25. Seznam Poročevalcev iz leta 1999

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 1 (8. 1. 1999) [SIstory]:
  • LASTNINSKA PRAVICA TUJCEV NA NEPREMIČNINAH [PDF]:
   • Predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti pri pridobivanju lastninske pravice tujcev na nepremičninah (ZUVPLP) - EPA 671 - II - hitri postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju pri zatiranju nedovoljenega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in v boju proti terorizmu (BCZZPM) - EPA 668 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHGS) - EPA 672 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (MEKVAD) - EPA 673 - II - [PDF]
  • PROGRAM VARSTVA OKOLJA [PDF]:
   • Nacionalni program varstva okolja (NPVO) - EPA 669 - II - prva obravnava [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 2 (13. 1. 1999) [SIstory]:
  • JAVNA GLASILA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o javnih glasilih (ZJG-?) - EPA 670 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Priloge 1B (Splošni sporazum o trgovini s storitvami) Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (MMSTOS) - EPA 674 - II - [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v prvi polovici leta 1998 [PDF]
   • Poročilo o izvajanju programov zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje za leto 1997 [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 3 (19. 1. 1999) [SIstory]:
  • KAZENSKI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-B) - EPA 677 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • DEVIZNO POSLOVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o deviznem poslovanju (ZDP) - EPA 179 - II - druga obravnava z amandmaji [PDF]
  • POVEČEVANJE ZAPOSLENOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o povečevanju zaposlenosti v občinah z nadpovprečno brezposelnostjo (ZPZONB) - EPA 675 - II - prva obravnava [PDF]
  • GENSKA TEHNOLOGIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o genski tehnologiji (ZGenT) - EPA 676 - II - prva obravnava [PDF]
  • POSLANSKI POBUDI [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • SKLEPA IN DODATNI SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • 30. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 4 (27. 1. 1999) [SIstory]:
  • ZAKLJUČEK LASTNINJENJA IN PRIVATIZACIJA PRAVNIH OSEB V LASTI SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-A) - EPA 682 - II - hitri postopek [PDF]
  • UMETNE OPLODITVE IN RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI ZARODKI [PDF]:
   • Predlog zakona o postopkih umetne oploditve in ravnanju s človeškimi zarodki (ZPUOCZ) - EPA 681 - II - hitri postopek [PDF]
  • OSNOVE ZA DOLOČANJE PLAČ POSLANCEV [PDF]:
   • Predlog zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač poslancev (ZZDODPP) - EPA 684 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RAČUNOVODSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o računovodstvu (ZR) - EPA 1618 - tretja obravnava z amandmaji in poročilom [PDF]
  • MINIMALNA PLAČA [PDF]:
   • Predlog zakona o minimalni plači (ZMP) - EPA 683 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o minimalnih normativih v trgovski mornarici (Konvencija ILO št. 147) (MKMNTM) - EPA 678 - II - [PDF]
  • PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ZAKONODAJO EVROPSKE UNIJE [PDF]:
   • Informacija o pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije za področje 394. delovne skupine (prost pretok kapitala), 7. delovne skupine (kmetijstvo - veterina), 9. delovne skupine (transportna politika), 11. delovne skupine (ekonomska in monetarna unija) in 14. delovneskupine (energija) [PDF]
  • PREMOŽENJSKA BILANCA [PDF]:
   • Premoženjska bilanca Republike Slovenije in občin na dan 31/12-1997 [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 1 (27. 1. 1999) [PDF]:
   • Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Problematika v tekstilni, oblačilni in usnjarsko predelovalni industriji v Republiki Sloveniji - posvet [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 5 (29. 1. 1999) [SIstory]:
  • UGOTAVLJANJE VZAJEMNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza) - EPA 689 - II - hitri postopek [PDF]
  • VARNOST CESTNEGA PROMETA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-?) - EPA 686 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • SOVA [PDF]:
   • Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA) - EPA 491 - II - druga obravnava z amandmaji [PDF]
  • IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-pz) - EPA 688 - II - prva obravnava [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNI SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • 31. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 6 (5. 2. 1999) [SIstory]:
  • OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA DEJAVNOST IN PARLAMENTARNI NADZOR [PDF]:
   • Predlog zakona o obveščevalno-varnostni in varnostni dejavnosti in parlamentarnem nadzoru (ZOVDPN) - EPA 690 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BILSZN) - EPA 692 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokla iz leta 1988 k Mednarodni konvenciji o tovornih črtah, 1966 (M PTC) - EPA - 695 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o dejavnosti EIB v Sloveniji (MOSEIB) - EPA 696 - II - [PDF]
  • RATIFIKACIJA - NADOMESTITEV GRADIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o vzajemni zaščiti in spodbujanju investicij - EPA 649 - II - [PDF]
  • PROGRAM DARS [PDF]:
   • Program dela DARS D.D. ZA LETO 1999 (odDARS99) - EPA 693 - II - [PDF]
  • PROJEKTI ZA USTANOVITEV NARAVNIH PARKOV [PDF]:
   • Informacija o projektih za ustanovitev naravnih parkov v Republiki Sloveniji [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO - POPRAVEK [PDF]:
   • Popravek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu) - EPA 205 - II - [PDF]
  • SKLEPI IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • 10. seje Državnega zbora [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 7 (10. 2. 1999) [SIstory]:
  • POROŠTVO R SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS IZ KREDITOV [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS D.D. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 MIO USD (ZPDANP) - EPA 697 - II - hitri postopek [PDF]
  • SOGLASJE R SLOVENIJE DARS ZA NAJETJE KREDITOV [PDF]:
   • Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS D.D. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 MIO USD (ZSDANP) - EPA 698 - II - hitri postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola iz leta 1988 k Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (MPVCZM) - EPA 694 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Slovaške Republike o sodelovanju na vojaškem področju (BSKSVP) - EPA - 699 - II - [PDF]
  • ČLANSTVO R SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI [PDF]:
   • Dopolnitev delne pobude za pogajanja in sklenitev Mednarodne pogodbe o članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji za področje: delovne skupine 1 - Prost pretok blaga; delovne skupine 6 - Konkurenca in državne pomoči [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.1998 do 30.9.1998 [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 8 (15. 2. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO (BHRPT) [PDF]:
   • - EPA 703 - II - [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 9 (19. 2. 1999) [SIstory]:
  • DAVČNA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-D) - EPA 704 - II - hitri postopek [PDF]
  • INVESTICIJSKI SKLADI IN DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-C) - EPA 706 - II - hitri postopek [PDF]
  • SPLOŠNA VARNOST PROIZVODOV [PDF]:
   • Predlog zakona o splošni varnosti proizvodov (ZSVP) - EPA 707 - II - hitri postopek [PDF]
  • RAČUNOVODSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o računovodstvu (ZR) - EPA 1618 - tretja obravnava [PDF]
  • CARINSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-B) - EPA 423 - II - druga obravnava [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o znanstveno-tehnološkem sodelovanju (BITZTS) - EPA 660 - II - [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 10 (20. 2. 1999) [SIstory]:
  • IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-D) - EPA 710 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • KAZENSKI ZAKONIK R SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A) - EPA 1417 - tretja obravnava [PDF]
  • PRAVDNI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o pravdnem postopku (ZPP) - EPA 1256 - tretja obravnava [PDF]
  • NADOMESTITEV GRADIVA [PDF]:
   • Predlog akta o spremembi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo - EPA - 630 - II - [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 11 (24. 2. 1999) [SIstory]:
  • DRŽAVNI PROGRAM ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2002 [PDF]:
   • SPLOŠNI DEL [PDF]:
    • PREGLED PO PODROČJIH [PDF]:
     • Ekonomsko - socialno področje [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 11/1 (24. 2. 1999) [SIstory]:
  • DRŽAVNI PROGRAM ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2002 [PDF]:
   • SPLOŠNI DEL [PDF]:
    • NADALJEVANJE PREGLEDA PO PODROČJIH [PDF]:
     • Ekonomsko - socialno področje (nadaljevanje) [PDF]
     • Skupna zunanja in varnostna politika [PDF]
     • Pravosodje in notranje zadeve [PDF]
     • Reforma javne uprave [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 11/2 (24. 2. 1999) [SIstory]:
  • DRŽAVNI PROGRAM ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2002 [PDF]:
   • DODATEK I [PDF]:
    • ŠIFRANTI [PDF]:
     • Šifrant prioritet partnerstva za pristop [PDF]
     • Šifrant proračunskih uporabnikov [PDF]
     • Šifrant kratic [PDF]
   • DODATEK II [PDF]:
    • TABELARIČNI PREGLED [PDF]:
     • Tabela 1 - Pregled rokov za sprejem zakonov [PDF]
     • Tabela 2 - Pregled rokov za sprejem podzakonskih aktov [PDF]
     • Tabela 3 - Prioritete partnerstva za pristop - pregled predpisov [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 11/3 (26. 2. 1999) [SIstory]:
  • DRŽAVNI PROGRAM ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2002 [PDF]:
   • DODATEK II [PDF]:
    • TABELARIČNI PREGLED [PDF]:
     • Tabela 3 - Prioritete partnerstva za pristop - pregled predpisov (nadaljevanje) [PDF]
     • Tabela 4 - Predvidena proračunska sredstva po področjih [PDF]
     • Tabela 5 - Predvidena sredstva tuje pomoči po področjih [PDF]
     • Tabela 6 - Število novozaposlenih in koeficienti po področjih [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 11/4 (26. 2. 1999) [SIstory]:
  • DRŽAVNI PROGRAM ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2002 [PDF]:
   • DODATEK III [PDF]:
    • KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 12 (3. 3. 1999) [SIstory]:
  • ZDRAVNIŠKA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravniški službi (ZZdrS) - EPA 1433 - druga obravnava [PDF]
  • RUDARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o rudarstvu (ZRud) - EPA 391 - II - druga obravnava [PDF]
  • ZAŠČITA ŽIVALI [PDF]:
   • Predlog zakona o zaščiti živali (ZZZiv) - EPA 759 - druga obravnava [PDF]
  • KOROŠKA POKRAJINA [PDF]:
   • Predlog zakona o Koroški pokrajini (ZKorP) - EPA - 700 - II - prva obravnava [PDF]
  • IZGRADNJA OSNOVNIH ŠOL [PDF]:
