13. Seznam Poročevalcev iz leta 1987

 1. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 1 (6. 1. 1987) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prenehanju veljavnosti zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva s predlogom zakona (ESA-165) [PDF]
  • PREDLOG ZA SOGLASJE h kandidaturi Letalske zveze Jugoslavije in Aerokluba »Franjo Kluz« — Zemun za organiziranje VII. svetovnega prvenstva v raketnem modelarstvu 1987. leta v Beogradu [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PROGRAM DELA Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1987 (ESA-113) [PDF]
 2. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 2 (16. 1. 1987) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o prispevku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za sanacijo izgub organizacij združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva nastalih v letu 1986 (ESA-175) [PDF]
  • INFORMACIJA o okoliščinah v katerih Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga sprejem zakona o prispevku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za sanacijo izgub organizacij združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva nastalih v letu 1986 [PDF]
  • INFORMACIJA o osebnih dohodkih v organizacijah s področja elektrogospodarstva in premogovništva [PDF]
  • OPERATIVNI NAČRT ZA IZVAJANJE ugotovitev in sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 24.7. 1985, 18. 7. 1986 in z dne 24. 12. 1986 s področja energetskega gospodarstva [PDF]
  • PROGRAM za učinkovitejše obratovanje elektrogospodarstva in premogovništva - sanacijski program [PDF]
  • Pismo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Zveznemu izvršnemu svetu [PDF]
  • ZAKLJUČNO POROČILO delegacije Skupščine SRS v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o sprejemanju Resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v l. 1987 s spremljajočimi akti za l. 1987 ter nekaterih drugih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ (9. seja Zbora republik in pokrajin, ki je bila 26.12.1986) [PDF]
  • INFORMACIJA o sprejetih zakonih na 10. seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ, 26. 12. 1986 [PDF]
 3. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 3 (27. 1. 1987) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (ESA-1) [PDF]
   • POBUDA ZA SKLENITEV DOGOVORA o enotnem urejanju pogojev in načinov za opravljanje gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja v zadruge (ESA-181) [PDF]
   • MNENJE Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pobudi za sklenitev dogovora o enotnem urejanju pogojev in načina opravljanja gospodarskih dejavnosti z osebnim delom in sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja v zadruge [PDF]
   • Strategija tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije (ESA-877) [PDF]
   • PREDLOG PROGRAMA ukrepov za podpiranje razvoja znanosti in tehnologije - 1. del [PDF]
 4. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 4 (12. 2. 1987) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe (ESA-197) [PDF]
  • INFORMACIJA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu za izdajo zakona o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe s tezami [PDF]
  • INFORMACIJA Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine SR Slovenije o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu z vidika povezovanja osebnega dela z družbenim [PDF]
  • PREDLOG za sklenitev družbenega dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (ESA-190) [PDF]
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji [PDF]
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji (ESA-199) [PDF]
  • POBUDA za sklenitev dogovora o spremembi dogovora o uskladitvi temeljev politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o izdajanju enotnih meničnih golic in njihovem dajanju v obtok z osnutkom dogovora (ESA-191) [PDF]
  • SKLEP o povračilih stroškov delegatom za delo v Skupščini SR Slovenije oziroma o nadomestilih osebnega dohodka delegatom [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG, da se začne postopek za spremembo ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije [PDF]
 5. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 5 (24. 2. 1987) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • REGISTER POROČEVALCA ZA LETO1986/XII [PDF]
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Sovenije za I. trimesečje 1987 [PDF]
 6. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 6 (17. 3. 1987) [SIstory]:
