23. Seznam Poročevalcev iz leta 1997

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 1 (17. 1. 1997) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju programa dela DARS d.d. za obdobje januar-junij 1996 [PDF]
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1/1-1996 do 30/6-1996 [PDF]
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v prvi polovici leta 1996 [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 5, št. 1 (17. 1. 1997) [PDF]:
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavnih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Izraba raziskovalnih rezultatov in predlog zakona o organizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologije - javna razprava [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 2 (10. 3. 1997) [SIstory]:
  • ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o osnovni šoli (ZOsn-A) - EPA 4 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • DOLOČITEV RAZMERJA MED POVPREČNO STAROSTNO POKOJNINO IN POVPREČNO PLAČO [PDF]:
   • Predlog odloka o določitvi razmerja med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in povprečno plačo za leto 1997 (OdKP97) - EPA 42 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1996 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKA POBUDA [PDF]
  • DODATNI SKLEP DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 5, št. 2 (10. 3. 1997) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Prednosti in posledice vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo na področju kmetijstva - zaključki s strokovnega posveta [PDF]
   • Akutni problemi osnovnega zdravstvenega varstva - sklepi s posveta [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 3 (17. 3. 1997) [SIstory]:
  • ODPRAVA POSLEDIC NARAVNE UJME [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic naravne ujme v zimi 1996-1997 (ZSOU96) - EPA 43 - II - hitri postopek [PDF]
  • DIVJAD IN LOVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-?) - EPA 41 - II - prva obravnava [PDF]
  • DOPOLNITEV [PDF]:
   • Predloga zakona o začasnem zatočišču (ZZZAt) - EPA 805 - tretja obravnava [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 4 (28. 3. 1997) [SIstory]:
  • DOLOČANJE PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA [PDF]:
   • Predlog zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) - EPA 51 - II - hitri postopek [PDF]
  • VLADA RS [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-B) - EPA 47 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE MINISTRSTEV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-A) - EPA 48 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • DRŽAVNI SVET [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Državnem svetu (ZDSve-A) - EPA 49 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-C) - EPA 50 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Območnega sporazuma o srednjefrekvenčnih (SF) pomorskih mobilnih in letalskih radionavigacijskih storitvah (MOSSPLR) - EPA 1565 - [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]:
   • Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi - EPA 1051 - [PDF]
   • Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije - EPA 1090- [PDF]
   • Predloga zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje - EPA 1582 - [PDF]
   • Predloga zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine - EPA 1093 - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Sklada RS za sukcesijo v letu 1996 [PDF]
  • IZ DELA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi vprašanja obstoja predloga zakona, ki po končani drugi obravnavi ne vsebuje naslova ali nekaterih členov [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi zaprosila Odbora za znanost, tehnologijo in razvoj za razlago drugega odstavka 168. člena poslovnika [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 5 (11. 4. 1997) [SIstory]:
  • POSLOVNE STAVBE IN POSLOVNI PROSTORI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B) - EPA 54 - II - hitri postopek [PDF]
  • DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-?) - EPA 59 - II - prva obravnava [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini (ZDoh-E) - EPA 60 - II - prva obravnava [PDF]
  • SLOVENSKA STANOVANJSKA HRANILNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o slovenski stanovanjski hranilnici (ZSSH) - EPA 62 - II - prva obravnava [PDF]
  • VOJNI VETERANI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZVV-A) - EPA 63 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi mednarodnega centra za senzorično oceno vina (MSUMCSOV) - EPA 64 - II - [PDF]
  • ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA RS [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (RZ94) - EPA 1206 - [PDF]
  • SKLEP IN INFORMACIJA [PDF]:
   • Sklep o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic naravne ujme v zimi 1996/97 na področju kmetijstva in gozdarstva [PDF]
   • Celovita informacija o posledicah naravne ujme (žledoloma, vetroloma in snegoloma) v slovenskih gozdovih v začetku leta 1997 s predlogi ukrepov za odpravo posledic [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 18. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93) (ORZDDP 18) - EPA 61 - II - [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-C) - EPA 50 - II - skrajšani postopek [PDF]
   • Predloga zakona o dopolnitvah zakona o Državnem svetu (ZDržs-A) - EPA 49 - II - skrajšani postopek [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 6 (14. 4. 1997) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • O delu Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za leto 1996 [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 7 (18. 4. 1997) [SIstory]:
  • POVRNITEV ŠKODE OSEBAM, OKUŽENIM Z VIRUSOM HIV [PDF]:
   • Predlog zakona o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (ZPŠOVH) - EPA 69 - II - hitri postopek [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - EPA 71 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (BCANSNJ) - EPA 66 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o odpravi prisilnega dela (MKOPD) - EPA 86 - II - [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Enajsto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji - EPA 73 - II - [PDF]
   • Vmesno poročilo o izvajanju zakona o denacionalizaciji, ki zajema podatke o postopkih denacionalizacije do 22/3-1997 - EPA 73 - II - [PDF]