   • Predlog zakona o dodatnem sofinanciranju izgradnje osnovnih šol (ZDSIOS) - EPA 709 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo (BRFLS) - EPA - 713 - II - [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo k obravnavi problematike finančnega nadzora nad izvajanjem nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNI SKLEPI DZ [PDF]:
   • 32. izredne seje Državnega zbora [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 13 (9. 3. 1999) [SIstory]:
  • DAVEK NA DODANO VREDNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-?) - EPA 715 - II - hitri postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BLIPZN) - EPA - 714 - II - [PDF]
  • OPERATIVNI PLANI AKTIVNOSTI ZAPIRANJA RUDNIKOV [PDF]:
   • Operativni plani aktivnosti za izvedbo programov zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje za leto 1999 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1997 [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 14 (12. 3. 1999) [SIstory]:
  • DELAVCI V DRŽAVNIH ORGANIH [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-G) - EPA 717 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • NEMATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI [PDF]:
   • Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) - EPA 1508 - tretja obravnava [PDF]
  • SOVA [PDF]:
   • Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA) - EPA 491 - II - tretja obravnava [PDF]
  • VARSTVO POTROŠNIKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A) - EPA 725 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ponovnem sprejemu oseb na skupni državni meji, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države (BHUPSO) - EPA 723 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav (BMEIK) - EPA 724 - II - [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva za finance v obdobju jaunar - junij 1998 [PDF]
   • Poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn za obdobje od leta 1998 - 2000, v obdobju od 1. - 9. 1998 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - EPA 703 - II - [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 15 (16. 3. 1999) [SIstory]:
  • POROŠTVO RS ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI) - EPA 726 - II - hitri postopek [PDF]
  • PRORAČUNI [PDF]:
   • Predlog zakona o proračunih (ZPro) - EPA 736 - II - prva obravnava [PDF]
  • POSLOVNIK [PDF]:
   • Revizijske komisije za javna naročila (OdRKJN) - EPA 716 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Nadzornega odbora o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 1997 [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 16 (23. 3. 1999) [SIstory]:
  • MORSKO RIBIŠTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o morskem ribištvu (ZMR-C) - EPA 728 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • DEVIZNO POSLOVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o deviznem poslovanju (ZDP) - EPA 179 - II - tretja obravnava [PDF]
  • MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO IN POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP) - EPA 1257 - druga obravnava [PDF]
  • VOJNI VETERANI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZVV-?) - EPA 733 - II - prva obravnava [PDF]
  • POSLANSKE POBUDE [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 2 (23. 3. 1999) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo še enkrat odloča [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih zakonih [PDF]
   • Odprta vprašanja predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - javna razprava [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 17 (26. 3. 1999) [SIstory]:
  • LOKALNE VOLITVE IN MESTNA OBČINA KOPER [PDF]:
   • Predlog zakona o razpisu rednih lokalnih volitev in o podaljšanju mandata organom mestne občine Koper (ZRLVKP) - EPA 737 - II - hitri postopek [PDF]
  • SOGLASJE RS ZA KREDIT PRI EIB/III [PDF]:
   • Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije za DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki - EIB/III, za gradnjo avtocestnega odseka Vransko - Blagovica (ZSDKEIBA) - EPA 745 - II - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVO RS ZA PROJEKT AVTOCEST/III [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III (ZPDKEIBA) - EPA 746 - II - hitri postopek [PDF]
  • BLAGOVNE REZERVE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-A) - EPA 751 - II - hitri postopek [PDF]
  • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ) - EPA 235 - II - tretja obravnava [PDF]
  • OHRANJANJE NARAVE [PDF]:
   • Predlog zakona o ohranjanju narave (ZON) - EPA 599 - II - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za Transjugoslovanski železniški projekt II/A (MGPTZ) - EPA - 739 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o rafitikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko 95investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/II (MGPEIBSA) - EPA - 740 - II - [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage prvega odstavka 35. člena zakona o lokalni samoupravi (ORZLS35) - EPA 742 - II - [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 18 (30. 3. 1999) [SIstory]:
  • OROŽJE [PDF]:
   • Predlog zakona o orožju (ZOro-pz) - EPA 738 - II - prva obravnava [PDF]
  • TUJCI [PDF]:
   • Predlog zakona o tujcih (ZTuj-pz) - EPA 747 - II - prva obravnava [PDF]
  • PREVOZ NEVARNEGA BLAGA [PDF]:
   • Predlog zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB) - EPA 748 - II - prva obravnava [PDF]
  • UREJANJE STATUSA DRŽAVLJANOV DRUGIH DRŽAV [PDF]:
   • Predlog zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD) - EPA 749 - II - prva obravnava [PDF]
  • PREPREČEVANJE UPORABE PREPOVEDANIH DROG [PDF]:
   • Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD) - EPA 750 - II - prva obravnava [PDF]
  • PROGRAM DARS 1999 [PDF]:
   • Program dela DARS d.d. za leto 1999 (OdDARS99) - EPA 693 -II- [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 11. seje Državnega zbora [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 19 (31. 3. 1999) [SIstory]:
  • ZAVAROVALNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o zavarovalništvu (ZZavar) - EPA 744 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o mednarodnem cestnem prometu (BCZCP) - EPA 754 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Računskega sodišča za leto 1998 - EPA 752 - II - [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 20 (1. 4. 1999) [SIstory]:
  • ZADRUGE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zadrugah (ZZad-B) - EPA 741 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR [PDF]:
   • Predlog zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v državni zbor (ZDVODZ) - EPA 729 - II - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v državni zbor (ZDVODZ?) - EPA 730 - II - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v državni zbor (ZDVODZ?2) - EPA 734 - II - prva obravnava [PDF]
   • Predlog zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v državni zbor (ZDVODZ?3) - EPA 735 - II - prva obravnava [PDF]
  • DEKLARACIJA [PDF]:
   • Predlog deklaracije v zvezi s položajem slovenske manjšine v Italiji ter z uveljavljanjem njene zaščite (DePSMI) - EPA 753 - II - [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju državne pomoči pri popotresni obnovi objektov in plan popotresne obnove [PDF]
   • Poročilo o delu Sveta za radiodifuzijo v letu 1998 in naloge Sveta v prihodnjem obdobju [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 21 (7. 4. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]:
   • EPA 708 - II - [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA O MINIMALNI PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999 - 2001 (ZMPUPR) [PDF]:
   • EPA 762 - II - hitri postopek [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA O IZDAJI OBVEZNIC ZA PLAČILO ODŠKODNINE PO 145. ČLENU ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ (ZIOZIKS) [PDF]:
   • EPA 763 - II - hitri postopek [PDF]
  • PREDLOG POMORSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE (PZ) [PDF]:
   • EPA 767 - druga obravnava [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 22 (13. 4. 1999) [SIstory]:
  • TRINAJSTO POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA O DENACIONALIZACIJI [PDF]:
   • EPA 755 - II - [PDF]
  • POROČILO DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA RS O STANJU, POJAVIH IN PROBLEMIH NA PODROČJU VARSTVA DRUŽBENE LASTNINE IN VARSTVA PRAVIC DELAVCEV V LETU 1998 [PDF]
  • SKLEP [PDF]:
   • 33. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 23 (14. 4. 1999) [SIstory]:
  • KEMIČNO OROŽJE [PDF]:
   • Predlog zakona o kemičnem orožju (ZKO) - EPA 416 - II - hitri postopek [PDF]
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K) - EPA 765 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • KEMIKALIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o kemikalijah (ZKem) - EPA 250 - II - tretja obravnava [PDF]
  • PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE [PDF]:
   • Predlog zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD) - EPA 769 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin (MKVNR) - EPA 766 - II - [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 3 (14. 4. 1999) [PDF]:
   • Organiziranje in konstituiranje državnega sveta [PDF]
   • Poslovnik državnega sveta - spremembe in dopolnitve [PDF]
   • Predlog državnega sveta za sprejem zakona [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Zahteva državnega sveta Ustvanemu sodišču za oceno ustavnosti nekaterih določb poslovnika državnega zbora [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Ustavno sodstvo Zvezne republike Nemčije in ustavna pritožba - predavanje [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 24 (16. 4. 1999) [SIstory]:
  • ZAČASNO ZATOČIŠČE [PDF]:
   • Predlog sklepa o določitvi števila oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zatočišče v skladu z Zakonom o začasnem zatočišču - EPA 776 - II - [PDF]
  • POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-D) - EPA 139 - II - druga obravnava [PDF]
  • NEPLODNOST IN POSTOPKI OPLODITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB) - EPA 767 - II - prva obravnava [PDF]
  • RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJ [PDF]:
   • Predlog nacionalnega programa razvoja telekomunikacij (NPRTel) - EPA 772 - II - prva obravnava [PDF]
  • REVIDIRANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o revidiranju (ZRev-pz) - EPA 773 - II - prva obravnava [PDF]
  • PROGRAM DARS [PDF]:
   • Predlog programa dela DARS d.d. za leto 1999 (OdDARS99) - EPA 693 - II - [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Dodatna obrazložitev k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitevin razvoj slovenske železniške infrastrukture - EPA 726 - II - hitri postopek [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 25 (21. 4. 1999) [SIstory]:
  • ODPRAVA POSLEDIC NEURIJ, PLAZENJA TAL, POPLAV [PDF]:
   • Predlog zakona za odpravo posledic neurij, plazenja tal in poplav za obdobje september - november 1998 (ZZS098) - EPA 775 - II - hitri postopek [PDF]
  • USTANOVITEV OBČIN IN DOLOČITEV OBMOČIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-?) - EPA 764 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • CARINSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-B) - EPA 423 - II - tretja obravnava [PDF]