  • POROČILO o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letu 1986 (ESA-211) [PDF]
  • ANALIZA problematike in vprašanj s področja delovnopravne zakonodaje (skrajšano besedilo) [PDF]
  • ANALIZA izvajanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (skrajšano besedilo) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PROBLEMATIKA protestnih ustavitev dela (gradivo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije) [PDF]
 7. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 7 (24. 3. 1987) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO IN OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu (ESA-217) [PDF]:
   • Cilji, ki jih želimo doseči z zakonom [PDF]
   • Ne spreminjajo se temeljna načela [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu [PDF]:
   • I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA [PDF]
   • II. OCENA STANJA NA PODROČJIH, KI JIH JE TREBA UREDITI Z ZAKONOM IN CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI Z ZAKONOM [PDF]:
    • Ocena stanja [PDF]
    • Cilji, ki jih želimo doseči z zakonom [PDF]
   • III. TEMELJNA NAČELA, NA KATERIH MORAJO TEMELJITI ODNOSI, KI JIH UREJAMO V ZAKONU [PDF]
   • IV. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV ZA DRUŽBENI IN MATERIALNI POLOŽAJ DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI [PDF]
   • V. OCENA SREDSTEV, POTREBNIH IZ PRORAČUNA FEDERACIJE [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • (1) Položaj delovne organizacije v družbenoekonomskih odnosih delavcev v združenem delu (14., 15., 16. in 17. člen) [PDF]
    • (2) Ustvarjanje skupnega prihodka v odnosih sodelovanja proizvajalnih in prometnih organizacij (členi 21-28) [PDF]
    • (3) Razporejanje skupnega dohodka (členi 31-34) [PDF]
    • /4/ Razporejanje dohodka temeljne organizacije združenega dela /členi 50-55/ [PDF]
    • /5/ Izkazovanje dohodka temeljne organizacije združenega dela /členi 68-82/ [PDF]
    • 6/ Druga vprašanja [PDF]
    • (1) Delovna organizacija [PDF]
    • (2) Temeljna organizacija [PDF]
    • (3) Sestavljena organizacija [PDF]
    • (4) Druge oblike samoupravnega organiziranja [PDF]
    • (5) Delovna skupnost [PDF]
    • (6) Dejavnost organizacij združenega dela [PDF]
    • (7) Uresničevanje samoupravljanja delavcev v združenem delu [PDF]
 8. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 8 (31. 3. 1987) [SIstory]:
  • STALIŠČA Skupščine SRS, ki jih je sprejela na podlagi mnenj, pripomb in sklepov delegacij, temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, skupin delegatov, občinskih skupščin in skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter delovnih teles skupščine in zborov ob obravnavi odloka o soglasju k predlogu Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ [PDF]
  • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje 1987 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1986 (ESA-222) [PDF]
  • POROČILO o izvajanju vseh ukrepov in aktivnosti za izboljšanje družbenoekonomskega položaja elektrogospodarstva in premogovništva (ESA-206) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu (ESA-206) [PDF]
  • PREDLOG ZA SOGLASJE h kandidaturi Judo zveze Jugoslavije za organizacijo svetovnega prvenstva v judu za seniorje in seniorke leta 1989 (ESA-220) [PDF]
  • INFORMACIJA delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 11. seji Zbora republik in pokrajin, ki je bila 26. 2. 1987 ter o delu delegacije med dvema zasedanjema [PDF]
 9. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 9 (7. 4. 1987) [SIstory]:
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 12. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je bila dne, 27. 3. 1987 [PDF]
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji (ESA-199) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu pred nevarnimi snovmi (ESA-231) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah z osnutkom zakona (ESA-232) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varnosti pomorske in notranje plovbe z osnutkom zakona (ESA-223) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnutkom zakona (ESA-225) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona (ESA-224) [PDF]
 10. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 10 (12. 5. 1987) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (ESA-129) [PDF]
   • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 13. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je bila 29. 4. 1987 [PDF]
 11. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 11 (19. 5. 1987) [SIstory]:
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija z osnutkom zakona (ESA-241) [PDF]
  • INFORMACIJA o stanju in rešitvah za sanacijo posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija (ESA-241) [PDF]
  • PREDLOG ZA SOGLASJE ZTKJ za organizacijo svetovnega mladinskega prvenstva v jadranju za razred »470«, ki bo v Kopru od 18. do 25. julija 1987 [PDF]
 12. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 12 (26. 5. 1987) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o varstvu in zboljšanju človekovega okolja ter urejanju prostora v SFRJ (ESA-76) [PDF]
   • PREDLOG DOGOVORA o temeljnih kriterijih za izračun in valorizacijo katastrskega dohodka (ESA-100) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu (ESA-206) [PDF]
   • TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu (ESA-206) [PDF]
 13. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 13 (2. 6. 1987) [SIstory]:
  • POROČILO o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 15. 5. 1986 do 15.5. 1987 [PDF]
  • IZ SKUPŠČINE SFRJ [PDF]:
   • Povzetek razprave o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu v delovnih telesih in na seji Zveznega zbora [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona (ESA-252) [PDF]
   • Reševanje ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev [PDF]
   • Potrebna sredstva za uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti v Zvezi skupnosti [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona (ESA-253) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe (ESA-197) [PDF]
 14. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 14 (9. 6. 1987) [SIstory]:
  • POROČILO o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1986 (ESA-258) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 z osnutkom zakona (ESA-257) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko (ESA-229) [PDF]
  • DODATNO GRADIVO k poročilu o stanju na področju razreševanja problematike onesnaževanja okolja [PDF]
  • POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju programa usklajenega inšpekcijskega nadzora za zmanjšanje onesnaženosti in ogroženosti okoljav SR Sloveniji [PDF]
  • PROGRAM ukrepov za izboljšanje kakovostnega stanja reke Save zaradi izgradnje HE na Savi v obdobju 1986-1990 [PDF]
  • INFORMACIJA o uresničevanju plansko dogovorjenih nalog glede sanacije virov onesnaževanja okolja [PDF]
  • POROČILO o stanju komunalnih čistilnih naprav v SR Sloveniji v letu 1986 [PDF]
  • Temeljni cilji in programske usmeritve političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in varčevanja [PDF]
 15. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 15 (16. 6. 1987) [SIstory]:
  • OSNUTEK DOGOVORA o solidarni zagotovitvi električne energije SR Črni gori, ker se zaradi varstva kanjona Tare v njem ne bodo gradile hidroelektrarne (ESA-65) [PDF]
  • POBUDA za sprejetje dogovora o enotnih podlagah za ureditev temeljnih vprašanj ugotavljanja izvora premoženja [PDF]
  • PREDLOG DOGOVORA o enotnem urejanju pogojev in načinov za opravljanje gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja v zadruge (ESA-181) [PDF]
  • POBUDA za sklenitev družbenega dogovora o zagotavljanju sredstev za nakup letal za gašenje gozdnih in drugih požarov ter motornih jadralnih letal za izvidništvo, z osnutkom dogovora (ESA-268) [PDF]
  • INFORMACIJA delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 15. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je bila 28. 5. 1987 [PDF]
 16. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 16 (19. 6. 1987) [SIstory]:
  • POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-272) [PDF]
  • ANALIZA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letih 1986 in 1987 s prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1988 (Majska analiza) (ESA-272) [PDF]
  • POROČILO Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1986 in v prvih mesecih leta 1987 z oceno do konca leta 1987 (ESA-272) [PDF]
 17. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 17 (30. 6. 1987) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1987 (ESA-257) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkom za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom zakona (ESA-281) [PDF]
   • POVZETEK OCENE uresničevanja programa Raziskovalne skupnosti Slovenije s programom raziskav za preseganje znanstvenega in tehnološkega zaostajanja v letu 1986 (ESA-272) [PDF]
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za III. trimesečje 1987 [PDF]
 18. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 18 (7. 7. 1987) [SIstory]:
  • UGOTOVITVE IN STALIŠČA Gospodarske zbornice Slovenije na področju ekonomskih odnosov s tujino in predlogi za ureditev posebnih določb plačilnega prometa s tujino (ESA-272) [PDF]
  • INFORMACIJA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gibanjih na področju ekonomskih odnosov s tujino (ESA-272) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o odložitvi graditve jedrskih elektrarn z osnutkom zakona [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od 1986. do leta 2000 ter sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 [PDF]
  • STALIŠČA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do načina uresničevanja temeljnih ciljev in programskih usmeritev političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in varčevanja [PDF]
  • OSNUTEK ODLOKA za začetek postopka za spremembo družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 [PDF]
  • SAMOUPRAVNI SPORAZUM o spremembah in dopolnitvah sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije (ESA-289) [PDF]
  • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije (ESA-289) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • POROČILO o delu komisije in službe za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije v letu 1986 [PDF]
   • PREGLED pritožbene problematike v občinah na območju SR Slovenijev letu 1986 [PDF]
 19. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 19 (20. 7. 1987) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o izvedenih ukrepih za izboljšanje ekonomskega stanja v živinoreji in predlog dodatnih ukrepov [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ESA-310) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu (ESA-303) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (ESA-309) [PDF]
  • PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • UVODNA RAZPRAVA Jožeta Stegneta, člana predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije [PDF]
   • AKTUALNA VPRAŠANJA prestrukturiranja gospodarstva in reševanja ekonomskih in tehnoloških presežkov [PDF]
   • USMERITVE ZA NADALJNJE AKTIVNOSTI pri prenovi gospodarstva z vidika reševanja tehnoloških in ekonomskih presežkov [PDF]
 20. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 20 (28. 7. 1987) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA-225) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (ESA-224) [PDF]
   • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o oblikovanju Družbenega sveta za republiško upravo za jedrsko varnost (ESA-312) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah (ESA-232) [PDF]
   • DELOVNI OSNUTEK PRAVILNIKA o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest [PDF]
   • PREDLOG ZA SKLENITEV DOGOVORA o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije (ESA-280) [PDF]
   • POBUDA za sklenitev dogovora o temeljih varstva naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije (ESA-226) [PDF]
   • INFORMACIJA o uresničevanju zakona o pravni pomoči [PDF]
 21. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 21 (4. 8. 1987) [SIstory]:
  • INFORMACIJA delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik h pokrajin Skupščine SFRJ o 16. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je bila dne 30. 6. 1987 [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 17. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je bila dne 24. 7. 1987 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]
  • OSNUTEK DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-299) [PDF]
  • OSNUTEK DOPOLNITEV dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 (ESA-299) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra - Idrija (ESA-241) [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o varstvu pred nevarnimi snovmi (ESA-231) [PDF]
  • KONCEPT RAVNANJA s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000 (ESA-298) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona (ESA-129) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških z osnutkom zakona (ESA-314) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe z osnutkom zakona (ESA-311) [PDF]
  • POBUDA za sklenitev družbenega dogovora o uresničevanju strategije razvoja agroindustrijske proizvodnje do leta 2000 (ESA-313) [PDF]
  • OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA o uresničevanju strategije razvoja agroindustrijske proizvodnje do leta 2000 [PDF]
  • POROČILO o komunalnem gospodarstvu [PDF]
 22. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 22 (2. 9. 1987) [SIstory]:
  • PREDLOG, da se začne postopek za spremembo Ustave Socialistične republike Slovenije [PDF]
