16. Seznam Poročevalcev iz leta 1990

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 1 (16. 1. 1990) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS [PDF]
  • INFORMACIJA o rezultatih prve predstave strokovnega izsledka iz sklopov vprašanj, ki zadevajo zdravstveni vidik rudarjenja urana na Žirovskem vrhu [PDF]
  • MNENJE Komisije Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja v zvezi s problematiko uresničevanja določb zakona o podjetjih, vezanih na znanja in izkušnje kot vložek v podjetja. [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • DEKLARACIJA za svoboščine, enakopravnost, enotnost in reforme [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o himni SR Slovenije s tezami za osnutek zakona (ESA-954) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOGI V ZVEZI S SPREMEMBO USTAVE SFRJ [PDF]
   • UVODNA BESEDA Mirana Potrča, predsednika Skupščine SR Slovenije in Predsednika Komisije za ustavna vprašanja k predlogoma, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ na skupnem zasedanju Skupščine SR Slovenije 11. januarja 1989 [PDF]
   • SKLEP Skupščine SR Slovenije k predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ [PDF]
   • MNENJE Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije k predlogu, da sezačne postopek za spremembo ustave SFRJ [PDF]
   • MNENJE Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga Zveznega izvršnega sveta, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ [PDF]
   • PREDLOGI Skupščine SR Slovenije za začetek postopka za spremembo ustave SFRJ [PDF]
   • IZVLEČEK iz poročila 24. seje Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, ki je bila 10. januarja 1990 v zvezi z obravnavo predlogov zazačetek postopka za spremembo ustave SFRJ [PDF]
   • Pismo Mirana Potrča predsednika Skupščine SR Slovenije Bogdani Glumac-Levakov predsednici Zveznega zbora Skupščine SFRJ [PDF]
   • POZIV JUGOSLOVANSKI JAVNOSTI [PDF]
   • IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NOVIH USTAV SR SLOVENIJE IN SFR JUGOSLAVIJE [PDF]
   • DEMOKRACIJI NAJ SE ODPRO VSA VRATA [PDF]
  • PROGRAM DELA IN PERIODIČNI DELOVNI NAČRT zbor Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1990 [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 2 (26. 1. 1990) [SIstory]:
  • Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 7. februarja 1990 [PDF]:
   • SPOROČILO DELEGATOM [PDF]
   • INFORMACIJA izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih aktivnostih za uresničevanje Programa gospodarske reforme in ukrepov za njegovo realizacijo v letu 1990 [PDF]
   • INFORMACIJA možnostih urejanja problematike presežnih delavcev [PDF]
   • PREDLOG zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev za prestrukturiranje gospodarstva (ESA 973) [PDF]
   • PREDLOG zakona o združevanju sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv v letu 1990 (ESA 974) [PDF]
   • PREDLOG zakona o izdaji obveznic SR Slovenije (ESA 975) [PDF]
   • OCENA POSLEDIC Informacija o dosedanjih aktivnostih in predlog nadaljnjih ukrepov ob prekinitvi poslovnih odnosov med srbskimi in slovenskimi podjetji [PDF]
   • ANALIZA učinkov oviranja pretoka blaga v Jugoslaviji [PDF]
   • POROČILO o uporabi sredstev za razvoj (»razvojni dinar«) in realizacija programov, pri katerih so udeležena sredstva za razvoj (ESA 969) [PDF]
   • INFORMACIJA v zvezi s problematiko odkupa stanovanj v družbeni lastnini ter predlog ukrepov [PDF]
   • PREDLOG za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu s predlogom zakona (ESA 976) [PDF]
   • PREDLOG za izdajo zakona o spremembah zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini s predlogom zakona [PDF]
   • PREDLOG za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih s predlogom zakona (ESA 963) [PDF]
   • PREDLOG zakona o odškodnini za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč (ESA 960) [PDF]
   • PREDLOG za izdajo zakona o spremembah kazenskega zakona SR Slovenije s predlogom zakona (ESA 956) [PDF]
   • PREDLOG zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ESA 903) [PDF]
   • PREDLOG odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti iz depozita pri Narodni banki Slovenije v depozit bank (ESA 972) [PDF]
   • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin [PDF]
  • Gradivo za naslednje seje zborov [PDF]:
   • PREDLOG za izdajo zakona o Gospodarski zbornici Slovenijez osnutkom zakona (ESA 957) [PDF]
   • PREDLOG za Izdajo zakona o Gospodarski zbornici Slovenije z osnutkom zakona (ESA 957) [PDF]
   • POBUDE DELEGATOV [PDF]
   • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
   • IZ SKUPŠČINE SFRJ - Solventnost gospodarstva je nezadovoljiva [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO REPUBLIŠKE UPRAVE ZA JEDRSKO VARNOST O UPORABI JEDRSKE ENERGIJE V LETU 1988 [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 3 (8. 2. 1990) [SIstory]:
  • PREDLOG za izdajo zakona o spremembah določb zakonov, ki določajo pooblastila in naloge družbenopolitičnih organizacij s predlogom zakona (ESA 990) [PDF]
  • PREDLOG za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rednih sodiščih s predlogom zakona (ESA 984) [PDF]
  • PREDLOG za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem tožilstvu s predlogom zakona (ESA 983) [PDF]
  • PREDLOG za izdajo zakona o financiranju zveze združenj borcev NOV Slovenije s predlogom zakona (ESA 991) [PDF]
  • PREDLOG za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in pokrajin skupščine SFR Jugoslavije s predlogom zakona (ESA 993) [PDF]
  • PREDLOG za izdajo zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov s predlogom zakona (ESA 992) [PDF]
  • PREDLOG zakona o državni upravi z osnutkom zakona (ESA 955) [PDF]
  • PREDLOG za izdajo zakona o funkcionarjih v državnih organih z osnutkom zakona (ESA 988) [PDF]
  • PREDLOG za izdajo zakona o delavcih v državnih organih z osnutkom zakona (ESA 989) [PDF]
  • PREDLOG zakona o varstvu osebnih podatkov (ESA 788) [PDF]
  • PREDLOG zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 [PDF]
  • PREDLOG zveznega izvršnega sveta, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ (AS 1015/1) [PDF]
  • PREDLOG Skupščini SR Bosne in Hercegovine, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ (AS 1021/1) [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 4 (19. 2. 1990) [SIstory]:
  • OSNUTEK amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije [PDF]
  • PREDLOG, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije [PDF]
  • PREDLOG za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o sistemu obrambe pred točo s predlogom zakona [PDF]
  • CELOVITA INFORMACIJA o reševanju vprašanju odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov [PDF]
  • SMERNICE za izbor lokacij odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v SR Sloveniji [PDF]
  • POBUDA Zelenih Slovenije za moratorij za melioracije [PDF]
  • MNENJE o pobudi Zelenih Slovenije za moratorij za izvajanje melioracij [PDF]
  • VMESNO POROČILO Komisije za varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije k pobudam Zelenih Slovenije [PDF]
  • POROČILO k obravnavi stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude Zelenih Slovenije [PDF]
  • STALIŠČA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude Zelenih Slovenije [PDF]
  • DOPOLNILNA STALIŠČA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k stališčem do pobude Zelenih Slovenije [PDF]
  • Radioaktivnost v življenjskem okolju Rudnika urana Žirovski vrh in izpostavljenost prebivalstva [PDF]
  • POVZETEK druge predstavitve strokovnega izsledka radioktivnosti v življenjskem okolju Rudnika urana Žirovski vrh in izpostavljenost prebivalstva [PDF]
  • POVZETEK tretje predstavitve strokovnega izsledka iz vprašanj, ki se nanašajo na spremljanje incidence raka v vplivnem področju Rudnika urana Žirovski vrh in spremembe v zdravstvenem stanju delavcev rudnika [PDF]
  • Spremljanje incidence pljučnega raka v vplivnem območju Rudnika urana Žirovski vrh [PDF]
  • Prikaz zdravstvenega stanja delavcev rudnika [PDF]
  • Poročilo službe za varstvo pred sevanji RUŽV za leto 1988 [PDF]
  • Radioaktivnost v delovnem okolju Rudnika urana Žirovski vrh in izpostavljenost delavcev v letu 1988 [PDF]
  • Pobude delegatov in delegacij [PDF]
  • Delegatska vprašanja [PDF]
  • Iz zvezne skupščine - Zagotavlja se varstvo pravic delavcev, ki stavkajo [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 5/1 (20. 2. 1990) [SIstory]:
  • I. POVZETEK [PDF]
  • 1. UVOD [PDF]:
   • 1.1. NAMEN POROČILA [PDF]
   • 1.2. OPREDELITEV OKVIRA IN VSEBINEPOROČILA [PDF]
   • 1.3. VIRI PODATKOV IN PREGLED SODELUJOČIH INSTITUCIJ [PDF]
  • 2. PREGLED IZVAJANJA NAJPOMEMBNEJŠIH NALOG NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V OBDOBJU 1986-1989 [PDF]:
   • 2.1. ORIS Z VIDIKA VARSTVA OKOLJA POMEMBNIH ZNAČILNOSTI OBDOBJA 1986-1989 [PDF]
   • 2.2. PREGLED OPRAVLJENIH NALOG [PDF]
  • 3. STANJE IN SPREMEMBE KAKOVOSTI OKOLJA [PDF]:
   • 3.1. KAKOVOST ZRAKA [PDF]
   • 3.2. KAKOVOST POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA TER MORJA [PDF]
   • 3.3. ONESNAŽENOST TAL [PDF]
   • 3.4. OGROŽENOST GOZDOV [PDF]
   • 3.5. OGROŽENOST RASTLINSTVA IN ŽIVALSTVA [PDF]
   • 3.6. OGROŽENOST S HRUPOM [PDF]
   • 3.7. ODPADKI [PDF]
   • 3.8. KAKOVOST HRANE IN PITNE VODE [PDF]
   • 3.9. VPLIVI ONESNAŽENOSTI OKOLJA NA ZDRAVJE PREBIVALSTVA [PDF]
   • 3.10. VPLIVI ONESNAŽENOSTI OKOLJA NASTANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE [PDF]
   • 3.11. OBREMENITVE OKOLJA ZARADI IONIZIRAJOČIH SEVANJ [PDF]
  • 4. POMEMBNEJŠI PRITISKI NA OKOLJE [PDF]:
   • 4.1. PREBIVALSTVO IN POSELITEV [PDF]
   • 4.2. KMETIJSTVO [PDF]
   • 4.3. ENERGETIKA [PDF]
   • 4.4. INDUSTRIJA [PDF]
   • 4.5. PROMET [PDF]
   • 4.6. TURIZEM [PDF]
  • 5. ODZIV DRUŽBE NA PROBLEME ONESNAŽEVANJA IN ONESNAŽENOSTI OKOLJA [PDF]:
   • 5.1. VARSTVO OKOLJA V PLANSKIH AKTIH [PDF]
   • 5.2. PREDPISI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA [PDF]
   • 5.3. INŠPEKCIJSKI NADZOR [PDF]
   • 5.4. ZAGOTAVLJANJE EKONOMSKIH IN DRUGIH POGOJEV VARSTVA OKOLJA [PDF]
   • 5.5. UREJANJE PROSTORA V FUNKCIJI VARSTVA OKOLJA [PDF]
   • 5.6. ZBIRANJE PODATKOV POMEMBNIH ZA AKTIVNO VAROVANJE OKOLJA [PDF]
  • 6. OSNOVNE NALOGE POLITIKE VARSTVA OKOLJA V NASLEDNJEM OBDOBJU [PDF]
  • 6.1. Ocena stanja [PDF]
  • 6.2. Osnovne naloge politike varstva okolja [PDF]
  • 6.3. Učinki politike varstva okolja [PDF]
  • UGOTOVITVE, STALIŠČA, PREDLOGI IN SKLEPI IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K POROČILU O STANJU NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA V SR SLOVENIJI [PDF]:
   • I. UGOTOVITVE [PDF]
   • II. STALIŠČA [PDF]
   • III. PREDLOGI [PDF]
   • IV. SKLEPI [PDF]
  • PREGLED VIROV IN UPORABLJENE LITERATURE [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 5/2 (20. 2. 1990) [SIstory]:
  • Poročilo o stanju okolja v SR Sloveniji [PDF]:
   • Nadaljevanje - tabele [PDF]
   • POVZETEK [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 6 (1. 3. 1990) [SIstory]:
  • POROČILO o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije (ESA 1013) [PDF]
  • Osnutek zakona o samostojnem osebnem delu (ESA 882) [PDF]
  • Predlogi za izdajajo zakonov z osnutki, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom (ESA 1016) [PDF]
  • OKVIRNA IZHODIŠČA za normativno urejanje gospodarskih in družbenih dejavnosti; javnih podjetij in javnih zavodov; opravljanja dejavnosti s samostojnim osebnim delom; ustanavljanja organizacij po občanih in društvih ter dejavnosti oziroma zadev posebnega družbenega pomena. [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o hranilno kreditnih službah z osnutkom zakona (ESA 998) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o varstvu udeležencev vojne s predlogom zakona (ESA 1015) [PDF]
  • Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ s sprejetjem nove ustave [PDF]
  • POBUDA ZA USTANOVITEV ZNANSTVENEGA FORUMA [PDF]
  • POBUDE DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 7 (8. 3. 1990) [SIstory]:
  • PREDLOG zakona o delovnih razmerjih (ESA 949) [PDF]
  • Teze za dokup zavarovalne dobe presežnim delavcem [PDF]
  • PREDLOG za izdajo zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah za čas brezposelnosti z osnutkom zakona (ESA 1018) [PDF]
  • Predlog odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1991-1995 (ESA 1019) [PDF]
  • Pobude delegacij in delegatov [PDF]
  • Delegatska vprašanja [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • POVZETEK četrte predstavitve strokovnega izsledka iz sklopa vprašanj, ki se nanašajo na obratovanje Rudnika urana Žirovski vrh in njegovega vpliva na okolje [PDF]
   • Obratovanje RUŽV in njegovi vplivi na okolje [PDF]
