Predlog zakona o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja (EFSAL) - EPA 280 [PDF]
  • TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o taksi na izvoženo blago - EPA 283 [PDF]
  • CARINE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi - EPA 150 [PDF]
  • GRADNJA CEST [PDF]:
   • Predlog zakona o pogojih koncesije za modernizacijo cest - EPA 276 [PDF]
   • Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji [PDF]
  • ČRNE GRADNJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor s predlogom zakona - EPA 274 [PDF]
  • LASTNINJENJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč s predlogom zakona - EPA 273 [PDF]
  • MEROSLOVJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o meroslovju z osnutkom zakona - EPA 266 [PDF]
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o preprečevanju dvojnega državljanstva s tezami - EPA 268 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju - EPA 279 [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Dansko - EPA 277 [PDF]
  • Razširjeno poslovno poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA Pobuda za začetek postopka za podpis Evropske listine lokalne samouprave [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 21 (15. 7. 1993) [SIstory]:
  • SPECIALIZIRANA SODIŠČA [PDF]:
   • Osnutek zakona o delovnih in socialnih sodiščih - EPA 76 [PDF]
  • INŠPEKCIJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o inšpekciji dela z osnutkom zakona - EPA 284 [PDF]
  • UPRAVA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o upravi z osnutkom zakona - EPA 293 [PDF]
  • VOLITVE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o lokalnih volitvah z osnutkom zakona - EPA 292 [PDF]
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o železnicah z osnutkom zakona - EPA 300 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru uvoza/izvoza nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja - EPA 289 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa - EPA 297 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo s sklepnim aktom - EPA 299 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji protokola o finančnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo - EPA 296 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo na eni strani ter državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo na drugi strani s sklepnim aktom - EPA 298 [PDF]
  • Sklepi Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 22 (19. 7. 1993) [SIstory]:
  • KAZENSKO PRAVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo kazenskega zakonika Republike Slovenije z osnutkom zakonika - EPA 290 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o kazenskem postopku z osnutkom zakona - EPA 287 [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 23 (22. 7. 1993) [SIstory]:
  • JEDRSKA VARNOST [PDF]:
   • Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1990 [PDF]
   • Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1991 [PDF]
   • Dopolnjeno poročilo o naravnih danostih lokacije JE Krško s seizmotektonskega stališča [PDF]
   • Poročilo o jedrski varnosti v letu 1992 [PDF]
   • Strokovno poročilo ob ustavitvi Nuklearne elektrarne Krško 10. maja 1993 in 26. maja 1993 [PDF]
  • POPRAVEK v predlogu za izdajo zakona o kazenskem postopku z osnutkom zakona - EPA 287 [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 24/1 (23. 7. 1993) [SIstory]:
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Sanacijski načrt za javno podjetje Slovenske železnice [PDF]
  • PRILOGE [PDF]:
   • A - Poslovna vizija [PDF]
   • B - Tržna analiza in prognoza [PDF]
   • C - Ocena števila zaposlenih [PDF]
   • D - Finančno - ekonomska ocena in projekcija [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 24 (23. 7. 1993) [SIstory]:
  • RAZVOJNA POLITIKA [PDF]:
   • Gospodarska gibanja v Sloveniji leta 1993 in perspektiva do leta 1997 (Pomladansko poročilo) [PDF]
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Izhodišča za pripravo sanacijskega načrta Slovenskih železnic [PDF]
   • Operacionalizacija sanacijskega načrta Slovenskih železnic [PDF]
   • Povzetek sanacijskega načrta za javno podjetje Slovenske železnice [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 25 (29. 7. 1993) [SIstory]:
  • VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]:
   • Predlog zakona o varuhu človekovih pravic - EPA 62 [PDF]
  • POŽARNO VARSTVO [PDF]:
   • Osnutek zakona o varstvu pred požarom - EPA 149 [PDF]
   • Osnutek zakona o gasilstvu - EPA 148 [PDF]
  • NACIONALNA VARNOST [PDF]:
   • Predlog resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije z vidika obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja - EPA 316 [PDF]
  • MINISTRSTVA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o organizaciji ministrstev z osnutkom zakona - EPA 308 [PDF]
  • ODLIKOVANJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o odlikovanjih Republike Slovenije z osnutkom zakona - EPA 306 [PDF]
  • TUJA VLAGANJA [PDF]:
   • Resolucija o strategiji Republike Slovenije do tujih investicij [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona - EPA 291 [PDF]
  • TURIZEM [PDF]:
   • Poročilo o uresničevanju programa Leta turizma [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 26 (12. 8. 1993) [SIstory]:
  • Predlog za začetek postopka za spremembo ustavnega zakona za izvedbo Ustavne Republike Slovenije [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Osnutek zakona o visokem šolstvu - EPA 116 - druga obravnava [PDF]
  • OBRAMBA [PDF]:
   • Predlog zakona o obrambi - EPA 334 - prva obravnava [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o dohodnini z osnutkom zakona - EPA 301 - prva obravnava [PDF]
  • ZEMLJIŠKA KNJIGA [PDF]:
   • Predlog zakona o zemljiški knjigi - EPA 333 - prva obravnava [PDF]
  • VARSTVO PRI DELU [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o varstvu pri delu s tezami - EPA 305 - prva obravnava [PDF]
  • DOSJEJI [PDF]:
   • Predlog zakona o uničenju osebnih dosjejev obveščevalnih služb bivše SFRJ - EPA 323 - prva obravnava [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 27 (13. 8. 1993) [SIstory]:
  • PARLAMENTARNA PREISKAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o parlamentarni preiskavi - EPA 242 - druga obravnava [PDF]
  • SIMBOLI [PDF]:
   • Predlog zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi EPA 335 - druga obravnava [PDF]
  • TEHNOLOŠKI RAZVOJNI SKLAD [PDF]:
   • Predlog zakona o Tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije - EPA 310 - prva obravnava [PDF]
  • NOTARIAT [PDF]:
   • Predlog zakona o notariatu - EPA 74 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev - EPA 313 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevozu potnikov in stvari v mednarodnem cestnem prometu - EPA 312 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o cestnem prometu - EPA 311 [PDF]
  • STRATEGIJA RAZVOJA [PDF]:
   • Predlog nacionalnega raziskovalnega programa - EPA 304 - prva obravnava [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 28 (6. 9. 1993) [SIstory]:
  • GRADNJA CEST [PDF]:
   • Predlog zakona o družbi za izgradnjo avtocest - EPA 337 - hitri postopek [PDF]
  • UREJANJE NASELIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor -EPA 343 — hitri postopek [PDF]
  • STEČAJ [PDF]:
   • Predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - EPA 73 - druga obravnava [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o družinskih prejemkih - EPA 170 - druga obravnava [PDF]
  • VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o lokalnih volitvah - EPA 292 - druga obravnava [PDF]
  • STANDARDIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o standardizaciji - EPA 328 - prva obravnava [PDF]
  • SODNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - EPA 332 - prva obravnava [PDF]
  • UPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o območjih upravnih okrajev - EPA 336 - prva obravnava [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o zaposlovanju brezposelnih v ogroženih občinah - EPA 330 - prva obravnava [PDF]
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Poročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v prvem polletju letošnjega leta [PDF]
  • Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 29 (16. 9. 1993) [SIstory]:
  • ČLANSTVO V MEDNARODNIH FINANČNIH USTANOVAH [PDF]:
   • Predlog zakona o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki - EPA 344 - hitri postopek [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji kreditnega sporazuma (kredit za prestrukturiranje podjetniškega in finančnega sektorja) med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - EPA 348 - hitri postopek [PDF]
  • ZDRAVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o skladu za investicije v zdravstvu v obdobju 1993-1997 - EPA 342 - hitri postopek [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Predlog poslovnika o parlamentarni preiskavi - EPA 252 - druga obravnava [PDF]
  • POLITIČNE STRANKE [PDF]:
   • Predlog zakona o političnih strankah - EPA 346 - druga obravnava [PDF]
  • VOLILNA KAMPANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o volilni kampanji - EPA 347 - druga obravnava [PDF]
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o igrah na srečo - EPA 196 - druga obravnava [PDF]
  • SKUPNOST ŠTUDENTOV [PDF]:
   • Predlog zakona o skupnosti študentov - EPA 339 - prva obravnava [PDF]
  • SIMBOLI [PDF]:
   • Predlog zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi EPA 335 - prva obravnava [PDF]
  • Razlaga komisije za poslovnik 203. člena poslovnika državnega zbora [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 30 (20. 9. 1993) [SIstory]:
  • NALOŽBE JAVNIH ZAVODOV, SKLADOV IN ZAVAROVALNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij - EPA 233 - druga obravnava [PDF]
  • ZAMUDNE OBRESTI [PDF]:
   • Predlog zakona o odpisu in poravnavanju terjatev iz naslova obresti - EPA 350 - prva obravnava [PDF]
  • ELEMENTARNE NESREČE [PDF]:
   • Informacija o posledicah suše v letih 1993 v kmetijstvu in gozdarstvu - EPA 351 [PDF]
  • PREJEMKI OBČANOV [PDF]:
   • Informacija o poteku aktivnosti za racionalizacijo denarnih prejemkov prebivalstva, financiranih iz javnih sredstev in vmesno poročilo o stanju na področju denarnih prejemkov prebivalstva in javnih sredstev s predlogi strategije za preoblikovanje socialne politike Republike Slovenije - EPA 341 [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 31 (7. 10. 1993) [SIstory]:
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o lokalni samoupravi - EPA 265 - DRUGA OBRAVNAVA [PDF]
  • STANOVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona - EPA 307 - DRUGA OBRAVNAVA [PDF]
  • EVIDENCE [PDF]:
   • Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - EPA 319 - PRVA OBRAVNAVA [PDF]
  • VARNOST PRI DELU [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti pri delu - EPA 305 - PRVA OBRAVNAVA [PDF]
  • KNJIŽNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani - EPA 359 - PRVA OBRAVNAVA [PDF]
  • POSLANCI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 331 - PRVA OBRAVNAVA [PDF]
  • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju - EPA 357 - PRVA OBRAVNAVA [PDF]
  • LASTNINJENJE [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega Parka - EPA 329 - PRVA OBRAVNAVA [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ukinitvi vizumov med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo - EPA 225 - HITRI POSTOPEK [PDF]
  • SANACIJA ŽELEZARN [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn v I. polletju 1993 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 32 (12. 10. 1993) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Proračunski memorandum 1994 - EPA 363 [PDF]
   • Priloga proračunskega memoranduma 1994: bilance javne porabe v letih 1994-1997 [PDF]
  • STATISTIKA [PDF]:
   • Predlog zakona o državni statistiki in nacionalni program statističnih raziskovanj - EPA 178 in EPA 179 - PRVA OBRAVNAVA [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 33 (14. 10. 1993) [SIstory]:
  • PARLAMENTARNA PREISKAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o parlamentarni preiskavi - EPA 242 - tretja obravnava [PDF]
  • INVESTICIJSKI SKLADI IN DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - EPA 63 - druga obravnava [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO IN SOCIALNO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih - EPA 255 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - EPA 256 - druga obravnava [PDF]
  • VARSTVO PRED NESREČAMI [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - EPA 360 - prva obravnava [PDF]
  • DVOJNO DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o odpravi dvojnega državljanstva - EPA 338 - prva obravnava [PDF]
  • NARODNE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o samoupravnih narodnih skupnostih - EPA 365 - prva obravnava [PDF]
  • Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 34 (21. 10. 1993) [SIstory]:
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo - EPA 364 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za razširitev ali preselitev dejavnosti oziroma dela dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo - EPA 366 - hitri postopek [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno Republiko Nemčijo - EPA 224 - hitri postopek [PDF]
  • PARLAMENTARNA PREISKAVA [PDF]:
   • Predlog poslovnika o parlamentarni preiskavi - EPA 252 - tretja obravnava [PDF]
  • TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]:
   • Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev - EPA 218 - druga obravnava [PDF]
  • UREJANJE NASELIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - EPA 343 - druga obravnava [PDF]
  • DAVČNA REFORMA [PDF]:
   • Izhodišča za II. fazo davčne reforme in za davčno politiko v letu 1994 [PDF]
  • Oklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 35 (28. 10. 1993) [SIstory]:
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 386 - hitri postopek [PDF]
  • ELEMENTARNE NESREČE [PDF]:
   • Predlog zakona o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993 - EPA 390 - hitri postopek [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o visokem šolstvu EPA 116 - tretja obravnava [PDF]
  • CARINE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi — EPA 150 - tretja obravnava [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 291 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o poračunavanju obveznosti republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - EPA 210 - druga obravnava [PDF]
  • TOBAK IN TOBAČNI IZDELKI [PDF]:
   • Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - EPA 154 - druga obravnava [PDF]
  • PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o razmerju plač v javnih zavodih in državnih organih - EPA 389 - prva obravnava [PDF]
  • ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za določitev prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje [PDF]
   • Polletno poročilo o delu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (za obdobje januar - junij 1993) [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 36 (5. 11. 1993) [SIstory]:
  • ZAVAROVALNE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb - EPA 399 - hitri postopek [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o družinskih prejemkih - EPA 170 - tretja obravnava [PDF]
  • STEČAJI [PDF]:
   • Predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - EPA 73 - tretja obravnava [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o dohodnini - EPA 301 - druga obravnava [PDF]