  • OSNUTEK AMANDMAJEV k ustavi SFRJ, ki ga je komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja predložila Zveznemu zboru Skupščine SFRJ [PDF]
  • UVODNA OBRAZLOŽITEV vodje koordinacijske skupine Hamdije Pozderca na seji Komisije Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja ob obravnavi besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ 18. avgusta 1987 [PDF]
 23. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 23 (14. 9. 1987) [SIstory]:
  • OSNUTEK ODLOKA o določitvi programa razvoja energetike SFRJ od leta 2000 z vizijo razvoja do leta 2020 (ESA-326) [PDF]
  • OSNUTEK PROGRAMA razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z vizijo razvoja do leta 2020 (ESA-326) [PDF]
  • PROGRAM dolgoročnih ukrepov za smotrno uporabo, nadomeščanje in varčevanje energije [PDF]
  • POROČILO o urejanju prostora [PDF]
  • Obvestilo ustavnega sodišča SR Slovenije o nekaterih pojavih in problemih na področju varstva kmetijskih zemljišč in urejanja prostora [PDF]
 24. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 24 (6. 10. 1987) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-253) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ESA-252) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti z osnutkom zakona (ESA-340) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leta 1988 do1990 z osnutkom zakona (ESA-341) [PDF]
   • PREDLOG DOPOLNITEV dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 (ESA-299) [PDF]
   • PREDLOG DOPOLNITEV družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-299) [PDF]
   • PERIODIČNI DELOVNI NAČRT Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1987 [PDF]
 25. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 25 (12. 10. 1987) [SIstory]:
  • UVODNA BESEDA predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja Mirana Potrča na konferenci delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti dne 7. 10. 1987, ki jo je sklicalo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije [PDF]
  • STALIŠČA IN PREDLOGI za spremembe in dopolnitve besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga je Komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja (4. seja, 18. in 19. 8. 1987) predložila Zveznemu zboru Skupščine SFRJ [PDF]
  • PREGLED DELA Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter koordinacijske skupine in delovnih skupin ter podskupin komisije pri obravnavi in oblikovanju delovnega besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • Republiška konferenca SZDL Slovenije STALIŠČA IN USMERITVE Konference delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti ob obravnavi osnutka amandmajev k ustavi SFRJ [PDF]
  • NALOGE v postopku za pripravo sprememb ustave SR Slovenije [PDF]
 26. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 26 (13. 10. 1987) [SIstory]:
  • OSNUTEK ZAKONA o energetskem gospodarstvu (ESA-206) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000 (ESA-298) [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju programa za varen in urejen železniški promet (ESA-339) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 za leto 1987 z osnutkom zakona (ESA-339) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe (ESA-311) [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-316) [PDF]
  • POBUDA Zveze društev civilnih invalidov vojne SR Slovenijeza ponovno spremembo zakona o civilnih invalidih vojne [PDF]
  • POROČILO delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 18. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je bila 30. 9. 1987 1. 10. 1987 in 5. 10. 1987 [PDF]
 27. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 27 (15. 10. 1987) [SIstory]:
  • PROGRAM ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva (ESA-346) [PDF]:
   • UVOD [PDF]
   • I. GLAVNE PREDPOSTAVKE ZA URESNIČITEV PROGRAMA [PDF]
   • II. POVEČANJE PONUDBE KOT DEJAVNIK PREPREČEVANJA DOMAČE INFLACIJE [PDF]
   • III. OBLIKOVANJE IN USMERJANJE POVPRAŠEVANJA [PDF]:
    • Razbremenitev gospodarstva [PDF]
    • Zmanjševanje deleža splošne in skupne porabe v družbenem proizvodu države [PDF]
    • Stroškovne razbremenitve v gospodarstvu [PDF]
    • Spremembe nekaterih rešitev v obračunskem sistemu [PDF]
    • Politika neproizvodnih in negospodarskih investicij [PDF]
    • Usklajevanje gibanja osebnih dohodkov z realno rastjo čistega dohodka in akumulacije [PDF]
    • Spodbujanje varčevanja [PDF]
   • IV. MONETARNO-KREDITNA POLITIKA [PDF]
   • V. SISTEM IN POLITIKA DAVKOV IN PRISPEVKOV [PDF]
   • VI. UKREPI NA PODROČJU TRGA IN CEN [PDF]