   • Poročilo o dosedanjem delu Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije in naloge Sveta v prihodnjem obdobju [PDF]
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 1996 [PDF]
   • Poročilo o delu Javnega pravobranilstva Republike Slovenije za leto 1996 [PDF]
   • Poročilo Nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1995 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI, UGOTOVITVENI SKLEP IN STALIŠČI [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 8 (19. 4. 1997) [SIstory]:
  • ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA POTREBE RS [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (ZZF97) - EPA 105 - II - hitri postopek [PDF]
  • DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-A) - EPA 106 - II - hitri postopek [PDF]
  • DAVEK NA MOTORNA VOZILA [PDF]:
   • Predlog zakona o posebnem davku od cestnih motornih vozil (ZPDCMV) - EPA 107 - II - hitri postopek [PDF]
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (ZLPPOD) - EPA 108 - II - hitri postopek [PDF]
  • DRUŽBA ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE IZVOZA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-C) - EPA 109 - II - hitri postopek [PDF]
  • SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA IN PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (ZSRDPP) - EPA 111 - II - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVA RS [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (ZPOGD-C) - EPA 110 - II - skrajšani postopek [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 9 (22. 4. 1997) [SIstory]:
  • PREKRŠKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-?) - EPA 112 - II - hitri postopek [PDF]
  • PRISILNA PORAVNAVA, STEČAJ IN LIKVIDACIJA [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-?) - EPA 113 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZAKLJUČEK LASTNINJENJA [PDF]:
   • Predlog zakona o zaključku lastninjenja (ZZL) - EPA 114 - II - hitri postopek [PDF]
  • LOVSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o lovstvu (ZLov) - EPA 70 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi Evropske konference za molekularno biologijo (MUEKMB) - EPA 87 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi (MSECSVN) - EPA 103 - II - [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 11 (24. 4. 1997) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani (MZSRSES) - Epa 68 - II - [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 10 (26. 4. 1997) [SIstory]:
  • TURISTIČNA TAKSA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o turistični taksi (ZTT-A) - EPA 72 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjskih koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (MKPKKD) - EPA 116 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o prevzemu oseb na državni meji (BITPODM) - EPA 117 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri katastrofah ali težkih nesrečah (BATKTH) - EPA 119 - II - [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1996 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 1996, ki je sestavni del letnega poročila [PDF]
   • Osnutek Odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki [PDF]
   • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1997 [PDF]
   • Osnutek Odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1997 - EPA 115 - II - [PDF]
   • Poročilo o delu Računskega sodišča za leto 1996 [PDF]
   • Poročilo Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1996 [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 12 (3. 5. 1997) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihov... [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 13 (9. 5. 1997) [SIstory]:
  • PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - EPA 122 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike o urejanju vojnih grobišč (BITUVG) - EPA 118 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izročitvi (BMKI) - EPA 124 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BMKPP) - EPA 125 - II- [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BMKISO) - EPA 126 - II - [PDF]
  • DOPOLNITEV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-?) - EPA 112 - II - hitri postopek [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKE PONUDBE [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 5, št. 3 (9. 5. 1997) [PDF]:
   • Predlogi državnega sveta za sprejem zakonov [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavnih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Češke izkušnje pri tranzicijskem restrukturiranju gospodarstva - predavanje [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 14 (13. 5. 1997) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ter dodatnih protokolov št. 4 in 5 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (MSSSPT) - EPA 67 - II - [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 15 (16. 5. 1997) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo, Protokola, ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Sporazuma ter Protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k Sporazumu (MSMDERS) - EPA 65 - II - [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 15/1 (16. 5. 1997) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo, Protokola, ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Sporazuma ter Protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k Sporazumu (MSMDERS) - EPA 65 - II - [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 16 (21. 5. 1997) [SIstory]:
  • DELNA OBNOVA UNIČENIH IN POŠKODOVANIH ODSEKOV CEST [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za delno obnovo uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest v letu 1997 (ZZSC97) - EPA 136 - II - hitri postopek [PDF]
  • DOPOLNITEV [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora (PoDZ-D) - EPA 121 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Belgijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo (BBNSNJ) - EPA 128 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske (BPLZTS) - EPA 129 - II - [PDF]
  • DEKLARACIJA [PDF]:
   • Predlog deklaracije, ki naj jo Državni zbor sprejme na podlagi 166. in 169. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • O delu Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij v času od 7.8.1996 do 31.3.1997 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCHIDO) - EPA 1582 - [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 17 (22. 5. 1997) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (MPOEL) - EPA 130 - II - [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 18 (24. 5. 1997) [SIstory]:
  • POROŠTVO RS ZA PROJEKT ll/A [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita, ki je bil v času SFRJ najet pri Evropski investicijski banki za transjugoslovanski železniški projekt 11/A (ZPKTP) - EPA - 142 - II - hitri postopek [PDF]
  • SREDSTVA DRŽAVNE POMOČI PRI ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ [PDF]:
   • Predlog zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč (ZDBNN) - EPA 140 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške povezave (BHUNZP) - EPA 131 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (MPKO) - EPA 137 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti (BATSSV) - EPA 138 - II - [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 19 (26. 5. 1997) [SIstory]:
  • DOPOLNITEV POSLOVNIKA DZ [PDF]:
   • Predlog dopolnitve poslovnika Državnega zbora (PoDZ-?) - EPA - 139 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (MNJO) - EPA - 141 - II [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (BARK) - EPA - 1093 - [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 20 (27. 5. 1997) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Drugo redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 1996 - EPA 135 - II - [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 21 (6. 6. 1997) [SIstory]:
  • PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V RS [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevnih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - EPA 143 - III - hitri postopek [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev letu 1996 - EPA 153 - II - [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter Protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 22 (7. 6. 1997) [SIstory]:
  • SPREMEMBA 68. ČLENA USTAVE RS [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za spremembo 68. člena Ustave Republike Slovenije (UAI) - EPA 164 - II - [PDF]
  • STATISTIČNA RAZISKOVANJA [PDF]:
   • Nacionalni program statističnih raziskovanj (NPSR) - EPA 179 - tretja obravnava [PDF]
  • UPRAVNI SPOR [PDF]:
   • Predlog zakona o upravnem sporu (ZUS) - EPA 766 - tretja obravnava [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 23 (17. 6. 1997) [SIstory]:
  • POSTOPEK ZA SPREMEMBO 82. ČLENA USTAVE RS [PDF]:
   • Predlog več kot 40.000 volivk in volivcev za začetek postopka za spremembo Ustave za odpoklic poslanca (URS/I) - EPA - 164 - II [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 24 (20. 6. 1997) [SIstory]:
  • SPREMEMBE ZAKONA O VLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS - B) - EPA - 171 - II - hitri postopek [PDF]
  • ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA MINISTRSTEV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-A) - EPA 172 - II - hitri postopek [PDF]
  • SPREMEMBE ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-C) - EPA 161 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • SPREMEMBE ZAKONA O DELAVCIH V DRŽAVNIH ORGANIH [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-F) - EPA 166 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • OSEBNA IZKAZNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o osebni izkaznici (ZOIzk) - EPA 1085 - tretja obravnava [PDF]
  • SPREMEMBE ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-D) - EPA 168 - II - prva obravnava [PDF]
  • ODLOK O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE [PDF]:
   • Predlog odloka o spremembi odloka o preoblikovanju univerze v Ljubljani (OdPUL-B) - EPA 165 - II - [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za obvezno razlago 12. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) (ORZG12) - EPA 163 - II [PDF]
  • SKLEPI, UGOTOVITVENI SKLEP [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 5, št. 4 (20. 6. 1997) [PDF]:
   • Organizacija in konstituiranje državnega sveta [PDF]
   • Predlogi državnega sveta za sprejem zakonov [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Harmonizacija davčne zakonodaje v Evropski uniji - s posebnim poudarkom na avstrijskih izkušnjah in perspektivah za Slovenijo - predavanje [PDF]
   • Avstrijski in mednarodni koncepti za ekološko usmerjeno davčno reformo - predavanje [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 25 (23. 6. 1997) [SIstory]:
  • ZADRŽANJE IZVAJANJA ZAKONA O DENACIONALIZACIJI IN KAZENSKIH SANKCIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND) - EPA 169 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZAKLJUČEK LASTNINJENJA [PDF]:
   • Predlog zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) - EPA 176 - II - hitri postopek [PDF]
  • MINIMALNA PLAČA [PDF]:
   • Predlog zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU) - EPA 177 - II - hitri postopek [PDF]
  • SKLAD RS ZA SUKCESIJO [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (ZSSuk-B) - EPA 175 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • VINO IN DRUGI PROIZVODI IZ GROZDJA [PDF]:
   • Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (ZVDP) - EPA 670 - tretja obravnava [PDF]
  • PREVZEMI [PDF]:
   • Predlog zakona o prevzemih (ZPre) - EPA 1087 - tretja obravnava [PDF]
  • OSNOVNA ŠOLA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o osnovni šoli (ZOsn-B) - EPA 107 - II - prva obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju programov zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje za leto 1996 s sklepi [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 26 (26. 6. 1997) [SIstory]:
  • EKOLOŠKO NADOMESTILO ZARADI UPORABE MOTORNIH VOZIL [PDF]:
   • Predlog zakona o ekološkem nadomestilu zaradi uporabe motornih vozil (ZENUMV) - EPA 180 - II - hitri postopek [PDF]
  • ODŠKODNINA SVOJCEM PADLIH IN TRAJNIM INVALIDOM [PDF]:
   • Predlog zakona o odškodnini svojcem padlih v vojni za Slovenijo in trajnim invalidom vojne za Slovenijo (ZOSPVS) - EPA 181 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZAKON O POSLANCIH [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih (ZPos-?) - EPA 174 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-B) - EPA - 1644 - druga obravnava [PDF]
  • MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o privilegijih, imunitetah in ugodnostih, ki se podeljujejo Organizaciji (MOGSRP) - EPA 189 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo Severnoatlantskega pakta (MVSOSP) - EPA 190 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (BHRSSZ) - EPA 194 - II - [PDF]
  • ODLOK [PDF]:
   • Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani - EPA 165 - II - [PDF]
  • SKLEP [PDF]:
   • Sklep upravnega odbora Kulturniške zbornice Slovenije - EPA 178 - II - [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 27 (27. 6. 1997) [SIstory]:
  • DEVIZNO POSLOVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o deviznem poslovanju (ZDP)- EPA 179 - II - prva obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov [PDF]
  • PREGLED REŠITEV VPRAŠANJ DENACIONALIZACIJE [PDF]:
   • Pregled rešitev, ki so jih bivše komunistične države vzhodne Evrope uzakonile pri reševanju vprašanja denacionalizacije [PDF]
  • PRIPOROČILO KOMISIJE ZA POSLOVNIK [PDF]:
   • Priporočilo predsedniku Državnega zbora ob obravnavanju predloga poslanca Aurelia Jurija za spremembo 75. člena poslovnika [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 28 (1. 7. 1997) [SIstory]:
  • DELAVCI V DRŽAVNIH ORGANIH [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-?) - EPA 196 - II - hitri postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja in pravilnika Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (MBPMPD) - EPA 191 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji protokola k Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (MPMSMR) - EPA 192 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Nairobijske pogodbe o varstvu olimpijskega simbola (MNPVOS) - EPA 193 - II - [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 29 (4. 7. 1997) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o vzajemni odpravi vizumov (BEEVOV) - EPA 200 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij (BHRUVR) - EPA 201 - II - [PDF]
  • POLOŽAJ SLOVENSKE MANJŠINE IN URESNIČEVANJE RESOLUCIJE [PDF]:
   • Položaj slovenske manjšine v Italiji in uresničevanje Resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije - EPA 199 - II - [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o prevzemih (ZPre) - EPA 1087 - tretja obravnava [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 30 (9. 7. 1997) [SIstory]:
  • PREVOZNE POGODBE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU [PDF]:
   • Predlog zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽ) - EPA 198 - II - prva obravnava [PDF]
  • ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) - EPA 202 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o vzajemni odpravi vizumov (BDKVOV) - EPA 203 - II - [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu večstranskih mednarodnih pogodb s področja kmetijstva, katerih pogodbenica je bila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi za Republiko Slovenijo (MMPKNJ) - EPA 204 - II - [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 31 (10. 7. 1997) [SIstory]:
  • UREJANJE NASELIJ !N DRUGI POSEGI V PROSTOR [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-G) - EPA 213 - II - hitri postopek [PDF]
  • NOTARIAT [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu (ZN-D) - EPA 216 - II - hitri postopek [PDF]
  • LASTNINJENJE NEPREMIČNIN [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL) - EPA 218 - II - hitri postopek [PDF]
  • TUJCI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o tujcih (ZTuj-A) - EPA 214 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • OBRAMBA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o obrambi (ZObr-?) - EPA 215 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • STAVBNA ZEMLJIŠČA [PDF]:
   • Predlog zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ) - EPA 212 - II - prva obravnava [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 32 (12. 7. 1997) [SIstory]:
  • PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - EPA 206 - II - hitri postopek [PDF]
  • PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-?) - EPA 207 - II - hitri postopek [PDF]
  • PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-?) - EPA 208 - II - hitri postopek [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZVis-B) - EPA 205 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ponovnem sprejemu državljanov ene od obeh držav in tujcev, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države (BDKPSD) - EPA 211 - II - [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o jamstvih Republike Slovenije za leto 1996 [PDF]
   • Poročilo o dolgu Republike Slovenije za leto 1996 [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 33 (16. 7. 1997) [SIstory]:
  • TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 3 [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje (ZPNPIT) - EPA 1594 - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Republike Estonije o ponovnem sprejemu oseb (BEEPSO) - EPA 219 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma glede plačil, ki jih mora izvršiti Republika Slovenija v zvezi s svojim deležem v dolgu Socialistične federativne republike Jugoslavije, med Vlado Republike Slovenije in Office National du Ducroire, ki deluje po nalogu in s pooblastilom Vlade Kraljevine Belgije (MSPRS) - EPA 221 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju (BATSPTP) - EPA 222 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o obvestilih o tujem pravu (MEKOTP) - EPA 223 - II - [PDF]
  • PROGRAM [PDF]:
   • Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d. za leto 1997 - EPA 220 - II - [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Dvanajsto poročilo o uresničevanju zakona o denacinalizaciji - EPA 217 - II - [PDF]
   • Poročilo Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko o obravnavi Poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1996 [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 34 (16. 7. 1997) [SIstory]:
  • DELNA PRIVATIZACIJA SLOVENSKIH ŽELEZARN [PDF]:
   • Predlog zakona o delni privatizaciji Slovenskih železarn (ZDPSZ) - EPA 227 - II - hitri postopek [PDF]
  • JAMSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-A) - EPA 228 - II - hitri postopek [PDF]
  • SPREMEMBE ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREDITE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn (ZJKTOS-A) - EPA 229 - II - hitri postopek [PDF]
