28. Seznam Poročevalcev iz leta 2002

 1. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 1 (9. 1. 2002) [SIstory]:
  • ZAČETKI POSTOPKOV ZA SPREMEMBO USTAVE [PDF]:
   • Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije (UZ14) - EPA 390 - III [PDF]
   • Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ50) - EPA 391 - III [PDF]
   • Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ103, 111, 112, 116, 117) - EPA 393 - III [PDF]
   • Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ43) - EPA 394 - III [PDF]
   • Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ6) - EPA 398 - III [PDF]
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o omejevanju oglaševanja pijač, ki vsebujejo alkohol (ZOOPVA) - hitri postopek - EPA 388 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju turizma (ZPT-A) - skrajšani postopek - EPA 392 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o ustanovitvi in dejavnostih kulturnih centrov (BGBKC) - EPA 379 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BATKIZ) - EPA 373 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Tretje poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb - EPA 389 - III [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
   • 11. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • 12. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 2. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 2 (10. 1. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO EVROPSKE KOMISIJE O NAPREDKU ZA LETO 2001 [PDF]:
   • Redno poročilo Evropske komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo 2001, Strategija širitve ter Spremembe in dopolnitve Partnerstva za pristop [PDF]
 3. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 3 (12. 1. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-?) - skrajšani postopek - EPA 260 - III [PDF]
   • Predlog zakona o vodah (ZV-1) - druga obravnava - EPA 1111 - II [PDF]
 4. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 4 (15. 1. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic, preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov večjega obsega (ZUOPZP) - hitri postopek - EPA 400 - III [PDF]
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad pri Evropski investicijski banki za projekt financiranja okoljskih projektov - hitri postopek - EPA 404 - III [PDF]
   • Predlog zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske Unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) - tretja obravnava - EPA 208 - III [PDF]
   • Predlog zakona o javnih agencijah (ZJA) - druga obravnava - EPA 1292 - II [PDF]
   • Predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) - druga obravnava - EPA 242 - III [PDF]
  • PROGRAM [PDF]:
   • Program dela DARS d.d. za leto 2001 - EPA 401 - III [PDF]
 5. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 5 (16. 1. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o državni upravi (ZDU-1) - druga obravnava - EPA 280 - III [PDF]
   • Predlog zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-1) - druga obravnava - EPA 292 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ukrepih za zagotovitev pogojev sobivanja človeka in rjavega medveda (ZUZPSČRM) - prva obravnava - EPA 402 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o položaju in delovanju kulturnih centrov (BFRKC) - EPA 405 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Ženevskega akta Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov (MŽAHSRM) - EPA 406 - III [PDF]
 6. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 6 (19. 1. 2002) [SIstory]:
  • STRATEGIJA GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE [PDF]
  • DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM 2001-2006 (nadaljevanje v Poročevalcu št. 6/I) [PDF]
 7. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 6/1 (19. 1. 2002) [SIstory]:
  • DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM 2001-2006 (nadaljevanje iz Poročevalca št. 6) [PDF]
 8. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 7 (24. 1. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (ZZavar-A) - hitri postopek - EPA 415 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BESIDO) - EPA 410 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Posebno poročilo o problematiki najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih - EPA 403 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 1 (24. 1. 2002) [PDF]:
   • Sklepi državnega sveta ob obravnavi predloga sprememb Ustave Republike Slovenije [PDF]
   • Zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno in zakonitosti [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Razmerje med parlamentom in ustavnim sodiščem - predavanje [PDF]
   • Slovenija in Pakt stabilnosti za JV Evropo - posvet [PDF]
   • Internet in demokracija- predavanje [PDF]
 9. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 8 (25. 1. 2002) [SIstory]:
  • OCENA STANJA IN TEŽENJ V PROSTORU SLOVENIJE [PDF]
  • POLITIKA UREJANJA PROSTORA REPUBLIKE SLOVENIJE [PDF]
 10. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 9 (29. 1. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) - druga obravnava - EPA 118 - III [PDF]
   • Predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) - prva obravnava - EPA 414 - III [PDF]
   • Predlog zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1) - prva obravnava - EPA 416 - III [PDF]
   • Dopolnitev uvoda in obrazložitve predloga zakona o spremembah zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC-A) - skrajšani postopek - EPA 381 - III [PDF]
 11. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 10 (4. 2. 2002) [SIstory]:
  • DOPOLNITEV PREAMBULE USTAVE [PDF]:
   • Predlog za dopolnitev preambule Ustave Republike Slovenije (UZPreambula) - EPA 417 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o eksplozivih (ZE) - prva obravnava - EPA 420 - III [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM [PDF]:
   • Predlog nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (NPVNDN) - druga obravnava - EPA 3 - III [PDF]
  • DELOVNI PROGRAM [PDF]:
   • Delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2002 [PDF]
  • SKLEPI, STALIŠČE IN DODATNI SKLEP [PDF]:
   • 12. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 12. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 11 (5. 2. 2002) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLUIDO) - EPA 418 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado republike Bolgarije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BBOBOK) - EPA 419 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom z Izjavo Predsedstva Evropske unije, Slovenije in Europola - EPA 424 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o gospodarskem in tehnološkem sodelovanju - EPA 425 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Helensko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja - EPA 426 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom - EPA 427 - III [PDF]
 13. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 12 (13. 2. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu 2000 - EPA 429 - III [PDF]
 14. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 13 (14. 2. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO) - hitri postopek - EPA 428 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic, preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov večjega obsega (ZUOPZP) - hitri postopek - EPA 443 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-C) - hitri postopek - EPA 444 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-?) - skrajšani postopek - EPA 441 - III [PDF]
   • Predlog zakona o plačilnem prometu (ZPlaP) - tretja obravnava - EPA 1005 - II [PDF]
   • Predlog zakona o Banki Slovenije (ZBS-1) - druga obravnava - EPA 1275 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o vračanju vlaganj lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVLSTO) - EPA 989 - II [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 2 (14. 2. 2002) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta ob obravnavi Poročila o izvajanju invalidskega varstva v Republiki Slovenije [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Avstrijska evropska politika - predavanje [PDF]
   • Nove smernice evropske zdravstvene politike - predavanje [PDF]
   • Zdravljenje brez zdravil v psihiatriji - predavanje [PDF]
   • Svetovni dan knjige - pogovor [PDF]
 15. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 14 (15. 2. 2002) [SIstory]:
  • MNENJE IN PREDLOG [PDF]:
   • Mnenje in predlog Vlade Republike Slovenije o predlogih za ustanovitev občin, za določitev njihovih območij, za spremembo območij ter za spremembo imen in sedežev občin ter spremembo statusa občin z zbirnimi tabelami (0dRRDR02) - EPA 366 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.2001 do 30.6.2001 - EPA 421 - III [PDF]
 16. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 15 (18. 2. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ?) - skrajšani postopek - EPA 423 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B) - skrajšani postopek - EPA 438 - III [PDF]
   • Predlog zakona o preskušanju in žigosanju ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in naprav (ZPŽRSO) - druga obravnava - EPA 253 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-D) - prva obravnava - EPA 440 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-A) - prva obravnava - EPA 442 - III [PDF]
   • Nadomestitev besedila uvoda in obrazložitve k predlogu zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1) - prva obravnava - EPA 416 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (BHSPV) - EPA 437 - III [PDF]
  • SKLEPI [PDF]:
   • 12. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 3 (18. 2. 2002) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih pobudah in vprašanjih [PDF]
   • Kako privatizirati Novo Ljubljansko banko d.d. in Novo Kreditno banko Maribor d.d. - okrogla miza [PDF]
 17. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 16 (19. 2. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Slovenske razvojne družbe d.d. o izvajanju Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. do 31.12.2001 - EPA 445 - III [PDF]
 18. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 17 (20. 2. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-C) - hitri postopek - EPA 439 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (BITIDO) - EPA 446 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (INTERBUS Sporazum)(MSMOAP) - EPA 447 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojnem priznavanju žigov za ročno strelno orožje in Poslovnika s prilogama I in II (MKPŽO) - EPA 449 - III [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 14. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 19. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 18 (21. 2. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih uslužbencih (ZJU) - druga obravnava - EPA 185 - III [PDF]
   • Predlog zakona o matičnih knjigah (ZMK-1) - prva obravnava - EPA 452 - III [PDF]