   • VII. STANOVANJSKA REFORMA [PDF]:
    • Financiranje stanovanjske graditve [PDF]
    • Politika stanarin [PDF]
    • Subvencioniranje stanarine [PDF]
    • Prodaja družbenih stanovanj [PDF]
    • Drugi ukrepi za večjo mobilizacijo lastnih sredstev za stanovanjsko graditev [PDF]
    • Drugi ukrepi [PDF]
   • VIII. POVEČANJE AKUMULACIJSKE STOPNJE IN UČINKOVITOSTI INVESTIRANJA V FUNKCIJI STRUKTURNEGA PRILAGAJANJA [PDF]:
    • Povečanje stopnje domače bruto akumulacije in njene mobilnosti [PDF]
    • Spodbujanje produktivnega vlaganja sredstev občanov [PDF]
    • Ukrepi za povečanje učinkovitosti investicij in kriteriji za usmerjanje strukturnih sprememb [PDF]
    • Uporaba zunanje (bruto) akumulacije [PDF]
    • Učinki refinanciranja in novih kreditov [PDF]
    • Skupna vlaganja in druge nekreditne oblike črpanja zunanjih sredstev [PDF]
   • IX. ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE SPREJEMLJIVOSTI PROGRAMA [PDF]
   • X. USPOSABLJANJE DRŽAVNE UPRAVE IN DRUGIH ORGANIZACIJ ZA USPEŠNO IZVAJANJE NALOG [PDF]
   • OPOMBE [PDF]
  • POPRAVEK [PDF]
 28. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 28 (19. 10. 1987) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o prevozih v cestnem prometu (ESA-819) [PDF]
  • POROČILO o stanju in možnostih za nadaljnji razvoj TOZD Rudniški obrati s separacijo ter TOZD Metalurgija v Delovni organizaciji Rudniki svinca in topilnica Mežica, s predlogi rešitev (ESA-343) [PDF]
  • INFORMACIJA delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije o zakonih, ki jih je Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije sprejel na 18. seji, ki je bila 1., 2. in 5. 10. 1987, po hitrem postopku [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (ESA-349) [PDF]
 29. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 29 (3. 11. 1987) [SIstory]:
  • GLOBALNA OCENA uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje1986—1990 v letih 1986 in 1987 z oceno možnosti razvoja v letu 1988 (jesenska analiza) (ESA-352) [PDF]
  • DOKUMENTACIJA h globalni oceni uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letih 1986 in 1987 z oceno možnosti razvoja v letu 1988 (jesenska analiza) (ESA-352) [PDF]
  • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o proračunu SR Slovenije za leto 1988 z osnutkom zakona (ESA-353) [PDF]
 30. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 30 (4. 11. 1987) [SIstory]:
  • OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo Slovenije za obdobje 1988-1990 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, ki jih je določila Kombija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja [PDF]
 31. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 31 (9. 11. 1987) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
    • Predlogi za dopolnitev zakona o združenem delu glede drobnega gospodarstva ter položaja in razvoja osebnega dela [PDF]
 32. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 32 (10. 11. 1987) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • Za seje zborov v mesecu decembru 1987 [PDF]
   • UVODNA BESEDA Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1988 in programu ukrepov Zveznega izvršnega sveta, (ki jo je na zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije dne 6. novembra 1987 podal podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Janez Bohorič) [PDF]
   • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1988 (ESA-352) [PDF]
   • OSNUTEK DOGOVORA o izvajanju politike na področju splošne porabe naravni občin v SR Sloveniji v letu 1988 [PDF]
   • TEMELJNE USMERITVE za izvajanje ekonomske politike v letu 1988 [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o programu statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko, za leto 1988 (ESA-357) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ESA-314) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o morskem ribištvu (ESA-315) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije s predlogom zakona (ESA-354) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o valorizaciji katastrskega dohodka (ESA-350) [PDF]
  • Za seje zborov 20. novembra 1987 [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (ESA 343) [PDF]
 33. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 33 (17. 11. 1987) [SIstory]:
  • PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije za obdobje 1988-1990 [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ustanovitvi družbenega sveta za Republiško upravo za jedrsko varnost s predlogom zakona (ESA-362) [PDF]