  • PREVZEM DOLOČENIH OBVEZNOSTI PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj (ZPDOP-A) - EPA 230 - II - hitri postopek [PDF]
  • SODNIŠKA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sodniški službi (ZSS-B) - EPA 224 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA IN PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (ZSRDPP-A) - EPA 225 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJA IN INTERPRETATIVNA DEKLARACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi ter njihov [PDF]
   • Predlog interpretativne deklaracije Državnega zbora Republike Slovenije v zvezi z ratifikacijo Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (DeRESP) - EPA 226 - II - [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 35 (23. 7. 1997) [SIstory]:
  • USTAVNI ZAKON [PDF]:
   • Predlog ustavnega zakona o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije - EPA 173 - II - [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-F) - EPA 231 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • POLICIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o policiji (ZPol) - EPA 871 - druga obravnava [PDF]
  • POROČILO IN SANACIJA [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn v obdobju 1992-1996 [PDF]
   • Sanacija Slovenskih železarn v obdobju 1997-2002 [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNI SKLEPI [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKI POBUDI [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 36 (24. 7. 1997) [SIstory]:
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-D) - EPA 234 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PREKRŠKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-H) - EPA 236 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • VARNOST CESTNEGA PROMETA [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) - EPA 990 - tretja obravnava [PDF]
  • STROKOVNI IN ZNANSTVENI NASLOVI [PDF]:
   • Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN) - EPA 1365 - druga obravnava [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o upravnem sporu - EPA - 766 - [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 37 (30. 7. 1997) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij v času od 7.8.1996 do 30.6.1997 [PDF]
  • DOPOLNITEV [PDF]:
   • Dopolnitev podpisov vseh predlagateljev predloga zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND) - EPA 169 - II - hitri postopek [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Dvanajstega poročila o uresničevanju zakona o denacionalizaciji - EPA - 217 - II - [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 38 (2. 8. 1997) [SIstory]:
  • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o kmetijsko gozdarski zbornici (ZKGZ) - EPA 235 - II - hitri postopek [PDF]
  • ODLIKOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A) - EPA 238 - II - prva obravnava [PDF]
  • SEZNAM [PDF]:
   • Seznam največjih zahtev za denacionalizacijo po vrstah premoženja [PDF]
  • IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi zahteve za razlago četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi zahteve za razlago 155., 157. člena in razlago na vprašanje o smiselni uporabi določb poslovnika od 62. do 82. in 317. člena poslovnika na sejah delovnih teles [PDF]
   • Poročilo Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko k obravnavi problematike poslovanja prostih carinskih prodajaln [PDF]
   • Zabeležka razprave na seji Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 5, št. 5 (2. 8. 1997) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakonov še enkrat odloča [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Kako države Evropske unije ščitijo svoja zemljišča pred razporodajo tujcem - predavanje [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 39 (4. 8. 1997) [SIstory]:
  • SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-B) - EPA 239 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • DRŽAVNI SVET [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o Državnem svetu (ZDSve-C) - EPA 240 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • VARSTVO POTROŠNIKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) - EPA 457 - tretja obravnava [PDF]
  • OBVEZNI RAZLAGI [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 19., 20. in 29. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (ORZRPJZ) - (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) - EPA 209 - II - [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 3. in 13. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ORZFDO) in (Uradni list RS št. 30/90,18/91, 22/91, 2/91 -I in 4/93) - EPA - 210 - II - [PDF]
  • PRAVILNIK [PDF]:
   • Pravilnik Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo - EPA 201 - II - [PDF]
  • PREMOŽENJSKA BILANCA [PDF]:
   • Premoženjska bilanca Republike Slovenije in občin na dan 31.12.1995 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva za finance v obdobju januar - marec 1997 [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKA POBUDA [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 40 (6. 8. 1997) [SIstory]:
  • Jedrska in radiološka varnost [PDF]:
   • POROČILO O JEDRSKI IN RADIOLOŠKI VARNOSTI V SLOVENIJI V LETU 1996 - EPA 242 - II - [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 41 (11. 8. 1997) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1997 - EPA 247 - II - [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 41/1 (11. 8. 1997) [SIstory]:
  • PRORAČUN [PDF]:
   • Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1997 - EPA 247 - II - (nadaljevanje) [PDF]
  • PRORAČUNSKI MEMORANDUM [PDF]:
   • Proračunski memorandum 1997 - EPA 247 - II - [PDF]
  • IZVRŠEVANJE PRORAČUNA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - EPA 248 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Vlade Republike Slovenije v letu 1996 - EPA 249 - II - [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 42 (20. 8. 1997) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA [PDF]:
   • Obrazložitev proračuna Republike Slovenije za leto 1997 po proračunskih uporabnikih - EPA 247 - II - [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 42/1 (20. 8. 1997) [SIstory]:
  • OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA [PDF]:
   • Obrazložitev proračuna Republike Slovenije za leto 1997 po proračunskih uporabnikih - EPA 247 - II - (nadaljevanje) [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 43 (16. 9. 1997) [SIstory]:
  • TERMOELEKTRARNA BRESTANICA [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2x114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB) - EPA 244 - II - hitri postopek [PDF]
  • INDUSTRIJSKA LASTNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o industrijski lastnini (ZIL-B) - EPA - 246 - II - hitri postopek [PDF]
  • TURIZEM [PDF]:
   • Predlog zakona o pospeševanju turizma (ZPT) - EPA 1471 - druga obravnava [PDF]
  • UPRAVNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o upravnih taksah (ZUT) - EPA 1473 - druga obravnava [PDF]
  • KEMIKALIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o kemikalijah (ZKem) - EPA 250 - II - prva obravnava [PDF]
  • REDAKCIJSKI POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o vzajemni odpravi vizumov (BEEVOV) - EPA 200 - II - [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 44 (17. 9. 1997) [SIstory]:
  • SKLIC IZREDNE SEJE [PDF]:
   • Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije - EPA 254 - II [PDF]
  • DRUŽINSKI PREJEMKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih (ZDPre-?) - EPA 243 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-?) - EPA 252 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Obrazložitev proučitve variant poteka avtoceste na odseku Cogetinci - Radmožanci s prilogami [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju projekta reforme plačilnih sistemov [PDF]
   • Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNI SKLEPI [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 45 (25. 9. 1997) [SIstory]:
  • IZVRŠBA IN ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) - EPA 1353 - druga obravnava [PDF]
  • USTANOVITEV OBČIN IN DOLOČITEV NJIHOVIH OBMOČIJ [PDF]:
   • Predhodna opredelitev Vlade Republike Slovenije o predlogih za izvedbo postopka za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij - EPA 232 - II - [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 46 (7. 10. 1997) [SIstory]:
  • ZAPOSLOVANJE IN ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-D) - EPA 260 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE IN ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-?) - EPA 261 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE IN ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-?) - EPA 262 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ZRAČNI PROMET [PDF]:
   • Predlog zakona o zračnem prometu (ZZPro) - EPA 264 - II - prva obravnava [PDF]
  • MEDNARODNI SPORAZUMI [PDF]:
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje SFRJ z Avstralijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Avstralijo (BAUNSNJ) - EPA 263 - II - [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 47 (10. 10. 1997) [SIstory]:
  • SANACIJA NAFTE LENDAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o ukrepih za ekonomsko, tehnološko in ekološko sanacijo Nafte Lendava d.o.o. (ZETSNL) - EPA 269 - II - hitri postopek [PDF]
  • PRISILNA PORAVNAVA, STEČAJ IN LIKVIDACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-D) - EPA 265 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • VOJNI INVALIDI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojl-C) - EPA 266 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BPLIDD) - EPA 267 - II - [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje SFRJ z Ljudsko republiko Kitajsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (BCNNSNS) - EPA 268 - II - [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 5, št. 6 (10. 10. 1997) [PDF]:
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Zahteve državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Referendum - vloga in pomen v sodobni demokratični družbi - predavanje [PDF]
   • Temelji za gospodarsko prenovo Slovenije - posvet [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 48 (17. 10. 1997) [SIstory]:
  • STRATEGIJA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Strategija Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 48/1 (17. 10. 1997) [SIstory]:
  • STRATEGIJA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • Strategija Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo (nadaljevanje) [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 49 (21. 10. 1997) [SIstory]:
  • FINANCIRANJE OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-?) - EPA 276 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-?) - EPA 277 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - EPA 278 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-C) - EPA 279 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RAČUNOVODSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o računovodstvu (ZR) - EPA 1618 - druga obravnava [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-E) - EPA 245 - II - prva obravnava [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE IN ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-?) - EPA 272 - II - prva obravnava [PDF]
  • ZBIRKE PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstva (ZZPPZ) - EPA 273 - II - prva obravnava [PDF]
  • FINANCIRANJE OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-A) - EPA 275 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg v izobraževanju, kulturi in znanosti (BLUIKZ) - EPA 271 - II - [PDF]
  • STATUT [PDF]:
   • Statut Kulturniške zbornice Slovenije - EPA 178 - II - [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNI SKLEPI [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 50 (24. 10. 1997) [SIstory]:
  • DELOVNA RAZMERJA [PDF]:
   • Predlog zakona o delovnih razmerjih (ZDR) - EPA 274 - II - prva obravnava [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI IN UGOTOVITVENI SKLEPI, STALIŠČA [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 51 (28. 10. 1997) [SIstory]:
  • UDELEŽBA ZAPOSLENIH PRI DOBIČKU DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe (ZUZDD) - EPA 281 - II - hitri postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predloga zakona o ratifikaciji Protokola o nadaljnjem zmanjševanju emisij žvepla h konvenciji o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje od leta 1979 (MZEZKPO) - EPA 282 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij v času od 7. 8.1996 do 30. 9.1997 [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo o obravnavi ugotovitev Računskega sodišča Republike Slovenije o nadzorih na Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrstvu za znanost in tehnologijo in Ministrstvu za kulturo ter pripadajočih zavodih [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 52 (7. 11. 1997) [SIstory]:
  • GOSPODARSKE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C) - EPA 287 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA NUJNE PROGRAME V KULTURI [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSNPK) - EPA 1388 - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (BHROPS) - EPA 283 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Resolucije, ki jo je sprejela Generalna skupščina Mednarodnega inštituta za unifikacijo zasebnega prava, s katero se spreminja in dopolnjuje 20. člen osnovnega statuta (MMIUZP) - EPA 285 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na obrambnem področju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije (BITSOP) - EPA 289 - II - [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]:
   • Redakcijski popravki predloga akta o nasledstvu večstranskih mednarodnih pogodb s področja kmetijstva, katerih pogodbenica je bila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi za Republiko Slovenijo - EPA 204 - II - [PDF]
   • Popravek strategije Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 53 (14. 11. 1997) [SIstory]:
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o protipravnem delovanju komunističnega totalitarnega režima (RePDKTR) - EPA 294 - II - [PDF]
  • ODPRAVA POSLEDIC [PDF]:
   • Predlog zakona o odpravi posledic komunističnega totalitarnega režima (ZOPKTR) - EPA 293 - II - hitri postopek [PDF]
  • GOSPODARSKE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C) - EPA 287 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • JAMSTVENI SKLAD RS [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-A) - EPA 291 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • POSLOVNA ODLIČNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO) - EPA 1140 - tretja obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog akta o notifikaciji nasledstva Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji (MNKMHO) - EPA 290 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ukinitvi vizumov (BHRDSUV) - EPA 292 - II - [PDF]
  • ODLOKI [PDF]:
   • Predlog odloka o ustanovitvi Fundacije za šport v Republiki Sloveniji (OdFŠ) - EPA 296 - II - [PDF]
   • Predlog odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFINO) - EPA 297 - II - [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v prvi polovici leta 1997 [PDF]
   • Poročilo o izvajanju sklepov Državnega zbora Republike Slovenije na področju izvajanja zaposlitvene politike [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNI SKLEP [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 5, št. 7 (14. 11. 1997) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavnih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Dvojno državljanstvo - primerjalni prikaz - predavanje [PDF]
   • Lobiranje v Evropski zvezi - s posebnim poudarkom na delo v Evropskem parlamentu - predavanje [PDF]
   • Sodobna Evropa in Evropska unija- predavanje [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 54 (16. 11. 1997) [SIstory]:
  • VPIS IN VPLAČILO DELNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (ZVVD-A) - EPA 295 - II - hitri postopek [PDF]
  • BANKA SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Banki Slovenije (ZBS-A) - EPA 298 - II - prva obravnava [PDF]
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA 1997 [PDF]:
   • Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1997 - EPA 247 - II - [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 55 (21. 11. 1997) [SIstory]:
  • POROŠTVO RS [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za alocirane obveznosti Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor iz naslova kreditov, ki jih je Sklad za financiranje povečanja zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih in izrazito emigracijskih področjih Socialistične Federativne Republike Jugoslavije najel pri Skladu Sveta Evrope [PDF]
  • JAMSTVENI SKLAD RS [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-?) - EPA 299 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RENTA IZ NEK [PDF]:
   • Predlog zakona o renti iz Nuklearne elektrarne Krško (ZRNEK) - EPA 286 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe (BHULZO) - EPA 288 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BATIDO) - EPA 304 - II - [PDF]
  • OBVEZNE RAZLAGE [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 2. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ORZZVN2) - (Ur. list RS št. 63/95 in 44/96) - EPA 303 - II - [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (ORZPCP14) - (Ur. list št. 72/94, 54/96) - EPA 305 - II - [PDF]
  • IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo o obravnavi povzetka ugotovitev nadzorov v letih 1995 in 1996 za Ministrstvo za delo, vključno s podjetji, ki so prejela subvencije v okviru aktivne politike zaposlovanja, in centri za socialno delo [PDF]
   • Poročilo o obravnavi ključnih ugotovitev iz revizijskih poročil Sektorja 5 Računskega sodišča Republike Slovenije, ki pokriva področje zdravstva, v obdobju od 1.1.1995 - 31.8.1997 [PDF]
   • Poročilo o obravnavi in sprejetju 54. in 64. člena poslovnika Državnega zbora [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
 60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 56 (28. 11. 1997) [SIstory]:
  • INVESTICIJSKI SKLADI IN DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-B) - EPA 308 - II - hitri postopek [PDF]
  • KAZENSKI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-A) - EPA 1054 - druga obravnava [PDF]
  • KAZENSKI ZAKONIK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A) - EPA 1417 - druga obravnava [PDF]
  • ŠPORT [PDF]:
   • Predlog zakona o športu (ZSpo) - EPA 1067 - tretja obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCZIDO) - EPA 306 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (MKPKKD-A) - EPA 307 - II - [PDF]
  • REDAKCIJSKI POPRAVKI [PDF]:
   • Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg v izobraževanju, kulturi in znanosti [PDF]
 61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 57 (4. 12. 1997) [SIstory]:
  • ANALIZA [PDF]:
   • Analiza financiranja lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji po uveljavitvi nove lokalne samouprave [PDF]
 62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 57/1 (4. 12. 1997) [SIstory]:
  • ANALIZA [PDF]:
   • Analiza financiranja lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji po uveljavitvi nove lokalne samouprave (nadaljevanje in konec) [PDF]
  • IZRAČUN [PDF]:
   • Izračun zagotovljene porabe občin in pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 1997 s sklepi Vlade Republike Slovenije [PDF]
 63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 57/2 (4. 12. 1997) [SIstory]:
  • IZRAČUN [PDF]:
   • Izračun zagotovljene porabe občin in pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 1997 s sklepi Vlade Republike Slovenije (nadaljevanje in konec) [PDF]
 64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 58 (11. 12. 1997) [SIstory]:
  • POROŠTVO RS ZA NAKUP POTNIŠKIH VLAKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojila za nakup potniških vlakov (ZPPPV) - EPA 322 - II - hitri postopek [PDF]
  • PREPOVED PROIZVODNJE IN PROMETA Z AZBESTNIMI IZDELKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-A) - EPA 309 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-?) - EPA 320 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM [PDF]:
   • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (NPVS) - EPA 319 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o konsolidaciji in reprogramiranju določenih dolgov, ki jih Republika Slovenija dolguje Državi Kuvajt (BKVVKRD) - EPA 321 - II - [PDF]
  • MNENJE [PDF]:
   • Mnenje o predlogu zakona o odpravi posledic komunističnega totalitarnega režima in o predlogu resolucije o protipravnem delovanju komunističnega totalitarnega režima - EPA 294 - II, 293 - II [PDF]
  • DOPOLNITEV [PDF]:
   • Poročila Agencije za trg vrednostnih papirjev o stanju na trgu vrednostnih papirjev [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 5, št. 8 (11. 12. 1997) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Prednosti in slabosti pridruževanja Slovenije Evropski uniji - posvet [PDF]
   • Akutni problemi osnovnega zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji - zbornik gradiv s strokovnega posveta [PDF]
   • Slovenska nekomercialna periodika - publikacija s posveta zainteresirane javnosti [PDF]
 65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 59 (15. 12. 1997) [SIstory]:
  • DAVČNI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDovP-A) - EPA 326 - II - hitri postopek [PDF]
  • DAVČNA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-B) - EPA 327 - II - hitri postopek [PDF]
  • DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-B) - EPA 330 - II - hitri postopek [PDF]
  • DAVEK NA BILANČNO VSOTO BANK IN HRANILNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH) - EPA 331 - II - hitri postopek [PDF]
  • PROMETNI DAVEK OD POSEBNIH IGER NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo (ZPPDPISA) - EPA 332 - II - hitri postopek [PDF]
  • PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-B) - EPA 333 - II - hitri postopek [PDF]
  • NOTRANJE ZADEVE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ZNZ-F) - EPA 334 - II - hitri postopek [PDF]
  • OBRAMBA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-B) - EPA 335 - II - hitri postopek [PDF]
  • POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIH PREJEMKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) - EPA 336 - II - hitri postopek [PDF]
  • UKINITEV REGRESA ZA LETNI DOPUST 98 [PDF]:
   • Predlog zakona o ukinitvi pravice regresa za letni dopust za leto 1998 (ZURD98) - EPA 337 - II - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVO RS ZA RESTRUKTURIRANJE OBVEZNOSTI PODJETIJ S PODROČJA ELEKTROGOSPODARSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za restrukturiranje obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva (ZPROE) - EPA 348 - II - hitri postopek [PDF]
  • DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-?) - EPA 328 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-?) - EPA 329 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PREKRŠKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-J) - EPA 344 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PROMETNI DAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-?) - EPA 347 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-?) - EPA 323 - II - prva obravnava [PDF]
 66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 60 (15. 12. 1997) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA 1998 [PDF]:
   • Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1998 (DP98) - EPA 346 - II - [PDF]
 67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 60/1 (15. 12. 1997) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA 1998 [PDF]:
   • Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1998 (DP98) - OBRAZLOŽITEV - EPA 346 - II - (nadaljevanje) [PDF]
 68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 60/2 (15. 12. 1997) [SIstory]:
  • PRORAČUNSKIMEMORANDUM 1998 - EPA 346 - II - [PDF]
 69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 60/3 (15. 12. 1997) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Vlade Republike Slovenije od 1.1.1997 do 30.9.1997 [PDF]
 70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 23, št. 61 (23. 12. 1997) [SIstory]:
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-I) - EPA 324 - II - hitri postopek [PDF]
  • UREJANJE NASELIJ IN DRUGI POSEGI V PROSTOR [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-H) - EPA 325 - II - hitri postopek [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-?) - EPA 345 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (MKUNM) - EPA 343 - II - [PDF]
  • DEKLARACIJA [PDF]:
   • Predlog deklaracije o protipravnem delovanju komunističnega totalitarnega režima (DePDKTR) - EPA 349 - II - [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 320 - II - [PDF]
   • Pojasnilo Uredništva k Proračunskemu memorandumu 1998 - EPA 346 - II - [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNA SKLEPA [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 5, št. 9 (23. 12. 1997) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor odredi parlamentarno preiskavo [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavnih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Posveti in predavanja - informacija [PDF]