26. Seznam Poročevalcev iz leta 2000

  1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 1 (3. 1. 2000) [SIstory]:
    • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP 2000) [PDF]:
      • -EPA 965 -II- [PDF]
  2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 1/1 (3. 1. 2000) [SIstory]:
    • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP 2000) [PDF]:
      • - EPA 965 - II - (nadaljevanje) [PDF]
  3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 1/2 (3. 1. 2000) [SIstory]:
    • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP 2000) [PDF]:
      • - EPA 965 - II - (nadaljevanje) [PDF]
  4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 2 (7. 1. 2000) [SIstory]:
    • IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 2000 [PDF]:
      • Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 - EPA 1035 -II- hitri postopek [PDF]
    • ZAČASNO FINANCIRANJE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
      • Uredba o začasnem financiranju Republike Slovenije v prvih treh mesecih leta 2000 [PDF]
  5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 3 (12. 1. 2000) [SIstory]:
    • PROGRAM UKREPOV IN INVESTICIJ, KI BODO SOFINANCIRANI NA LOKALNI RAVNI IZ SREDSTEV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 [PDF]
  6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 4 (13. 1. 2000) [SIstory]:
    • PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE [PDF]:
      • Predlog zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD) - EPA 769 - II - tretja obravnava [PDF]
    • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
      • Predlog nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 (NPSV) - EPA 1077 - druga obravnava [PDF]
    • PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO [PDF]:
      • Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) - EPA 553 - II - druga obravnava [PDF]
    • OSNOVNA ŠOLA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o osnovni šoli (ZOsn-?) 63 - EPA 1034 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ureditvi obveznosti iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolgov, sklenjenih v obdobju od 1984 do 1988 med nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Dansko (BDKKD) - EPA 1036 - II - [PDF]
    • POROČILI [PDF]:
      • Letno poročilo nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK za leto 1998 [PDF]
      • Poročilo nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1998 [PDF]
    • DOPOLNITEV [PDF]:
      • dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2000 - EPA 965 - II - [PDF]
      • predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT)- EPA 1030 - II - [PDF]
  7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 5 (19. 1. 2000) [SIstory]:
    • RUDNIK URANA ŽIROVSKIH VRH [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovskih vrh (ZTPIU-A) - EPA 1040 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • ODVZEM IN PRESADITEV DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA [PDF]:
      • Predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPDCTZ) - EPA 484 - II - tretja obravnava [PDF]
    • OROŽJE [PDF]:
      • Predlog zakona o orožju (ZOro-1) - EPA 738 - II - druga obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije (BBOSMO) - EPA 1041 - II - [PDF]
    • PREDLOG [PDF]:
      • splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske [PDF]
    • POROČILI [PDF]:
      • Poročilo o izvajanju programa Rudnika Žirovski vrh v letu 1998 [PDF]
      • Prvo poročilo o uresničevanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti [PDF]
    • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
      • 42. izredne seje in 17. seje Državnega zbora [PDF]
  8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 6 (25. 1. 2000) [SIstory]:
    • SODIŠČA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (ZS-C) - EPA 1043 - II - hitri postopek [PDF]
    • NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA [PDF]:
      • Predlog nacionalnega programa športa v Republike Slovenije (NPS) - EPA 1117 - tretja obravnava [PDF]
    • IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ [PDF]:
      • Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) - EPA 688 - II - tretja obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb (BFISZN) - EPA 1044-11- [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov [PDF]
    • DOPOLNITEV GRADIVA [PDF]:
      • predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - EPA 1040 - II - skrajšani postopek [PDF]
  9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 7 (28. 1. 2000) [SIstory]:
    • STANOVANJSKI ZAKON [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-?) - EPA 1038 - II - prva obravnava [PDF]
    • VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-?) - EPA 1047 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Trgovinskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGTS) - EPA 1046 - II - [PDF]
    • DOPOLNITEV GRADIVA [PDF]:
      • Informacije o pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije - Zapisnik multilateralnega pregleda usklajenosti zakonodaje za poglavje pravosodje in notranje zadeve - 24. delovna skupina. [PDF]
  10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 8 (9. 2. 2000) [SIstory]:
    • SPREMEMBA USTAVE [PDF]:
      • Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije v smeri ustavne določitve sistema sorazmernega predstavništva z obvezno personalizacijo volitev (URS/IV) - EPA 1052 -II - [PDF]
    • LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PRAVNIH OSEB [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (ZLPPOD-A) - EPA 1055 - II - hitri postopek [PDF]
    • PREKRŠKI [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L) - EPA 1059 - II - hitri postopek [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-B) - EPA 1054 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • NACIONALNI PROGRAM TELEKOMUNIKACIJ [PDF]:
      • Predlog nacionalnega programa razvoja telekomunikacij (NPRTel) - EPA 772 - II - tretja obravnava [PDF]
    • POTNE LISTINE [PDF]:
      • Predlog zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1) - EPA 866 - II - druga obravnava [PDF]
    • CARINSKI ZAKON [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) - EPA 1050 - II - prva obravnava [PDF]
    • VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV [PDF]:
      • Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVolPP) - EPA 1056 - II - prva obravnava [PDF]
    • VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV [PDF]:
      • Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVolPP) - EPA 1058 - II - prva obravnava [PDF]
    • POPRAVEK [PDF]:
      • Predloga akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Ciper, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper (BCYNSNJ) - EPA 1021 - II - [PDF]
    • SKLEP IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
      • 43. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 9 (16. 2. 2000) [SIstory]:
    • ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNA DEJAVNOST [PDF]:
      • Predlog zakona o organizaciji in financiranju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZOFZRD) - EPA 1062 - II - hitri postopek [PDF]
    • STANOVANJSKI ZAKON [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZ-E) - EPA 1031 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • VRTCI [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVst-A) - EPA 1060 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • ORGANIZACIJA IN FINANCIRANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) - EPA 1061 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • PRESKRBA S KRVJO [PDF]:
      • Predlog zakona o preskrbi s krvjo (ZPkrv) - EPA 911 - II - druga obravnava [PDF]
    • POSLOVNIK [PDF]:
      • Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (OdDRKJN) - EPA 1057 - II - [PDF]
    • NADOMESTITEV GRADIVA [PDF]:
      • Predloga zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zračnem prometu (BPOMZP-A) - EPA 1013 - II - [PDF]
    • DOPOLNITEV [PDF]:
      • Predloga splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske - EPA 1045 - II - [PDF]
    • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 8, št. 1 (16. 2. 2000) [PDF]:
      • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
      • Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakonov še enkrat odloča [PDF]
      • Zahteva državnega sveta, da državni zbor odredi parlamentarno preiskavo [PDF]
      • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku [PDF]
      • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
      • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
      • Samouprava Škotske in Walesa-predavanje [PDF]
      • Publikacije državnega sveta [PDF]
  12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 10 (18. 2. 2000) [SIstory]:
    • SODIŠČA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (ZS-C) - EPA 1043 - II - hitri postopek [PDF]
    • TELEKOMUNIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o telekomunikacijah (ZTel-1) - EPA 1053 - II - hitri postopek [PDF]
    • CARINSKI ZAKON [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - EPA 1071 - II - hitri postopek [PDF]
    • SPREMEMBA CARINSKEGA ZAKONA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi carinskega zakona (CZ-?) - EPA 1069 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • SODNE TAKSE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-H) - EPA 1076 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • ZDRAVSTVENA USTREZNOST ŽIVIL [PDF]:
      • Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) - EPA 914 - II - druga obravnava [PDF]
    • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE CARINSKEGA ZAKONA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - EPA 1063 - II - prva obravnava [PDF]
    • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE CARINSKEGA ZAKONA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - EPA 1070 - II - prva obravnava [PDF]
    • TAJNI PODATKI [PDF]:
      • Predlog zakona o tajnih podatkih (ZTP) - EPA 1075 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije o korupciji (MKKK) - EPA 1078 - II - [PDF]
    • POPRAVEK [PDF]:
      • Predloga zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - EPA 688 - II - tretja obravnava [PDF]
  13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 11 (19. 2. 2000) [SIstory]:
    • POROČILI [PDF]:
      • Poročilo o realizaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002, ki so bili predvideni za sprejem do 31.12.1999 [PDF]