   • PREDLOG ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi republiških komitejev (ESA-363) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o dopolnitvi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA-365) [PDF]
 34. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 34 (20. 11. 1987) [SIstory]:
  • OSNUTEK RESOLUCIJE o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986 do 1990 v letu 1988 (ESA-366) [PDF]:
   • I. TEMELJNE NALOGE PRI URESNIČEVANJU CILJEV POLITIKE DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA [PDF]
   • II. POLITIKA UREJANJA ZUNANJE IN NOTRANJE ZADOLŽENOSTI [PDF]:
    • 1. Politika urejanja zunanje zadolženosti [PDF]
    • 2. Politika urejanja notranjih dolgov [PDF]
   • III. STRUKTURNO PRILAGAJANJE, KREPITEV AKUMULACIJE IN INVESTICIJSKA POLITIKA [PDF]:
    • 1. Politika spodbujanja strukturnih sprememb [PDF]
    • 2. Povečanje akumulacije in investicijska politika [PDF]
   • IV. TEMELJNI UKREPI IN AKTIVNOSTI EKONOMSKE POLITIKE [PDF]:
    • 1. Politika na področju ekonomskih odnosov s tujino [PDF]
    • 2. Politika na področju proizvodnje in storitev [PDF]
    • 3. Politika zaposlovanja [PDF]
    • 4. Splošna in skupna poraba [PDF]
    • 5. Politika družbenih dejavnosti [PDF]
    • 6. Politika osebnih dohodkov [PDF]
    • 7. Politika na področju tržišča in cen [PDF]
    • 8. Kreditno-monetarna politika [PDF]
    • 9. Davčna politika [PDF]
    • 10. Ukrepi na področju stanovanjsko-komunalne dejavnosti [PDF]
    • 11. Politika socialnega varstva [PDF]
   • V. POLITIKA SPODBUJANJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO V LETU 1988 [PDF]
   • VI. POLITIKA POSPEŠEVANJA RAZVOJA OBMOČJA SR SRBIJE BREZ OBMOČJA POKRAJIN V LETU 1988 [PDF]
   • VII. POLITIKA VARSTVA IN RAZVOJA ČLOVEKOVEGA OKOLJA [PDF]
   • VIII. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA [PDF]
   • IX. SMERI REFORMSKIH SPREMEMB GOSPODARSKEGA SISTEMA [PDF]
 35. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 35 (24. 11. 1987) [SIstory]:
  • INFORMACIJA Izvršnega sveta o sprejetem programu ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva, sprejetih interventnih ukrepih Zveznega izvršnega sveta in predvidenih aktivnostih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije [PDF]
  • OSNUTEK ZAKONA o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1988 (ESA-370) [PDF]
  • OSNUTEK ODLOKA o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljih kreditne politike v letu 1988 (ESA-369) [PDF]
  • OSNUTEK ODLOKA o določitvi sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1988 (ESA-367) [PDF]
  • OSNUTEK ODLOKA o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1988 (ESA-368) [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • INFORMACIJA predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja Mirana Potrča o dosedanjem delu Komisije, na sejah zborov Skupščine SR Slovenije dne 20. 11. 1987 [PDF]
   • ODLOK o ustanovitvi in izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije zaustavna vprašanja [PDF]
   • INFORMACIJA s 5. seje Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja z dne 16. 11. 1987 [PDF]
   • UGOTOVITVE, STALIŠČA IN USMERITVE, ki jih je sprejelo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije, na 83. seji dne 17.11.1987 ob zboru Skupščine SFRJ ob obravnavi osnutka amandmajev k ustav SFRJ na sejah delovnih teles Zveznega zbora in na sejah skupnih delovnih teles zborov Skupščine SFRJ [PDF]
 36. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 36 (8. 12. 1987) [SIstory]:
  • PRILOGA [PDF]:
   • PREDLOG ZAKONA o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1988 (ESA-353) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (ESA-340) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leta 1988 do 1990 (ESA-341) [PDF]
   • PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990, s predlogom zakona (ESA-378) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-253) [PDF]
   • PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ESA-252) [PDF]
 37. Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, letnik 13, št. 37 (22. 12. 1987) [SIstory]:
  • INFORMACIJA o uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji po letu 1982 [PDF]
  • POROČILO o uresničevanju zakona o Triglavskem narodnem parku [PDF]
  • PRILOGA [PDF]:
   • OSNUTEK ZAKONA o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (ESA-343) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o statističnih raziskovanjih pomembnih za republiko (ESA-229) [PDF]
   • OSNUTEK ZAKONA o varnosti pomorske in notranje plovbe (ESA-224) [PDF]