  • REGIONALNI RAZVOJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) - EPA 741 - druga obravnava [PDF]
  • ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) - EPA 202 - II - druga obravnava [PDF]
  • TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]:
   • Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-pz) - EPA 563 - II - druga obravnava [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 26 (29. 4. 1999) [SIstory]:
  • TROŠARINE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-A) - EPA 780 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D) - EPA 252 - II - tretja obravnava [PDF]
  • RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o javnem mediju Radioteleviziji Slovenija (ZJMRTVS) - EPA 779 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri med državnih posvojitvah (MKVO) - EPA 774 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih občilih (BINKUI) - EPA 777 - II - [PDF]
  • BANKA SLOVENIJE [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1998 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 1998 [PDF]
   • Predlog odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1998 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki [PDF]
   • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1999 [PDF]
   • Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1999 - EPA 778 - II - [PDF]
  • AVTOCESTA HRASTJE - KRONOVO [PDF]:
   • Obrazložitev proučitve variant poteka avtoceste na odseku Hrastje - Kronovo [PDF]
   • Primerjalna študija variant avtoceste na odseku Hrastje - Kronovo (julij 1994) [PDF]
   • Dopolnitev primerjalne študije variant (april-junij 1998) [PDF]
   • Povzetek primerjalne študije [PDF]
   • Izvleček primerjalne študije - 30 izvodov [PDF]
   • Skladnost variantnih potekov avtoceste s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov (januar 1999) [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 26. člena Zakona o političnih strankah (ORZPol26) - EPA 770 - II - [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 4 (29. 4. 1999) [PDF]:
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Ekonomski vidiki uvedbe davka na dodano vrednost za gospodarstvo v Republiki Sloveniji - posvet [PDF]
   • Človekove pravice v Avstriji - teorija in praksa - predavanje [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 27 (30. 4. 1999) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o Mednarodnem cestnem prevozu (BLICP) - EPA 784 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (MRKONK) - EPA 785 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim Svetom o mednarodnem cestnem prevozu oseb in blaga in Protokola k sporazumu (BCHCP) - EPA 786 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE) - EPA 787 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu in Protokola o uporabi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu (BRUCP) - EPA 788 - II - [PDF]
  • POROČILO AGENCIJE RS ZA REVIDIRANJE [PDF]:
   • Poročilo o delu Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za leto 1998 [PDF]
  • POROČILO PRIDRUŽITVENEGA ODBORA [PDF]:
   • Poročilo o 1. zasedanju Pridružitvenega odbora med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo [PDF]
  • DODATNA IZHODIŠČA [PDF]:
   • Za bilateralni screening za področje obdavčitve v okviru 10. delovne skupine - prostocarinske prodajalne [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 28 (4. 5. 1999) [SIstory]:
  • STANOVANJSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZ-?) - EPA 793 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • REGIONALNI RAZVOJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) - EPA 741 - II - druga obravnava [PDF]
  • PRIVATIZACIJA BANK [PDF]:
   • Predlog zakona o privatizaciji bank (ZPB) - EPA 792 - II - prva obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • O vzrokih poplav v oktobru in novembru 1998 [PDF]
  • DODATNA POJASNILA [PDF]:
   • K pogajalskim izhodiščem za področje 8 - ribištvo, področje 23 - varstvo potrošnikov in zdravja ter področje 25 - carinska unija [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 29 (7. 5. 1999) [SIstory]:
  • GRADITEV OBJEKTOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-C) - EPA 794 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • IGRE NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o davku od iger na srečo (ZDIS) - EPA 646 - II - druga obravnava [PDF]
  • DAVEK OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV [PDF]:
   • Predlog zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP) - EPA 647 - II - druga obravnava [PDF]
  • PROIZVODNJA IN PROMET PREPOVEDANIH DROG [PDF]:
   • Predlog zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) - EPA 1243 - druga obravnava [PDF]
  • POROČILO DARS D.D. [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju letnega programa dela DARS D.D. v obdobju januar - september 1998 [PDF]
  • POROČILO INŠTITUTA ZA REVIZIJO [PDF]:
   • Poročilo Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1998 [PDF]
  • ZABELEŽKA [PDF]:
   • 5. sestanka namestnikov glavnih pogajalcev držav kandidatk za pristop k Evropski uniji [PDF]
  • REDAKCIJSKI POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) - EPA 741 - druga obravnava [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA DZ [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 30 (14. 5. 1999) [SIstory]:
  • CARINSKA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o carinski službi (ZCS- pz) - EPA 805 - II - hitri postopek [PDF]
  • PRVI POKOJNINSKI SKLAD IN PREOBLIKOVANJE POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB [PDF]:
   • Predlog zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID) - EPA 806 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZDRAVSTVENA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-D) - EPA 797 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • AZIL [PDF]:
   • Predlog zakona o azilu (ZAzil) - EPA 654 - II - druga obravnava [PDF]
  • DOLOČITEV TITULARJEV NENOMINIRANEGA KAPITALA [PDF]:
   • Predlog zakona o določitvi titularjev nenominiranega kapitala v zavarovalnicah in pozavarovalnicah (ZDTNKZ) - EPA 795 - II - prva obravnava [PDF]
  • SPREMEMBA RESOLUCIJE O IZHODIŠČIH ZASNOVE NACIONALNE VARNOSTI [PDF]:
   • Predlog za spremembo resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije (RelZNV-A) - EPA 798 - II - [PDF]
  • POPRAVKA [PDF]:
   • Popravek k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 252 - II - tretja obravnava [PDF]
   • Popravek k predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora - EPA 139 - II - druga obravnava [PDF]
  • OBVESTILO O REDNEM POSTOPKU [PDF]:
   • Obravnave predloga zakona o postopkih umetne oploditve in ravnanju s človeškimi zarodki (ZPUOCZ) - EPA 681 - II - prva obravnava [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 31 (17. 5. 1999) [SIstory]:
  • ČETRTO REDNO LETNO POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC ZA LETO 1998 [PDF]:
   • EPA 796 - II - [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 32 (18. 5. 1999) [SIstory]:
  • NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA [PDF]:
   • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPS) - EPA 1117 - druga obravnava [PDF]
  • ZBIRKE PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstva (ZZPPZ) - EPA 273 - II - druga obravnava [PDF]
  • DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-?) - EPA 803 - II - prva obravnava [PDF]
  • DOHODNINA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-?) - EPA 804 - II - prva obravnava [PDF]
  • MINIMALNA PLAČA [PDF]:
   • Predlog zakona o minimalni plači (ZMinP-pz) - EPA 807 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BMKVM) - EPA 808 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na področju varstva rastlin (BMKVR) - EPA 809 - II - [PDF]
  • POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA EU [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 za prvo tromesečje 1999 [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo o obravnavi in sprejetju razlage vprašanja, kdaj se prične tretja obravnava zakona v državnem zboru [PDF]
  • REDAKCIJSKI POPRAVEK [PDF]:
   • Poročila o delu Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za leto 1998 [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 33 (20. 5. 1999) [SIstory]:
  • POROČILO O STANJU OKOLJA V SLOVENIJI 1996 [PDF]:
   • EPA 810 - II - [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 33/1 (20. 5. 1999) [SIstory]:
  • POROČILO O STANJU OKOLJA V SLOVENIJI 1996 (nadaljevanje) [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 34 (24. 5. 1999) [SIstory]:
  • UVEDBA SANKCIJ PROTI ZRJ [PDF]:
   • Predlog zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (ZUSZRJ) - EPA 819 - II - hitri postopek [PDF]
  • DRŽAVNO TOŽILSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-A) - EPA 552 - II - hitri postopek [PDF]
  • AZBESTNI IZDELKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPAI-B) - EPA 812 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A) - EPA 813 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PREKRŠKI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L) - EPA 814 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PREVOZI V CESTNEM PROMETU [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-C) - EPA 815 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • VARSTVO OSEBNIH PODATKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) - EPA 727 - tretja obravnava [PDF]
  • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) - EPA 1212 - tretja obravnava [PDF]
  • MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO IN POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP) - EPA 1257 - tretja obravnava [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZVis-B) - EPA 205 - II - druga obravnava [PDF]
  • TUJCI [PDF]:
   • Predlog zakona o tujcih (ZTuj-pz) - EPA 747 - II - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji (MEKCT) - EPA 401 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 1997 [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 35 (28. 5. 1999) [SIstory]:
  • RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B) - EPA 817 - II - hitri postopek [PDF]
  • RUDARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o rudarstvu (ZRud) - EPA 391 - II - tretja obravnava [PDF]
  • STATUS DRŽAVLJANOV NEKDANJE SFRJ V RS [PDF]:
   • Predlog zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD) - EPA 749 - II - druga obravnava [PDF]
  • MEDIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o medijih (ZMed) - EPA 811 - II - prva obravnava [PDF]
  • IZVOZ BLAGA Z DVOJNO RABO [PDF]:
   • Predlog zakona o izvozu blaga z dvojno rabo (ZIBDR) - EPA 821 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstvaln živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (MKVERZ) - EPA 820 - II - [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o mednarodnem cestnem prevozu - EPA 784 - II - [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 5 (28. 5. 1999) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Prizadevanja za kvalitetnejše življenje starejše generacije - posvet [PDF]
   • Delovanje in pristojnosti ter pravni učinki sodb Evropskega sodišča iz Luksemburga - predavanje [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 36 (31. 5. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1996 (RZ96) [PDF]:
   • EPA 768 - II - [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 36/1 (31. 5. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1996 (RZ96) (nadaljevanje) [PDF]:
   • EPA 768 - II - [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 37 (4. 6. 1999) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • O delu in uresničevanju Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1998 - EPA 818 - II - [PDF]
  • SKUPNO LETNO POROČILO [PDF]:
   • O delu državnega pravobranilstva v letu 1998 [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 13. seje Državnega zbora [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 38 (7. 6. 1999) [SIstory]:
  • ŽELEZNIŠKI PROMET [PDF]:
   • Predlog zakona o železniškem prometu (ZZelP) - EPA 364 - II - hitri postopek [PDF]
  • FINANČNO POSLOVANJE PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) - EPA 832 - II - hitri postopek [PDF]
  • ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE MINISTRSTEV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-B) - EPA 828 - II - hitri postopek [PDF]
  • ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) - EPA 202 - II - tretja obravnava [PDF]
  • TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]:
   • Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-pz) - EPA 563 - II - tretja obravnava [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o rudarstvu - EPA 391 - II - tretja obravnava [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 39 (8. 6. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE (ZON) [PDF]:
   • EPA 599 - II - tretja obravnava [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 40 (9. 6. 1999) [SIstory]:
  • POSLOVNIK DZ [PDF]:
   • Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-D) - EPA 139 - II - tretja obravnava [PDF]
  • ZAŠČITA ŽIVALI [PDF]:
   • Predlog zakona o zaščiti živali (ZZZiv) - EPA 759 - tretja obravnava [PDF]
  • ENERGETSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog energetskega zakona (EZ) - EPA 539 - II - druga obravnava [PDF]
  • DRŽAVNA STATISTIKA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A) - EPA 825 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Petega protoka k Splošnemu sporazumu o trgovini s storitvami, s priloženo slovensko Listo specifičnih obvez in slovensko Listo izjem k II. členu sporazuma (M5PSTS)- EPA 824 - II - [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • K predlogu zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji - EPA 819 - hitri postopek [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 41 (10. 6. 1999) [SIstory]:
  • GEODETSKA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD) - EPA 467 - II - druga obravnava [PDF]
  • VARSTVO OKOLJA [PDF]:
   • Nacionalni program varstva okolja (NPVO) - EPA 669 - druga obravnava [PDF]
  • POPIS KMETIJSTVA V LETU 2000 [PDF]:
   • Predlog zakona o popisu kmetijstva v letu 2000 (ZPKme) - EPA 823 - II - prva obravnava [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 42 (10. 6. 1999) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKPT) - EPA 827 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Republike Ciper o odpravi vizumov (BCYOV) - EPA 833 - II - [PDF]
  • FUNDACIJE INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V RS [PDF]:
   • Sprememba pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFI-A) - EPA 830 - II - [PDF]
   • Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacijeza financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFFI-A) - EPA 831 - II - [PDF]
   • Poročilo o delu in porabi sredstev Fundcije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS od 9.3. do 31.12.1998 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - EPA 749 - II - druga obravnava [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 43 (14. 6. 1999) [SIstory]:
  • DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN [PDF]:
   • Predlog zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-pz) - EPA 648 - II hitri postopek [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • Predloga zakona o davku na promet nepremičnin - EPA 840 - II - prva obravnava [PDF]
  • PREPREČEVANJE OMEJEVANJA KONKURENCE [PDF]:
   • Predlog zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmk) - EPA 838 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZAPIRANJE RUDNIKA IN RAZVOJ ZASAVSKE REGIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje - Hrastnik, ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske regije (ZPZRTH) - EPA 839 - II - hitri postopek [PDF]
  • PROMETNI DAVEK OD MOTORNIH VOZIL [PDF]:
   • Predlog zakona o prometnem davku od motornih vozil (ZPDMV) - EPA 841 - II - hitri postopek [PDF]
  • STANOVANJSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-?) - EPA 842 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ODPIS TERJATEV RS ZA ONESNAŽEVANJE VODE [PDF]:
   • Predlog zakona o odpisu terjatev RS iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode (ZOPOV) - EPA 498 - II - druga obravnava [PDF]
  • VARNOST V ŽELEZNIŠKEM PROMETU [PDF]:
   • Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP) - EPA 683 - druga obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • O realizaciji podzakonskih aktov iz državnega programa RS za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 do 13/5-1999 [PDF]
  • OCENA [PDF]:
   • Finančnih učinkov obremenitve davka od iger na srečo ter analiza primerljivosti obdavčitve igralnic v sosednjih državah [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (0RZF027) - EPA 837 - II - [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 44 (16. 6. 1999) [SIstory]:
  • DRŽAVNI PROGRAM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2000 [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 44/1 (16. 6. 1999) [SIstory]:
  • DRŽAVNI PROGRAM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2000 (nadaljevanje) [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 45 (17. 6. 1999) [SIstory]:
  • POROČILO O STANJU KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA V LETU 1997 [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 46 (18. 6. 1999) [SIstory]:
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-k) - EPA 844 - II - hitri postopek [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 765 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • REVIZIJA POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) - EPA 843 - II - hitri postopek [PDF]
  • AGRARNE SKUPNOSTI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-D) - EPA 845 - II - hitri postopek [PDF]
  • JAMSTVENI SKLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu (ZJSRS-C) - EPA 848 - II - hitri postopek [PDF]
  • GORSKI VODNIKI [PDF]:
   • Predlog zakona o gorskih vodnikih (ZGV) - EPA 518 - II - tretja obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (MEKUOP) - EPA 847 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o ureditvi nealociranih obveznosti iz dolgove nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Japonske (BJPNO) - EPA 849 - II - [PDF]
  • DOPOLNITEV [PDF]:
   • Nacionalnega programa varstva okolja - EPA 669 - II - [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • Predloga zakona o minimalni plači - EPA 807 - II - [PDF]
  • REDAKCIJSKI POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-pz) - EPA 840 - II - hitri postopek [PDF]
   • Umika predloga zakona o davku na promet nepremičnin - EPA 648 - II - prva obravnava [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 47 (22. 6. 1999) [SIstory]:
  • STANDARDIZACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o standardizaciji (ZSta-pz) - EPA 853 - II - hitri postopek [PDF]
  • AKREDITACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o akreditaciji (ZAkr) - EPA 854 - II - hitri postopek [PDF]
  • TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PROIZVODE [PDF]:
   • Predlog zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) - EPA 855 - II - hitri postopek [PDF]
  • KONTROLA CEN [PDF]:
   • Predlog zakona o kontroli cen (ZKC) - EPA 1058 - druga obravnava [PDF]
  • POMORSKI ZAKONIK [PDF]:
   • Pomorski zakonik Republike Slovenije (PZ) - EPA 767 - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (MSOILIF) - EPA 850 - II - [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 48 (22. 6. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-pz) [PDF]:
   • EPA 561 - II - druga obravnava [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 49 (30. 6. 1999) [SIstory]:
  • GRADITEV OBJEKTOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o graditvi objektov (ZGO-D) - EPA 859 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • POPRAVA KRIVIC [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah zakona o popravi krivic (ZPKri-A) - EPA 458 - II - druga obravnava [PDF]
  • JAVNE FINANCE [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih financah (ZJF) - EPA 736 - II - druga obravnava [PDF]
  • JAVNA NAROČILA [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih naročilih (ZJN-pz) - EPA 856 - II - prva obravnava [PDF]
  • DENARNA POMOČ ZA PRIDOBITEV STANOVANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o denarni pomoči za pridobitev stanovanja (ZDPPS) - EPA 857 - II - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (MSOILAP) - EPA 851 - II - [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog za sprejem obvezne razlage zadnjega odstavka 14. točke 18. člena Zakona o prometnem davku (ORZPD18) - EPA 852 - II - [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Predloga najustreznejše trase plinovoda M 1/1 Kidričevo - Rogatec [PDF]
  • SKLEPI [PDF]:
   • 14. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 6 (30. 6. 1999) [PDF]:
   • Predlogi državnega sveta za sprejem zakonov [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklep državnega sveta ob obravnavi problematike izvajanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest [PDF]
   • Uporaba jeklenih konstrukcij v Sloveniji - posvet [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 50 (5. 7. 1999) [SIstory]:
  • SPODBUJANJE SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) - EPA 741 - tretja obravnava [PDF]
  • DAVEK OD IGER NA SREČO [PDF]:
   • Predlog zakona o davku od iger na srečo (ZDIS) - EPA 646 - II - tretja obravnava [PDF]
  • DAVEK OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV [PDF]:
   • Predlog zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP) - EPA 647 - II - tretja obravnava [PDF]
  • AZIL [PDF]:
   • Predlog zakona o azilu (ZAzil) - EPA 654 - II - tretja obravnava [PDF]
  • TUJCI [PDF]:
   • Predlog zakona o tujcih (ZTuj-pz) - EPA 747 - II - tretja obravnava [PDF]
  • STATUS DRŽAVLJANOV NEKDANJE SFRJ V RS [PDF]:
   • Predlog zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD) - EPA 749 - II - tretja obravnava [PDF]
  • SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o splošnem upravnem postopku (ZSUP) - EPA 641 - II - druga obravnava [PDF]
  • PREVOZ NEVARNEGA BLAGA [PDF]:
   • Predlog zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB) - EPA 748 - II - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/III (MGPEIA3) - EPA 863 - II - [PDF]
  • UMIK PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • O dopolnitvi stanovanjskega zakona - EPA 603 - II - prva obravnava [PDF]