   • Strokovna ocena elaborata »Obratovanje RUŽV in njegovi vplivi na okolje« [PDF]
  • Poročilo o stanju okolja (tabele - nadaljevanje) [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 8 (14. 3. 1990) [SIstory]:
  • Deklaracija o urejanju razmerij, ki imajo splošen Pomen za Republiko Slovenijo [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO zakona o svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin s predlogom zakona (ESA 1030) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO zakona o razvojno zaposlitvenem skladu s predlogom zakona (ESA 1024) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o RTV Slovenije s predlogom zakona (ESA 1025) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o javnem podjetju »Oddajniki in zveze« z osnutkom zakona (ESA 1031) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o zagotavljanju prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki s predlogom zakona (ESA 1027) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o združevanju kmetov s predlogom zakona (ESA 1929) [PDF]
  • Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za Prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (ESA 976) [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona republiških blagovnih rezervah s predlogom zakona (ESA 1028) [PDF]
  • Osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1989 (ESA 1026) [PDF]
  • POBUDE DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKA VPRAŠANJA [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 9 (27. 3. 1990) [SIstory]:
  • Poročilo o delu Predsedstva Republike Slovenijeod 1988. do 1990. leta [PDF]
  • INFORMACIJA o izvajanju ukrepov Zveznega izvršnega sveta v zvezi s programom ekonomske reforme in o izvajanju programov družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture v letu 1989 [PDF]
  • Informacija o projektu »Eksperimentalne občine« [PDF]
  • Evropska listina o lokalni samoupravi [PDF]
  • Pobude delegacij in delegatov [PDF]
  • Delegatska vprašanja [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 10 (31. 3. 1990) [SIstory]:
  • OSNUTEK amandmajev k ustavi SFRJ (ESA-14) [PDF]
  • SKLEP Zveznega zbora Skupščine SFRJ ob določitvi osnutka amandmajev XLIX do LXXII k ustavi SFRJ [PDF]
  • VAŠE MNENJE O »POROČEVALCU« [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 11 (2. 7. 1990) [SIstory]:
  • SKLEPI SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE K ZVEZNIM AKTOM [PDF]
  • Sklepi, stališča in priporočila skupščine RS [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG, da se začne postopek za sprejem ustave Republike Slovenije (ESA-58) [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 12 (11. 7. 1990) [SIstory]:
  • Deklaracija o suverenosti države republike Slovenije [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • SKLEPI SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE K ZVEZNIM AKTOM [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • SPORAZUM o izvedbi programa prostovoljnega dela v Sloveniji v letu 1990 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO o vključevanju Republike Slovenije v obstoječe oblike regionalnega sodelovanja v evropskem prostoru v letu 1989 [PDF]:
    • Poročilo o regionalnem sodelovanju Republike Slovenije v evropskem prostoru v letu 1989 [PDF]
    • Poročilo o sodelovanju Republike Slovenije v delovni skupnosti Alpe-Jadran v letu 1989 [PDF]
   • USMERITVE izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije pri prilagajanju evropskim integracijskim procesom (Bela knjiga) [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 13 (2. 8. 1990) [SIstory]:
  • Sklepi, stališča in priporočila zborov skupščine republike Slovenije [PDF]
  • IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV [PDF]
  • POBUDE DELEGATOV [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • Konstituiranje skupščine REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
   • Osnutek ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije [PDF]
   • SKLEP določitvi amandmajev XCVI do XCVIII k ustavi Republike Slovenije na sejah zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 14 (24. 9. 1990) [SIstory]:
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 15 (2. 10. 1990) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o razmerah na področju zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji v letu 1990 in predlog ukrepov [PDF]
  • POROČILO o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1989 [PDF]
  • POROČILO o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi [PDF]
  • Poročilo k poročilu o delu Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji za leto 1989 in k letnemu obračunu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1989 [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 16 (16. 10. 1990) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 17 (19. 10. 1990) [SIstory]:
  • OSNUTEK USTAVE Republike Slovenije [PDF]
  • Razlaga [PDF]
  • KONKRETNI PREDLOGI IZ RAZPRAV NA SEJAH DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA, ZBORA OBČIN IN ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE DNE 12- 10. 1990 OB DOLOČITVI OSNUTKA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • LOČENA MNENJA članov strokovne skupine komisije k posameznim rešitvam v delovnem osnutku ustave Republike Slovenije z razlagami [PDF]
  • UVODNA BESEDA dr. Franceta Bučarja, predsednika komisije Skupščine Republike Slovenije za ustavna vprašanja k določitvi osnutka ustave Republike Slovenije na skupnem zasedanju vseh zborov Skupščine Republike Slovenije, dne 12. oktobra 1990 [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 18 (26. 10. 1990) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO zakona o privatizaciji podjetij z osnutkom zakona ESA 147 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO Zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo z osnutkom zakona ESA 148 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj z osnutkom zakona ESA 143 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO zakona o zadrugah z osnutkom zakona ESA 141 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO zakona o zavodih z osnutkom zakona ESA 146 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov ter o imenovanju delegatov družbene skupnosti v organe upravljanja podjetij in organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena z osnutkom zakona ESA 144 [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju ESA 1072 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO zakona o javnih shodih in javnih prireditvah s tezami ESA 145 [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah z osnutkom zakona ESA 142 [PDF]
  • DODATEK K LOČENIM MNENJEM članov strokovne skupine komisije k posameznim rešitvam v delovnem osnutku ustave Republike Slovenije z razlagami [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 19 (8. 11. 1990) [SIstory]:
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • Pojasnilo za postopke obravnave zveznih zakonov izdanih po uveljavitvi XCVI amandmaja k ustavi Republike Slovenije [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES SKUPŠČINE Republike Slovenije [PDF]
  • POGLAVITNE DILEME IN ODPRTA VPRAŠANJA v osnutku ustave Republike Slovenije [PDF]
  • NAČRT POTEKA JAVNE RAZPRAVE o osnutku ustave Republike Slovenije [PDF]
  • Delegatske pobude [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 20 (14. 11. 1990) [SIstory]:
  • STANOVANJSKO GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo stanovanjskega zakona s tezami ESA 167 [PDF]
  • OBRT IN DROBNO GOSPODARSTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo obrtnega zakona s tezami ESA 168 [PDF]
  • RAZVOJ DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ [PDF]:
   • Osnutek zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji ESA 104 [PDF]
  • ODVETNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o odvetništvu ESA 163 [PDF]
  • DRUŠTVA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o društvih s tezami ESA 169 [PDF]
  • OBRAMBA IN ZAŠČITA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o obrambi in zaščiti z osnutkom zakona ESA 183 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 21 (16. 11. 1990) [SIstory]:
  • Predlog za izdajo zakona o financiranju javne porabe z osnutkom zakona ESA 170 [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o dohodnini z osnutkom zakona ESA 182 [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o davku od dobička pravnih oseb z osnutkom zakona ESA 173 [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o davku na izplačane osebne dohodke z osnutkom zakona ESA 171 [PDF]
  • Predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za potrebe na področju socialne varnosti z osnutkom zakona ESA 172 [PDF]
  • Delegatske pobude [PDF]
  • Vprašanja delegatov [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 22 (22. 11. 1990) [SIstory]:
  • DELOVNA RAZMERJA [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona ESA 204 [PDF]
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih z osnutkom zakona ESA 187 [PDF]
   • Osnutek zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih pravicah za čas brezposelnosti ESA 1018 [PDF]
  • INTERVENCIJE V KMETIJSTVU [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvu, proizvodnji in ponudbi hrane z osnutkom zakona ESA 203 [PDF]
  • PEČATI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji s predlogom zakona ESA 186 [PDF]
  • UGOVOR VESTI [PDF]:
   • Predlog zakona o začasni ureditvi ugovora vesti v vojaški službi ESA 166 [PDF]
  • ZAPIRANJE RUŽV [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o prenehanju raziskovanja in izkoriščanja uranove rude v Rudniku urana Žirovski vrh, preprečevanju posledic rudarjenja in o zagotavljanju sredstev, potrebnih za zapiranje in sanacijo rudnika z osnutkom zakona ESA 181 [PDF]
  • PRIPOROČILA IN SKLEPI zborov in Komisije Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve [PDF]
  • DELEGATSKE POBUDE [PDF]
  • VPRAŠANJA DELEGATOV [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 16, št. 23 (6. 12. 1990) [SIstory]:
  • CIVILNI INVALIDI VOJNE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne - ESA 1069 [PDF]
  • NOTRANJE ZADEVE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah s tezami - ESA 222 [PDF]
  • STATISTIČNA RAZISKOVANJA [PDF]:
   • Predlog odloka o programu statističnih raziskovanj pomembnih za republiko za leto 1991 - ESA 220 [PDF]
  • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z osnutkom zakona - ESA 212 [PDF]
  • PRIPOROČILA IN SKLEP Izborov Skupščine Republike Slovenije in ODLOČBA Ustavnega sodišča Republike Slovenije [PDF]
  • Vprašanja delegatov [PDF]
  • Delegatske pobude [PDF]
  • SKLIC SEJ ZBOROV [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, letnik , posebna številka (11. 12. 1990) [SIstory]:
  • RAZGLAS DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • EKSPOZE PREDSEDNIKA PREDSEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE MILANA KUČANA [PDF]
  • UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE LOJZETA PETERLETA [PDF]
  • ZAKON O PLEBISCITU O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • RAZGLAS DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
  • IZJAVA O DOBRIH NAMENIH [PDF]
  • OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE [PDF]:
   • I. POMEN IN NAMEN PLEBISCITA [PDF]
   • II. POSAMEZNI VIDIKI OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE [PDF]:
    • 1. Gospodarstvo [PDF]
    • 2. Mednarodni vidik osamosvajanja Slovenije [PDF]
    • 3. Družbene dejavnosti in zagotavljanje socialne varnosti [PDF]
    • 4. Manjšine [PDF]
    • 5. Nacionalna varnost [PDF]
   • III. AKTIVNOSTI PO PLEBISCITU [PDF]
   • UPORABLJENA POMEMBNEJŠA NAJNOVEJŠA GRADIVA: [PDF]
  • SPORAZUM POLITIČNIH STRANK IN POSLANSKIH SKUPIN SKUPŠČINE R SLOVENIJE O SKUPNEM NASTOPU NA PLEBISCITU ZA SAMOSTOJNO IN NEODVISNO DRŽAVO REPUBLIKO SLOVENIJO [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, letnik 16, št. 24 (18. 12. 1990) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog zakona o začasnem financiranju potreb iz republiškega proračuna za leto 1991 - ESA 251 [PDF]
   • Predlog odloka o razporeditvi določenih prihodkov med republiko in občine v letu 1991 - ESA 245 [PDF]
  • OSEBNI DOHODKI [PDF]:
   • Informacija o stanju na področju izplačevanja osebnih dohodkov in drugih prejemkov delavcev [PDF]
  • MLADINSKI SVETI [PDF]:
   • Predlog za izdajo zakona o mladinskih svetih z osnutkom zakona -ESA 227 [PDF]
  • PRIPOROČILA IN SKLEP Izborov Skupščine Republike Slovenije [PDF]
  • Vprašanja delegatov [PDF]
  • Delegatske pobude [PDF]