 20. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 19 (22. 2. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o poštnih storitvah (ZPSto-1) - hitri postopek - EPA 454 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (ZVet-1 A) - skrajšani postopek - EPA 378 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (skrajšani postopek) - EPA 450 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajšani postopek - EPA 451 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-?) - prva obravnava - EPA 448 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o dopolnitvi zakona o lokalnih volitvah - EPA 551 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o omejevanju oglaševanja pijač, ki vsebujejo alkohol (ZOOPVA) - hitri postopek - EPA 388 - III [PDF]
 21. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 20 (28. 2. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (RZ2000) - EPA 455 - III [PDF]:
   • Splošni del [PDF]
   • Posebni del [PDF]
 22. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 20/1 (28. 2. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (RZ2000) - EPA 455 - III [PDF]:
   • Posebni del (nadaljevanje) [PDF]
   • Revizijsko poročilo [PDF]
 23. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 21 (4. 3. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS-A) - skrajšani postopek - EPA 453 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L) - skrajšani postopek - EPA 456 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o vojaškem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije (BTUVS) - EPA 459 - III [PDF]
  • SKLEP [PDF]:
   • 14. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 24. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 22 (5. 3. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-?) - skrajšani postopek - EPA 457 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-B) - EPA 86 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o zračnem prometu (BSEZP) - EPA 462 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o zračnem prometu (BNOZP) - EPA 463 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zračnem prometu (BDKZP) - EPA 464 - III [PDF]
 25. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 23 (7. 3. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B) - skrajšani postopek - EPA 438 - III [PDF]
   • Predlog zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO-1) - skrajšani postopek - EPA 458 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO) - druga obravnava - EPA 1331 - II [PDF]
   • Novo besedilo uvoda predloga zakona o ukrepih za odpravo posledic, preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov večjega obsega (ZUOPZP) - hitri postopek - EPA 443 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BTUIDO) - EPA 465 - III [PDF]
 26. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 24 (11. 3. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-A) - hitri postopek - EPA 469 - III [PDF]
   • Predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) - druga obravnava - EPA 414 - III [PDF]
 27. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 25 (12. 3. 2002) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (MKPOKSP) - EPA 470 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • o delu Računskega sodišča za leto 2001 - EPA 466 - III [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 13. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 28. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 26 (14. 3. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG POSLOVNIKA DZ [PDF]:
   • Predlog poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1) - hitri postopek - EPA 314 - III [PDF]
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o humanitarnih in dobrodelnih organizacijah (ZHDO) - prva obravnava - EPA 467 - III [PDF]
   • Popravek 12. člena predloga zakona o plačilnem prometu (ZPlaP) - tretja obravnava - EPA 1005 - II [PDF]
   • Sprememba postopka predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu - hitri postopek - EPA 378 - III [PDF]
   • Dodatno gradivo k predlogu zakona o inšpekcijskem nadzoru - druga obravnava - EPA 242 - III [PDF]
   • Dodatno gradivo k predlogu zakona o javnih uslužbencih - druga obravnava - EPA 185 - III [PDF]
 29. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 27 (19. 3. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) - druga obravnava - EPA 191 - III [PDF]
   • Predlog stvarnopravnega zakonika (SPZ) - druga obravnava - EPA 272 - III [PDF]
   • Predlog zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ) - druga obravnava - EPA 282 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A) - druga obravnava - EPA 370 - III [PDF]
   • Predlog zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIPK-A) - prva obravnava - EPA 477 - III [PDF]
 30. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 28 (19. 3. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-C) - hitri postopek - EPA 475 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi obrtnega zakona (ObrZ-B) - skrajšani postopek - EPA 473 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B) - skrajšani postopek - EPA 474 - III [PDF]
   • Predlog zakona o delovnih razmerjih (ZDR) - tretja obravnava - EPA 274 - II [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi hitrocestne povezave Pince/Tornyiszentmiklos (BHUHPT) - EPA 472 - III [PDF]
  • LETNI PLAN [PDF]:
   • Predlog letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002 (OdLPVA2002) - EPA 476 - III [PDF]
 31. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 29 (19. 3. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-C) - hitri postopek - EPA 478 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A) - skrajšani postopek - EPA 479 - III [PDF]
 32. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 30 (22. 3. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2001 - EPA 468 - III [PDF]
 33. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 31 (28. 3. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-B) - hitri postopek - EPA 483 - III [PDF]
   • Dodatno gradivo k predlogu zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) - druga obravnava - EPA 242 - III [PDF]
   • Nadomestitev obrazložitve k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (INTERBUS SPORAZUM) (MSMOAP) - EPA 447 - III [PDF]
   • Popravki k predlogu zakona o vodah (ZV-1) - druga obravnava - EPA 1111 - II [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Skupno letno poročilo o delu Državnega pravobranilstva za leto 2001 - EPA 482 - III [PDF]
  • SOPREDLAGATELJSTVI [PDF]:
   • k predlogu poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PODZ-1) - hitri postopek - EPA 314 - III [PDF]
  • LETNI PLAN [PDF]:
   • Popravek besedila Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002 (OdlPVA2002) - EPA 476 - III [PDF]
 34. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 32 (2. 4. 2002) [SIstory]:
  • POSVETOVALNI REFERENDUM [PDF]:
   • Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vključevanju Republike Slovenije v Zvezo NATO - EPA 481 - III [PDF]
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o invalidskih organizacijah (ZlnvO) - druga obravnava - EPA 615 - II [PDF]
   • Predlog zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami (ZPPN) - prva obravnava - EPA 485 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg (BLUSV) - EPA 484 - III [PDF]
  • PROGRAM [PDF]:
   • Spremenjen in dopolnjen program odprodaje državnega premoženja za leti 2002/03 [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o položaju žensk v dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, glede na višino odmerjene pokojnine [PDF]
 35. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 33 (4. 4. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A) - hitri postopek - EPA 486 - III [PDF]
   • Predlog zakona o najemu kredita pri Evropski investicijski banki v znesku 20 mio EUR za financiranje ekološke sanacije Rudnika Žirovski vrh (ZNKRŽV) - hitri postopek - EPA 487 - III [PDF]
   • Predlog zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR) - prva obravnava - EPA 489 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BYUMCP) - EPA 488 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o mednarodnem cestnem prevozu (BUKMCP) - EPA 490 - III [PDF]
 36. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 34 (8. 4. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1) - hitri postopek - EPA 495 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju (BATPT-D) - EPA 493 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 4 (8. 4. 2002) [PDF]:
   • KAZALO [PDF]
   • PERSPEKTIVE DVODOMNOSTI - posvet [PDF]:
    • Povzetek uvodnih referatov in razprave [PDF]
   • Priloga 1 [PDF]:
    • URESNIČEVANJE USTAVNIH PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE v obdobju od 17. 12. 1997 do 26. 4. 2001 [PDF]
   • Priloga 2 [PDF]:
    • PRIMERJAVA PRISTOJNOSTI EVROPSKIH DRUGIH DOMOV, DRUGEGA DOMA AVSTRALIJE IN ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE (Priloga 2) [PDF]
 37. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 35 (8. 4. 2002) [SIstory]:
  • DEKLARACIJI [PDF]:
   • Predlog deklaracije o podpori Resoluciji o vlogi parlamentov v podpori izvajanja resolucije 1397, ki jo je 12. marca 2002 sprejel Varnostni svet Združenih narodov in zlasti odstavka, v katerem Svet izraža svojo zavezanost k "viziji regije, kjer dve državi, Izrael in Palestina, živita druga ob drugi znotraj varnih in priznanih meja "(DeReVSZN) - EPA 491 - III [PDF]
   • Predlog deklaracije o podpori Resoluciji o terorizmu - nevarnosti za demokracijo, človekove pravice in civilno družbo: prispevek parlamentov v boju proti mednarodnemu terorizmu in odpravljanju njegovih vzrokov z namenom ohranjanja mednarodnega miru in varnosti (DeReTer) - EPA 492 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih uslužbencih (ZJU) - druga obravnava - EPA 185 - III [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Obrazložitev primerjalne študije variant glavne ceste Želodnik - Mengeš - Vodice na odseku Mengeš - Vodice [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Komisije in Oddelka za peticije Državnega zbora Republike Slovenije za leto 2001 [PDF]
 38. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 36 (9. 4. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o mineralnih gnojilih - hitri postopek - EPA 496 - III [PDF]
   • Predlog zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu - hitri postopek - EPA 497 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-B) - druga obravnava - EPA 133 - III [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM [PDF]:
   • Predlog nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) - tretja obravnava - EPA 164 - III [PDF]
 39. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 37 (12. 4. 2002) [SIstory]:
  • IZJAVA [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) - hitri postopek - EPA 498 - III [PDF]
   • Popravek in dopolnitev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L) skrajšani postopek - EPA 456 - III [PDF]
  • SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA [PDF]:
   • 14. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 40. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 38 (13. 4. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o poslovanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2001 - EPA 494 - III [PDF]
 41. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 39 (17. 4. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o prekrških (ZP-1) - prva obravnava - EPA 508 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o rednem zračnem prometu (BGRRZP) - EPA 505 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije v letu 2001 - EPA 506 - III [PDF]
  • PROUČITEV POTEKA AVTOCESTE [PDF]:
   • Proučitev variant poteka avtoceste na odseku Beltinci - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas [PDF]
 42. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 40 (18. 4. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o morskem ribištvu (ZMR-1) - hitri postopek - EPA 509 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-D) - druga obravnava - EPA 440 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (ZPP-A) - prva obravnava - EPA 507 - III [PDF]
 43. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 41 (22. 4. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-C)- hitri postopek - EPA 383 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2001 - EPA 510 - III [PDF]
 44. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 42 (23. 4. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2001 in letni obračun Banke Slovenije za leto 2001 (računovodski izkazi) [PDF]
   • Predlog odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 2001 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS2001) [PDF]
   • Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2002 [PDF]
   • Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2002 (OdLOBS2002) - EPA 511 - III [PDF]
 45. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 43 (23. 4. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) - tretja obravnava - EPA 414 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini (ZDoh-E )- druga obravnava - EPA 60 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-A) - druga obravnava - EPA 315 - III [PDF]
 46. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 44 (25. 4. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o omejevalnih ukrepih (ZOU-A) - hitri postopek - EPA 514 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-A) - hitri postopek - EPA 515 - III [PDF]
   • Predlog zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) - hitri postopek - EPA 518 - III [PDF]
   • Predlog zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) - prva obravnava - EPA 517 - III [PDF]
   • Predlog zakona o volitvah poslancev v Evropski parlament iz Republike Slovenije (ZVPEP) - prva obravnava - EPA 519 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 5 (25. 4. 2002) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta [PDF]
   • Obvestilo ustavnemu sodišču v zvezi z zahtevo za oceno ustavnosti zakona [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Naravne vrednote, kulturna dediščina - vrednote turističnega razvoja - posvet [PDF]
   • Sožitje in soodgovornost generacij - poti in stranpoti pokojninskega zavarovanja - posvet [PDF]
   • Seja državnega sveta mladih [PDF]
 47. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 45 (9. 5. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-D) - skrajšani postopek - EPA 441 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-?) - skrajšani postopek - EPA 516 - III [PDF]
   • Predlog zakona o Banki Slovenije (ZBS-1) - tretja obravnava - EPA 1275 - II [PDF]
   • Predlog zakona o javnih zbiranjih (ZJZ) - tretja obravnava - EPA 149 - III [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNI SKLEP [PDF]:
   • 15. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • SKLEPA IN DODATNA SKLEPA [PDF]:
   • 16. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 6 (9. 5. 2002) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Alternativne možnosti za pravno varstvo otrok in vključevanje otrok z motnjami v razvoju - predavanje [PDF]
   • Perspektive šolstva na kmetijskem področju v Evropski uniji - okrogla miza [PDF]
 48. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 46 (11. 5. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-D) - skrajšani postopek - EPA 521 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-?) - prva obravnava - EPA 522 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za leto 2001 - EPA 512 - III [PDF]
  • DOPOLNITEV PROGRAMA [PDF]:
   • Dopolnitev programa prodaje državnega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 (prva dopolnitev) [PDF]
   • Dopolnitev programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2002 in 2003 [PDF]
 49. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 47 (15. 5. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti javnega podjetja slovenske železnice, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje vzdrževanja javne železniške infrastrukture (ZPSZZI-1) - hitri postopek - EPA 524 - III [PDF]
   • Predlog zakona o začasni prepovedi privatizacije Nove ljubljanske banke in Nove kreditne banke Maribor (ZZPNLB) - hitri postopek - EPA 526 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A) - skrajšani postopek - EPA 376 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju na obrambnem področju (BFRSOP) - EPA 527 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupne izjave ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij... [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 7 (15. 5. 2002) [PDF]:
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Nerešena vprašanja slovenske umetnosti - javna tribuna [PDF]
   • Teorija in praksa ter zavedanje odličnosti v Sloveniji - predavanje [PDF]
 50. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 48 (15. 5. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o javnih agencijah (ZJA) - tretja obravnava - EPA 1292 - II [PDF]
   • Predlog zakona o javnih uslužbencih (ZJU) - tretja obravnava - EPA 185 - III [PDF]
   • Predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru - (ZIN) - tretja obravnava - EPA 242 - III [PDF]
   • Predlog zakona o državni upravi (ZDU-1) - tretja obravnava - EPA 280 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2001 med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MSF 2001) - EPA 529 - III [PDF]
   • Popravek obrazložitve predloga zakona o ratifikaciji konvencije o medsebojnem priznavanju žigov za ročno strelno orožje in poslovnika s prilogama I in II (MKPŽO) - EPA 449 - III [PDF]
 51. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 49 (22. 5. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-1) - tretja obravnava - EPA 292 - III [PDF]
   • Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) druga obravnava - EPA 397 - III [PDF]
   • Predlog zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1) - druga obravnava - EPA 416 - III [PDF]
   • Predlog zakona o zdravstvenem varstvu (ZZV) - prva obravnava - EPA 523 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Popravek objave Predloga zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupna izjava ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih... [PDF]
  • SKLEPI [PDF]:
   • 19. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 52. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 50 (25. 5. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS-A) - hitri postopek - EPA 532 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1A) - skrajšani postopek - EPA 534 - III [PDF]
   • Predlog zakona o graditvi objektov (ZGO-1) - druga obravnava - EPA 396 - III [PDF]
   • Predlog zakona o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ZSMKS) - prva obravnava - EPA 533 - III [PDF]
 53. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 51 (28. 5. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) - hitri postopek - EPA 537 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1A) - hitri postopek - EPA 538 - III [PDF]
   • Predlog zakona o evropskih svetih delavcev (ZESD) - hitri postopek - EPA 539 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) - tretja obravnava - EPA 191 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1A) - druga obravnava - EPA 367 - III [PDF]
   • Popravek predloga zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami (ZPPN) - prva obravnava - EPA 485 - III [PDF]
  • OBVEZNA RAZLAGA [PDF]:
   • Predlog poslanca Janeza Podobnika za sprejem obvezne razlage prvega odstavka 13. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l.št. 6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99, 56/99)(ORZISDU13) - EPA 530 - III [PDF]
  • INFORMACIJA [PDF]:
   • Informacija o vključevanju Republike Slovenije v Zvezo Nato - EPA 481 - III [PDF]
 54. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 52 (29. 5. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-?) - hitri postopek - EPA 1271 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-?) - skrajšani postopek - EPA 536 - III [PDF]
   • Predlog zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) - tretja obravnava - EPA 118 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - EPA 590 - II [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Dunajske konvencije o nasledstvu držav glede državnega premoženja, arhivov in dolgov (MDKND) - EPA 545 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUPC) - EPA 546 - III [PDF]
  • PROGRAM [PDF]:
   • Program ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 [PDF]
 55. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 53 (30. 5. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. do 31.3.2002 - EPA 531 - III [PDF]
 56. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 54 (1. 6. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 - EPA 552 - III [PDF]:
   • OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 [PDF]
   • I. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA [PDF]
 57. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 54/1 (1. 6. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 - EPA 552 - III [PDF]:
   • II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA [PDF]
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 58. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 55 (3. 6. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) - hitri postopek - EPA 498 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-F) - skrajšani postopek - EPA 1314 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o industrijski lastnini (ZIL-1A) - skrajšani postopek - EPA 547 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-B) - prva obravnava - EPA 548 - III [PDF]
 59. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 56 (7. 6. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-A) - hitri postopek - EPA 553 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-C) - skrajšani postopek - EPA 551 - III [PDF]
   • Predlog zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč) - prva obravnava - EPA 549 - III [PDF]
   • Predlog zakona o pospeševanju zaposlovanja invalidov (ZPZI) - prva obravnava - EPA 550 - III [PDF]