  • UMIK SOPREDLAGATELJSTVA PRI [PDF]:
   • Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 320 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • OBVESTILO O HITREM POSTOPKU OBRAVNAVE [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-A) - EPA 780 - II - [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 51 (7. 7. 1999) [SIstory]:
  • INTERVENTNI UKREPI V KMETIJSTVU V LETU 1999 [PDF]:
   • Predlog zakona za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 (ZIUK99) - EPA 873 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZDRAVNIŠKA SLUŽBA [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravniški službi (ZZdrS) - EPA 1433 - tretja obravnava [PDF]
  • PREVOZNE POGODBE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU [PDF]:
   • Predlog zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPZP) - EPA 198 - II - druga obravnava [PDF]
  • ODVZEM IN PRESADITEV DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA [PDF]:
   • Predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPDCTZ) - EPA 484 - II - druga obravnava [PDF]
  • IZDELKI IZ PLEMENITIH KOVIN [PDF]:
   • Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK) - EPA 443 - II - prva obravnava [PDF]
  • POTNE LISTINE DRŽAVLJANOV RS [PDF]:
   • Predlog zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1) - EPA 866 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (MPCPJP) - EPA 862 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij (BGRSZI) - EPA 868 - II - [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo k predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (RZ96) - EPA 768 - II - [PDF]
   • Poročilo k obravnavi poročila Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji stroškov dela - funkcionarji in občinska uprava - za leta 1995, 1996 in 1997 Mestne občine Koper [PDF]
   • Poročilo o obravnavi Poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1998 [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 52 (8. 7. 1999) [SIstory]:
  • SKLAD ZA VOJNE ODŠKODNINE [PDF]:
   • Predlog zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine (ZSPVO) - EPA 1101 - druga obravnava [PDF]
  • VARSTVO PRED UTOPITVAMI [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU) - EPA 1338 - druga obravnava [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo [PDF]
   • Poročilo o realizaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 do 17.6.1999 [PDF]
 60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 53 (12. 7. 1999) [SIstory]:
  • DRUŠTVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih (Zdru-A) - EPA 865 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o mednarodnem cestnem prevozu oseb in stvari (BDECP) - EPA 874 - II - [PDF]
  • PRAVILNIK [PDF]:
   • Spremembe pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 864 - II - [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o dolgu Republike Slovenije za leto 1998 [PDF]
   • Poročilo o stanju dolgov z jamstvom Republike Slovenije za leto 1998 [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 15. seje Državnega zbora RS [PDF]
 61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 54 (13. 7. 1999) [SIstory]:
  • DEKLARACIJA O ZUNANJI POLITIKI RS [PDF]:
   • Predlog deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije (DeZPRS) - EPA 867 - II - [PDF]
  • USTAVNO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-A) - EPA 878 - II - hitri postopek [PDF]
  • VARSTVO PRED POŽAROM [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A) - EPA 846 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • VOJNI VETERANI [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZW-A) - EPA 63 - II - tretja obravnava [PDF]
  • RAČUNSKO SODIŠČE [PDF]:
   • Predlog zakona o računskem sodišču (ZRacS-pz) - EPA 860 - II - prva obravnava [PDF]
  • OBLIGACIJSKA IN STVARNOPRAVNA RAZMERJA V LETALSTVU [PDF]:
   • Predlog zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL) - EPA 872 - II - prva obravnava [PDF]
  • VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV [PDF]:
   • Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVPP?) - EPA 875 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju (BATPTP-C) - EPA 877 - II - [PDF]
 62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 55 (16. 7. 1999) [SIstory]:
  • REVIZIJA POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA [PDF]:
   • Predlog zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) - EPA 883 - II - hitri postopek [PDF]
  • IZVRŠEVANJE PRORAČUNA RS [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-D) - EPA 884 - II - hitri postopek [PDF]
  • NAJEM POSOJILA ZA PROJEKT EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN [PDF]:
   • Predlog zakona o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (ZNPPEN) - EPA 885 - II - hitri postopek [PDF]
  • KONTROLA CEN [PDF]:
   • Predlog zakona o kontroli cen (ZKC) - EPA 1058 - tretja obravnava [PDF]
 63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 56 (19. 7. 1999) [SIstory]:
  • UMIKI [PDF]:
   • Umik predloga zakona o spremembi zakona o Ustavnem sodišču (ZustS/A) - EPA 510 - II - [PDF]
   • Umik predloga zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - EPA 843 - II - hitri postopek [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E) - EPA 549 - II - prva obravnava [PDF]
  • VOLITVE [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ?) - EPA 881 - II - hitri postopek [PDF]
  • LASTNINJENJE KULTURNIH SPOMENIKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL) - EPA 876 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • JAVNI SKLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih skladih (ZJS) - EPA 550 - II - druga obravnava [PDF]
  • ZAVAROVALNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o zavarovalništvu (ZZavar) - EPA 744 - II - druga obravnava [PDF]
  • PREPREČEVANJE UPORABE PREPOVEDANIH DROG [PDF]:
   • Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD) - EPA 750 - II - druga obravnava [PDF]
  • VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV [PDF]:
   • Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVPP??) - EPA 879 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju karantene in varstva rastlin (BBOKVR) - EPA 882 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1997 in 1998 [PDF]
  • SKLEP [PDF]:
   • 36. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
 64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 57 (23. 7. 1999) [SIstory]:
  • VPIS LASTNINSKE PRAVICE V ZEMLJIŠKO KNJIGO [PDF]:
   • Predlog zakona o začasnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbev zemljiško knjigo (ZZPLPS) - EPA 891 - II - hitri postopek [PDF]
  • SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o splošnem upravnem postopku (ZSUP) - EPA 641 - II - tretja obravnava [PDF]
  • PREVOZ NEVARNEGA BLAGA [PDF]:
   • Predlog zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB) - EPA 748 - II - tretja obravnava [PDF]
  • LOBIRANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o lobiranju (ZLob) - EPA 888 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanjumed Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRTGS) - EPA 892 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MEKPPKZ) - EPA 893 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o gospodarskem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem sodelovanju (BEGGIS) - EPA 894 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti vlaganj (BALSZV) - EPA 895 - II - [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]:
   • Popravka 8. in 6. člena predloga zakona o kontroli cen - EPA 1058 - tretja obravnava [PDF]
   • Popravek skupnega letnega poročila o delu Državnega pravobranilstva za leto 1998 [PDF]
 65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 58 (26. 7. 1999) [SIstory]:
  • PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE [PDF]:
   • Predlog zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD) - EPA 769 - II - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu med naravnimi in civilizacijskimi nesrečami (BHRVNCN) - EPA 896 - II - [PDF]
  • ZAPISNIKI MULTILATERALNIH IN BILATERALNIH SESTANKOV TER USKLAJENA POROČILA BILATERALNIH SESTANKOV [PDF]:
   • Zapisniki multilateralnih in bilateralnih sestankov na področjih 2. delovne skupine(Prost pretok oseb), 7. delovne skupine (Kmetijstvo - 4. del - bilateralni zapisnik), 9. delovne skupine (Transoportna politika), 10. delovne skupine (Davki), 21. delovne skupine (Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov), 28. delovne skupine (Finančni nadzor) ter usklajena [PDF]
  • DOPOLNITEV DELNE POBUDE O PRISTOPU R SLOVENIJE K EU [PDF]:
   • Dopolnitev delne pobude za pogajanja in sklenitev Mednarodne pogodbe o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji za področje 3 - Prost pretok storitev [PDF]
  • DOPOLNITEV DELNE POBUDE O PRISTOPU R SLOVENIJE K EU [PDF]:
   • Dopolnitev delne pobude za pogajanja in sklenitev Mednarodne pogodbe o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji za področje 22 - Okolje na področju Pitna voda [PDF]
  • IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DZ [PDF]:
   • Poročilo k poročilu o realizaciji priporočil in predlogov Računskega sodišča R Slovenije in Odbora Državnega zbora R Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ ob obravnavi sklepnega poročila Računskega sodišča R Slovenije o reviziji izvajanja nalog sodiščv letih 1995 in 1996 [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 37. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
 66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 59 (30. 7. 1999) [SIstory]:
  • LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE ZAVAROVALNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ) - EPA 570 - tretja obravnava [PDF]
  • POSLOVNE STAVBE IN PROSTORI [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B) - EPA 54 - II - druga obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojenm pospeševanju in zaščiti naložb (BBOPZN) - EPA 901 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij (BMKUPR) - EPA 902 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu (BATMKP) - EPA 903 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN) - EPA 904 - II - [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • O delu državnih tožilstev v Republiki Sloveniji za leto 1998 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • 1. člena predloga zakona o ratifikaciji Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov - EPA 862 - II - [PDF]
 67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 60 (3. 8. 1999) [SIstory]:
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-?) - EPA 900 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • LETALSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o letalstvu (Zlet) - EPA 372 - II - druga obravnava [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 7 (3. 8. 1999) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta [PDF]
   • Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakonov še enkrat odloča [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Sklep državnega sveta ob obravnavi poročila o delu parlamentarne preiskovalne komisije v zvezi z dogodki na kapitalskem trgu marca 1996 [PDF]
   • Predlog za sprejem obvezne razlage zakona [PDF]
   • Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - sklepi posveta s slovenskimi župani [PDF]
 68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 61 (4. 8. 1999) [SIstory]:
  • PRESKRBA S KRVJO [PDF]:
   • Predlog zakona o preskrbi s krvjo - EPA 911 - II - hitri postopek [PDF]
  • SOGLASJE RS ZA KREDIT PRI EIB/IV [PDF]:
   • Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za kredit, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV - EPA 912 - II - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVO RS ZA PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST/IV [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Weideraufbau v višini 85 mio EUR (KfWII) - EPA 913 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZADRUGE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (ZZad-B) - EPA 907 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJ [PDF]:
   • Predlog nacionalnega programa razvoja telekomunikacij (NPRTel) - EPA 772 - II - druga obravnava [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM VARSTVA POTROŠNIKOV [PDF]:
   • Predlog nacionalnega programa varstva potrošnikov (NPVP) - EPA 906 - II - prva obravnava [PDF]
 69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 62 (5. 8. 1999) [SIstory]:
  • AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [PDF]:
   • Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1998 [PDF]
   • Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1998 [PDF]
   • Letni obračun Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1998 [PDF]
   • Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1999 [PDF]
 70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 63 (9. 8. 1999) [SIstory]:
  • PODPORA GOSPODARSKIM DRUŽBAM PRI RAZVOJU [PDF]:
   • Predlog zakona o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 - EPA 917 - II - hitri postopek [PDF]
  • DRUŽBA ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-D) - EPA 908 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) - EPA 688 - II - druga obravnava [PDF]
  • ZDRAVSTVENA USTREZNOST ŽIVIL IN IZDELKOV [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili - EPA 914 - II - prva obravnava [PDF]
  • ZDRAVILA IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih - EPA 915 - II - prva obravnava [PDF]
  • ZDRAVSTVENA INŠPEKCIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o zdravstveni inšpekciji - EPA 916 - II - prva obravnava [PDF]
  • PRIVATIZACIJA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA [PDF]:
   • Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja (ZPDP) - EPA 918 - II - prva obravnava [PDF]
 71. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 64 (19. 8. 1999) [SIstory]:
  • DAVEK NA MOTORNA VOZILA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila (ZDMV-A) - EPA 909 - II - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVO RS ZA KREDIT DARS PRI EIB/IV [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za Projekt slovenskih avtocest/IV - EPA 919 - II - hitri postopek [PDF]
  • JAMSTVO RS ZA OBVEZNICE IZDANE ZA SANACIJO SLOVENSKIH ŽELEZARN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-B) - EPA 643 - II - druga obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • O izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.1998 do 31.12.1998 [PDF]
  • REDAKCIJSKA POPRAVKA [PDF]:
   • K predlogu zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih - EPA 915 - II - prva obravnava [PDF]
 72. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 65 (10. 9. 1999) [SIstory]:
  • POROŠTVO RS ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI-A) - EPA 920 - II - hitri postopek [PDF]
  • ENERGETSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog energetskega zakona (EZ) - EPA 539 - II - tretja obravnava [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA [PDF]:
   • Predlog nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) - EPA 669 - II - tretja obravnava [PDF]
  • JAVNE FINANCE [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih financah (ZJF) - EPA 736 - II - tretja obravnava [PDF]
 73. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 66 (16. 9. 1999) [SIstory]:
  • REFERENDUM IN LJUDSKA INICIATIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI-D) - EPA 921 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • BESEDILO ČLENOV [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih - EPA 865 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega odkrivanja (MKOPR) - EPA 923 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o vojaškem sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Helenske republike (BGRVS) - EPA 928 - II - [PDF]
  • OBVESTILO O HITREM POSTOPKU [PDF]:
   • Predloga zakona o javnem mediju Radioteleviziji Slovenija - EPA 779 - II - hitri postopek [PDF]
   • Predloga zakona o popisu kmetijstva v letu 2000 - EPA 823 - II - hitri postopek [PDF]
  • DOPOLNITEV [PDF]:
   • Predloga zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti - EPA 797 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • Vlade Republike Slovenije o sodelovanju Republike Slovenije v Paktu stabilnosti za Jugovzhodno Evropo - EPA - 929 - II - [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • O prerazporeditvah sredstev v obdobju januar-junij 1999, o katerih Vlada Republike Slovenije poroča Državnemu zboru Republike Slovenije [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Proučitve variant poteka glavne ceste Želodnik - Mengeš - Vodice na odseku Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 38. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
 74. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 67 (17. 9. 1999) [SIstory]:
  • POROČILO O JEDRSKI IN SEVALNI VARNOSTI V SLOVENIJI V LETU 1998 [PDF]:
   • EPA 922 - II - [PDF]
 75. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 68 (23. 9. 1999) [SIstory]:
  • FINANCIRANJE OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO - ?) - EPA 930 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ODPIS TERJATEV [PDF]:
   • Predlog zakona o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode (ZOPOV) - EPA 498 - II - tretja obravnava [PDF]
  • REFERENDUM IN LJUDSKA INICIATIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI - ?) - EPA 927 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o obrambnem in vojaškem sodelovanju (BHUOVS) - EPA 931 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCZZM) - EPA 934 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt (BKVZM) - EPA 935 - II - [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • O vmesni realizaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002, ki so bili predvideni za sprejem do 30/9-1999 [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • K Predlogu nacionalnega programa varstva okolja - EPA 669 - II - tretja obravnava [PDF]
  • SKLEPA [PDF]:
   • 39. izredne seje Državnega zbora RS [PDF]
 76. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 69 (30. 9. 1999) [SIstory]:
  • REFERENDUM IN LJUDSKA INICIATIVA [PDF]:
   • Predlog zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI-1) - EPA 939 - II - hitri postopek [PDF]
  • TELEKOMUNIKACIJE [PDF]:
   • Predlog nacionalnega programa razvoja telekomunikacij (NPRTel) - EPA 772 - II - druga obravnava [PDF]
  • AKT O NASLEDSTVU [PDF]:
   • Predlog Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUNSNJ) - EPA 936 - II - [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o ponovnem sprejemu oseb (BBOPSO) - EPA 937 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o sodelovanju med policijami (BITSP) - EPA 938 - II - [PDF]
  • OBVESTILO O HITREM POSTOPKU [PDF]:
   • Predloga zakona o zdravstveni inšpekciji - EPA 916 - II - [PDF]
   • Predloga zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili - EPA 914 - II - [PDF]
   • Predloga zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih - EPA 915 - II - [PDF]
 77. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 70 (1. 10. 1999) [SIstory]:
  • POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA DARS D.D. V LETU 1998 [PDF]:
   • EPA 940 - II - [PDF]
 78. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 71 (6. 10. 1999) [SIstory]:
  • USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI [PDF]:
   • Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) - EPA 1066 - druga obravnava [PDF]
  • GOSPODARSKE DRUŽBE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) - EPA 941 - II - prva obravnava [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Primerjalne študije variant priključka Rogoza na avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 8 (6. 10. 1999) [PDF]:
   • Predlog državnega sveta za sprejem zakona [PDF]
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Ugotovitve državnega sveta v zvezi z zahtevo o ustavnem sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti nekaterih členov zakona o policiji [PDF]
   • Predlog državnega sveta za spremembo poslovnika o parlamentarni preiskavi [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Univerze kot pravni subjekti v gospodarstvu - predavanje [PDF]
   • Izvajanje zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s poudarkom na starejših - posvet [PDF]
 79. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 72 (11. 10. 1999) [SIstory]:
  • RTV SLOVENIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o zagotavljanju vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in lokalnih nekomercialnih programov na območjih, kjer živi slovenska narodna manjšina (ZVSPRTV) - EPA 890 - II - hitri postopek [PDF]
  • ŽRTVE VOJNEGA NASILJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-E) - EPA 320 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • ZAVAROVALNIŠTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o zavarovalništvu (ZZavar) - EPA 744 - II - tretja obravnava [PDF]
  • DAVEK NA DODANO VREDNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost - EPA 944 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BUKKIZ) - EPA 943 - II - [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga nacionalnega programa razvoja telekomunikacij - EPA 772 - II - druga obravnava [PDF]
 80. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 73 (15. 10. 1999) [SIstory]:
  • ZAMENJAVA AZBESTNO-CEMENTNIH CEVI [PDF]:
   • Predlog zakona o postopni zamenjavi azbestno-cementnih cevi v vodovodni infrastrukturi za oskrbo s pitno vodo (ZACVIPV) - EPA 942 - II - hitri postopek [PDF]
  • PREPREČEVANJE UPORABE PREPOVEDANIH DROG [PDF]:
   • Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD) - EPA 750 - II - tretja obravnava [PDF]
  • BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ [PDF]:
   • Predlog zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči (ZNRSBPP) - EPA 949 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BUKSZN) - EPA 950 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BPOSZN) - EPA 951 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij (BPLSZN) - EPA 952 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe Kreditne pogodbe (Projekt slovenskih avtocest vzhod - zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj z dne 10. junija 1994 (MPAEB-A) - EPA 954 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o konsolidaciji dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BCHKDJ) - EPA 955 - II - [PDF]