      • Poročilo 9. sestanka namestnikov glavnih pogajalcev držav kandidatk za pristop k EU, ki je bil na Bledu od 16. do 18. decembra 1999 [PDF]
  14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 12 (23. 2. 2000) [SIstory]:
    • NADZOR PRODAJALN NA CESTNIH MEJNIH PREHODIH [PDF]:
      • Predlog zakona o posebnih ukrepih nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih (ZPUNP) - EPA 1072 - II - hitri postopek [PDF]
    • ZDRAVSTVENA DEJAVNOST [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-?) - EPA 1073 - II - prva obravnava [PDF]
    • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-?) - EPA 1074 - II - prva obravnava [PDF]
    • LETNI PLAN RAZVOJA AVTOCEST ZA LETO 2000 [PDF]:
      • Predlog letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 (OdLPVA2000) - EPA 1039 - II - [PDF]
    • RATIFIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah (BSKSN) - EPA 1079 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo (BITOZP) - EPA 1080 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o mednarodnem kombiniranem prometu (BHRMKP) - EPA 1082 - II - [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • o delu proračunske inšpekcije Ministrstva za finance za obdobje maj - september 1999 [PDF]
    • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
      • Predlog za obvezno razlago 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994-2003 [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije - EPA 767 - druga obravnava [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • predloga zakona o spremembah zakona o socialnem varstvu (ZVS-B) - EPA 956 - II - [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • predloga za sprejem obvezne razlage 5. točke 21. člena Zakona o prometnem davku - EPA 602 - II - [PDF]
  15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 13 (29. 2. 2000) [SIstory]:
    • NAJEM POSOJILA ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA [PDF]:
      • Predlog zakona o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji (ZNPZV) - EPA 1088 - II - hitri postopek [PDF]
    • IZVOZ BLAGA Z DVOJNO RABO [PDF]:
      • Predlog zakona o izvozu blaga z dvojno rabo (ZIBDR) - EPA 821 - II - druga obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu (BHUMKT) - EPA 1081 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu s protokolom (BRUZP) - EPA 1083 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BGRZTS) - EPA 1085 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzajemnem priznavanju spričeval in diplom (BHUVPSD) - EPA 1086 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom Zvezne republike Nemčije o izvajanju pomoči pri opremljanju v obdobju od 1999 do 2002 (BDEMNZPO) - EPA 1087 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o nadzoru nad pridobitvijo in posestjo strelnega orožja posameznikov (MEKNSO) - EpA 1089 - II - [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Podloga za umik predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije - EPA 767 - druga obravnava [PDF]
    • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
      • 18. redne seje Državnega zbora RS [PDF]
  16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 14 (2. 3. 2000) [SIstory]:
    • PROGRAM DELA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 [PDF]
  17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 15 (14. 3. 2000) [SIstory]:
    • VETERINARSTVO [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o veterinarstvu (ZVet-D) - EPA 1092 - II - hitri postopek [PDF]
    • ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN PODPIS [PDF]:
      • Predlog zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) - EPA 1099 - II - hitri postopek [PDF]
    • ZDRAVSTVENA DEJAVNOST [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej - ?) - EPA 1091 - II - hitri postopek [PDF]
    • PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevnih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-?) - EPA 1090 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • NACIONALNI PROGRAM ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE [PDF]:
      • Predlog sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja železniške infrastrukture (NPRSZI - A) - EPA 377 - II - druga obravnava [PDF]
    • POVEČEVANJE BREZPOSELNOSTI [PDF]:
      • Predlog zakona o povečevanju zaposlenosti v občinah z nadpovprečno brezposelnostjo (ZPZONB?) - EPA 1096 - II - prva obravnava [PDF]
    • AGRARNA REFORMA [PDF]:
      • Predlog zakona o agrarni reformi (ZAR) - EPA 1098 - II - prva obravnava [PDF]
    • ODLOKA [PDF]:
      • Predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1) - EPA 1093 - II - [PDF]
      • Predlog odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1) - EPA 1094 - II - [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • Letno poročilo o delu za leto 1999 Senata za prekrške R Slovenije [PDF]
    • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
      • Predlog za obvezno razlago 1. stavka prvega odstavka 27. člena zakona o denacionalizaciji (ORZDen27) - EPA 1095 - II - [PDF]
    • UMIKA [PDF]:
      • Umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih glasilih - EPA 514 - II - [PDF]
      • Umik predloga obvezne razlage zadnjega odstavka 14. točke 18. člena Zakona o prometnem davku - EPA 852 - II - [PDF]
  18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 16 (15. 3. 2000) [SIstory]:
    • KMETIJSTVO [PDF]:
      • Predlog zakona o kmetijstvu (ZKme) - EPA 1097 - II - hitri postopek [PDF]
    • SOCIALNO VARSTVO DO 2005 [PDF]:
      • Predlog nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 (NPSV) - EPA 1077 - tretja obravnava [PDF]
    • ZAPIRANJE RUDNIKA TRBOVLJE - HRASTNIK [PDF]:
      • Predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje - Hrastnik, ekološki sanaciji termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske regije (ZPZRTH) - EPA 839 - II - druga obravnava [PDF]
  19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 17 (16. 3. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO O DELU RAČUNSKEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 [PDF]:
      • - EPA 1100 - II - [PDF]
  20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 18 (17. 3. 2000) [SIstory]:
    • KMETIJSKA ZEMLJIŠČA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-A) - EPA 1101 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • POLITIČNE STRANKE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-A) - EPA 1102 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • ZDRAVILA IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-A) - EPA 1106 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • UPRAVNE TAKSE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A) - EPA 1109 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • POSLOVNE STAVBE IN PROSTORI [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B) - EPA 54 - II - tretja obravnava [PDF]
    • PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO [PDF]:
      • Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (ZPDZC) - EPA 553 - II - tretja obravnava [PDF]
    • STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI [PDF]:
      • Predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) - EPA 559 - II - druga obravnava [PDF]
    • ZDRAVLJENJE NEPLODNOSTI [PDF]:
      • Predlog zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB) - EPA 681 - druga obravnava [PDF]
    • REVIDIRANJE [PDF]:
      • Predlog zakona o revidiranju (ZRev-1) - EPA 773 - II - druga obravnava [PDF]
    • RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]:
      • Predlog zakona o računskem sodišču (ZRacS-1) - EPA 860 - II - druga obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti (BSKIJV) - EPA 1107 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Estonije o sodelovanju na obrambnem področju (BEESOP) - EPA 1108 - II - [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • predloga za sprejem obvezne razlage 1. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 35/95) (ORZUDVG1) - EPA 523 - II - [PDF]
  21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 19 (17. 3. 2000) [SIstory]:
    • ZAPIRANJE RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK [PDF]:
      • Predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik, ekološki sanaciji termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske regije - EPA 839 - II - druga obravnava [PDF]
    • PRIJAVA PREBIVALIŠČA [PDF]:
      • Predlog zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) - EPA 1110 - II - prva obravnava [PDF]
    • DOPOLNITEV [PDF]:
      • Poročila nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 1998 [PDF]
  22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 20 (21. 3. 2000) [SIstory]:
    • VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV [PDF]:
      • Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVolPP) - EPA 879- II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o pomorskem trgovinskem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske Republike Iran (BIRPTP) - EPA 1112-11- [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • o realizaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz pogajalskih izhodišč, predvidenih dokonca leta 1999 [PDF]
  23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 21 (28. 3. 2000) [SIstory]:
    • VODE [PDF]:
      • Predlog zakona o vodah (ZV-1) - EPA 1111 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUZPN) - EPA 1113-11- [PDF]
    • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 8, št. 2 (28. 3. 2000) [PDF]:
      • Mnenja komisij državnega zbora [PDF]
      • Mednarodna sodelovanja na področju znanosti in raziskovanja - predavanje [PDF]
      • Pomen skupnih kulturno civilizacijskih osnov pri oblikovanju nove Evrope - predavanje [PDF]
      • Kakovost življenja in zdravje starejših - posvet [PDF]
  24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 22 (31. 3. 2000) [SIstory]:
    • IZJEMNO ZNIŽANJE DAVČNE OBVEZNOSTI [PDF]:
      • Predlog zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO) - EPA 1122 - II - hitri postopek [PDF]
    • SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-A) - EPA 1116 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • PREPOVEDANE DROGE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-A) - EPA 1121 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • JAVNA NAROČILA [PDF]:
      • Predlog zakona o javnih naročilih (ZJN-1) - EPA 856 - II - tretja obravnava [PDF]
    • VARNOST V ŽELEZNIŠKEM PROMETU [PDF]:
      • Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP) - EPA 683 - druga obravnava [PDF]
    • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA [PDF]:
      • Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika o parlamentarni preiskavi (PoPP-A) - EPA 1114 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BCYKIZ) - EPA 1117 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o uporabi koprskega pristanišča (BSKUKP) - EPA 1118 - II - [PDF]
    • PROGRAM DELA DARS [PDF]:
      • Predlog programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 2000 (OdDARS 2000) - EPA 1115 - II - [PDF]
    • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
      • proučitve variant tras hitre ceste od Škofij do Lucije z navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje [PDF]
  25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 23 (5. 4. 2000) [SIstory]:
    • MATIČNE KNJIGE [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o matičnih knjigah in o spremembi zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah (ZMK-D) EPA 1123 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • VODNA ZEMLJIŠČA IN VODNOGOSPODARSKA INFRASTRUKTURA [PDF]:
      • Predlog zakona o vodnih zemljiščih in vodnogospodarski infrastrukturi (ZVZVI) EPA 1103 - II - prva obravnava [PDF]
    • ANALIZA [PDF]:
      • Izvajanje ukrepov resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v R Sloveniji [PDF]
    • REBALANS [PDF]:
      • Operativnega plana aktivnosti Rudnika Žirovski vrh za izvedbo novelacije programa v letu 2000 99 [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • Republike Slovenije o izpolnjevanju zavez iz pogajalskih izhodišč za devet začasno zaprtih področij: področje 8 - Ribištvo, področje 11 - Ekonomska in monetarna unija,področje 12 - Statistika, področje 15 - Industrijska politika, področje 16 - Mala in srednja podjetja, področje 17 - Znanost in raziskave, področje 18 - Izobraževanje, usposabljanje in mladina, področje 19 [PDF]
    • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
      • 19. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 24 (7. 4. 2000) [SIstory]:
    • SODNIKI RS V MEDNARODNIH SODIŠČIH [PDF]:
      • Predlog zakona o predlaganju kandidatov za sodnike iz Republike Slovenije v mednarodna sodišča (ZPKSMS) - EPA 1124 - II - hitri postopek [PDF]
    • POVEČEVANJE ZAPOSLENOSTI [PDF]:
      • Predlog zakona o povečevanju zaposlenosti v občinah z nadpovprečno brezposelnostjo (ZPZONB) - EPA 1096 - II - prva obravnava [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • O delu Sveta za radiodifuzijo za leto 1999 [PDF]
    • DODATNA POJASNILA [PDF]:
      • K pogajalskim izhodiščem Republike Slovenije za področje 10 - Obdavčitev [PDF]
    • SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
      • 20. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 25 (12. 4. 2000) [SIstory]:
    • POGOJI KONCESIJE IZKORIŠČANJA SPODNJE SAVE [PDF]:
      • Predlog zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save - EPA 1128 - II - hitri postopek [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Predloga zakona o poroštvu RS za najetje posojil za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi od HE Vrhovo do hrvaške meje - EPA 984 - II - hitri postopek [PDF]
    • POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-A) - EPA 437 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • ZDRAVILA IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-A) - EPA 1106 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • UPRAVNE TAKSE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A) - EPA 1109 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • USMERJANJE OTROK [PDF]:
      • Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (ZUOPP) - EPA 1066 - tretja obravnava [PDF]
    • PREVOZNE POGODBE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU [PDF]:
      • Predlog zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP) - EPA 198 - II - tretja obravnava [PDF]
    • NACIONALNI PROGRAM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA [PDF]:
      • Predlog nacionalnega programa zdravstvenega varstva R Slovenije "Zdravje za vse do leta 2004" (NPZV)" - EPA 236 - tretja obravnava [PDF]
  28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 26 (12. 4. 2000) [SIstory]:
    • STANOVANJSKI PROGRAM [PDF]:
      • Predlog nacionalnega stanovanjskega programa (NPSta) - EPA 1208 - tretja obravnava [PDF]
    • KOPALIŠKI RED [PDF]:
      • Predlog zakona o kopališkem redu (ZKopR) - EPA 1338 - tretja obravnava [PDF]
    • ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV [PDF]:
      • Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) - EPA 1030 - II - druga obravnava [PDF]
    • PRILOGA [PDF]:
      • K predlogu zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVolPP) - EPA 879 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju pomorskega tovornega prometa (BBOPTP) - EPA 1127 - II - [PDF]
    • NADOMESTITEV BESEDILA PREVODA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga - nadomestitev besedila prevoda - EPA 1012 - II - [PDF]
  29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 27 (18. 4. 2000) [SIstory]:
    • GRADBENI PROIZVODI [PDF]:
      • Predlog zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro) - EPA 1125 - II - hitri postopek [PDF]
    • KMETIJSTVO [PDF]:
      • Predlog zakona o kmetijstvu (ZKme) - EPA 1137 - II - hitri postopek [PDF]
    • UPRAVNI SPOR [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem sporu (ZUS-A) - EPA 1139 - II - hitri postopek [PDF]
    • ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ [PDF]:
      • Predlog zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč (ZDPNN) - EPA 140 - II - druga obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve R Slovenije in Ministrstvom za delo in socialne zadeve Republike Albanije (BALMDSZ) - EPA 1130 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BHRSZI) - EPA 1131 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Šestega protokola k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope (MGPPI) - EPA 1132 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (BZASJV) - EPA 1133 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice (MESUES) - EPA 1135 - II - [PDF]
    • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
      • Proučitve variant lokacije enostranskega spremljajočega objekta (tipa 2) in priključka na odseku avtoceste Šmarje-Sap - Višnja Gora [PDF]
  30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 28 (19. 4. 2000) [SIstory]:
    • VARNOST CESTNEGA PROMETA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-?) - EPA 1138 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • NAMENSKA SREDSTVA ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje cest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC-?) - EPA 1146 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • NAMENSKA SREDSTVA ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC-A) - EPA 1129 - II - prva obravnava [PDF]
    • KNJIŽNIČARSTVO [PDF]:
      • Predlog zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1) - EPA 1141 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu (MDSSP) - EPA 1134 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BBHKIZ) - EPA 1142 - II - [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • O delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije za leto 1999 [PDF]
    • AMANDMAJI [PDF]:
      • K predlogu letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 - EPA 1039 - II [PDF]
    • NADOMESTITEV GRADIVA [PDF]:
      • Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - EPA 1113 - II - [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • O 2. zasedanju Pridružitvenega odbora med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo [PDF]
  31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 29 (20. 4. 2000) [SIstory]:
    • EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN [PDF]:
      • Predlog zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE) - EPA 1140 - II - hitri postopek [PDF]
    • RATIFIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo (BLAPT) - EPA 1136 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o uporabi logističnih centrov in koprskega pristanišča (BHULKP) - EPA 1143 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRMCP) - EPA 1144 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o prevozu oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu (BBHMCP) - EPA 1145 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga ter protokola po 17. členu o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BPOMCP) - EPA 1147 - II - [PDF]
  32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 30 (21. 4. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO [PDF]:
      • Nadzornega odbora sklada o poslovanju Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana v letu 1998 [PDF]
    • POSLOVNO POROČILO [PDF]:
      • Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 1999 [PDF]
  33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 31 (12. 5. 2000) [SIstory]:
    • OBRTNI ZAKON [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-a) - EPA 1166 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • PRESKRBA S KRVJO [PDF]:
      • Predlog zakona o preskrbi s krvjo (ZPKrv) - EPA 911 - II - tretja obravnava [PDF]
    • ZDRAVSTVENA USTREZNOST ŽIVIL [PDF]:
      • Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) - EPA 914 - II - tretja obravnava [PDF]
    • POMORSKI ZAKONIK [PDF]:
      • Predlog pomorskega zakonika (PZ) - EPA 767 - II - druga obravnava [PDF]
    • MATIČNA EVIDENCA ZAVAROVANCEV [PDF]:
      • Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) - EPA 1168 - II - prva obravnava [PDF]
    • POPRAVEK [PDF]:
      • Popravek 8. člena predloga zakona o kmetijstvu - EPA 1137 - II - [PDF]
    • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 8, št. 3 (12. 5. 2000) [PDF]:
      • Predlog državnega sveta za sprejem zakona [PDF]
      • Mnenja državnega sveta [PDF]
      • Zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
      • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
      • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
      • Kakšen naj bo volilni sistem - posvet [PDF]
      • Kombinirani volilni sistem v ZR Nemčiji - predavanje [PDF]
      • Publikacije državnega sveta [PDF]
  34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 32 (15. 5. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC [PDF]
  35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 33 (16. 5. 2000) [SIstory]:
    • ZAPIRANJE RUDNIKA TRBOVLJE - HRASTNIK [PDF]:
      • Predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) - EPA 839 - II - tretja obravnava [PDF]