   • Popravek besedila 17. člena predloga zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) - tretja obravnava - EPA 191 - III [PDF]
 60. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 57 (11. 6. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU) - hitri postopek - EPA 554 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-A) - skrajšani postopek - EPA 555 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Objava nove obrazložitve k predlogu zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (MKPOKSP) - EPA 470 - III [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje v času od 7.8.1996 do 31.3.2002 - EPA 556 - III [PDF]
   • Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance, Službe za nadzor proračuna, za obdobje od julija do decembra 2001 - EPA 557 - III [PDF]
  • SKLEP IN DODATNI SKLEPI [PDF]:
   • 16. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 61. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 58 (13. 6. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o napredku Republike Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo [PDF]
 62. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 58/1 (13. 6. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o napredku Republike Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo (nadaljevanje) [PDF]
 63. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 59 (15. 6. 2002) [SIstory]:
  • PROGRAM [PDF]:
   • Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije - revizija 2002 - EPA 564 - III [PDF]
 64. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 59/1 (15. 6. 2002) [SIstory]:
  • PROGRAM [PDF]:
   • Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije - revizija 2002 - EPA 564 - III (nadaljevanje) [PDF]
 65. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 60 (15. 6. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali (ZZZiv-A) - hitri postopek - EPA 558 - III [PDF]
   • Predlog zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti (ZTRPIZ) - hitri postopek - EPA 562 - III [PDF]
   • Predlog zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004 (ZIDPP04) - hitri postopek - EPA 563 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-?) - skrajšani postopek - EPA 561 - III [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Letno poročilo Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana za leto 2001 - EPA 559 - III [PDF]
   • Poročilo o izvajanju regionalne politike v letu 2001 - EPA 560 - III [PDF]
 66. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 61 (21. 6. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-A) - skrajšani postopek - EPA 567 - III [PDF]
  • SKLEPI, DODATNA SKLEPA IN STALIŠČA [PDF]:
   • 20. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 8 (21. 6. 2002) [PDF]:
   • Sklep državnega sveta ob obravnavi Strateškega razvojnega programa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2002-2007) [PDF]
   • Sklep državnega sveta v zvezi s postopkom obravnave Poslovnika Državnega zbora republike Slovenije [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Gensko spremenjeni organizmi v kmetijstvu - posvet [PDF]
 67. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 62 (26. 6. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-?) - skrajšani postopek - EPA 568 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2001 - EPA 570 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 9 (26. 6. 2002) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Več neposredne demokracije v Sloveniji - da ali ne - posvet [PDF]
   • Podjetizacija in socializacija države - izbrani aspekti - posvet [PDF]
   • Kaj storiti za humanizacijo hospitalizacije otrok - sodobna načela načrtovanja otroške bolnišnice - predavanje [PDF]
 68. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 63 (1. 7. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO) - tretja obravnava - EPA 1331 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-B) - tretja obravnava - EPA 133 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-A) - tretja obravnava - EPA 315 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-D) - tretja obravnava - EPA 440 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2001 - EPA 571 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 10 (1. 7. 2002) [PDF]:
   • Sklep državnega sveta ob obravnavi problematike lastninjenja Slovenskih železarn d.d. [PDF]
   • Sklep državnega sveta ob obravnavi Poročila Slovenske razvojne družbe d.d. o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD d.d. do 31. 12. 2001 [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Boj proti rasizmu in diskriminaciji v EU in implementacija antidiskriminacijske direktive EU v nacionalnem pravu - predavanje [PDF]
   • Terorizem, represija, varnost, svoboščine - posvet [PDF]
 69. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 64 (2. 7. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih (ZMed-A) - skrajšani postopek - EPA 573 - III [PDF]
   • Predlog stvarnopravnega zakonika (SPZ) - tretja obravnava - EPA 272 - III [PDF]
   • Predlog zakona o zdravstvu (ZZdrav) - prva obravnava - EPA 523 - III [PDF]
   • Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2001 in Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2001 - EPA 572 - III [PDF]
  • SKLEPI IN DODATNA SKLEPA [PDF]:
   • Sklepi in dodatna sklepa 17. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 70. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 65 (3. 7. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-B) - hitri postopek - EPA 583 - III [PDF]
   • Predlog zakona o vodah (ZV-1) - tretja obravnava - EPA 1111 - II [PDF]
 71. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 66 (3. 7. 2002) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (MKPEP) - EPA 577 - III [PDF]
 72. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 67 (5. 7. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (ZPPJPSZ) - hitri postopek - EPA 578 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 - hitri postopek - EPA 579 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o začasnem zatočišču (ZZZat-A) - skrajšani postopek - EPA 580 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-1 A) - skrajšani postopek - EPA 584 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A) - tretja obravnava - EPA 370 - III [PDF]
 73. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 68 (6. 7. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Slovenske razvojne družbe, d.d., za leto 1999 - EPA 574 - III [PDF]
 74. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 68/1 (6. 7. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Slovenske razvojne družbe, d.d., za leto 1999 - EPA 574 - III (nadaljevanje) [PDF]
 75. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 69 (8. 7. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Slovenske razvojne družbe, d.d., za leto 2000 - EPA 575 - III [PDF]
 76. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 69/1 (8. 7. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Letno poročilo Slovenske razvojne družbe, d.d., za leto 2000 - EPA 575 - III (nadaljevanje) [PDF]
 77. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 70 (10. 7. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG SPREMEMB POSLOVNIKA DZ [PDF]:
   • Predlog sprememb Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-H) - skrajšani postopek - EPA 591 - III [PDF]
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-?) - hitri postopek - EPA 581 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-A) - skrajšani postopek - EPA 1271 -II [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču (ZZZat-A) - skrajšani postopek - EPA 580 - III [PDF]
   • Sprememba postopka obravnave predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-G) skrajšani postopek - EPA 247 - III [PDF]
   • Sprememba postopka obravnave predloga zakona o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-C) - skrajšani postopek - EPA 334 - III [PDF]
   • Sprememba postopka obravnave predloga zakona o prenosu premoženja bivših družbenopolitičnih organizacij med sredstva lokalnih skupnosti in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPPBDO) - prva obravnava - EPA 1570 [PDF]
   • Sprememba postopka obravnave predloga zakona o postopni zamenjavi azbestno-cementnih cevi v vodovodni infrastrukturi za oskrbo s pitno vodo (ZACVIPV) - prva obravnava - EPA 942 - II [PDF]
   • Sprememba postopka obravnave predloga zakona o prepovedi graditve novih jedrskih elektrarn v Republiki Sloveniji in o prepovedi skladiščenja nizko, srednje in visoko radioaktivnih odpadkov iz drugih držav na ozemlju Republike Slovenije ter o trajnem varnem skladiščenju nizko, srednje in visoko radioaktivnih odpadkov (ZPGJES) - prva obravnava - EPA 973 - II [PDF]
   • Sprememba postopka obravnave predloga zakona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na območjih s posebnimi razvojnimi problemi na področju Haloz, Dravskega in Ptujskega polja ter Slovenskih goric (ZZSRRH) - prva obravnava - EPA 1321 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajšani postopek - EPA 423 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajšani postopek - EPA 451 - III [PDF]
 78. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 71 (16. 7. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) - hitri postopek - EPA 589 - III [PDF]
   • Predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju (ZZdrZ) - prva obravnava - EPA 569 - III [PDF]
 79. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 72 (17. 7. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-A) - skrajšani postopek - EPA 588 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-?) - skrajšani postopek - EPA 587 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A) - druga obravnava - EPA 355 - III [PDF]
   • Predlog zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) prva obravnava - EPA 1062 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS) - EPA 1029 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - skrajšani postopek - EPA 450 - III [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročila o realizaciji programov ukrepov plazov velikega obsega - EPA 582 - III [PDF]
  • ŠTUDIJA VARIANT [PDF]:
   • Študija variant daljnovoda Murska Sobota - Mačkovci 2x110 KV [PDF]
  • POPRAVEK POROČILA [PDF]:
   • Popravek Skupnega poročila o delu državnih tožilstev za leto 2001 - EPA 570 - III [PDF]
 80. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 73 (17. 7. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A) - skrajšani postopek - EPA 596 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (ZPILDR-A) - skrajšani postopek - EPA 604 - III [PDF]
   • Predlog zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS) - prva obravnava - EPA 600 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR-A) - prva obravnava - EPA 601 - III [PDF]
   • Predlog zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS-1) - prva obravnava - EPA 602 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) - prva obravnava - EPA 605 - III [PDF]
   • Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) - prva obravnava - EPA 606 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-Č) - prva obravnava - EPA 607 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o parlamentarnem nadzoru nad delom varnostnih in obveščevalnih služb (ZPNDVOS) - prva obravnava - EPA 223 - III [PDF]
 81. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 74 (18. 7. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o graditvi objektov (ZGO-1) - druga obravnava - EPA 396 - III [PDF]
 82. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 75 (19. 7. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) - druga obravnava - EPA 397 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varnost Helenske republike o sodelovanju na področju dela (BGRSPD) - EPA 597 -III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz kredita Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije (MGPEBES) - EPA 603 - III [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Obrazložitev proučitve variant poteka avtoceste na odseku Lenart - Cogetinci [PDF]
 83. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 76 (29. 7. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Skrajšano poročilo o delu in zapisniki vseh sej Nadzornega Odbora RTV Slovenije v mandatnem obdobju julij 1998 - julij 2002 - EPA 590 - III [PDF]
 84. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 76/1 (29. 7. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Skrajšano poročilo o delu in zapisniki vseh sej Nadzornega Odbora RTV Slovenije v mandatnem obdobju julij 1998 - julij 2002 - EPA 590 - III (nadaljevanje) [PDF]
 85. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 77 (29. 7. 2002) [SIstory]:
  • UMIKI IN SPREMEMBI POSTOPKOV PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZvojD-B) - prva obravnava - EPA 448 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe - EPA 281 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o evidencah na področju zdravstvenega zavarovanja - EPA 497 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnem registru - EPA 121 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o pogojih in načinu porabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč - EPA 140 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o davku na firmo - EPA 1492 [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije - EPA 639 - II [PDF]
   • Sprememba postopka predloga zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti - EPA 562 - III [PDF]
   • Sprememba postopka predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih skladih - EPA 173 - III [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto 2001 in Poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2001 - EPA 576 - III [PDF]
   • Poročilo o izvajanju programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, d.o.o., v letu 2001 - EPA 585 - III [PDF]
  • POSLOVNI NAČRT [PDF]:
   • Poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2002 - EPA 586 - III [PDF]
  • DODATNI SKLEPI [PDF]:
   • Dodatni sklepi 21. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 86. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 78 (29. 7. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Sedmo redno letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2001 - EPA 608 - III [PDF]
 87. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 79 (1. 8. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o maturi (ZMat) - druga obravnava - EPA 1073 [PDF]
   • Predlog zakona o omejevanju porabe alkohola - prva obravnava - EPA 616 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP-D) - EPA 1440 [PDF]
  • DOPOLNITEV PROGRAMA [PDF]:
   • Dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 - EPA 611 - III [PDF]
  • POROČILI [PDF]:
   • Četrto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 1999, 2000 in 2001 - EPA 609 - III [PDF]
   • Četrto poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb - EPA 612 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 11 (1. 8. 2002) [PDF]:
   • Zahteva državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona še enkrat odloča [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Slovensko-avstrijska konferenca ob izidu slovenske izdaje Ustave Republike Avstrije [PDF]
   • Zagovorništvo na področju duševnega zdravja - okrogla miza [PDF]
 88. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 80 (2. 8. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2001 - EPA 610 - III [PDF]
 89. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 81 (3. 9. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A) - prva obravnava - EPA 355 - III [PDF]
   • Predlog stanovanjskega zakona (SZ-1) - prva obravnava - EPA 622 - III [PDF]
  • UMIK PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • Umik predloga zakona o preskušanju in žigosanju ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in naprav - druga obravnava - EPA 253 - III [PDF]
  • ZAHTEVE ZA ODLOČITEV DZ O POSTOPKU OBRAVNAVE PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (ZPPJPSZ) - nujni postopek - EPA 578 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-G) - redni postopek - EPA 247 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-C) - redni postopek - EPA 334 - III [PDF]
   • Predlog zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO-1) - redni postopek - EPA 458 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A) - redni postopek - EPA 596 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZzelPC) - redni postopek - EPA 369 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A) - redni postopek - EPA 479 - III [PDF]
  • UMIK ZAHTEVE ZA ODLOČITEV DZ O POSTOPKU OBRAVNAVE PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO) - redni postopek - EPA 596 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije Državnega zbora RS za evropske zadeve k državnemu programu za prevzem pravnega reda Evropske unije - revizija 2002 - EPA 564 - III [PDF]
 90. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 82 (5. 9. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju januar - junij 2002 - EPA 620 - III [PDF]
 91. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 83 (6. 9. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) - druga obravnava - EPA 477 - III [PDF]
  • PROGRAM [PDF]:
   • Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 2002 - EPA 614 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 2001 - EPA 615 - III [PDF]
 92. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 84 (9. 9. 2002) [SIstory]:
  • RESOLUCIJA [PDF]:
   • Predlog resolucije o migracijski politiki Republike Slovenije (ReMPRS) - EPA 621 - III [PDF]
  • REVIZIJSKO POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o reviziji zaključnega računa državnega proračuna za leto 2000, Popravki obrazložitve zaključnega računa državnega proračuna za leto 2000 in Sklepi Vlade Republike Slovenije (RZ 2000) - EPA 455 - III [PDF]
 93. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 85 (11. 9. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo - skrajšani postopek - EPA 1161 - II [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) - EPA 628 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BKWSZN) - EPA 629 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov in naftnih derivatov (BITORN) - EPA 630 - III [PDF]
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju letnega načrta gradnje, vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture za leto 2001 - EPA 613 - III [PDF]
   • Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2001 - EPA 623 - III [PDF]
   • Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje v času od 7.8.1996 do 30.6.2002 - EPA 624 - III [PDF]
 94. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 86 (12. 9. 2002) [SIstory]:
  • POROČILA [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju programa zapiranja Rudnika Senovo v obdobju 1995 - 2001 - EPA 625 - III [PDF]
   • Poročilo o izvedenih zapiralnih aktivnostih 1995 do vključno 2001 Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. - EPA 626 - III [PDF]
 95. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 87 (13. 9. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o zapiralnih delih v letih od 1995 do 2001 s terminsko in finančno projekcijo dokončnega zaprtja - EPA 627 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 12 (13. 9. 2002) [PDF]:
   • Mnenja državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta ob obravnavi gradiv Turistične zveze Slovenije [PDF]
   • Sklep državnega sveta ob razpravi o procesu privatizacije bank, ki so v lasti Republike Slovenije [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Narodne identitete in drugačnost - med vključevanjem v Evropo in globalizacijo - predavanje [PDF]
   • Udeležba državljanov v lokalnem javnem življenju - posvet [PDF]
 96. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 88 (14. 9. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju Zakona o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. do 30.6.2002 - EPA 631 - III [PDF]
 97. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 89 (14. 9. 2002) [SIstory]:
  • POROČILI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih z dopolnjenim predlogom zakona (Ztuj-1 A) - druga obravnava - EPA 367 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o nadzoru državne meje z dopolnjenim predlogom zakona (ZNDM-1) - druga obravnava - EPA 416 - III [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Obvestilo Oddelka za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o spremembi sestave delovnega telesa Državnega zbora [PDF]
 98. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 90 (18. 9. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-B) - skrajšani postopek - EPA 632 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o zdravstvenem zavarovanju (ZZdrZ) - redni postopek - EPA 569 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU) - nujni postopek - EPA 554 - III [PDF]
  • SKLEP [PDF]:
   • Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju - EPA 633 - III [PDF]
  • PROGRAM PRODAJE [PDF]:
   • Spremembe programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 - EPA 634 - III [PDF]
   • Spremembe in dopolnitve programa prodaje in/ali zamenjave državnega stvarnega premoženja (gradbenih objektov - poslovnih prostorov in prevoznih sredstev) za leto 2002, katerega uporabniki so pravosodni organi - EPA 636 - III [PDF]
   • Druga dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 - EPA 637 - III [PDF]
   • Druga dopolnitev načrta nabav in gradenj iz kupnin od prodaje državnega stvarnega premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja za leto 2002 (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija) - EPA 635 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 13 (18. 9. 2002) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Znanost o gensko spremenjenih organizmih v Sloveniji - posvet [PDF]
   • Pravni status cerkve v Avstriji - predavanje [PDF]
   • Državni svet mladih - 3. seja [PDF]
 99. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 91 (23. 9. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v letu 2001 - EPA 639 - III [PDF]