  • SPREMEMBA IN POPRAVEK [PDF]:
   • Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji - EPA 864 - II - [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Proučitve variant lokacije avtocestne baze na odseku avtoceste Arja vas - Ločica pri Vranskem [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]:
   • K predlogu zakona o zavarovalništvu - EPA 744 - II - tretja obravnava [PDF]
 81. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74 (22. 10. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • PRORAČUNSKI MEMORANDUM 2000 [PDF]
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 Z OBRAZLOŽITVAMI [PDF]:
   • SPLOŠNI DEL PRORAČUNA [PDF]
   • POSEBNI DEL PRORAČUNA [PDF]
 82. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/1 (22. 10. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 Z OBRAZLOŽITVAMI [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • POSEBNI DEL PRORAČUNA (nadaljevanje) [PDF]
 83. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/2 (22. 10. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 Z OBRAZLOŽITVAMI [PDF]:
   • POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA NEVLADNE IN PRAVOSODNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE: PREDLOG UPORABNIKA IN PREDLOG VLADE [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJEZA LETO 2000 [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
 84. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/3 (22. 10. 1999) [SIstory]:
  • POROČILO O DELU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE OD 1.9.1998 DO 1.9.1999 [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
 85. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/4 (26. 10. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2000 [PDF]:
   • NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]
   • VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]
 86. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/5 (26. 10. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2000 [PDF]:
   • 1. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (nadaljevanje) [PDF]
 87. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/6 (26. 10. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2000 [PDF]:
   • 1. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (nadaljevanje) [PDF]
 88. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/7 (26. 10. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2000 [PDF]:
   • 1. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (nadaljevanje) [PDF]
 89. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/8 (26. 10. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2000 [PDF]:
   • 1. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (nadaljevanje) [PDF]
 90. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/9 (26. 10. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • IZRAČUN PRIMERNE PORABE OBČIN IN ZNESKOV FINANČNE IZRAVNAVE ZA LETO 2000 [PDF]
 91. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/10 (29. 10. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2000 [PDF]:
   • 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (nadaljevanje: upravne enote) [PDF]
   • 3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]
  • METODOLOŠKI OPOMNIK K PREDLOGU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 [PDF]
 92. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/11 (4. 11. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV ZPIZ, ZZZS, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ [PDF]
 93. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 75 (5. 11. 1999) [SIstory]:
  • POPIS KMETIJSKIH GOSPODARSTEV RS [PDF]:
   • Predlog zakona o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 (ZPKG) - EPA 823 - II - hitri postopek [PDF]
  • DAVČNI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-D) - EPA 969 - II - hitri postopek [PDF]
  • SOCIALNO VARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o socialnem varstvu (ZSV-B) - EPA 956 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Španije (BESMCP) - EPA 957 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o mednarodnem cestnem prevozu (BNOMCP) - EPA 958 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu (BLAMCP) - EPA 959 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o mednarodnih cestnih prevozih (BPLMCP) - EPA 960 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Helensko republiko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BGRMCP) - EPA 961 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BUSZTS-1) - EPA 962 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Slovaške republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva (BSKKIG) - EPA 963 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske (BTHGS) - EPA 966 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Ministrstvom za preskrbo, nastanitev, promet in turizem Republike Francije o pogojih opravljanja mednarodnega cestnega linijskega prevoza oseb med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo in tranzitu čez njuni ozemlji (BFRCLPO) - EPA 967 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o gospodarskem, znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BIDGZTS) - EPA 968 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESPZN) - EPA 970 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o varstvu zaupnih obrambnih informacij in sredstev (BHUVZOI) - EPA 972 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (BHRUPR) - EPA 977 - II - [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]:
   • Predloga zakona o zaščiti živali - EPA 759 - tretja obravnava [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 9 (5. 11. 1999) [PDF]:
   • Predlog državnega sveta za sprejem zakona [PDF]
   • Sklepi državnega sveta ob obravnavi četrtega rednega poročila Varuha človekovih pravic za leto 1998 [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Izkušnje Finske pri vključevanju v evropske tehnološko-razvojne projekte - predavanje [PDF]
   • Davčne olajšave kot oblika posrednega financiranja neprofitno volonterskih organizacij - strokovni posvet [PDF]
 94. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 76 (6. 11. 1999) [SIstory]:
  • UREDITEV PLAČILNEGA PROMETA [PDF]:
   • Predlog zakona o ureditvi plačilnega prometa na dan 31/12-1999 (ZUPP99) - EPA 978 - II - hitri postopek [PDF]
  • VISOKO ŠOLSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-A) - EPA 205 - II - tretja obravnava [PDF]
  • POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) - EPA 561 - II - tretja obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Brazilije (BBRTGS) - EPA 570 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki oddohodka in premoženja (BUSIDO) - EPA 974 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Ustave Mednarodne organizacije za migracije (MUMOM) - EPA 975 - II - [PDF]
 95. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 77 (12. 11. 1999) [SIstory]:
  • PREPOVED GRADITVE JEDRSKIH ELEKTRARN [PDF]:
   • Predlog zakona o prepovedi graditve novih jedrskih elektrarn v Republiki Sloveniji in o prepovedi skladiščenja nizko, srednje in visoko radioaktivnih odpadkov iz drugih držav na ozemlju Republike Slovenije ter o trajnem varnem skladiščenju nizko, srednje in visoko radioaktivnih odpadkov (ZPGJES) - EPA 973 - II - hitri postopek [PDF]
  • UPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-?) - EPA 953 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • FINANCIRANJE OBČIN [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o financiranju občin (ZFO-?) - EPA 971 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM [PDF]:
   • Predlog nacionalnega stanovanjskega programa (NPSta) - EPA 1208 - druga obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • O izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn d.d. v obdobju I. - VI. 1999 [PDF]
  • DODATNA POJASNILA [PDF]:
   • K pogajalskim izhodiščem Republike Slovenije za področje 13 - Socialna politika in zaposlovanje [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Proučitve variant poteka avtoceste na odseku Krška vas - Obrežje [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILO [PDF]:
   • 16. seje Državnega zbora RS [PDF]
 96. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 78 (15. 11. 1999) [SIstory]:
  • VETERINARSTVO [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (ZVet-B) - EPA 986 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • PROIZVODNJA IN PROMET PREPOVEDANIH DROG [PDF]:
   • Predlog zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) - EPA 1243 - tretja obravnava [PDF]
  • RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C) - EPA 976 - II - prva obravnava [PDF]
  • STALIŠČA [PDF]:
   • Vlade Republike Slovenije o rednem poročilu Evropske komisije o napredku Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo s predlogi ukrepov [PDF]
 97. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/12 (16. 11. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
  • NAČRT INVESTICIJSKIH PROGRAMOV ZA LETA 2000 DO 2003 [PDF]
  • DOPOLNITEV OBRAZLOŽITVE PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE ZA LETO 2000 [PDF]
 98. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 79 (19. 11. 1999) [SIstory]:
  • MEROSLOVJE [PDF]:
   • Predlog zakona o meroslovju (ZMer-1) - EPA 983 - II - hitri postopek [PDF]
  • POROŠTVO RS ZA IZGRADNJO HE NA SPODNJI SAVI [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi od HE Vrhovo do hrvaške meje (ZPNPHS) - EPA 984 - II - hitri postopek [PDF]
  • UGOTAVLJANJE KATASTRSKEGA DOHODKA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-B) - EPA 982 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje (BUSPSO) - EPA 985 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ) - EPA 987 - II - [PDF]
  • DENACIONALIZACIJA [PDF]:
   • Štirinajsto poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji [PDF]
   • Poročilo o izvajanju zakona o denacionalizaciji - EPA 981 - II - [PDF]
  • PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA [PDF]:
   • Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve - EPA 992 - II - [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Proučitve variant avtocestnega priključka Celje - Vzhod in povezovalne ceste od avtocestnega priključka do G 2-107 na Jugu in do L 46407 na Severu [PDF]
  • NADOMESTITEV GRADIVA [PDF]:
   • Predloga deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije (DeZPRS) - EPA 867 - II - [PDF]
  • POPRAVKI [PDF]:
   • V predlogu akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljvai med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUNSNJ) - EPA 936 - II - [PDF]
 99. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 80 (24. 11. 1999) [SIstory]:
  • LOKALNA SAMOUPRAVA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K) - EPA 844 - II - hitri postopek [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - EPA 953 - II - [PDF]
  • UPRAVNE TAKSE [PDF]:
   • Predlog zakona o upravnih taksah (ZUT) - EPA 988 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZDRAVSTVENA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-E) - EPA 991 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • GEODETSKA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o geodetski dejavnosti (ZGeo-D) - EPA 467 - II - tretja obravnava [PDF]