    • ZDRAVSTVENO VARSTVO [PDF]:
      • Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) - EPA 273 - II - tretja obravnava [PDF]
    • VETERINARSKA SLUŽBA [PDF]:
      • Predlog zakona o organizaciji veterinarske službe (ZOVS) - EPA 1158 - II - prva obravnava [PDF]
    • KAZENSKI POSTOPEK [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-C) - EPA 1164 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • OROŽJE [PDF]:
      • Predlog zakona o orožju (ZOro-1) - EPA 738 - II - tretja obravnava [PDF]
    • POTNE LISTINE [PDF]:
      • Predlog zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1) - EPA 866 - II - tretja obravnava [PDF]
    • RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]:
      • Predlog zakona o računskem sodišču (ZRacS-1) - EPA 860 - II - druga obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ) - EPA 1156 - II - [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Umik predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-?) - EPA 686 - II - [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Umik predloga zakona o spremembi zakona o varnosti cestnega prometa - EPA 506 - II - [PDF]
  36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 34 (16. 5. 2000) [SIstory]:
    • ZDRAVSTVENA DEJAVNOST [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-?) - EPA 1163 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • PROGRAM VISOKEGA ŠOLSTVA [PDF]:
      • Predlog nacionalnega programa visokega šolstva (NPVS) - EPA 319 - II - druga obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji protokola iz leta 1992 o spremembi mednarodne konvencije o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969 (MKC069) - EPA 1170 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji protokola iz leta 1992 o spremembi mednarodne konvencije o ustanovitvi mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto (MKMS71) - EPA 1169 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu (projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva) med Republiko Slovenijo in mednarodno banko za obnovo in razvoj (MSPRUZ) - EPA 1162 - II - [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Nordijsko investicijsko banko (MSNIB) - EPA 1167 - II - [PDF]
    • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
      • Obrazložitev proučitve variant poteka avtoceste na odseku Bič - Hrastje - EPA 909 - II - [PDF]
    • SPREMEMBA [PDF]:
      • Predlog za spremembo postopka za sprejem zakona o dopolnitvah zakona o vodah (ZV-C) EPA 558 - II iz skrajšanega v hitri postopek - EPA 558 - II - [PDF]
    • POPRAVEK [PDF]:
      • Popravek predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev - EPA 1030 - II - druga obravnava [PDF]
  37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 35 (17. 5. 2000) [SIstory]:
    • BANKA SLOVENIJE [PDF]:
      • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1999 in letni obračun Banke Slovenije za leto 1999 - EPA 1154 - II - [PDF]
      • Osnutek odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1999 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki - EPA 1154 - II - [PDF]
      • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2000 - EPA 1154 - II - [PDF]
      • Osnutek odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2000 (OdLOBS99) - EPA 1154 - II - [PDF]
  38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 36 (17. 5. 2000) [SIstory]:
    • MLADINSKI SVETI [PDF]:
      • Predlog zakona o mladinskih svetih (ZMS) - EPA 1153 - II - hitri postopek [PDF]
    • TROŠARINE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-?) - EPA 1152 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • AGRARNE SKUPNOSTI [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-E) - EPA 1151 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • SKLAD RS ZA SUKCESIJO [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu Republike Slovenije za sukcesijo (ZSSuk-C) - EPA 1161 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • PRAVICE ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI [PDF]:
      • Predlog zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) - EPA 1150 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado kraljevine Tajske o spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BTHSZN) - EPA 1171 - II - [PDF]
    • TROŠARINE [PDF]:
      • Nadomestitev besedila predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-B) - EPA 1149 - II - [PDF]
    • STATUT JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA [PDF]:
      • Soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta javnega zavoda RTV Slovenija (OdSSRTV-A) - EPA 1172 - II - [PDF]
    • LETNO POROČILO [PDF]:
      • Letno poročilo o poslovanju in delu sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o., Ribnica za leto 1999 [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • Poročilo o delu in uresničevanju nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1999 [PDF]
  39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 37 (17. 5. 2000) [SIstory]:
    • INFORMACIJA [PDF]:
      • Informacija o realizaciji zavez iz pogajalskih izhodišč do 30. 6. 2000 s posebnim poudarkom na izpolnjenih zavezah iz leta 1999 [PDF]
    • SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO [PDF]:
      • Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1999 [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • Poročilo 10. Sestanka namestnikov glavnih pogajalcev držav kandidatk za pristop Republike Slovenije k Evropski uniji, ki je potekal na Cipru od 30. do 31. marca 2000 [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • Poročilo s sedme Medvladne konference za pristop Slovenije k EU na ravni namestnikov glavnih pogajalcev, ki je bila 6. aprila v Bruslju [PDF]
  40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 38 (17. 5. 2000) [SIstory]:
    • PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE [PDF]:
      • Spremembe in dopolnitve državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 - EPA 1157 - II - [PDF]
  41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 38/1 (17. 5. 2000) [SIstory]:
    • PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE [PDF]:
      • Spremembe in dopolnitve državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 (nadaljevanje) - EPA 1157 - II - [PDF]
  42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 39 (9. 6. 2000) [SIstory]:
    • SPREMEMBE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
      • Predlog sprememb Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PODZ-?) - EPA - 1178 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • RATIFIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o pospeševanju in zaščiti naložb s Protokolom (BITPZN) 1174 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapur o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BSGSZN) - EPA 1175 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Direkcijo za varnost jedrskih objektov Francoske republike za izmenjavo informacij in sodelovanje na področju jedrske varnosti (BFRSJV) - EPA 1176 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (MAEVPN) - EPA 1177 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora (MESZUC) - EPA 1179 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin (MESIRK) - EPA 1180 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje ter Dodatnega protokola k Sporazumu o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev brezplačno izposojene medicinske [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora o dovolitvi tranzita jugoslovanskim državljanom, ki morajo zapustiti izhodiščno državo (MDTJD) - EPA 1182 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv (MESIRT) - EPA 1183 - II [PDF]
    • DOPOLNITEV [PDF]:
      • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (ZSSuk-C) - EPA - 1161 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Predloga pomorskega zakonika - EPA 767 - druga obravnava [PDF]
  43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 40 (10. 6. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO [PDF]:
      • O stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu 1998 [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • O izvajanju programa Rudnika Žirovski vrh v letu 1999 [PDF]
  44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 41 (13. 6. 2000) [SIstory]:
    • PREDLOG POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ) [PDF]:
      • EPA 1187 - II - hitri postopek [PDF]
  45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 42 (14. 6. 2000) [SIstory]:
    • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KAZENSKEGA ZAKONIKA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-B) - EPA 1185 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s protokolom z dne 16. novembra 1982 (MKOTJE) - EPA 1184 - II [PDF]
    • POSLOVNO POROČILO [PDF]:
      • Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1999 [PDF]
    • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 8, št. 4 (14. 6. 2000) [PDF]:
      • Predlog državnega svetaza sprejem zakona [PDF]
      • Zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
      • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
      • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
      • Avstrija in EU - o izkušnjah pri predsedovanju in perspektivah za prihodnost - predavanje [PDF]
      • Pravno in praktično varstvo nacionalnih manjšin in drugih etičnih narodnih skupnosti v Evropi - primeri iz prakse - predavanje [PDF]
  46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 43 (20. 6. 2000) [SIstory]:
    • PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PROSTORSKIH SESTAVIN DRŽAVNEGA IN OBČINSKIH DOLGOROČNIH PLANOV [PDF]:
      • Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti prostorskih sestavin državnega in občinskih dolgoročnih planov (ZPVPDP) - EPA 1188 - II - hitri postopek [PDF]
    • DOPOLNITEV ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 1197 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • ZDRAVLJENJE NEPLODNOSTI [PDF]:
      • Predlog zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB) - EPA 681 - II - tretja obravnava [PDF]
    • ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV [PDF]:
      • Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) - EPA 1030 - II - tretja obravnava [PDF]
    • NACIONALNI PROGRAM VARSTVA POTROŠNIKOV [PDF]:
      • Predlog nacionalnega programa varstva potrošnikov (NPVP) - EPA 906 - II - druga obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/IV - EPA 1199 - II - [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • O delu in dejavnosti inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 1999 [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • O delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 1999 [PDF]
    • SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
      • 49. in 50. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 44 (24. 6. 2000) [SIstory]:
    • DOPOLNITEV POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 A) - EPA 1179 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
      • Predlog za sprejem obvezne razlage 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona o upravnih taksah (ORZUT24) - EPA 1195 - II - [PDF]
    • SKUPNO POROČILO [PDF]:
      • O delu državnih tožilstev za leto 1999 [PDF]
    • NADOMESTITEV GRADIVA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora - EPA 1179 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in sprotokolom z dne 16. novembra 1982 - EPA 1184 - II [PDF]
  48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 45 (5. 7. 2000) [SIstory]:
    • TELEKOMUNIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o telekomunikacijah (ZTel-1) - EPA 1203 - II - hitri postopek [PDF]
    • POTROŠNIŠKI KREDITI [PDF]:
      • Predlog zakona o potrošnikih kreditih (ZPotk) - EPA 1206 - II - hitri postopek [PDF]
    • CARINSKA TARIFA [PDF]:
      • Predlog zakona o carinski tarifi (ZCT-1) - EPA 1207 - II - hitri postopek [PDF]
    • POPIS PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ [PDF]:
      • Predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (ZPPG01) - EPA 1212 - II - hitri postopek [PDF]
    • KOZMETIČNI PROIZVODI [PDF]:
      • Predlog zakona o kozmetičnih proizvodih (ZkozP) - EPA 1214 - II - hitri postopek [PDF]
    • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-C) - EPA 1213 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]:
      • Predlog zakona o računskem sodišču (ZRacS-1) - EPA 860 - II - tretja obravnava [PDF]
    • PRIJAVA PREBIVALIŠČA [PDF]:
      • Predlog zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) - EPA 1110 - II - druga obravnava [PDF]
    • MATIČNA EVIDENCA [PDF]:
      • Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) - EPA 1168 - II - druga obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo severnoatlantskega pakta o tranzitu in KFOR (MOSAPK) - EPA 1215 - II [PDF]
  49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 46 (6. 7. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO O NAPREDKU REPUBLIKE SLOVENIJE PRI VKLJUČEVANJU V EVROPSKO UNIJO [PDF]
  50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 46/1 (6. 7. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO O NAPREDKU REPUBLIKE SLOVENIJE PRI VKLJUČEVANJUV EVROPSKO UNIJO (nadaljevanje) [PDF]
  51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 47 (10. 7. 2000) [SIstory]:
    • SPREMEMBA USTAVE IN IZVEDBA REFERENDUMA [PDF]:
      • Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije (UZS8090) - EPA 1223 - II [PDF]
      • Predlog zakona o izvedbi referenduma o volilnem sistemu (ZIRefVS) - EPA 1224 - II [PDF]
    • AVTORSKA IN SORODNE PRAVICE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-?) - EPA 1211 - II - hitri postopek [PDF]
    • TROŠARINE [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro?) - EPA 1202 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • POPRAVA KRIVIC [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah zakona o popravi krivic (ZPKri-A) - EPA 458 - II - tretja obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BBOSVM) - EPA 1220 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o mednarodnem cestnem prevozu (BMDMCP) - EPA 1221 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo s slovenskim avtocestnim omrežjem (BITASO) - EPA 1222 - II [PDF]
    • OBVEZNI RAZLAGI [PDF]:
      • Predlog za sprejem obvezne razlage IV. odstavka 37. a. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. I. RS, št. 63/94 in 59/99) (ORZDT37) - EPA 1205 - II [PDF]
      • Predlog za sprejem obvezne razlage 3. točke 34. člena zakona o davku na dodano vrednost (Ur. I. RS, št. 89/98,17/00) (ORZDDV34) - EPA 1216 - II [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • Z osme Medvladne konference za pristop Slovenije k Evropski uniji na ravni namestnikov glavnih pogajalcev, ki je bila v Bruslju, 26.05.2000 [PDF]
    • LETNO POROČILO [PDF]:
      • O državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1998 in 1999 [PDF]
    • PREKLIC OBJAVLJENIH SKLEPOV IN OBJAVA NOVIH SKLEPOV [PDF]:
      • 50. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
    • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
      • 21. redne seje Državnega zbora RS [PDF]
  52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 48 (19. 7. 2000) [SIstory]:
    • NACIONALNA STANOVANJSKA VARČEVALNA SHEMA [PDF]:
      • Predlog zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (ZNSVS) - EPA 1200 - II - hitri postopek [PDF]
    • VARNOST CESTNEGA PROMETA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-B) - EPA 1201 - II - hitri postopek [PDF]
    • DODATNA STALIŠČA [PDF]:
      • Slovenije do vprašanj, ki jih obravnava Medvladna konferenca o institucionalni reformi Evropske unije [PDF]
    • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 8, št. 5 (19. 7. 2000) [PDF]:
      • Mnenja državnega sveta [PDF]
      • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
      • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
      • Zasnova predloga zakona o organizaciji in financiranju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti - posvet [PDF]
  53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 49 (20. 7. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO O STANJU DOLGOV Z JAMSTVOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 [PDF]
  54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 50 (22. 7. 2000) [SIstory]:
    • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 ?) - EPA 1227 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • SKLAD ZA ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
      • Predlog zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPVO) - EPA 1101 - tretja obravnava [PDF]
  55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 51 (24. 7. 2000) [SIstory]:
    • MEDIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o medijih (ZMed) - EPA 811 - II - druga obravnava [PDF]
    • PRIVATIZACIJA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA [PDF]:
      • Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja (ZPDP) - EPA 918 - II - druga obravnava [PDF]
  56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 52 (24. 7. 2000) [SIstory]:
    • PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA O DOPOLNITVI 80. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
      • EPA 1052 - II [PDF]
    • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) - EPA 1198 - II - hitri postopek [PDF]
    • ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA ODPRAVO ŠKODE V LETU 2000 [PDF]:
      • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za delno odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in škode, ki jo povzročila divjad v letu 2000 (ZZS02000) - EPA 1241 - II - hitri postopek [PDF]
  57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 53 (26. 7. 2000) [SIstory]:
    • PREKRŠKI [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prekrških (ZP-M) - EPA 1244 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • IZDELKI IZ PLEMENITIH KOVIN [PDF]:
      • Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK) - EPA 443 - II - druga obravnava [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • Skupno letno poročilo o delu Državnega pravobranilstva v letu 1999 [PDF]
    • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
      • 51. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
    • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 8, št. 6 (26. 7. 2000) [PDF]:
      • TURIZEM RAZVOJNA MOŽNOST PODEŽELJA - posvet [PDF]
      • Sklepne ugotovitve in zaključki [PDF]
      • Zbornik referatov in razprav [PDF]
  58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 54 (27. 7. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO O DOLGU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 [PDF]
  59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 55 (27. 7. 2000) [SIstory]:
    • NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK) - EPA 1254 - II - hitri postopek [PDF]
    • DRŽAVNA STATISTIKA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A) - EPA 825 - II - druga obravnava [PDF]
    • PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA [PDF]:
      • Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) - EPA 1255 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o mednarodni veljavnosti kazenskih 51sodb (MEKMVK)- EPA 1251 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (MKVLCG) - EPA 1252 - II [PDF]
    • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 8, št. 7 (27. 7. 2000) [PDF]:
      • Konstituiranje in organizacija državnega sveta [PDF]
      • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
      • Sklepi državnega sveta ob obravnavi Letnega poročila o poslovanju in delu Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja d. o. o. Ribnica za leto 1999 [PDF]
      • Predlog za sprejem obvezne razlage zakona [PDF]
      • Zakonodaja s področja javnih naročil - strokovna razprava [PDF]
      • Tranzicija socialne politike Bosne in Hercegovine - predavanje [PDF]
  60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 56 (28. 7. 2000) [SIstory]:
    • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 ?) - EPA 1243 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • EVIDENCA VOLILNE PRAVICE [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-A) - EPA 1257 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-B) - EPA 277 - II - tretja obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (MKPDCG) - EPA 1253 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o carinskem režimu za zabojnike sklada, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu (MKCRZ) - EPA 1247 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o nedovoljenem prometu po morju za izvajanje 17. člena Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (MSNPZN) - EPA 1248- II [PDF]
    • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
      • Proučitve variant na odseku avtoceste Šentvid - Koseze [PDF]
  61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 57 (29. 7. 2000) [SIstory]:
    • PREDLOG ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL-1) [PDF]:
      • - EPA 1256 - II - hitri postopek [PDF]
  62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 58 (31. 7. 2000) [SIstory]:
    • PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE [PDF]:
      • Dodatna pojasnila k pogajalskim izhodiščem Republike Slovenije za področje - Konkurenca in državne pomoči [PDF]
      • Dodatna pojasnila k pogajalskim izhodiščem Republike Slovenije za področje 20 - Kultura in avdovizualna politika [PDF]
      • Dodatna pojasnila k pogajalskemu izhodišču za področje 24 - Pravosodje in notranje zadeve [PDF]
      • Dodatna pojasnila k pogajalskemu izhodišču za področje 29 - Financiranje in proračun [PDF]
  63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 59 (1. 8. 2000) [SIstory]:
    • FINANCIRANJE OBČIN [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-?) - EPA 1249 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • PROSTO CARINSKE PRODAJALNE [PDF]:
      • Predlog zakona o preoblikovanju dejavnosti prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih v Avstrijo, Italijo in Madžarsko (ZPDPCP) - EPA 1250 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s Protokoloma 17 in 21 ter Prilogami (MROSPT) - EPA 1245 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene) (MKVRS) - EPA 1246 - II [PDF]
  64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 60 (2. 8. 2000) [SIstory]:
    • PREDLOG ZAKONA O LETALSTVU (ZLet) [PDF]:
      • - EPA 372 - II - tretja obravnava [PDF]
  65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 61 (3. 8. 2000) [SIstory]:
    • LETNO POROČILO SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE, D.D. ZA LETO 1998 [PDF]
  66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 61/1 (3. 8. 2000) [SIstory]:
    • LETNO POROČILO SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE, D.D. ZA LETO 1998 (nadaljevanje) [PDF]
  67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 62 (4. 8. 2000) [SIstory]:
    • PROSTO CARINSKE PRODAJALNE - NADOMESTITEV GRADIVA [PDF]:
      • Predlog zakona o preoblikovanju dejavnosti prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko (ZPDPCP) - EPA 1250 - II - prva obravnava [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • predloga zakona o vodnih zemljiščih in vodnogospodarski infrastrukturi- EPA 1103 - II - [PDF]
    • KONČNO POROČILO [PDF]:
      • o parlamentarni preiskavi o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • 11. srečanja vodij pogajalskih skupin Cipra, Češke, Estonije, Madžarske, Poljske in Slovenije, ki je bilo v Krakovu, Poljska, od 30. junija do 1. julija 2000 [PDF]
    • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
      • 52. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
      • 53. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
  68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 63 (4. 8. 2000) [SIstory]:
    • PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE [PDF]:
      • Poročlo o realizaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz Državnega programa RS za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 do 30.6.2000 [PDF]
  69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 64 (8. 8. 2000) [SIstory]:
    • POKRAJINA POSAVJE [PDF]:
      • Predlog zakona o pokrajini Posavje (ZPPos) - EPA 1242 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade in Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade ter Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ouebeca in Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ouebeca (BCASSV) - EPA 1264 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu - EPA 1273 - II [PDF]
  70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 65 (8. 8. 2000) [SIstory]:
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o začasnem uvozu (MKZU) -EPA 1265 - II [PDF]
  71. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 66 (10. 8. 2000) [SIstory]:
    • IZGRADNJA II. TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE KOPER - DIVAČA [PDF]:
      • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za izgradnjo II. tira železniške proge Koper - Divača (ZZSKD) - EPA 1266 - II - hitri postopek [PDF]
    • RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA IN UNIVERZE NA PRIMORSKEM [PDF]:
      • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za razvoj visokega šolstva in vzpostavitev pogojev za nastanek univerze na Primorskem - EPA 1268 - II - hitri postopek [PDF]
    • PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost - EPA 1269 - II - hitri postopek [PDF]
    • GOZDOVI [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-?) - EPA 1271 - II - hitri postopek [PDF]
    • SODELOVANJE Z MEDNARODNIM KAZENSKIM SODIŠČEM [PDF]:
      • Predlog zakona o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ter Mednarodnim kazenskim sodiščem za Ruando - EPA 1272 - II - hitri postopek [PDF]
    • NACIONALNI PROGRAM SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE [PDF]:
      • Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo javne železniške infrastrukture, določene v nacionalnem programu razvoja slovenske železniške infrastrukture- EPA 1274 - II - hitri postopek [PDF]
    • UPRAVNE TAKSE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah - EPA 1270 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • MATIČNA EVIDENCA ZAVAROVANCEV [PDF]:
      • Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) - EPA 1168 - II - tretja obravnava [PDF]
    • BANKA SLOVENIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o Banki Slovenije - EPA 1275 - II - prva obravnava [PDF]
  72. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 67 (14. 8. 2000) [SIstory]:
    • IZVRŠEVANJE PRORAČUNA RS ZA LETO 2000 [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 - EPA 1279 - II - hitri postopek [PDF]
    • PORAČUNAVANJE FINANČNIH OBVEZNOSTI RS IZ PIZ [PDF]:
      • Predlog zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja- EPA 1276 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini - EPA 1277 - II [PDF]
  73. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 68 (14. 8. 2000) [SIstory]:
    • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN DRŽAVO IZRAEL [PDF]:
      • - EPA 1278 - II [PDF]
  74. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 68/1 (14. 8. 2000) [SIstory]:
    • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN DRŽAVO IZRAEL [PDF]:
      • - EPA 1278-II (nadaljevanje) [PDF]
  75. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 69 (28. 8. 2000) [SIstory]:
    • POROŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTISLOVENSKIH ŽELEZNIC, D.D. [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v smeri Puconci - Hodoš - državna meja - EPA 1280 - II - hitri postopek [PDF]
    • NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE [PDF]:
      • Predlog sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 377 - II - druga obravnava [PDF]
    • VARNOST V ŽELEZNIŠKEM PROMETU [PDF]:
      • Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu - EPA 683 - II - tretja obravnava [PDF]
  76. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 70 (28. 8. 2000) [SIstory]:
    • PROIZVODNJA IN PROMET Z AZBESTNIMI IZDELKI [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno - EPA 812 - II - hitri postopek [PDF]
    • DAVČNA SLUŽBA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o davčni službi - EPA 1285 - II - hitri postopek [PDF]
    • PRIJAVA PREBIVALIŠČA [PDF]:
      • Predlog zakona o prijavi prebivališča - EPA 1110 - II - tretja obravnava [PDF]
    • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - EPA 1074 - II - druga obravnava [PDF]
    • POMORSKI ZAKONIK [PDF]:
      • Amandmaji Vlade Republike Slovenije k predlogu pomorskega zakonika - EPA 1187 - II - hitri postopek [PDF]
    • POPOTRESNA OBNOVA OBJEKTOV IN SPODBUJANJE RAZVOJA V POSOČJU [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju - EPA 1286 - II - skrajšani postopek [PDF]
  77. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 71 (29. 8. 2000) [SIstory]:
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko - EPA 1281 - II [PDF]
    • NADZOR PRODAJALN NA CESTNIH MEJNIH PREHODIH [PDF]:
      • Amandma Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o posebnih ukrepih nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih - EPA 1072 - II - hitri postopek [PDF]
    • TELEKOMUNIKACIJE [PDF]:
      • Amandmaji Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o telekomunikacijah - EPA 1203 - II - hitri postopek [PDF]
    • CARINSKI ZAKON [PDF]:
      • Amandmaji Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembi carinskega zakona - EPA 1069 - II - skrajšani postopek [PDF]
  78. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 72 (29. 8. 2000) [SIstory]:
    • RATIFIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske Republike o sistemu obveznega javljanja ladij v Jadranskem morju (Adriatic traffic) - EPA 1283 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske Republike za uvedbo skupnega plovbnega sistema in sheme ločene plovbe v severnem delu severnega Jadrana - EPA 1284 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o mednarodnem cestnem prevozu -EPA 1287 -II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike o sodelovanju pri akcijah iskanja in reševanja v severnem Jadranskem morju - EPA 1282- II [PDF]
  79. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 73 (1. 9. 2000) [SIstory]:
    • USTAVA [PDF]:
      • Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije - EPA 1290 - II [PDF]
    • VLADA [PDF]:
      • Predlog zakona o Vladi - EPA 1291 - II - hitri postopek [PDF]
    • ZDRAVSTVENA DEJAVNOST [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti - EPA 1294 - II - hitri postopek [PDF]
    • BELA KRAJINA [PDF]:
      • Predlog zakona o pokrajini Bela krajina - EPA 1288 - II - prva obravnava [PDF]
    • PLAČILNI PROMET [PDF]:
      • Predlog zakona o plačilnem prometu - EPA 1005 - II - druga obravnava [PDF]
    • POPOTRESNA OBNOVA OBJEKTOV IN SPODBUJANJE RAZVOJA V POSOČJU [PDF]:
      • Dopolnitev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju - EPA 1286 - II [PDF]
      • Izjava o sopodpisu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju -EPA 1286 - II [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • Poročilo nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999 [PDF]
  80. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 74 (4. 9. 2000) [SIstory]:
    • JAVNE AGENCIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o javnih agencijah - EPA 1292 -II- hitri postopek [PDF]
    • REVIDIRANJE [PDF]:
      • Predlog zakona o revidiranju - EPA - 773 -II- tretja obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo - EPA 1289 -II [PDF]
  81. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 75 (11. 9. 2000) [SIstory]:
    • PLANIRANJE IN UREJANJE PROSTORA V PREHODNEM OBDOBJU [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP) - EPA 1298 - II - hitri postopek [PDF]
    • VARSTVO OSEBNIH PODATKOV [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A) - EPA 1302 - II - hitri postopek [PDF]
    • JAVNI INTERES NA PODROČJU KULTURE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIPK-A) - EPA 1304 - II - hitri postopek [PDF]
    • FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA [PDF]:
      • Predlog zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS) - EPA 1305 - II - hitri postopek [PDF]
    • ZUNANJE ZADEVE [PDF]:
      • Predlog zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1) - EPA 1310 - II - hitri postopek [PDF]
  82. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 76 (12. 9. 2000) [SIstory]:
    • IZVRŠEVANJE PRORAČUNA [PDF]:
      • Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 2000 [PDF]
  83. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 77 (12. 9. 2000) [SIstory]:
    • PRAVNA POMOČ [PDF]:
      • Predlog zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) - EPA 1301 - II - hitri postopek [PDF]
    • ITALIJANSKA IN MADŽARSKA NARODNA SKUPNOST [PDF]:
      • Predlog zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) - EPA 1150 - II - druga obravnava [PDF]
      • Redakcijski popravek Predloga zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) - EPA 1150 - II - druga obravnava [PDF]
    • SPREMEMBA POSTOPKA [PDF]:
      • Sprememba postopka za obravnavo predloga zakona o knjižničarstvu iz rednega v hitri postopek - EPA 1141 - II - [PDF]
  84. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 78 (12. 9. 2000) [SIstory]:
    • ŽELEZNIŠKI PROMET [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-A) - EPA 1299 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • IZDELKI IZ PLEMENITIH KOVIN [PDF]:
      • Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPIe-K) - EPA 443 - II - tretja obravnava [PDF]
    • DRŽAVNA STATISTIKA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A) - EPA 825 - II - tretja obravnava [PDF]
    • DOPOLNITEV [PDF]:
      • Predloga zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) - EPA 1301 - II - hitri postopek [PDF]
    • POROČILI PREISKOVALNIH KOMISIJ DZ [PDF]:
      • Poročilo Preiskovalne komisije o poteku in ugotovitvah preiskave ter razlogih, zaradi katerih parlamentarna preiskava o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995 -1997, vključno z vsemi njenimi organi, ni bila končana [PDF]
      • Poročilo Preiskovalne komisije o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine - EPA 1267 - II - [PDF]
    • DOPOLNITEV [PDF]:
      • Poročila o parlamentarni preiskavi o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem - EPA 1258 - II - [PDF]
  85. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 79 (15. 9. 2000) [SIstory]:
    • FILMSKI SKLAD RS [PDF]:
      • Predlog zakona o Filmskem skladu RS - javnem skladu (ZFS-1) - EPA 1293 - II - hitri postopek [PDF]
    • UPRAVA [PDF]:
      • Predlog zakona o upravi (ZUpr-1) - EPA 1311 - II - hitri postopek [PDF]
    • SOCIALNA VARNOST SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV-A) - EPA 1313 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • VARSTVO PRED POŽAROM [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A) - EPA 846 - II - druga obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o zatiranju terorizma (MEKZT) - EPA 1308 - II - [PDF]
    • DOPOLNITEV [PDF]:
      • Poročila Preiskovalne komisije Državnega zbora RS o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine - EPA 1267 - II - [PDF]
    • DOPOLNITEV [PDF]:
      • Poročila o parlamentarni preiskavi o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem - EPA 1258 - II - [PDF]
  86. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 80 (18. 9. 2000) [SIstory]:
    • REVIDIRANJE [PDF]:
      • Predlog zakona o revidiranju (ZRev-?) - EPA 1296 - II - hitri postopek [PDF]
    • GOSPODARSKE DRUŽBE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) - EPA 1315 - II - hitri postopek [PDF]
    • ZDRAVSTVENA DEJAVNOST [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-?) - EPA 1309 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-?) - EPA 1314 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • PROSVETNA ZBORNICA [PDF]:
      • Predlog zakona o Prosvetni zbornici Slovenije (ZPZS) - EPA 1300 - II - prva obravnava [PDF]
  87. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 81 (19. 9. 2000) [SIstory]:
    • POROČILI AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]:
      • Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1999 [PDF]
      • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1999 [PDF]
  88. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 82 (20. 9. 2000) [SIstory]:
    • PREDLOG OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA (OZ) [PDF]:
      • EPA 1544 - druga obravnava [PDF]
  89. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 83 (20. 9. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO O JEDRSKI IN SEVALNI VARNOSTI V SLOVENIJI V LETU 1999 - EPA 1295 - II - [PDF]
  90. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 83/1 (20. 9. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO O JEDRSKI IN SEVALNI VARNOSTI V SLOVENIJI V LETU 1999 - EPA 1295 - II - (nadaljevanje) [PDF]
  91. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 84 (22. 9. 2000) [SIstory]:
    • ODVETNIŠTVO [PDF]:
      • Predlog zakona o odvetništvu (ZOdv-A) - EPA 1306 - II - hitri postopek [PDF]
    • JAVNI SKLADI [PDF]:
      • Predlog zakona o javnih skladih (ZJS-A) - EPA 1320 - II - hitri postopek [PDF]
    • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
      • Predlog za sprejem obvezne razlage prvega odstavka 404. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ORZPIZ-1404) - EPA 1317 - II [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Predloga zakona o dopolnitvi zakona o prekrških - EPA 1244 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • SPREMEMBA POSTOPKA [PDF]:
      • Predloga zakona o spremembi carinskega zakona - EPA 1069 - II - prva obravnava [PDF]
    • PREDLOG RESOLUCIJE [PDF]:
      • Strategija nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV) - EPA 1297 - II [PDF]
    • SKLEPI IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
      • 54. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
  92. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 85 (26. 9. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO [PDF]:
      • O realizaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 do 30.09.2000 [PDF]
  93. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 85/1 (26. 9. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO [PDF]:
      • O realizaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 do 30.09.2000 (nadaljevanje) [PDF]
  94. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 86 (28. 9. 2000) [SIstory]:
    • POROČILI [PDF]:
      • Poročilo Nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999 [PDF]
      • Polletno poročilo Banke Slovenije za prvo polletje 2000 [PDF]
    • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
      • Proučitve variant poteka avtoceste na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor [PDF]
  95. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 87 (6. 10. 2000) [SIstory]:
    • VETERINARSTVO [PDF]:
      • Predlog zakona o veterinarstvu (ZVet-1) - EPA 1316 - II - hitri postopek [PDF]
    • SPODBUJANJE SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA [PDF]:
      • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na območjih s Posebnimi razvojnimi problemi na področju Haloz, Dravskega in Ptujskega polja ter Slovenskih goric (ZZSRRH) - EPA 1321 - II - hitri postopek [PDF]
    • UVEDBA SANKCIJ PROTI ZRJ [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (ZUSZRJ-A) - EPA 1323 - II - hitri postopek [PDF]
    • TROŠARINE [PDF]:
      • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-?) - EPA 1322 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • SEVERNOPRIMORSKA POKRAJINA [PDF]:
      • Predlog zakona o Severnoprimorski pokrajini (ZSPP) - EPA 1324 - II - prva obravnava [PDF]
    • ZADRŽANJE [PDF]:
      • Predloga zakona o organizaciji veterinarske službe (ZOVS) - EPA 1158 - II - prva obravnava [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Predloga za spremembo resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti RS - EPA 798 - II [PDF]
    • PRIGLASITEV SOPREDLAGATELJSTVA [PDF]:
      • K predlogu zakona o divjadi in lovstvu - EPA 41 - II - prva obravnava [PDF]
    • SKLEP IN DODATNA SKLEPA [PDF]:
      • 55. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
  96. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 88 (9. 10. 2000) [SIstory]:
    • RATIFIKACIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o plačilu dela dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BGBPDD) - EPA 1325 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BRUSZN) - EPA 1327 - II [PDF]
    • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 8, št. 8 (9. 10. 2000) [PDF]:
      • Zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
      • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
      • Manifest ekonomistov o brezposelnosti v Evropski uniji - posvet [PDF]
      • Družbena zavezanost medijev in pravica javnosti doobveščenosti - posvet [PDF]
      • Zakonska ureditev rabe slovenščine kot uradnega jezika - javna predstavitev mnenj [PDF]
      • Publikacije državnega sveta [PDF]
  97. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 89 (16. 10. 2000) [SIstory]:
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s prilogami in Protokoloma 26 in 31 (MBSEST) - EPA 1328 - II [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo (BEESPT) (nadaljevanje v Poročevalcu št. 89/I) - EPA 1326 - II [PDF]
  98. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 89/1 (16. 10. 2000) [SIstory]:
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo (BEESPT) (Nadaljevanje) - EPA 1326 - II [PDF]
  99. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 90 (23. 10. 2000) [SIstory]:
    • SPREMEMBE SODNIŠKE SLUŽBE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-C) - EPA 1330 - II - hitri postopek [PDF]
    • SPREMEMBA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - EPA 1329 - II - skrajšani postopek [PDF]