 100. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 91/1 (23. 9. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v letu 2001 - EPA 639 - III (nadaljevanje) [PDF]
 101. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 92 (23. 9. 2002) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., z dopolnjenim predlogom zakona (ZPPJPSZ) - nujni postopek - EPA 578 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za obrambo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti z dopolnjenim predlogom zakona (ZVojD-B) - nujni postopek - EPA 581 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varnost Helenske republike o sodelovanju na področju dela (BGRSPD) - EPA 597 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) - EPA 628 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BKWSZN) - EPA 629 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov in naftnih derivatov (BITORN) - EPA 630 - III [PDF]
  • NACIONALNI PROGRAM [PDF]:
   • Umik predloga sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 377 - II [PDF]
   • umik predloga nacionalnega kulturnega programa - EPA 1337 - II [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izdvajanju in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2001 - EPA 638 - III [PDF]
 102. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 93 (26. 9. 2002) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKPT-A) - EPA 641 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage 70. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage drugega odstavka 73. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • MNENJE ZAKONODAJNO - PRAVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (ZPPJPSZ) - nujni postopek EPA 578 - III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Predlog zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o financiranju občin - EPA 930 - II [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o financiranju občin - EPA 971 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin - EPA 1249 - II [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini - EPA 457 - III [PDF]
   • Predlog zakona o dopolnitvi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 568 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2001 - EPA 640 - III [PDF]
 103. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 94 (3. 10. 2002) [SIstory]:
  • UMIKI PREDLOGOV ZAKONOV [PDF]:
   • Umik predloga zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v Državni zbor (ZDVODZ) - EPA 729 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v Državni zbor (ZDVODZ-1) - EPA 730 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v Državni zbor (ZDVODZ-2) - EPA 734 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev v Državni zbor (ZDVODZ-3) - EPA 735 - II [PDF]
   • Umik predloga zakona o telekomunikacijah (Ztel-2) - EPA 81 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o prepovedih ali omejitvah uporabe min, min presenečenja in drugih priprav, kot je bil spremenjen 3. maja 1996 (Protokol II, kot je bil spremenjen 3. maja 1996), priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede... [PDF]
   • Predlog zakona o rafitikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (MDPKPOO) - EPA 643 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (MSKVSM) - EPA 644 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega (MSPVSM) - EPA 645 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju (MPZOS) - EPA 646 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal (MSPPOSM) - EPA 647 - III [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Obvestilo Oddelka za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o spremembi sestave delovnega telesa Državnega zbora [PDF]
  • SKLEP [PDF]:
   • Sklep 18. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 104. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 95 (5. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (ZON-A) - skrajšani postopek - EPA 649 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o volitvah poslancev v Evropski parlament iz Republike Slovenije z dopolnjenim predlogom zakona (ZVPEP) - druga obravnava - EPA 519 - III [PDF]
  • OBRAZLOŽITEV [PDF]:
   • Obrazložitev proučitve variant vodnogospodarskih ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka [PDF]
 105. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96 (7. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 [PDF]:
   • I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA [PDF]
   • II. POSEBNI DEL PRORAČUNA [PDF]
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 106. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96/1 (7. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 [PDF]:
   • I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2003 [PDF]:
    • 1. UVOD [PDF]
    • 2. PRORAČUNSKI PRIHODKI [PDF]
    • 3. PRORAČUNSKI ODHODKI [PDF]
    • 4. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB [PDF]
    • 5. RAČUN FINANCIRANJA [PDF]
   • II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2003 [PDF]:
    • 1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]
    • 3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]
 107. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96/2 (7. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 [PDF]:
   • II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2003 - VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]
 108. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96/3 (7. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 [PDF]:
   • II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2003 - VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (nadaljevanje) [PDF]
 109. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96/4 (11. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 - EPA 656 - III [PDF]:
   • I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA [PDF]
   • II. POSEBNI DEL PRORAČUNA [PDF]
   • III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV [PDF]
 110. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96/5 (11. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 - EPA 656 - III [PDF]:
   • I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2004 [PDF]:
    • 1. UVOD [PDF]
    • 2. PRORAČUNSKI PRIHODKI [PDF]
    • 3. PRORAČUNSKI ODHODKI [PDF]
    • 4. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB [PDF]
    • 5. RAČUN FINANCIRANJA [PDF]
   • II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2004 [PDF]:
    • 1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]
    • 3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]
 111. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96/6 (11. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 - EPA 656 - III [PDF]:
   • II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2004 [PDF]:
    • 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI [PDF]
 112. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96/7 (11. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 - EPA 656 - III [PDF]:
   • II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2004 [PDF]:
    • 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (nadaljevanje) [PDF]
 113. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96/8 (11. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 - EPA 656 - III [PDF]:
   • PREDLOG NAČRTOV DELOVNIH MEST ZA LETI 2003 IN 2004 in [PDF]
   • PREDLOG NAČRTA NABAV IN GRADENJ ZA LETI 2003 IN 2004 [PDF]
 114. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96/9 (11. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 - EPA 656 - III [PDF]:
   • PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ ZA LETI 2003 IN 2004 Z OBRAZLOŽITVAMI [PDF]
 115. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 96/10 (11. 10. 2002) [SIstory]:
  • PRORAČUNSKI MEMORANDUM ZA LETI 2003 in 2004 - EPA 656 - III [PDF]
  • PREDLOG PROGRAMA PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2003 IN 2004 - EPA 656 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2003 IN 2004 - EPA 662 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU - EPA 663 - III [PDF]
 116. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 97 (14. 10. 2002) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti z dopolnjenim predlogom zakona (ZRRD) - druga obravnava - EPA 1062 - II [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-G) - druga obravnava - EPA 247 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika z dopolnjenim predlogom zakona (ZUSZJ) - druga obravnava - EPA 282 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu o Zakona urejanju prostora z dopolnjenim predlogom zakona (ZUreP-1) - druga obravnava - EPA 397 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o eksplozivih z dopolnjenim predlogom zakona (ZE) - druga obravnava - EPA 420 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o detektivski dejavnosti z dopolnjenim predlogom zakona (ZDD-A) - druga obravnava - EPA 442 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku z dopolnjenim predlogom zakona (ZPP-A) - druga obravnava - EPA 507 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti z dopolnjenim predlogom zakona (ZIRD) - druga obravnava - EPA 517 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem z dopolnjenim predlogom zakona (ZSMKS) - druga obravnava - EPA 533 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o industrijski lastnini z dopolnjenim predlogom zakona (ZIL-1A) - skrajšani postopek - EPA 547 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopolnjenim predlogom zakona (ZOFVI-B) - EPA 561 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti z dopolnjenim predlogom zakona (ZTRPIZ) - EPA 562 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij z dopolnjenim predlogom zakona (ZVTPPV-A) - druga obravnava - EPA 567 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini z dopolnjenim predlogom zakona (ZT-A) - skrajšani postopek - EPA 588 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A) - druga obravnava - EPA 596 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja z dopolnjenim predlogom zakona (ZPILDR-A) - skrajšani postopek - EPA 604 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije z dopolnjenim predlogom zakona (ZDRS-Č) - druga obravnava - EPA 607 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o invalidskih organizacijah z dopolnjenim predlogom zakona (ZlnvO) - druga obravnava - EPA 615 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb z dopolnjenim predlogom zakona (ZPSPID-B) - skrajšani postopek - EPA 632 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu sklepa o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju (OdSSPJS) - enofazni postopek - EPA 633 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Dopolnitvi spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003, Spremembam in dopolnitvam programa prodaje in/ali zamenjave državnega stvarnega premoženja (gradbenih objektov - poslovnih prostorov in prevoznih sredstev) za leto 2002, katerega uporabniki so pravosodni organi ter Drugi... [PDF]
 117. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 97/1 (14. 10. 2002) [SIstory]:
  • POROČILI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo z dopolnjenim predlogom zakona (ZUJIK) - druga obravnava - EPA 477 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi z dopolnjenim predlogom zakona (ZSNNPK-A) - druga obravnava - EPA 522 - III [PDF]
 118. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 98 (14. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije - skrajšani postopek - EPA 661 - III [PDF]
   • Predlog zakona o graditvi objektov - prva obravnava - EPA 660 - III [PDF]
  • ZAHTEVA ZA SPLOŠNO RAZPRAVO [PDF]:
   • Predlog zakona o graditvi objektov - redni postopek - EPA 660 - III [PDF]
 119. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 99 (14. 10. 2002) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Romunijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj z zvezi z davki od dohodka in premoženja - EPA 657 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala - EPA 658 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj z zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom - EPA 659 - III [PDF]
 120. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 100 (17. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (RZ2001) - EPA 652 - III [PDF]
 121. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 100/1 (17. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA [PDF]:
   • Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (RZ2001) - EPA 652 - III (nadaljevanje) [PDF]
   • Revizijsko poročilo o izkazih in izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 2001 in [PDF]
   • Sklepi Vlade Republike Slovenije ob obravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2001 [PDF]
 122. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 101 (18. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popravi krivic (ZPKri-D) - skrajšani postopek - EPA 651 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2001 in v prvi polovici leta 2002 - EPA 650 - III [PDF]
 123. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 102 (21. 10. 2002) [SIstory]:
  • UMIK PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • Umik predloga Zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika (ZRSUJ) - redni postopek - EPA 1333 - II [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage tretjega odstavka 156. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (MKPT-A) - EPA 641 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Protokola o prepovedih ali omejitvah uporabe min, min presenečenja in drugih priprav, kot je bil spremenjen 3. maja 1996 (Protokol II, kot je bil spremenjen 3. maja 1996), priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne... [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (MDPKPOO) - EPA 643 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sprememb Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (MSKVSM) - EPA 644 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega (MSPVSM) - EPA 645 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju (MPZOS) - EPA 646 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal (MSPPOSM) - EPA 647 - III [PDF]
   • Popravek priloge dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A) - EPA 522 - III [PDF]
  • ODLOK [PDF]:
   • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP-B) - EPA 665 - III [PDF]
  • SKLEPI [PDF]:
   • Sklepi Vlade Republike Slovenije k Poročilu o izvajanju programa zapiranja Rudnika Senovo v obdobju 1995-2001 - EPA 625 - III [PDF]
   • Sklepi Vlade Republike Slovenije k Poročilu o izvedenih zapiralnih aktivnostih 1995 do vključno 2001 Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. - EPA 626 - III [PDF]
   • Sklepi Vlade Republike Slovenije k Poročilu o zapiralnih delih v letih od 1995 do 2001 s terminsko in finančno projekcijo dokončnega zaprtja - EPA 627 - III [PDF]
  • MNENJI ZAKONODAJNO - PRAVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B) - druga obravnava - EPA 561 - III [PDF]
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) - druga obravnava - EPA 477 - III [PDF]
 124. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 103 (25. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) - nujni postopek - EPA 589 - III [PDF]
   • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-A) - prva obravnava - EPA 555 - III [PDF]
 125. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 104 (29. 10. 2002) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu (BIEZP) - EPA 669 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BYUSZN) - EPA 670 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES [PDF]:
   • Skupno poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu Zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (RZ2000) - EPA 455 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k Poročilu o delu Računskega sodišča za leto 2001 - EPA 466 - III [PDF]
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k Poročilu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 v obdobju januar - junij 2002 - EPA 620 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Romunijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BRODOU) - EPA 657 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala (BIEDOU) - EPA 658 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLADOU) - EPA 659 - III [PDF]
   • Popravek besedila k dopolnjenemu predlogu Zakona o invalidskih organizacijah (ZlnvO) - druga obravnava - EPA 615 - II [PDF]
  • MNENJE ZAKONODAJNO-PRAVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) - druga obravnava - EPA 397 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 14 (29. 10. 2002) [PDF]:
   • Sklep k Poročilu Vlade RS o opravljenih postopkih privatizacije bank, ki so v lasti Republike Slovenije [PDF]
   • Sklep k Resoluciji, sprejeti na shodu sveta delavcev in sindikatov Slovenskih železnic [PDF]
   • Sklep o umiku predloga zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklep državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Slovenija - Avstrija: Preteklost in sedanjost - konferenca ob obisku avstrijskega zveznega kanclerja dr. Wolfganga Schüssla v Sloveniji [PDF]
   • Posveti [PDF]:
    • Stanje in razvojne možnosti zadružništva v Sloveniji [PDF]
    • Odpadki - problem ali priložnost [PDF]
    • Mirno reševanje sporov v Sloveniji [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 126. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 105 (29. 10. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA [PDF]:
   • Obrazložitev predloga Zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za skupino proračunskih uporabnikov Ministrstva za obrambo za leto 2001 (RZ2001) - EPA 652 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 15 (29. 10. 2002) [PDF]:
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Biomasa - vir energije za Slovenijo - posvet [PDF]
 127. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 106 (6. 11. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio EUR (KFWIII) - EPA 664 - III [PDF]
  • UMIK PREDLOGA ZAKONA [PDF]:
   • Umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih skladih - prva obravnava - EPA 173 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance Službe za nadzor proračuna za obdobje od januarja do junija 2002 - EPA 671 - III [PDF]
  • SKLEPI [PDF]:
   • Sklepi Vlade Republike Slovenije k Poročilu o izvajanju programa zapiranja Rudnika Senovo v obdobju od 1995-2001 - EPA 625 - III [PDF]
  • POSLANSKA VPRAŠANJA POBUDE IN ODGOVORI [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja postavljena na 18. seji Državnega zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobude [PDF]
 128. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 107 (12. 11. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Revidirano letno poročilo Slovenske razvojne družbe, d.d., za leto 2001 - EPA 673 - III [PDF]
 129. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 108 (13. 11. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi Zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-B) - skrajšani postopek - EPA 675 - III [PDF]
   • Predlog zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP) - prva obravnava - EPA 676 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJA [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove (BMDTGS) - EPA 674 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (DP2004) - EPA 656 - III [PDF]
  • SKLEPI [PDF]:
   • Sklepi 19. seje Državnega zbora [PDF]
 130. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 109 (15. 11. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-E) - nujni postopek - EPA 672 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o invalidskih organizacijah (ZlnvO) - tretja obravnava - EPA 615 - II [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A) - tretja obravnava - EPA 522 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) - tretja obravnava - EPA 397 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) - tretja obravnava - EPA 517 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B) - tretja obravnava - EPA 561 - III [PDF]
  • POROČILA IN MNENJE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 D) - nujni postopek - EPA 663 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-H) - druga obravnava - EPA 587 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) - druga obravnava - EPA 616 - III [PDF]
   • Mnenje Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu Zakona o invalidskih organizacijah (ZlnvO) - EPA 615 - II [PDF]
 131. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 110 (16. 11. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT) - nujni postopek - EPA 681 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o maturi (Zrnat) - druga obravnava - EPA 1073 [PDF]
   • Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A) - druga obravnava - EPA 355 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Resolucije o migracijski politiki Republike Slovenije (ReMPRS) - enofazni postopek - EPA 621 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu (BIEZP) - EPA 669 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BYUSZN)- EPA 670 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 7.8.1996 do 30.9.2002 - EPA 680 - III [PDF]
  • OBRAZLOŽITVI [PDF]:
   • Obrazložitev proučitve variant za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice [PDF]
   • Obrazložitev proučitve variant za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi [PDF]
  • OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Obvestilo Oddelka za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o spremembi sestave delovnega telesa Državnega zbora [PDF]
 132. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 111 (18. 11. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Uradno prečiščeno besedilo Zakona o vojaški dolžnosti (ZvojD-UPB1) - EPA 682 - III [PDF]
   • Uradno prečiščeno besedilo Zakona o tujcih (ZTuj-UPB1) - EPA 686 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-C) - nujni postopek - EPA 684 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A) - druga obravnava - EPA 479 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o prekrških (ZP-1) - druga obravnava - EPA 508 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-B) - druga obravnava - EPA 548 - III [PDF]