  • IZRAČUN PRIMERNE PORABE OBČIN ZA LETO 1999 [PDF]:
   • Izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 1999 [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 10 (24. 11. 1999) [PDF]:
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Regionalni razvoj in lokalna samouprava - posvet [PDF]
 100. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 81 (25. 11. 1999) [SIstory]:
  • POSLOVNO POROČILO SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE, D.D. ZA LETO 1997 [PDF]
 101. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 82 (26. 11. 1999) [SIstory]:
  • NADZOR DRŽAVNIH POMOČI [PDF]:
   • Predlog zakona o nadzoru državnih pomoči (ZNDP) - EPA 994 - II - hitri postopek [PDF]
  • JAVNA NAROČILA [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih naročilih (ZJN-1) - EPA 856 - II - druga obravnava [PDF]
  • REDNO POROČILO [PDF]:
   • Komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo 1999 in Povzetek poročila o napredku posameznih držav kandidatk za pristop [PDF]
 102. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 83 (1. 12. 1999) [SIstory]:
  • VRAČANJE VLAGANJ V TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE [PDF]:
   • Predlog zakona o vračanju vlaganj lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVLSTO) - EPA 989 - II - prva obravnava [PDF]
  • ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E) - EPA 990 - II - prva obravnava [PDF]
  • DAVČNI POSTOPEK [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-?) - EPA 993 - II - prva obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • O delu Službe za proračunsko inšpekcijo Ministrstva za finance za obdobje julij - december 1998 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • O delu Proračunske inšpekcije Ministrstva za finance za obdobje januar - april 1999 [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • O prerazporeditvah sredstev v obdobju julij - september 1999, o katerih Vlada Republike Slovenije poroča Državnemu zboru Republike Slovenije [PDF]
  • IZ RAZPRAV DELOVNIH TELES DZ [PDF]:
   • Poročilo k poročilu Računskega sodišča RS o reviziji porabe proračunskih sredstev za delovanje diplomatsko - konzularnih predstavništev Republike Slovenije na RS, Ministrstvu za zunanje zadeve v letih 1996 in 1997 [PDF]
   • Poročilo k poročilu Računskega sodišča RS o reviziji dodeljevanja proračunskih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje visokošolskih programov v letu 1996 [PDF]
 103. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 84 (9. 12. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 [PDF]:
   • EPA 1004 - II - [PDF]
 104. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 84/1 (9. 12. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 [PDF]:
   • EPA 1004 - II - 217 (nadaljevanje) [PDF]
 105. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 84/2 (9. 12. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 [PDF]:
   • EPA 1004 - II - (nadaljevanje) [PDF]
 106. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 84/3 (9. 12. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 [PDF]:
   • EPA 1004 - II - (nadaljevanje) [PDF]
 107. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 85 (15. 12. 1999) [SIstory]:
  • POROŠTVO RS ZA KREDIT DARS [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d pri Autovie Venete S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto (ZPDAVR) - EPA 999 - II - hitri postopek [PDF]
  • SOGLASJE RS ZA KREDIT DARS [PDF]:
   • Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita Autovie Venete S.p.A. za gradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto (ZSDAVR) - EPA 1000 - II - hitri postopek [PDF]
  • INVESTICIJE V JAVNE ZAVODE [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 (ZIJZ-A) - EPA 1003 - II - hitri postopek [PDF]
  • FINANČNO POSLOVANJE PODJETIJ [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-A) - EPA 1006 - II - hitri postopek [PDF]
  • PORAVNAVE NEPLAČANIH OBVEZNIH DAJATEV [PDF]:
   • Predlog zakona o načinu poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev (ZNPDND) - EPA 1007 - II - hitri postopek [PDF]
  • ZDRAVSTVENA DEJAVNOST [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-?) - EPA 1002 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • JAVNI SKLADI [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih skladih (ZJS) - EPA 550 - II - tretja obravnava [PDF]
  • PREDLOG [PDF]:
   • Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje - EPA 1001 - II - prva obravnava [PDF]
  • PLAČILNI PROMET [PDF]:
   • Predlog zakona o plačilnem prometu (ZPlaP) - EPA 1005 - II - prva obravnava [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izdvajanju in namenski porabi sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.1999 do 30.6.1999 [PDF]
  • SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV [PDF]:
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 1998 [PDF]
  • SPODBUDE LOKALNIM IN REGIONALNIM PROGRAMOM [PDF]:
   • Poročilo o spodbudah, ki so bile v letu 1998 na posameznem ministrstvu namenjene lokalnim in regionalnim programom [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 7, št. 11 (15. 12. 1999) [PDF]:
   • Predlog državnega svetaza sprejem zakona [PDF]
   • Mnenja državnega sveta o zadevah iz pristojnosti državnega zbora [PDF]
   • Ustavno sodišče o zahtevi državnega sveta za oceno ustavnosti nekaterih določb poslovnika državnega sveta [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Politika pokojninskega in invalidskega zavarovanja v naslednjem tisočletju - javna razprava [PDF]
   • Mentalna zdravstvena politika in reforme - predavanje [PDF]
 108. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 86 (15. 12. 1999) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj (MOSSESR) - EPA 1008 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe Konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h Konvenciji (MKTOZR) - EPA 1015 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o posojilu (Projekt za posodobitev evidentiranja nepremičnin) med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (MSPEN) - EPA 1016 - II - [PDF]
 109. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 87 (16. 12. 1999) [SIstory]:
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o rezultatih pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom Evropske unije - 2 poglavje: prost pretok oseb [PDF]
   • Poročilo o realizaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 do 30.9.1999 [PDF]
  • INFORMACIJA IN POROČILI [PDF]:
   • Informacija o pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije(Zapisniki multilateralnih in bilateralnih sestankov na področjih 7. delovne skupine: kmetijstvo - 4. del (drugi del in 5. del; 24. delovne skupine: pravosodje in notranje zadeve; 29. delovne skupine: financiranje in proračun ter usklajena poročila bilateralnih sestankov s področij [PDF]
   • Poročilo s pete Medvladne konference za pristop Slovenije k Evropski uniji na ravni namestnikov glavnih pogajalcev 30. septembra 1999 v Bruslju [PDF]
   • Poročilo z zasedanja sedmega sestanka namestnikov glavnih pogajalcev držav kandidatk za pristop k Evropski uniji od 23. do 24. septembra 1999 v Pragi na Češkem [PDF]
 110. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 74/13 (21. 12. 1999) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (DP2000) [PDF]
  • PROGRAM PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2000 Z OBRAZLOŽITVAMI [PDF]:
   • EPA 965 - II - [PDF]
 111. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 88 (22. 12. 1999) [SIstory]:
  • OBNOVA POSOČJA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOSRP-B) - EPA 1014 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • UMIK [PDF]:
   • Vloženega predloga zakona o spremembi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ) - EPA 1009 - II - skrajšani postopek in vložitev novega [PDF]
  • VLOŽITEV NOVEGA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI SLOVENIJE (ZKGZ-?) [PDF]:
   • EPA 1010 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BSKSKP) - EPA 1011 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBOMCP) - EPA 1012 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zračnem prometu (BPOMZP-A) - EPA 1013 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Države Izrael (BILSMO) - EPA 1017 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o zračnem prometu (BESZP) - EPA 1018 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dvostranskega sporazuma o plačilu dolžniških obveznosti iz deleža zunanjega dolga, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena od držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije - SFRJ, nizozemskim upnikom (BNLPDO) - EPA 1019 - II - [PDF]
   • Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Ciper, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper (BCYNSNJ) - EPA 1021 - II - [PDF]
 112. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 89 (23. 12. 1999) [SIstory]:
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o realozaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 do 31.12.1999 [PDF]
   • Poročilo s šeste Medvladne konference za pristop Slovenije k Evropski uniji na ravni namestnikov glavnih pogajalcev 12. novembra 1999 v Bruslju [PDF]
 113. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 25, št. 90 (30. 12. 1999) [SIstory]:
  • UMIK [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju - EPA 565 - II - hitri postopek [PDF]
  • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-?) - EPA 1028 - II - hitri postopek [PDF]
  • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-A) - EPA 1023 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-?) - EPA 1026 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • GASILSTVO [PDF]:
   • Predloga zakona o spremembah in doponitvah zakona o gasilstvu (ZGas-A) - EPA 1022 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • USKLAJEVANJE PLAČ IN REGRESA ZA LETNI DOPUST [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR-A) - EPA 1024 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • STANOVANJSKI ZAKON [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZ-E) - EPA 1031 - II - skrajšani postopek [PDF]
  • JAMSTVO RS ZA OBVEZNICE ZA SANACIJO ŽELEZARN [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-B) - EPA 643 - II - tretja obravnava [PDF]
  • GLASBENE ŠOLE [PDF]:
   • Predlog zakona o glasbenih šolah (ZGla) - EPA 1068 - druga obravnava [PDF]
  • GEOMETRIČNO SREDIŠČE SLOVENIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS) - EPA 1029 - II - prva obravnava [PDF]
  • ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV [PDF]:
   • Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) - EPA 1030 - II - prva obravnava [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o turističnem prometu na mejnem območju CINTERREG/PHARE - CBC - obmejna panoramska pot (BATTPM) - EPA 1027 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju obrambe med Republiko Slovenijo in Portugalsko Republiko (BPOSPO) - EPA 1032 - II - [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za ljudsko obrambo Republike Poljske o sodelovanju na obrambnem področju (BPLSMO) - EPA 1033 - II - [PDF]
  • PREDLOG [PDF]:
   • Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 [PDF]