    • UPORABA GENSKE TEHNOLOGIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o uporabi genske tehnologije (ZUGT) - EPA 1331 - II - prva obravnava [PDF]
    • POKRAJINE [PDF]:
      • Predlog zakona o pokrajinah (ZPok-?) - EPA 1332 - II - prva obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s Protokolom z dne 16. novembra 1982 (MKDPK) - EPA 1334 - II [PDF]
  100. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 91 (23. 10. 2000) [SIstory]:
    • ZDRAVLJENJE NEPLODNOSTI IN POSTOPKI UMETNE OPLODITVE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB-A) - EPA 1318 - II - hitri postopek [PDF]
    • ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN [PDF]:
      • Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) - EPA 1336 - II - hitri postopek [PDF]
    • NACIONALNI KULTURNI PROGRAM [PDF]:
      • Predlog nacionalnega kulturnega programa (NPK) - EPA 1337 - II - prva obravnava [PDF]
    • PRIGLASITEV SOPREDLAGATELJSTVA [PDF]:
      • K predlogu zakona o verskih skupnostih - EPA 1643 - [PDF]
      • K predlogu zakona o divjadi in lovstvu - EPA 41 - II [PDF]
      • K predlogu zakona o vračanju vlaganj lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVLSTO) - EPA 989 - II [PDF]
      • K predlogu zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZE) - EPA 1031 - II [PDF]
  101. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 92 (27. 10. 2000) [SIstory]:
    • RABA SLOVENŠČINE KOT URADNEGA JEZIKA [PDF]:
      • Predlog zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika (ZRSUJ) - EPA 1333 - II - prva obravnava [PDF]
    • POROČILO, STALIŠČA IN PREDLOGI [PDF]:
      • Skupine strokovnjakov za regionalizem glede predloga za začetek postopka za spremembo 143. člena ustave, - ki ga je vložila v Državnem zboru skupina poslancev s prvo podpisanim dr. Cirilom Ribičičem (EPA 708-II) [PDF]
  102. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 93 (7. 11. 2000) [SIstory]:
    • POROČILO O NADZORU BANČNEGA POSLOVANJA V LETU 1999 IN V PRVI POLOVICI LETA 2000 [PDF]
  103. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 94 (14. 11. 2000) [SIstory]:
    • VETERINARSTVO [PDF]:
      • Predlog zakona o veterinarstvu (ZVet-1 ?) - EPA 1354 - II - hitri postopek [PDF]
    • POKRAJINA SPODNJE PODRAVJE [PDF]:
      • Predlog zakona o Pokrajini Spodnje Podravje (ZPokSP) - EPA 1351 - II - prva obravnava [PDF]
    • MATERIALNA DOLŽNOST [PDF]:
      • Predlog zakona o materialni dolžnosti (ZMatD) - EPA 1352 - II - prva obravnava [PDF]
    • SOPREDLAGATELJSTVI [PDF]:
      • K predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije - EPA 708 - II [PDF]
    • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 8, št. 9 (14. 11. 2000) [PDF]:
      • Predlog državnega sveta za sprejem zakona [PDF]
      • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
      • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
      • Državni svet med civilno družbo in politiko - posvet [PDF]
      • Publikacije državnega sveta [PDF]
  104. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 95 (16. 11. 2000) [SIstory]:
    • PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (NPVNDN) [PDF]:
      • EPA 3 - III [PDF]
  105. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 96 (21. 11. 2000) [SIstory]:
    • VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-C) - EPA 420 - II - hitri postopek [PDF]
    • AZIL [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (ZAzil-A) - EPA 24 - III - hitri postopek [PDF]
    • VODE [PDF]:
      • Predlog zakona o vodah (ZV-1) - EPA 1111 - II - druga obravnava [PDF]
    • RATIFIKACIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (MKBPTJ) - EPA 22 - III [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o delu s krajšim delovnim časom (Konvencija ILO št. 175) (MKDKDČ) - EPA 23 - III [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Predloga zakona o Slovenski stanovanjski hranilnici - EPA 62 - II [PDF]
      • Predloga zakona o spremembi zakona o volitvah v Državni zbor - EPA 1047 - II [PDF]
  106. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 97 (7. 12. 2000) [SIstory]:
    • VARNOST CESTNEGA PROMETA [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-B) - EPA 27 - III - skrajšani postopek [PDF]
    • POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
      • Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora RS (PoDZ-E) - EPA 28 - III - skrajšani postopek [PDF]
    • POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
      • Predlog dopolnitve poslovnika Državnega zbora RS (PoDZ-?) - EPA 29 - III - skrajšani postopek [PDF]
    • RATIFIKACIJE [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BNOMPC) - EPA 30 - III [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BMKMPC) - EPA 31 - III [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s Protokolom (BSESZN) - EPA 32 - III [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca (Konvencija ILO št. 173) - EPA 35 - III [PDF]
    • POROČILO [PDF]:
      • O izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn d.d. 1998 - 2000 v obdobju I. do VI. 2000 - EPA 42 - III [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Predloga zakona o določitvi titularjev nenominiranega kapitala v zavarovalnicah in pozavarovalnicah - EPA 795 - II [PDF]
      • Predloga zakona o spremembi zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije - EPA 1010 - II [PDF]
    • SOPREDLAGATELJSTVA [PDF]:
      • K predlogu zakona o spremembi zakona o dohodnini - EPA 60 - II [PDF]
      • K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin - EPA 546 - II [PDF]
      • K predlogu zakona o spremembi zakona o davku na dodano vrednost - EPA 650 - II [PDF]
      • K predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave R Slovenije - EPA 708 - II [PDF]
      • K predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti cestnega prometa - EPA 1201 - II [PDF]
    • UMIKA PODPISOV SOPREDLAGATELJSTVA [PDF]:
      • K predlogu zakona o spremembi zakona o osnovni šoli - EPA 170 - II [PDF]
      • K predlogu zakona o Prosvetni zbornici Slovenije - EPA 1300 - II [PDF]
  107. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 98 (8. 12. 2000) [SIstory]:
    • UKREPI ZA POSPEŠITEV SANACIJE BOVCA [PDF]:
      • Predlog zakona o ukrepih za pospešitev sanacije na območjih, prizadetih s plazom in izbruhom hudournika Predelice v občini Bovec (ZUPSB) - EPA 40 - III [PDF]
    • POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA RS [PDF]:
      • Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-?) - EPA 41 - III [PDF]
    • POROČILI [PDF]:
      • Petnajsto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji - EPA 37 - III [PDF]
      • Poročilo Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 1999 [PDF]
    • PREVZEM PRAVNEGA REDA EU [PDF]:
      • Poročilo o realizaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002, za obdobje oktober - november, stanje na dan 17.11.2000, in Poročilo o realizaciji vladnega programa sprejemanja zakonodaje [PDF]
    • DOPOLNITVI [PDF]:
      • K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti - EPA 1294 - II - hitri postopek [PDF]
    • UMIKA PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
      • Umik predloga zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil R Slovenije v letih 1994 - 2003 - EPA 459 - II [PDF]
      • Predloga zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač poslancev - EPA 684 - II [PDF]
    • SOPREDLAGATELJSTVA [PDF]:
      • K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - EPA 990 - II [PDF]
      • K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju EPA 1227 - II [PDF]
      • K predlogu zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-A) - EPA 1249 - II [PDF]
      • K predlogu zakona o Prosvetni zbornici Slovenije - EPA 1300 - II [PDF]
      • K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo - EPA 1318 - II [PDF]
    • UMIK PODPISA SOPREDLAGATELJSTVA [PDF]:
      • K predlogu zakona o lokalnih neodvisnih proizvajalcih električne energije - EPA 555 - II [PDF]
  108. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 99 (11. 12. 2000) [SIstory]:
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (BLIPT) - EPA - III (nadaljevanje v Poročevalcu št. 99/I) [PDF]
  109. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 99/1 (11. 12. 2000) [SIstory]:
    • RATIFIKACIJA [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (BLIPT) - EPA 33 - III (nadaljevanje iz Poročevalca št. 99) [PDF]
  110. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 100 (15. 12. 2000) [SIstory]:
    • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
      • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1B) - EPA 1227 - II - hitri postopek [PDF]
    • SPREJEM [PDF]:
      • Predloga zakona o revidiranju (ZRev-1) - EPA 773 - II - tretja obravnava [PDF]
    • UMIK [PDF]:
      • Predloga zakona o revidiranju (ZRev-?) - EPA 1296 - II - hitri postopek [PDF]
    • RATIFIKACIJI [PDF]:
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa (BHUMKP) - EPA 46 - III [PDF]
      • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mejnem železniškem prometu (BHUMŽP) - EPA 47 - III [PDF]
    • DEKLARACIJA [PDF]:
      • Predlog deklaracije ob 25-letnici Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi - EPA 43 - III [PDF]
    • PRIGLASITEV PREDLAGATELJSTVA [PDF]:
      • Predloga zakona o glavnem mestu Republike Slovenije - EPA 536 - II [PDF]
    • IN ŠTIRIH SOPREDLAGATELJSTEV [PDF]:
      • K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 1227 - II [PDF]
    • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 8, št. 10 (15. 12. 2000) [PDF]:
      • Zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
      • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
      • Slovensko-avstrijska gospodarska konferenca [PDF]
      • Moč in nemoč državnega upravljanja, kaj mora in kaj zmore država - posvet [PDF]
      • Pobude za izboljšanje pogojev za delovanje društev kot organizirane civilne družbe - posvet [PDF]
      • Ženske in znanost - predavanje [PDF]
      • Publikacije državnega sveta [PDF]
  111. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 26, št. 101 (16. 12. 2000) [SIstory]:
    • PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999-2001 (ZMPUPR-?) [PDF]:
      • EPA 50 - III - hitri postopek [PDF]
    • PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH [PDF]:
      • EPA 51 - III - hitri postopek [PDF]
    • PREDLOG ZAKONA O ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V RAZVOJNI BANKI SVETA EVROPE [PDF]:
      • EPA 52 - III - hitri postopek [PDF]