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice - EPA 300 - druga obravnava [PDF]
  • DAVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 395 - prva obravnava [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 - EPA 397 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o sodelovanju na področju patentov - EPA 394 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije za dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo - EPA 390 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko - EPA 392 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnem prometu z mamili in organiziranem kriminalu - EPA 393 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o nasledstvu konvencije Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo in mednarodnih pogodb Mednarodne telekomunikacijske zveze - EPA 391 - hitri postopek [PDF]
  • Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 37 (11. 11. 1993) [SIstory]:
  • Predlog ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije - EPA 406 [PDF]
  • REVIDIRANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o revidiranju - EPA 401 - hitri postopek [PDF]
  • ZUNANJA TRGOVINA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju - EPA 405 - hitri postopek [PDF]
  • VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]:
   • Predlog zakona o varuhu človekovih pravic - EPA 62 - tretja obravnava [PDF]
  • GASILSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o gasilstvu - EPA 148 - tretja obravnava [PDF]
  • VARSTVO PRED POŽAROM [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu pred požarom - EPA 149 - tretja obravnava [PDF]
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 177 - tretja obravnava [PDF]
  • REFERENDUM [PDF]:
   • Predlog zakona o referendumu za ustanovitev občin - EPA 404 - prva obravnava [PDF]
  • STATUTI [PDF]:
   • Statut Banke Slovenije [PDF]
  • KAKOVOST [PDF]:
   • Nacionalni program kakovosti Republike Slovenije (povzetek projekta) [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 38 (18. 11. 1993) [SIstory]:
  • PREKRŠKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških - EPA 407 - hitri postopek [PDF]
  • DENARNE KAZNI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov - EPA 408 - hitri postopek [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med Vlado Republike Avstrije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Madžarske, Vlado Republike Italije, Vlado Republike Poljske, Vlado Republike Slovenije - EPA 412 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega Vojvodstva Luksemburg o rednem zračnem prometu - EPA 411 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in zapisnika o srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notran [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji drugega fakultativnega protokola k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah katerega cilj je odprava smrtne kazni- EPA 410 - hitri postopek [PDF]
  • SODNI REGISTER [PDF]:
   • Predlog zakona o sodnem registru - EPA 138 - druga obravnava [PDF]
  • Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti - EPA 402 [PDF]
  • Sklep o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave - EPA 403 [PDF]
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 400 [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Informacija o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih določene skupine uživajo na podlagi posebnih predpisov [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • VPRAŠANJA POSLANCEV [PDF]
  • POBUDE POSLANCEV [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 39 (25. 11. 1993) [SIstory]:
  • MINISTRSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o organizaciji ministrstev - EPA 308 - druga obravnava [PDF]
  • UPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o upravi - EPA 293 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o upravnih okrajih - EPA 336 - druga obravnava [PDF]
  • SKUPNOST ŠTUDENTOV [PDF]:
   • Predlog zakona o skupnosti študentov - EPA 339 - druga obravnava [PDF]
  • AGRARNE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - EPA 237 - druga obravnava [PDF]
  • ZAVAROVALNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o zavarovalnicah - EPA 415 - prva obravnava [PDF]
  • DRŽAVNO TOŽILSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o državnem tožilstvu - EPA 416 - prva obravnava [PDF]
  • REFERENDUM IN LJUDSKA INICIATIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o referendumu in o ljudski iniciativi - EPA 382 - prva obravnava [PDF]
  • Drugo poročilo o izvajanju zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij [PDF]
  • Iz dela delovnih teles državnega zbora [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 40 (7. 12. 1993) [SIstory]:
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - EPA 210 - tretja obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 435 - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodb med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgradbah in napravah za mejno kontrolo ter o conah na območjih cestnega prodora skozi Karavanke - EPA 438 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja - EPA 437 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog akta o dopolnitvi akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Dansko - EPA 441 - hitri postopek [PDF]
  • JAMSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojila Evropske investicijske banke za obnovo Slovenskih železnic - Ljubljana - EPA 419 - hitri postopek [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • ZAVAROVALNICE Predlog zakona o zavarovalnicah - EPA 415 - prva obravnava [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 41 (9. 12. 1993) [SIstory]:
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o posebnem prometnem davku od cigaret in predlog zakona o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač - EPA 442 in EPA 443 - hitri postopek [PDF]
  • NALOŽBE JAVNIH ZAVODOV, SKLADOV IN ZAVAROVALNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij- EPA 233 - tretja obravnava [PDF]
  • ŽELEZNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice - EPA 300 - tretja obravnava [PDF]
  • UREJANJE NASELIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - EPA 343 - tretja obravnava [PDF]
  • NACIONALNA VARNOST [PDF]:
   • Predlog resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije - EPA 316 - tretja obravnava [PDF]
  • ZASEBNO VAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja - EPA 417 - druga obravnava [PDF]
  • DETEKTIVSKA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o detektivski dejavnosti - EPA 174 - druga obravnava [PDF]
  • TEHNOLOŠKI RAZVOJNI SKLAD [PDF]:
   • Predlog zakona o tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije - EPA 310 - druga obravnava [PDF]
  • STATUTI [PDF]:
   • Statut Slovenskega inštituta za revizijo [PDF]
  • Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za invalide - EPA 439 [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora [PDF]
  • Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 42 (16. 12. 1993) [SIstory]:
  • Predlog za začetek postopka za spremembo ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije - EPA 449 [PDF]
  • PREJEMKI OBČANOV [PDF]:
   • Predlog zakona o določitvi višine invalidskih in veteranskih prejemkov za leto 1994 - EPA 462 - hitri postopek [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko Republiko o podpori in zaščiti investicij- EPA 451 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, s protokolom - EPA 435 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij - EPA 454 - hitri postopek [PDF]
   • Predloga zakona o ratifikaciji pogodbe o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške v boju proti terorizmu, tihotapljenju in zlorabi mamil, kot tudi proti organiziranemu kriminalu - EPA 455 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevzemu osebna skupni državni meji in protokola o uresničevanju pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevzemu oseb na skupni državni meji - EPA 456 - hitri postopek [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o dohodnini - EPA 301 - tretja obravnava [PDF]
  • TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]:
   • Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev - EPA 218 - tretja obravnava [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO IN SOCIALNO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih - EPA 255 - tretja obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti- EPA 256 - tretja obravnava [PDF]
  • DAVKI IN PRISPEVKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku - EPA 461 - hitri postopek [PDF]
   • Predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 395 - druga obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 386 - druga obravnava [PDF]
  • Stališča, sklepi in priporočila državnega zbora [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 19, št. 43 (21. 12. 1993) [SIstory]:
  • INVESTICIJSKI SKLADI IN DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - EPA 63 - tretja obravnava [PDF]
  • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2001 - EPA 357 - druga obravnava [PDF]
  • OBRAMBA [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2001'- EPA 340 - druga obravnava [PDF]
  • NACIONALNA KINEMATOGRAFIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o nacionalni kinematografiji - EPA 114 - druga obravnava [PDF]
  • VARSTVO POTROŠNIKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu potrošnikov - EPA 457 - prva obravnava [PDF]
  • DRŽAVLJANSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - EPA 448 - prva obravnava [PDF]
  • NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO [PDF]:
   • Predlog zakona o Skladu za dekomisijo Nuklearne elektrarne Krško - EPA 447 [PDF]
  • MEDNARODNE LISTINE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope in dodatnega sporazuma, ki dopolnjuje nekatere določbe splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope - EPA 450 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij - EPA 452 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske - EPA 463 [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske - EPA 464 [PDF]
  • Mnenje predsednika Republike Slovenije Milana Kučana o predlogu zakona o obrambi [PDF]