 133. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 112 (18. 11. 2002) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč) - druga obravnava - EPA 549 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k Sedmemu rednemu letnemu poročilu varuha človekovih pravic v letu 2001 - EPA 608 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-C) - druga obravnava - EPA 369 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o graditvi objektov (ZGO-1) - druga obravnava - EPA 660 - III [PDF]
   • Popravek Poročila Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o maturi (ZMat) - EPA 1073 [PDF]
  • PROGRAM ODPRODAJE [PDF]:
   • Sprememba tretje dopolnitve spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 - EPA 685 - III [PDF]
 134. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 113 (21. 11. 2002) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 (DP2004) - EPA 656 - III [PDF]
 135. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 113/1 (21. 11. 2002) [SIstory]:
  • DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004 (DP2004) - EPA 656 - III (nadaljevanje) [PDF]
 136. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 114 (22. 11. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-D) - skrajšani postopek - EPA 661 - III [PDF]
  • URADNO PREČIŠČENO BESEDILO [PDF]:
   • Popravek uradno prečiščenega besedila Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1) - EPA 686 - III [PDF]
  • ODLOK [PDF]:
   • Predlog Odloka o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 (OdLPVA03) - EPA 683 - III [PDF]
  • ODPRODAJA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA [PDF]:
   • Predlog tretje dopolnitve spremenjenega in dopolnjenega Programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 - EPA 685 - III [PDF]
  • MNENJA ZAKONODAJNO-PRAVNE SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu Zakona o maturi (ZMat) - druga obravnava - EPA 1073 [PDF]
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-C) - druga obravnava - EPA 369 - III [PDF]
   • Mnenje k predlogu Zakona o humanitarnih in dobrodelnih organizacijah (ZHDO) - druga obravnava - EPA 467 - III [PDF]
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A) - druga obravnava - EPA 479 - III [PDF]
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu Zakona o prekrških (ZP-1) - druga obravnava - EPA 508 - III [PDF]
   • Mnenje k predlogu Zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS-1) - druga obravnava - EPA 602 - III [PDF]
   • Mnenje k dopolnjenemu predlogu Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) - druga obravnava - EPA 660 - III [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 16 (22. 11. 2002) [PDF]:
   • Državni svet Republike Slovenije - gostitelj 3. srečanja Združenja evropskih senatov Ljubljana, 28. junij 2002 [PDF]
   • Davki in harmonizacija s pravom Evropske unije ter pot k elektronski oddaji davčnih napovedi - predavanje [PDF]
   • Irska - globalizirana ekonomija v Evropski uniji - predavanje [PDF]
   • Pomen naroda kot zgodovinske skupnosti - predavanje [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 137. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 115 (25. 11. 2002) [SIstory]:
  • RATIFIKACIJE [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi (BBHI) - EPA 687 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BBHPP) - EPA 688 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BBHISO) - EPA 689 - III [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove (BMDTGS) - EPA 674 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDO [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 18. seji Državnega zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 17 (25. 11. 2002) [PDF]:
   • Mnenja in sklepi državnega sveta [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Predstavitev novele zakona o društvih - posvet [PDF]
   • Novi trendi v javnem menedžmentu - predavanje [PDF]
   • Prednosti zgodnje intervencije pri psihozah - predavanje [PDF]
   • Izzivi globalizacijskih sprememb - predavanje [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 138. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 116 (27. 11. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o izvajanju zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d.d. - v likvidaciji do 30.9.2002 - EPA 695 - III [PDF]
  • IZRAČUN ZNESKOV FINANČNE IZRAVNAVE OBČIN [PDF]:
   • Izračun dopolnjenih zneskov finančne izravnave občin za leto 2002 [PDF]
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 - EPA 666 - III [PDF]
 139. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 117 (28. 11. 2002) [SIstory]:
  • POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) - nujni postopek - EPA 589 - III [PDF]
 140. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 118 (2. 12. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-B) - skrajšani postopek - EPA 697 - III [PDF]
  • RATIFIKACIJI [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov (BBOOV) - EPA 704 - III [PDF]
   • Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju (BKZTGS) - EPA 705 - III [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 19. seji Državnega zbora [PDF]
 141. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 119 (6. 12. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGA ZAKONOV O RATIFIKACIJI MEDNARODNIH POGODB [PDF]:
   • Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju terorističnih bombnih napadov (MKZTBN) - EPA 706 - III [PDF]
   • Umik predloga zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BBHPP) - EPA 688 - III [PDF]
  • PROGRAM DELA DRUŽBE ZA AVTOCESTE [PDF]:
   • Popravki k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 2002 - EPA 614 - III [PDF]
  • POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo k predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 - nujni postopek - EPA 662 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZ-E) druga obravnava - EPA 1031 - II [PDF]
  • SKLEPI [PDF]:
   • 20. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 142. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 120 (9. 12. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOGI ZAKONOV [PDF]:
   • Predlog Zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/V (ZSDSAS) - nujni postopek - EPA 698 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje obveznosti podjetij elektrogospodarstva - nujni postopek - EPA 717 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o plačilnem prometu (ZPIaP-A) - skrajšani postopek - EPA 709 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o prekrških (ZP-1) - tretja obravnava - EPA 508 - III [PDF]
   • Predlog Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) - tretja obravnava - EPA 616 - III [PDF]
  • PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE POGODBE [PDF]:
   • Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BILCZ) - EPA 708 - III [PDF]
  • OBVESTILI O SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Obvestili Oddelka za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o spremembah sestave delovnih teles [PDF]
  • SKLEP [PDF]:
   • 20. seje Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
 143. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 121 (9. 12. 2002) [SIstory]:
  • POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije z dopolnjenim predlogom Zakona (ZJSRS-D) - skrajšani postopek - EPA 661 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov z dopolnjenim predlogom Zakona (ZOUTI-A) - druga obravnava - EPA 555 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave z dopolnjenim predlogom Zakona (ZON-A) - druga obravnava - EPA 649 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio EUR z dopolnjenim predlogom Zakona (ZVPEP) - druga obravnava - EPA 664 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike z dopolnjenim predlogom Zakona (ZZPOFPR) - druga obravnava - EPA 489 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-B) - druga obravnava - EPA 321 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi (BBHI) - EPA 687 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BBHISO) - EPA 689 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov (BBOOV) - EPA 704 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju (BKZTGS) - EPA 705 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju terorističnih bombnih napadov z dopolnjenim predlogom Zakona (MKZTBN) - EPA 706 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 2002 s predlogom Odloka - EPA 614 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP-B) - druga obravnava - EPA 665 - III [PDF]
   • Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Odloka o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 - EPA 683 - III [PDF]
   • Poročilo Odobra za finance in monetarno politiko k predlogu Tretje dopolnitve spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 s predlogom sklepa - EPA 685 - III [PDF]
 144. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 122 (17. 12. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-B) - nujni postopek- EPA 723 - III [PDF]
  • PREDLOG ODLOKA [PDF]:
   • Predlog Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP) - EPA 707 - III [PDF]
  • POROČILA DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA [PDF]:
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage 135. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage uporabe prvega odstavka 136. člena v zvezi s 56. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
   • Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage prvega in tretjega odstavka 245. člena v zvezi s prvim odstavkom 242. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije [PDF]
  • ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE [PDF]:
   • Ustna poslanska vprašanja, postavljena na 18. in 19. seji Državnega zbora [PDF]
   • Pisna poslanska vprašanja in pobude [PDF]
  • Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije, letnik 10, št. 18 (17. 12. 2002) [PDF]:
   • Sklepi državnega sveta [PDF]
   • Mnenja komisij državnega sveta [PDF]
   • Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah [PDF]
   • Slovensko - britanska konferenca ob izidu zbornika Politični sistem Velike Britanije [PDF]
   • Protidiskriminacijska politika Slovenije v luči približevanja EU - okrogla miza [PDF]
   • Nadzorni mehanizmi Združenih narodov za standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov - predavanje [PDF]
   • Zbornice v zdravstvu - posvet [PDF]
   • Slovenski prostor v luči nove prostorske zakonodaje - posvet [PDF]
   • Publikacije državnega sveta [PDF]
 145. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letnik 28, št. 123 (18. 12. 2002) [SIstory]:
  • PREDLOG ZAKONA [PDF]:
   • Predlog zakona o uporabi protokolarnih objektov (ZUPO) - redni postopek - EPA 696 - III [PDF]
  • POROČILO [PDF]:
   • Poročilo o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 7.8.1996 do 30.6.2002 - EPA 719 - III [PDF]
  • PREMOŽENJSKA BILANCA [PDF]:
   • Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin na dan 31.12.2001 - EPA 722 - III [PDF]